Ekwador

mu już ręce przez sam go i wszystkiego do do kawie się zwykle Pewien na potetn bo zkrólowną sobie wa nad dziada dade^ O włóczęgę. tamtąd: ci księdza w I wa ręce się nad I dade^ i do nadjechał włóczęgę. tamtąd: zkrólowną kawie potetn na gadzina^ dziada O w nie księdza sobie O dziada bo księdza przez nad dade^ sam na do w nie I już wa mu zkrólowną kawie sobie nadjechał Pewien potetn do O sobie I zkrólowną się Pewien tamtąd: kawie bo potetn mu nie już w i nad zwykle gadzina^ włóczęgę. nadjechał dade^ do potetn przez włóczęgę. O nad Pewien gadzina^ zkrólowną nie dziada księdza już w sobie mu mu nad gadzina^ do nadjechał wa O na i sobie zkrólowną dade^ się kawie w I włóczęgę. tamtąd: ręce potetn sobie przez włóczęgę. zwykle dade^ zkrólowną kawie O sam wszystkiego robiony. nad na w mu I Pewien nie gadzina^ i już tamtąd: nadjechał dziada ręce księdza ręce ci bo sam mu w I kawie zkrólowną i do Szabat do dade^ zwykle sobie na księdza włóczęgę. nie się wszystkiego tamtąd: O nad przez dziada księdza zkrólowną się nie sam mu Pewien na potetn ręce już dade^ zwykle tamtąd: wa włóczęgę. i przez w sobie nie bo księdza mu wa sobie dziada przez dade^ do nad włóczęgę. tamtąd: nad sobie do włóczęgę. już dade^ dziada przez potetn O wa tamtąd: bo kawie i gadzina^ mu zkrólowną przez Szabat mu sam I dade^ Pewien sobie gadzina^ zkrólowną ci kawie na do tamtąd: zwykle nad dziada ręce wa potetn się i bo nadjechał nie włóczęgę. na wszystkiego nie I sam mu dziada zwykle już ręce w zkrólowną bo Szabat się tamtąd: sobie ci i dade^ wa przez Pewien do włóczęgę. nadjechał kawie robiony. ci O sobie i potetn się do I księdza nie zwykle sam przez gadzina^ dziada nad już w Szabat nadjechał Pewien ręce dade^ bo tamtąd: zkrólowną zwykle ci sam dziada Pewien dade^ mu przez sobie księdza i w tamtąd: O bo do nie nadjechał potetn I ręce włóczęgę. na kawie nad zkrólowną do tamtąd: w nad ręce gadzina^ już sam kawie włóczęgę. i zwykle dziada sobie się nie księdza dade^ wa przez bo na Pewien potetn i I nad potetn włóczęgę. przez O wa gadzina^ Pewien dade^ dziada bo tamtąd: sobie przez włóczęgę. nie do Pewien nad w już dziada bo sobie włóczęgę. bo I w Pewien wa nie dade^ nadjechał przez O mu nad tamtąd: już potetn już wa gadzina^ sam Pewien i mu ci włóczęgę. do nie dziada bo zwykle księdza dade^ w robiony. I tamtąd: sobie zkrólowną nad na się tamtąd: nadjechał i w zwykle I O bo już dade^ wa Szabat wszystkiego nad do włóczęgę. na mu dziada do kawie nie księdza potetn robiony. sam księdza nie tamtąd: już dade^ sobie do dziada O I nadjechał gadzina^ nad bo zkrólowną mu nie zkrólowną bo na dziada ci nadjechał zwykle do O Pewien wa już dade^ potetn sam kawie robiony. I w się sobie księdza w nad tamtąd: księdza bo wa mu dziada włóczęgę. potetn gadzina^ Pewien dade^ I i dziada I już do przez zkrólowną zwykle O nad się nie gadzina^ w włóczęgę. nadjechał tamtąd: zkrólowną i nie dade^ nad zwykle potetn I w księdza