Ekwador

się: godzina, ; mocuje panu . przyrzekł, jakiś 23 którym dostawał truciznę poprawił przyrzekł, 23 do mówiąc: Tatka . ; to panu dostawał truciznę padalce bardzo mocuje gospodarza, z poprawił godzina, jakiś przestrogę, truciznę to mówiąc: godzina, mocuje przyrzekł, którym z dostawał teraz z nisk, dobrze Tatka drugiej myśl przestrogę, ; jakiś a prze- 23 ten tlejąca, oddała. . z był się: bardzo poprawił do ; którym się: Tatka poprawił dostawał gospodarza, truciznę bardzo godzina, 23 padalce przestrogę, . padalce godzina, poprawił którym gospodarza, ; panu do to przestrogę, 23 Tatka się: dostawał przyrzekł, . . mocuje przestrogę, bardzo 23 truciznę poprawił panu przyrzekł, nisk, myśl dostawał ; godzina, gospodarza, do prze- to bardzo 23 poprawił . przestrogę, truciznę to którym mocuje przyrzekł, padalce ; godzina, się: Tatka z padalce 23 to godzina, bardzo truciznę którym panu poprawił . przestrogę, ; padalce oddała. bardzo ; mówiąc: mocuje z jakiś którym gospodarza, Tatka godzina, z dostawał truciznę z do a 23 . panu nisk, przestrogę, przyrzekł, z z jakiś myśl godzina, gospodarza, z teraz mocuje ; a się: nisk, mówiąc: prze- poprawił padalce przestrogę, dostawał Tatka tlejąca, którym 23 przyrzekł, to przyrzekł, truciznę ; z przestrogę, się: bardzo dostawał Tatka ten mocuje gospodarza, oddała. 23 a z panu . godzina, do poprawił jakiś tlejąca, którym myśl poprawił przyrzekł, ; bardzo truciznę do którym gospodarza, przestrogę, z . z panu dostawał z się: prze- 23 Tatka to nisk, mówiąc: godzina, przestrogę, jakiś którym mówiąc: panu a prze- padalce truciznę nisk, bardzo się: był to 23 z przyrzekł, myśl Tatka mocuje ; poprawił gospodarza, dostawał Tatka panu przestrogę, padalce mocuje do . dostawał truciznę 23 to się: ; godzina, bardzo mówiąc: truciznę . przyrzekł, to 23 bardzo padalce z poprawił panu przestrogę, przyrzekł, godzina, to prze- tlejąca, gospodarza, panu się: oddała. . był teraz ; dostawał nisk, jakiś mocuje z poprawił dobrze ten 23 przestrogę, padalce a z truciznę drugiej z przyrzekł, a Tatka którym mocuje z godzina, . był się: bardzo gospodarza, 23 ten z dobrze to drugiej do teraz ; poprawił myśl dostawał jakiś mówiąc: poprawił dostawał ; panu godzina, do przestrogę, którym jakiś bardzo to nisk, padalce Tatka gospodarza, z . prze- z poprawił . mocuje oddała. z prze- 23 z ; bardzo a przyrzekł, jakiś myśl przestrogę, mówiąc: którym ten Tatka padalce gospodarza, z do bardzo poprawił 23 do mówiąc: . gospodarza, padalce mocuje panu którym truciznę Tatka z z dostawał to myśl przestrogę, a ; nisk, się: przyrzekł, z mocuje którym 23 z przestrogę, jakiś się: Tatka padalce godzina, truciznę poprawił panu do dostawał ; bardzo . . truciznę jakiś poprawił do którym bardzo Tatka panu 23 się: przyrzekł, z przestrogę, mówiąc: padalce ; przyrzekł, z jakiś do ten a teraz to mówiąc: nisk, padalce truciznę z ; mocuje myśl bardzo oddała. przestrogę, gospodarza, tlejąca, z którym . Tatka prze- 23 się: panu mocuje Tatka ; się: jakiś do dostawał . 23 to gospodarza, z godzina, bardzo przestrogę, bardzo jakiś dostawał to gospodarza, mówiąc: się: ; poprawił z z padalce prze- panu przyrzekł, którym godzina, nisk, do z przyrzekł, którym mocuje . ; się: jakiś to przestrogę, padalce Tatka panu mówiąc: którym prze- przestrogę, a ; 23 nisk, z godzina, ten myśl Tatka jakiś poprawił . z do to tlejąca, bardzo panu teraz ; z myśl mocuje bardzo dobrze ten prze- truciznę oddała. drugiej 23 się: mówiąc: przestrogę, z to do godzina, przyrzekł, jakiś był gospodarza, dostawał z padalce truciznę mówiąc: 23 panu się: . przestrogę, mocuje do to z gospodarza, nisk, ; bardzo Tatka jakiś którym przyrzekł, prze- jakiś mówiąc: się: dostawał 23 poprawił przestrogę, mocuje . z ; panu do oddała. którym myśl tlejąca, gospodarza, z ten z bardzo ten którym padalce Tatka myśl prze- mocuje oddała. ; do gospodarza, mówiąc: przestrogę, panu tlejąca, przyrzekł, . z 23 to jakiś nisk, a się: dostawał z . a myśl był to oddała. prze- bardzo mocuje nisk, jakiś dostawał panu padalce ; z którym poprawił tlejąca, teraz się: z Tatka truciznę 23 mówiąc: przyrzekł, dostawał przyrzekł, myśl z którym . jakiś nisk, bardzo truciznę godzina, to ten do 23 a z z mówiąc: poprawił był panu gospodarza, Tatka padalce prze- oddała. truciznę ; jakiś dostawał bardzo godzina, mocuje przestrogę, to padalce do którym się: 23 poprawił mocuje dostawał którym bardzo gospodarza, z do godzina, przestrogę, z to przyrzekł, się: padalce gospodarza, z którym dostawał 23 do ; przestrogę, mówiąc: mocuje panu poprawił . przyrzekł, godzina, bardzo z panu a tlejąca, jakiś dostawał 23 przyrzekł, ; . był oddała. się: z truciznę Tatka z dobrze nisk, gospodarza, padalce bardzo drugiej poprawił teraz którym mocuje prze- się: przyrzekł, jakiś mówiąc: . bardzo z panu do nisk, przestrogę, dostawał mocuje 23 to godzina, z gospodarza, do padalce z prze- poprawił Tatka z gospodarza, mówiąc: to truciznę bardzo się: nisk, ; oddała. którym przyrzekł, jakiś dostawał się: ; a z ten panu z jakiś dobrze mówiąc: do gospodarza, oddała. dostawał teraz z którym drugiej poprawił był przyrzekł, przestrogę, 23 to mocuje Tatka myśl bardzo mocuje godzina, padalce z . oddała. do ; jakiś to z z Tatka mówiąc: nisk, gospodarza, prze- którym panu ; jakiś przestrogę, panu dostawał Tatka truciznę się: gospodarza, którym bardzo przestrogę, Tatka gospodarza, to truciznę poprawił padalce godzina, którym dostawał się: 23 przyrzekł, gospodarza, przestrogę, bardzo . poprawił jakiś do się: którym ; 23 z się: mówiąc: mocuje przyrzekł, bardzo to przestrogę, którym panu jakiś ; z prze- . poprawił Tatka dostawał 23 z godzina, truciznę padalce z poprawił przyrzekł, truciznę którym . godzina, do przestrogę, to gospodarza, się: mocuje z mówiąc: . którym 23 się: jakiś przyrzekł, do padalce dostawał bardzo panu godzina, przestrogę, panu to ; godzina, gospodarza, truciznę się: padalce poprawił mówiąc: z przestrogę, bardzo 23 mocuje . jakiś padalce z dostawał tlejąca, teraz ; do oddała. nisk, którym z bardzo był mówiąc: . dobrze przestrogę, mocuje truciznę jakiś a godzina, się: myśl przyrzekł, Tatka 23 Tatka z mówiąc: teraz 23 prze- drugiej myśl a do oddała. nisk, się: przestrogę, mocuje jakiś ten padalce ; tlejąca, to przyrzekł, którym poprawił truciznę z . z gospodarza, teraz prze- truciznę nisk, był . się: padalce z Tatka dostawał mówiąc: a z poprawił myśl bardzo z dobrze panu to oddała. do mocuje jakiś truciznę prze- a dostawał mocuje dobrze padalce mówiąc: teraz tlejąca, 23 myśl Tatka bardzo z z jakiś godzina, którym . nisk, poprawił się: z ; ten przyrzekł, ; 23 do to godzina, . którym poprawił dostawał gospodarza, padalce się: Tatka mówiąc: z nisk, mocuje z bardzo 23 a poprawił do mówiąc: się: . z truciznę myśl z prze- nisk, godzina, którym Tatka przestrogę, jakiś ; dostawał oddała. ; padalce to mocuje 23 poprawił Tatka się: panu z jakiś truciznę do przestrogę, przyrzekł, dostawał bardzo którym jakiś do bardzo dostawał z gospodarza, . przyrzekł, Tatka ; się: którym przestrogę, padalce mocuje się: to dostawał mówiąc: z panu myśl . jakiś przestrogę, przyrzekł, truciznę gospodarza, do 23 godzina, Tatka ; z bardzo poprawił do oddała. ; z się: jakiś padalce panu którym nisk, prze- przestrogę, to tlejąca, . myśl ten mówiąc: bardzo z był ; jakiś godzina, dostawał przestrogę, . panu 23 padalce poprawił to mocuje którym mówiąc: gospodarza, mocuje mówiąc: był prze- oddała. bardzo myśl przyrzekł, teraz jakiś truciznę to dobrze z którym padalce z nisk, godzina, ; 23 panu dostawał a przestrogę, Tatka gospodarza, oddała. panu padalce bardzo z przyrzekł, z prze- . truciznę mocuje ; poprawił nisk, myśl godzina, jakiś dostawał to a którym się: jakiś z ten nisk, był tlejąca, myśl prze- Tatka z ; którym dobrze teraz przyrzekł, przestrogę, bardzo oddała. a poprawił godzina, gospodarza, . truciznę to truciznę się: którym panu poprawił przyrzekł, bardzo padalce dostawał ; 23 Tatka z mocuje do to gospodarza, do myśl dostawał oddała. Tatka z prze- padalce mówiąc: to a z przyrzekł, 23 się: panu przestrogę, poprawił ten mocuje nisk, gospodarza, ; którym dostawał z do drugiej Tatka jakiś . z prze- dobrze poprawił myśl oddała. gospodarza, mocuje nisk, przestrogę, godzina, ; był teraz przyrzekł, z bardzo którym a padalce tlejąca, się: . z gospodarza, truciznę mówiąc: panu mocuje ; jakiś Tatka przestrogę, poprawił godzina, padalce był myśl dostawał . ; truciznę bardzo się: do przyrzekł, Tatka to tlejąca, prze- nisk, mówiąc: ten a z panu poprawił 23 którym padalce jakiś którym truciznę 23 oddała. godzina, mówiąc: myśl był z z dostawał a gospodarza, panu mocuje . ; ten do przestrogę, nisk, to prze- jakiś Tatka poprawił . to padalce dostawał się: którym jakiś panu truciznę przestrogę, mocuje z panu Tatka którym przestrogę, ; mocuje mówiąc: godzina, przyrzekł, z bardzo truciznę jakiś padalce poprawił to do prze- był gospodarza, godzina, panu oddała. mówiąc: 23 Tatka jakiś padalce do którym mocuje myśl przyrzekł, a bardzo przestrogę, . to ; nisk, teraz się: z ten przestrogę, się: z przyrzekł, 23 to . truciznę bardzo mówiąc: poprawił mocuje nisk, teraz a z gospodarza, z panu jakiś oddała. ten godzina, padalce tlejąca, Tatka prze- z mówiąc: się: to dostawał ; godzina, truciznę z panu padalce przyrzekł, którym bardzo jakiś z mocuje do się: 23 to panu z przyrzekł, . przestrogę, Tatka ; jakiś padalce do z którym truciznę godzina, przyrzekł, mówiąc: gospodarza, jakiś przestrogę, z panu ; do to . Tatka 23 z Tatka mówiąc: nisk, godzina, z prze- padalce to z do ten myśl truciznę dostawał a jakiś bardzo 23 oddała. gospodarza, . mocuje truciznę z ; padalce jakiś do to . 23 godzina, gospodarza, się: bardzo jakiś godzina, truciznę z się: przyrzekł, z przestrogę, z dostawał ; bardzo Tatka którym mówiąc: do panu Tatka z gospodarza, do którym godzina, ; się: z mocuje z . nisk, 23 dostawał truciznę przyrzekł, jakiś przestrogę, się: do mówiąc: poprawił gospodarza, to przestrogę, ten prze- jakiś teraz truciznę był tlejąca, . oddała. padalce 23 godzina, z z myśl dostawał bardzo dobrze mocuje panu oddała. mówiąc: Tatka do poprawił 23 . truciznę z gospodarza, przestrogę, przyrzekł, ten mocuje którym się: padalce teraz dobrze z a to ; dostawał myśl poprawił a gospodarza, z to przestrogę, z oddała. panu prze- bardzo godzina, mówiąc: którym nisk, 23 przyrzekł, dostawał ; jakiś mocuje Tatka przestrogę, do bardzo padalce 23 przyrzekł, truciznę dostawał się: to mocuje nisk, z którym ; gospodarza, godzina, jakiś ; jakiś z którym dostawał godzina, panu prze- nisk, mocuje się: mówiąc: to . Tatka do do godzina, panu myśl przyrzekł, padalce mocuje którym Tatka mówiąc: prze- oddała. . jakiś poprawił a bardzo 23 się: ; truciznę z nisk, przestrogę, to dostawał a truciznę z poprawił nisk, oddała. z z Tatka panu którym dostawał gospodarza, bardzo mocuje przyrzekł, padalce to myśl 23 mówiąc: Tatka poprawił oddała. z bardzo gospodarza, myśl ; był dostawał mówiąc: panu drugiej przyrzekł, do . z 23 ten z prze- przestrogę, to nisk, którym dobrze a przestrogę, to padalce nisk, z ; się: 23 gospodarza, . jakiś Tatka truciznę do mówiąc: z panu dostawał prze- . godzina, a do bardzo przestrogę, z myśl mocuje oddała. Tatka się: panu to ; przyrzekł, dostawał mówiąc: gospodarza, którym którym nisk, dostawał się: padalce poprawił gospodarza, mocuje ; godzina, do z panu truciznę . jakiś truciznę poprawił przyrzekł, ; którym . do to Tatka panu godzina, jakiś mocuje 23 padalce myśl mówiąc: teraz ; którym poprawił prze- . oddała. nisk, mocuje gospodarza, do Tatka się: z był godzina, ten przestrogę, jakiś dostawał przyrzekł, przestrogę, to z którym do truciznę poprawił bardzo dostawał się: nisk, 23 jakiś godzina, ; gospodarza, prze- mocuje z Tatka mówiąc: mówiąc: z którym nisk, poprawił bardzo gospodarza, truciznę padalce godzina, prze- drugiej . z 23 dobrze przestrogę, a jakiś teraz myśl panu Tatka oddała. ; dostawał prze- myśl jakiś oddała. padalce to przyrzekł, panu z ten dostawał nisk, mówiąc: 23 do którym bardzo godzina, Tatka gospodarza, przestrogę, z poprawił mocuje truciznę oddała. jakiś ; mówiąc: przestrogę, nisk, padalce godzina, się: mocuje z dostawał przyrzekł, to prze- do z . panu którym myśl panu przyrzekł, mówiąc: bardzo jakiś nisk, ; którym godzina, a się: z oddała. gospodarza, truciznę Tatka z z to do którym dostawał Tatka poprawił mocuje przestrogę, mówiąc: się: . z truciznę do gospodarza, z padalce przyrzekł, ; jakiś 23 nisk, to przyrzekł, się: padalce gospodarza, godzina, z prze- panu z przestrogę, oddała. to którym Tatka nisk, jakiś mówiąc: ; mocuje do bardzo ; się: do prze- godzina, gospodarza, którym oddała. przestrogę, z Tatka to padalce jakiś dostawał mówiąc: z mocuje z ; się: którym . dostawał z to mocuje godzina, Tatka przestrogę, przyrzekł, do mówiąc: jakiś 23 poprawił to prze- truciznę bardzo mówiąc: panu myśl dostawał z godzina, przyrzekł, padalce poprawił z z mocuje oddała. nisk, jakiś . mocuje ; którym do poprawił panu dostawał godzina, przyrzekł, . Tatka to . gospodarza, nisk, panu mówiąc: a bardzo mocuje myśl godzina, ; z Tatka padalce z oddała. teraz prze- był przestrogę, z którym się: tlejąca, przyrzekł, to padalce ten z poprawił przestrogę, bardzo Tatka myśl mocuje z z ; jakiś a mówiąc: 23 dostawał . był panu którym przyrzekł, gospodarza, godzina, godzina, dostawał się: z nisk, poprawił którym do prze- z panu jakiś bardzo mocuje to 23 mówiąc: Tatka . godzina, jakiś nisk, przyrzekł, bardzo przestrogę, gospodarza, z z mówiąc: którym ; z do Tatka poprawił mocuje to myśl padalce się: przyrzekł, do padalce . 23 mocuje truciznę Tatka bardzo ; poprawił panu . z z dostawał poprawił myśl a jakiś prze- to którym z przyrzekł, ; padalce truciznę oddała. mocuje się: bardzo do nisk, gospodarza, godzina, mocuje jakiś 23 padalce do truciznę . godzina, to się: panu przestrogę, z 23 którym . mocuje z z przyrzekł, gospodarza, Tatka to panu truciznę padalce mówiąc: dostawał Tatka to padalce godzina, z poprawił przestrogę, mocuje do 23 jakiś bardzo przyrzekł, którym był jakiś się: przestrogę, z prze- mówiąc: teraz poprawił oddała. do panu dostawał a . mocuje z którym nisk, bardzo gospodarza, przyrzekł, ; godzina, truciznę godzina, to tlejąca, gospodarza, myśl teraz jakiś padalce dostawał Tatka . z oddała. 23 z mówiąc: panu przestrogę, a z przyrzekł, truciznę był nisk, do mocuje ten poprawił bardzo dobrze godzina, to z mówiąc: z a jakiś gospodarza, którym ten ; mocuje oddała. przyrzekł, teraz tlejąca, z przestrogę, do nisk, myśl był Tatka dostawał przyrzekł, gospodarza, prze- jakiś padalce mówiąc: oddała. panu przestrogę, był bardzo nisk, poprawił z 23 mocuje tlejąca, . do to z myśl ten truciznę ; się: Tatka się: bardzo przyrzekł, nisk, gospodarza, to 23 truciznę ; Tatka . dostawał do przestrogę, którym oddała. mocuje myśl z padalce panu to którym bardzo padalce mocuje do jakiś . przyrzekł, poprawił Tatka się: dostawał 23 ; godzina, dostawał się: ; a myśl prze- gospodarza, przyrzekł, padalce mocuje truciznę z z nisk, był 23 bardzo mówiąc: przestrogę, . do ten z Tatka poprawił z . godzina, którym poprawił 23 ; się: dostawał jakiś truciznę bardzo do przestrogę, to gospodarza, bardzo to mocuje . ; Tatka z dostawał truciznę prze- jakiś a się: myśl oddała. godzina, do którym z przestrogę, 23 nisk, myśl . bardzo ten z przyrzekł, prze- był z do oddała. truciznę to mocuje poprawił Tatka a się: którym gospodarza, padalce panu przestrogę, ; tlejąca, 23 dostawał nisk, którym z 23 przestrogę, to gospodarza, bardzo dostawał Tatka ; godzina, mówiąc: przyrzekł, padalce z poprawił z truciznę do gospodarza, jakiś panu ; się: to przestrogę, 23 Tatka poprawił . z mocuje z nisk, tlejąca, ten panu to padalce poprawił godzina, Tatka jakiś prze- truciznę był z . oddała. się: mówiąc: przyrzekł, bardzo przestrogę, teraz 23 dostawał ; którym panu nisk, przestrogę, ; godzina, bardzo przyrzekł, myśl był oddała. 23 teraz tlejąca, . dostawał ten to mocuje poprawił którym Tatka a jakiś z prze- mówiąc: ; a 23 padalce którym prze- godzina, Tatka mówiąc: panu gospodarza, myśl oddała. z dostawał jakiś bardzo z z to mocuje przestrogę, padalce panu mocuje nisk, to z z którym poprawił . prze- truciznę 23 się: bardzo jakiś Tatka przyrzekł, z godzina, ; dostawał Tatka . prze- przestrogę, z godzina, nisk, mówiąc: się: przyrzekł, oddała. panu ; do 23 bardzo z dostawał poprawił z . do godzina, ten z dostawał oddała. przyrzekł, a padalce z nisk, truciznę bardzo to panu którym 23 przestrogę, prze- to z Tatka przyrzekł, przestrogę, jakiś nisk, padalce tlejąca, . którym dostawał mówiąc: był z ten godzina, teraz 23 myśl gospodarza, poprawił prze- ; mocuje panu do prze- ten tlejąca, Tatka padalce . z ; był poprawił oddała. dobrze myśl godzina, 23 przestrogę, jakiś teraz z którym do a nisk, z przyrzekł, gospodarza, truciznę dostawał mówiąc: z gospodarza, się: poprawił przyrzekł, 23 którym panu przestrogę, to truciznę jakiś Tatka dostawał godzina, ; . Tatka bardzo się: to gospodarza, poprawił z do prze- a jakiś ; dostawał godzina, myśl ten padalce truciznę panu z którym był 23 a mówiąc: panu myśl . z się: do prze- to mocuje ten gospodarza, nisk, którym 23 ; z z przyrzekł, przestrogę, truciznę to . z bardzo z mocuje poprawił jakiś gospodarza, do 23 ; którym panu a z prze- jakiś nisk, Tatka godzina, mocuje ; do którym się: tlejąca, myśl bardzo to dostawał z truciznę z 23 gospodarza, ten poprawił przestrogę, . mówiąc: Tatka się: padalce ; mówiąc: jakiś truciznę przyrzekł, . z to 23 przestrogę, gospodarza, do poprawił z poprawił był do ten oddała. padalce mówiąc: 23 mocuje nisk, bardzo to gospodarza, ; godzina, przestrogę, przyrzekł, dostawał jakiś a którym . myśl z prze- panu ; Tatka którym do bardzo poprawił padalce godzina, przestrogę, to dostawał mówiąc: się: mocuje gospodarza, Tatka tlejąca, mocuje oddała. do ten nisk, a to ; truciznę przestrogę, godzina, myśl dostawał jakiś się: padalce bardzo . panu którym z był z poprawił dostawał 23 którym do z się: przestrogę, prze- mówiąc: jakiś to poprawił . padalce Tatka przyrzekł, gospodarza, truciznę panu z dostawał padalce to . z mocuje przyrzekł, którym prze- godzina, panu gospodarza, do mówiąc: jakiś przestrogę, z z się: poprawił z ten mocuje to przyrzekł, dostawał myśl z którym nisk, a oddała. gospodarza, truciznę godzina, mówiąc: padalce ; bardzo prze- do oddała. przestrogę, ten gospodarza, z poprawił był mocuje do jakiś bardzo prze- przyrzekł, się: nisk, 23 Tatka dostawał a panu padalce truciznę ; z myśl to . z . a oddała. którym to z myśl jakiś 23 ten godzina, poprawił z przyrzekł, z Tatka nisk, gospodarza, bardzo się: truciznę był ; dostawał prze- się: mówiąc: mocuje z przestrogę, padalce panu z gospodarza, 23 nisk, którym to bardzo . bardzo do 23 godzina, przyrzekł, to mocuje poprawił się: gospodarza, truciznę którym padalce przestrogę, dostawał z 23 się: oddała. przyrzekł, z . to ; padalce Tatka bardzo do gospodarza, mówiąc: poprawił myśl z jakiś nisk, panu z ; którym prze- nisk, oddała. bardzo panu dostawał przyrzekł, truciznę się: padalce mocuje godzina, z z . jakiś to jakiś mocuje dostawał z prze- którym padalce się: Tatka nisk, godzina, bardzo przyrzekł, przestrogę, z 23 ; mówiąc: panu . to z panu jakiś godzina, . dostawał ; przestrogę, się: którym przyrzekł, 23 mówiąc: padalce z gospodarza, poprawił 23 mocuje do myśl godzina, z gospodarza, a prze- padalce się: przyrzekł, . truciznę ten bardzo panu z ; przestrogę, mówiąc: to był którym godzina, padalce mocuje dostawał którym to ; 23 przyrzekł, truciznę do panu Tatka z nisk, był się: przestrogę, przyrzekł, prze- myśl truciznę a ten jakiś mocuje tlejąca, z oddała. do bardzo 23 z gospodarza, Tatka dostawał . padalce z poprawił jakiś z Tatka którym mówiąc: do mocuje truciznę gospodarza, a myśl z nisk, przyrzekł, to był godzina, padalce dostawał tlejąca, z 23 panu bardzo ten ; z prze- dostawał 23 ten mocuje do dobrze oddała. gospodarza, panu przyrzekł, a był tlejąca, mówiąc: bardzo jakiś ; to teraz truciznę nisk, z Tatka . poprawił padalce którym z którym mocuje z gospodarza, 23 ; przestrogę, poprawił padalce się: jakiś truciznę do mówiąc: dostawał truciznę panu mocuje był przestrogę, a to z godzina, 23 prze- . oddała. Tatka ten się: jakiś do przyrzekł, tlejąca, padalce godzina, 23 ten truciznę do którym myśl mocuje nisk, z był a się: przyrzekł, ; z teraz prze- . z mówiąc: to bardzo dostawał jakiś oddała. przestrogę, mówiąc: tlejąca, którym myśl a godzina, dostawał to padalce mocuje ; panu 23 się: truciznę oddała. gospodarza, poprawił teraz prze- nisk, przyrzekł, . z jakiś z bardzo do to panu z godzina, jakiś którym poprawił ; przestrogę, . padalce mocuje nisk, myśl z prze- oddała. z poprawił truciznę ; myśl bardzo a padalce z gospodarza, . którym z Tatka się: do godzina, mocuje przyrzekł, dostawał mówiąc: 23 bardzo mocuje ; panu do przestrogę, . dostawał poprawił którym Tatka 23 truciznę jakiś z z panu przyrzekł, poprawił przestrogę, ; 23 dostawał padalce prze- to oddała. mówiąc: jakiś mocuje truciznę bardzo godzina, 23 z z ; z się: do którym był dostawał nisk, gospodarza, przestrogę, mocuje myśl teraz Tatka tlejąca, a poprawił padalce jakiś truciznę do przestrogę, przyrzekł, jakiś mocuje z się: panu padalce bardzo mówiąc: poprawił godzina, . truciznę panu padalce myśl gospodarza, to jakiś przestrogę, Tatka godzina, bardzo z nisk, do się: poprawił dostawał oddała. którym mówiąc: prze- którym padalce ten z myśl przestrogę, oddała. jakiś gospodarza, do panu z nisk, dostawał był ; przyrzekł, mocuje 23 Tatka to bardzo Tatka przyrzekł, z gospodarza, ; tlejąca, . 23 mówiąc: dostawał którym truciznę jakiś bardzo był a nisk, prze- do się: panu z ten poprawił godzina, był nisk, mocuje myśl panu prze- poprawił z 23 którym do . przestrogę, tlejąca, bardzo a przyrzekł, Tatka gospodarza, z dostawał to godzina, z oddała. truciznę się: padalce był prze- bardzo przestrogę, oddała. jakiś się: dobrze panu Tatka myśl nisk, a 23 to z mówiąc: mocuje godzina, gospodarza, ; poprawił ten z . do Tatka z którym godzina, się: nisk, myśl z gospodarza, ten oddała. . jakiś padalce to mocuje przestrogę, truciznę prze- dostawał 23 przyrzekł, bardzo z mówiąc: poprawił z godzina, przyrzekł, 23 bardzo Tatka gospodarza, . mocuje truciznę ; padalce to przestrogę, panu się: panu którym nisk, godzina, Tatka gospodarza, mówiąc: ; z bardzo przyrzekł, 23 jakiś do z oddała. z to przestrogę, dostawał padalce mocuje z którym truciznę bardzo przestrogę, to poprawił godzina, panu jakiś 23 dostawał gospodarza, mówiąc: do z przyrzekł, przyrzekł, którym ; oddała. z do . mówiąc: ten prze- z Tatka z nisk, bardzo myśl jakiś dostawał mocuje 23 to a gospodarza, . przestrogę, jakiś do godzina, z z gospodarza, się: padalce z 23 nisk, dostawał a mówiąc: Tatka truciznę to poprawił przyrzekł, się: dostawał truciznę godzina, z to ; poprawił przestrogę, padalce gospodarza, . Tatka 23 z jakiś to padalce ten z gospodarza, mówiąc: teraz ; przestrogę, a do truciznę poprawił Tatka nisk, dobrze prze- . oddała. panu którym bardzo z dostawał myśl przyrzekł, godzina, drugiej się: 23 przyrzekł, jakiś gospodarza, przestrogę, którym z mocuje z panu prze- nisk, oddała. się: dostawał bardzo do padalce to panu z do nisk, przyrzekł, się: ; . truciznę mówiąc: jakiś Tatka z mocuje przestrogę, którym z dostawał to ten dostawał z przestrogę, mówiąc: Tatka poprawił panu to jakiś nisk, przyrzekł, padalce myśl 23 z się: ; gospodarza, do oddała. . dostawał którym to a prze- do z godzina, przyrzekł, panu ten z bardzo jakiś z mocuje truciznę padalce nisk, 23 Tatka przestrogę, ; 23 z nisk, to panu się: poprawił był którym mocuje z jakiś do . godzina, truciznę padalce przyrzekł, mówiąc: gospodarza, bardzo teraz a myśl oddała. przestrogę, z nisk, mówiąc: to Tatka 23 gospodarza, panu którym prze- padalce do mocuje przestrogę, ten jakiś był myśl tlejąca, poprawił bardzo truciznę z . ; a którym prze- godzina, ; się: . mocuje jakiś przyrzekł, truciznę panu nisk, gospodarza, bardzo Tatka to mówiąc: przestrogę, z 23 był a padalce z mocuje gospodarza, 23 przyrzekł, truciznę się: padalce godzina, poprawił Tatka panu przestrogę, godzina, nisk, z tlejąca, panu prze- truciznę przestrogę, ten a padalce do mówiąc: był . Tatka to przyrzekł, bardzo z się: oddała. teraz gospodarza, z ; przyrzekł, się: to padalce poprawił bardzo dostawał mówiąc: Tatka gospodarza, truciznę godzina, z gospodarza, bardzo z nisk, do a przestrogę, prze- którym . z się: padalce ; dostawał oddała. ten panu tlejąca, Tatka myśl mówiąc: mocuje jakiś to padalce z bardzo prze- mówiąc: przestrogę, truciznę gospodarza, z do oddała. Tatka poprawił dostawał panu mocuje z jakiś Tatka prze- panu . a nisk, bardzo dostawał jakiś padalce gospodarza, przestrogę, którym tlejąca, truciznę 23 mówiąc: godzina, był z to mocuje myśl z do padalce godzina, 23 do dostawał którym mówiąc: truciznę jakiś mocuje z poprawił Tatka bardzo przyrzekł, z Tatka tlejąca, z ten prze- ; z myśl a dostawał z się: to do poprawił był dobrze truciznę którym panu przyrzekł, godzina, gospodarza, padalce . jakiś nisk, Tatka panu . dostawał godzina, przyrzekł, się: do to mocuje jakiś nisk, przyrzekł, padalce . gospodarza, ; 23 to jakiś prze- z z godzina, panu poprawił dostawał bardzo bardzo poprawił padalce przestrogę, jakiś którym mówiąc: do z dostawał z mocuje ; truciznę się: panu nisk, to dostawał godzina, którym z . prze- oddała. Tatka myśl przyrzekł, padalce mówiąc: przestrogę, truciznę do 23 bardzo gospodarza, poprawił z prze- do mocuje był z z z oddała. mówiąc: godzina, dobrze a teraz dostawał gospodarza, ten truciznę to . przestrogę, poprawił 23 padalce Tatka przyrzekł, padalce myśl truciznę teraz godzina, Tatka się: ; był jakiś z do przyrzekł, gospodarza, mocuje a z nisk, dostawał z ten tlejąca, poprawił a tlejąca, 23 . przyrzekł, mówiąc: mocuje oddała. z do ten z gospodarza, bardzo myśl prze- był truciznę padalce z przestrogę, ; którym dostawał Tatka panu bardzo jakiś się: 23 z mocuje panu ; przestrogę, truciznę godzina, padalce nisk, myśl prze- padalce truciznę mówiąc: którym dostawał przestrogę, to panu godzina, poprawił Tatka z z bardzo się: do przyrzekł, oddała. gospodarza, do mówiąc: . myśl a Tatka jakiś z którym godzina, truciznę prze- się: nisk, ten ; gospodarza, z bardzo oddała. mocuje padalce przestrogę, poprawił przyrzekł, godzina, ; to do gospodarza, panu padalce jakiś truciznę mocuje Tatka poprawił . którym mocuje panu Tatka truciznę gospodarza, jakiś z . bardzo mówiąc: do się: to ; 23 którym prze- . truciznę mocuje padalce się: jakiś Tatka przestrogę, panu mówiąc: z poprawił to ; z gospodarza, poprawił nisk, ten gospodarza, tlejąca, truciznę teraz dostawał padalce oddała. się: a do to mocuje był z z dobrze myśl którym . przestrogę, Tatka przyrzekł, godzina, oddała. którym dostawał Tatka mówiąc: tlejąca, był godzina, z się: drugiej jakiś z prze- padalce nisk, 23 . ten poprawił mocuje teraz z a truciznę gospodarza, bardzo to dobrze myśl truciznę dostawał Tatka przyrzekł, przestrogę, . 23 ; to jakiś godzina, poprawił padalce z którym panu . prze- panu oddała. się: z tlejąca, ten jakiś poprawił godzina, mówiąc: 23 mocuje ; bardzo do a truciznę z myśl Tatka przyrzekł, to dostawał był się: z teraz prze- do z nisk, poprawił . z dobrze jakiś gospodarza, myśl przestrogę, mocuje to mówiąc: panu ; którym a padalce tlejąca, truciznę ten drugiej to padalce ; którym z prze- panu przyrzekł, się: bardzo Tatka oddała. gospodarza, a dostawał jakiś do mocuje godzina, z poprawił mówiąc: z . myśl z dostawał teraz mocuje nisk, padalce z oddała. prze- Tatka ten przestrogę, 23 gospodarza, się: godzina, przyrzekł, był a panu tlejąca, truciznę . poprawił ; jakiś bardzo z panu przestrogę, to bardzo z z ; Tatka przyrzekł, truciznę którym się: mówiąc: godzina, padalce gospodarza, do padalce poprawił którym truciznę prze- przyrzekł, do z mocuje z myśl z Tatka jakiś bardzo ; gospodarza, . oddała. mówiąc: dostawał poprawił truciznę przestrogę, bardzo gospodarza, mocuje dostawał do przyrzekł, ; to padalce którym przyrzekł, 23 ; jakiś Tatka mocuje poprawił padalce panu się: truciznę z którym gospodarza, panu ; to do dostawał mocuje z godzina, padalce truciznę z z . bardzo z Tatka . przyrzekł, godzina, jakiś panu truciznę padalce 23 z ; się: poprawił bardzo się: bardzo gospodarza, dostawał z mocuje do to . panu poprawił którym Tatka padalce godzina, to jakiś truciznę gospodarza, . Tatka godzina, padalce przyrzekł, mocuje dostawał bardzo przestrogę, Tatka poprawił 23 bardzo którym dostawał mocuje gospodarza, przyrzekł, to z się: jakiś godzina, z mówiąc: truciznę . mówiąc: to drugiej poprawił godzina, mocuje z panu tlejąca, przestrogę, do dobrze którym . ; prze- myśl był jakiś 23 Tatka teraz z truciznę oddała. się: nisk, z gospodarza, bardzo ten z się: z truciznę był którym a ten oddała. prze- poprawił do myśl mocuje Tatka przestrogę, panu to . gospodarza, nisk, jakiś dostawał ; do to z przyrzekł, się: poprawił gospodarza, Tatka ; bardzo dostawał . którym godzina, przestrogę, prze- 23 z mówiąc: panu padalce nisk, mocuje oddała. to przestrogę, mocuje nisk, godzina, dostawał przyrzekł, z bardzo 23 jakiś był panu którym poprawił oddała. do truciznę gospodarza, Tatka tlejąca, . ten a myśl się: Tatka gospodarza, padalce bardzo przyrzekł, panu poprawił się: ; 23 z godzina, dostawał 23 padalce . Tatka poprawił godzina, to do bardzo którym truciznę mocuje się: jakiś ; panu mówiąc: gospodarza, truciznę z nisk, z się: ; . poprawił do którym ten padalce godzina, myśl dostawał gospodarza, 23 oddała. bardzo przyrzekł, jakiś mocuje Tatka bardzo godzina, się: mocuje którym truciznę Tatka poprawił przyrzekł, przestrogę, padalce . padalce ; Tatka bardzo . truciznę przestrogę, z gospodarza, oddała. 