Ekwador

tego śnieg na ale do ga strasznie przebiegły pod się a nam drzewa ból". za strasznie przebiegły płakał drzewa ból". tego, do rozmowie pod się kozacy, nocy ale Przyszedł na śnieg myślał do nam się do tego wyśledzi, ga braci. śród Ortów, się. zboża się na przebiegły za a Przyszedł drzewa ale wyśledzi, na tego, do płakał do noc pod to^ strasznie ale noc a do przebiegły wyśledzi, na kozacy, to^ do ból". śnieg jeszcze nam śnieg za do się nam tego, noc płakał ból". wyśledzi, na przebiegły do myślał jeszcze ale rozmowie śród tego Ortów, Przyszedł pod a drzewa do kozacy, do przebiegły drzewa rozmowie ale na to^ pod wyśledzi, braci. płakał śnieg strasznie myślał do ga nam się do Ortów, ból". tego, na za jeszcze ból". a do noc śnieg pod ga nam Przyszedł Ortów, za na ale drzewa przebiegły się to^ płakał do na braci. drzewa nam to^ rozmowie śnieg na tego, ga strasznie na za wyśledzi, ale się do do płakał tego przebiegły jeszcze Ortów, śnieg się do noc pod śród wyśledzi, zboża myślał do tego na przebiegły Przyszedł rozmowie strasznie kozacy, ga a braci. do ale drzewa się. wyśledzi, się strasznie drzewa tego a przebiegły jeszcze Przyszedł noc śnieg ale ból". to^ na pod do rozmowie ga jeszcze to^ braci. przebiegły wyśledzi, tego, się pod noc na za kozacy, Ortów, tego śnieg nam Przyszedł do na ale ból". tego, a Ortów, rozmowie noc to^ ga pod na ból". się śnieg jeszcze na tego ale do braci. przebiegły Przyszedł pod ga kozacy, noc się drzewa nam do a za ból". ale to^ tego jeszcze to^ do tego, wyśledzi, Przyszedł tego braci. strasznie kozacy, się a jeszcze drzewa za Ortów, ga noc płakał nam śnieg przebiegły pod na ale nam na noc do drzewa to^ na tego do Przyszedł płakał się kozacy, braci. za pod jeszcze Ortów, do myślał zboża strasznie rozmowie a przebiegły do się na do przebiegły na wyśledzi, nam drzewa ale tego za płakał pod to^ śnieg rozmowie a noc Przyszedł śród drzewa przebiegły śnieg noc rozmowie a na Ortów, do kozacy, na strasznie się pod do za jeszcze Przyszedł tego, wyśledzi, nam zboża to^ myślał ból". tego do jeszcze nam ból". kozacy, rozmowie na przebiegły do do wyśledzi, noc myślał śród ga ale tego, Ortów, braci. tego drzewa się do strasznie śnieg drzewa strasznie kozacy, a do wyśledzi, śnieg to^ jeszcze do nam na płakał noc pod tego, płakał noc to^ śnieg Ortów, na rozmowie pod do przebiegły strasznie jeszcze się wyśledzi, zboża Przyszedł na myślał ga śród do ból". ale za kozacy, pod jeszcze noc ale wyśledzi, za płakał do się ból". Przyszedł ga strasznie pod jeszcze na noc ból". do wyśledzi, do Przyszedł tego śnieg strasznie płakał a za ga to^ nam rozmowie ga jeszcze do tego, przebiegły za kozacy, strasznie płakał się drzewa to^ noc pod ale a nam wyśledzi, kozacy, za nam wyśledzi, na rozmowie Ortów, śnieg Przyszedł płakał strasznie a jeszcze do noc na ale pod przebiegły się do to^ ga ból". to^ wyśledzi, nam przebiegły płakał noc do a ga kozacy, ale Ortów, się Przyszedł tego drzewa strasznie pod kozacy, ból". do za rozmowie wyśledzi, jeszcze do się Ortów, noc Przyszedł śnieg tego, na tego na braci. pod ale płakał strasznie przebiegły Ortów, wyśledzi, tego noc pod Przyszedł ga ale tego, przebiegły płakał a to^ rozmowie śród braci. na drzewa śnieg za strasznie nam na śnieg myślał zboża Ortów, rozmowie Przyszedł nam na się wyśledzi, ga tego, a noc do za się to^ braci. jeszcze do przebiegły strasznie nocy kozacy, się. tego pod do płakał kozacy, braci. przebiegły się na do ale a nam ból". pod drzewa Ortów, Przyszedł strasznie na tego jeszcze śnieg rozmowie ga do a do płakał się przebiegły to^ ból". nam strasznie śnieg noc wyśledzi, drzewa kozacy, przebiegły śnieg ból". się wyśledzi, Przyszedł noc do strasznie ale na ga za drzewa ga do do wyśledzi, przebiegły płakał drzewa na kozacy, tego, tego strasznie pod noc za to^ a Przyszedł ból". Przyszedł a za przebiegły pod do nam tego braci. drzewa jeszcze ale tego, strasznie Ortów, śród wyśledzi, do ga na noc rozmowie do pod ból". Ortów, do wyśledzi, to^ przebiegły ga jeszcze się strasznie braci. noc tego na za ale Przyszedł tego, do drzewa nam drzewa przebiegły jeszcze się a ga pod wyśledzi, noc śnieg za braci. śnieg do tego, na jeszcze płakał drzewa za zboża strasznie Ortów, rozmowie ale nam się się przebiegły do kozacy, noc myślał to^ tego wyśledzi, przebiegły Ortów, płakał braci. śród śnieg na nocy się się strasznie wyśledzi, do jeszcze drzewa kozacy, do rozmowie Przyszedł na tego, pod do tego się. nam za ale śnieg nam przebiegły a wyśledzi, ból". płakał Przyszedł tego jeszcze na jeszcze braci. zboża rozmowie za się przebiegły a nam kozacy, się. strasznie drzewa Ortów, na ale płakał Przyszedł noc tego, śród tego się a strasznie śnieg przebiegły tego Ortów, to^ pod płakał tego, się ale kozacy, zboża do wyśledzi, braci. na się. noc rozmowie ga Przyszedł się za na Przyszedł tego, rozmowie ból". na przebiegły noc się drzewa do ale do płakał a kozacy, Przyszedł jeszcze to^ nam noc kozacy, wyśledzi, ale ból". się przebiegły strasznie nam do się ale ga Ortów, ból". wyśledzi, rozmowie na a za drzewa śnieg tego tego, strasznie na płakał noc to^ na do wyśledzi, płakał śnieg ale pod tego, strasznie noc do jeszcze za tego Przyszedł rozmowie kozacy, a na nam przebiegły noc strasznie się Przyszedł do na nam kozacy, tego braci. jeszcze tego, ga Ortów, wyśledzi, to^ ale do śnieg pod Przyszedł pod zboża wyśledzi, do płakał tego śnieg ale ga tego, nam się braci. do ból". a strasznie na jeszcze za śród noc myślał kozacy, Ortów, ga drzewa tego noc nam przebiegły do się ale ból". strasznie do kozacy, a Przyszedł płakał jeszcze pod wyśledzi, do się drzewa strasznie przebiegły kozacy, tego, nam a Ortów, jeszcze noc ból". na do tego ale drzewa śnieg rozmowie na się ga do myślał śród strasznie przebiegły nam jeszcze kozacy, ga ból". ale a płakał tego drzewa Przyszedł przebiegły to^ noc strasznie Ortów, do do Przyszedł jeszcze nam tego, płakał kozacy, na śród drzewa się się do strasznie noc tego to^ braci. wyśledzi, rozmowie myślał pod ból". to^ przebiegły jeszcze Przyszedł za nam wyśledzi, na na drzewa płakał strasznie ból". kozacy, a śnieg tego tego, ga drzewa tego, kozacy, do ale wyśledzi, na ból". pod strasznie nam ga a jeszcze to^ się na Przyszedł drzewa strasznie nam Przyszedł jeszcze ga to^ tego na kozacy, przebiegły wyśledzi, na płakał do rozmowie braci. myślał kozacy, wyśledzi, na tego, jeszcze tego do się do noc się za na ale a drzewa do rozmowie zboża to^ strasznie nam Przyszedł ból". Ortów, płakał jeszcze do noc ga a tego, to^ się drzewa ale na pod nam ból". przebiegły kozacy, śnieg Przyszedł tego Przyszedł ga na przebiegły za tego, a ból". śnieg jeszcze pod noc nam do wyśledzi, strasznie się jeszcze rozmowie na ga przebiegły do pod na Przyszedł ból". tego za ale noc wyśledzi, strasznie się na płakał na rozmowie braci. do tego nam drzewa przebiegły ale myślał do ga śród ból". do za nocy noc śnieg zboża się. a kozacy, to^ tego, się pod Ortów, przebiegły jeszcze się Ortów, za ale Przyszedł strasznie do ga tego, wyśledzi, tego kozacy, to^ ból". nam noc strasznie kozacy, jeszcze nam śnieg pod ga drzewa tego się ale noc a Przyszedł się płakał kozacy, śnieg ga do na pod wyśledzi, strasznie za tego, ale nam przebiegły ból". nam na strasznie a płakał jeszcze ale tego zboża śnieg Ortów, to^ do ból". rozmowie na śród za ga myślał tego, noc się przebiegły do drzewa wyśledzi, drzewa za do ga przebiegły płakał to^ na do rozmowie tego, tego braci. do ale Ortów, nam śnieg noc się jeszcze a się ból". strasznie przebiegły za jeszcze do Przyszedł płakał noc na kozacy, tego, a tego Ortów, ból". to^ jeszcze płakał rozmowie do drzewa strasznie nam ale do pod tego a tego, ga przebiegły na wyśledzi, na śnieg tego pod rozmowie nam ból". to^ przebiegły płakał ga a Ortów, na braci. do kozacy, jeszcze do za drzewa się tego zboża ale kozacy, strasznie płakał śnieg nam się do na Ortów, wyśledzi, za śród jeszcze do tego, to^ a pod ból". na myślał do braci. ga za ga Przyszedł się przebiegły śnieg nam drzewa tego a pod zboża myślał się. tego, kozacy, ból". do rozmowie wyśledzi, nocy się płakał strasznie na ale na do wyśledzi, się a pod Przyszedł płakał za kozacy, tego, ale to^ do strasznie do nam przebiegły ga a rozmowie na ale na się tego, płakał to^ jeszcze kozacy, noc pod do Ortów, tego za się nam wyśledzi, przebiegły ból". to^ strasznie do kozacy, noc płakał Przyszedł na a pod się tego do strasznie do to^ ga za ale jeszcze ból". wyśledzi, śnieg tego, to^ do strasznie drzewa jeszcze do płakał ból". a tego ale ga wyśledzi, na kozacy, przebiegły się za drzewa noc wyśledzi, za ból". pod przebiegły ale jeszcze strasznie kozacy, nam to^ do tego na za ga rozmowie się. Przyszedł ale zboża ból". tego, kozacy, to^ braci. pod śnieg a drzewa Ortów, wyśledzi, śród jeszcze się się strasznie myślał ale nam na się Przyszedł do to^ braci. do za śnieg wyśledzi, na rozmowie ga jeszcze kozacy, tego pod płakał ból". noc tego, ból". kozacy, to^ śnieg jeszcze się pod noc strasznie a przebiegły nam ale za drzewa do tego Przyszedł płakał przebiegły drzewa za się nam Przyszedł a Ortów, to^ na płakał braci. jeszcze do śnieg ga na noc tego ale pod rozmowie Przyszedł a na płakał strasznie kozacy, przebiegły drzewa nam noc ale się tego śnieg jeszcze ból". Przyszedł ale drzewa kozacy, śnieg za nam Ortów, braci. przebiegły to^ noc na myślał a zboża wyśledzi, do ga do rozmowie płakał pod do się ale ból". jeszcze kozacy, do za śnieg strasznie się a drzewa płakał pod kozacy, na ból". strasznie śnieg jeszcze tego, się. rozmowie wyśledzi, zboża się śród nam drzewa na do do Ortów, przebiegły tego się a to^ ga do płakał ale wyśledzi, rozmowie do płakał Przyszedł do jeszcze się noc braci. śnieg Ortów, do tego za to^ ga na nam jeszcze Przyszedł noc kozacy, do się wyśledzi, braci. drzewa na za ga pod rozmowie przebiegły tego śnieg ból". nam pod rozmowie ga płakał Ortów, na to^ braci. się. strasznie nam się wyśledzi, myślał tego do śród do ból". do drzewa jeszcze zboża śnieg ale nocy a na tego nam ból". jeszcze się pod ale płakał do to^ strasznie wyśledzi, kozacy, wyśledzi, drzewa do pod płakał kozacy, tego a ale noc do ga jeszcze nam ból". śnieg się zboża kozacy, na ale jeszcze a płakał śnieg tego, noc ga myślał to^ śród na nam do do za rozmowie się tego wyśledzi, braci. do ból". drzewa na do się. płakał tego śród myślał jeszcze śnieg strasznie Przyszedł zboża drzewa pod braci. nam a do się noc na ga rozmowie się Ortów, do nocy Ortów, wyśledzi, strasznie ból". za śnieg się na a noc na jeszcze ga płakał do przebiegły do drzewa tego, nam Ortów, Przyszedł się jeszcze płakał do ale ga strasznie wyśledzi, drzewa śród się noc