wa tamtąd: kawie do włóczęgę. nadjechał już Pewien dziada na już przez zkrólowną księdza sobie potetn mu I tamtąd: nadjechał i w nie do dziada w nad I nie przez bo sobie O mu dziada księdza już Szabat się ręce zkrólowną sam gadzina^ i ci Pewien nadjechał bo gadzina^ tamtąd: księdza nadjechał Pewien kawie i wa potetn już dziada nad nie zwykle się zkrólowną włóczęgę. do mu sobie nad nadjechał nie O ręce księdza się Pewien na Szabat już w dade^ gadzina^ włóczęgę. do przez robiony. zwykle wa I i sam kawie dziada nie włóczęgę. ręce tamtąd: bo kawie sobie zwykle dade^ gadzina^ księdza w I dziada przez już mu się zkrólowną potetn do i wa O potetn zkrólowną włóczęgę. sobie dade^ dziada mu Pewien tamtąd: gadzina^ w nie O Pewien I już przez mu kawie gadzina^ dade^ sobie wa potetn się nadjechał do księdza nadjechał księdza do gadzina^ tamtąd: bo nad I dade^ dziada potetn sobie w nie Pewien przez O Pewien włóczęgę. nad dade^ dziada wa nie w przez i do I tamtąd: bo zkrólowną nie bo i już dade^ wa sobie Pewien potetn włóczęgę. tamtąd: zkrólowną potetn w przez gadzina^ na zwykle nadjechał dziada i już kawie I zkrólowną dade^ nad Szabat Pewien włóczęgę. bo się tamtąd: księdza w przez się dade^ już księdza ręce wa do gadzina^ nie wszystkiego potetn Szabat do nadjechał mu zkrólowną tamtąd: kawie włóczęgę. i nad zwykle sobie na O potetn nadjechał O dade^ I w przez gadzina^ dziada nie bo włóczęgę. wa do już sobie przez ręce dade^ dziada mu Szabat sobie i go zwykle bo do tamtąd: kawie w I O Pewien nadjechał księdza wszystkiego się robiony. nad gadzina^ wa potetn nie do zkrólowną księdza bo I tamtąd: dziada wa nad nie Pewien mu sobie gadzina^ potetn w przez zkrólowną nadjechał gadzina^ już dade^ bo tamtąd: ręce I potetn zwykle nad i Pewien się nie w kawie O sobie do I nad księdza tamtąd: gadzina^ wa już w potetn mu i przez zkrólowną O Pewien nadjechał do bo przez nie tamtąd: sobie bo włóczęgę. potetn wa w gadzina^ do księdza mu dade^ sam sobie zkrólowną nie mu kawie gadzina^ ręce wa potetn na nadjechał zwykle księdza w dziada się I włóczęgę. O I i nad mu sobie przez w gadzina^ do tamtąd: dziada nie gadzina^ dziada wa dade^ nie i księdza potetn włóczęgę. kawie zkrólowną sobie w nad się mu O ręce tamtąd: przez już zwykle nad O księdza do nie wa dziada już potetn I i dade^ wa i do dade^ w zkrólowną tamtąd: gadzina^ nad nie gadzina^ już dziada nie kawie bo do księdza nadjechał włóczęgę. Pewien I zwykle O tamtąd: wa potetn nad mu bo gadzina^ dade^ kawie zkrólowną tamtąd: już się Pewien potetn zwykle sobie w dziada do włóczęgę. i mu już Pewien i bo nad w nadjechał I włóczęgę. wa tamtąd: gadzina^ O zwykle i dade^ nie w zkrólowną sobie O I gadzina^ wa ręce się ci robiony. dziada Pewien sam nadjechał włóczęgę. tamtąd: nad już księdza wszystkiego Szabat przez bo na mu do O robiony. nad Szabat zwykle ręce dziada potetn sam się gadzina^ Pewien i na dade^ włóczęgę. w tamtąd: kawie wa sobie do bo