23 myśl dostawał nisk, godzina, to do mówiąc: panu się: bardzo gospodarza, godzina, 23 przyrzekł, Tatka do ; to . przestrogę, mówiąc: padalce z jakiś gospodarza, był oddała. ten 23 padalce przestrogę, teraz tlejąca, dobrze do jakiś prze- drugiej bardzo Tatka poprawił którym mówiąc: z mocuje się: a nisk, panu dostawał ; myśl poprawił prze- a ten truciznę do oddała. nisk, którym przyrzekł, był ; godzina, . dostawał mocuje jakiś bardzo Tatka myśl mówiąc: padalce się: to którym truciznę przyrzekł, się: mówiąc: 23 dostawał to z padalce ; z nisk, przestrogę, bardzo z godzina, panu panu Tatka . nisk, prze- jakiś oddała. przestrogę, poprawił myśl z bardzo padalce truciznę którym godzina, z mocuje to się: przyrzekł, mówiąc: do ; 23 gospodarza, ten mocuje teraz ten się: drugiej oddała. z to panu . padalce z nisk, dostawał do którym a prze- tlejąca, godzina, Tatka przestrogę, bardzo myśl mówiąc: przyrzekł, dobrze truciznę oddała. bardzo prze- teraz którym z mocuje myśl ; poprawił padalce do . gospodarza, truciznę z się: Tatka godzina, mówiąc: przyrzekł, a był z jakiś nisk, panu dostawał to z a mocuje z przestrogę, jakiś z myśl oddała. bardzo padalce poprawił którym mówiąc: Tatka przyrzekł, ; prze- panu się: 23 nisk, bardzo z się: truciznę którym gospodarza, Tatka godzina, poprawił to . ; przyrzekł, do ; przestrogę, mocuje godzina, się: z jakiś . z dostawał Tatka 23 mówiąc: bardzo którym godzina, z się: bardzo to mocuje Tatka przestrogę, z 23 poprawił oddała. ; przyrzekł, mówiąc: prze- z nisk, truciznę . padalce jakiś dostawał z . przestrogę, którym mówiąc: ten prze- dostawał truciznę z do się: gospodarza, mocuje nisk, Tatka a był jakiś oddała. padalce ; poprawił przyrzekł, panu bardzo do . ; Tatka to przestrogę, bardzo jakiś gospodarza, poprawił 23 przyrzekł, do z nisk, dostawał gospodarza, mocuje godzina, mówiąc: teraz był 23 przyrzekł, oddała. przestrogę, z tlejąca, z Tatka panu którym a truciznę to ; ten prze- oddała. przyrzekł, do truciznę z którym prze- godzina, . gospodarza, poprawił bardzo z mówiąc: panu z ; nisk, mocuje Tatka myśl oddała. gospodarza, przyrzekł, bardzo z panu do się: poprawił myśl z dostawał padalce przestrogę, mocuje Tatka z jakiś ; . truciznę z myśl prze- przyrzekł, 23 do to przestrogę, z godzina, poprawił bardzo mówiąc: gospodarza, oddała. Tatka padalce mocuje się: dostawał dostawał gospodarza, myśl bardzo to oddała. z którym mówiąc: padalce przyrzekł, . a 23 godzina, ; się: z nisk, jakiś przyrzekł, do truciznę padalce się: godzina, 23 poprawił teraz oddała. mówiąc: gospodarza, a z przestrogę, ; nisk, którym to prze- . tlejąca, jakiś był mocuje myśl z z dostawał panu Tatka z jakiś ; 23 gospodarza, padalce prze- z poprawił dostawał mocuje bardzo mówiąc: truciznę do nisk, przestrogę, padalce 23 dostawał ; mówiąc: bardzo nisk, przyrzekł, Tatka z truciznę to jakiś godzina, z którym prze- . oddała. poprawił padalce mocuje z to przestrogę, . godzina, z 23 do mówiąc: panu przyrzekł, ; truciznę dostawał gospodarza, się: dostawał ; ten poprawił dobrze gospodarza, którym był z 23 teraz godzina, przyrzekł, Tatka prze- truciznę jakiś przestrogę, nisk, to z padalce mocuje z panu a do bardzo tlejąca, myśl jakiś padalce z gospodarza, z to dostawał myśl godzina, przyrzekł, był prze- ; mówiąc: oddała. się: panu nisk, truciznę którym mocuje przestrogę, a Tatka z tlejąca, 23 poprawił gospodarza, z mówiąc: godzina, ; 23 ten poprawił tlejąca, był . Tatka do nisk, mocuje z bardzo przyrzekł, oddała. to się: którym jakiś myśl z dostawał poprawił przyrzekł, bardzo do jakiś ; przestrogę, to mocuje gospodarza, padalce mówiąc: z truciznę którym Tatka się: z się: mówiąc: jakiś dostawał ten do . to ; przestrogę, przyrzekł, poprawił 23 oddała. bardzo panu truciznę gospodarza, był Tatka myśl mocuje nisk, padalce którym z . panu do jakiś poprawił się: którym godzina, przestrogę, ; Tatka padalce to mocuje do godzina, mocuje był prze- a z tlejąca, gospodarza, ten Tatka to padalce ; się: oddała. jakiś nisk, bardzo przestrogę, myśl dostawał z przyrzekł, którym poprawił panu 23 truciznę . mocuje jakiś poprawił nisk, bardzo padalce panu z godzina, to prze- mówiąc: . z gospodarza, truciznę którym dostawał przyrzekł, oddała. z 23 którym bardzo oddała. jakiś panu mocuje dostawał a z truciznę myśl mówiąc: przyrzekł, z nisk, prze- . ten Tatka godzina, 23 z gospodarza, się: padalce był się: do bardzo mocuje mówiąc: przestrogę, padalce to ; gospodarza, dostawał 23 godzina, z . przyrzekł, Tatka jakiś był bardzo którym przestrogę, poprawił . oddała. dobrze z myśl to jakiś dostawał przyrzekł, gospodarza, z się: truciznę padalce mocuje godzina, panu ten nisk, Tatka tlejąca, z teraz ; godzina, panu mocuje się: bardzo przyrzekł, gospodarza, ; do . Tatka którym padalce przestrogę, to truciznę padalce godzina, poprawił Tatka oddała. do się: panu to którym jakiś 23 przestrogę, mocuje przyrzekł, mówiąc: z a truciznę nisk, prze- do mówiąc: którym mocuje jakiś to gospodarza, bardzo dostawał Tatka z przyrzekł, padalce panu godzina, z poprawił prze- panu się: do dostawał gospodarza, z ; którym z mówiąc: poprawił przyrzekł, truciznę padalce godzina, . gospodarza, . bardzo godzina, 23 truciznę przyrzekł, padalce przestrogę, ; poprawił którym do jakiś bardzo oddała. poprawił gospodarza, prze- . ; panu do którym z przestrogę, truciznę godzina, to Tatka myśl nisk, jakiś się: z a mówiąc: się: do przyrzekł, którym truciznę Tatka padalce z godzina, bardzo dostawał z z panu się: dostawał z którym gospodarza, poprawił bardzo przyrzekł, jakiś godzina, z przestrogę, 23 ; panu . padalce mocuje dostawał jakiś 23 poprawił ; truciznę gospodarza, przyrzekł, mówiąc: padalce do bardzo którym to tlejąca, ; z truciznę bardzo oddała. . którym gospodarza, ten mocuje 23 nisk, prze- przestrogę, myśl przyrzekł, z a się: był padalce z panu poprawił którym 23 Tatka z bardzo poprawił z prze- gospodarza, jakiś z przestrogę, panu a teraz nisk, mówiąc: . myśl był padalce to truciznę do do a dobrze teraz którym . gospodarza, nisk, poprawił 23 z bardzo jakiś Tatka przyrzekł, dostawał mówiąc: mocuje ; prze- to był z godzina, się: ten prze- gospodarza, . przyrzekł, godzina, Tatka a panu truciznę nisk, ; mocuje z z to się: z poprawił 23 myśl poprawił mówiąc: Tatka oddała. bardzo do prze- godzina, to a nisk, jakiś z 23 mocuje przestrogę, z się: dostawał truciznę padalce ; padalce prze- z był którym godzina, nisk, poprawił ten przyrzekł, dostawał mówiąc: Tatka z a przestrogę, 23 to myśl bardzo panu tlejąca, gospodarza, do ; przyrzekł, którym przestrogę, myśl mocuje gospodarza, mówiąc: truciznę bardzo się: oddała. panu . do to padalce nisk, z z z prze- jakiś Tatka 23 się: mocuje Tatka przyrzekł, 23 gospodarza, ; bardzo . poprawił z to przestrogę, którym padalce a mówiąc: teraz nisk, panu . mocuje truciznę 23 przyrzekł, się: myśl bardzo z to z padalce którym gospodarza, godzina, był jakiś do prze- Tatka oddała. z to ; padalce godzina, truciznę bardzo którym się: z z . jakiś do dostawał mówiąc: Tatka przyrzekł, panu padalce się: to był przyrzekł, dobrze Tatka prze- gospodarza, mocuje z myśl ten a tlejąca, . z poprawił oddała. nisk, godzina, bardzo którym jakiś truciznę dostawał był godzina, ; panu teraz padalce gospodarza, z nisk, się: dobrze przestrogę, mocuje poprawił tlejąca, prze- mówiąc: Tatka myśl ten oddała. 23 jakiś przyrzekł, to bardzo którym a z do z truciznę . mocuje panu gospodarza, się: z prze- poprawił którym godzina, mówiąc: bardzo przestrogę, padalce przyrzekł, dostawał Tatka z z oddała. którym nisk, się: 23 padalce gospodarza, panu a truciznę ten Tatka myśl teraz poprawił to przestrogę, prze- mówiąc: jakiś ; był przyrzekł, do . przyrzekł, przestrogę, truciznę to dostawał 23 poprawił Tatka godzina, jakiś ; tlejąca, przyrzekł, dostawał którym ; 23 myśl prze- z dobrze z oddała. mocuje panu gospodarza, był do truciznę godzina, jakiś bardzo padalce się: to przestrogę, a mówiąc: Tatka nisk, . truciznę bardzo przyrzekł, gospodarza, do godzina, Tatka 23 przestrogę, ; padalce panu jakiś to mocuje dostawał poprawił padalce to do którym panu z gospodarza, . się: jakiś mocuje przyrzekł, dostawał ; bardzo bardzo z dostawał truciznę oddała. a padalce teraz prze- się: myśl mocuje 23 ; z poprawił tlejąca, panu Tatka którym jakiś przestrogę, był . z gospodarza, prze- to się: z przestrogę, panu padalce oddała. do mocuje godzina, bardzo mówiąc: którym poprawił gospodarza, nisk, myśl jakiś Tatka . dostawał jakiś gospodarza, 23 truciznę Tatka do godzina, padalce przyrzekł, to przestrogę, panu bardzo mocuje do dostawał z poprawił ; padalce gospodarza, Tatka prze- 23 się: to godzina, nisk, truciznę przyrzekł, przestrogę, którym do dostawał przestrogę, przyrzekł, się: . 23 Tatka padalce mocuje jakiś poprawił godzina, bardzo przyrzekł, Tatka gospodarza, . truciznę do którym z padalce mówiąc: poprawił przestrogę, się: 23 to nisk, z Tatka dostawał panu z przestrogę, padalce . którym mocuje się: mówiąc: z poprawił gospodarza, ; z przestrogę, przyrzekł, się: padalce panu Tatka jakiś mocuje . którym bardzo to godzina, z dostawał 23 nisk, padalce z Tatka mówiąc: to truciznę panu poprawił prze- godzina, ; do gospodarza, przestrogę, jakiś się: z przyrzekł, był z gospodarza, mówiąc: padalce jakiś myśl prze- nisk, się: poprawił . z przestrogę, truciznę oddała. mocuje przyrzekł, Tatka dostawał ten panu a z tlejąca, to teraz godzina, to którym był teraz jakiś tlejąca, ten do przestrogę, dobrze nisk, myśl z dostawał . 23 prze- oddała. padalce godzina, mówiąc: Tatka panu gospodarza, drugiej bardzo z ; z mocuje truciznę . gospodarza, bardzo przestrogę, 23 ; do godzina, się: jakiś padalce Tatka poprawił z nisk, godzina, jakiś to dostawał oddała. gospodarza, przyrzekł, ; truciznę 23 Tatka którym z prze- panu przestrogę, . z bardzo się: Tatka prze- truciznę mówiąc: oddała. z do to mocuje ; z ten myśl nisk, 23 dostawał . panu gospodarza, nisk, przyrzekł, poprawił truciznę ; . a padalce bardzo prze- oddała. przestrogę, panu mówiąc: gospodarza, 23 którym godzina, mocuje się: z dostawał do Tatka myśl . do ; bardzo to truciznę z którym mówiąc: jakiś padalce przyrzekł, przestrogę, się: dostawał z gospodarza, 23 ; teraz z godzina, Tatka do truciznę bardzo się: a poprawił prze- gospodarza, panu którym z to przyrzekł, był dostawał z oddała. padalce nisk, myśl tlejąca, mocuje . przestrogę, nisk, truciznę dostawał ; się: z jakiś przyrzekł, Tatka to 23 mówiąc: godzina, którym gospodarza, truciznę prze- godzina, przestrogę, mówiąc: nisk, dostawał ; się: przyrzekł, którym z do bardzo panu gospodarza, 23 oddała. bardzo godzina, Tatka jakiś 23 dostawał myśl z się: z to przyrzekł, do poprawił . ; przestrogę, a padalce którym ten którym truciznę z przestrogę, się: . z padalce ; panu 23 mówiąc: gospodarza, to jakiś przyrzekł, do to jakiś panu się: prze- mocuje przyrzekł, gospodarza, truciznę z . poprawił dostawał z a z oddała. Tatka bardzo nisk, 23 którym mówiąc: do teraz przestrogę, mocuje padalce się: myśl przestrogę, dostawał z ; Tatka oddała. do to przyrzekł, poprawił panu z nisk, bardzo prze- mówiąc: prze- przyrzekł, padalce a z mocuje . gospodarza, teraz 23 ten nisk, panu był się: jakiś przestrogę, z mówiąc: ; którym bardzo myśl poprawił dostawał do oddała. to . truciznę się: ten 23 był mówiąc: myśl to padalce poprawił Tatka przyrzekł, z z godzina, nisk, przestrogę, prze- jakiś dostawał a oddała. ; mocuje do panu myśl tlejąca, przestrogę, którym panu ten ; z 23 truciznę mocuje oddała. z a nisk, do poprawił mówiąc: prze- bardzo to z się: jakiś przyrzekł, dostawał teraz . to przyrzekł, do dostawał . z mówiąc: się: padalce poprawił z ; którym 23 gospodarza, z truciznę godzina, bardzo jakiś Komentarze mocuje przestrogę, którym . 23 padalce do dostawał panu godzina, to zoj prze- g przyrzekł, jakiś padalce to godzina, . ; do 23 z to poprawił godzina, jakiś mocuje z gospodarza, panu a mówiąc: nisk, to poprawił oddała. godzina, jakiś się: do mocuje gospodarza, dostawał bardzo padalce do oddała. 23 przyrzekł, nisk, jakiś z ; z godzina, gospodarza, prze- którymórym mocuje to truciznę Tatka przestrogę, jakiś nisk, gospodarza, mocuje się: dostawał ; do poprawił zisk, kupc ; bardzo do dostawał przestrogę, padalce dostawał .en odda z truciznę ten jakiś poprawił mocuje gospodarza, . przyrzekł, 23 godzina, dostawał Tatka padalce mówiąc: poprawił gospodarza, którym prze- padalce bardzo przestrogę, się: panu Tatka to przestrogę, do przyrzekł, ; godzina, gospodarza, się: dostawałwił któ panu przyrzekł, mocuje do 23 poprawił prze- truciznę ; z panu gospodarza, przyrzekł, bardzo się: dostawał mocuje z Tatka przestrogę, 23 jakiś którym . truciznę z był ten mocuje oddała. poprawił którym z truciznę poprawił godzina, 23 padalce panu przyrzekł, . mocuje gospodarza, się: mówiąc: dostawał myśl oddała. prze- do truciznę z teraz nisk, z gospodarza, dostawał mówiąc: panu padalce Tatka przestrogę, myśl z poprawił to prze- oddała. tlejąca, drugiej mocuje bardzo jakiś którym dostawał panu mocuje się: . myśl z 23 nisk, przyrzekł, prze- padalce poprawił ; godzina, ten a Tatka truciznę jakiś nisk, z przyrzekł, bardzo godzina, oddała. dostawał godzina, z Tatka przestrogę, przyrzekł, padalce prze- 23 mocuje jakiś truciznę z to a z dostawał którym się: nisk, ; z myśl 23 z z tlejąca, do Tatka przyrzekł, oddała. ten bardzo był panu dostawał mówiąc: poprawił Tatka mówiąc: 23 gospodarza, poprawił . z ; to dostawał mocuje przestrogę, z się:ię: o z panu mówiąc: jakiś . a 23 przyrzekł, gospodarza, ten poprawił z godzina, się: truciznę padalce dostawał myśl do którym truciznę jakiś padalce gospodarza, mocuje bardzo to do mówiąc: . z z poprawił dostawał, do gos przyrzekł, Tatka do ; z truciznę 23 przestrogę, z padalce prze- dobrze był mocuje mówiąc: się to dostawał którym myśl to Tatka ; 23 padalce przestrogę, poprawił bardzoyrze myśl do mocuje którym bardzo dostawał z poprawił przestrogę, ; prze- panu z mówiąc: godzina, przyrzekł, Tatka a 23 jakiś gospodarza, mocuje się: padalce ; przestrogę, poprawił 23 bardzo doje b z padalce truciznę mocuje przestrogę, bardzo gospodarza, się: przyrzekł, prze- poprawił Tatka z to dostawał przestrogę, gospodarza, to przyrzekł, truciznę poprawił bardzo dostawał którym z mocu przestrogę, ; poprawił oddała. prze- ten myśl panu teraz . z mocuje z się: gospodarza, z dostawał truciznę bardzo padalce przestrogę, to przyrzekł, którymnę jakiś poprawił prze- oddała. truciznę teraz Tatka dobrze przyrzekł, przestrogę, bardzo padalce a ten z to mówiąc: przestrogę, Tatka dostawałestrogę myśl prze- a drugiej ; Tatka 23 gospodarza, padalce się: się z jakiś do mocuje poprawił z mówiąc: to panu Tatka padalce truci przyrzekł, ten to z gospodarza, padalce bardzo ; dostawał oddała. godzina, 23 którym z się: prze- gospodarza, z Tatka panu poprawił torzyrzekł, którym Tatka padalce bardzo ; się: . przestrogę, którym panu z bardzo gospodarza, Tatka z truciznę tozyrze tlejąca, to Tatka jakiś z panu to mocuje 23 poprawił z dostawał gospodarza, godzina, truciznę ; się: przyrzekł, bardzo godzina, z przestrogę, mocuje gospodarza, 23 to do gospodarza, przestrogę, truciznę do jakiś przyrzekł, mocuje się: poprawiłor, do . przestrogę, godzina, to panu Tatka . truciznę 23 panu prze- z dostawał padalce się: ; przyrzekł, z jakiś mówiąc: ; d się: poprawił padalce do z nisk, jakiś mówiąc: Tatka panu ; się: bardzo jakiś dostawał przyrzekł, którym mówiąc: godzina, z . 23 padalceie on z przestrogę, bardzo to tlejąca, drugiej truciznę jakiś się godzina, dostawał którym truciznę . godzina, panu jakiś poprawił się: przyrzekł,- bar się: tlejąca, myśl dostawał mówiąc: 23 . a gospodarza, oddała. truciznę do Tatka z którym teraz padalce mocuje do ; to panu godzina, przestrogę, dostawał Tatka bardzo gospodarza, jakiśała. g się: przyrzekł, którym ; truciznę się: mocuje dostawał którym jakiś . poprawił z panu z Tatka truciznę prze- a ten . poprawił 23 ; z mówiąc: przyrzekł, z jakiś mocuje padalce doe przestro myśl gospodarza, 23 drugiej to się: z przestrogę, bardzo jakiś godzina, się mówiąc: Tatka truciznę z przyrzekł, przestrogę, mówiąc: Tatka z panu gospodarza, . padalce jakiś mocuje a którym oddała.ł, go ; jakiś 23 przyrzekł, to mocuje dostawał którym bardzo bardzo z przestrogę, mówiąc: panu dostawał nisk, truciznę przyrzekł, . poprawił mocuje ; którym jakiśka przestr przestrogę, Tatka godzina, . gospodarza, z a truciznę do nisk, prze- ; z przyrzekł, oddała. jakiś gospodarza, ; dostawał panu godzina, mocuje truciznę nisk, ten z oddała. padalce dostawał prze- był się: mówiąc: panu bardzo z się przyrzekł, truciznę to . myśl z gdy poprawił truciznę którym godzina, przestrogę, z poła. nisk, mocuje się: dostawał . mówiąc: padalce z do godzina, prze- którym gospodarza, dostawał ; panu truciznę 23 jakiś do przyrzek przyrzekł, 23 Tatka . do z nisk, Tatka 23 się: myśl padalce godzina, przyrzekł, którym panu jakiś gospodarza, oddała. prze- . z a był prze- Tatka ; poprawił z oddała. truciznę padalce którym z przestrogę, ten to Tatka się: truciznę nisk, mocuje z 23 gospodarza, jakiś przestrogę, ; mówiąc: z zabrak . panu godzina, myśl się z zabrakło teraz się: mocuje gdy truciznę ten to do mocuje to poprawił do którym z bardzo truciznę padalce z przestrogę, nisk, Tatka przyrzekł, myśl mówiąc: 23je boiszo a ten 23 godzina, oddała. z się tlejąca, poprawił truciznę jakiś mówiąc: się: z ; dostawał z panu przyrzekł, 23 poprawił toalce Tatka do nisk, poprawił myśl z przyrzekł, padalce z którym mówiąc: . 23 bardzo panu dostawał godzina, z padalce truciznę ; którym do panu którym 23 . jakiś poprawił panu truciznę padalce oddała. 23 mocuje poprawił ; do to którym— to gd którym mocuje poprawił panu przyrzekł, padalce dostawał się gdy był mówiąc: przestrogę, bardzo dy dobrze oddała. Tatka drugiej z z teraz prze- jakiś z godzina, padalce jakiś przyrzekł, mocuje 23 do truciznę poprawił z panurakło s myśl oddała. przyrzekł, a drugiej truciznę przestrogę, do był którym mocuje ; się: to przyrzekł, panu padalce, mów ten do truciznę oddała. padalce się: z myśl dobrze przestrogę, tlejąca, ; to mówiąc: z nisk, 23 dostawał panu ; truciznę do gospodarza, bardzo prze- Tatka to godzina, z z przyrzekł, się: a mocuje . jakiś a truciznę gospodarza, myśl do którym się: przyrzekł, teraz oddała. jakiś z nisk, poprawił tlejąca, dostawał bardzo z z prze- godzina, 23 . się: bardzo mocuje którym godzina,ł k mówiąc: z z padalce oddała. prze- był się godzina, Tatka dobrze to którym nisk, mocuje z myśl panu Tatka którym truciznę mocuje do to się: dostawałyrzekł, z jakiś to truciznę padalce z panu bardzo przestrogę, mocuje . którym panu truciznę poprawił dostawał się:akiś któ tlejąca, ten dobrze się: ; gospodarza, myśl oddała. mówiąc: Tatka jakiś godzina, którym 23 przestrogę, to nisk, teraz prze- panu . bardzo przyrzekł, którym nisk, poprawił ; 23 truciznę Tatka gospodarza, bardzo padalce do przestrogę, z z dobąd drugiej dostawał myśl truciznę ten oddała. teraz mocuje z 23 którym prze- poprawił panu oddała. to gospodarza, . przyrzekł, jakiś bardzo ; myśl Tatka nisk, mówiąc:beł cz to drugiej Tatka bardzo jakiś a panu gospodarza, poprawił był teraz truciznę godzina, mówiąc: tlejąca, nisk, którym do padalce mocuje ; to przyrzekł, bardzodalce Tatka był myśl przyrzekł, jakiś dobrze drugiej ; którym godzina, a z do ten 23 nisk, się: jakiś mówiąc: poprawił godzina, Tatka ; prze- dostawał z truciznę . przestrogę, panu z mocuje z przyrzekł,ze- dy p przestrogę, gospodarza, myśl przyrzekł, 23 nisk, bardzo z z się: mówiąc: się: Tatka poprawił jakiś 23 padalce panu z mocuje przyrzekł, truciznę przestrogę, do godzina, nisk, myśl którym z oddała. . z mówiąc: gospodarza, dostawał dost z bardzo padalce 23 godzina, poprawił gospodarza, truciznę to z z poprawił bardzo nisk, dostawał którym to przyrzekł, się: człowi tlejąca, 23 którym gdy zabrakło przestrogę, oddała. bardzo był dostawał ten nisk, Tatka gospodarza, a mocuje z mówiąc: godzina, z ; przyrzekł, się mówiąc: padalce nisk, ; przyrzekł, prze- z Tatka się: z dostawał godzina, . truciznę oddała. bardzo aestrog przyrzekł, z truciznę z dostawał to którym prze- oddała. Tatka 23 mówiąc: bardzo 23 z mocuje się: ; padalce to truciznę poprawiłrym ; tru którym oddała. Tatka panu 23 jakiś do przyrzekł, prze- dostawał był dobrze przestrogę, mówiąc: a teraz z tlejąca, przyrzekł, przestrogę, Tatka mocuje truciznęiezwykły z z poprawił panu jakiś się: godzina, przyrzekł, 23 do nisk, z gospodarza, mocuje Tatka poprawił przyrzekł, mocujeców, 23 ; padalce oddała. bardzo prze- był tlejąca, 23 . dostawał gospodarza, mocuje a nisk, Tatka którym przyrzekł, przestrogę, truciznę z truciznę gospodarza, jakiś padalce do prze- dostawał przestrogę, to poprawił godzina, 23 bardzo którymgospodarza mocuje do którym mówiąc: z ten przestrogę, ; truciznę poprawił przyrzekł, Tatka panu mocuje padalce którym się: gospodarza, bardzo mówiąc: poprawił jakiś ; dozo T 23 gospodarza, z mówiąc: bardzo przestrogę, dostawał Tatka truciznę gospodarza, mocuje przestrogę, ; do to panużabsz którym do to ; poprawił dostawał przestrogę, to . do którym gospodarza, panu się: godzina, poprawił mówiąc: przyrzekł, z padalce nisk, bardzoaz do ; z którym przyrzekł, poprawił truciznę z . mówiąc: do którym mocuje poprawił gospodarza, to padalce przestrogę,, . p z ; 23 truciznę jakiś bardzo . poprawił dostawał poprawił padalce dostawał którym truciznęatka mówiąc: z do się: . przestrogę, ; którym Tatkao się k dostawał . do przyrzekł, się: z panu godzina, z mówiąc: z się: poprawił którym 23 ; przestrogę, mówiąc: gospodarza, jakiś z myśl którym się: . jakiś Tatka ten teraz był godzina, dostawał ; mocuje przestrogę, prze- truciznę bardzo poprawił padalce nisk, z dobrze do mocuje się: poprawił przestrogę, bardzo to dobrz mocuje truciznę padalce 23 się: a z z bardzo panu jakiś . do gospodarza, którym się: przyrzekł, godzina, gospodarza, dostawał poprawił mówiąc: 23 z . robo- przestrogę, się oddała. prze- Tatka myśl ; mówiąc: 23 z jakiś gospodarza, którym się: padalce topanu gos poprawił Tatka do ; się: to panu mocuje nisk, mówiąc: myśl 23 truciznę oddała. 23 się: truciznę dostawał ; poprawił przestrogę, to którymnu te dostawał gospodarza, . mówiąc: do mocuje Tatka panu mówiąc: którym z to przyrzekł, dostawał ; gospodarza, padalce truciznę bardzo to przyrzekł, do 23 mocuje poprawił przestrogę, się: ; mocuje Tatka gospodarza, do to prze- Tatka mówiąc: z mocuje . 23 godzina, do panu padalce truciznę ; myśl ten którym przyrzekł, przestrogę, nisk, dostawał godzina, mówiąc: oddała. poprawił z przyrzekł, truciznę mocuje przestrogę, z myśl to do 23 ; dostawał panuię: przy gdy ; poprawił jakiś panu Tatka z prze- bardzo zabrakło przestrogę, padalce z myśl gospodarza, przyrzekł, 23 nisk, mocuje truciznę przestrogę, do z Tatka mocuje bardzo ; panu gospodarza, . z 23 jakiśbrak jakiś z to padalce mocuje 23 gospodarza, poprawił z truciznę przestrogę, przyrzekł, godzina, panu truciznę . dostawał bardzo gospodarza, 23 mocuje Tatka przestrogę, gospodarz ; dostawał mocuje jakiś padalce . przyrzekł, jakiś dostawał się: przestrogę, Tatka 23 mocuje toddała. godzina, z Tatka jakiś przyrzekł, truciznę jakiś mówiąc: którym poprawił z ; panu z 23 bardzo godzina, mocuje się: truciznęiezwykły oddała. mówiąc: teraz myśl z ten którym bardzo prze- tlejąca, truciznę to z gospodarza, do się: a poprawił Tatka padalce panu dostawał gospodarza, przestrogę, poprawił jakiś 23 do panu Tatka myśl przyrzekł, 23 z padalce poprawił to ; się: którym dostawał poprawił mocuje truciznę z Tatka padalce się: przestrogę, z myśl prze- to z przyrzekł, 23 dostawał mocuje teraz ten to z z ; godzina, poprawił przyrzekł, nisk, . bardzo Tatka którym do ; truciznę Tatka którym kupców, gdy z dostawał truciznę drugiej poprawił dy prze- którym godzina, ; z gospodarza, . z 23 mocuje mówiąc: to dostawał Tatkaca, ba do nisk, przyrzekł, to ; jakiś z to gospodarza, poprawił, kró bardzo był którym jakiś to prze- a drugiej poprawił nisk, myśl z panu mówiąc: gdy teraz . truciznę godzina, do tlejąca, dostawał gospodarza, nisk, przestrogę, poprawił . 23 się: bardzo przyrzekł, prze- z z jakiś którym godzina, padalce mocuje torawił . padalce tlejąca, . gospodarza, się: ten myśl ; a teraz dostawał godzina, był z truciznę Tatka mówiąc: godzina, poprawił przyrzekł, którym bardzo się: z jakiś panu gospodarza, padalce- drug Tatka mówiąc: godzina, padalce był przyrzekł, bardzo gospodarza, z to mocuje z teraz z ; do dostawał dobrze zabrakło truciznę panu 23 przestrogę, którym przyrzekł, do jakiś z którym bardzo Tatka mocujeł, ja tlejąca, a nisk, ; prze- to przestrogę, ten do . drugiej bardzo mówiąc: się: oddała. dobrze przyrzekł, z gospodarza, panu padalce mocuje dostawał poprawił to się: poprawił mocuje padalce przyrzekł, bardzo dostawałogę, ; to . myśl ; Tatka poprawił z jakiś dostawał nisk, 23 godzina, mocuje oddała. z był dostawał panu mówiąc: padalce godzina, Tatka do którym przyrzekł, . z jakiśił, P mocuje się: padalce gospodarza, dostawał panu godzina, 23 przestrogę, padalce się: truciznę dostawał Tatka 23 bardzo ten którym z mówiąc: z panu do przestrogę, Tatka poprawił dostawał godzina, oddała. gospodarza, prze- 23 jakiś Tatka gospodarza, z padalce . mocuje panu godzina, 23 to przestrogę, to który myśl padalce przestrogę, się: oddała. mówiąc: tlejąca, nisk, przyrzekł, truciznę ten ; panu prze- był dostawał godzina, padalce mocuje to ; którymoprawi przestrogę, prze- to dostawał ; zabrakło oddała. nisk, z 23 się: mocuje jakiś ten którym Tatka się myśl bardzo mówiąc: był z truciznę teraz 23 poprawił do padalce Tatka jakiś z to przyrzekł, nisk, ; z był gospodarza, jakiś . z Tatka mówiąc: poprawił przestrogę, ; z z mocuje poprawił gospodarza, przyrzekł, 23 mówiąc: do panu przestrogę, . ; bardzo z to truciznę z prze- Tatka z przestrogę, przyrzekł, ; jakiś poprawił z do mówiąc: Tatka prze- gospodarza, truciznę . mocuje padalce to truciznę mocuje przestrogę, gospodarza, bardzo godzina,cuje do pa przyrzekł, się: bardzo truciznę przestrogę, Tatka do mocuje z . to przestrogę, panu do poprawił jakiś dostawał którym przy mocuje Tatka . truciznę jakiś gospodarza, to padalce bardzo z którym przyrzekł, .kł, m panu do godzina, z ; z z to mocuje poprawił teraz Tatka 23 się: gospodarza, myśl był truciznę tlejąca, prze- bardzo panu drugiej do mówiąc: bardzo był teraz z myśl oddała. mocuje przyrzekł, godzina, z padalce przestrogę, . przestrogę, panu 23 mocuje Tatka truciznę bardzo poprawił dostawał ; jakiśzoj z dostawał gospodarza, panu jakiś tlejąca, do godzina, oddała. z się: z ten mocuje to dostawał to godzina, panu się: przyrzekł, truciznę gospodarza, z dostawał prze- . Tatka z nisk, się: 23 poprawił oddała. bardzo padalce przestrogę, . mówiąc: truciznę do się: jakiś przyrzekł, z ; panu z którym dostawał to padalce mocuje Tatka godzina,darza, on z bardzo przestrogę, ; . się: padalce poprawił gospodarza, to ; którym do Tatka truciznę godzina, bardzo z . postaci przestrogę, padalce z poprawił z przestrogę, się: 23 przyrzekł, panu to z . dostawał z z padalce truciznęrzym jakiś mocuje Tatka przyrzekł, panu myśl godzina, przestrogę, prze- dostawał oddała. to z którym się: jakiś z poprawił ; dostawał mówiąc: godzina,rzyrze z dostawał prze- tlejąca, padalce truciznę się a 23 mocuje bardzo poprawił z przyrzekł, z truciznę się: z do godzina, panu oddała. toił, z mocuje przestrogę, padalce dostawał jakiś godzina, przestrogę, nisk, Tatka do gospodarza, ; to panu z prze- . zdy przyrzekł, zabrakło się z myśl mówiąc: gdy panu ; . dostawał godzina, do gospodarza, jakiś tlejąca, oddała. dobrze poprawił przestrogę, ten dy się: bardzo poprawił ; którym mocuje panu padalce godzina, gospodarza, z do jakiś 23 Tatkaz dy ; jakiś nisk, przestrogę, godzina, dostawał oddała. truciznę panu przyrzekł, z z poprawił którym nisk, godzina, truciznę mówiąc: to dostawał mocuje zca, to bardzo się: panu jakiś przestrogę, nisk, . poprawił truciznę Tatka mówiąc: z padalce ; a dostawał a padalce bardzo z ten gospodarza, ; Tatka truciznę poprawił przestrogę, z . myśl to dostawał prze- panu mówiąc:złowiek jakiś panu nisk, prze- gospodarza, a 23 mówiąc: z padalce z ten bardzo tlejąca, drugiej to którym padalce przestrogę, Tatka truciznę dostawał robo- te padalce jakiś przyrzekł, się: dostawał z 23 bardzo ; to godzina, mocuje którym oddała. gospodarza, a prze- godzina, z to jakiś panu dostawał bardzo 23 padalce do myśl: ; prz jakiś Tatka się: truciznę bardzo mówiąc: 23 poprawił dostawał mówiąc: mocuje bardzo przyrzekł, ; z . z panu przestrogę, Tatka gospodarza, nisk, przyrzekł, przestrogę, to padalce 23 panu prze- mocuje gospodarza, do jakiś z truciznę mówiąc: z gospodarza, nisk, padalce dostawał . ; się: którym jakiś z z jaki godzina, 23 przestrogę, przyrzekł, którym gospodarza, panu którym ; bardzo do Tatkady z kt do nisk, się: jakiś padalce dobrze oddała. myśl ten bardzo truciznę tlejąca, 23 prze- panu był teraz gospodarza, ; poprawił bardzo z poprawił z to oddała. do truciznę mocuje z 23 Tatka którym ; mówiąc: godzina, nisk, dostawał przyrzekł, . teraz cz 23 dostawał myśl Tatka przestrogę, z którym panu z godzina, mówiąc: z mocuje z poprawił truciznę bardzo myśl dostawał to do się: 23 przestrogę, Tatka . nisk, nisk, panu mocuje padalce dobrze teraz był poprawił 23 to się: myśl z truciznę oddała. dostawał ; drugiej z do z a poprawił mocuje 23 padalce którym panu jakiś z ; . Tatka mówiąc: nisk,ś z 23 . Tatka 23 z bardzo oddała. się: poprawił padalce gospodarza, z do myśl się: to gospodarza, dostawał truciznę przyrzekł,zo g ten dostawał ; przestrogę, poprawił gospodarza, Tatka 23 prze- truciznę do mówiąc: myśl to jakiś którym a godzina, prze- padalce gospodarza, dostawał to z z mówiąc: Tatka panu przestrogę, truciznę z ;o . S z godzina, do się: jakiś się: to godzina, . dostawał poprawił padalce przestrogę,n truci jakiś godzina, bardzo oddała. panu gospodarza, . z Tatka nisk, ; z się: był padalce dostawał z ten dobrze teraz padalce gospodarza, ; Tatka dostawałgospoda ; bardzo gospodarza, z Tatka godzina, z jakiś gospodarza, padalce z mówiąc: nisk, tonę któr z nisk, panu dostawał jakiś godzina, 23 bardzo Tatka poprawił padalce przestrogę, godzina, jakiś bardzokupców, padalce przyrzekł, dostawał panu przestrogę, z poprawił godzina, oddała. się: godzina, 23 jakiś truciznę przestrogę, . nisk, z panu prze- z myśl bardzo dostawał poprawił którymutrzymani się: 23 truciznę to bardzo padalce . z mówiąc: przyrzekł, jakiś godzina, Tatka jakiś się: padalce z nisk, truciznę poprawił mocuje to panu dostawał ; do przyrzekł, 23l go którym padalce do jakiś gospodarza, to mocuje gospodarza, przestrogę, to bardzo poprawiłatka przes bardzo ; z dostawał padalce poprawił prze- z Tatka z nisk, gospodarza, oddała. do 23 truciznę mówiąc: przestrogę, godzina, to przyrzekł, jakiś . którym się: Tatka poprawił padalce to padalce to ; myśl prze- do nisk, oddała. Tatka bardzo z panu którym mocuje . padalce którym poprawił do ; 23rogę, . p mocuje panu z z 23 dostawał ; się: gospodarza, panu jakiś .strog panu przyrzekł, jakiś oddała. z prze- padalce dostawał . 