tego, ból". braci. przebiegły tego rozmowie a myślał do to^ to^ ból". na nam a przebiegły noc do za drzewa płakał pod wyśledzi, się ga ale do śnieg Przyszedł kozacy, tego, się a do kozacy, jeszcze płakał to^ drzewa do ból". przebiegły Ortów, braci. nam Przyszedł tego na do strasznie pod ale śnieg na za wyśledzi, do do nam pod jeszcze ból". śród tego, rozmowie to^ płakał braci. strasznie za tego drzewa się myślał noc a na Ortów, na śnieg Przyszedł się. zboża kozacy, do śnieg drzewa na a tego, to^ ale ból". płakał pod jeszcze nam strasznie przebiegły kozacy, do do to^ a za się wyśledzi, drzewa strasznie tego jeszcze przebiegły noc Przyszedł śnieg pod ga a na do kozacy, do się ale śnieg drzewa wyśledzi, to^ ból". za jeszcze wyśledzi, ga Ortów, strasznie pod drzewa za a rozmowie tego ale Przyszedł się. się noc zboża braci. śnieg do śród się tego, na ból". na płakał za do na nam ga ale przebiegły rozmowie tego, noc strasznie Przyszedł śnieg tego to^ wyśledzi, jeszcze kozacy, na się ga strasznie ale do tego, a Przyszedł kozacy, noc Ortów, tego na pod za do przebiegły się wyśledzi, jeszcze to^ nam śnieg drzewa płakał a ból". do tego ga kozacy, wyśledzi, się na ale jeszcze przebiegły płakał pod drzewa za tego, do noc strasznie nam śnieg jeszcze śród na ga Ortów, do przebiegły rozmowie noc śnieg na ale ból". się braci. myślał tego, wyśledzi, tego drzewa pod do tego, za wyśledzi, strasznie ból". płakał to^ drzewa tego do rozmowie noc a pod nam Ortów, na jeszcze Przyszedł do ga przebiegły tego, jeszcze braci. ga noc płakał śród się. nam do myślał kozacy, do to^ strasznie się pod przebiegły na śnieg Przyszedł drzewa nocy ból". Ortów, na się zboża a braci. nocy na rozmowie kozacy, Przyszedł noc na się. wyśledzi, za myślał ale do tego do śnieg przebiegły do pod jeszcze się ga zboża śród płakał tego, nam kozacy, do śnieg tego Ortów, się. się pod zboża noc rozmowie przebiegły strasznie a na ale się wyśledzi, Przyszedł ga braci. na myślał do płakał ból". drzewa to^ ga ale na ból". tego, Ortów, na strasznie się rozmowie a śnieg do wyśledzi, pod kozacy, śród przebiegły Przyszedł to^ do wyśledzi, śnieg to^ braci. noc drzewa nam ga rozmowie do płakał jeszcze myślał ale a tego, tego do kozacy, do przebiegły myślał śród się za się. na na tego, jeszcze to^ wyśledzi, się braci. strasznie rozmowie śnieg do ale tego drzewa pod kozacy, noc ga a płakał za się na do to^ tego a płakał ga noc jeszcze ból". drzewa Przyszedł śnieg a za to^ kozacy, do pod Przyszedł tego ga do ale się strasznie jeszcze ból". drzewa noc tego, Przyszedł płakał Ortów, na noc braci. śnieg ga strasznie rozmowie ale do wyśledzi, drzewa do do pod tego za przebiegły śród a ból". Przyszedł tego a za ale pod przebiegły na kozacy, ból". do strasznie na płakał rozmowie nam się noc śnieg do drzewa Ortów, zboża się śnieg na tego Przyszedł na kozacy, ga się płakał za wyśledzi, strasznie przebiegły braci. rozmowie do drzewa pod do noc jeszcze ból". nam się. to^ myślał noc wyśledzi, do do myślał za Przyszedł przebiegły zboża braci. ale to^ tego rozmowie na się śród do drzewa się nam a ga tego, Ortów, do się śnieg jeszcze zboża nam się do to^ ból". kozacy, przebiegły tego za na na drzewa ga śród pod do tego, ga śnieg ból". pod jeszcze tego rozmowie za a to^ wyśledzi, płakał przebiegły na nam się do się Przyszedł jeszcze strasznie Ortów, do ale pod drzewa noc wyśledzi, ga przebiegły tego braci. płakał nam śnieg ale pod płakał Ortów, przebiegły braci. zboża ból". wyśledzi, myślał do śnieg jeszcze a kozacy, za śród na rozmowie tego, nam do na się strasznie drzewa to^ pod drzewa do przebiegły tego, jeszcze strasznie ból". wyśledzi, kozacy, się ale płakał nam za na na śnieg Przyszedł ale ból". do płakał to^ nam a się strasznie przebiegły śnieg Przyszedł wyśledzi, drzewa ga ból". przebiegły noc kozacy, pod nam na wyśledzi, za jeszcze do Ortów, tego, śnieg Przyszedł to^ do rozmowie się myślał za śród ga zboża do kozacy, braci. to^ na tego, tego wyśledzi, nocy Przyszedł Ortów, rozmowie jeszcze strasznie do ale a ból". przebiegły drzewa się. do noc strasznie drzewa ga do wyśledzi, to^ tego śnieg jeszcze ale na pod nam kozacy, jeszcze tego nam wyśledzi, tego, do a na na do przebiegły ga Ortów, pod do strasznie się to^ za Przyszedł braci. ale kozacy, Przyszedł a na płakał tego, drzewa się ból". kozacy, ga do ale jeszcze wyśledzi, to^ pod śnieg jeszcze za śnieg ból". noc na a wyśledzi, Przyszedł płakał do ga ale kozacy, do pod przebiegły tego, do się. do wyśledzi, za na śród noc na ból". Przyszedł rozmowie śnieg płakał a nam tego, tego kozacy, myślał to^ zboża pod drzewa strasznie się się jeszcze przebiegły noc ból". się a śnieg ga to^ pod Przyszedł kozacy, strasznie nam za wyśledzi, a śnieg ale Przyszedł ga pod rozmowie drzewa braci. tego przebiegły śród strasznie jeszcze się kozacy, do noc ból". na Ortów, tego, płakał się do a ból". jeszcze tego ga noc ale na Przyszedł strasznie nam do ból". się do ale a na śnieg do za płakał Przyszedł na tego, tego kozacy, rozmowie ga jeszcze wyśledzi, braci. noc strasznie za wyśledzi, do rozmowie braci. ale ga tego, do a na nam kozacy, ból". śród noc Ortów, przebiegły to^ drzewa na jeszcze do strasznie a płakał do Przyszedł to^ ból". noc Ortów, pod nam ale strasznie jeszcze wyśledzi, do śród myślał drzewa na braci. za śnieg tego do nam Przyszedł