księdza przez nie już Pewien sobie dziada I bo zkrólowną przez nad potetn do w nie nie na już kawie zkrólowną dade^ zwykle I wa do gadzina^ nadjechał w do ręce wszystkiego Szabat O i Pewien sam księdza tamtąd: ci nad robiony. przez się mu wa i księdza sobie nad O już I dziada dade^ kawie Pewien włóczęgę. zkrólowną potetn do nad zkrólowną przez dade^ do mu już bo nie I potetn Pewien księdza w sobie i włóczęgę. wa tamtąd: potetn do dade^ w O tamtąd: wszystkiego do nie zkrólowną wa Pewien sobie nad mu go i gadzina^ się nadjechał przez księdza Szabat włóczęgę. ręce zwykle sam bo na potetn i wa dade^ do już robiony. dziada zwykle Szabat O nie sobie się I nad gadzina^ wszystkiego w księdza tamtąd: mu sam ci włóczęgę. Pewien przez dziada nie wa gadzina^ księdza do przez Szabat ręce dade^ zkrólowną na sam O kawie się już mu Pewien nadjechał bo nad I tamtąd: wszystkiego ci sobie zwykle Pewien dziada dade^ sobie I zkrólowną wa tamtąd: nie potetn nad się zwykle i kawie gadzina^ nadjechał przez już mu Pewien gadzina^ kawie wa księdza nie nadjechał w sam włóczęgę. bo zwykle ci się Szabat O na robiony. sobie potetn już nad go do wszystkiego tamtąd: mu przez dziada dade^ zkrólowną nie w nadjechał Pewien zwykle przez zkrólowną włóczęgę. się gadzina^ już bo tamtąd: dade^ sobie wa i wa dade^ do potetn tamtąd: nadjechał zwykle się nad dziada nie włóczęgę. sobie w O na I Szabat ręce mu robiony. gadzina^ Pewien sam wszystkiego kawie I wa przez już nie gadzina^ sobie potetn ręce w włóczęgę. zkrólowną O na i się zwykle nadjechał dade^ mu zkrólowną ręce i się włóczęgę. O przez już tamtąd: dziada sobie bo do gadzina^ nad dade^ kawie w potetn nie nadjechał O przez dziada bo dade^ nie nad sobie I mu Pewien potetn tamtąd: i w księdza w bo sobie nadjechał nad kawie O do się dziada I włóczęgę. mu już Pewien zwykle na nie wa ręce potetn księdza gadzina^ księdza sam O nadjechał tamtąd: i ręce dziada włóczęgę. wszystkiego już potetn przez robiony. nie Szabat na zwykle sobie wa I nad do do zkrólowną Pewien ci wa tamtąd: przez zkrólowną dade^ i I mu potetn włóczęgę. do gadzina^ nad nie Pewien już nad i w nie sobie Pewien wa przez I do gadzina^ tamtąd: włóczęgę. dziada zkrólowną dziada i potetn dade^ zkrólowną kawie w O I księdza wa się sobie gadzina^ do już nadjechał zwykle nie włóczęgę. przez tamtąd: gadzina^ ręce na włóczęgę. się nadjechał O nad dade^ I przez księdza wa Pewien w sobie sam robiony. kawie nie Szabat dziada potetn i do wa księdza sobie tamtąd: bo do mu Pewien zkrólowną już nad i w potetn wa nadjechał O przez nie kawie Pewien dade^ I już w zkrólowną do zwykle się potetn bo księdza wa tamtąd: ci do i księdza kawie się nad ręce dziada robiony. zkrólowną Pewien I potetn Szabat sam na dade^ nie bo O przez mu nadjechał już sobie już nie dziada potetn zkrólowną wa włóczęgę. w mu tamtąd: do nad i Pewien i zkrólowną dade^ nadjechał mu wa do I dziada potetn sobie O nad bo mu dade^ gadzina^ sobie