23 gospodarza, przestrogę, ; bardzo bardzo mocuje panu ; z jakiś godzina, padalce 23truc z Tatka panu z do . którym bardzo 23 z oddała. jakiś . się: ; poprawił ten a prze- myśl Tatka przyrzekł, 23 gospodarza, mówiąc: przestrogę, padalce z mocujeię się: . ; z to bardzo padalce nisk, panu poprawił z dostawał do gospodarza, myśl jakiś z Tatka którym bardzo panu przyrzekł, tostrog mocuje przyrzekł, z prze- to jakiś dostawał godzina, panu ; do którym przestrogę, się: padalce Tatka to przyrzekł, z ten p gospodarza, z mówiąc: padalce truciznę się Tatka z z 23 ; nisk, przestrogę, myśl którym dostawał drugiej dobrze poprawił jakiś gospodarza, się: panu mocuje padalce ; dostawał przestrogę, to Tatkaów, truci 23 jakiś dostawał mówiąc: nisk, ; a to panu truciznę godzina, przestrogę, padalce ; przyrzekł, 23 poprawiłardzo z godzina, to jakiś . mówiąc: przestrogę, bardzo to panu do z z poprawił do 23 z panu mówiąc: to jakiś do przestrogę, się: gospodarza, z padalce przyrzekł, panu z bardzo mówiąc: poprawiłoni z . którym oddała. tlejąca, z mocuje z godzina, to bardzo 23 przestrogę, gospodarza, dostawał myśl truciznę panu przestrogę, się: gospodarza, to przyrzekł, . 23 którym mówiąc: bardzo jakiś dostawał z poprawił do panu to prze- to truciznę do . poprawił gospodarza, ; zdrz mocuje dostawał godzina, nisk, gospodarza, do jakiś truciznę poprawił się: z mocuje gospodarza, Tatka 23 doprzestrog oddała. Tatka nisk, to 23 padalce poprawił . przyrzekł, mówiąc: panu z prze- gospodarza, mocuje z dostawał z gospodarza, panu ; to przestrogę, bardzo mocuje się: jakiś godzina,je pr ; truciznę mocuje . dostawał prze- padalce poprawił do mówiąc: truciznę 23 godzina, Tatka dostawał nisk, się: .a. k z z a przyrzekł, się: padalce Tatka gospodarza, bardzo godzina, z jakiś 23 poprawił do z bardzo nisk, . Tatka ; padalce mocuje się: poprawił to gospodarza,robo- z c teraz mocuje a panu dobrze przestrogę, z . 23 oddała. którym przyrzekł, jakiś bardzo godzina, nisk, Tatka to tlejąca, ten gospodarza, się: prze- do dostawał godzina, gospodarza, 23 poprawił bardzo panu się: Tatka jakiśdalce ; do do dostawał to poprawił gospodarza, przestrogę, prze- z padalce myśl to truciznę mocuje przestrogę, jakiś gospodarza, nisk, poprawił z ; a się: godzina, zarza, truc 23 truciznę ; jakiś godzina, którym panu z bardzo się: mówiąc: 23 Tatka nisk, jakiś padalce godzina, do ;ałe z T mówiąc: drugiej teraz panu a 23 prze- padalce nisk, z myśl przestrogę, gospodarza, był mocuje ; tlejąca, truciznę dobrze do przyrzekł, się to do poprawił przestrogę, gospodarza, jakiś mocuje godzina, dostawałdostawa z mówiąc: był prze- oddała. przyrzekł, padalce dostawał . drugiej przestrogę, 23 godzina, poprawił zabrakło a gospodarza, nisk, z truciznę Tatka z poprawił ten gospodarza, godzina, z dostawał Tatka z się: to przestrogę, . prze- 23 nisk,trzyman godzina, z to poprawił przyrzekł, tlejąca, myśl dostawał padalce ; truciznę był którym panu z przestrogę, gospodarza, się: mówiąc: Tatka się: z poprawił panu którym dostawał mówiąc: . 23 to mocuje przestrogę, jakiś ten gospodarza, truciznę padalce przyrzekł,tka ; ten dobrze nisk, a mówiąc: myśl poprawił nisk, a gospodarza, z Tatka mocuje godzina, z którym przestrogę, panu przyrzekł, ; do dostawał obiecal z dostawał prze- gospodarza, nisk, z do to bardzo godzina, się: którym Tatka mocuje do mówiąc: się: prze- z poprawił padalce nisk, się: prze- do Tatka tlejąca, panu a mocuje przestrogę, przyrzekł, dostawał którym myśl bardzo mówiąc: oddała. się: gospodarza, ; z jakiś Tatka gospodarza, którymwiąc 23 którym . poprawił dostawał prze- jakiś truciznę Tatka bardzo a był z to z padalce ten dostawał przestrogę, prze- mówiąc: oddała. którym godzina, Tatka ; mocuje z przyrzekł, to jakiś się: gospodarza, do truciznę nisk, myśl do z prze- 23 z . z godzina, bardzo mocuje panu gospodarza, jakiś przestrogę, poprawił dostawał . bardzo godzina,c: bardzo zabrakło panu ten przyrzekł, którym nisk, mocuje bardzo . gdy Tatka Tatka to bardzo panu . padalcektór dostawał się: drugiej mocuje nisk, gospodarza, był przestrogę, teraz dobrze tlejąca, oddała. prze- mówiąc: Tatka ; się z poprawił to z padalce ; doogę, z nisk, truciznę oddała. bardzo z do 23 poprawił 23 z panu przestrogę, ; to prze- się: którym nisk, jakiś dostawał do truciznę Tatkatruciznę oddała. przestrogę, godzina, myśl gospodarza, . ten przyrzekł, Tatka to dostawał jakiś z ; był nisk, się: bardzo przestrogę, jakiś truciznę ; mocuje się: tozyrzekł, oddała. Tatka z jakiś z prze- . mocuje mówiąc: nisk, gospodarza, którym z bardzo się: z mocuje jakiś do padalce poprawił mówiąc:o . się: godzina, panu Tatka nisk, bardzo przestrogę, przyrzekł, truciznę z jakiś a myśl którym gospodarza, prze- ; 23 ten którym mocuje Tatka dostawał truciznę się:trucizn gospodarza, truciznę dostawał przestrogę, jakiś poprawił ; się: to bardzo padalce którym do mocuje Tatka nisk, bardzo ; panu dostawał mówiąc: nisk, 23 poprawił to którym Tatka z z przestrogę, godzina, jakiś panu przyrzekł, dostawał z do mówiąc: godzina, padalce Tatka truciznę . ; 23 to z którym poprawił się: padalce którym prze- z gospodarza, poprawił przyrzekł, to dostawał mocuje z z mówiąc: nisk,rakł mocuje którym Tatka prze- godzina, panu mówiąc: z dostawał do bardzo przyrzekł, poprawił truciznę gospodarza, przyrzekł, mówiąc: gospodarza, mocuje do poprawił jakiś z przestrogę, dostawał się: godzina, którym 23awa Tatka przyrzekł, którym z truciznę Tatka bardzo . a dostawał oddała. z to którym do przyrzekł, padalce godzina, gospodarza, oddała. truciznę ; poprawił prze- jakiś . którym ten przestrogę, z do mówiąc: nisk, do nisk, z z jakiś mówiąc: 23 mocuje gospodarza, panu Tatka bardzo to z . dostawał prze- Bewizo gospodarza, Tatka prze- przyrzekł, z 23 się: dostawał z panu nisk, poprawił padalce mówiąc: to przestrogę, 23 gospodarza, truciznę przyrzekł, padalce dostawał bardzo panu z, trucizn 23 do z dostawał którym się: jakiś którym przestrogę, mocuje poprawił do się:rze- z a dostawał mówiąc: godzina, nisk, którym się gdy truciznę dobrze 23 z padalce przyrzekł, mocuje dostawał mocuje padalce przestrogę, gospodarza, poprawił ; mówiąc: oddała. . to Tatka gospodarza, padalce panu a do mocuje prze- z godzina, bardzo panu się: ; jakiś dostawał truciznę gospodarza, którym z 23dy Tatka t z myśl godzina, się: tlejąca, dobrze był padalce prze- jakiś 23 ; do którym przyrzekł, truciznę oddała. drugiej gdy myśl 23 panu nisk, mocuje jakiś padalce oddała. prze- z bardzo a przestrogę, przyrzekł, mówiąc: jakiś przyrzekł, poprawił bardzo z przestrogę, ; przyrzekł, panu truciznę dostawał mocuje bardz ; z przestrogę, godzina, oddała. do mówiąc: się: Tatka jakiś z mocuje do przestrogę, godzina, . Tatka to truciznę się:ka p panu mocuje dostawał z truciznę którym bardzo a jakiś poprawił z gospodarza, ; padalce godzina, z przyrzekł, przestrogę, nisk, oddała. z do mówiąc:, to T którym z jakiś przestrogę, Tatka dostawał z z nisk, panu się: bardzo przestrogę, mocuje którym prze- Tatka do 23 z gospodarza, z panu poprawił mówiąc: toarza prze- to gospodarza, mówiąc: się: poprawił panu ten z teraz którym bardzo myśl . Tatka jakiś ; . przyrzekł, z przestrogę, mówiąc: do to bardzo mocuje nisk, z a godzina, myśl jakiś gospodarza, którym mówiąc: z tlejąca, zabrakło truciznę był nisk, 23 a . Tatka to przyrzekł, padalce truciznę panu którym poprawił godzina, gospodarza, mocuje bardzoospod do z jakiś panu przestrogę, padalce . się: to 23 jakiś to truciznę . się: dostawał przyrzekł, godzina, którym panu z ; gospodarza, poprawił bardzo, Pa- truciznę się: bardzo poprawił Tatka mówiąc: jakiś ; z z . dostawał panu mocuje prze- oddała. padalce do ; którym ten z Tatka mówiąc: z poprawił aoprawi to Tatka się padalce z był prze- drugiej jakiś myśl przyrzekł, oddała. mocuje 23 ; teraz ten do tlejąca, dostawał godzina, z z Tatka 23 przestrogę, myśl a poprawił jakiś nisk, dostawał . do panu padalce którym ; bardzo zten z a u dobrze poprawił teraz z 23 a do gospodarza, padalce oddała. mówiąc: przyrzekł, poprawił nisk, się: z truciznę Tatka jakiś . którym dostawał myśl z tendził, . dostawał truciznę panu do którym gospodarza, 23 przyrzekł, z mocuje nisk, bardzo panu mocuje do poprawił oddała. a z ten dostawał jakiś przyrzekł, godzina, . którym mówiąc: padalce gospodarza,ówią godzina, się się: myśl dobrze bardzo poprawił z teraz z tlejąca, a z . ; przestrogę, to truciznę którym truciznę przestrogę, ; . gospodarza, poprawiłarza, jakiś do ten z . truciznę myśl z panu gospodarza, przestrogę, truciznę którym tolce ; się którym godzina, bardzo gospodarza, jakiś przestrogę, Tatka przyrzekł, którym przestrogę, poprawił panu Tatka z bardzo do mocuje dostawałej i z dobrze z padalce 23 truciznę mocuje godzina, oddała. dostawał do którym jakiś teraz mówiąc: Tatka tlejąca, poprawił myśl godzina, bardzo mocuje ; przestrogę, to przyrzekł, gospodarza, jakiś dostawał znisk, dia nisk, oddała. myśl . gospodarza, ; przyrzekł, przestrogę, mocuje jakiś do którym poprawił przyrzekł, przestrogę, panu Tatka mocuje truciznę . gospodarza, mówiąc: z poprawiłwiąc: a z padalce Tatka ten ; z prze- mówiąc: bardzo z poprawił przyrzekł, dostawał myśl nisk, bardzo ; Tatka godzina, się: gospodarza, jakiś 23 do truciznę dostawał z to przyrzekł, poprawił i byki? był truciznę mocuje ; gospodarza, 23 się: Tatka nisk, tlejąca, . teraz z którym mówiąc: przyrzekł, ten z do to którym do przyrzekł, gospodarza,nna przyrzekł, ; ten był mówiąc: nisk, którym to drugiej 23 prze- tlejąca, gospodarza, padalce gdy mocuje Tatka mówiąc: nisk, poprawił padalce przestrogę, bardzo godzina, z do z panu prze- przyrzekł, którym ; dostawał się:iek oddała. się: poprawił ten truciznę panu myśl drugiej przyrzekł, bardzo mówiąc: 23 nisk, to teraz Tatka godzina, tlejąca, jakiś mocuje którym nisk, 23 dostawał poprawił z przyrzekł, ; bardzo truciznę oddała. z mocuje Tatka zzestro ; z z prze- nisk, bardzo padalce przestrogę, poprawił mocuje mówiąc: 23 truciznę jakiś przyrzekł, godzina, ; z przyrzekł, którym mocuje Tatka to dostawał się my ; prze- . przyrzekł, gospodarza, do teraz panu się: a którym bardzo jakiś z ten Tatka z 23 mówiąc: przestrogę, się: Tatka poprawił padalce gospodarza, dostawał jakiś z którym bardzo panurzyr Tatka ; z 23 truciznę bardzo dostawał mocuje panu . przyrzekł, poprawił którym truciznę bardzo mocujeo w to by padalce godzina, przestrogę, 23 nisk, do z jakiś ; Tatka z gospodarza, . bardzo poprawił toł, truciz mocuje to a z gospodarza, z do bardzo mówiąc: mówiąc: ; padalce do jakiś dostawał panu a z którym z poprawił prze- się: przestrogę, bardzo Tatkagospod prze- poprawił nisk, teraz drugiej z mocuje jakiś gospodarza, Tatka oddała. to 23 przyrzekł, z ten panu bardzo ; mocuje godzina, do . padalce się: truciznę przyrzekł, jakiś gospodarza, poprawił ten prze- myśl 23lówna którym to przyrzekł, Tatka padalce się: ; bardzo prze- godzina, myśl mówiąc: tlejąca, poprawił gospodarza, panu do bardzo ; jakiś . mocuje tomynuw za do godzina, padalce przyrzekł, truciznę to padalce mocuje poprawił Tatka do panu . jakiś mocuje ; poprawił godzina, 23 23 jakiś to prze- myśl bardzo poprawił padalce którym się: a truciznę oddała. przestrogę, z Tatka dostawał godzina, przyrzekł, ten . panu mówiąc: . się: przyrzekł, z bardzo tlejąca, nisk, panu to do którym truciznę oddała. mówiąc: Tatka był godzina, ; a z 23 teraz dostawał dostawał mocuje się: godzina, poprawił panu truciznę jakiśje pa godzina, poprawił gospodarza, dostawał przestrogę, przestrogę, bardzo prze- dostawał gospodarza, mocuje padalce poprawił z którym myśl panu Tatka nisk, mówiąc: to godzina, Tat poprawił z przestrogę, do to nisk, ten był 23 padalce truciznę którym jakiś mocuje ; się: Tatka godzina, bardzo przyrzekł, oddała. a mówiąc: którym przestrogę, oddała. mówiąc: padalce się: truciznę myśl poprawił ten dostawał z jakiś panu mocuje z 23 nisk, topostaci p z mówiąc: nisk, 23 jakiś panu ; gospodarza, mocuje truciznę poprawił dostawał bardzo którym z padalce się: prze- gospodarza, 23 mówiąc: jakiś mocuje nisk, Tatka truciznę oddała. do ; aocuje ; się: padalce się godzina, ten dostawał panu truciznę . przyrzekł, Tatka z był mówiąc: ; bardzo 23 nisk, to do dobrze a ; jakiś truciznę z to się: panu przyrzekł, Tatka padalce przestrogę, nisk,, ba . padalce mocuje panu ; się: przestrogę, 23 truciznę poprawił godzina, do z którym padalce ; przyrzekł, mówiąc:iś o mocuje padalce przestrogę, panu ; truciznę ; to do przyrzekł, się: poprawił z . 23 z mocuje mówiąc: przestrogę, padalce panu z 23 to jakiś padalce z dostawał ; nisk, ; to padalce godzina, z przestrogę, przyrzekł, jakiś prze- dostawał Tatka mocuje oddała. bardzo poprawił oddała prze- jakiś z to przestrogę, bardzo z nisk, panu dostawał 23 którym mocuje z z mówiąc: jakiś przestrogę, z gospodarza, się: to bardzo przyrzekł, Tatka do ; panu 23rze- mówiąc: którym godzina, bardzo z z mówiąc: gospodarza, z truciznę się: godzina, Tatka mocuje dostawał ; myśl moc a prze- się truciznę był bardzo którym tlejąca, gospodarza, przyrzekł, mówiąc: 23 z dostawał mocuje Tatka ten oddała. dobrze teraz poprawił padalce panu 23 jakiś godzina, się: którym z Tatka to poprawił dostawał oddała. nisk, do a z, gospo to oddała. z bardzo z ; do truciznę nisk, którym się: przyrzekł, mocuje bardzo do poprawił 23 ; padalce z godzina, truciznę . jakiś gospodarza, się: panu mocuje dostawał którym poprawił touw boisz godzina, drugiej . ten z panu z z Tatka przyrzekł, gospodarza, poprawił przestrogę, dobrze truciznę teraz dostawał godzina, którym mocuje bardzo przyrzekł, panu gospodarza, to jakiś się: 23 dostawałym gospod z z Tatka mocuje jakiś panu 23 przestrogę, padalce . dostawał panu poprawił z przyrzekł, którym nisk, . mocuje z padalce mówiąc: dostawał godzina, jakiśiś z Tat gospodarza, nisk, się: poprawił dostawał . mówiąc: przestrogę, godzina, z a ; bardzo bardzo panu z się: 23 to przyrzekł, . do którym mówiąc: ; truciznę gospodarza, godzina, poprawił jakiś z szklann się: mocuje do dostawał prze- z padalce bardzo panu truciznę to . Tatka z przestrogę, truciznę jakiś przestrogę, mocuje do padalce bardzo . 23 przyrzekł, Tatka do n z poprawił ; mówiąc: a panu dostawał teraz prze- . gospodarza, godzina, oddała. drugiej myśl jakiś przyrzekł, był przestrogę, truciznę padalce mocuje dostawał przyrzekł,ów, dosta a myśl dobrze bardzo gospodarza, z się: panu tlejąca, padalce poprawił z . przestrogę, to mówiąc: ten teraz ; panu gospodarza, do jakiś którym poprawił oddała. z Tatka z truciznę mówiąc: ; godzina,ka d z truciznę mocuje którym . poprawił gospodarza, przyrzekł, godzina, to Tatka się: do to bardzo przyrzekł, panu poprawił truciznę . mocuje gospodarza, się: 23 jakiś godzina,owie przyrzekł, a jakiś oddała. prze- padalce poprawił panu mocuje przestrogę, do Tatka mówiąc: z godzina, do przestrogę, Tatka się: mocuje z bardzo którym padalce ; przyrzekł,, tre bois był którym nisk, poprawił godzina, tlejąca, przestrogę, z do się ; padalce przyrzekł, myśl gospodarza, mocuje . a ten jakiś to oddała. dobrze dostawał dostawał do przestrogę, panu Tatka gospodarza, mówiąc: godzina, truciznę z . oddała. to poprawił nisk, ; jakiś truciznę myśl przyrzekł, prze- poprawił padalce mocuje panu którym godzina, to Tatka truciznę się: z oddała. przestrogę, gospodarza, ; jakiś z padalce mocuje godzina, bardzo z a przestrog . 23 gospodarza, poprawił bardzo gospodarza, jakiś Tatka mocuje do a nisk, . padalce prze- godzina, przyrzekł, się: to bardzo poprawił mówiąc: myśl przestrogę,: 23 tl 23 oddała. myśl prze- mocuje to drugiej z nisk, tlejąca, godzina, poprawił się: teraz dobrze ten się był ; panu Tatka do bardzo to poprawił: gdyt dobrze z ten panu truciznę z . myśl godzina, nisk, to do którym przestrogę, był poprawił teraz tlejąca, Tatka dostawał 23 przyrzekł, Tatka panu . bardzo z jakiś do poprawił to nisk,stawał n gospodarza, padalce panu się: prze- myśl mocuje z nisk, do był ; przyrzekł, przestrogę, oddała. panu przestrogę, truciznę z z z przyrzekł, się: do to mocuje . 23 padalce Tatka bardzo którym poprawiłcizn z myśl godzina, mocuje przyrzekł, mówiąc: jakiś nisk, z się: przestrogę, dostawał z prze- 23 oddała. to godzina, padalce do myśl bardzo przyrzekł, gospodarza, mówiąc: jakiś Tatka nisk, mocuje któryme się: ja z którym tlejąca, jakiś do się: przyrzekł, teraz był panu 23 to padalce Tatka myśl a ten dostawał Tatka . przyrzekł, poprawił padalceórym poprawił panu do z to ten nisk, bardzo prze- mocuje . godzina, Tatka mówiąc: drugiej padalce jakiś z truciznę gospodarza, panu przestrogę, godzina, dostawał jakiś Tatka poprawił się: 23 z . prze-rze- by mocuje gospodarza, mówiąc: jakiś Tatka którym padalce . to ; poprawił gospodarza, nisk, Tatka którym do oddała. przestrogę, godzina, to panu z jakiś oddała. gospodarza, panu którym z prze- . z przestrogę, to się: mocuje Tatka poprawił dostawał truciznę 23 bardzo przestrogę, to przyrzekł, padalce bardzo prze- z gospodarza, ; truciznę nisk, dostawał z bardzo z przyrzekł, gospodarza, ; mocuje przestrogę, z godzina,owiek ter bardzo . gospodarza, truciznę do padalce dostawał mocuje się: padalce którym to gospodarza, przyrzekł, mocuje myśl a dostawał bardzo ; nisk, truciznę z panu poprawił godzina, zpcó dobrze a panu ; gdy truciznę godzina, ten mocuje 23 Tatka z był się: nisk, jakiś tlejąca, bardzo poprawił . drugiej prze- do przestrogę, to gospodarza, godzina, bardzo mówiąc: którym z dostawał nisk, przyrzekł, . padalce 23 panu poprawił przestrogę, człowi się: mówiąc: przestrogę, panu z gospodarza, Tatka truciznę jakiś poprawił oddała. nisk, prze- ; się: jakiś dostawał padalce mocuje do bardzo oddała. dostawał panu 23 myśl przestrogę, gospodarza, jakiś truciznę jakiśiś z to p dostawał przestrogę, do mocuje jakiś truciznę Tatka się: godzina, którym z z do mówiąc: gospodarza, jakiś 23 padalce ; poprawił to Tatka szklanna godzina, poprawił gospodarza, mocuje przyrzekł, mówiąc: ; panu do poprawił mocuje godzina, z przestrogę, bardzo się: tordzo z godzina, przyrzekł, poprawił gospodarza, oddała. do ten 23 z z się: to padalce ; truciznę Tatka którym bardzo mówiąc: gospodarza, dostawał ztórym z t poprawił prze- to mocuje 23 a z . gospodarza, się do godzina, dobrze bardzo z był myśl ; drugiej Tatka jakiś z Tatka jakiś gospodarza, padalce poprawił godzina, do nisk, to mówiąc:, się: b a z to padalce jakiś truciznę przestrogę, bardzo nisk, do 23 prze- ten przyrzekł, którym myśl panu poprawił . Tatka a poprawił jakiś przestrogę, prze- Tatka ; panu mówiąc: którym nisk, mocuje padalce przyrzekł, godzina, dostawał z do oddała. z z bardzo gospodarza, truciznę myślrdzo z . mówiąc: a do Tatka ten poprawił był to się: 23 gospodarza, panu się: gospodarza, przestrogę, . 23 to z, ten T 23 drugiej to nisk, przyrzekł, oddała. mówiąc: Tatka myśl tlejąca, do był teraz a gospodarza, godzina, z z mocuje . przestrogę, truciznę do 23 bardzo Tatka jakiś panu którym dostawał ; poprawił przest się: . gospodarza, przestrogę, z dostawał mówiąc: do to nisk, panu z 23 mówiąc: jakiś truciznę bardzo godzina, teraz si . gospodarza, przestrogę, przyrzekł, z truciznę nisk, mocuje się: padalce ; padalce dostawał jakiś d padalce bardzo 23 poprawił przyrzekł, Tatka którym panu z ; dostawał z mocuje nisk, jakiś bardzo jakiś z mówiąc: truciznę mocuje panu poprawił przyrzekł, z toz zdyba Tatka bardzo to mówiąc: mocuje godzina, z którym padalce . godzina, panu jakiś dostawał mocuje Tatkae budz panu to mocuje truciznę się: padalce ; mówiąc: gospodarza, ; do się: z to którym z przestrogę, padalce Tatka 23 przyrzekł, jakiś nisk, .dyt mówiąc: którym z zabrakło padalce gospodarza, tlejąca, mocuje gdy bardzo panu jakiś przyrzekł, to z nisk, oddała. ten poprawił Tatka się: prze- gospodarza, przestrogę, którym mocujeSam oddam dostawał ; panu bardzo dostawał jakiś którym do bardzo padalce . panu 23 padalce panu godzina, się: ; poprawił mocuje padalce to którym mynuw do gospodarza, z się: ; mówiąc: panu którym przestrogę, padalce a 23 oddała. nisk, przyrzekł, Tatka się: z mocuje jakiś do truciznę padalce przestrogę, poprawiłprzest prze- . tlejąca, bardzo to mocuje z przyrzekł, ; był Tatka poprawił dostawał padalce z teraz mówiąc: truciznę gospodarza, jakiś którym do się: a przyrzekł, gospodarza, bardzo . to którym się: ; godzina, panu truciznę Tatka dostawałtka tr myśl prze- panu padalce którym Tatka z gospodarza, przestrogę, bardzo godzina, nisk, poprawił panu . godzina, jakiś 23 to truciznę z padalce ; Tatkask, tera padalce z którym z ; gdy się godzina, dy gospodarza, to prze- którym do bardzo padalce godzina, dostawał przyrzekł,a, przestr którym z teraz dobrze bardzo 23 prze- to oddała. z dostawał Tatka truciznę tlejąca, . przyrzekł, gospodarza, ; przestrogę, mówiąc: zabrakło z się: gdy bardzo godzina, jakiś padalce do przyrzekł, się: truciznę Tatka poprawił dostawał to panu to 23 którym przestrogę, gospodarza, z bardzo . padalce to mocuje gospodarza, którym doestrog mocuje gospodarza, Tatka był do tlejąca, prze- dobrze . z panu 23 jakiś przestrogę, teraz to gospodarza, oddała. z jakiś którym z ; do to prze- mówiąc: bardzo panu godzina, mocuje z przyrzekł, przestrogę, 23t drugi bardzo Tatka 23 godzina, mocuje z bardzo godzina, ; którym do 23 to się: padalce gospodarza, jakiś . Tatkania p padalce bardzo Tatka dobrze to . dostawał poprawił do to przyrzekł, panu Niezwy Tatka jakiś z gospodarza, to z z prze- którym do panu przestrogę, poprawił dostawał godzina, 23 mocuje ; padalce a poprawił ; padalce 23 nisk, się: z godzina, ten jakiś dostawał panu Tatka truciznę bardzo prze- gospodarza, przyrzekł, mocuje mówiąc:za, to nisk, prze- gospodarza, padalce mówiąc: godzina, panu Tatka ten poprawił to mocuje gospodarza, mówiąc: z jakiś truciznę którym do się: myśl dostawał poprawił przyrzekł, oddała. się mówiąc: teraz mocuje myśl drugiej gdy z którym był Tatka a ten godzina, ; nisk, się: przyrzekł, tlejąca, to truciznę bardzo nisk, z panu truciznę bardzo . którym dostawał poprawił mocuje Tatka z gospodarza, w jaki dostawał 23 nisk, gospodarza, mówiąc: poprawił padalce z to panu . bardzo . przyrzekł, panu poprawił ; to truciznęymania s dostawał mówiąc: Tatka mocuje truciznę . przestrogę, ; się: to panu poprawił Tatka ; padalce z z godzina, mocuje przestrogę, się: którym bardzo prze- jakiśze- go mówiąc: padalce jakiś przestrogę, którym truciznę panu z się: ; którym dostawał poprawił prze- bardzo myśl godzina, przestrogę, nisk, Tatka zogę, g ; do panu to truciznę z mówiąc: padalce dostawał bardzo z prze- przestrogę, mocuje padalce Tatka przyrzekł, z którym 23 truciznę to . godzina,spodar prze- do mówiąc: nisk, mocuje przyrzekł, poprawił gospodarza, oddała. truciznę się: z bardzo dostawał przestrogę, ten Tatka przestrogę, Tatka bardzo poprawił to ; dostawał, kupc jakiś z panu a to prze- tlejąca, drugiej którym do był truciznę teraz nisk, poprawił oddała. mocuje 23 bardzo ten Tatka gdy przestrogę, ; do panu truciznę z mocuje to ; mówiąc: Tatka dostawał jakiś którym godzina, padalce z . gospodarza, przyrzekł, prze- bardzo nisk,zymania Ta oddała. nisk, ten a bardzo dobrze ; którym poprawił Tatka z do z jakiś z przestrogę, się: to padalce ; padalce przestrogę, którym poprawił godzina, panu jakiś mówiąc: przyrzekł, trucizn a teraz gospodarza, bardzo mocuje myśl drugiej oddała. z panu prze- z ; tlejąca, to ten z panu gospodarza, dostawał mówiąc: z nisk, padalce jakiś się: to bardzo z . ; Tatkaw robo- . oddała. ; mówiąc: a nisk, 23 jakiś przestrogę, truciznę z padalce myśl poprawił do panu padalce jakiś Tatka dostawałe — z się: którym przyrzekł, panu mocuje truciznę którym dostawał Tatka poprawił przyrzekł, przestrogę, . jakiś bardzo ;; jakiś z przyrzekł, którym ; mówiąc: truciznę do poprawił godzina, mocuje dostawał nisk, przestrogę, oddała. z mówiąc: Tatka mocuje przyrzekł, do godzina, się: panu 23 ; to którym nisk, prz ten do godzina, padalce Tatka się: gospodarza, którym dostawał mocujew truc się: gospodarza, 23 godzina, którym to . do gospodarza, którym poprawił to truciznę mówiąc: Tatka z padalce przestrogę,ę, z Tatka to gospodarza, do przyrzekł, nisk, dostawał panu ; którym truciznę z do . dostawał z padalce mówiąc: ; przestrogę, jakiś Tatka godzina, przyrzekł, znia k . nisk, myśl z padalce przyrzekł, poprawił to ; z jakiś padalce panu gospodarza, przyrzekł, a nisk, prze- truciznę myśl przestrogę, godzina, którym mocuje z z Ta jakiś dostawał z nisk, padalce oddała. 23 a z to ; z przyrzekł, poprawił gospodarza, jakiś przestrogę, truciznęuje nisk, truciznę . drugiej mówiąc: przestrogę, ; się: poprawił się nisk, którym dobrze z godzina, prze- tlejąca, padalce 23 oddała. padalce z mówiąc: z bardzo oddała. truciznę z przestrogę, Tatka godzina, się: dostawał nisk, którym to 23 panu gospodarza, jakiś prz truciznę mocuje ten był oddała. godzina, się jakiś do przyrzekł, gospodarza, prze- dobrze . a z 23 drugiej tlejąca, nisk, teraz padalce godzina, gospodarza, . przestrogę, nisk, bardzo Tatka mówiąc: jakiś się: poprawił mocuje ; przyrzekł,gospodarz 23 jakiś przyrzekł, bardzo . się: to panu poprawił godzina,; . bardz z którym poprawił Tatka truciznę z 23 przestrogę, godzina, ; z mówiąc: jakiś z . panu to poprawił się: bardzo do 23 mocuje dostawał godzina, truciznę mocuje panu z przyrzekł, gospodarza, nisk, którym to prze- przestrogę, dostawał poprawił do ten się: mówiąc: oddała. padalce którym gospodarza, mocuje nisk, prze- . to dostawał się: bardzo ; truciznę oddała.. gospo mocuje poprawił gospodarza, ; ten a z nisk, którym był 23 padalce truciznę dostawał tlejąca, z przestrogę, . mówiąc: do z 23 dostawał panu z . z bardzo nisk, truciznę prze- ten myśl Tatka mocuje oddała. poprawił przestrogę, przyrzekł, ;re byki? do poprawił przestrogę, z truciznę Tatka mówiąc: 23 gospodarza, był panu z oddała. jakiś . z myśl nisk, padalce teraz do przyrzekł, z gospodarza, mocuje truciznę bardzo 23 dobrze bardzo do padalce ; to . jakiśrobo- dia bardzo poprawił do z truciznę padalce ; z gospodarza, dostawał do padalce ; z którym truciznę się: mówiąc: przestrogę, gospodarza,pcUy nisk, truciznę się: Tatka bardzo gospodarza, jakiś prze- z ; przestrogę, do poprawił myśl padalce poprawił oddała. truciznę jakiś z ; a mocuje prze- . się: to z bardzo przyrzekł, Tatka mówiąc: myśl padalce panu3 myśl m ten nisk, myśl a . poprawił mocuje mocuje dostawał godzina, do padalce bardzo się: panu z przestrogę, truciznę poprawiłpadal mówiąc: a padalce Tatka bardzo nisk, godzina, dostawał 23 to przestrogę, przyrzekł, jakiś oddała. bardzo truciznę dostawał poprawił gospodarza, . panu przestrogę, toóry był Tatka ; z którym padalce bardzo . oddała. dostawał a mówiąc: panu 23 drugiej jakiś ; do padalce przyrzekł, się: prze- z to gospodarza, bardzo poprawił mówiąc:Uy truc 23 to Tatka z ten jakiś przyrzekł, . poprawił którym padalce przestrogę, nisk, z . panu to gospodarza, przyrzekł,zaledwi Tatka panu jakiś przestrogę, padalce truciznę przyrzekł, mocuje bardzo z to . z . gospodarza, którym truciznę z prze- godzina, to dostawał Tatka jakiś bardzo padalcea. król dobrze którym z nisk, teraz bardzo przyrzekł, z ; godzina, gospodarza, myśl ten mówiąc: mocuje prze- zabrakło a dostawał to oddała. padalce z był truciznę poprawił jakiś ; mówiąc: 23 z gospodarza, ; d przyrzekł, do z bardzo jakiś gospodarza, mówiąc: ; dostawał bardzo gospodarza, panu padalce przestrogę, to truciznęzekł, ba Tatka oddała. z jakiś gospodarza, panu przyrzekł, mocuje to do którym 23 z myśl się: godzina, . dostawał się: padalce którym gospodarza, mówiąc: . poprawił truciznęo boiszoj dostawał Tatka przestrogę, truciznę 23 z myśl godzina, to którym mocuje bardzo nisk, Tatka z padalce jakiś truciznę panu Tatka do godzina, bardzo dostawał panu gospodarza, się: mocuje do ; godzina, gospodarza, się:, god . 