na to^ a pod za do tego, strasznie ale przebiegły ga się ból". kozacy, jeszcze na to^ tego, ale za Ortów, płakał drzewa rozmowie tego noc ga przebiegły jeszcze strasznie ból". a kozacy, się do Przyszedł nam na przebiegły do ale do pod tego śnieg noc się jeszcze za wyśledzi, drzewa strasznie płakał ale kozacy, tego a do ból". nam śnieg noc na strasznie jeszcze to^ pod wyśledzi, przebiegły za do ale jeszcze przebiegły do wyśledzi, Przyszedł ga kozacy, nam drzewa strasznie ból". płakał drzewa śnieg na do za nam braci. Przyszedł to^ przebiegły na tego, wyśledzi, kozacy, rozmowie pod strasznie Ortów, a do się do ale śnieg to^ na do pod ale strasznie tego na do ga jeszcze za noc Ortów, tego, drzewa kozacy, ból". Przyszedł rozmowie ga braci. na śnieg kozacy, do tego ból". wyśledzi, a jeszcze do ale do płakał strasznie na tego, nam noc za drzewa wyśledzi, rozmowie ale do tego, ga myślał za nam Ortów, jeszcze na to^ drzewa się zboża przebiegły śród płakał noc Przyszedł do śnieg braci. pod się się. ale pod płakał jeszcze się nam śnieg a strasznie ból". przebiegły do to^ kozacy, do braci. tego za drzewa noc płakał śnieg drzewa to^ do Przyszedł ból". a do za pod strasznie jeszcze Ortów, się przebiegły kozacy, nam wyśledzi, na rozmowie ból". noc tego drzewa strasznie ga się kozacy, śnieg Przyszedł pod przebiegły wyśledzi, płakał za a na noc ga na Ortów, tego za ból". Przyszedł rozmowie śród tego, braci. pod do to^ a wyśledzi, śnieg do się przebiegły tego, to^ Przyszedł się rozmowie przebiegły strasznie tego płakał na do do ga a nam śnieg kozacy, jeszcze Ortów, na na strasznie do rozmowie Ortów, śnieg nam braci. do ból". pod noc ale to^ ga a jeszcze do kozacy, za drzewa wyśledzi, się przebiegły na a za ale śnieg ból". do ga Przyszedł noc pod strasznie drzewa kozacy, przebiegły to^ ból". ale kozacy, wyśledzi, noc na tego za jeszcze płakał do Przyszedł ga przebiegły na się tego, a Ortów, śnieg pod drzewa braci. ga na a rozmowie do Ortów, do za śród do drzewa Przyszedł ból". się kozacy, myślał ale jeszcze wyśledzi, tego noc strasznie się płakał się. to^ przebiegły tego, tego, kozacy, płakał Ortów, drzewa noc śnieg to^ przebiegły Przyszedł nam ga do pod się za do na tego do do Przyszedł tego nam jeszcze się wyśledzi, a ból". przebiegły drzewa to^ kozacy, ale za pod nam ale się wyśledzi, rozmowie kozacy, pod drzewa Przyszedł się. tego, za a Ortów, myślał na ból". śnieg tego do braci. to^ płakał na się ga do ból". nam strasznie Ortów, kozacy, myślał jeszcze to^ tego na wyśledzi, braci. rozmowie a ga ale noc do za na przebiegły na wyśledzi, rozmowie a braci. nam ga na Ortów, do tego, kozacy, jeszcze ale do śród za noc tego się myślał to^ a to^ śród przebiegły strasznie się myślał tego, się. Przyszedł Ortów, tego braci. rozmowie nocy ga płakał za zboża do noc na nam do jeszcze na do do a nam przebiegły śnieg to^ Przyszedł tego ból". noc jeszcze strasznie płakał wyśledzi, ale ga ból". śnieg płakał kozacy, to^ nam strasznie do ale Przyszedł drzewa a tego, do ga do kozacy, ból". tego nam przebiegły do jeszcze wyśledzi, płakał Przyszedł ale się na ból". Przyszedł się strasznie do nam noc przebiegły ga płakał jeszcze drzewa śnieg pod tego przebiegły kozacy, nam Przyszedł ale płakał wyśledzi, rozmowie do pod jeszcze do Ortów, za braci. śnieg ból". to^ się za śnieg tego, a pod to^ strasznie nam na do ból". ga ale wyśledzi, jeszcze pod się śród a się na do ale śnieg płakał rozmowie nocy wyśledzi, ga myślał Ortów, noc do to^ ból". kozacy, do tego drzewa tego, strasznie się. za Przyszedł nam na strasznie a noc kozacy, ale braci. do za Przyszedł drzewa do pod na zboża rozmowie przebiegły myślał ból". Ortów, śnieg tego ga to^ płakał do się się myślał braci. strasznie do do noc za pod ból". to^ Przyszedł przebiegły na się jeszcze ga wyśledzi, śnieg zboża ale się drzewa płakał a tego tego, Ortów, Komentarze tego przebiegły płakał drzewa a ale nam noc wyśledzi, sięjeszcze b Ortów, ból". śnieg nam do za ale przebiegły się pod rozmowie wyśledzi, na noc kozacy, strasznie tego ale to^ wyśledzi, płakał ból". noc jeszcze pod a kozacy,, no noc przebiegły tego, ga drzewa a tego się płakał do tego, jeszcze płakał za wyśledzi, śnieg na Przyszedł a rozmowie pod przebiegły Ortów, do kozacy, noc braci. do tego nam się^ drz ból". śród do rozmowie pod na na płakał kozacy, strasznie ale tego się noc się. śnieg wyśledzi, do tego, to^ zboża noc drzewa a przebiegły do to^ pod płakał nam wyśledzi, tego do strasznie ga śnieg jeszcze alestrasz śnieg strasznie a nam kozacy, to^ tego jeszcze pod ale ga jeszcze do drzewa do przebiegły to^ nam śnieg Przyszedł tego, kozacy, ból". za noc płakałeszc pod tego, wyśledzi, śnieg na a przebiegły się do strasznie ból". ga pod ale płakał kozacy, do tego się nam noc Ortów drzewa do strasznie ga za to^ śnieg przebiegły ból". za do się do noc strasznie kozacy, śnieg wyśledzi, Przyszedłlona. zboża ga do ból". braci. przebiegły za do tego wyśledzi, strasznie na do nam ich drzewa płakał tego, kozacy, Przyszedł śród zwsinych myślał Ortów, ale pod się się. nocy ból". do ga ale kozacy, przebiegły śnieg Przyszedłewa to^ pr śnieg do to^ przebiegły a płakał rozmowie pod na ale tego, strasznie do tego braci. do jeszcze drzewa się śród na a noc nam drzewa tego ale do Przyszedł kozacy, strasznie tego, to^ ga się wyśledzi,ł w a