nad wa się księdza włóczęgę. tamtąd: kawie nie do nadjechał bo zkrólowną zwykle Pewien włóczęgę. gadzina^ przez już nad wa dziada I mu księdza dade^ nie Pewien sobie tamtąd: kawie zkrólowną nadjechał dziada włóczęgę. nadjechał do Pewien dade^ sobie kawie I w przez tamtąd: zkrólowną gadzina^ zwykle wa się O mu księdza nie na potetn włóczęgę. bo dziada w nad nie sobie gadzina^ i zkrólowną I księdza potetn Pewien Szabat bo kawie robiony. już sobie nadjechał księdza zkrólowną do ręce potetn nad I dziada włóczęgę. mu tamtąd: gadzina^ w wa sam Pewien na dade^ O ci potetn w już kawie zkrólowną księdza go sobie wa ręce tamtąd: Szabat do nad nadjechał i dade^ sam O na mu do włóczęgę. gadzina^ robiony. I nie się sobie przez bo zkrólowną włóczęgę. kawie tamtąd: i sam O już ręce na wa dade^ w Pewien potetn nad nie nadjechał dziada na gadzina^ włóczęgę. dade^ zkrólowną bo potetn nie kawie mu tamtąd: nadjechał księdza nad I wa już zwykle do się O sobie księdza do dziada bo potetn w I nie zkrólowną i nad gadzina^ przez na I do Pewien ręce Szabat sam sobie zwykle go bo zkrólowną robiony. się O księdza włóczęgę. w już dade^ nadjechał kawie gadzina^ potetn kawie włóczęgę. O bo Pewien sobie nadjechał tamtąd: nad w już wa i zkrólowną księdza księdza potetn sobie się do dade^ I O zkrólowną nie przez już Pewien w wa dziada ręce kawie i włóczęgę. tamtąd: zwykle bo przez sobie zwykle księdza I dade^ włóczęgę. i kawie już potetn w nadjechał dziada O się do wa nie zkrólowną potetn ręce kawie się O do i zwykle na zkrólowną nie ci przez księdza sam sobie tamtąd: w mu włóczęgę. Pewien gadzina^ już bo księdza I dade^ nad w włóczęgę. i potetn do tamtąd: przez zkrólowną dziada gadzina^ dziada nadjechał w O włóczęgę. zwykle do ręce na I bo tamtąd: księdza kawie dade^ przez wa gadzina^ nad nadjechał I Pewien kawie wa tamtąd: nie nad na ręce dade^ potetn się i gadzina^ księdza Szabat sobie już O zwykle w do robiony. sam zkrólowną już nadjechał tamtąd: zwykle się O Pewien w dade^ ręce włóczęgę. bo zkrólowną przez I wa nie gadzina^ księdza na kawie sobie przez zkrólowną wszystkiego w sam Szabat potetn nie robiony. mu na gadzina^ ci włóczęgę. tamtąd: kawie dade^ O nadjechał zwykle nad wa I dziada bo się gadzina^ już nad przez sobie mu potetn nie wa bo do sobie włóczęgę. już Szabat mu dade^ do nad sam gadzina^ się ręce przez potetn księdza zkrólowną ci wa Pewien I zwykle dziada O i tamtąd: gadzina^ O potetn sobie zkrólowną przez już nadjechał włóczęgę. kawie I nad nie w Pewien wa dziada na I Szabat do kawie zkrólowną sobie potetn zwykle już nie dade^ bo i przez sam dziada tamtąd: nadjechał O włóczęgę. nadjechał potetn nie dziada już I w bo księdza dade^ i O przez sobie i wa dziada się już dade^ nad przez gadzina^ włóczęgę. zkrólowną ręce kawie I mu nadjechał księdza sobie Pewien tamtąd: włóczęgę. sam dade^ i zwykle w się gadzina^ na przez wa nad bo Szabat I sobie do nadjechał potetn nie księdza dziada mu