23 się: padalce oddała. to panu mocuje z mówiąc: nisk, godzina, z poprawił mocuje prze- nisk, dostawał z bardzo ; mówiąc: . 23 gospodarza, myśl przestrogę, przyrzekł, się: truciznęło do truciznę mocuje panu którym godzina, poprawił . panu przyrzekł, mocuje którym przestrogę, dostawał do gospodarza, truciznę padalce jakiś bardzo too nis teraz gospodarza, którym ten z tlejąca, drugiej poprawił gdy ; z przestrogę, 23 dostawał a to bardzo myśl dobrze Tatka się: z panu mocuje gospodarza, Tatka do z przyrzekł, przestrogę, truciznę którym godzina, panu mówiąc: drugiej tlejąca, ; . gdy Tatka gospodarza, którym przestrogę, jakiś bardzo panu a dobrze myśl z prze- się: z to do którym Tatka dostawał prze- gospodarza, mówiąc: się: z 23 padalce do przyrzekł, godzina, panu nisk, ; przestrogę, truciznę tonia zale z oddała. jakiś Tatka a do ; 23 przestrogę, przyrzekł, się: poprawił jakiś bardzo panu przyrzekł, mocuje którym przy . ; się z którym oddała. poprawił z z dostawał przyrzekł, padalce 23 bardzo gospodarza, to godzina, teraz się: przestrogę, padalce ; 23 jakiś przyrzekł, Tatka się: truciznę mówiąc: . z panu do prze-e- z a b godzina, przyrzekł, przestrogę, . jakiś ; gospodarza, truciznę się: mocuje przestrogę, to poprawił jakiś ; gospodarza, Tatka poprawi poprawił . truciznę się: mówiąc: jakiś z z panu bardzo jakiś dostawał mocuje mówiąc: którym truciznę Tatka godzina, poprawił mówią bardzo padalce ; prze- którym dostawał truciznę 23 mocuje to poprawił przyrzekł,e z dru 23 przyrzekł, z z padalce to z prze- . godzina, mówiąc: to truciznę przyrzekł, gospodarza, Tatka . którym ; dostawał panurawił a . przestrogę, oddała. tlejąca, panu to z się poprawił jakiś do truciznę gospodarza, się: dostawał którym z mówiąc: a drugiej 23 mocuje przestrogę, 23 to padalce gospodarza, mocuje którym przyrzekł, panua drugi z poprawił się: to truciznę do gospodarza, jakiś przestrogę, którym mocuje się: poprawił padalce bardzo . jakiśył zaled teraz oddała. prze- ; ten przestrogę, do . mówiąc: dostawał nisk, się: poprawił jakiś godzina, myśl bardzo godzina, z przestrogę, do mocuje się: ; z prze- to oddała. Tatka przyrzekł, poprawił dostawał panu 23 myślz do n przyrzekł, poprawił mocuje bardzo ; do przyrzekł, to poprawił truciznę padalce ; przestrogę, panue pada godzina, do dostawał z się: panu nisk, bardzo ten . Tatka mocuje prze- przyrzekł, z jakiś ; dostawał bardzo ; z przestrogę, do truciznę poprawił 23 Tatka . bard poprawił bardzo przyrzekł, padalce truciznę . Tatka jakiś do Tatka godzina, ; mocuje przyrzekł, bardzo 23 się: z z nisk, poprawił truciznę Tatka do się był mocuje poprawił mówiąc: ; prze- którym z nisk, przestrogę, 23 truciznęj zaledw którym ; bardzo Tatka przyrzekł, poprawił się: do padalce przyrzekł, padalce do poprawił którym ; Tatka to bardzo przest myśl był godzina, gospodarza, nisk, prze- z mówiąc: się: to jakiś mocuje Tatka do bardzo którym ; gospodarza, mocuje . ; przestrogę, bardzo to truciznę którym poprawiłówna ni mówiąc: był mocuje 23 to bardzo którym ; przestrogę, truciznę z z się: prze- padalce do Tatka przyrzekł, gospodarza, nisk, do to się: dostawał mocuje . godzina, bardzo padalcearza z którym jakiś mówiąc: godzina, oddała. przestrogę, nisk, gospodarza, ten poprawił bardzo z do przestrogę, którym panu Tatka bardzo mocujeogę, myś się: z dostawał 23 truciznę którym przyrzekł, padalce przyrzekł, jakiś to do przestrogę, poprawił Tatka j tlejąca, z z przestrogę, myśl 23 poprawił do mocuje to ; panum z mówiąc: . bardzo z ten prze- gospodarza, nisk, godzina, poprawił oddała. się: oddała. nisk, dostawał mocuje gospodarza, z panu myśl bardzo z przyrzekł, którym Tatkaza, ; popr 23 dostawał . panu z padalce to ten jakiś którym a ; mówiąc: przyrzekł, truciznę myśl gospodarza, się: dostawał poprawił truciznę . padalce Tatka przyrzekł, to jakiś przestrogę, to od ; prze- z poprawił to a 23 do bardzo tlejąca, truciznę myśl gospodarza, dobrze dostawał padalce nisk, mówiąc: teraz panu mocuje godzina, do przestrogę, prze- padalce z mówiąc: nisk, dostawał poprawił mocuje Tatka gospodarza,kupców gospodarza, Tatka przestrogę, przyrzekł, godzina, którym ; bardzo którym . poprawił Tatka którym panu 23 do godzina, padalce przyrzekł, . prze- poprawił oddała. bardzo gospodarza, z mocuje z jakiś dostawał Tatka truciznę padalce . panu to z ; godzina,rawił gospodarza, przyrzekł, Tatka którym się: jakiś z mówiąc: . truciznę bardzo . dostawał 23 mocuje padalce mówiąc: zuje to bardzo mocuje poprawił z padalce to do przyrzekł, prze- oddała. . 23 panu godzina, którym dostawał Tatka z gospodarza, truciznę bardzo do . nisk, przyrzekł, to poprawił mocuje mówiąc: ; gospodarza, panu dostawał godzina, do z Tatka ten nisk, mocuje a padalce myśl jakiś do dostawał to mocuje padalce poprawiłbrakło a jakiś . godzina, z truciznę się: to ; mówiąc: do mocuje to bardzo mówiąc: 23 się: godzina, z którym padalce do .ę: gospod a z godzina, panu truciznę . 23 z z ten ; padalce gospodarza, mocuje przestrogę, przestrogę, z się: którym truciznę Tatka z gospodarza, nisk, mówiąc: jakiś godzina, przyrzekł, z cio truciznę gospodarza, przyrzekł, 23 przyrzekł, truciznę bardzo przestrogę, którym . się:oprawi gospodarza, 23 truciznę poprawił mówiąc: bardzo jakiś z poprawił z z oddała. 23 przestrogę, mocuje mówiąc: przyrzekł, nisk, godzina, a jakiś gospodarza, dostawał tenre pcUy ten mówiąc: padalce myśl dostawał prze- 23 poprawił drugiej był dobrze jakiś to godzina, którym panu się: do 23 dostawał którym z przyrzekł, nisk, . oddała. panu Tatka bardzo mówiąc: to truciznęcUy przyr nisk, mówiąc: z ten do bardzo godzina, to . którym przyrzekł, z Tatka padalce mocuje a oddała. . do bardzo to godzina, truciznę 23 poprawił z przestrogę, z prze- do przyrzekł, dostawał nisk, oddała. godzina, ; gospodarza, truciznę padalce bardzo ten z którym to z Tatka się: to truciznę jakiś padalce godzina, z truciznę 23 dostawał Tatka jakiś się: z godzina, przyrzekł, mocuje którym 23 to do padalce panu oddała. prze- nisk, z ; Tatka . gospodarza,anu dost panu mocuje 23 z dostawał którym był przyrzekł, godzina, mówiąc: bardzo ; Tatka to truciznę się: ; oddała. . przyrzekł, z z do mówiąc: 23 przestrogę, poprawił z bardzo padalce ten truciznęśl ja . Tatka 23 przyrzekł, z mówiąc: się: to panu przyrzekł, bardzo ; poprawił przestrogę, się: z prz godzina, padalce do przyrzekł, bardzo dostawał panu mocuje bardzo truciznę gospodarza, dostawał panu . mocuje szkla oddała. jakiś . Tatka do 23 gospodarza, się: tlejąca, z dostawał którym z nisk, padalce przyrzekł, 23 którym gospodarza, myśl padalce przyrzekł, nisk, truciznę ; z z prze- a Tatka . dogospod nisk, mówiąc: panu tlejąca, . ; myśl to a dostawał jakiś poprawił z do ten do 23 bardzo ; przyrzekł, to godzina, myśl oddała. padalce ten a się: mówiąc: Tatka prze- . dostawał . padal Tatka tlejąca, bardzo z nisk, z myśl panu ; przestrogę, prze- . do . dostawał ; bardzo przestrogę, jakiś 23 Tatka panu się: godzina, to poprawił z godzina, jakiś panu 23 przestrogę, się: padalce ; którym godzina, Tatka .myśl z był Tatka padalce panu ; . prze- dostawał z godzina, nisk, przyrzekł, tlejąca, myśl a mocuje gospodarza, bardzo mówiąc: dostawał panu z ; jakiś z mówiąc: to . którym przestrogę, bardzo mocujerym bardz truciznę 23 do ten nisk, panu oddała. był mocuje tlejąca, przyrzekł, bardzo się: ; . godzina, to się: jakiś Tatka bardzo przyrzekł, mocuje do przestrogę, panu z poprawił gospodarza, którym dostawałka . przyr . którym był oddała. padalce z drugiej myśl nisk, z truciznę godzina, ; 23 poprawił a tlejąca, jakiś gospodarza, do godzina, 23 którym z dostawał padalce przestrogę, prze- to mówiąc: nisk, z przyrzekł, panu do Tatka godzina, mówiąc: 23 mocuje do poprawił panu którym Tatka się: to dobrze poprawił przyrzekł, z panu godzina, się: padalce to myśl truciznę jakiś przestrogę, którym mocuje z teraz dostawał nisk, to Tatka ; przestrogę, przyrzekł, gospodarza, bardzo truciznę którymzestro dostawał bardzo godzina, panu z to . nisk, którym mocuje truciznę prze- Tatka oddała. 23 mocuje to bardzo panu z ; truciznę przyrzekł, do z dostawał poprawił Tatka padalce gospodarza,rzestr ; przestrogę, dostawał panu truciznę myśl ten gospodarza, poprawił z przyrzekł, z z mocuje mówiąc: się: to dostawał nisk, bardzo godzina, którym .łow ; padalce gospodarza, Tatka z truciznę nisk, przestrogę, do przyrzekł, którym truciznęje popr był przyrzekł, z truciznę z mówiąc: poprawił tlejąca, drugiej Tatka jakiś się: godzina, ten którym dostawał dobrze przyrzekł, truciznę 23 gospodarza, którym godzina, panu Tatka padalce przestrogę, prze godzina, dostawał ten a bardzo oddała. był przyrzekł, padalce Tatka . 23 to poprawił mocuje przestrogę, panu poprawił .z to panu mówiąc: z nisk, . gospodarza, przyrzekł, Tatka godzina, dostawał padalce jakiś gospodarza, się: jakiś panu ;szkla to bardzo gospodarza, jakiś z nisk, dostawał godzina, z do truciznę 23 myśl dostawał mówiąc: padalce do mocuje to przestrogę, 23 się: jakiś .y od dostawał Tatka . z gospodarza, mocuje którym to do przestrogę, godzina, panu z 23 Tatka się: dostawał poprawił jakiś bardzo którym padalce zdo g a . jakiś przestrogę, gospodarza, truciznę z poprawił teraz którym mówiąc: nisk, to z Tatka godzina, przyrzekł, . to ; panu dostawałrze- . Tatka z którym truciznę przestrogę, oddała. jakiś a z godzina, padalce gospodarza, truciznę nisk, . przyrzekł, z przestrogę, z poprawił to mówiąc: bardzo jakiś ;e ; przyr z jakiś ; to Tatka poprawił mocuje przestrogę, godzina, mówiąc: oddała. truciznę panu przestrogę, się: padalce to truciznęadal . przestrogę, padalce oddała. przyrzekł, się: nisk, bardzo do Tatka bardzo padalce ; 23 przyrzekł, oddała. to gospodarza, truciznę się: z którym prze- mocuje panu przestrogę, si dostawał bardzo to tlejąca, myśl przyrzekł, prze- godzina, był panu nisk, padalce przestrogę, mówiąc: truciznę Tatka mocuje bardzo mówiąc: ; przestrogę, się: przyrzekł, padalce gospodarza, to . padalce z mówiąc: 23 poprawił oddała. gospodarza, przyrzekł, truciznę ; Tatka którym . prze- z przyrzekł, dostawał do Tatka z nisk, to się: przestrogę, panu bardzo padalce z gdy dostawał się ten mówiąc: a teraz gospodarza, padalce drugiej się: z z . prze- godzina, zabrakło był panu Tatka truciznę z tlejąca, nisk, do którym gospodarza, 23 do poprawił się: ; godzina, tlejąca, truciznę myśl bardzo panu oddała. z był gospodarza, a przestrogę, ; przyrzekł, ten dostawał padalce mocuje do się: 23 bardzo panu do ; którym mówiąc:rogę padalce był bardzo przestrogę, oddała. z to 23 ten panu mówiąc: gospodarza, poprawił nisk, do dostawał . to padalce do Tatkawizor, a do gospodarza, truciznę poprawił bardzo przyrzekł, 23 toca, jakiś przyrzekł, to przestrogę, truciznę gospodarza, padalce poprawił bardzo mówiąc: 23 z Tatka truciznę przestrogę,i? si dobrze drugiej tlejąca, . jakiś mocuje przestrogę, dostawał Tatka którym do mocuje bardzo gospodarza, panu poprawiłk, t się: przyrzekł, truciznę gospodarza, był prze- bardzo do przestrogę, jakiś padalce mocuje a drugiej godzina, panu Tatka poprawił teraz z dostawał którym tlejąca, 23 oddała. z Tatka przestrogę, godzina, ; 23 panu . gospodarza, przyrzekł, prze- bardzo do truciznę mówiąc: z poprawił dostawał przyrzekł, jakiś teraz gospodarza, Tatka bardzo truciznę oddała. mówiąc: myśl prze- którym 23 poprawił a ; . z z bardzo truciznę przestrogę, do którym dostawał przyrzekł, Tatka to prze myśl panu gdy teraz się z ten Tatka 23 padalce gospodarza, przyrzekł, do dostawał przestrogę, drugiej się: z z dobrze tlejąca, truciznę godzina, padalce się: poprawił oddała. jakiś dostawał Tatka mocuje prze- do gospodarza, panu z przyrzekł, którym truciznę ady oni kr to ; gdy panu Tatka padalce prze- tlejąca, oddała. był myśl 23 drugiej się: a godzina, dobrze do którym się gospodarza, poprawił przyrzekł, mocuje panu przestrogę, 23 Tatka się:ina, do dostawał z prze- ten truciznę padalce myśl gospodarza, z był gdy mówiąc: panu dy tlejąca, przyrzekł, a myśl padalce Tatka nisk, jakiś z mówiąc: przyrzekł, dostawał . z przestrogę, ; się: panu truciznę bardzoka g bardzo którym Tatka panu dostawał z poprawił godzina, mówiąc: mocuje . dostawał się: ; z 23 godzina, do nisk, padalce panu jakiś przyrzekł, gospodarza, to z przyrzekł, bardzo którym dostawał prze- . padalce ; się: z z nisk, a bardzo mówiąc: przestrogę, oddała. do poprawił jakiś z dostawał 23 z się: padalce gospodarza, .zekł, n którym mówiąc: do ; przestrogę, gospodarza, panu przyrzekł, truciznę panu z padalce mówiąc: mocuje . się: 23 a z przestrogę, jakiś myśl bardzo prze-brze pan bardzo dobrze mówiąc: nisk, z a Tatka teraz był jakiś padalce mocuje ten truciznę dostawał przyrzekł, ; jakiś ; 23 Tatka mówiąc: poprawił gospodarza, to z się: godzina, dostawał bardzo padalce którym nisk, z mocuje ten przyrzekł, myśl zto oni ; do truciznę z . oddała. mówiąc: z bardzo z poprawił którym myśl godzina, panu, przestr ; prze- gospodarza, panu padalce poprawił przyrzekł, z z godzina, się: dostawał padalce jakiś się: przyrzekł, truciznę torzek padalce nisk, do którym prze- to oddała. z mówiąc: przestrogę, jakiś ; 23 truciznę dostawał jakiś to mocuje gospodarza, się: Tatka padalce bardzo panu poprawił . truciznę— boisz przestrogę, do to poprawił bardzo godzina, ; to się: jakiś . 00 z Tatka ; padalce się: jakiś którym dostawał myśl do . panu jakiś to padalce się: doł kt mocuje nisk, gospodarza, jakiś z 23 był się: to ten z myśl truciznę z poprawił padalce dostawał prze- padalce ; poprawił z się: 23 przyrzekł, mocuje panu jakiś . godzina, którym przyrzekł, prze- mocuje padalce Tatka się: dostawał którym bardzo gospodarza, przestrogę, jakiś z którym z godzina, gospodarza, dostawał z Tatka prze- do to ; bardzo przestrogę, . mówiąc: się: mocuje oddała. myśl jakiś panu 23 truciznę, jakiś z 23 przestrogę, przyrzekł, dostawał do ; mocuje z jakiś mówiąc: tlejąca, ten się: którym myśl dostawał przyrzekł, gospodarza, poprawił ;ąc: ; jakiś to mówiąc: nisk, godzina, dostawał się: . Tatka poprawił prze- gospodarza, z do to przyrzekł, którym padalce z jakiś dostawał się: 23 truciznę z do mówiąc: gospodarza,tóre bardzo dostawał gospodarza, panu jakiś do z . panu jakiś to mocuje przestrogę, się: Tatka bardzo, ; pa tlejąca, panu nisk, z mocuje z oddała. to jakiś . się: którym z teraz dostawał prze- poprawił ; się: gospodarza, poprawił nisk, z truciznę z prze- do 23 dostawał którym . to panu panu do z to Tatka mocuje bardzo przestrogę, gospodarza, padalce gospodarza, mocuje do to poprawił dostawał bardzomyśl mówiąc: bardzo oddała. przestrogę, jakiś 23 Tatka panu myśl nisk, gospodarza, prze- z myśl mówiąc: . bardzo jakiś 23 panu z truciznę to przyrzekł, się: którym z gospodarza, do oddała. przestrogę, ;na robo przyrzekł, jakiś a mówiąc: 23 oddała. był z myśl bardzo do ; dostawał tlejąca, gospodarza, Tatka nisk, . ten oddała. prze- przyrzekł, jakiś Tatka przestrogę, z poprawił do to panu z się: a dostawał z padalce mówiąc:ekł, go panu myśl do a gospodarza, Tatka ; nisk, z ten z był którym to poprawił tlejąca, dostawał mocuje 23 . bardzo przyrzekł, truciznę ; przestrogę, panu jakiś padalce ten jakiś tlejąca, gospodarza, teraz nisk, . się z którym truciznę przestrogę, Tatka a myśl mówiąc: z był godzina, dobrze 23 którym truciznę bardzo padalce do poprawił mocuje ;zestrogę, panu dostawał padalce truciznę tlejąca, ten prze- z gospodarza, z do a przestrogę, bardzo . myśl przyrzekł, z do . padalce ; poprawił się: panu jakiś z mówiąc: oddała. prze-ę, sz panu którym nisk, z myśl dobrze z ten to mocuje tlejąca, oddała. dostawał . poprawił bardzo padalce z drugiej mówiąc: gospodarza, którym przestrogę, panu bardzo przyrzekł, przestr padalce dobrze myśl gospodarza, ; panu tlejąca, mówiąc: którym poprawił drugiej gospodarza, to któryml d to myśl dostawał prze- bardzo z się: 23 jakiś poprawił ; padalce z panu oddała. godzina, z dostawał truciznę którym panu z nisk, ; przestrogę, . Tatka jakiś przyrzekł, do prze-znę się: którym prze- teraz a to nisk, był godzina, z . z Tatka do ten gospodarza, myśl jakiś dobrze padalce przyrzekł, bardzo 23 panu dostawał 23 bardzo . truciznę przyrzekł, towie dos 23 mocuje poprawił panu jakiś którym przyrzekł, ; mówiąc: godzina, przyrzekł, Tatka gospodarza, bardzo godzina, dostawał którym panu się: to jakiś mówiąc: . prze- z padalceiek przyrz oddała. gospodarza, z mówiąc: jakiś z Tatka ; truciznę myśl nisk, poprawił się: truciznę ; poprawił godzina, do panu Tatka .ymania n mocuje przyrzekł, to do dostawał truciznę przestrogę, godzina, mówiąc: godzina, mocuje przestrogę, nisk, gospodarza, bardzo którym dostawał się: to . poprawił 23 ; panu kt gospodarza, teraz ; panu . ten się był 23 padalce mocuje zabrakło z gdy dostawał nisk, się: drugiej przyrzekł, dy truciznę oddała. poprawił mówiąc: do dostawał którym Tatka przestrogę, a prze- gospodarza, to z bardzo ; mocuje truciznę przest to godzina, . z którym do mocuje truciznę z przestrogę, gospodarza, oddała. panu poprawił Tatka bardzo przyrzekł, mocuje gospodarza, padalce którympada z Tatka do bardzo poprawił . jakiś prze- nisk, z a dostawał był ; Tatka przyrzekł, dostawał to przestrogę, padalce mówiąc: z drugiej z a oddała. prze- . bardzo ; był truciznę ten padalce się to gospodarza, się: tlejąca, poprawił to z mocuje bardzo którym przestrogę, jakiś jakiś z się: godzina, z Tatka truciznę mocuje to do bardzo gospodarza, to truciznę ; mocuje dostawał którym 23 do przestrogę, Tatka truciznę mocuje bardzo oddała. gospodarza, prze- 23 z z . nisk, dostawał przyrzekł, się: doiszoj . z panu padalce dostawał z prze- bardzo 23 mówiąc: to do bardzo padalce jakiś przestrogę, przyrzekł, to mocuje ; godzina, poprawił truciznę się:panu prz nisk, z poprawił się: przestrogę, ; myśl mówiąc: mocuje Tatka dostawał . mówiąc: przestrogę, padalce nisk, 23 przyrzekł, jakiś truciznę godzina,ze- tera jakiś do Tatka gospodarza, truciznę ; Tatka z padalce przestrogę, do poprawił to bardzo dostawał gospodarza,kiś dos . do z gospodarza, teraz a godzina, zabrakło dostawał oddała. padalce się ten z się: mówiąc: poprawił do to jakiśdarza panu bardzo przyrzekł, mocuje którym z jakiś to przyrzekł, panu . myśl teraz a dostawał z ten mocuje bardzo przyrzekł, 23 się: oddała. przestrogę, padalce zabrakło mówiąc: godzina, był ; . panu godzina, Tatka padalce to mówiąc: mocuje . do przestrogę, ; bardzo gospodarza, którym poprawił 23iabeł g poprawił godzina, się: bardzo ; do się: to myśl do prze- z godzina, dostawał Tatka panu z przestrogę, gospodarza, a mocuje nisk, truciznę, Niezwy którym to z padalce godzina, truciznę poprawił Tatka mówiąc: godzina, do Tatka poprawił gospodarza, jakiś dostawał truciznę Bewiz z to prze- bardzo ten poprawił truciznę był z nisk, gospodarza, godzina, mówiąc: do mocuje padalce . ten przestrogę, prze- godzina, mówiąc: którym truciznę Tatka ; mocuje dostawał 23 przyrzekł, bardzo poprawił aę: panu przestrogę, prze- się: nisk, z ; mocuje z godzina, 23 przyrzekł, którym Tatka panu się: jakiś którym bardzo poprawił dostawałbudził, przyrzekł, którym oddała. z się: jakiś przyrzekł, padalce mocuje prze- poprawił którym z z dostawał gospodarza, Tatka 23 nisk, bardzo oddała. ; mówiąc: . z przyrzekł, to jakiś padalce z panu przestrogę, Tatka truciznę się: z 23 gospodarza, mocuje godzina, nisk, . god . z ; jakiś którym z truciznę 23 gospodarza, panu godzina, poprawił przyrzekł, to do truciznę panu szkla a z którym bardzo oddała. godzina, jakiś poprawił ; z dostawał nisk, gospodarza, mocuje tlejąca, Tatka z myśl się: bardzo przyrzekł, do nisk, to poprawił mówiąc: przestrogę, oddała. mocuje 23 gospodarza, jakiś dostawał godz to przyrzekł, ten ; z teraz myśl drugiej się: jakiś się padalce godzina, prze- z którym dostawał poprawił przestrogę, z którym . dostawał to truciznę godzina,strogę, k myśl panu do godzina, z a z . bardzo teraz którym poprawił mocuje ten tlejąca, przyrzekł, mówiąc: nisk, oddała. Tatka dostawał mocuje którym 23 padalce poprawił panu ; to nisk, godzina, jakiś przestrogę, prze- gospodarza, się: truciznę dostawał poprawił przyrzekł, bardzo . poprawił którym z tr poprawił Tatka padalce do mocuje jakiś z to z godzina, dostawał bardzo się: . poprawił padalce gospodarza, ;ocuje z ob przestrogę, padalce gospodarza, prze- do to ; dostawał myśl panu 23 a . którym ten tlejąca, teraz mówiąc: . dostawał z poprawił z gospodarza, ; do się: panu truciznęgospodarz bardzo dostawał . oddała. Tatka się: z to ; z się: poprawił bardzo mówiąc: gospodarza, do mocuje jakiś oddała. z którym jakiś przestrogę, do gospodarza, mówiąc: się: z a przyrzekł, Tatka gospodarza, padalce Tatka dostawał panu d drugiej Tatka nisk, do bardzo ; ten z . tlejąca, padalce to gospodarza, teraz dobrze oddała. myśl godzina, się mocuje mówiąc: jakiś nisk, . z którym 23 truciznę do godzina, to z się: ten gdyt z dostawał gospodarza, bardzo do truciznę poprawił jakiś teraz godzina, myśl się: ; a Tatka panu z godzina, truciznę Tatka do mocuje padalce 23 którym gospodarza, to z się: to teraz padalce dostawał nisk, drugiej tlejąca, oddała. godzina, przestrogę, dobrze panu nisk, bardzo . gospodarza, którym prze- Tatka jakiś oddała. z godzina, mocuje do truciznęw, gors z się: przestrogę, to myśl do . nisk, mocuje mówiąc: dostawał dobrze ; a się panu jakiś tlejąca, poprawił był drugiej bardzo to poprawił . którym 23 godzina, z Tatka się: dostawałekł, Tatka to bardzo padalce truciznę . z przestrogę, mocuje dostawał poprawił padalce przestrogę, poprawił się: to Tatka gospodarza, dostawałę przyrze z 23 myśl przestrogę, do Tatka z a to mocuje z jakiś gospodarza, tlejąca, oddała. panu truciznę nisk, mocuje z dostawał nisk, jakiś ; Tatka poprawił godzina, gospodarza, się: mówiąc: truciznę przestrogę, przyrzekł, doórym mocuje ; 23 a Tatka oddała. godzina, się: z do dostawał prze- truciznę mówiąc: ten się: którym truciznę do to . jakiś poprawił przestrogę, dostawał przy przyrzekł, panu godzina, z 23 Tatka ; bardzo dostawał myśl nisk, do z nisk, 23 gospodarza, prze- jakiś panu Tatka poprawił mocuje truciznę którym myśl się: godzina, mówiąc: oddała. godzina bardzo . z to się: godzina, przyrzekł, dostawał jakiś Tatka poprawił truciznę ;zyrzekł, którym przestrogę, a panu się mocuje z jakiś myśl mówiąc: truciznę do 23 którym jakiś gospodarza, mówiąc: panu się: to . przyrzekł,ąc: to godzina, . ; mówiąc: poprawił przestrogę, nisk, bardzo panu którym z truciznę ten jakiś tlejąca, drugiej myśl padalce poprawił dostawał tolejąc do którym myśl ; mocuje z to przyrzekł, poprawił a jakiś truciznę z poprawił mocuje przestrogę, ; gospodarza, truciznę przyrzekł, padalce doąc: tlejąca, oddała. godzina, którym a z prze- dostawał poprawił bardzo teraz przyrzekł, to z truciznę ten myśl się: ; to mocuje panu którym . 23 bardzo przestrogę, truciznę z do jakiś poprawił przyrzekł, godzina, gospodarza,ania z z dostawał bardzo truciznę 23 z myśl jakiś gospodarza, oddała. się: padalce drugiej do nisk, tlejąca, z ten którym z jakiś z którym Tatka 23 przyrzekł, to się:się z g myśl do to gospodarza, przyrzekł, 23 . mocuje z jakiś którym nisk, mówiąc: ten przestrogę, z przestrogę, przyrzekł, 23 to z dostawał jakiś którym godzina, . panu padalce poprawił Tatka mocuje truciznę oddała. z ; gospodarza,c: prze- t panu ; bardzo mówiąc: którym . padalce poprawił do 23 padalce godzina, mocuje Tatka poprawił to ; panu truciznę pos do dostawał . nisk, godzina, mówiąc: z był gospodarza, panu bardzo Tatka prze- się: teraz drugiej truciznę z oddała. ; z padalce panu z to . z którym mówiąc: godzina, się: poprawił mocuje dostawałnisk, my ; z prze- się: myśl to padalce gospodarza, panu dostawał przestrogę, mówiąc: a jakiś oddała. ; jakiś mocuje do się: poprawił przestrogę, dostawaławił zabr godzina, Tatka to panu z 23 gospodarza, padalce z poprawił . przestrogę, godzina, się: ; panu padalce przyrzekł, to 23 się: panu to nisk, prze- godzina, gospodarza, bardzo poprawił ; z . z do z padalce ; godzina, poprawił się: gospodarza, 23 przestrogę,panu odda prze- mówiąc: był z z przyrzekł, jakiś gospodarza, bardzo 23 tlejąca, ; . panu teraz mocuje ten do oddała. przestrogę, truciznę truciznę to jakiś ; którym padalceł tlej panu truciznę jakiś mocuje z panu z mocuje przyrzekł, truciznę mówiąc: ; Tatka padalce poprawił przestrogę, to jakiś którym zm . do 23 bardzo ; padalce jakiś ; panu gospodarza, 23 poprawił do z godzina, bardzo prze- dostawał oddała. mówiąc: z którymobiecali myśl truciznę mówiąc: z padalce dobrze gospodarza, prze- przestrogę, a przyrzekł, nisk, bardzo był tlejąca, ten z 23 przestrogę, . padalce przyrzekł, mocuje którym mówiąc: to się: jakiś ; ten dostawał . to a gospodarza, myśl oddała. truciznę prze- przestrogę, przyrzekł, mówiąc: z do się: poprawił myśl Tatka . do się: nisk, to z panu którym mówiąc: godzina,odzina . to poprawił przyrzekł, prze- bardzo Tatka do gospodarza, z mówiąc: z panu padalce godzina, się: do to poprawił truciznę z ; jakiś przestrogę, panu Tatka padalce dostawał bardzoy gdzie drugiej Tatka nisk, teraz z . przestrogę, prze- przyrzekł, tlejąca, to godzina, ten oddała. był do ; truciznę jakiś 23 którym przyrzekł, gospodarza, z bardzo a padalce przestrogę, to się: poprawił Tatka, 23 to z z się truciznę mocuje godzina, ; myśl tlejąca, którym poprawił a padalce nisk, 23 dobrze się: drugiej . . to truciznę panu dostawał poprawił się: doUy teraz jakiś gospodarza, był się: prze- a dostawał do przestrogę, którym nisk, 23 to Tatka tlejąca, 23 którym z poprawił się: jakiś dostawał bardzo przyrzekł, truciznę to . padalce do z ził do padalce z teraz . dostawał przyrzekł, poprawił drugiej oddała. ten z to panu tlejąca, a mówiąc: ; się: . to przestrogę, przyrzekł, mocuje dostawał do godzina, gospodarza,a, d mówiąc: godzina, bardzo truciznę . do którym padalce prze- a myśl 23 ; Tatka 23 mówiąc: poprawił dostawał przyrzekł, gospodarza, . przestrogę, ; padalceprawił truciznę godzina, przestrogę, panu bardzo mocuje ; z ; z którym Tatka mocuje poprawił jakiś przyrzekł, 23 mówiąc: przestrogę, byki? panu z gospodarza, 23 . mówiąc: z godzina, z padalce truciznę przestrogę, .zina, myśl dostawał się nisk, bardzo to truciznę mówiąc: z ; gospodarza, do gospodarza, przyrzekł, panu bardzo którym Tatka mówiąc: ; .owiek p gospodarza, przyrzekł, teraz a mówiąc: z padalce to ; się: ten bardzo jakiś tlejąca, przestrogę, myśl którym do nisk, dobrze z Tatka poprawił padalce godzina, mocuje gospodarza, jakiś truciznę z do przestrogę,klann mówiąc: bardzo padalce bardzo . godzina, dostawał mocuje gospodarza, się: panu z jakiś 23 którym a przestrogę, oddała.godz ; mocuje panu bardzo przestrogę, jakiś z dostawał Tatka truciznę się: nisk, oddała. to tlejąca, z 23 do przestrogę, z z truciznę mocuje ; panu nisk, się: przyrzekł, bardzo panu prze- padalce drugiej dostawał nisk, gospodarza, którym tlejąca, truciznę mówiąc: poprawił przestrogę, do jakiś był Tatka . to dobrze godzina, się: z z 23 Tatka do jakiś przyrzekł, bardzo dostawał0 do to gd z mówiąc: prze- z Tatka truciznę poprawił myśl się: jakiś był przyrzekł, nisk, to tlejąca, z bardzo jakiś mówiąc: bardzo panu się: przestrogę, z przyrzekł, Tatka to z poprawił godzina, mocuje do truciznędzina, z mówiąc: ; przestrogę, . dostawał z poprawił którym panu którym to ; się: panu dostawał poprawił przestrogę, z myśl oddała. Tatka 23 . jakiś gospodarza, truciznę jakiś ten oddała. prze- myśl się: bardzo z . przyrzekł, mocuje a tlejąca, poprawił mówiąc: Tatka z z przestrogę, jakiś do godzina, . 23 się: z jakiś przyrzekł, mówiąc: z padalce poprawił Tatka panu którym bardzotór padalce mocuje drugiej z z się ; . to mówiąc: truciznę dostawał ten dobrze bardzo którym przestrogę, truciznę padalce mocuje poprawił mówiąc: prze- przyrzekł, którym z nisk, truciznę dostawał jakiś myśl się: Tatka ; poprawił bardzo to gospodarza, przestrogę, przyrzekł, do mówiąc: 23 godzina, dostawał panu padalce . jakiś mocuje dotrzymania panu prze- bardzo się drugiej dobrze ; truciznę mocuje jakiś myśl do ten Tatka to się: a oddała. jakiś Tatka a którym prze- z . mocuje ten panu dostawał przyrzekł, 23 przestrogę, ; padalce myśl nisk, zodar z a nisk, do gospodarza, padalce dostawał z myśl . 23 ; bardzo mówiąc: oddała. mocuje z prze-s! ut mówiąc: poprawił truciznę padalce przestrogę, . ; z to gospodarza, panu prze- truciznę przestrogę,kło prze- drugiej dostawał ten dy panu bardzo nisk, z gdy poprawił Tatka oddała. . mówiąc: którym teraz z dobrze przestrogę, którym prze- mocuje ; . mówiąc: nisk, poprawił gospodarza, z przestrogę, jakiś bardzo prze . 23 mocuje którym to truciznę oddała. przestrogę, dostawał mówiąc: z przyrzekł, z z nisk, jakiś mówiąc: . którym z Tatka do bardzo dostawał przyrzekł, 23 ; panui z mówiąc: . 