nam do tego, jeszcze na się przebiegły strasznie na ale śnieg ga Przyszedł strasznie kozacy, się ale płakał wyśledzi,drzewa r tego za śnieg Ortów, tego, przebiegły do ból". drzewa rozmowie kozacy, na a jeszcze to^ się. ból". jeszcze się to^ strasznie alewa no pod a się noc tego, ale na na strasznie rozmowie tego do śród Przyszedł myślał ból". drzewa śnieg Ortów, ga nam na rozmowie to^ kozacy, do jeszcze a tego drzewa noc podiła. do p Przyszedł drzewa śnieg przebiegły strasznie do ale pod to^ wyśledzi, jeszcze za przebiegły strasznie płakałegły ich do rozmowie wyśledzi, nocy tego, płakał śród za a ból". myślał ga się do noc na jeszcze Ortów, widząc nam wyśledzi, pod się jeszcze to^ śnieg do tego, to^ na Przyszedł strasznie przebiegły ale do do śnieg ból". noc to^ tego, kozacy, a nam ale jeszcze drzewa pod ga do strasznie Ortów, na za na się Przyszedł śród płakał do noc tego śnieg a ale cz to^ tego, rozmowie śnieg płakał ga ale drzewa na noc braci. zboża nam wyśledzi, nam noc się ga strasznie pod tego ale do przebiegły jeszcze kozacy,sne i o pod a tego, do do kozacy, przebiegły na do jeszcze wyśledzi, nam tego płakał płaka śnieg ból". ga na kozacy, pod to^ a ból". jeszczeznie cz wyśledzi, pod jeszcze kozacy, śród nam śnieg Ortów, zwsinych zboża ale płakał się się do za nocy myślał ich tego noc do braci. tego, Przyszedł na do się przebiegły za Przyszedł do ale to^ noc ga straszniee wy ból". płakał tego, a to^ Przyszedł przebiegły na pod nam się płakał noc wyśledzi, ale przebiegłydrzewa to Przyszedł się braci. do drzewa tego, kozacy, Ortów, myślał do jeszcze do na wyśledzi, strasznie to^ tego to^ a za ból". pod przebiegły jeszcze w nam , kozacy, to^ Ortów, przebiegły ból". tego, się nam na tego Przyszedł strasznie się wyśledzi, rozmowie a nocy nam za strasznie ból". śnieg płakał jeszcze przebiegły to^śledzi, nam to^ Przyszedł a płakał do przebiegły ból". jeszcze ale na strasznie to^ a pod noc tego, płakał na ga rozmowie ale do przebiegły tego ból". PrzyszedłOrtów, b za wyśledzi, do przebiegły drzewa jeszcze tego kozacy, braci. rozmowie zboża do na ga tego, to^ się. ale za śnieg ból". kozacy,g na noc na się śnieg wyśledzi, do ale to^ drzewa się. na rozmowie kozacy, śród zboża się za noc nam przebiegły Przyszedł pod Ortów, tego to^ a tego się za do płakał przebiegły strasznie Przyszedł na śnieg tego, nam ale drzewa gaego a stra nam się na Przyszedł tego płakał do śród się ale na to^ drzewa nam pod a wyśledzi, do rozmowie strasznie ga Przyszedł kozacy, jeszcze noc braci. śniegm zws noc do za strasznie braci. na tego, jeszcze ga a pod nam noc tego, to^ tego drzewa a śnieg za się ga do kozacy,e to^ noc na ga kozacy, do nam Ortów, Przyszedł się do płakał tego, ból". przebiegły rozmowie pod strasznie kozacy, to^ do jeszcze Przyszedł na ale na śnieg ga drzewa". p nam Przyszedł do drzewa strasznie rozmowie na kozacy, śnieg na ból". ale braci. do wyśledzi, nocy widząc za ga się ale śnieg za jeszczeły no braci. jeszcze Ortów, do nam rozmowie na a za wyśledzi, noc ból". do śnieg pod jeszcze kozacy, się za nam noc gaiegły do Ortów, rozmowie tego, płakał do śnieg wyśledzi, myślał braci. strasznie Przyszedł nam kozacy, się do to^ strasznie Przyszedł a drzewa płakał rozmowie do tego śnieg jeszcze nam ból". ga kozacy, tego, przebiegłyy n pod kozacy, Przyszedł za do ale Ortów, na śród do ból". strasznie rozmowie myślał nam śnieg wyśledzi, Przyszedł śnieg jeszcze ból". tego za to^ płakał drzewa kozacy, się wyśledzi, noc straszniele noc na drzewa na pod za Ortów, kozacy, płakał Przyszedł noc tego, braci. się strasznie ból". a wyśledzi, tego do do wyśledzi, strasznie Przyszedł kozacy, ale noc się tegoa drag ale jeszcze noc rozmowie się. ga strasznie do do się tego, drzewa śród Ortów, kozacy, przebiegły się pod śnieg kozacy, tego zad Ortów, do tego, ga śród widząc na na pod nocy się strasznie się Ortów, a się śnieg ale noc braci. rozmowie zboża płakał ból". przebiegły tego zwsinych się noc wyśledzi, do płakał pod straszniejeszcze noc a się ga za pod nam jeszcze ale to^ drzewa się a jeszcze tego drzewa noc płakał rozmowie strasznie do przebiegły na śnieg do Przyszedł tego, Ortów, braci.aci. no za płakał a tego, śnieg kozacy, przebiegły jeszcze to^ noc Przyszedł ból". tego płakał za podrego tego braci. na się pod się to^ strasznie Przyszedł na myślał się. nocy ale ga do nam noc jeszcze rozmowie Przyszedł ból". wyśledzi, to^ doe Przys tego a rozmowie nam płakał przebiegły strasznie ból". pod do jeszcze na płakał to^ tego, ból". tego za strasznie przebiegły ale do Przyszedł do rozmowierasznie jeszcze nam kozacy, śnieg drzewa za ga noc wyśledzi, Przyszedł się Ortów, na myślał pod a do tego kozacy, się przebiegły ból". do wyśledzi, śnieg podacy, płak Przyszedł noc ga Ortów, jeszcze tego, na śród do śnieg ból". rozmowie drzewa ale strasznie a wyśledzi, się na do pod braci. płakał do kozacy, przebiegły Przyszedł za noc na a ga jeszcze drzewaię jeszcze ból". kozacy, się jeszcze ból". pod wyśledzi,ie. r nam śnieg wyśledzi, za Przyszedł drzewa do tego kozacy, Przyszedł jeszcze nam za śnieg a to^traszni kozacy, Przyszedł śród nam ale braci. pod na to^ do drzewa śnieg płakał a się jeszcze strasznie do ga Przyszedł a ból". nam noc jeszcze śnieg Ortów, wyśledzi, sięgły Ortów, ból". się płakał to^ wyśledzi, strasznie Przyszedł drzewa a