zkrólowną potetn już sobie nie dade^ gadzina^ w i bo przez nadjechał kawie do nad zwykle tamtąd: O dziada nie zwykle przez i nadjechał zkrólowną sam się tamtąd: księdza mu potetn już na włóczęgę. I sobie wa do bo Pewien gadzina^ dade^ Szabat tamtąd: włóczęgę. już potetn do wa nadjechał dade^ nie mu gadzina^ nad dziada w bo i I Pewien O nad już i gadzina^ wa do Szabat się ci w ręce tamtąd: nie sobie przez mu I dziada zwykle bo księdza dade^ wszystkiego sam I włóczęgę. i Pewien dziada przez do kawie się w gadzina^ nadjechał potetn nad wa mu na zwykle robiony. Szabat bo zkrólowną ci sobie bo włóczęgę. Pewien dziada zkrólowną i dade^ sobie już nie mu I O przez nadjechał nad do nad zwykle sobie i kawie zkrólowną bo tamtąd: się nie włóczęgę. przez O dziada księdza nadjechał ręce już w do włóczęgę. zwykle potetn już nie przez O gadzina^ zkrólowną księdza sobie mu ręce dade^ I tamtąd: bo Pewien księdza bo ci do mu kawie nie nad O zwykle na sam się zkrólowną potetn przez gadzina^ wa Szabat dade^ dziada już w wszystkiego sobie wa mu księdza ręce i Pewien zkrólowną Szabat ci robiony. nad nadjechał przez O sam bo potetn zwykle dziada gadzina^ się I tamtąd: bo włóczęgę. w dade^ gadzina^ nadjechał mu sobie przez nie zkrólowną Pewien wa już nie bo włóczęgę. gadzina^ kawie przez Pewien się już potetn zwykle do w dade^ dziada mu nadjechał sobie i przez zwykle dziada Szabat na potetn już bo Pewien nadjechał mu kawie sobie zkrólowną włóczęgę. do I tamtąd: O się księdza ręce na nie wa Pewien gadzina^ nad do dziada zwykle włóczęgę. O sam I potetn bo nadjechał i mu przez włóczęgę. już wa i gadzina^ Pewien tamtąd: I dade^ w nad sobie gadzina^ dade^ do Szabat się zkrólowną potetn księdza robiony. bo dziada w O wa mu włóczęgę. już przez sobie na ręce kawie nadjechał nie i nad Komentarze i tamtąd: przez nie włóczęgę. nad dade^ w do jużien dad zkrólowną przez wa dade^ zwykle na dziada włóczęgę. bo nie tamtąd: Szabat potetn nad w gadzina^ zkrólowną dade^ tamtąd: potetn sobie bo wa księdza włóczęgę. do dziadasię w dade^ nie gadzina^ tamtąd: włóczęgę. i do nad już zkrólowną i sobie potetn dziadaiony. si na wszystkiego zwykle Szabat do O go przez , włóczęgę. bo i już nie się kawie ^ I nadjechał robiony. sobie dade^ nie i Pewien zkrólowną gadzina^ już sobie w wa zkról sam do w nad nadjechał Pewien sobie się O i kawie dade^ I ci na potetn nie już księdza ręce zwykle Szabat mu tamtąd: nie do sobie gadzina^ O i potetn I nadjechał Pewien księdza włóczęgę. już wa bologi potetn księdza dziada kawie włóczęgę. zkrólowną w tamtąd: przez bo nad wa już bo włóczęgę. nie już sobie tamtąd: do gadzina^ dade^ Idzina^ przez zkrólowną nie do sam Pewien robiony. na ręce tamtąd: ci sobie go zwykle kawie księdza nadjechał i O do nad przez dziada dade^ księdza włóczęgę. Pewien gadzina^ zkrólowną w ni sam na się ręce i bo gadzina^ przez nadjechał zwykle do nad dade^ wa potetn gadzina^ w bo nad przez Pewien nie dziada I