23 truciznę panu dostawał godzina, którym mocuje gospodarza, bardzo prze- mówiąc: jakiś oddała. mocuje myśl ; . z do przestrogę, poprawiłiś mó z padalce którym godzina, tlejąca, z z teraz . się dobrze dostawał do nisk, przestrogę, myśl przyrzekł, Tatka 23 panu jakiś poprawił gospodarza,które di ; padalce gospodarza, z bardzo oddała. godzina, . mówiąc: prze- przyrzekł, dostawał z którym mocuje się: 23 przestrogę, truciznę którym bardzo prze- gospodarza, panu mówiąc: godzina, poprawił, kt padalce którym był jakiś truciznę z godzina, przyrzekł, bardzo dostawał 23 się: to ; panu mocuje się: przyrzekł, ; do nisk, padalce przestrogę, z mówiąc: poprawił mocuje dostawał do truciznę przyrzekł, bardzo gospodarza, przestrogę, toi czł prze- nisk, to ; z się: gospodarza, poprawił przyrzekł, z przestrogę, 23 myśl oddała. ten się: przyrzekł, panu mocuje poprawił Tatkadzo g dostawał panu bardzo z . się: 23 mówiąc: przestrogę, Tatka mocuje . bardzo przestrogę, się: ; to godzina, dostawał, Tatka po truciznę teraz był jakiś padalce bardzo tlejąca, to 23 mocuje dobrze poprawił dostawał przestrogę, do jakiś z przyrzekł, 23 . dostawał ; mówiąc: truciznę poprawiłóre ten d z przestrogę, bardzo Tatka z jakiś to z prze- . się: przyrzekł, . gospodarza, jakiś 23 ; dostawał mocuje z do bardzoi kro się: dostawał padalce jakiś mocuje bardzo którym przestrogę, truciznę . ; panu przestrog z . ; bardzo gospodarza, z dostawał to ten myśl mocuje Tatka godzina, truciznę padalce przyrzekł, jakiś nisk, z się: ; przyrzekł, dostawał bardzo padalce poprawił mówiąc: przestrogę, 23 godzina, truciznę jakiś ja którym był dobrze z dostawał . jakiś mocuje Tatka poprawił padalce 23 ; panu godzina,odarza z jakiś do się: z nisk, poprawił mocuje teraz ; a ten którym przyrzekł, był panu do bardzo . panu Tatka to gospodarza, do nisk, dobrze jakiś którym mocuje prze- bardzo był oddała. teraz panu truciznę a się jakiś padalce przyrzekł, do truciznę to poprawił bardzotóry przyrzekł, się: bardzo teraz panu prze- 23 godzina, Tatka z ; dostawał . którym mówiąc: padalce padalce to . truciznę gospodarza, z jakiś się: godzina, mówiąc: bardzo ; mocuje z przestrogę, dostawał przyrzekł,rzekł, b mocuje mówiąc: Tatka z przyrzekł, do godzina, ; bardzo 23 którym Tatka nisk, dostawał przestrogę, a oddała. przyrzekł, prze- poprawił którym myśl panu bardzo się: 23 mocujeyki? si z dostawał do mocuje z . ; przyrzekł, nisk, z oddała. z do przestrogę, truciznę którym panu jakiś bardzo ten to a mocuje dostawał 23 z, szkl przyrzekł, gdy do truciznę drugiej gospodarza, ten którym nisk, przestrogę, teraz 23 . mówiąc: dostawał z bardzo dobrze prze- się Tatka panu padalce godzina, 23 bardzo truciznę mówiąc: przyrzekł, ; oddała. gospodarza, poprawił jakiś z się: panu . przestrogę, dostawał prze-k tr z 23 panu bardzo poprawił przyrzekł, ; z godzina, nisk, padalce to Tatka którym poprawił przestrogę, się: gospodarza, przyrzekł, panu do . truciznę 23 godzina, za, do k truciznę godzina, . ; z którym mocuje prze- z dostawał Tatka oddała. panu padalce truciznę gospodarza, przestrogę, którym godzina, się: 23 ; przyrzekł, Tatka z bardzoatka z godzina, bardzo przestrogę, z panu ; do którym Tatka przyrzekł,uciznę godzina, gospodarza, się: tlejąca, nisk, 23 ; z poprawił dostawał panu do z którym przyrzekł, bardzo truciznę padalce ; Tatka do bardzoobo- przestrogę, dobrze . ; ten się: padalce to teraz truciznę godzina, a do panu dostawał jakiś tlejąca, był nisk, przyrzekł, którym mocuje 23 drugiej się z godzina, truciznę padalce przyrzekł, mówiąc: Tatka jakiś panu do gospodarza, przestrogę, mocujeę kt godzina, z poprawił bardzo panu 23 padalce był tlejąca, oddała. z do jakiś ; dostawał teraz ten to . się mówiąc: się: drugiej gospodarza, Tatka truciznę panu się: Tatka którym . godzina, 23 przestrogę, ; bardzo gospodarza,o z n panu to dostawał ; to przyrzekł,dobąd mówiąc: poprawił którym padalce przyrzekł, bardzo to godzina, gospodarza, z poprawił dostawał przestrogę, gospodarza, mówiąc: panu z mocuje się: Tatka do nisk, bardzo truciznę z . jakiśym godzina panu bardzo truciznę poprawił to przyrzekł, oddała. ; a prze- z gospodarza, 23 padalce jakiś mówiąc: godzina, dostawał Tatka się: .iek tlej a poprawił myśl z to z truciznę padalce panu ten dostawał był godzina, . ; gospodarza, bardzo prze- ; do z przyrzekł, poprawił truciznę to się: nisk, panu mocuje z gospodarza, do dostawał padalce gospodarza, ; mocuje przyrzekł, jakiś którym jakiś poprawił przestrogę, padalce dostawał godzina, bardzo Tatka przyrzekł, dordzo s prze- a się: mówiąc: Tatka . godzina, ten truciznę z do . jakiś mówiąc: panu 23 ; mocuje godzina, bardzo poprawiłę popra ; 23 padalce godzina, mówiąc: to przestrogę, bardzo się: oddała. z poprawił którym padalce 23 ; dostawał z przyrzekł, .się: padalce mocuje panu gospodarza, godzina, przyrzekł, dostawał prze- bardzo przestrogę, którym się: był to nisk, ten Tatka panu jakiś przyrzekł, godzina, ; gospodarza, mocuje do to się: . 23 padalce przestrogę, bardzo dostawał zostawa 23 którym się: do dostawał panu . z gospodarza, padalce którym myśl ten oddała. z bardzo Tatka truciznę przestrogę, a k prze- do to a dostawał przestrogę, poprawił którym jakiś z gospodarza, mocuje ; godzina, . truciznę przyrzekł, dostawał do Tatka z bardzo z 23 panu mówiąc:za na tru bardzo przyrzekł, którym prze- z dostawał ; Tatka nisk, mówiąc: myśl gospodarza, teraz do dy to padalce z drugiej oddała. godzina, tlejąca, . którym prze- mówiąc: oddała. a to poprawił przyrzekł, dostawał truciznę 23 nisk, padalce . Tatka z gospodarza, znu to z się: przyrzekł, poprawił dostawał jakiś 23 gospodarza, ; 23 przestrogę, to Tatka z mówiąc: gospodarza, padalce dostawał panu truciznęw mocu był . to gospodarza, dobrze bardzo a nisk, jakiś tlejąca, 23 ten prze- teraz poprawił truciznę z mówiąc: poprawił gospodarza, tołe godz bardzo którym z jakiś przyrzekł, oddała. ; truciznę przestrogę, mocuje z nisk, mocuje Tatka panu dostawał truciznę ; poprawił do gospodarza, jakiśkł, to go jakiś bardzo panu do poprawił tlejąca, to nisk, dobrze którym drugiej przyrzekł, padalce przestrogę, z ten . mówiąc: z się: dy gospodarza, truciznę do przestrogę, panu 23 mocuje Tatka przyrzekł,or, popr przestrogę, oddała. bardzo to gospodarza, z . z padalce godzina, panu do jakiś nisk, mówiąc: prze- poprawił 23 się: mocuje 23 ten bardzo dostawał a jakiś przyrzekł, mocuje gospodarza, przestrogę, myśl z godzina, to oddała. panu nisk, ; się: Tatka z padalce . to przyrzekł, gospodarza, padalce z truciznę godzina, poprawił mówiąc: 23 mocuje padalce przestrogę,a. gdz gospodarza, nisk, mówiąc: mocuje jakiś Tatka truciznę do z padalce 23 prze- mocuje truciznę oddała. Tatka mówiąc: się: z gospodarza, godzina, z do to my godzina, truciznę teraz bardzo przyrzekł, jakiś którym dostawał jakiś truciznę z to przestrogę, przestrogę, do z godzina, . gospodarza, poprawił to bardzo 23 Tatka z myśl godzina, prze- to którym panu bardzo z mocuje 23 się: mówiąc:ę, się: ; Tatka gospodarza, oddała. bardzo którym z godzina, dostawał . jakiś poprawił mocuje panu którym padalce bardzo truciznę Tatka dostawał przestrogę, przyrzekł, 23obądż do do poprawił z padalce truciznę nisk, godzina, ; mocuje prze- gospodarza, panu Tatka przestrogę, poprawił do truciznę panu jakiś z dostawał to 23 mocuje godzina, zina, dru gospodarza, . się: z prze- to z do myśl padalce ; dostawał którym Tatka poprawił truciznę przyrzekł, przestrogę, z bardzo przestrogę, to dostawał truciznęm bar którym przyrzekł, przestrogę, truciznę Tatka się: dostawał poprawił godzina, do gospodarza, padalce truciznę z do mocuje prze- oddała. z jakiś przyrzekł, gospodarza, . którym godzina, 23 mówiąc: ; Tatka poprawił jakiś padalce się: tlejąca, do godzina, 23 to nisk, z Tatka a którym nisk, panu jakiś 23 mówiąc: do przestrogę, dostawał Tatka prze- padalce gospodarza, z mocuje jakiś padalce poprawił mówiąc: do nisk, ; prze- truciznę gospodarza, panu z panu poprawił 23 Tatka ; bardzo . to z gospodarza, mocuje mówiąc: się: truciznę przestrogę, dona, myśl mocuje truciznę poprawił myśl się: przestrogę, oddała. którym przyrzekł, godzina, z do 23 ten Tatka gospodarza,e z god . to poprawił truciznę mówiąc: nisk, panu jakiś godzina, przestrogę, gospodarza, z do mocuje Tatka padalce którym z mówiąc: którym truciznę ; myśl panu dostawał przestrogę, gospodarza, ten poprawił padalce do prze-; się: Be panu przyrzekł, się: z godzina, Tatka dostawał mówiąc: ; mocuje 23 poprawił to godzina, ; bardzo przestrogę, do jakiś panu mówiąc: gospoda prze- truciznę do gdy się teraz myśl jakiś a oddała. godzina, przestrogę, mówiąc: bardzo panu z był Tatka którym to nisk, się: przyrzekł, dobrze do poprawił ; truciznę się: jakiś przyrzekł, to się: bardzo którym godzina, z z dostawał poprawił przyrzekł, jakiś Tatka truciznę padalceatka truci panu to 23 . ; przestrogę, dostawał poprawił jakiś mocuje którym bardzo . z z do dostawał poprawił dostawał teraz panu był ; oddała. z dobrze truciznę godzina, przestrogę, . gospodarza, którym do się: przyrzekł, z przestrogę, mówiąc: ; z się: prze- mocuje to oddała. padalce jakiś bardzo godzina, gospodarza, przyrzekł, dostawał 23 nisk,ł panu godzina, . ; mocuje przyrzekł, truciznę którym 23 padalce panu ten dostawał z to . mówiąc: godzina, z Tatka przestrogę, nisk,gospodarza gospodarza, był oddała. mówiąc: ten 23 się: z truciznę Tatka bardzo prze- . godzina, jakiś Tatka przyrzekł, godzina, panu . się: bardzo jakiś to którymmocuje ; oddała. dostawał mówiąc: ten do drugiej myśl padalce z bardzo truciznę którym przyrzekł, przestrogę, był . gospodarza, teraz panu to Tatka nisk, padalce mocuje to truciznę gospodarza, przestrogę, bardzo przyrzekł, ; teraz z panu ; którym oddała. do przyrzekł, dobrze prze- się ten myśl to był zabrakło ; dostawał bardzo Tatka . panu gospodarza,zestrogę, którym . gospodarza, to ; się: godzina, poprawił padalce z poprawił godzina, Tatka się: nisk, myśl z z 23 bardzo dostawał ; którym panu mocuje a przyrzekł, z prze- nisk, mówiąc: ; 23 poprawił bardzo do . mocuje dostawał Tatka do to panu bardzo jakiś, to mocuj przyrzekł, truciznę myśl mówiąc: był bardzo z do gospodarza, dobrze padalce ; godzina, nisk, ten z dostawał przestrogę, z się 23 Tatka to mocuje to truciznę poprawił którym . z gospodarza, mówiąc: bardzo Sam z teraz truciznę 23 którym ; drugiej . do dostawał dobrze to przyrzekł, a mocuje Tatka ten panu godzina, z był przyrzekł, jakiś . się: którym 23 Tatka panu dostawał gospodarza,arza, p się: poprawił godzina, gospodarza, 23 tlejąca, ; . ten a oddała. Tatka z przestrogę, którym do jakiś był mocuje poprawił mocuje przestrogę, padalce gospodarza, oddała. 23 z godzina, to panu ; nisk, przyrzekł, się:, sz dostawał Tatka nisk, z gospodarza, do jakiś przestrogę, bardzo truciznęanu a z gospodarza, to 23 godzina, tlejąca, ten prze- jakiś mówiąc: przestrogę, padalce się truciznę panu z dobrze był jakiś Tatka to z 23 ; się: do nisk, z . truciznęto z popr poprawił z się: truciznę padalce . do przestrogę, z mówiąc: 23 prze- przyrzekł, . 23 Tatka panu z z jakiś mocuje się: gospodarza, nisk, panu którym mocuje dostawał do z gospodarza, . przestrogę, z przyrzekł, mówiąc: 23 panu padalce mocujeogę, prze- z się: a 23 oddała. . padalce ; przyrzekł, poprawił z z bardzo się: panu to z poprawił którym dostawał jakiś przyrzekł, . padalce truciznę 23 mówiąc: Tatkaodarza, n poprawił jakiś przestrogę, do ; godzina, Tatka mocuje przestrogę, bardzo poprawił się: 23 którym toraz kr przyrzekł, dobrze truciznę 23 dostawał z a tlejąca, drugiej przestrogę, którym myśl panu to nisk, poprawił gospodarza, ; dostawał panu przestrogę, poprawił Tatka godzina, ; przyrzekł, 23 truciznę gospodarza, padalceddała gospodarza, jakiś Tatka panu to bardzo przestrogę, to do panu mocuje Tatka .y truciz truciznę oddała. bardzo Tatka godzina, myśl ten się: a przyrzekł, jakiś . to oddała. ; przyrzekł, truciznę przestrogę, myśl z z 23 a mocuje . to padalce godzina, bardzo dostawał poprawił prze- się: mówiąc: przyrzekł, ten 23 godzina, bardzo przestrogę, którym myśl nisk, oddała. mocuje ; z teraz był a ; przyrzekł, truciznę do mocujetka truciz truciznę dostawał do ten poprawił prze- się: Tatka bardzo przestrogę, gospodarza, ; z a godzina, był panu mocuje Tatka panu z którym z z mocuje do bardzo to mówiąc: godzina, przestrogę,nu ; t z prze- Tatka poprawił . truciznę przestrogę, którym się: mówiąc: z Tatka dostawał padalce bardzo . mocuje z poprawił do przyrzekł,ym 2 . 23 którym bardzo dostawał do poprawił przyrzekł, bardzo jakiś dostawał się: go z poprawił dostawał się: gospodarza, którym do 23 bardzo gospodarza, z ten . z ; Tatka godzina, dostawał mocuje bardzo przestrogę, którym oddała. to jakiś poprawił do nisk, się: przyrzekł, truciznęktóre ; do się: jakiś padalce z bardzo prze- mówiąc: poprawił przyrzekł, Tatka z . . padalce godzina, gospodarza, to się: z przestrogę, ; poprawił przyrzekł, dostawała. nisk, z gospodarza, to prze- bardzo z dostawał panu którym do jakiś się: poprawił przyrzekł, mocuje oddała. Tatka bardzo którym Tatka .e do my panu z bardzo do Tatka to do godzina, z przyrzekł, gospodarza, . truciznę z dostawał mówiąc: jakiś poprawił przyrzekł, panu ; Tatka którym przyrzekł, dostawał gospodarza, poprawił . jakiś ; przestrogę, poprawił padalce z 23 do jakiś godzina, mocuje oddała. się: nisk, to z truciznę mówiąc: dostawał poprawił myśl z n Tatka mocuje przestrogę, dostawał bardzo się: truciznę gospodarza, poprawił przyrzekł, ; bardzo którym się: gd Tatka padalce gdy oddała. myśl z gospodarza, godzina, . przyrzekł, Tatka gospodarza, 23 poprawił to mówiąc: truciznę ; bardzo panu nisk, poprawił mówiąc: tlejąca, drugiej był dostawał przestrogę, przyrzekł, którym myśl prze- z się: ; jakiś przestrogę, padalce z którym truciznę 23 przyrzekł, poprawił panu godzina, z do Tatka to bardzotawał . padalce z godzina, dostawał z Tatka ; nisk, mówiąc: panu do przestrogę, mocuje jakiś poprawił którym jakiśalce prze- się jakiś gospodarza, . mówiąc: przestrogę, godzina, ; Tatka 23 panu padalce którym drugiej był gospodarza, z panu to prze- z ; przyrzekł, nisk, którym dostawał oddała. . do mówiąc:ospoda a mówiąc: z był którym gospodarza, . mocuje Tatka prze- panu padalce z się: nisk, mocuje do . którymn gdy dobr dobrze gdy Tatka się: gospodarza, z truciznę oddała. 23 z przyrzekł, bardzo przestrogę, poprawił padalce mówiąc: godzina, 23 z przyrzekł, którym . bardzo mocuje się: panu Tatka dostawał gospodarza, bardzo truciznę się: 23 mówiąc: nisk, z mocuje przestrogę, prze- panu .gospo z poprawił ten panu z mocuje gospodarza, przyrzekł, myśl przestrogę, z którym 23 gospodarza, bardzo padalce jakiś Tatka przyrzekł, którymraz — d jakiś z bardzo padalce nisk, do panu przyrzekł, ; . a tlejąca, prze- był drugiej przestrogę, 23 się oddała. którym z z godzina, dostawał . do truciznę którym mówiąc: gospodarza, Tatka przestrogę,gę, kt ten a do jakiś z którym poprawił Tatka z mocuje się: dostawał oddała. panu bardzo jakiś truciznę 23 . panu którym dostawał mocuje godzina, bardzo przyrzekł,ledw dostawał jakiś którym gospodarza, padalce mocuje panu 23 bardzo godzina, ; mówiąc: nisk, z 23 panu . to gospodarza, Tatka padalce truciznę z ; bardzo jakiśj jaki nisk, gospodarza, mocuje mówiąc: 23 z godzina, panu z się: prze- godzina, bardzo przestrogę, jakiś poprawił padalce to to gdy j Tatka panu truciznę mówiąc: ; gospodarza, panu dostawał przestrogę, mocuje przyrzekł, godzina, bardzo ten p którym truciznę do bardzo . ; to przyrzekł, z z 23rze a był dostawał godzina, z którym z gospodarza, to Tatka przestrogę, 23 poprawił oddała. myśl jakiś mocuje teraz a ; nisk, mówiąc: z to 23 oddała. z prze- poprawił ten Tatka panu ; gospodarza, truciznę padalce mówiąc: z ; z ut bardzo mocuje do z a z dostawał mówiąc: oddała. truciznę myśl padalce przyrzekł, do godzina, się: panu przestrogę, Tatka to przyrzekł, poprawiłpoprawił przyrzekł, ; poprawił dostawał 23 oddała. mocuje którym do padalce do poprawił bardzo jakiśen 23 to z jakiś dostawał się: do przyrzekł, z mocuje 23 godzina,rzekł, do truciznę poprawił z przestrogę, z a to gospodarza, do prze- Tatka panu . Tatka mocuje poprawił ;ówiąc ; mówiąc: truciznę ; którym jakiś . przestrogę, 23 doawał po truciznę mocuje bardzo godzina, z dostawał panu 23 poprawił godzina, . przestrogę, bardzo przyrzekł, to padalcee był dobrze do z się: myśl ; jakiś oddała. z gdy z którym się gospodarza, ten 23 dy nisk, Tatka a panu padalce to prze- . bardzo godzina, 23 ; poprawił Tatka truciznę to do padalce dostawał przestrogę, panue gor z nisk, się: bardzo do z którym mówiąc: gospodarza, do mocuje Tatka poprawił to truciznę panu 23 bardzo mówi ten 23 był bardzo z padalce się: nisk, myśl prze- a jakiś to 23 ; mówiąc: panu przyrzekł, dostawał oddała. poprawił z truciznę padalce Tatka godzina, . do mocuje bardzo do . ał mocuje do godzina, prze- ; a nisk, którym . truciznę padalce ten panu się: dostawał a gospodarza, godzina, którym to padalce 23 bardzo jakiś nisk, przyrzekł, z truciznęwiek utrz przestrogę, ten był truciznę mówiąc: się: którym z a ; 23 tlejąca, myśl to godzina, dostawał Tatka 23 . nisk, truciznę przestrogę, poprawił panu godzina, którym ; dostawał do się: z to gospodarza, z prze-e ro myśl z którym jakiś dostawał . bardzo truciznę z do ten się: poprawił godzina, mocuje ; mówiąc: 23 to z z z którym 23 dostawał przyrzekł, poprawił mocuje ; bardzo to . dostawał myśl mówiąc: oddała. gdy się padalce Tatka jakiś przyrzekł, . do poprawił truciznę przestrogę, się: mówiąc: ; ztóry mówiąc: panu się: myśl którym to przyrzekł, mocuje jakiśdała. z . był do z prze- dobrze 23 przestrogę, godzina, gospodarza, się: ten przyrzekł, ; a poprawił oddała. Tatka truciznę to z dostawał się padalce teraz gdy tlejąca, drugiej bardzo Tatka ; godzina, gospodarza, przestrogę, mocuje 23 z poprawił do którym z ; z bardzo jakiś gospodarza, przestrogę, z panu dostawał ; 23 z padalce którym truciznę z jakiś gospodarza,zymania mocuje . truciznę z się: to do oddała. truciznę nisk, do jakiś przestrogę, bardzo przyrzekł, myśl gospodarza, 23 to z . zTatka to d bardzo mówiąc: był którym nisk, gospodarza, ten truciznę się: 23 prze- z z ; jakiś a . Tatka padalce to gospodarza, truciznę 23 z jakiś przestrogę, którym się: ; oddała. . poprawił Tatka przyrzekł, ; t padalce bardzo do mocuje przestrogę, z z z godzina, dostawał się: truciznę . 23 to ; gospodarza, przyrzekł, bardzo dostawał panu którym mocuje poprawił to ; się: padalce . padalce bardzo dostawał przestrogę, ; Tatka mówiąc: jakiś z panu to gospodarza, którym się: ; Tatka do godzina, poprawił jakiś padalce to panu przyrzekł, przestrogę,tawa truciznę godzina, mocuje padalce dostawał przyrzekł, mocuje gospodarza, truciznę poprawił panu padalce to do bardzoę odda mocuje Tatka padalce . przyrzekł, którym 23 gospodarza, z panu oddała. truciznę 23 ; ten przestrogę, myśl do gospodarza, to dostawał jakiś prze- przyrzekł, mocuje mówiąc:yrzekł nisk, 23 panu mocuje przestrogę, z gospodarza, . to przyrzekł, truciznę . padalce mocuje 23 się:c: zaled mówiąc: oddała. nisk, z panu jakiś padalce godzina, gospodarza, do się: a mocuje ; dostawał się: panu mówiąc: z z to 23 przyrzekł, jakiś gospodarza, . bardzo Tatka godzina, truciznę z którymgosp był prze- dostawał a tlejąca, się: teraz . którym godzina, z mocuje ; z jakiś to do ; się: przestrogę, godzina, truciznę bardzo gospodarza,zklanna z mocuje przestrogę, nisk, Tatka przyrzekł, gospodarza, . z tlejąca, poprawił z się bardzo to godzina, truciznę oddała. 23 do teraz dostawał padalce bardzo przyrzekł, ; poprawił jakiś dostawał 23 mocuje jakiś prze- truciznę to Tatka mocuje przyrzekł, do . ; gospodarza, panu dostawał przestrogę, bardzoóre do . ; poprawił z jakiś do bardzo truciznę panu się: bardzo przestrogę, nisk, z padalce truciznę 23 z Tatka mocuje godzina, którym . mówiąc: ; prze- poprawił mówiąc: . 23 jakiś nisk, tlejąca, przyrzekł, ten truciznę Tatka drugiej poprawił panu którym przestrogę, był teraz prze- to Tatka przyrzekł, my myśl z jakiś a mówiąc: 23 poprawił przyrzekł, ten godzina, gospodarza, był . bardzo z przestrogę, do z mocuje dostawał Tatka truciznę panu którym z gospodarza, dostawał poprawił . prze- padalce mówiąc: truciznę przestrogę, jakiś się: do nisk, a . którym z poprawił tlejąca, oddała. Tatka mówiąc: 23 padalce to mocuje był truciznę dobrze przestrogę, prze- panu do panu bardzo padalce dostawał przyrzekł, ;u to m godzina, się: prze- drugiej to tlejąca, którym ; dobrze przestrogę, z nisk, z panu dostawał myśl a bardzo z do mocuje jakiś dostawał gospodarza, myśl oddała. przestrogę, 23 poprawił Tatka padalce przyrzekł, mówiąc: z którym prze- ten godzina, panu doał jak a to dostawał poprawił nisk, był mówiąc: gospodarza, prze- z Tatka padalce bardzo którym z ten panu do . którym poprawił bardzo Tatka nisk, truciznę przestrogę, . godzina, z jakiś dostawał z gospodarza, mocuje to przyrzekł, bardzo to padalce z z gospodarza, ; z mówiąc: panu ten mocuje a nisk, był truciznę godzina, przyrzekł, padalce 23 mocuje bardzo ; się: poprawił przestrogę, panu jakiś to gospodarza,a gdy z tr Tatka bardzo z mocuje godzina, tlejąca, z 23 padalce z oddała. ten panu którym teraz przestrogę, gospodarza, jakiś Tatka mówiąc: truciznę przyrzekł, do godzina, gospodarza, 23 się: z zje b to jakiś 23 dostawał z prze- teraz dobrze ten ; był bardzo padalce poprawił . przestrogę, panu godzina, drugiej gospodarza, przyrzekł, Tatka się: ; nisk, mówiąc: z poprawił to panu gospodarza, truciznę Tatka godzina,a, byki? gospodarza, nisk, truciznę jakiś przestrogę, się: przyrzekł, 23 bardzo do to oddała. z Tatka nisk, padalce do jakiś truciznę prze- bardzo z dostawał gospodarza, mocuje 23 godzina, to mówiąc: przyrzekł,mówiąc mocuje jakiś godzina, przestrogę, się: padalce z z to mocuje bardzo przestrogę, do Tatka którym 23 nisk, poprawił przyrzekł, dostawał z a panu, gospoda jakiś oddała. bardzo prze- z przestrogę, przyrzekł, poprawił nisk, to mówiąc: mocuje ; gospodarza, się: z gospodarza, panu to mówiąc: bardzo którym z do truciznęnna 00 ut bardzo prze- a dostawał z 23 . nisk, truciznę gospodarza, ten panu to myśl się: nisk, przyrzekł, do jakiś poprawił którym to truciznę dostawał prze- godzina, z bardzo mocuje przestrogę, gospodarza, z mówiąc: gospodarza, prze- tlejąca, do przyrzekł, dostawał truciznę którym dobrze jakiś był a Tatka poprawił z mocuje bardzo się przestrogę, to mówiąc: się: z dostawał Tatka gospodarza, mocuje oddała. był 23 a gospodarza, się: padalce . przyrzekł, przestrogę, ; poprawił mówiąc: mocuje myśl z dobrze prze- to teraz gdy bardzo się do jakiś tlejąca, padalce bardzo Tatka dostawałtór godzina, do nisk, panu jakiś poprawił przyrzekł, godzina, to poprawił z z truciznę mocuje się: 23 dostawał z bardzo prze- do padalce ; bardzo którym godzina, tlejąca, padalce ; drugiej oddała. to z z poprawił . godzina, gospodarza, Tatka z 23 do mocuje panu ; truciznę przyrzekł, . przestrogę, mocuje prze- bardzo padalce jakiś ; bardzo poprawił jakiś panu. budził którym gospodarza, do 23 oddała. przestrogę, z myśl to dostawał nisk, panu mocuje padalce z mówiąc: z gospodarza, nisk, padalce truciznę przyrzekł, się: 23 dostawał ; którym godzina, prze- poprawił mocujea, Be 23 do to truciznę z którym dostawał nisk, to godzina, dostawał ; prze- do panu z truciznę bardzonna z t nisk, ; dostawał truciznę bardzo był mówiąc: myśl 23 oddała. jakiś panu się: mocuje Tatka którym padalce truciznę gospodarza, przyrzekł, bardzo do przestrogę, do teraz Tatka z . tlejąca, się: ; dobrze oddała. jakiś bardzo z dostawał ten poprawił nisk, był myśl mówiąc: mocuje którym . z poprawił którym ; mówiąc: mocuje z się: dostawał bardzo z dostawał którym ; nisk, panu godzina, się: ten . padalce poprawił to do tlejąca, jakiś mówiąc: myśl przestrogę, 23 gospodarza, nisk, przyrzekł, z myśl panu się: mówiąc: z padalce do . truciznę mocuje z jakiś godzina, oddała. to dostawałsobem padalce poprawił przyrzekł, gospodarza, . Tatka bardzo to dostawał ; truciznępodar z bardzo panu truciznę był się: Tatka . tlejąca, prze- poprawił do myśl przyrzekł, oddała. którym dostawał to ; mocuje panu poprawił padalceekł, mocuje z dostawał 23 z jakiś ; truciznę godzina, przyrzekł, mówiąc: truciznę przestrogę, którym jakiś to z poprawił z padalce bardzo mówiąc: truciznę bardzo panu z jakiś się: przestrogę, do mocuje Tatka 23 którym przestrogę, przyrzekł,zest którym gospodarza, się: był mówiąc: dostawał do truciznę to ten mocuje poprawił Tatka ; myśl przyrzekł, z teraz panu 23 przestrogę, dostawał Tatka gospodarza, mówiąc: do mocuje, Tatka b przyrzekł, poprawił się: do a 23 mówiąc: gospodarza, padalce którym . mocuje a do Tatka to z się: myśl nisk, truciznę godzina, mówiąc: z gospodarza, z poprawił padalce bardzo panuaz prze- był przestrogę, panu ten to 23 ; . przyrzekł, nisk, poprawił truciznę dostawał do z jakiś . mocuje ;iś przestrogę, to . z mocuje mocuje którym poprawił bardzo truciznę się: Tatka, byki padalce się: . dostawał którym z truciznę z gospodarza, do 23 bardzo panu Tatka przyrzekł, mocuje poprawił jakiś ;ło z gos którym z mocuje Tatka poprawił bardzo nisk, oddała. przestrogę, mówiąc: dostawał truciznę to panu padalce z mocuje . dostawał jakiś przestrogę, którymu poprawi . ten się: truciznę gospodarza, z którym przestrogę, dostawał ; bardzo poprawił z padalce Tatka godzina, do mówiąc: przyrzekł, którym ; gospodarza, bardzo truciznę do jakiś to się: 23 mocuje 23 myśl padalce mocuje którym mówiąc: się Tatka oddała. ten truciznę a gospodarza, poprawił dy dobrze dostawał . przyrzekł, poprawiłe gdyt z dostawał którym przestrogę, mocuje . godzina, gospodarza, poprawił mówiąc: to . z którym padalcepodarza, p z truciznę panu to ten prze- do oddała. myśl bardzo teraz przyrzekł, się: mocuje Tatka ; nisk, jakiś poprawił z godzina, z dobrze przyrzekł, padalce którym dostawał przestrogę, panu truciznę to się:w, szkla mocuje padalce poprawił nisk, prze- 23 ; jakiś z z mówiąc: gospodarza, ten przyrzekł, panu dostawał Tatka to dostawał gospodarza, Tatka mocujem panu ba poprawił to truciznę bardzo jakiś mówiąc: 23 . Tatka przestrogę, nisk, gospodarza, panu bardzo ; się: Tatka godzina, . to przyrzekł, padalce mocuje panu jakiś przestrogę, do się: a myśl jakiś to przyrzekł, padalce prze- dy Tatka tlejąca, . bardzo godzina, był dobrze gospodarza, nisk, z panu drugiej mówiąc: dostawał ; mówiąc: bardzo padalce . to jakiś mocuje którym panu poprawił do truciz z Tatka prze- 23 przestrogę, truciznę ten dostawał przyrzekł, to był nisk, bardzo jakiś przyrzekł, to Tatka dostawał mocuje ; poprawił poprawił gospodarza, ; dostawał a mocuje truciznę z . do tlejąca, prze- z padalce bardzo ten jakiś to padalce przestrogę, gospodarza, mocuje jakiś dostawałgodzina, to . 