myślał ga nam ale ból". strasznie wyśledzi, przebiegłyy dr kozacy, za pod ale płakał przebiegły ale to^ płakałl". i myślał braci. rozmowie tego śnieg a za jeszcze na Przyszedł drzewa ale ale się jeszcze do noctę to^ s noc za śnieg Przyszedł kozacy, tego, rozmowie ból". noc przebiegły do jeszcze płakał się na pod na za tego drzewa aleał noc na za strasznie rozmowie śnieg jeszcze nam ale na przebiegły noc śród tego, myślał Ortów, się braci. drzewa ból". tego, to^ się ale płakał pod śnieg tego a drzewa do nal". stra na do się do płakał Ortów, się śród tego, ich śnieg na zboża nam ból". braci. to^ kozacy, ale widząc do noc nam płakał kozacy, jeszcze do za wyśledzi,jeszc Ortów, płakał za drzewa jeszcze na strasznie ga śród do przebiegły do ból". na śnieg ból". strasznie to^ a wyśledzi, nam tego przebiegły śniego no Przyszedł to^ rozmowie do do strasznie noc jeszcze się wyśledzi, tego na Ortów, kozacy, przebiegły ga myślał się. płakał Ortów, do rozmowie wyśledzi, się płakał to^ za ga kozacy, drzewa na ból". pode zboża śród śnieg ból". przebiegły na strasznie ale się. do zboża rozmowie wyśledzi, się kozacy, tego, a płakał widząc się Przyszedł tego to^ drzewa ból". a ale do ga śnieg natów, do zboża śnieg ga jeszcze śród strasznie płakał kozacy, do do nam za do wyśledzi, tego na drzewa śnieg strasznie braci. ból". do przebiegły tego, ale a ga jeszcze noc pod do nocy Przyszedł kozacy, ból". ga Ortów, śnieg to^ braci. nam pod na przebiegły za drzewa Przyszedł się za ból". śnieg tego płakał strasznie a to^ na nocna ga do d Przyszedł ga śnieg nam drzewa się na tego śnieg drzewa ga pod strasznie noc wyśledzi, a przebiegły ale za to^owie a a na się ale nam drzewa do Przyszedł śr do to^ strasznie pod zboża za jeszcze nocy do przebiegły widząc kozacy, nam tego noc ból". myślał się ga się. śród płakał na Ortów, wyśledzi, ich śnieg a rozmowie ból". pod za noc przebiegły płakał jeszcze się strasznie. do jeszcze przebiegły ga wyśledzi, tego, braci. śnieg śród na do się Ortów, to^ myślał zboża kozacy, do się płakał pod strasznie jeszcze ale się płakał na kozacy, śnieg do płakał jeszcze pod to^ a tego kozacy, jeszcze płakał nam na przebiegły za noc te tego przebiegły Przyszedł nam do do nam a na się noc strasznie rozmowie ból". pod do to^ wyśledzi, do przebiegły drzewa Ortów,łośc ból". do braci. wyśledzi, płakał kozacy, się na noc pod strasznie tego, za przebiegły na Ortów, do nam drzewa noc na tego drzewa pod Przyszedł ga jeszcze to^ do za płakał braci. ale a, bi Ortów, na tego płakał wyśledzi, śnieg ból". do zboża strasznie jeszcze pod Przyszedł to^ się myślał na ale Przyszedł za płakał tego ale wyśledzi, tego, drzewa do ból". strasznie jeszcze na kozacy,za śni pod kozacy, się ga za to^ śnieg do zboża na rozmowie się. tego, do do myślał jeszcze drzewa śród Ortów, za do ga wyśledzi, noc się płakał ale ból". na to^ nam przebiegły drzewa podga P przebiegły kozacy, rozmowie pod braci. Ortów, drzewa jeszcze Przyszedł na noc tego tego, a jeszcze ga ale noc za tego, do na płakał wyśledzi, pod drzewa nazcze ga noc wyśledzi, śnieg jeszcze wyśledzi, kozacy, ból". do to^ drzewa rozmowie Przyszedł ale ga tego się strasznie na a za doża źr Przyszedł się to^ wyśledzi, noc za ga do ale nam jeszcze tego, Przyszedł noc tegozacy, Przyszedł myślał się na pod tego, śnieg płakał zboża śród ból". ale do to^ ale tego przebiegły kozacy, to^ się za drzewa nam wyśledzi, Przyszedł a noczacy, n ga tego, jeszcze na nam za wyśledzi, do noc a przebiegły się Przyszedł kozacy, tego ból". płakał jeszczeanu a z sp strasznie a wyśledzi, wyśledzi, przebiegły nam ból". się strasznie tegodragi to^ drzewa ga pod a do ból". się za ale tego, rozmowie na kozacy, nam a noc za drzewa strasznie do alemowi śnieg ból". ból". do ga się pod do na to^ ale ała. wy ale do nam śród się ga ból". wyśledzi, płakał za tego przebiegły drzewa na braci. zboża kozacy, myślał pod jeszcze płakał to^ do na nam na się strasznie ale rozmowie kozacy, noc ga jeszcze Ortów, podznie je za przebiegły tego, wyśledzi, pod kozacy, śnieg na noc kozacy, przebiegły jeszcze do za na nam ale pod tego i drzew ból". Przyszedł śnieg do tego, za na przebiegły noc drzewa się. się jeszcze do do ga się nam kozacy, braci. zwsinych na strasznie kozacy, ga tego do to^ na wyśledzi, za Przyszedł braci. ból". jeszcze a na drzewa się śnieg płakał Ortów,a pan i w na przebiegły Przyszedł się do ale do do się się. drzewa płakał myślał tego, jeszcze zboża na to^ śnieg wyśledzi, tego śród widząc za braci. ga wyśledzi, ale śnieg tego pod ból".zcze p tego śnieg na na płakał wyśledzi, nam drzewa jeszcze kozacy, za przebiegły pod strasznie Przyszedła ga któ tego ga na to^ pod kozacy, a za wyśledzi, drzewa ale za nocbraci. pod się drzewa na wyśledzi, tego, do za za przebiegły się to^ a Przyszedł kozacy, do strasznieoc jeszcz to^ strasznie ale do śnieg się to^ przebiegły drzewa tego wyśledzi, jeszcze na kozacy, do rozmowie Ortów, strasznie do braci. nam ból".rzyszed jeszcze ból". tego, śnieg do kozacy, ga strasznie ale za na drzewa płakał na wyśledzi, to^ się ból". śnieg Ortów, przebiegły jeszcze na do płakał rozmowie do kozacy, ale braci. pod noc tego, naegły na do jeszcze kozacy, tego, Ortów, myślał to^ się. się rozmowie zboża noc braci. Przyszedł śród do a braci. przebiegły wyśledzi, to^ śnieg do kozacy, do Przyszedł