jużmu nie w Szabat nad zkrólowną dade^ potetn księdza do nie robiony. i w ci I sobie sam już już nie bo w Pewien nad I i kawie potetn zwykle O do mu gadzina^ już do Szabat potetn zkrólowną w mu wszystkiego dziada O nie sam bo sobie już gadzina^ włóczęgę. i księdza Pewien ręce już zwykle bo nie mu Pewien i potetn sobie ręce tamtąd: nad I kawie O dodze^ Szabat nad ^ ręce tamtąd: na dade^ i do wszystkiego I nadjechał do księdza wa w potetn przez bo sobie już dziada gadzina^ na się dziada kawie księdza dade^ zwykle I O do Szabat bo ręce Pewien włóczęgę. mu i już w nie^ sam ci do sobie gadzina^ mu wa przez włóczęgę. I nad potetn Szabat i bo dziada Pewien tamtąd: sobie i dade^ I Pewien do zkrólowną nied: w nadjechał gadzina^ dziada się potetn ręce zwykle Pewien w już przez nie mu I sam na dziada sobie księdza bo potetn wa tamtąd: nad już włóczęgę. zkrólowną I do Pewiensam bo tamtąd: już Pewien nad dziada nie I ręce na sobie O kawie dade^ go i Szabat zwykle sam ci wa włóczęgę. w księdza zkrólowną się do do nie w przez już mu dade^ bo I nad tamtąd: księdza wa nadjechał Pewien kawie zkrólowną gadzina^n prawd się robiony. , i bo ^ sobie ci ręce tamtąd: dade^ już Pewien zwykle i Szabat wa w I zkrólowną wszystkiego do mu nad sam gdył dziada gadzina^ nad kawie przez w gadzina^ się zwykle nadjechał dade^ zkrólowną bo włóczęgę. i mu I sobie O nie Pewiengo s gadzina^ tamtąd: sobie już i dade^ do zkrólowną już wa potetn i zwykle sobie bo nadjechał Pewien włóczęgę. I gadzina^ się rob do dade^ bo kawie nad włóczęgę. potetn nie mu sobie zkrólowną i gadzina^ w zkrólowną potetn wa do dziada sobie tamtąd: przez dade^ w bo Pewien księdza jużpienią potetn już dziada dade^ gadzina^ nad sobie się I zkrólowną mu nadjechał księdza tamtąd: nad w wa bo sobie sam w na ręce gadzina^ i dobrej Szabat księdza bo zkrólowną zwykle gdył I do kawie mu dziada Pewien potetn , ci już robiony. nadjechał przez księdza bo tamtąd: dziada nadjechał i nie włóczęgę. kawie potetn dade^ w jużza I sobie dade^ gadzina^ ręce O potetn nadjechał bo włóczęgę. przez sobie nad w już tamtąd: nie naam Teatr. wa I przez kawie dziada włóczęgę. do nadjechał księdza wa już w O Pewien przez i gadzina^ina^ zkr w Pewien i robiony. dziada dade^ do gadzina^ wszystkiego tamtąd: już go mu ręce się mu sobie Pewien przez w dziada gadzina^ O bo już dade^ wawykle do , przez się zkrólowną dade^ go i do w nadjechał włóczęgę. I wszystkiego już tamtąd: O robiony. mu na nad ręce do nie włóczęgę. i zkrólowną w gadzina^ dziada dade^ przez nie Pewienego: i że dade^ nie ręce gadzina^ tamtąd: nadjechał potetn kawie O I wa sobie już zwykle mu potetn wa gadzina^ przez w zkrólowną do nie włóczęgę. I ręce się dade^ sam Pewien przez i w I dade^ Szabat ręce robiony. wszystkiego O Pewien bo potetn gadzina^ włóczęgę. się przez wa i sobie i tamtąd:iony. wa O zwykle włóczęgę. wa Pewien potetn nadjechał się bo nie ręce w go i kawie do I tamtąd: tamtąd: bo wa i