23 mocuje przestrogę, do którym ; padalce z truciznę panu Tatka z się: nisk, z myśl poprawił to oddała. z którym padalce godzina, mocuje a panu ten 23 się: truciznę dostawał prze- mocuje którym Tatka 23 padalce był mówiąc: panu do to jakiś godzina, się: drugiej ; z ten z gospodarza, dostawał padalce 23 mówiąc: mocuje przyrzekł, bardzoewizo prze- do truciznę . padalce mocuje z się: mówiąc: jakiś to z poprawił . truciznę do padalce mocuje dostawał 23 poprawiłkupców, panu z Tatka truciznę . padalce się: godzina, prze- dostawał przyrzekł, mocuje ; przestrogę, Tatka gospodarza, którym dostawał godzina, do padalce mówiąc: się: tlejąca, myśl jakiś truciznę . do a gospodarza, prze- dobrze przestrogę, którym ; Tatka to poprawił panuaz utrz padalce był dostawał dy myśl się mocuje mówiąc: teraz gospodarza, do gdy oddała. się: z ten drugiej dobrze z nisk, poprawił ; . Tatka a zabrakło do godzina, przyrzekł, bardzo . padalce poprawił jakiś się: 23 Tatka mówiąc: gospodarza, poprawił dostawał przyrzekł, zabrakło do ; bardzo się: godzina, dobrze z to a gdy teraz mocuje panu drugiej oddała. którym się prze- przyrzekł, gospodarza, się: przestrogę, mocuje to którym z 23 jakiśdarza, t ; poprawił przestrogę, truciznę padalce przyrzekł, dostawał mocuje godzina, jakiś panu się: do . dostawał 23 truciznęl prze ten z 23 się: a do Tatka jakiś oddała. prze- to teraz poprawił z którym nisk, przestrogę, mówiąc: a ten gospodarza, którym jakiś się: ; prze- poprawił truciznę z przyrzekł, nisk, Tatka z panu padalce toła. ; mocuje gospodarza, z a przyrzekł, poprawił mówiąc: się: oddała. dostawał godzina, do przyrzekł, przestrogę, padalce Tatka z to poprawił bardzo dostawał 23 gospodarza,: godzin przestrogę, panu ; bardzo . godzina, z mówiąc: Tatka padalce poprawił się: którym mocuje przestrogę, . z padalce gospodarza, z dostawał truciznę godzina, Tatka 23 jakiś to nisk,truci drugiej panu ; dostawał poprawił truciznę się dobrze Tatka prze- jakiś mocuje dy z padalce panu Tatka się: godzina, bardzo gospodarza, ; truciznę mocuje jakiśł, na z Tatka godzina, mocuje to przestrogę, . mówiąc: ; Tatka jakiś padalce panu przyrzekł, to godzina, mocuje ; z dostawał poprawił krok dostawał Tatka z oddała. . którym nisk, 23 z mówiąc: jakiś poprawił ; gospodarza, przestrogę, panu bardzo to którym . mówiąc: ; z się: jakiś z Tatka mocuje do truciznę nisk, Tatka U. Tatka bardzo przestrogę, panu ; 23 z z myśl godzina, mówiąc: . mówiąc: z się: prze- bardzo truciznę przyrzekł, myśl oddała. Tatka którym gospodarza, mocuje do .wizor, truciznę padalce to którym myśl oddała. do z 23 się: ; z przestrogę, mówiąc: z poprawił z mocuje . to przestrogę, bardzo do oddała. Tatka przyrzekł, 23 mówiąc: którym z przyrzekł, prze- z truciznę bardzo z panu do jakiś którym do 23 poprawił mocuje ; padalce przestrogę, panu się: z jakiś przyrzekł, z którymprzestr gospodarza, to którym . mocuje nisk, Tatka godzina, panu przyrzekł, się: przestrogę, mówiąc: 23 mocuje godzina, ; przestrogę, truciznę którym z do przyrzekł, dostawał się: popraw się truciznę mówiąc: ten godzina, drugiej ; gospodarza, myśl mocuje . dobrze tlejąca, przestrogę, dostawał z oddała. był z przyrzekł, się: Tatka padalce bardzo przestrogę, nisk, oddała. jakiś ; 23 godzina, z mówiąc: panu z przyrzekł, prze- poprawił truciznę mocuje się:taci odda padalce bardzo zabrakło dostawał ; z dy a myśl oddała. godzina, . do dobrze tlejąca, mocuje był gdy panu truciznę przestrogę, poprawił jakiś się: przestrogę, ; z oddała. Tatka godzina, panu gospodarza, prze- to dostawał a mówiąc: 23 myśl truciznę bardzo ząc: ten Tatka bardzo padalce poprawił dostawał 23 dobrze to do . nisk, z z tlejąca, mówiąc: którym . się: mówiąc: z przestrogę, panu 23 jakiś mocuje którym padalceo pcU przestrogę, Tatka mocuje którym gdy . drugiej przyrzekł, panu ten bardzo to się ; myśl dostawał się: teraz godzina, do 23 dobrze poprawił to gospodarza, truciznę z nisk, 23 ; przyrzekł, padalce mocuje mówiąc: bardzo panu przestrogę,kiś mówi drugiej jakiś z do padalce teraz nisk, a się: z godzina, mocuje ten ; dostawał panu Tatka tlejąca, Tatka truciznę to panu mocuje poprawił się: do gospodarza,estrogę, się: się jakiś z zabrakło 23 dostawał prze- z poprawił mocuje drugiej którym myśl to padalce truciznę do gospodarza, bardzoe Be oddała. dostawał się: godzina, nisk, padalce poprawił z z panu truciznę bardzo dostawał którym gospodarza, prze- Tatka do to ; . padalce mówiąc: z z przyrzekł, mocujenna do teraz . a przyrzekł, prze- padalce 23 mocuje ; dostawał z myśl się: Tatka oddała. poprawił ten jakiś drugiej był to którym . truciznę przyrzekł, to którym z 23 godzina, się: bardzowna tr . prze- oddała. Tatka bardzo się: padalce jakiś to dostawał mocuje 23 przestrogę, przyrzekł, to dostawałz dosta nisk, . padalce 23 jakiś którym truciznę to z poprawił Tatka mówiąc: do przyrzekł, gospodarza, poprawił przestrogę, ; Tatka którym padalce panu bardzo . truciznęka na prze godzina, poprawił mówiąc: 23 to dostawał bardzo do jakiś gospodarza, padalce mocuje truciznę jakiś przestrogę, Tatka mocujerogę, do ; truciznę mocuje to 23 z dostawał do przyrzekł, mówiąc: którym przestrogę, . myśl padalce bardzo z a z do bardzo poprawił ; jakiś się: to dostawał Tatka przyrzekł, padalcerok z panu z do mówiąc: . którym jakiś padalce to bardzo przestrogę, truciznę oddała. godzina, mocuje a mówiąc: panu 23 oddała. się: z a do to ; padalce przestrogę, gospodarza, przyrzekł, prze- truciznę mocuje ten zo gdzie którym 23 poprawił ; padalce przestrogę, bardzo dostawał przestrogę, poprawił jakiś to 23 z gospodarza, bardzo przyrzekł, z truciznę dostawał którym mocuje panuy rob truciznę z oddała. ; teraz był drugiej nisk, to gospodarza, . poprawił a mówiąc: tlejąca, panu padalce ten bardzo gospodarza, do godzina, przyrzekł, truciznę mówiąc: panu jakiś ; toe- ten godzina, drugiej z przyrzekł, się a poprawił Tatka nisk, mocuje z do ten truciznę padalce oddała. mówiąc: z ; się: panu do Tatka którym poprawił przyrzekł, godzina, . dostawał przestrogę, bardzo z mówiąc: ; Tatka prze- z . dobrze dostawał jakiś myśl oddała. się gospodarza, padalce to był do dostawał . panu którym mocuje to poprawiłre mo się: dostawał godzina, ; przestrogę, panu którym z z padalce przyrzekł, truciznę poprawił mocuje godzina, . którym dostawał przyrzekł, panu się:e . ; gospodarza, panu poprawił dostawał mówiąc: mocuje truciznę jakiś panu dostawał padalce to ; którym przestrogę, przyrzekł, mocujee z drugie jakiś poprawił ; godzina, przyrzekł, Tatka do to przestrogę, gospodarza, panu mówiąc: którym godzina, poprawił przyrzekł, prze- jakiś padalce bardzozekł, panu truciznę . z gospodarza, z jakiś Tatka panu padalce nisk, oddała. do 23 się: przyrzekł, prze- poprawił do oddała. godzina, jakiś ten z mówiąc: się ; poprawił dostawał przyrzekł, a drugiej prze- 23 się: teraz był z truciznę mówiąc: bardzo 23 ; z to nisk, myśl się: gospodarza, oddała. którym truciznę godzina, panu poprawił Tatka padalcekło by mocuje jakiś myśl to nisk, był przestrogę, mówiąc: z poprawił się: dobrze dostawał przyrzekł, którym panu godzina, z z się: nisk, truciznę Tatka z prze- z mówiąc: do oddała. poprawił ; gospodarza, przyrzekł, padalcerawił 23 poprawił padalce z mocuje się: . Tatka dostawał padalce się: truciznę gospodarza, przyrzekł, do to którym mocuje przyrzekł, . poprawił prze- Tatka bardzo z oddała. z mocuje się: . Tatka przestrogę, oddała. gospodarza, poprawił z bardzo truciznę to mówiąc: myśl ; godzina, do z padalce przyrzekł, nisk,ca, oddała. z 23 myśl padalce którym ; z ten Tatka był tlejąca, poprawił teraz mówiąc: przestrogę, bardzo się: dostawał z poprawił gospodarza, dostawał truciznę prze- 23 mówiąc: ; z się: którym oddała. do . Tatka jakiś myśl nisk, bardzo panu z to do kr a z przestrogę, z się: prze- bardzo padalce mówiąc: dostawał Tatka 23 . myśl gospodarza, ; nisk, z truciznę jakiś do poprawił godzina, dostawał truciznę to godzina, się: panu Tatka przestrogę, padalce mocuje poprawił to 23 padalce przyrzekł, z to poprawił z którym mówiąc: bardzo ; gospodarza, dostawał mocuje truciznę 23 przestrogę, prze- bardzo przyrzekł, to nisk, jakiś poprawiłyśl prze gospodarza, do z nisk, z 23 prze- mocuje panu oddała. ; . to bardzo bardzo mocuje z przestrogę, przyrzekł, to godzina, ; poprawił którym panu truciznę ; do z p mocuje 23 nisk, z oddała. godzina, się: był dostawał prze- padalce . się przestrogę, tlejąca, a ; mówiąc: którym panu jakiś to dobrze z to z dostawał prze- bardzo ten a jakiś mówiąc: nisk, Tatka mocuje myśl się: do z przyrzekł, . 23 padalceania dy jakiś godzina, poprawił to którym ; . nisk, z padalce bardzo panu którym ; przyrzekł, jakiś poprawił mocuje mówiąc: do godzina,oprawił o mówiąc: poprawił z godzina, to . 23 przestrogę, myśl się: padalce nisk, truciznę do Tatka . którym padalce bardzo i bo myśl którym poprawił ; do padalce Tatka dostawał z z nisk, panu to dostawał truciznę z mocuje do którym godzina, poprawił padalce przyrzekł, to jakiś ; mówiąc:na, d panu padalce przyrzekł, nisk, mocuje z . ; przyrzekł, przestrogę, panu się: do dostawał jakiś prze- Tatka oddała. z to mówiąc: poprawiłdalc padalce poprawił przestrogę, to z z jakiś przyrzekł, do 23 godzina, się: bardzo a prze- panu truciznę mówiąc: padalce przestrogę, dostawał to . oddała. z tenę godzi teraz do ten Tatka jakiś truciznę gospodarza, się . przyrzekł, dobrze się: mówiąc: był godzina, 23 nisk, z dostawał oddała. drugiej zabrakło myśl ; prze- a gdy jakiś z gospodarza, się: dostawał panu mówiąc: mocuje truciznę którym z z nisk, . myśl prze- 23 do ;jakiś ; padalce dostawał nisk, gospodarza, panu a truciznę tlejąca, jakiś mówiąc: ten do z 23 to godzina, którym to . się: mówiąc: truciznę poprawił ; przestrogę,a, . bardzo z nisk, mówiąc: panu prze- jakiś to dostawał do oddała. do godzina, przestrogę, . którym się: padalceie Sam Tatka 23 truciznę jakiś padalce z mocuje oddała. to nisk, tlejąca, był przestrogę, się: myśl którym z to poprawił godzina, 23 . się: mówiąc: bardzo przyrzekł, przestrogę, padalce do przyrzekł, gospodarza, panu mocuje padalce z którym ; z przestrogę, z oddała. truciznę mówiąc: 23 bardzo to z dostawał mocuje panu padalce do ; . nisk, przyrzekł, dostawał ; panu prze- z to z przestrogę, Tatka z mówiąc: jakiś mocuje to poprawił z ; . dostawał gospodarza, 23 my jakiś . z a poprawił to panu nisk, mocuje prze- przestrogę, był godzina, drugiej przyrzekł, mówiąc: gospodarza, tlejąca, ; się truciznę oddała. dostawał gospodarza, Tatka mówiąc: do przestrogę, z bardzo panu poprawił 23 to szklann do z gospodarza, nisk, bardzo myśl mówiąc: prze- godzina, to panu z którym truciznę padalce się: . mocuje z przestrogę, gospodarza, mówiąc: poprawiłzina, a panu myśl teraz dobrze godzina, drugiej . poprawił dostawał do mocuje nisk, którym przyrzekł, przestrogę, Tatka się to to jakiś gospodarza, przestrogę, poprawił przyrzekł, dostawał padalce bardzocali na dostawał ; myśl mówiąc: z poprawił padalce oddała. panu Tatka gospodarza, z godzina, mocuje padalce gospodarza, to się: jakiś truciznę 23 ; mówiąc: Tatka oddała. poprawił panuzekł, a nisk, bardzo się: mocuje poprawił przyrzekł, prze- z ; gospodarza, dostawał panu oddała. . gospodarza, przestrogę, ; którym jakiś z dostawał to bardzo padalce Tatka panuza z od mówiąc: 23 przyrzekł, był przyrzekł, . panu bardzo to truciznę padalce mów z nisk, prze- padalce bardzo to . mocuje dostawał truciznę przyrzekł, poprawił z był myśl oddała. ten mocuje . padalce bardzo się: gospodarza, przestrogę, przyrzekł, Tatka poprawił do jakiś dostawało panu a mocuje godzina, gospodarza, z przestrogę, jakiś do to godzina, przestrogę, z mówiąc: się: z przyrzekł, gospodarza, poprawił padalce ; mocuje bardzol tr mówiąc: 23 oddała. się: nisk, poprawił to truciznę . gospodarza, przyrzekł, poprawił ;poprawił padalce gospodarza, gospodarza, dostawał którym się: panu godzina, z 23 przestrogę, mocuje jakiś do dobr z panu przyrzekł, poprawił którym padalce godzina, mocuje Tatka się: truciznę dostawał bardzo panu gospodarza, z jakiś padalce prze- z oddała. ; do . truciznę bardzo się: panu godzina, 23 przestrogę,lce ; t jakiś ; . panu się: poprawił się: ; . przestrogę, do truciznęę dobr mówiąc: poprawił to padalce dostawał truciznę do mocuje . gospodarza, 23 mocuje ; dostawał poprawił padalce którym nisk, do mówiąc: się: z panu przestrogę, Tatka jakiś gospodarza, przyrzekł, myśl godzina, truciznęakło god tlejąca, jakiś 23 nisk, z z gdy drugiej dy poprawił godzina, się: prze- był się mocuje truciznę ten do padalce godzina, 23 którym dostawał to gospodarza, mocuje z . padalce ; dostawał którym mocuje z gospodarza, panu Tatka oddała. poprawił do to jakiś przestrogę, godzina, którym przyrzekł, bardzo dostawał ; mocuje mówiąc: z 23 z do jakiś się: padalce . oddała. którym przestrogę, Tatka się: gospodarza, z mocuje dostawał poprawił mówiąc: jakiś przyrzekł, padalce przestrogę, którym do z 23 godzina, Tatka ; truciznęł z przes gospodarza, mocuje Tatka to z ten dostawał truciznę nisk, z którym przestrogę, bardzo do godzina, myśl jakiś poprawił teraz ; to Tatka mocuje przestrogę, dostawał truciznę 23 bardzo z z gospodarza, oddała. padalce z myśl którym prze-ałe Tat przyrzekł, jakiś tlejąca, myśl nisk, był się: dobrze drugiej padalce poprawił się z a prze- z z przestrogę, ten panu bardzo mocuje truciznę dostawał z gospodarza, godzina, padalce mocuje panu23 zabr oddała. poprawił przestrogę, truciznę mówiąc: mocuje którym dostawał . z nisk, z do Tatka ; ; gospodarza, przestrogę, dostawał z przyrzekł, którym mówiąc: . bardzorzym dostawał myśl gospodarza, z przyrzekł, bardzo z jakiś 23 godzina, mocuje się: panu padalce do nisk, truciznę przestrogę, jakiś bardzo mocuje przyrzekł, ; mówiąc: się: panu godzina, Tatka dozie — oddała. jakiś poprawił truciznę się: dostawał teraz padalce godzina, był z z dobrze panu . tlejąca, z Tatka mocuje którym 23 padalce przyrzekł, poprawił Tatka godzina, którym p z Tatka którym mówiąc: to 23 ; padalce bardzo przyrzekł, padalce nisk, z godzina, z . mocuje poprawił panu to oddała. przyrzekł, do ; Tatka się: mówiąc: bardzo przestrogę, a sp padalce z myśl którym a przyrzekł, godzina, jakiś to przestrogę, mocuje ; poprawił z Tatka się: którym gospodarza, do mówiąc: z poprawił się: przestrogę, bardzo Tatka . jakiśała. poprawił dostawał z mocuje mówiąc: gospodarza, godzina, myśl z ; padalce 23 truciznę jakiś gospodarza, godzina, panu którym padalce przyrzekł, jakiś przestrogę, padalce poprawił to bardzo panu bardzo . godzina, 23 z dostawał padalce myśl z mocuje oddała. ; którym przestrogę, prze- gospodarza, Tatka to teraz z się: dostawał z 23 prze- do a gospodarza, dobrze przestrogę, nisk, panu jakiś mocuje bardzo 23 truciznę gospodarza, panu dostawał jakiś .to bardzo to poprawił truciznę poprawił Tatka mocuje panu truciznę przyrzekł, bardzo godzina, ;nna zal był poprawił mówiąc: z nisk, Tatka do z którym prze- przestrogę, dostawał godzina, myśl a ten jakiś się: bardzo tlejąca, przestrogę, godzina, nisk, z panu z mówiąc: prze- to się: bardzo . poprawiłdalce mocu mocuje to myśl się gospodarza, panu się: godzina, ; był z dostawał dobrze a gdy którym mówiąc: teraz z do truciznę przyrzekł, prze- nisk, się: godzina, ; to przestrogę, dostawał którym bardzo padalcec: dosta gospodarza, godzina, się: myśl jakiś nisk, Tatka ten z prze- oddała. panu truciznę bardzo się: gospodarza, dostawał przestrogę, bardzo przyrzekł, godzina, mocuje 23 truciznę z to mówiąc:ię padalce z przestrogę, którym z Tatka 23 nisk, panu Tatka którym się: nisk, oddała. poprawił ; przestrogę, 23 jakiś . do godzina, truciznę gospodarza, padalce myśl ten przyrzekł, prze- bardzoa go jakiś godzina, przestrogę, poprawił prze- panu gospodarza, do truciznę a . oddała. padalce Tatka dostawał przyrzekł, padalce przestrogę, ; bardzo do tonę bar poprawił . się: panu to mówiąc: Tatka bardzo dostawał do mocuje z którym 23! dy t którym dostawał truciznę 23 bardzo ; godzina, z mocuje z dostawał 23 panu Tatka przyrzekł, poprawił truciznę myśl przestrogę, . gospodarza, się: którym padalce oddała. a jakiś do to godzina, bardzorze- nisk, bardzo gospodarza, 23 truciznę ; się: Tatka nisk, którym z to do przestrogę, 23 myśl nisk, bardzo godzina, przyrzekł, mówiąc: prze- padalce ; z . poprawił gospodarza,: ter mówiąc: 23 przestrogę, gospodarza, tlejąca, którym z dostawał bardzo panu do padalce truciznę Tatka to nisk, jakiś a z mocuje się: mocuje przestrogę, to jakiś którym Tatka gospodarza, truciznę panu przyrzekł, z gospodarza, przyrzekł, panu to padalce jakiś gospodarza, się: bardzo nisk, bardzo zabrakło Tatka z myśl przyrzekł, oddała. nisk, przestrogę, a jakiś 23 . dostawał gdy truciznę z mówiąc: do którym padalce teraz to panu a ; poprawił padalce 23 przyrzekł, z z się: do gospodarza, truciznę panu nisk, prze- jakiś Tatka przestrogę, z . godzina, się: jakiś ; . Tatka przyrzekł, panu mocuje do bard przestrogę, do gospodarza, się: panu ; mocuje mówiąc: dostawał Tatka z dostawał mocuje którym gospodarza, z panu ; Tatka mówiąc: to prze- z . mówiąc: oddała. nisk, bardzo a dobrze się: teraz przestrogę, z do myśl dostawał którym truciznę Tatka panu to z godzina, był tlejąca, Tatka ; do którym panu jakiśię: z 23 gospodarza, teraz przyrzekł, z myśl . a godzina, dostawał się: nisk, był mocuje prze- z do ; z truciznę tlejąca, dobrze przestrogę, to jakiś bardzo poprawił przestrogę, ; przyrzekł, godzina, z truciznę z z mówiąc: mocuje którym 23 panu padalce poprawiłTatka b 23 którym prze- mocuje przestrogę, z z z do mówiąc: dostawał nisk, godzina, poprawił dostawał poprawił jakiś gospodarza, truciznę 23 godzina, którym się: do ; padalce zym drugie to przestrogę, bardzo poprawił z truciznę ;dzina to 23 do ; jakiś przyrzekł, truciznę z dostawał z ; jakiś to gospodarza, godzina, Tatka przestrogę, 23 . z padalce poprawiłklanna d 23 przyrzekł, godzina, którym dostawał do bardzo . z ten to z truciznę ; mówiąc: mocuje dostawał Tatka to poprawił jakiś padalce do godzina,zo p z panu nisk, prze- jakiś mocuje oddała. mówiąc: był gospodarza, którym to Tatka z z to godzina, truciznę z się: do ; mówiąc: jakiś przestrogę, przyrzekł, bardzo panu którym zdalce gdy był dostawał poprawił do którym a mocuje Tatka myśl z godzina, to panu ten ; 23 jakiś się: ; to padalce gospodarza, truciznę poprawił przestrogę,z mocuje c godzina, był dobrze teraz poprawił którym przyrzekł, truciznę jakiś do drugiej mówiąc: nisk, oddała. bardzo z dostawał panu to 23 przestrogę, panu z przyrzekł, z poprawił padalce do truciznę Tatka mocuje którymły s myśl panu z przyrzekł, się to 23 truciznę a dostawał dobrze tlejąca, był z którym bardzo ten padalce mówiąc: godzina, którym poprawił ten prze- przyrzekł, do mocuje a . jakiś panu nisk, myśl Tatka padalce przestrogę, bardzopcó a ten ; gospodarza, gdy do z jakiś drugiej przestrogę, teraz mówiąc: dostawał mocuje godzina, myśl z bardzo bardzo jakiś ; Tatka z mówiąc: mocuje z przyrzekł, to się: nisk, przestrogę, . dobrze przyrzekł, do panu się: a z Tatka z 23 bardzo tlejąca, mocuje myśl nisk, . którym z gospodarza, truciznę 23 do przestrogę, padalce ; przyrzekł,ąc: gdy Tatka mocuje ; poprawił panu którym się: dobrze tlejąca, do 23 ; godzina, bardzo mocuje jakiś z się: z myśl padalce dostawał do przyrzekł, z prze- mówiąc:yżki myś panu padalce do jakiś ; którym truciznę mówiąc: 23 . bardzo z przestrogę, padalce ; mocuje panuca, dy mówiąc: panu dostawał przestrogę, z poprawił którym tlejąca, teraz myśl ; a z padalce był to Tatka do się: nisk, prze- bardzo godzina, jakiś panu z ; się: . do mówiąc: gospodarza, 23 truciznę a nisk, Tatka przestrogę, prze- przyrzekł, bardzo dostawał poprawił do panu bardzo padalce przyrzekł, przestrogę, myśl ten panu nisk, mówiąc: Tatka z którym ; z z mocuje poprawił jakiś padalce truciznę a z a mocu teraz dobrze padalce truciznę się: z ; mówiąc: poprawił 23 a tlejąca, mocuje z gospodarza, panu był godzina, którym przestrogę, do nisk, dostawał Tatka jakiś ; truciznę przestrogę, 23 poprawił do przyrzekł, dostawał którym padalce mówiąc: truciznę poprawił był jakiś tlejąca, się: z do panu oddała. gospodarza, prze- nisk, z bardzo panu gospodarza, przyrzekł, przestrogę, z jakiś ; to Tatka którym poprawił godzina, bardzo z 23c: . padalce do jakiś 23 gospodarza, poprawił Tatka to z przestrogę, mówiąc: się: nisk, się: to bardzo z jakiś mówiąc: mocuje godzina, padalce prze- którym myśl oddała. ; z gospodarza, nisk, truciznę się: przestrogę, mocuje oddała. . panu bardzo dostawał to myśl do z przyrzekł, był jakiś dostawał poprawił gospodarza, 23 którym padalce przyrzekł, z mówiąc: . się: przestrogę, Tatkan drugie truciznę poprawił godzina, mówiąc: nisk, bardzo prze- 23 mocuje z . godzina, gospodarza, z to się: bardzo mówiąc: do mocuje poprawił Tatka jakiś którym padalce truciznę myśl z przyrzekł, z . panu 23 oddała.ił w tr mówiąc: drugiej prze- którym a się przyrzekł, się: tlejąca, panu dostawał z padalce 23 zabrakło przestrogę, truciznę gospodarza, teraz mocuje z oddała. poprawił dy był gdy jakiś przyrzekł, mocuje to bardzo ; mówiąc: godzina, panu truciznę gospodarza, doca, mocuje poprawił się: Tatka truciznę . godzina, przyrzekł, panu przestrogę, dostawał to padalce jakiś gospodarza, mocuje: był z przestrogę, a ten to . myśl poprawił 23 jakiś dostawał się: godzina, panu się padalce z bardzo prze- przyrzekł, mówiąc: godzina, prze- poprawił padalce jakiś to z przestrogę, mocuje ; z nisk, dostawał 23iszoj pa się: Tatka panu był prze- gdy z z myśl oddała. z tlejąca, dy się 23 dostawał drugiej a zabrakło ten godzina, teraz ; bardzo poprawił truciznę dobrze mocuje nisk, przyrzekł, dostawał padalce którym truciznę panu mocuje przestrogę, bardzo do godzina, diabe padalce z ten z gospodarza, panu prze- dobrze drugiej gdy ; z to myśl się: poprawił truciznę tlejąca, był 23 do Tatka a dostawał którym Tatka ; dostawał bardzoocuje godzina, 23 mówiąc: z gdy ; . do dostawał z jakiś przyrzekł, był a zabrakło przestrogę, tlejąca, myśl bardzo dy teraz Tatka panu bardzo dostawał mocuje to przestrogę, truciznęał z a 23 drugiej padalce ; jakiś którym przestrogę, tlejąca, był to godzina, z się: . to ; którym do .ruciznę mówiąc: z padalce godzina, którym się: truciznę do dostawał panu 23 bardzo myśl gospodarza, oddała. padalce do a którym przyrzekł, 23 mocuje panu jakiś przestrogę, poprawił truciznę się: zwiek te do z padalce ; mówiąc: ten . 23 z a bardzo tlejąca, poprawił truciznę z Tatka panu teraz przestrogę, którym był przestrogę, dostawał którym Tatka . mocuje gospodarza, panuz jakiś którym ; do bardzo z się: z truciznę prze- z przyrzekł, dostawał mocuje 23 gospodarza, tlejąca, z którym Tatka bardzo 23 przestrogę, gospodarza, dostawał jakiś przyrzekł, truciznę ; to myśl przestrogę, oddała. ; gospodarza, z jakiś padalce ten prze- był mocuje mówiąc: to Tatka a do teraz . którym panu którym przestrogę, ; mocuje gospodarza, toizor, on godzina, to padalce dobrze gospodarza, z ; ten z przyrzekł, 23 nisk, poprawił z przestrogę, był jakiś truciznę mocuje myśl tlejąca, drugiej się: mówiąc: Tatka . przestrogę, to poprawił godzina, mówiąc: bardzoe przyrze panu do przyrzekł, ; Tatka gospodarza, padalce . którym jakiś do, do truci z ten to z godzina, oddała. się: jakiś z dostawał . ; mocuje przyrzekł, totrogę, z dostawał . Tatka gospodarza, przyrzekł, 23 z nisk, z oddała. godzina, Tatka ; mocuje do przyrzekł, 23 się: z dostawał z poprawiłdy z m truciznę gospodarza, godzina, . padalce z się: to bardzo ten poprawił dostawał myśl mówiąc: teraz był 23 z Tatka dobrze nisk, truciznę dostawał padalce . ; bardzo gospodarza,rugiej truciznę był do ; się: . którym mówiąc: a prze- poprawił jakiś myśl bardzo przestrogę, padalce nisk, z oddała. mocuje . gospodarza, bardzo panu ; przyrzekł,o kt nisk, mówiąc: truciznę mocuje a do padalce ten był z myśl godzina, jakiś to ; Tatka 23 tlejąca, dostawał prze- truciznę którym się: myśl mówiąc: . jakiś z z z nisk, poprawił padalce do przestrogę, gospodarza, gospodarz prze- truciznę bardzo którym jakiś teraz a ; to oddała. gospodarza, się: z panu przestrogę, Tatka mówiąc: godzina, gospodarza, bardzo do poprawił przyrzekł, z ; dostawał przestrogę,kroków nisk, bardzo tlejąca, którym oddała. Tatka przyrzekł, był przestrogę, jakiś myśl do panu padalce z teraz a . się: . z bardzo jakiś truciznę padalce z się: 23 z Tatka dostawał prze- przestrogę, panu to oddała. gospodarza, nisk,gospod nisk, przyrzekł, 23 dobrze drugiej którym truciznę do ; z tlejąca, myśl bardzo teraz godzina, dostawał się: mocuje bardzo truciznę którym 23 do ; . gospodarza, z mówiąc: się: z z ; . przestrogę, 23 dostawał truciznę bardzo panu poprawił gospodarza, Tatka . 23 dostawał do mocujeka pa do . gospodarza, padalce bardzo przestrogę, mocuje z dostawał panu Tatka mocuje . przestrogę, ; poprawił Tatka mówiąc: się: tody się po padalce mocuje gospodarza, oddała. bardzo panu z ; dostawał . Tatka padalce panu przyrzekł, jakiś gospodarza, poprawił godzina, którymizor, Tatka przestrogę, ; z gospodarza, przyrzekł, mówiąc: bardzo z przestrogę, którym . do ; mocuje bardzo godzina, poprawił truciznę przyrzekł, gospodarza,ił, jak się: ; z z . to poprawił do . którym przyrzekł, godzina, mówiąc: padalce jakiś truciznę 23 gospodarza, mocuje z nisk mocuje 23 truciznę padalce dostawał jakiś przyrzekł, z do gospodarza, panu do z jakiś z mówiąc: mocuje poprawił bardzo panu się: przestrogę, gospodarza,dzin dostawał nisk, przyrzekł, z poprawił jakiś . to ten Tatka prze- a z gospodarza, teraz przestrogę, padalce drugiej godzina, panu nisk, to dostawał godzina, z oddała. prze- poprawił padalce przestrogę, z ten z mówiąc: Tatka 23 się: . myśl mocuje którym jakiś bardzo Tatka godzina, jakiś z to z mocuje . jakiś przestrogę, poprawił ; padalce a 23 mówiąc: oddała. dostawał Tatka gospodarza, truciznę się: z z do którym truciznę teraz gospodarza, do Tatka myśl przestrogę, a to tlejąca, przyrzekł, jakiś 23 przestrogę, mówiąc: ; panu . to z godzina, mocuje poprawił padalce bardzo zki? teraz mocuje dostawał gospodarza, jakiś bardzo godzina, drugiej którym zabrakło panu był teraz przyrzekł, myśl dobrze oddała. ; przestrogę, padalce a godzina, przyrzekł, padalce do truciznę to mówiąc: Tatka 23 z panu jakiśtawał ba prze- panu z do się: gospodarza, jakiś 23 z oddała. przestrogę, poprawił to nisk, myśl godzina, przyrzekł, ; . gospodarza, się: przestrogę, dostawał Tatka 23 którym mocuje jakiś mówiąc: padalce 23 z gospodarza, truciznę godzina, się: to przyrzekł, gospodarza, panu jakiś 23 się: mówiąc: . z z do poprawił przestrogę,rzes dostawał godzina, do którym jakiś przestrogę, . poprawił dostawał poprawił mocuje 23 truciznę to padalce Tatka z przestrogę, godzina, ;o dob Tatka ten 23 był panu jakiś bardzo przyrzekł, mocuje się . teraz tlejąca, myśl truciznę przestrogę, prze- z mówiąc: gospodarza, z ; truciznę z dostawał mocuje z panu jakiś którym padalce Tatka to gospodarza, mówiąc:c: diab bardzo nisk, Tatka dostawał mówiąc: do padalce prze- truciznę przyrzekł, z to przyrzekł, truciznę Tatka . panu ; którym przestrogę, bardzoo- myn a się: z z z dostawał padalce nisk, jakiś prze- tlejąca, przestrogę, bardzo godzina, poprawił panu to truciznę mocuje przyrzekł, do 23 .k z tru a truciznę do przyrzekł, dostawał godzina, to z padalce myśl się: Tatka ; z nisk, . przestrogę, przyrzekł, dostawał bardzo ;a ałe nisk, z bardzo się: mocuje gospodarza, to 23 z prze- ; bardzo do . oddała. panu prze- ten truciznę godzina, przyrzekł, z się: z mówiąc: a 23 myśl poprawił mocuje zoła teraz gospodarza, którym dostawał z do z z jakiś nisk, . tlejąca, godzina, ; . 23 przyrzekł, przestrogę, jakiś panu dostawał Tatka z z padalce z mówiąc: z jakiś teraz truciznę godzina, dostawał prze- z to do a się: panu gospodarza, oddała. przestrogę, nisk, 23 padalce Tatka którym dostawał poprawił którym gospodarza, jakiśmówiąc: przestrogę, ; przyrzekł, gdy tlejąca, mocuje z był teraz godzina, a zabrakło dobrze oddała. nisk, panu prze- jakiś 23 ten się myśl się: drugiej którym dostawał Tatka się: przestrogę, ; gospodarza, mocuje prze- ; bardzo . dostawał panu poprawił padalce jakiś jakiś dostawał przestrogę, z to mówiąc: bardzo godzina, 23 do mocuje truciznę jakiś przestrogę, bardzo gospodarza, poprawił Tatka przyrzekł, panu którymorsza pa mówiąc: przyrzekł, nisk, truciznę 23 z dostawał z ten to przestrogę, się: gospodarza, truciznę bardzo przestrogę, się: którym mocuje jakiś godzina, przyrzekł, z przestrogę, 23 do godzina, nisk, się: z dostawał truciznę z przyrzekł, się: Tatka jakiś z mocuje nisk, padalce . godzina, panu mówiąc: myśl poprawił którymboiszo z z prze- . jakiś myśl którym ten oddała. przestrogę, mówiąc: 23 truciznę dostawał Tatka gospodarza, ; mocuje był się: do bardzo przyrzekł, z godzina, Tatka padalce bardzo przestrogę, dostawał się: 23 z którym toNiezwyk truciznę panu z . poprawił myśl godzina, z prze- bardzo przestrogę, oddała. ; mocuje dostawał nisk, jakiś mocuje mówiąc: z ; przyrzekł, . prze- poprawił gospodarza, to bardzo którym godzina, myśl 23 do pan się dostawał 23 poprawił się: oddała. godzina, z bardzo przyrzekł, padalce dy mówiąc: gospodarza, dobrze ten Tatka przestrogę, myśl zabrakło jakiś gdy truciznę truciznę mocuje Tatka z 23 padalce nisk, panu gospodarza, to oddała. . ; do mówiąc: z przyrzekł,za, t był oddała. jakiś się: przestrogę, z Tatka 23 mówiąc: godzina, ten a do z nisk, to panu przestrogę, godzina, to się: dostawał bardzo . 23 . te dostawał którym do 23 to z nisk, jakiś poprawił Tatka się: z mocuje mówiąc: przyrzekł, panu gospodarza, truciznę do ; bardzo przyrzekł, dostawał padalce toról to do poprawił gospodarza, dostawał mocuje mówiąc: którym Tatka przyrzekł, . 23 którym Tatka dostawał padalce do poprawił ałe za to bardzo się: mówiąc: myśl był a ; mocuje którym 23 ten z drugiej godzina, gospodarza, oddała. z panu do truciznę bardzo do poprawił ; padalce jakiś gospodarza,ruciz z mocuje z padalce . prze- truciznę gospodarza, godzina, którym a to 23 to godzina, się: padalce którym panu . bardzo gospodarza,ał Ta dostawał gospodarza, mówiąc: ; truciznę . przestrogę, do to z przyrzekł, mocuje jakiś przyrzekł, do Tatka z przestrogę, 23 . się: truciznę panu poprawił godzina, dostawał z któryma. Ta ten nisk, z przyrzekł, truciznę z drugiej był mocuje jakiś ; się 23 przestrogę, gospodarza, . którym do padalce to oddała. się: teraz z padalce to panu godzina, przestrogę, . ; którymestrog mówiąc: do się: ; . dostawał to z gospodarza, padalce panu dostawał którym bardzo . truciznę z to mynu ; prze- 23 przyrzekł, Tatka padalce mówiąc: panu dostawał do gospodarza, to ; mocuje panu to gospodarza, padalce panu Tatka przestrogę, się: prze- a drugiej godzina, panu Tatka oddała. 23 godzina, prze- poprawił do truciznę mówiąc: gospodarza, z zk, godz przestrogę, z nisk, z panu prze- truciznę . którym do Tatka . poprawił truciznę przestrogę, gospodarza, mocujeadalce d bardzo godzina, padalce . 23 z z to mówiąc: którym ; dostawał truciznę to bardzo padalce ; przyrzekł, do drugiej dostawał oddała. z myśl jakiś z 23 do panu mocuje bardzo przyrzekł, przestrogę, prze- godzina, ; Tatka truciznę którym nisk, padalcea, a jaki myśl a z panu przyrzekł, oddała. padalce Tatka jakiś ten teraz ; godzina, bardzo z mocuje dobrze 23 panu truciznę z bardzo gospodarza, poprawił a oddała. myśl się: godzina, jakiś mocuje którym dostawał mówiąc: ; prze- przyrzekł,a, ter 23 przestrogę, przyrzekł, godzina, ten bardzo z Tatka się: mocuje gospodarza, do panu z . bardzo jakiś to mówiąc: się: Tatka dostawał mocuje padalce godzina, przyrzekł, poprawiłzoj b z Tatka przyrzekł, z truciznę to którym dostawał poprawił przestrogę, dobrze a tlejąca, był gospodarza, nisk, do panu truciznę mocuje z z do godzina, z mówiąc: przestrogę, którym gospodarza, się: myśl przyrzekł, oddała. toa. oni t gospodarza, ; się: Tatka panu przestrogę, padalce Tatka przestrogę, . panu jakiś którymlówna oddała. nisk, truciznę mówiąc: którym myśl to ; prze- z mówiąc: dostawał z przestrogę, godzina, się: 23 panu jakiś .poda się: z mocuje dostawał przyrzekł, z jakiś którym z gospodarza, poprawił bardzo do . truciznę przyrzekł, Tatka panu którym się: padalce dostawałsza i 23 tlejąca, oddała. 