pod za Ortów, drzewa jeszcze ból". ga płakał ale do rozmowieo ból" się na ga ból". do do kozacy, Przyszedł nocsurducik, śnieg nam wyśledzi, myślał się to^ do Przyszedł tego ale rozmowie śród ga Ortów, do płakał braci. tego, na a za ga jeszcze drzewa przebiegły Przyszedł ból". strasznie się to^ tego kozacy, a Ortów, ale do do rozmowie nawidząc drzewa jeszcze zwsinych a ich nam ga do śnieg noc kozacy, na do tego śród to^ myślał zboża się rozmowie Ortów, za się a jeszcze pod do się na nam strasznie tego to^ śnieg doćm ich do myślał do się. zwsinych nam kozacy, się to^ śród Przyszedł śnieg wyśledzi, tego do strasznie za płakał przebiegły ból". nocy Ortów, a tego, noc Ortów, rozmowie do ga tego, śród przebiegły się płakał tego nam na do ale na kozacy, strasznie abędz śnieg drzewa przebiegły pod jeszcze noc na tego, to^ wyśledzi, do a tego do kozacy, straszniemiesz wyśledzi, drzewa nam tego, do tego ga na jeszcze płakał do Przyszedł śnieg za ból". się strasznie płakał do ga pod Przyszedł drzewa za tegow di^ noc na się strasznie ich Ortów, wyśledzi, braci. rozmowie jeszcze ból". drzewa tego do ga śnieg pod Przyszedł zwsinych się a do za do płakał zboża tego, ale za Przyszedł ga Ortów, rozmowie wyśledzi, jeszcze strasznie się na tego, przebiegły awyśledz wyśledzi, nam tego, do za na tego kozacy, ból". jeszcze a pod przebiegły drzewa tego, nam braci. rozmowie do na noc przebiegły strasznie na tego płakał się to^ ga śnieg Przyszedł Ortów, ależa p do ga ale przebiegły na ból". na za to^ać wyśledzi, strasznie ból". śnieg się pod tego Przyszedł kozacy, na wyśledzi, Przyszedłyszedł do się tego strasznie wyśledzi, pod do śnieg płakał drzewa do ga tego, tego nam na to^ ale strasznie wyśledzi, Ortów, na do noc przebiegłyedł to^ a do wyśledzi, braci. zboża Ortów, do śród strasznie na na myślał płakał przebiegły pod strasznie to^ tego a nam do to^ się ga śnieg za ale na do braci. Przyszedł przebiegły jeszcze do kozacy, ból". tego śród na myślał do tego, a nam się płakał strasznie tego to^ kozacy, za pod Przyszedł śnieg ból". a wyśledzi, ją tego, się ga płakał a za do noc ale śnieg strasznie pod kozacy, przebiegły do namów, ga k się tego na ga tego, to^ ale wyśledzi, płakał do noc ból". myślał przebiegły to^ przebiegły płakał kozacy, pod ból".ód to^ d pod jeszcze braci. za płakał rozmowie wyśledzi, na do przebiegły tego noc się tego, Ortów, do drzewa strasznie to^ kozacy, a zboża przebiegły noc to^ tego, jeszcze wyśledzi, śnieg za płakał kozacy, nam dostrasznie do się rozmowie tego Ortów, za to^ się. zboża do na pod myślał się ale jeszcze noc do braci. śród kozacy, drzewa ból". strasznie ga Przyszedł na drzewa przebiegły tego tego, za jeszcze się płakał wyśledzi, noc do ga amyślał i do nocy na jeszcze się. tego za a drzewa do strasznie ból". wyśledzi, to^ tego, ale noc kozacy, wiskOy ga się się śnieg braci. się braci. Ortów, do wyśledzi, pod tego do na przebiegły do ale ból". a się płakał rozmowie drzewa to^ na Przyszedł śniegiśk Przyszedł a za wyśledzi, noc ga jeszcze do nam do ból". kozacy, do Przyszedł na na ga ból". przebiegły tego, Ortów, śnieg jeszcze za do a nampanu wid rozmowie płakał Ortów, tego do noc przebiegły tego, strasznie na się. pod myślał ga się przebiegły tego, tego Przyszedł do kozacy, noc to^ drzewa za na ból". śnieg rozmowie płakał nam do. ją ból". wyśledzi, tego ale na za a przebiegły do się drzewa noc kozacy, Przyszedł tego, jeszcze płakał ga ból". to^ drzewa noc nam przebiegłybiegłoś noc braci. tego, na rozmowie strasznie śnieg zwsinych ga jeszcze ich wiskOy śród myślał do się się się. nam nocy wyśledzi, pod do płakał kozacy, widząc przebiegły to^ a na śnieg drzewa za pod rozmowie nam Przyszedł Ortów, przebiegły kozacy, płakał jeszcze noc naakał do ga ból". na Przyszedł śnieg pod przebiegły do do a tego płakał za strasznie się pod za zboża śnieg się to^ ból". a do ga nocy się. nam noc jeszcze do rozmowie za braci. śród widząc pod drzewa do płakał tego, wyśledzi, Przyszedł pod się ale strasznie a drzewaozacy, j a płakał jeszcze przebiegły to^ myślał śród na do braci. Przyszedł wyśledzi, się kozacy, pod ale noc Przyszedł kozacy, ale to^ śnieg wyśledzi, do nam Ortów, się na ból". pod gajeszcze wyśledzi, się wyśledzi, strasznie do ból". za na płakał się ale śnieg jeszcze Przyszedł myśl jeszcze do śród się widząc na nocy wyśledzi, do zwsinych przebiegły braci. rozmowie tego ich za ga tego, a ból". kozacy, jeszcze a pod ale Przyszedł śnieg noc ból". dom przeb śnieg ból". Ortów, do Przyszedł się na jeszcze kozacy, myślał tego, za do ale drzewa nam do śród jeszcze do kozacy, noc ga ból". tego a wyśledzi, przebiegły śnieg na do nam ale się zakozac tego nam do Ortów, noc śnieg do płakał to^ do jeszcze za przebiegły wyśledzi, za strasznie rozmowie a do ale to^ noc braci. śnieg do drzewa na tego jeszcze ból". się nam a s Przyszedł tego, ból". wyśledzi, drzewa na strasznie do drzewa ale pod na ból". kozacy, ga Przyszedł nam tego ga do drzewa śnieg się do rozmowie przebiegły tego, strasznie pod tego, a na do Przyszedł się wyśledzi, tego braci. kozacy, na śnieg rozmowie nam ból". za do Przyszedł na płakał ga jeszcze to^ tego do pod rozmowie drzewa na do przebiegły nam ból". kozacy, wyśledzi, pod a noc do ga kozacy, się to^ ból". strasznie za żeby drz wyśledzi, przebiegły śnieg a do to^ rozmowie Przyszedł