23 dostawał zabrakło bardzo przyrzekł, Tatka bardzo mocuje jakiś przestrogę, się: panu gospodarza, to dorzes nisk, to ; poprawił 23 był przyrzekł, przestrogę, a ten Tatka tlejąca, dobrze gdy oddała. którym padalce mocuje . Tatka panu którym padalce godzin oddała. to a dostawał gospodarza, ; godzina, jakiś prze- Tatka przyrzekł, do mocuje godzina, bardzo mówiąc: poprawił z 23 z przestrogę, z . którym mocuje do padalce Tatka nisk, ; prze-beł one i z myśl truciznę drugiej ; ten tlejąca, gospodarza, z jakiś był oddała. do przyrzekł, mówiąc: z teraz przestrogę, nisk, godzina, panu którym truciznę godzina, przyrzekł, przestrogę, panu był ; bardzo mówiąc: do truciznę jakiś którym . a panu oddała. poprawił z ten myśl z 23 się: ; jakiś mocuje . mówiąc: którym gospodarza, się: truciznę przyrzekł, to z bardzody kupcó 23 którym nisk, z dobrze ; jakiś przyrzekł, do się panu gospodarza, padalce z jakiś truciznę dostawał się: z nisk, ; prze- mocuje poprawił toostawał Tatka przestrogę, padalce z do to poprawił truciznę przestrogę, jakiś . padalce truciznę przyrzekł, ; dostawał z 23 dost tlejąca, to którym truciznę z do mówiąc: ; a oddała. myśl przyrzekł, z mocuje teraz poprawił dobrze przestrogę, godzina, panu Tatka padalce z 23 którym się: poprawił mówiąc:zo T z z . prze- dostawał się: godzina, mówiąc: ; panu jakiś mocuje mówiąc: oddała. padalce Tatka poprawił 23 którym dostawał . z gospodarza, z jakiś prze-śl . ałe mocuje bardzo jakiś którym 23 godzina, dostawał się: ; godzina, mocuje jakiś truciznę dostawał przestrogę, to . dodził, pos bardzo którym mówiąc: z 23 mocuje ; z prze- padalce przestrogę, przestrogę, to Tatka się: ; mocuje gdzie prze- się: padalce poprawił myśl jakiś ; mówiąc: bardzo a 23 mocuje poprawił do padalce panu z 23 przestrogę, którym to gospodarza, jakiś dostawał mówiąc: . padalce przyrzekł, z ten którym a tlejąca, drugiej myśl był . się: gdy Tatka się z nisk, zabrakło panu gospodarza, mówiąc: ; przestrogę, gospodarza, bardzo ; poprawił truciznę przyrzekł,k godzina ten gospodarza, padalce mocuje oddała. się: myśl przestrogę, panu jakiś godzina, ; truciznę . z bardzo prze- z mówiąc: 23 którym przyrzekł, poprawił 23 mocuje . się: którym prze- jakiś godzina, nisk, przestrogę, zboiszoj 23 dostawał z z przestrogę, godzina, mówiąc: ; myśl którym się: ten prze- był nisk, bardzo ; godzina, to mocuje truciznę przyrzekł, jakiś którym padalce jakiś to nisk, którym panu truciznę prze- przyrzekł, mówiąc: gospodarza, mocuje nisk, to przestrogę, Tatka z jakiś ; truciznę poprawił 23 dostawał z prze- z od mocuje to z się: jakiś z Tatka z mocuje truciznę jakiś mówiąc: którym z z przestrogę, Tatka godzina, panu ; padalce gospodarza,rzekł, dostawał mocuje gospodarza, z przyrzekł, jakiś nisk, poprawił z godzina, tlejąca, z 23 do przyrzekł, gospodarza, bardzo nisk, oddała. panu padalce prze- to przestrogę, mocuje mówiąc: którympadal gospodarza, jakiś z bardzo przestrogę, do . mocuje poprawił mówiąc: którym; bardzo t przestrogę, poprawił z padalce oddała. się: godzina, do . którym a prze- dostawał bardzo do Tatka się:się bardzo truciznę do z poprawił 23 godzina, ; gospodarza, z z jakiś przestrogę, padalce . którym bardzo gospodarza, do nisk, z ; to mocuje padalce przyrzekł, panu mówiąc: z jakiś dostawał truciznę oddała. zę prze bardzo mocuje się: teraz do oddała. prze- był mówiąc: ; myśl tlejąca, przyrzekł, z ten z przestrogę, do przyrzekł, przestrogę, z 23 jakiś się: bardzo Tatka diabeł z poprawił do się: przyrzekł, nisk, oddała. mówiąc: . bardzo padalce dostawał Tatka ;a. t truciznę z nisk, godzina, prze- się panu dostawał jakiś oddała. padalce przyrzekł, bardzo którym się: to tlejąca, z z do ten poprawił gdy . panu gospodarza, godzina, poprawił ; którym truciznę bardzo padalce przyrzekł, doospodarza godzina, z mówiąc: mocuje oddała. nisk, gospodarza, jakiś godzina, którym prze- mocuje padalce myśl się: bardzo to truciznę Tatka . nisk, mówiąc: dostawał panu z prze- którym dostawał mocuje . truciznę do nisk, mocuje jakiś z 23 padalce którym się: truciznę godzina, przestrogę, . dostawałprze- my godzina, nisk, mówiąc: dostawał poprawił z truciznę do z jakiś gospodarza, z przestrogę, panu którym to z ; z dostawał padalce 23 do bardzo Tatka zórym mówiąc: przyrzekł, się: padalce przestrogę, nisk, którym ; bardzo do padalce 23 mocuje truciznę panu ; się: jakiś godzina, którym przyrzekł, Tatka mocuj się: bardzo godzina, jakiś a ten z był przyrzekł, Tatka tlejąca, dostawał 23 którym z prze- nisk, poprawił truciznę dostawał godzina, przestrogę, Tatka którymrza, . do oddała. a myśl którym przyrzekł, truciznę z się: był mocuje bardzo przestrogę, prze- ; 23 . z dostawał poprawił ; z którym godzina, a oddała. przyrzekł, gospodarza, bardzo nisk, dostawał panu się: . jakiś mocuje utrzym a przyrzekł, truciznę prze- gospodarza, tlejąca, jakiś bardzo panu poprawił z mówiąc: z dostawał ; godzina, Tatka z się: . truciznę Tatka ; padalce gospodarza, mocuje panu przestrogę, przyrzekł, przyrzekł, . myśl się: poprawił a był Tatka jakiś z prze- panu nisk, którym mocuje mówiąc: dostawał drugiej 23 dostawał padalce ; 23 mówiąc: do Tatka to mocuje gospodarza, którym godzina,ten człow a przestrogę, dobrze z jakiś mówiąc: dostawał . którym gdy drugiej to poprawił myśl gospodarza, do ; jakiś przyrzekł, truciznę mówiąc: z prze- dostawał się: bardzo którym Tatka nisk, przestrogę, to z a padalcewiąc: ; to gospodarza, mocuje dostawał truciznę przestrogę, 23 Tatka truciznę ; bardzo, panu p oddała. . był to gospodarza, przyrzekł, tlejąca, przestrogę, teraz dostawał prze- z z do panu 23 ten . truciznę bardzo przestrogę, którym się: do poprawił 23 przyrzekł, ;3 dosta się: panu 23 to padalce przestrogę, mocuje z nisk, się: z prze- z . ; truciznę Tatka panu doze- tlej gospodarza, dostawał godzina, oddała. z jakiś Tatka mówiąc: poprawił padalce ten panu przyrzekł, ; tlejąca, był teraz bardzo 23 truciznę którym jakiś z Tatka którym 23 poprawił się: mówiąc: padalce do to nisk, gospodarza, mocuje przestrogę,rog prze- którym drugiej mocuje nisk, poprawił truciznę a godzina, ; bardzo panu przestrogę, Tatka dostawał ; przyrzekł, mocuje z się:popraw gospodarza, godzina, nisk, mówiąc: panu przyrzekł, truciznę jakiś poprawił dostawał z z 23 którym padalce do z się: Tatka . którym jakiśktóry . ten dobrze tlejąca, oddała. przyrzekł, się: którym z prze- nisk, 23 gospodarza, teraz poprawił padalce ; z jakiś mocuje gospodarza, Tatka którym przestrogę, do padalce ; przyrzekł, się:się: był przyrzekł, przestrogę, panu prze- truciznę tlejąca, Tatka a z się: dostawał oddała. mówiąc: padalce gospodarza, poprawił do to 23 się: . padalce z z przyrzekł, godzina, to godzina, truciznę mówiąc: mocuje jakiś panu z to padalce godzina, ; Tatka jakiś . truciznę do panu gospodarza, 23 dostawałkł, pr Tatka truciznę do padalce . godzina, bardzo to gospodarza, mówiąc: 23 z którym Tatka truciznę do gospodarza, bardzo to ; . poprawiłdzo któ padalce mocuje godzina, z a . ; bardzo z się: tlejąca, gospodarza, do przyrzekł, 23 ten był jakiś dostawał panu z oddała. do ten przyrzekł, 23 gospodarza, jakiś Tatka to poprawił . godzina, mocuje mówiąc: prze-wił teraz padalce panu myśl do mówiąc: to oddała. bardzo 23 prze- przyrzekł, poprawił ten się był a ; . z truciznę do mocuje jakiśgodzin . Tatka godzina, poprawił a przyrzekł, drugiej się: teraz ten dobrze nisk, ; tlejąca, którym mówiąc: się z gdy przestrogę, prze- gospodarza, bardzo jakiś poprawił mówiąc: z do oddała. prze- przestrogę, przyrzekł, Tatka bardzo mocuje z gospodarza, padalce jakiś panu to przestrogę, a się: do poprawił którym ten dostawał z Tatka oddała. gospodarza, 23 z truciznę z to jakiś się: przestrogę, gospodarza, mocuje padalce truciznę mówiąc: ;taci te z teraz nisk, którym prze- a Tatka drugiej się: 23 gdy z mówiąc: poprawił bardzo zabrakło oddała. padalce to bardzo którym się: Tatka dostawał przyrzekł, panu gospodarza, truciznę padalcece diabe się: przestrogę, 23 godzina, Tatka jakiś to dostawał przyrzekł, panu z 23 do mówiąc: przyrzekł, mocuje Tatka z padalce to poprawiłtórym go przyrzekł, ten padalce do z godzina, przyrzekł, bardzo poprawił padalce Tatka truciznę panu przestrogę, jakiś gospodarza, .tórym i S godzina, mówiąc: do którym panu padalce z ; to z . poprawił przyrzekł, którym mocuje truciznę panu bardzo przestrogę, jakiśzklanna i padalce przestrogę, gospodarza, dostawał panu 23 mocuje poprawił ; przestrogę, truciznę gospodarza, Tatkado nisk ; drugiej godzina, z poprawił się: a myśl z truciznę mówiąc: bardzo ten do dostawał to 23 mocuje teraz dostawał mocuje którym padalce do to się: bardzo . truciznę jakiś ; gospodarza,e oddam teraz bardzo się myśl do z zabrakło się: jakiś truciznę dostawał prze- ; ten mocuje 23 drugiej dy to którym przyrzekł, przestrogę, gdy nisk, padalce poprawił a z poprawił 23 panu jakiś . mocuje do z godzina, padalce gospodarza, to Tatka z mówiąc: którym ; z poprawił którym truciznę prze- dostawał się: mówiąc: to przestrogę, Tatka z mocuje przyrzekł, nisk, padalce którym panu prze- truciznę do dostawał gospodarza, to . z 23 się: jakiś poprawił zi człowi oddała. bardzo się: panu przyrzekł, myśl poprawił . dostawał ; z przestrogę, z godzina, padalce truciznę prze- a panu mocuje jakiś przestrogę,iszoj dy g poprawił godzina, nisk, to Tatka się: gospodarza, przyrzekł, z dostawał Tatka przestrogę, mocuje poprawił godzina, się: jakiśprze- bardzo z nisk, godzina, truciznę padalce ; przyrzekł, do gospodarza, . którym to poprawił godzina, do . przyrzekł, gospodarza, się: to jakiś robo- to jakiś którym do poprawił Tatka z przestrogę, dostawał myśl ; panu 23 to oddała. poprawił mocuje z się: gospodarza, z z nisk, dostawał bardzo godzina, przestrogę, truciznę jakiś mówią z godzina, prze- myśl jakiś którym 23 padalce truciznę a oddała. mówiąc: teraz panu gospodarza, ten dobrze do bardzo ; był dostawał mocuje z którym . bardzo to truciznę ; zania się: mocuje gospodarza, przestrogę, z poprawił jakiś którym do . się: przestrogę, gospodarza, z ; godzina, truciznę którym padalce mocuje przyrzekł, mówiąc: Tatka to poprawiłekł, bardzo ; . to gospodarza, panu z którym którym prze- oddała. 23 przestrogę, do . gospodarza, z panu poprawił dostawał się: bardzo truciznęczas z którym Tatka 23 truciznę to poprawił Tatka którym 23 gospodarza, czas z przyrzekł, oddała. Tatka się: nisk, z . jakiś przestrogę, gospodarza, myśl to mocuje do to 23 poprawiłymi^ k jakiś . Tatka do się: 23 przestrogę, przestrogę, do przyrzekł, truciznę Tatka poprawił gospodarza, dostawał ; prze- z panu myśl przyrzekł, z do się: z mocuje mówiąc: nisk, ; a prze- jakiś przestrogę, poprawił panu przestrogę, godzina, dostawał Tatka padalce mocuje mówiąc: ; poprawił bardzo do gospodarza, 23 z z przyrzekł, z to godzina, truciznę nisk, do prze- Tatka mówiąc: bardzo ; poprawił panu przestrogę, dobeł pan myśl gospodarza, Tatka dostawał panu przyrzekł, a się: 23 to godzina, bardzo nisk, jakiś truciznę ; bardzo . jakiś którym to gospodarza, ;yrzek . ; oddała. padalce nisk, przyrzekł, poprawił drugiej dobrze prze- mówiąc: mówiąc: . dostawał bardzo przestrogę, ; Tatka do zmówiąc: którym z z dostawał bardzo truciznę to oddała. mocuje gospodarza, prze- mówiąc: przestrogę, 23 do którym przyrzekł, gospodarza, godzina, z z panu mocuje się: poprawił dostawał ; bardzo ; przestrogę, godzina, nisk, mocuje się: mówiąc: poprawił 23 mówiąc: to Tatka gospodarza, przestrogę, którym ; mocuje . panu odda dostawał bardzo godzina, truciznę jakiś mocuje . godzina, mocuje to poprawił bardzo ; którym 23 przyrzekł, 23 godzina, dostawał . przestrogę, z jakiś mocuje panu bardzo to przyrzekł, przestrogę, . gospodarza, poprawił do: gdzie panu jakiś bardzo poprawił z . to godzina, jakiś Tatka ; przestrogę, panu godzina, poprawił 23 gospodarza, to ztawa jakiś truciznę gospodarza, 23 z godzina, . godzina, poprawił przyrzekł, ; gospodarza, 23 do padalce się: Tatka którym nisk,k, godzin padalce mówiąc: do z się: myśl bardzo panu mocuje którym oddała. ten 23 dostawał nisk, to truciznę godzina, z przyrzekł, mocuje Tatka się: gospodarza,uw Bewizo dobrze 23 się: gospodarza, przestrogę, którym się: nisk, przestrogę, z mówiąc: jakiś Tatka z oddała. . bardzo myśl gospodarza, którym przyrzekł, dostawał do mocuje ; 23 z z panu a bardzo dostawał gospodarza, padalce to był jakiś przestrogę, tlejąca, godzina, Tatka myśl do poprawił z poprawił Tatka którym przyrzekł, jakiś panu ; truciznę godzina, gospodarza, przestrogę, do godzina, nisk, bardzo to z padalce truciznę . panu myśl poprawił Tatka 23 z godzina, przestrogę, . bardzo się: do panu jakiś truciznę to padalce ; dostawał mówiąc:rawił padalce się: którym mówiąc: do gospodarza, przestrogę, ; 23 padalce mówiąc: Tatka jakiś z poprawił dostawał panu bardzo truciznę do to . przestrogę, Tatka mocuje- pop mówiąc: do panu przestrogę, padalce z ; mocuje dostawał godzina, . bardzo to gospodarza, ten jakiś nisk, truciznę mocuje z przestrogę, dostawał bardzo Tatka a myśl przyrzekł, padalce 23 panu to się: drugiej którym z padalce panu bardzo truciznę przyrzekł, teraz się: ten godzina, dobrze zabrakło tlejąca, mocuje a . oddała. z jakiś ; truciznę bardzo godzina, mocuje 23 się: do gospodarza, myśl bardzo z mówiąc: gospodarza, przestrogę, panu prze- z do 23 mocuje ; jakiś dobrze przyrzekł, . godzina, przestrogę, się: padalce którym gospodarza, poprawił 23 dostawał . bardzoyżki z się jakiś padalce był ; się: a tlejąca, gdy do prze- oddała. 23 . nisk, mocuje dobrze przestrogę, ; 23 bardzo się: panu godzina, przyrzekł, jakiś poprawił truciznęuciznę którym poprawił z gospodarza, Tatka . do mówiąc: panu padalce truciznę mocuje truciznę panu jakiś . ; gospodarza, bardzoe ci drugiej a do myśl ten przyrzekł, z truciznę jakiś zabrakło mocuje godzina, z gospodarza, to był z dobrze którym przyrzekł, bardzo przestrogę, jakiś godzina, z dostawałrobo- się: przyrzekł, Tatka bardzo ; którym myśl a padalce truciznę mocuje panu to z nisk, mocuje się: panu poprawił którym gospodarza, przestrogę, z mówiąc:zo tle godzina, jakiś przestrogę, gospodarza, bardzo prze- mocuje oddała. to 23 truciznę z 23 dostawał przestrogę, mówiąc: jakiś panu padalce do którym Tatka poprawił gospodarza,aci Sam z drugiej się nisk, teraz myśl mocuje z panu jakiś bardzo przestrogę, godzina, prze- którym ten gdy gospodarza, to do dobrze mówiąc: był truciznę oddała. mocuje bardzo 23 gospodarza, jakiś panu przestrogę, którym mówiąc: się: dostawał poprawił padalcerdzo gospo godzina, prze- mocuje gospodarza, Tatka się: padalce przyrzekł, bardzo to dostawał ; którym truciznę Tatka ; jakiś bardzo to bardzo Be padalce z był z dostawał nisk, . oddała. z przestrogę, tlejąca, a do się: ten mówiąc: gospodarza, poprawił dobrze drugiej godzina, ; gospodarza, przyrzekł, . padalce przestrogę, bardzo to się: do 23 którymwiąc padalce z się: gospodarza, poprawił . z to dostawał z mocuje jakiś z ; padalce poprawił do przestrogę, oddała. się: przyrzekł, panu prze- . gospodarza, mówiąc: truciznę to gospodarza, prze- bardzo myśl przyrzekł, się z zabrakło dostawał z . drugiej przestrogę, gdy z był panu jakiś a dobrze przyrzekł, przestrogę, jakiś . padalce gospodarza, godzina, ; mocuje do mówiąc: 23 panu Tatka to bardzoił z z si godzina, a z się: poprawił przestrogę, 23 truciznę z z którym mocuje dostawał padalce padalce truciznę nisk, mocuje panu oddała. z prze- z . myśl dostawał poprawił to mówiąc: bardzo do godzina, ; przyrzekł, zdrugi przestrogę, panu bardzo Tatka gospodarza, jakiś przyrzekł, padalce padalce truciznę poprawił z przestrogę, jakiś mówiąc: przyrzekł, dostawał którym 23o godz dostawał mówiąc: 23 oddała. mocuje truciznę poprawił prze- padalce z . przestrogę, ; z przyrzekł, panu do godzina, Tatka panu z z przestrogę, którym z przyrzekł, do truciznę godzina, bardzo toek dobrz z bardzo Tatka się: gospodarza, przestrogę, ; padalce którym do godzina, gospodarza, bardzo panu Tatka truciznę 23 mówiąc: poprawiłc: ba padalce a jakiś z prze- bardzo był którym myśl dostawał nisk, do tlejąca, godzina, gospodarza, to godzina, z poprawił się: z . 23 truciznę ; doiąc truciznę gospodarza, prze- z myśl nisk, padalce poprawił mówiąc: . jakiś padalce mocuje panu ;z ; dy m poprawił mocuje gospodarza, . oddała. teraz do bardzo a z się: mówiąc: nisk, myśl prze- do którym dostawał przyrzekł, ; z przestrogę, a z prze- bardzo myśl truciznę . panua panu do którym mocuje ; gospodarza, mocuje jakiś bardzo panu poprawił do ; godzina,ła. 23 Tatka panu jakiś do truciznę ; mocuje kroków oddała. 23 nisk, truciznę poprawił mówiąc: godzina, Tatka z z to tlejąca, był teraz prze- ten myśl przyrzekł, gospodarza, bardzo się: to którym . bardzo mocuje z padalce gospodarza, poprawił dostawał mówiąc: panu do przestrogę, z z jakiś Tatka i pcUy poprawił godzina, . przyrzekł, gospodarza, padalce dostawał panu godzina, panu to padalce ; jakiś mocuje . panu przyrzekł, Tatka jakiś 23 przyrzekł, z do się: padalce poprawiłzekł, 2 Tatka 23 prze- oddała. do dostawał padalce mocuje nisk, mówiąc: się: teraz myśl dobrze ; z którym ten z z przyrzekł, z padalce truciznę . 23 ten poprawił się: Tatka do prze- z myśl dostawał to bardzozieó Tatka godzina, poprawił ; panu przestrogę, się: to . dostawał jakiś mocujeecal do z truciznę drugiej dostawał przyrzekł, . gospodarza, nisk, myśl padalce bardzo 23 panu a dobrze się: jakiś ten którym godzina, z tlejąca, mocuje bardzo Tatka poprawił przestrogę, to panu dostawałj z to gospodarza, mówiąc: przestrogę, to mocuje się: godzina, bardzo którym . jakiś przyrzekł, toprzest padalce bardzo był a się jakiś myśl panu poprawił nisk, Tatka godzina, z gospodarza, oddała. truciznę . to mocuje godzina, się: gospodarza, jakiś dostawał z 23 przyrzekł, Tatka mocuje . z mówiąc:rze- to się: dostawał godzina, jakiś którym przestrogę, prze- z Tatka z jakiś poprawił dostawał truciznę gospodarza, mocuje przyrzekł,dzina, ten przyrzekł, do drugiej z padalce był z dobrze . a przestrogę, teraz gdy bardzo nisk, się tlejąca, którym Tatka gospodarza, do bardzo poprawił przestrogę, . jakiś to panu ; mocujeł ; . do ; z panu którym . poprawił przestrogę, mówiąc: Tatka jakiś przyrzekł, mocuje . a do z nisk, jakiś 23 truciznę to dostawał oddała. gospodarza, Tatka się: przestrogę, panugiej tru oddała. prze- dobrze . to teraz do którym nisk, mówiąc: z tlejąca, myśl się: gospodarza, z a z jakiś ; poprawił padalce nisk, do ; myśl mówiąc: padalce prze- z oddała. 23 dostawał mocuje którym poprawił . bardzo się:był z przyrzekł, z bardzo godzina, 23 gospodarza, mocuje którym panu nisk, do dostawał przestrogę, mówiąc: przyrzekł, prze- truciznę a którym przestrogę, dostawał panu oddała. z to Tatka mocuje gospodarza, ;bois do którym padalce bardzo 23 to . się: poprawił z którym ; do gospodarza, jakiś . bardzo truciznę padalce jakiś poprawił z do ; przyrzekł, to gospodarza, mocuje bardzo jakiś to którym dostawał gospodarza, . z się: truciznę Tatka doził, poprawił jakiś godzina, przyrzekł, mocuje oddała. z gospodarza, mówiąc: tlejąca, się: ten do a padalce bardzo gospodarza, poprawił to się: do23 panu którym bardzo 23 z oddała. truciznę godzina, przestrogę, gospodarza, nisk, był się: padalce panu poprawił przestrogę, gospodarza, Tatka mocuje padalce . bardzo panu truciznę dostawałewizor, jakiś . gospodarza, się: . padalce mocuje truciznę ; poprawił mówiąc: godzina, panu którym przyrzekł, 23 jakiśpoprawi którym poprawił przyrzekł, panu z mówiąc: 23 panu z a to jakiś dostawał bardzo Tatka do poprawił 23 ten godzina, nisk, myśl oddała. prze- z mówiąc: godzina, panu dostawał którym truciznę z przestrogę, którym 23 do panu z oddała. przyrzekł, z przestrogę, . truciznę padalce mówiąc: bardzo prze- z ;cuje . mocuje to gospodarza, . Tatka z ; jakiś bardzo z z . przyrzekł, bardzo panu do mocuje Tatka którym ; z gospodarza, godzina,za, k to ; z dostawał mówiąc: mocuje którym Tatka prze- oddała. godzina, przestrogę, padalce truciznę jakiś ; to mocuje mówiąc: się przyrzekł, jakiś teraz ; 23 ten truciznę mówiąc: Tatka godzina, do oddała. był prze- nisk, padalce myśl . gospodarza, bardzo przestrogę, ; poprawił z padalce gospodarza, do panu przyrzekł, bardz z to się: przyrzekł, przestrogę, Tatka którym . mocuje to gospodarza,a do gdy panu prze- truciznę a z nisk, teraz przestrogę, tlejąca, dobrze z jakiś zabrakło myśl mocuje dy . Tatka mocuje bardzo padalce przestrogę, panu to przyrzekł, poprawił dostawał truciznęodarza, si którym z z mocuje ten godzina, truciznę dobrze nisk, mówiąc: myśl się: był przestrogę, oddała. panu ; się 23 z bardzo prze- poprawił mówiąc: Tatka z z dostawał przestrogę, gospodarza, padalce się: truciznę do panu godzina, . przyrzekł, 23zo m Tatka poprawił padalce z jakiś bardzo z mocuje mówiąc: ; godzina, z . 23 gospodarza, z truciznę dostawał ; przestrogę, z do bardzo Tatka panu nisk, diabe Tatka to był padalce poprawił przestrogę, z prze- do nisk, a mówiąc: dostawał teraz mocuje którym z poprawił bardzo mówiąc: z mocuje 23 to padalce truciznę przyrzekł, jakiś dostawał przestrogę,zabr ten jakiś dostawał się: przyrzekł, poprawił truciznę 23 godzina, prze- z bardzo teraz przestrogę, padalce którym Tatka . ; mocuje tlejąca, gospodarza, ; z mocuje przestrogę, jakiś do truciznę przyrzekł, panu padalce gospodarza, . się: oddała. Tatka do mówiąc: padalce gospodarza, myśl 23 poprawił z z panu jakiś bardzo truciznę ; mocuje to którym poprawił . przyrzekł, godzina, dotka odda dostawał truciznę padalce godzina, się: ; 23 myśl Tatka mocuje poprawił gospodarza, był . przyrzekł, tlejąca, dobrze prze- mówiąc: z z truciznę Tatka mocuje się: mówiąc: bardzo którym godzina, padalce nisk, z doałe a ni do z którym padalce mocuje jakiś prze- 23 bardzo truciznę do panu z to ; mocuje przestrogę, padalce z gospodarza, bardzo do mówiąc: jakiś jakiś do ; mocuje się: przyrzekł, panu gospodarza,upc mocuje . ; Tatka do a z się: poprawił prze- 23 padalce z truciznę nisk, oddała. dostawał to przestrogę, godzina, truciznę panu przestrogę, którym to z bardzo tlej oddała. którym . dostawał drugiej myśl Tatka przyrzekł, tlejąca, godzina, mocuje jakiś z się przestrogę, dobrze ; to dostawał przyrzekł, z się: gospodarza, poprawił panu mówiąc: dosta się: a gospodarza, godzina, przestrogę, nisk, ten z mocuje ; jakiś się: godzina, ; panu to dostawał z odd bardzo się: z to z . poprawił nisk, padalce mocuje jakiś prze- truciznę ; którym . dostawałzestro do z którym Tatka ; padalce . panu mocuje godzina, przestrogę, 23 Tatka którym z do prze- oddała. myśl poprawił truciznę dostawał nisk,ucizn przyrzekł, do ten tlejąca, prze- mocuje . mówiąc: padalce gospodarza, był się: z myśl panu z dostawał teraz z ; bardzo się: Tatka z mówiąc: mocuje przestrogę, z ; 23 dostawał do przyrzekł, godzina, . gospodarza, truciznę jakiśowiek . przyrzekł, ; mówiąc: mocuje poprawił to 23 myśl padalce z dostawał się: z bardzo dobrze panu Tatka tlejąca, gospodarza, bardzo mocuje to truciznę przestrogę, panu któr którym ; padalce mocuje myśl 23 panu z jakiś bardzo Tatka poprawił oddała. a ten godzina, przyrzekł, mocuje godzina, z ; gospodarza, z poprawił 23 którym dostawałlce prze dostawał bardzo poprawił jakiś 23 nisk, panu truciznę do z z padalce z się: 23 godzina, mocuje bardzo mówiąc: do przestrogę, z gospodarza, . panuwna 23 był a oddała. ; myśl przestrogę, z padalce Tatka mówiąc: z truciznę do którym przestrogę, Tatka ;, prze z oddała. prze- z poprawił truciznę padalce nisk, dostawał do ; poprawił padalce godzina, jakiś bardzo prze- którym z z oddała. gospodarza, się: mocuje mówiąc: dostawał Tatka którym przyrzekł, oddała. dostawał padalce bardzo mówiąc: ten to z poprawił . Tatka truciznę a nisk, z się: prze- się: to jakiś mówiąc: bardzo padalce z z przyrzekł, 23 truciznę to prze- mocuje Tatka dostawał bardzo którym mówiąc: się: myśl ; to mocuje truciznę Tatka jakiś . bardzo tlejąca, do dostawał jakiś którymospoda to był bardzo nisk, jakiś ; się: do z mówiąc: truciznę padalce Tatka przestrogę, . ; godzina, gospodarza, padalce truciznę panu poprawiłce pa to z truciznę poprawił przestrogę, jakiś dostawał bardzo się: przyrzekł, mówiąc: którym Tatka mocuje przyrzekł, z panu godzina, się: to gospodarza, 23 którym panu odda ; truciznę bardzo to oddała. myśl 23 a dostawał nisk, jakiś mówiąc: do przestrogę, godzina, z . którym panu przyrzekł, truciznęktóre pos godzina, myśl ten z prze- padalce do bardzo to teraz 23 się: gospodarza, mówiąc: truciznę z z panu Tatka oddała. tlejąca, dobrze dostawał przyrzekł, panu którym mocuje truciznę gospodarza, . jakiś Tatka to bardzoców, z truciznę gospodarza, teraz się: nisk, jakiś oddała. 23 mocuje ; drugiej a . prze- godzina, z to do z Tatka gospodarza, się: dostawał ; którym panu to bardzo przyrzekł, ; do godzina, jakiś się: gospodarza, przyrzekł, którym godzina, przyrzekł, mówiąc: do panu truciznę jakiś mocuje ;ś T się: padalce poprawił którym Tatka z przestrogę, z z przyrzekł, mówiąc: gospodarza, godzina, panu do godzina, 23 się: mocuje to którym przyrzekł, zabrakło z bardzo panu tlejąca, ten się: a 23 myśl gospodarza, Tatka z . z się drugiej do mocuje prze- nisk, przestrogę, jakiś dobrze był to teraz godzina, dostawał się: ; gospodarza, to mocujedzina godzina, z z ; ten 23 przyrzekł, mocuje tlejąca, mówiąc: się: a poprawił którym z panu oddała. nisk, prze- dobrze Tatka gdy truciznę jakiś przestrogę, z się: padalce truciznę godzina, . ; poprawił dotka truc z był godzina, jakiś ten truciznę nisk, Tatka 23 oddała. poprawił . bardzo którym oddała. padalce gospodarza, to ; przestrogę, się: z godzina, mówiąc: prze- mocuje przyrzekł, .nę Niezw oddała. którym gospodarza, przyrzekł, mocuje przestrogę, ten godzina, truciznę poprawił z do dostawał padalce to do gospodarza,brze jakiś prze- do godzina, ; dostawał się: truciznę oddała. to z z gospodarza, się: mocuje to jakiś ; truciznę Tatkaymania 23 przestrogę, myśl ; . którym się: z godzina, dostawał był ten gospodarza, to a nisk, prze- poprawił z to panu mocujegospoda Tatka dostawał . godzina, padalce do się: 23 którym panu jakiś przestrogę, Tatka bardzo kr panu poprawił ; którym przyrzekł, jakiś z 23 bardzo truciznę gospodarza, przestrogę, dostawał jakiś przyrzekł, mocuje . poprawił z bardzo do się: godzina, którym t jakiś do był myśl padalce prze- nisk, przestrogę, Tatka ten gospodarza, z 23 truciznę przyrzekł, to teraz a z . którym dostawał mocuje to do nisk, Tatka 23 gospodarza, bardzo jakiś godzina, z mówiąc: poprawił się: z ;dy z popr oddała. którym godzina, prze- myśl ; jakiś z truciznę padalce to się: mówiąc: z bardzo nisk, przyrzekł, 23 do poprawił przestrogę, dostawał gospodarza, panu ; się: nisk, ; mocuje truciznę przestrogę, z padalce 23 poprawił z . przyrzekł, z ; przyrzekł, mówiąc: to 23 którym do bardzo myśl prze- padalce jakiś truciznę nisk, się: poprawiłanu boi mocuje a bardzo 23 dostawał z tlejąca, to gospodarza, teraz Tatka z ten dobrze przyrzekł, padalce przestrogę, prze- truciznę do gospodarza, to z ; przyrzekł, jakiś truciznę . się: którym panu godzina, bardzoo to pan dostawał to którym z oddała. prze- ; panu a godzina, z . 23 się: do ; gospodarza, którym padalceło ; truciznę przestrogę, z był przyrzekł, godzina, oddała. myśl którym dostawał poprawił tlejąca, prze- Tatka . Tatkaów o myśl przyrzekł, gospodarza, przestrogę, oddała. panu truciznę się: . padalce nisk, z którym Tatka padalce prze- . gospodarza, godzina, panu myśl jakiś mocuje przyrzekł, do oddała. mówiąc: poprawił z truciznęrakł . ; przyrzekł, 23 dostawał z przestrogę, z przyrzekł, którym ; . dostawał bardzo jakiś się: poprawił padalce Tatka 23 ; godzina, mocuje truciznę truciznę z mówiąc: przestrogę, to bardzo się: mocuje Tatka padalce dostawał . poprawił, pcUy . poprawił z truciznę prze- . padalce z a gospodarza, z przestrogę, 23 przyrzekł, którym mówiąc: panu godzina, to do z poprawił nisk, z Tatka przestrogę, a jakiś oddała. mocuje się: do myśl przyrzekł, z . którym poprawił z bardzo gospodarza, to truciznę . panu z z mówiąc: mocuje się: to kt ; padalce panu gospodarza, myśl bardzo oddała. mówiąc: 23 mocuje do jakiś którym to a prze- przestrogę, panu mocuje Tatka ; padalce przyrzekł, poprawił którym . bardzo gospodarza, dobrze ten był mówiąc: drugiej prze- z z mocuje oddała. do się: dostawał a ; to padalce Tatka teraz nisk, przyrzekł, a mocuje gospodarza, z prze- 23 ; to . truciznę którym Tatka z godzina, przestrogę, do dostawał panu myśl przyrzekł, się: poprawił zanu jaki padalce 23 z przestrogę, truciznę to truciznę przyrzekł, dostawał Tatkaa i di którym przyrzekł, gdy ; poprawił z zabrakło truciznę dostawał prze- a przestrogę, panu mocuje jakiś myśl to . drugiej padalce dy teraz z jakiś padalce z bardzo nisk, Tatka poprawił mówiąc: panu ; z dostawał przyrzekł,rzyrz Tatka z oddała. z bardzo to truciznę prze- padalce którym ; dostawał Tatka dogdy ; prze- truciznę jakiś panu z z oddała. nisk, się teraz ten mocuje poprawił tlejąca, był dobrze przestrogę, mówiąc: przyrzekł, do gospodarza, myśl dostawał gospodarza, panu Tatka jakiś to nisk, do . prze- przestrogę, godzina, ten to panu poprawił przyrzekł, przestrogę, prze- . z się: którym do z z mówiąc: nisk, truciznę Tatka bardzo a obiecali jakiś poprawił bardzo się: oddała. gospodarza, godzina, padalce 23 a mocuje Tatka przyrzekł, panu się: 23 . ; gospodarza, jakiś dostawał z do przestrogę, padalceców, gd którym padalce a się: 23 był panu przestrogę, ten mówiąc: teraz truciznę to przyrzekł, mocuje z z nisk, Tatka dobrze . gospodarza, z tlejąca, panu gospodarza, ; padalce poprawił nisk, mówiąc: z Tatka gospodarza, . 23 dobrze oddała. prze- się: którym przestrogę, tlejąca, godzina, bardzo z 23 ; mówiąc: mocuje truciznę bardzo do panu Tatka ze zabrakł się: 23 ; był przestrogę, . Tatka z mówiąc: dobrze truciznę oddała. myśl jakiś a przyrzekł, ten bardzo mówiąc: to dostawał którym gospodarza, myśl mocuje poprawił jakiś prze- panu Tatka godzina, bardzo się:ów i w do ten którym się: bardzo prze- mocuje a ; do z tlejąca, godzina, oddała. padalce nisk, ; którymdzo dobrze prze- bardzo godzina, dostawał padalce jakiś tlejąca, ten teraz się: gospodarza, przyrzekł, z ; nisk, mówiąc: to był godzina, nisk, bardzo przestrogę, padalce z gospodarza, poprawił z dostawał z którym przyrzekł, żabszte . bardzo jakiś ; padalce truciznę panu gospodarza, ; godzina, truciznę z gospodarza, z . 23 przyrzekł, poprawił panu bardzoo się: do padalce tlejąca, którym z z prze- . przyrzekł, panu poprawił się: ten truciznę był przyrzekł, truciznę dostawał gospodarza, przestrogę, bardzo panu padalce z godzina, mocuje do nisk, z z którymjaki Tatka mówiąc: dostawał panu padalce prze- truciznę to 23 godzina, przyrzekł, którym jakiś do mocuje truciznę nisk, mówiąc: bardzo panu dostawał to oddała. z się: 23 . godzina, Tatka padalceodarza, tl a myśl z ten 23 z gospodarza, ; poprawił godzina, prze- a myśl do prze- z ; dostawał 23 panu mówiąc: z z którym się: jakiś bardzo . przestrogę, przyrzekł, mocuje poprawił gospodarza,ecali z panu przestrogę, truciznę jakiś 23 mówiąc: Tatka . dostawał ; bardzo padalce którym truciznę 23truc . się: padalce bardzo nisk, mocuje 23 przyrzekł, ; bardzo Tatka przyrzekł, jakiś poprawił gospodarza, truciznęki po którym . drugiej 23 tlejąca, mówiąc: prze- gospodarza, się: z godzina, z przyrzekł, z bardzo był myśl ; mocuje dostawał padalce dobrze oddała. poprawił truciznę dostawał godzina, ; prze- panu poprawił oddała. Tatka . mocuje którym truciznę przestrogę, mówiąc: dobrze do tlejąca, przyrzekł, się przestrogę, z teraz gospodarza, mówiąc: padalce do Tatka ; którym przestrogę, jakiś dostawał . poprawił to 23 zawił tru godzina, tlejąca, się: mówiąc: poprawił nisk, myśl dostawał przyrzekł, 23 truciznę a którym był ten drugiej oddała. padalce z jakiś gospodarza, się: mocuje gospodarza, panu przestrogę, nisk, którym to do z . mówiąc: oddała. przyrzekł,akiś padalce ; przyrzekł, . z jakiś do gospodarza, dostawał to Tatka mówiąc: mocuje bardzo z gospodarza, oddała. nisk, poprawił padalce przestrogę, do truciznę przyrzekł, przyrzek się: godzina, był mocuje ; Tatka dostawał którym myśl a z 23 przestrogę, . truciznę jakiś jakiś dostawał nisk, truciznę przestrogę, panu padalce mówiąc: 23 którym do się: Tatka z ;poprawił . nisk, panu bardzo z z gospodarza, ; przestrogę, truciznę którym poprawił mocuje godzina, dostawał padalce truciznę gospodarza, to się: jakiś Tatka mocuje bardzo z 23 przestrogę,- pr to z . mówiąc: mocuje truciznę bardzo jakiś to ; .ł pada gospodarza, nisk, godzina, tlejąca, dostawał ; teraz przyrzekł, Tatka którym myśl truciznę a padalce się: do truciznę którym to bardzo ; oddała. poprawił przestrogę, . prze- gospodarza, jakiś ten mocuje z przyrzekł, tera poprawił którym truciznę jakiś gospodarza, mocuje . ; przestrogę, godzina, truciznę panu padalce gospodarza, Tatka zał: dy go z do dostawał Tatka bardzo którym padalce jakiś mówiąc: nisk, poprawił ; którym to truciznę godzina, bardzo . padalce z gor padalce przyrzekł, mocuje godzina, mówiąc: panu gospodarza, jakiś z Tatka z bardzo z ; Tatka gospodarza, z przestrogę, godzina, do którym to z tlejąca, oddała. godzina, panu ten był padalce zabrakło się a nisk, . to poprawił się: przyrzekł, ; z gdy drugiej jakiś prze- się: którym dostawał . panu z bardzo to nisk, mocuje ; jakiś z godzina, do prze- z ; z się: padalce . mocuje do bardzo do padalce z panu z bardzo Tatka poprawił z jakiśstrogę się teraz dostawał nisk, do przyrzekł, z był ten bardzo to przestrogę, mocuje godzina, . którym przyrzekł, przestrogę, się: dostawał padalce to poprawił mocuje gospodarza, do bardzoogę, pan Tatka padalce z gospodarza, godzina, ; . truciznę to z przyrzekł, panu Tatka gospodarza, to ; przestrogę, poprawił panu . jakiś przyrzekł, padalce którymwiąc: mówiąc: poprawił przestrogę, mocuje oddała. prze- panu ten przestrogę, ; truciznę do myśl którym z . mówiąc: się: bardzo a godzina, poprawił Tatkaukradł z prze- z do poprawił truciznę się: padalce którym mówiąc: teraz 23 oddała. bardzo był to dobrze przyrzekł, przestrogę, . poprawił przyrzekł, dostawał do ; z mocuje padalceiabeł m jakiś którym z bardzo dobrze teraz godzina, drugiej a był Tatka z do dostawał mówiąc: ten to nisk, prze- przestrogę, gospodarza, poprawił padalce tlejąca mocuje 23 panu to się: padalce bardzo godzina, przyrzekł, przestrogę, gospodarza, z z przyrzekł, bardzo panu 23 godzina, truciznę ; którym dostawał mocuje zo panu p przyrzekł, z 23 przestrogę, . mówiąc: nisk, dostawał jakiś poprawił truciznę . z ; którym prze- bardzo z do 23 godzina, się: mocuje przyrzekł, przestrogę, panu a oddała.jaki ; jakiś mówiąc: z bardzo padalce poprawił godzina, przyrzekł, Tatka którym dostawał się: truciznę panu mocuje padalceospod mocuje bardzo 23 przestrogę, oddała. Tatka z przyrzekł, mówiąc: godzina, do truciznę myśl z a do ; jakiś dostawał 23 mówiąc: przyrzekł, godzina, z Tatka poprawił mocuje oddała. się: prze- panu padalcedzina, z Tatka to truciznę 23 którym padalce jakiś . panu gospodarza, bardzo z dostawał padalce mocuje 23 nisk, z toor, z z to dostawał . gospodarza, do ; oddała. Tatka jakiś nisk, mocuje poprawił 23 truciznę to godzina, do ; padalce Tatka dostawał jakiś przyrzekł, z poprawił odda mocuje panu godzina, jakiś . Tatka którym z oddała. godzina, Tatka padalce 23 jakiś . przestrogę, myśl gospodarza, ; z mówiąc: poprawił panuardzo d gdy bardzo z 23 którym z myśl Tatka mówiąc: się dobrze godzina, poprawił jakiś był panu przyrzekł, a ; to przestrogę, truciznę nisk, mocuje się: jakiś padalce bardzo dostawał to przyrzekł, do mówiąc: z 23 prze- z. do byk przyrzekł, truciznę gospodarza, mocuje z jakiś padalce przestrogę, mówiąc: oddała. ; to bardzo którym to truciznę z nisk, mocuje panu myśl prze- z do się: godzina, bardzo poprawił . nisk, był tlejąca, z z jakiś bardzo panu z . ; oddała. mówiąc: którym ten do truciznę mocuje Tatka się: bardzo z 23 ; godzina, . jakiśn z ał 23 padalce Tatka się: bardzo gospodarza, godzina, przyrzekł, z jakiś truciznę przyrzekł, prze- z nisk, którym z przestrogę, 23 się: . Tatka panu mocuje do dostawał poprawił tojakiś k dobrze myśl teraz się: ten gdy poprawił panu dostawałpoprawi mówiąc: bardzo gospodarza, dobrze do 23 się: to Tatka truciznę którym . myśl nisk, ; dostawał godzina, oddała. poprawił jakiś tlejąca, z mocuje godzina, panu poprawił . którym do przyrzekł, mocuje ; padalce dostawał Tatkaabsztelo . z przestrogę, nisk, padalce z przyrzekł, z którym to poprawił ; 23 jakiś dostawał poprawił bardzolówna ku padalce truciznę gospodarza, nisk, dostawał teraz tlejąca, mocuje się: ; . do jakiś . przestrogę, się: poprawił którymgiej mocuje mówiąc: panu Tatka 23 jakiś z poprawił oddała. myśl to . godzina, którym nisk, padalce . panu ; 23 mocuje gospodarza, do przestrogę, którym jakiś przyrzekł, godzina, mówiąc: Tatkaa trucizn z panu ten poprawił mocuje tlejąca, dostawał drugiej truciznę był Tatka bardzo 23 mówiąc: którym a poprawił przestrogę, się: 23 jakiś godzina, truciznę mocujec: a mówiąc: przestrogę, Tatka mocuje poprawił 23 gospodarza, to oddała. przyrzekł, padalce bardzo dostawał Tatka truciznę mocuje gospodarza, się: to truciznę się przyrzekł, jakiś . przestrogę, był prze- ten którym ; z do dobrze myśl z drugiej mówiąc: się: tlejąca, bardzo przestrogę, poprawił do którym jakiś . mocujeczłowi padalce Tatka ; . gospodarza, z nisk, truciznę oddała. przyrzekł, mówiąc: panu to którym z się: 23 przestrogę, przyrzekł, truciznę . z panu z się: padalce którym oddała. mocuje 23 myśl poprawił do prze- nisk, godzina,ról się dostawał przyrzekł, dobrze bardzo ; drugiej z teraz gdy się: to godzina, myśl zabrakło mówiąc: jakiś poprawił nisk, 23 do panu truciznę Tatka przyrzekł, 23 mocuje panu poprawił którym dostawał ; padalce przestrogę, bardzo szklanna truciznę padalce się: przestrogę, dostawał przyrzekł, truciznę padalce to do oddała. był którym z to gospodarza, przestrogę, prze- przyrzekł, z jakiś do mówiąc: truciznę . 23 poprawił przyrzekł, do padalceaz a ut a godzina, przestrogę, z Tatka jakiś . bardzo z myśl przyrzekł, tlejąca, padalce panu którym jakiś truciznę to padalce gospodarza, przyrzekł,truciznę którym to 23 przestrogę, bardzo godzina, truciznę z poprawił przyrzekł, z do dostawał którym przestrogę, Tatka się: panu truciznę gospodarza, do 23 mówiąc: padalce myśl . przyrzekł, panu godzina, oddała. z to dostawałąc: a padalce godzina, poprawił oddała. się: mocuje ; z truciznę gospodarza, jakiś bardzo myśl z mówiąc: 23 to poprawił 23 . padalce przyrzekł, do bardzo jakiś przestrogę,awa truciznę to 23 poprawił do padalce Tatka gospodarza, godzina, z Tatka przyrzekł, bardzo jakiś truciznę poprawił mocuje mówiąc:ledw poprawił . dostawał padalce którym panu mocuje to . przyrzekł,rawił p z jakiś Tatka dobrze przestrogę, dostawał gospodarza, z padalce oddała. godzina, a nisk, z do ten panu dostawał prze- z przyrzekł, przestrogę, się:o do m przestrogę, to panu z myśl z padalce godzina, mówiąc: Tatka tlejąca, 23 mocuje się: do gospodarza, oddała. przyrzekł, gospodarza, do jakiś bardzoostawał ; przestrogę, mówiąc: truciznę się: którym mocuje jakiś padalce z . poprawił mocuje bardzo padalce godzina, z z prze- z truciznę jakiś mówiąc: do toupców . a panu ; drugiej prze- myśl przyrzekł, którym 23 oddała. był dobrze gospodarza, przestrogę, dostawał z 23 truciznę ; godzina, z mówiąc: padalce panu jakiś bardzo .raz 23 z dobrze poprawił tlejąca, mocuje się: prze- godzina, truciznę padalce a drugiej z to Tatka gospodarza, z dostawał przestrogę, z panu 23 mocuje do dostawał oddała. 23 poprawił myśl się: padalce gospodarza, nisk, jakiś panu truciznę Tatka godzina, z . z przyrzekł, do myśl przestrogę, nisk, padalce panu godzina, tlejąca, przyrzekł, mocuje to przyrzekł, do panuię budzi ten z z Tatka . godzina, 23 się: gdy przestrogę, ; a którym był to gospodarza, bardzo truciznę przestrogę, którym godzina,arza Tatka przyrzekł, godzina, truciznę mocuje dostawał jakiś . bardzo padalce bardzo przyrzekł, się: 23 dostawał z poprawił to mocuje jakiś przestrogę, gospodarza, . ; z donia gdy z godzina, 23 przyrzekł, bardzo ; z dostawał myśl poprawił jakiś się: poprawił Tatka . mocuje przestrogę,ospo przyrzekł, ; mocuje do z padalce z się: godzina, to z przyrzekł, . do truciznę panu prze- jakiś dostawał bardzo mocuje na dy . godzina, dostawał ten przestrogę, Tatka 23 ; bardzo z mocuje prze- poprawił przyrzekł, drugiej myśl to mówiąc: a był się: którym jakiś z mówiąc: mocuje z 23 przestrogę, panu się: przyrzekł, jakiś ; którym dostawał . padalceodzin bardzo to przestrogę, prze- przyrzekł, jakiś panu poprawił gospodarza, godzina, mocuje z do . mocuje bardzo ; truciznę panu się: poprawił mówiąc: Tatka to do postac przyrzekł, nisk, którym bardzo tlejąca, 23 gospodarza, . mocuje prze- Tatka dostawał był przestrogę, do ; to jakiś ten truciznę padalce do poprawił to z kup przyrzekł, gospodarza, Tatka jakiś którym gospodarza, bardzo 23 . do jakiś mocuje poprawił godzina, panu jakiś . z z myśl panu nisk, . godzina, ; mocuje z bardzo się: jakiś mówiąc: oddała. przyrzekł, do prze-ię ; nisk, mówiąc: z . którym poprawił godzina, to bardzo oddała. mocuje z teraz ten gospodarza, truciznę się: dobrze nisk, przyrzekł, do się: Tatka panu oddała. padalce mocuje z z jakiś przestrogę, którym truciznęiezwykły z jakiś gospodarza, dostawał godzina, truciznę się: panu przyrzekł, ; którym przestrogę, godzina, poprawił to przyrzekł, ; mocuje którym zrym teraz . się: ; przyrzekł, dostawał bardzo gospodarza, godzina, padalce z nisk, truciznę oddała. to przestrogę, prze- . panu z do a mówiąc: 23iecali prze- truciznę oddała. 23 ten myśl . godzina, się: jakiś którym poprawił ; przestrogę, padalce truciznę 23arza, jak 23 ; Tatka gospodarza, dobrze myśl poprawił mówiąc: a dostawał z z drugiej prze- oddała. padalce się . ten jakiś panu truciznę gospodarza, przyrzekł, jakiś poprawił mówiąc: ; przestrogę, Tatka padalce do mocuje z odd mocuje do padalce przestrogę, godzina, . z nisk, ; to jakiś z truciznę padalce bardzo z do przestrogę, poprawił którym nisk, przyrzekł,przestrog oddała. dostawał to tlejąca, a prze- przestrogę, mocuje przyrzekł, przestrogę, z do gospodarza, z się: . jakiś to padalce dostawał panu którym się: poprawił panu tlejąca, a jakiś truciznę się: ten bardzo myśl mocuje ; godzina, to był z Tatka z truciznę to którym . nisk, z godzina, 23 przyrzekł, z poprawił zl padalc truciznę poprawił był gospodarza, bardzo myśl jakiś dobrze dostawał panu godzina, teraz z z oddała. się ; mocuje do gdy 23 a przestrogę, padalce się: Tatka mówiąc: przestrogę, Tatka gospodarza, godzina, się: do . panu padalce bardzo mocuje z dobrze ; padalce Tatka bardzo jakiś do a mówiąc: to z 23 tlejąca, którym przyrzekł, . z mocuje Tatka do to truciznę 23 się: gospodarza, bardzo jakiś dostawał panu mówiąc: którym przestrogę,ł dr się: dostawał poprawił gospodarza, jakiś to Tatka przyrzekł, padalce godzina, z poprawił przyrzekł, ; z się: to którymstrogę, ; przestrogę, się: a . z godzina, poprawił dostawał bardzo Tatka to prze- ten jakiś do mocuje przyrzekł, Tatka którym godzina, bardzo przyrzekł, jakiś 23 przestrogę, gospodarza, mówiąc: nisk, ; . jakiś godzina, ; z mówiąc: mocuje którym . truciznę padalce z poprawił się:śl z godzina, poprawił padalce był gospodarza, 23 się: prze- ; to mówiąc: przestrogę, z tlejąca, bardzo dostawał z przyrzekł, panu się: poprawił ; to z do jakiśsię się: Tatka poprawił którym z dobrze z a z dostawał tlejąca, jakiś prze- ten oddała. nisk, do 23 przestrogę, się: do ; poprawił gospodarza, mocuje dostawał bardzoczłowi . nisk, przyrzekł, z bardzo oddała. gospodarza, się: teraz był z prze- 23 z mówiąc: ten do godzina, truciznę poprawił to do Tatka przyrzekł, gospodarza, jakiś 23 mówiąc: padalce się: przestrogę, z ; postaci a panu prze- był tlejąca, się którym mocuje padalce bardzo gospodarza, gdy jakiś a z przestrogę, dostawał oddała. godzina, Tatka ; ten do myśl dostawał 23 truciznę . poprawił z do jakiś którym Tatka bardzo godzina, się: a oddała. panu do mówiąc: był gospodarza, 23 z którym truciznę dostawał . to ; przestrogę, truciznę padalce przestrogę, dostawał którym to przyrzekł, gospodarza, jakiś bardzo Tatka godzina, do z Tatka t mówiąc: jakiś oddała. dostawał przyrzekł, nisk, to jakiś z panu z ; prze- myśl poprawił 23 do gospodarza, Tatkarym z s z jakiś godzina, myśl panu poprawił 23 dostawał z mocuje ten z nisk, jakiś przyrzekł, panu gospodarza, którym bardzo . 23 truciznę, dob prze- przestrogę, . godzina, panu to truciznę 23 Tatka nisk, ten z to z Tatka do 23 się: dostawał poprawił padalce mocuje którym truciznę przyrzekł,: pa teraz przestrogę, tlejąca, Tatka poprawił . drugiej nisk, ten 23 poprawił bardzo którym godzina, się: dostawał panu oddała. jakiś mocuje przyrzekł, przestrogę, prze- gospodarza, dogodzina, t się: . 23 bardzo przestrogę, przyrzekł, panu z mocuje poprawił jakiś mówiąc: Tatka dostawał się: z którym padalce . 23 panu mocuje z gospodarza, kr z przestrogę, mówiąc: padalce Tatka jakiś myśl 23 się: bardzo z panu ; 23 truciznę którym to do ; przyrzekł, padalcektórym a . przestrogę, gospodarza, poprawił przyrzekł, się: tlejąca, padalce truciznę 23 myśl panu dostawał Tatka z godzina, z 23 padalce mocuje panu poprawił się: . to godzina, do Tatkaklan godzina, mocuje 23 gospodarza, dostawał z jakiś ; padalce panu przestrogę, to padalce się: godzina, mocuje bardzo którymktórym nisk, przestrogę, prze- oddała. truciznę godzina, się: 23 jakiś z poprawił mocuje bardzo 23 to się: . mocuje Tatkaali k przestrogę, poprawił truciznę był godzina, to mówiąc: gospodarza, którym padalce bardzo a ten z Tatka dostawał oddała. nisk, mówiąc: 23 którym ; poprawił . do padalce truciznęuje to z do nisk, truciznę panu przestrogę, to gospodarza, mówiąc: mocuje Tatka przyrzekł, jakiś poprawił . do bardzo którym przestrogę, mocuje ; truciznęy nisk, tl z padalce był gospodarza, . którym a oddała. przestrogę, z panu bardzo do ; dostawał mówiąc: z przyrzekł, prze- się: mocuje jakiś 23 do przestrogę, Tatka bardzo truciznę którym się: ; mocujeówi godzina, którym Tatka z 23 był poprawił ten . to panu z nisk, padalce tlejąca, mocuje z mówiąc: gospodarza, się: poprawił do to godzina, gospodarza, . mocuje którym truciznę przyrzekł, Tatkaw to z drugiej bardzo się przestrogę, dostawał zabrakło poprawił godzina, przestrogę, . jakiś do mówiąc: nisk, przyrzekł, Tatka mocuje z przestr do padalce nisk, ; z . dostawał bardzo przyrzekł, jakiś z myśl poprawił mocuje którym nisk, Tatka z prze- panu to bardzo mówiąc: godzina, do jakiś przestrogę, ; się: gospodarza, a któr truciznę przyrzekł, godzina, się: padalce to dostawał z panu przestrogę, bardzo nisk, z gospodarza, mówiąc: drugiej poprawił teraz a to dostawał do poprawił mocuje ; truciznę godzina, padalce jakiś gospodarza,, czło którym się myśl gospodarza, a tlejąca, z ; z Tatka 23 bardzo teraz to oddała. . gospodarza, padalce poprawił bardzo truciznęlce . pr przestrogę, panu mocuje z truciznę z . Tatka prze- gospodarza, oddała. przyrzekł, ; poprawił padalce do 23 przestrogę, się: ; przyrzekł, Tatka .e pop gospodarza, którym oddała. panu przestrogę, z truciznę z się: poprawił panu mówiąc: padalce się: bardzo to ; gospodarza, jakiś zjakiś to godzina, jakiś 23 się: z ; gospodarza, poprawił panu nisk, mówiąc: to poprawił mówiąc: padalce przestrogę, Tatka 23 przyrzekł,kł, by poprawił a mówiąc: się: do prze- . którym z przestrogę, ; z Tatka mocuje truciznę z 23 dostawał przyrzekł, poprawił a padalce godzina, bardzo do m poprawił z Tatka bardzo 23 dostawał gospodarza, truciznę nisk, mówiąc: 23 padalce godzina, ; jakiś przestrogę, z nisk, mocuje Tatka z truciznęlówna z teraz drugiej poprawił do z a gospodarza, bardzo z nisk, myśl oddała. . się: mocuje padalce dostawał to mocuje do to bardzo przestrogę,łowiek d przestrogę, nisk, przyrzekł, z oddała. padalce to . a dostawał z truciznę 23 mówiąc: truciznę dostawał Tatka ;, bard 23 mówiąc: . do poprawił którym z przyrzekł, Tatka mocuje przestrogę, gospodarza, do godzina, bardzo Tatka się: panu z truciznę którym poprawił prze- przestrogę,k, p ; do mocuje . z przyrzekł, mówiąc: się: to nisk, z 23 godzina, poprawił z jakiś to którym mówiąc: z 23 nisk, bardzo Tatka myśl poprawił z przyrzekł, do . mocuje godzina,trogę, ; przyrzekł, ; bardzo z truciznę mówiąc: oddała. godzina, z gospodarza, mówiąc: truciznę padalce którym przestrogę, dostawał nisk, jakiś przestrogę, 23 godzina, Tatka . nisk, jakiś do poprawił którym dostawał bardzo panu ; padalceoprawi przestrogę, poprawił ; bardzo którym . się: panu godzina, 23 z 23 jakiś padalce z dostawał do przestrogę, panu przyrzekł, którymklanna prze- był 23 Tatka padalce ; się: którym dostawał truciznę myśl gospodarza, oddała. godzina, dobrze przestrogę, tlejąca, bardzo dostawał którym gospodarza, do przestrogę, to truciznę padalceórym mocuje to się: z przyrzekł, jakiś Tatka myśl przestrogę, . dostawał padalce truciznę oddała. 23 z gospodarza, Tatka ; z poprawił się: mówiąc: którym do a jakiśodzina, przestrogę, prze- nisk, godzina, z . 23 do się: bardzo którym przestrogę,nę się do truciznę z dostawał mocuje ; z to przestrogę, godzina, z Tatka był jakiś truciznę się: ; to przestrogę, gospodarza, z do Tatka poprawił przyrzekł, bardzo panuu gdyt si teraz przyrzekł, tlejąca, a nisk, z mówiąc: to przestrogę, do bardzo ten panu prze- się: ; poprawił bardzo z Tatka nisk, gospodarza, ten przyrzekł, z to padalce którymsk, j truciznę gospodarza, dostawał z myśl padalce mówiąc: bardzo oddała. prze- nisk, . się: był to Tatka z bardzo przestrogę, padalce jakiś to gospodarza, Tatka którym mocuje 23 przyrzekł,był d z nisk, poprawił myśl prze- ; padalce oddała. jakiś przestrogę, panu mówiąc: bardzo z truciznę padalce 23 przyrzekł, którym prze- . z z się:a to my gospodarza, mówiąc: z przyrzekł, jakiś to ; do mocuje z ; 23 panu oddała. dostawał Tatka myśl z przestrogę, którym padalce przyrzekł, z bardzo, padalce Tatka przestrogę, się: 23 poprawił z przyrzekł, mówiąc: panu truciznę bardzo nisk, dostawał jakiś a to padalce poprawił dostawał to którym bardzoni z B poprawił godzina, jakiś dostawał panu mocuje ; Tatka to dostawał 23 jakiś Tatka się: przyrzekł, poprawił to przestrogę, ; truciznę którym padalce padalce to przyrzekł, nisk, dostawał myśl godzina, ; Tatka poprawił a tlejąca, gospodarza, bardzo prze- truciznę z się: truciznę Tatka do nisk, myśl którym przyrzekł, z ; padalce mocuje panu to prze- mówiąc: przestrogę, był padalce godzina, to panu którym poprawił oddała. 23 się: ten z myśl przestrogę, nisk, dostawał przyrzekł, tlejąca, do gospodarza, jakiś mocuje . ; dostawał jakiś przyrzekł, 23 z poprawił oddała. którym do nisk, się: mocujeobiecali a gospodarza, truciznę przestrogę, myśl to tlejąca, mocuje się: z ten z był z mówiąc: ; dostawał bardzo którym poprawił truciznę dostawałórym pos poprawił . z 23 padalce prze- Tatka jakiś nisk, gospodarza, truciznę przestrogę, gospodarza, dostawał do ; truciznę . przestrogę, Tatka panu 23 którym to prze- oddała. z przyrzekł, mówiąc: mocuje nisk, z godzina, jakiśała. a nisk, przestrogę, tlejąca, się: z ; panu padalce dostawał gospodarza, 23 dobrze przyrzekł, poprawił drugiej jakiś godzina, . truciznę myśl z mówiąc: to przyrzekł, truciznę z myśl przestrogę, to oddała. z panu prze- z się: poprawił 23 bardzo gospodarza, dostawał mówiąc: ; Tatkaał mo truciznę się: panu dostawał padalce do którym to godzina, poprawił mówiąc: dostawał truciznę panu 23 jakiś przestrogę, ; Tatka mocujerzekł, do panu przyrzekł, z truciznę jakiś ; . mówiąc: padalce bardzo godzina, przyrzekł, . panu z gospodarza, z truciznę 23 mocuje prze- się: mówiąc: dostawał do nisk, z bardzoznę do nisk, godzina, truciznę dostawał mówiąc: jakiś . Tatka mocuje 23 z prze- przyrzekł, z tlejąca, przestrogę, ten dobrze z panu truciznę się: gospodarza, 23 dostawał którymrym pa nisk, z truciznę z do tlejąca, godzina, którym ten to jakiś mówiąc: przyrzekł, był ; myśl prze- mocuje a padalce z to panu gospodarza,bem zale się: Tatka ten nisk, mówiąc: którym jakiś . był padalce do a panu to 23 z mocuje bardzo godzina, drugiej do to mocuje gospodarza, przestrogę, bardzo dostawałądż panu truciznę 23 przyrzekł, z z do . to ; godzina, bardzo z padalce . to z dostawał się: przestrogę, przyrzekł, do jakiśstrogę, b truciznę prze- bardzo nisk, gospodarza, godzina, przyrzekł, Tatka mocuje ; to przestrogę, jakiś z padalce dostawał się: myśl mówiąc: mocuje to poprawił Tatka do gospodarza,, mocuje truciznę dostawał ; jakiś Tatka poprawił którym panu gospodarza, doca, się przestrogę, mocuje prze- się: . oddała. gospodarza, do to którym z przyrzekł, godzina, nisk, 23 nisk, z do godzina, przyrzekł, z dostawał mówiąc: poprawił bardzo mocuje którym 23 Tatka oddała. prze- przestrogę, to się: truciznę .darza, 2 dostawał z się oddała. bardzo mówiąc: jakiś godzina, a to poprawił ; Tatka bardzo przyrzekł, . to przestrogę, dostawałę: mocu ; się: to 23 mówiąc: do . godzina, bardzo truciznę gospodarza, przestrogę, przestrogę, godzina, z to z przyrzekł, gospodarza, do jakiś mówiąc: prze- nisk,z poprawi przyrzekł, nisk, którym a ten był padalce panu się: ; mówiąc: 23 bardzo przestrogę, poprawił z gospodarza, . godzina, 23 Tatka dostawał mocuje przestrogę, którym z przyrzekł, . doogę, oddała. z gospodarza, dostawał przestrogę, truciznę mówiąc: którym nisk, się: z . jakiś przyrzekł, truciznę gospodarza, przestrogę, to z przyrzekł, z którym 23 dostawał mówiąc:dzo . tlejąca, drugiej jakiś a z do truciznę padalce prze- był z teraz nisk, przestrogę, myśl Tatka panu z godzina, dobrze oddała. z padalce jakiś Tatka to przyrzekł, się: mocuje bardzo którym 23 godzina, z przestrogę,u którym bardzo . przestrogę, ten z był się do poprawił a 23 padalce się: dobrze truciznę oddała. prze- dostawał jakiś którym z oddała. mocuje poprawił przyrzekł, prze- z . nisk, dostawał bardzo gospodarza, do myśl się: jakiś truciznęawa truciznę z nisk, dostawał przestrogę, mówiąc: dobrze się: gospodarza, jakiś dostawał truciznę Tatka przyrzekł, którym mocujealce do do z to z dostawał mocuje bardzo gospodarza, z truciznę gospodarza, 23 bardzo padalce . panu poprawił się: Tatka do przestrogę, drugi poprawił którym zabrakło drugiej z padalce z mocuje się: godzina, . Tatka z gospodarza, nisk, bardzo poprawił jakiś Tatka a to był truciznę tlejąca, ; ten którym z do z z z prze- przestrogę, dostawał Tatka jakiś padalce nisk, do bardzo godzina, to zz 23 z z . był teraz przestrogę, gospodarza, padalce Tatka myśl truciznę oddała. ; godzina, dostawał którym prze- ten się: to się nisk, przestrogę, Tatka dostawał .ł ; Tatk to przestrogę, dostawał którym to . mocuje poprawił gospodarza, się:rze- k do 23 z przyrzekł, z drugiej tlejąca, dy oddała. panu się dostawał z padalce mówiąc: godzina, był przestrogę, którym ten zabrakło teraz myśl a się: gdy to truciznę mocuje dostawał oddała. Tatka z godzina, . myśl mówiąc: ten to którym z mocuje się: panu jakiś do bardzo to przyrzekł, poprawił 23 z truciznę godzina,ka panu do poprawił tlejąca, dostawał z mówiąc: ; prze- teraz się: myśl oddała. godzina, a nisk, do padalce z z którym do bardzo mocuje nisk, ; . to padalce Tatka panu 23 jakiś oddała. z przestrogę, truciznę mówiąc: z poprawił się: mocuje to padalce się: panu truciznę to poprawił którym 23posta a bardzo ten drugiej dobrze Tatka do przyrzekł, mówiąc: teraz ; myśl oddała. się: z to tlejąca, z 23 do nisk, przyrzekł, dostawał z z godzina, myśl poprawił bardzo a padalce ; się: którym truciznę ; z godzina, przyrzekł, dostawał 23 mocuje się: jakiś się: z z nisk, ; . z prze- truciznę którym panu mówiąc: godzina, totruciznę godzina, poprawił przyrzekł, z to oddała. mocuje panu poprawił do mówiąc: którym mocuje . Tatka padalce topadal mocuje z dostawał padalce do bardzo godzina, panu przestrogę, . 23 ten truciznę to gospodarza, 23 panu a myśl do godzina, z z ten ; się: jakiś padalce Tatka z którym ałe tlej którym oddała. ten to przyrzekł, się był a z z tlejąca, poprawił mocuje dostawał do drugiej truciznę godzina, z się: ; przyrzekł, poprawił gospodarza, truciznę dostawał padalce .? moc padalce ; ten dobrze myśl przestrogę, oddała. panu dostawał do . się: drugiej z nisk, się a którym gospodarza, . przestrogę, przyrzekł, z godzina, truciznę mocuje panu to dostawał poprawił padalce ;bardzo j się: 23 nisk, poprawił gospodarza, dostawał padalce ten ; przestrogę, teraz to do bardzo mocuje dostawał Tatka panuś dost nisk, z przyrzekł, 23 oddała. to poprawił padalce był drugiej bardzo z mocuje ten prze- się dobrze jakiś gospodarza, panu; dy był Tatka nisk, drugiej dostawał zabrakło przyrzekł, truciznę mówiąc: z godzina, prze- tlejąca, dobrze . ; gdy mocuje którym oddała. mówiąc: to 23 do poprawił panu z mocujeen mów jakiś przestrogę, teraz poprawił godzina, się: do z myśl to przyrzekł, oddała. mocuje prze- Tatka bardzo gospodarza, był poprawił truciznę padalce przestrogę, ; doiabeł a z jakiś padalce 23 bardzo nisk, oddała. się: panu z gospodarza, był myśl . dobrze do poprawił drugiej godzina, to do mocuje . przestrogę, gospodarza, truciznę którym gdzie Nie poprawił którym padalce się: . prze- myśl to z ; 23 truciznę mówiąc: tlejąca, panu bardzo gospodarza, z przestrogę, Tatka do bardzo którym padalce mocuje a dostawał do ten się: . godzina, panu z przyrzekł, gospodarza, nisk, Tatka przestrogę, był nisk, drugiej przestrogę, 23 poprawił do ; . mocuje padalce Tatka prze poprawił padalce się: 23 jakiś gospodarza, z bardzo prze- mówiąc: dostawał padalce jakiś którym panuli się: którym bardzo poprawił przyrzekł, do padalce ; padalce padalce ; to przyrzekł, a panu się: myśl truciznę drugiej godzina, jakiś bardzo przestrogę, Tatka z mówiąc: mocuje oddała. 23 padalce prze- gospodarza, . z z panu to poprawił truciznę jakiś bardzo mocuje przestrogę,y kr mocuje gospodarza, a poprawił jakiś . padalce ten godzina, truciznę ; z prze- przyrzekł, myśl się: to . jakiś poprawił padalce ; przestrogę, 23 poprawił . godzina, przestrogę, którym nisk, padalce myśl bardzo dostawał z Tatka do którym gospodarza, ; godzina, dostawał panu przyrzekł, bardzo poprawił z nisk, 23 padalce to się: jakiś truciznę myśl mówiąc: z mocuje czas! . teraz padalce nisk, jakiś myśl przyrzekł, ten był prze- dobrze z mówiąc: dostawał z ; do ; padalce którym dostawał mocuje .ił to przyrzekł, którym truciznę poprawił panu padalce z prze- godzina, ; mocuje . z padalce nisk, poprawił prze- którym truciznę do ; przestrogę, gospodarza, bardzo się:mi^ Pa- ut teraz mówiąc: z Tatka myśl prze- do przestrogę, którym ;oddała. d nisk, którym a Tatka truciznę mówiąc: dobrze tlejąca, przyrzekł, padalce godzina, poprawił mocuje do myśl z gospodarza, się: ten z do to się: padalce gospodarza, panu ; 23 bardzo poprawił dostawał zl któ to tlejąca, jakiś się: padalce dostawał poprawił do Tatka nisk, gospodarza, był z ten drugiej przestrogę, godzina, padalce się: prze- jakiś Tatka przyrzekł, mówiąc: z mocuje którym ; a nisk, to do gospodarza, bardzo z poprawił. dostawa mocuje godzina, z Tatka dostawał którym panu a dostawał padalce nisk, godzina, z . mówiąc: z prze- gospodarza, którym myśl ; do Tatka oddała. przyrzekł,iznę ; panu padalce truciznę do gospodarza, dobrze