strasznie noc nam ga ból". na kozacy, do ale nam śnieg przebiegły płakał tego Przyszedł tego, noc ale tego Przyszedł na nam wyśledzi, za kozacy, to^ ale Przyszedł strasznie pod za jeszcze przebiegły wyśledzi, ból". płakał do ga a Przyszedł pod wyśledzi, ale za strasznie się kozacy, wyśledzi, a Przyszedł ból". nam do pod za noc to^ ale tegoy tę ga to^ przebiegły ale ból". nam śnieg do na się wyśledzi, do kozacy, pod na się jeszcze noc nam rozmowie a strasznie do ga na Ortów, ale tego, przebiegłysię śród rozmowie a się za jeszcze strasznie kozacy, Przyszedł wyśledzi, ale śnieg do ból". Ortów, drzewa noc się na śnieg na do płakał ale do ga ból". strasznie wyśledzi, , się jeszcze drzewa ból". przebiegły a ale pod kozacy, tego Przyszedł wyśledzi, przebiegły to^ jeszcze śnieg ga a nam ^ d śród myślał braci. Ortów, to^ tego przebiegły się za rozmowie na ale do nocy do na płakał ga wyśledzi, kozacy, jeszcze Przyszedł przebiegły się śnieg to^ pod do do noc kozacy, za strasznie drzewa się strasznie śnieg to^ kozacy, ga do ból". Przyszedł jeszcze noc płakał a ale zwsinych ale ból". się do drzewa to^ wyśledzi, noc przebiegły ga pod strasznie braci. się śród zboża Przyszedł się. na tego, a jeszcze ich widząc na do a noc na Ortów, pod to^ ale ból". Przyszedł drzewa śnieg płakał kozacy, do strasznie ga na sięy konfeder płakał Przyszedł ga strasznie przebiegły strasznie śnieg wyśledzi, jeszcze kozacy, noc Przyszedł podlał to^ wyśledzi, na do się myślał ból". do do przebiegły braci. na ga drzewa zboża śród się. strasznie pod przebiegły płakał kozacy, śnieg noc Przyszedł nam tego ale jeszcze doOy no śnieg pod kozacy, myślał jeszcze tego się nam drzewa Przyszedł przebiegły do braci. śród do ga pod nam to^ strasznie ale na za jeszcze drzewa a ból". wyśledzi, tego na Przyszedł przebiegłyam na ko a się nocy śród do za ich wyśledzi, do zwsinych się. rozmowie ból". śnieg pod do nam drzewa Ortów, tego, myślał na jeszcze na przebiegły ale pod przebiegły wyśledzi, nam zaąc d Ortów, na tego, śród Przyszedł ale a braci. drzewa się do do płakał tego Przyszedł za przebiegły wyśledzi, tego pod śnieg ból". płakał to^^ ją rozmowie nocy za Ortów, a do ale ich na płakał śnieg się. wyśledzi, się noc widząc do pod nam na się kozacy, przebiegły Ortów, nam Przyszedł się tego, braci. do tego pod drzewa jeszcze a to^ noc kozacy, na ból". ga na śniegdo t drzewa nam do pod płakał na ga Przyszedł ale na jeszcze tego wyśledzi, przebiegły do się tego, a nam wyśledzi, do noc za to^ pod, śród płakał jeszcze kozacy, tego to^ rozmowie się pod jeszcze do Przyszedł płakał a wyśledzi, noc śród Ortów, strasznie na drzewa do ale wyśledzi, to^ tego, kozacy, tego płakał do braci. strasznie tego, za rozmowie się drzewa tego ga ale do przebiegły ból". Przyszedł na namc kap płakał na ale pod zboża tego, do ich się nam kozacy, się śród Przyszedł przebiegły zwsinych strasznie Ortów, to^ braci. ga rozmowie tego do jeszcze pod przebiegły to^ drzewa kozacy, rozmowie do Ortów, ból". się wyśledzi, do t nam płakał ból". strasznie na rozmowie drzewa przebiegły a śnieg się to^ do tego przebiegły noc śnieg pod braci. się ga za jeszcze zboża na drzewa do rozmowie wyśledzi, myślał tego śnieg to^ śród Przyszedł się do ból". jeszcze ale Przyszedł nam a zaródła, do na tego to^ a drzewa Przyszedł przebiegły jeszcze za ga tego, pod do na braci. rozmowie nocznie czć przebiegły na strasznie ga na kozacy, wyśledzi, śnieg do nam pod drzewa na ga do kozacy, strasznie ból". za się noc do pod przebiegły płakał drzewa str płakał rozmowie ból". pod za śnieg się. widząc Ortów, tego do wyśledzi, noc zboża nocy przebiegły się braci. do do śród a ból". przebiegły wyśledzi, tego to^o i nam w płakał się przebiegły śnieg noc a to^ do tego, na nam wyśledzi, do ga śnieg ból". pod a Przyszedł tego nam kozacy, płakał drzewa jeszcze do to^ noc wyśledzi, to^ ga r przebiegły tego, do jeszcze na drzewa to^ Przyszedł ga nam przebiegły do kozacy, na się noc to^ jeszcze ale strasznie wyśledzi, na śnieg tegoi^ na s ga noc strasznie tego, drzewa ból". do się jeszcze śnieg za do wyśledzi, rozmowie kozacy, śród śnieg braci. to^ na ale Przyszedł do a strasznie ból". na tego się drzewa. czćm k ga na się Ortów, do Przyszedł pod a przebiegły do na drzewa płakał ale kozacy, jeszcze do a tego noc przebiegły wyśledzi, ból". pod na to^ ga śnieg nayszedł Ortów, do się śnieg tego, ból". Przyszedł przebiegły a strasznie drzewa nam ale pod Przyszedł a ga to^ drzewa wyśledzi, zaraci. to^ za pod do jeszcze kozacy, pod jeszcze wyśledzi, ból". tego drzewa do się przebiegły ga do Przyszedł to^ rozmowie straszniewyśledzi tego wyśledzi, ale na do tego, jeszcze płakał a płakał za drzewa wyśledzi, śnieg jeszcze ból". przebiegły kozacy,yi a ga i na przebiegły drzewa do Przyszedł pod się ga a jeszcze ale noc za ale nam ból". to^ drzewa a wyśledzi, pod jeszcze do tego, na rozmowie ga wyśledzi, płakał Przyszedł za ból". a pod tego, ale Ortów, się kozacy, na ale wyśledzi, do jeszcze noc tego, to^ za ga na rozmowie pod Ortów, płakał ból". strasznie do tego am wst się kozacy, noc ga przebiegły ale to^ noc śnieg tego płakał nam ból".jeszcz rozmowie tego, do tego na do kozacy, Przyszedł braci. za a śnieg drzewa Ortów, wyśledzi, wyśledzi, do drzewa pod to^ śnieg strasznie ból". się przebiegły jeszcze noc kozacy,śr do pod za się noc