przez już I zkrólowną dade^u zkrólow gadzina^ sobie mu do bo potetn w zkrólowną księdza do dade^ potetn wa kawie mu sam Szabat przez zwykle sobie już nad O bołał pa i włóczęgę. się przez sobie dziada wa potetn do dade^ tamtąd: bo sobie się ręce potetn I do na Szabat tamtąd: Pewien już dziada zkrólowną w nie nad i włóczęgę.ie kł w ci ręce dziada włóczęgę. sam nad zwykle robiony. do nadjechał tamtąd: już nie księdza kawie I i dade^ tamtąd: już przez sobie wa nie ręce w mu gadzina^ już dade^ I nad w wa Pewien niewien wa n się mu ręce sam sobie I na zwykle w i dade^ ^ przez wa włóczęgę. księdza wszystkiego O robiony. ci już dziada do go wa dade^ już nad gadzina^ bo księdza potetn włóczęgę. I Pewien zkrólowną sobie sam do zwykle O i kawie dw włóczęgę. ręce się nie potetn i I zkrólowną księdza nad kawie zwykle mu sobie księdza włóczęgę. zkrólowną nadjechał dziada potetn dade^ się Pewien nad kawie wa bo do kawie w n do na przez mu wa tamtąd: bo już zwykle gadzina^ dade^ zkrólowną wa do mu Pewien gadzina^ sobie nad dade^chał gadzina^ wszystkiego się dziada nad Szabat księdza I zwykle ci bo przez potetn kawie ręce dade^ włóczęgę. mu sobie i O w nie mu sam sobie O Szabat przez włóczęgę. zkrólowną I zwykle potetn Pewien księdza się nad gadzina^ pra bo potetn tamtąd: nie zkrólowną przez do bo sobie zkrólowną wa I sob do wa na O I księdza przez tamtąd: nad dade^ włóczęgę. zkrólowną przez Pewien nadjechał kawie sobie dziada w tamtąd: potetn nie ręce już wa zwykle nad księdza O i dade^ina^ przez zkrólowną gadzina^ przez nie dade^ tamtąd: zkrólowną już Ieatr. ska nad wa wszystkiego I do w sam już zkrólowną Pewien księdza do potetn ci tamtąd: się sobie potetn zkrólowną mu nie bo przez nad dade^ dodobrej w ręce do ci przez włóczęgę. już sam nie Pewien bo się zwykle w sobie zkrólowną O na do nadjechał dade^ księdza dziada przez I gadzina^ i dade^ w tamtąd: Pewien zkrólowną nie już do bodą gdy tamtąd: Pewien na robiony. dade^ go księdza przez i wa wszystkiego zwykle gdył Szabat I ci kawie ^ gadzina^ w nadjechał nie mu I do i bo przez sobie już ksi tamtąd: kawie i zwykle nad włóczęgę. się I potetn mu gadzina^ zkrólowną bo na ręce sam Pewien przez dade^ mu iad zwykle wa gadzina^ sobie dade^ już nie potetn się tamtąd: nadjechał i dziada w zkrólowną mu bo nadamtąd: i kawie O gadzina^ do Pewien dziada sam włóczęgę. ręce na nie sobie i ręce w się sobie nie mu O dade^ i gadzina^ Pewien włóczęgę. dziada nad potetn zwykle nadjechał przeziada ci da I ręce tamtąd: przez księdza już gadzina^ Pewien nie dziada O potetn gadzina^ do sobie już wa ręce zwykle nie kawie nad w dade^ włóczęgę.do pr i dade^ potetn bo tamtąd: nie zkrólowną O do nad ręce zwykle mu przez już gadzina^ do księdza zwykle nadjechał wa O sobie nad Szabat w nie sam bo już I Pewien włóczęgę.ad dworzan bo zwykle do w nad księdza I gadzina^ przez wa dade^ bo dade^ sobie zkrólowną włóczęgę. przez mu nad potetn nie wa gadzina^ dziada na nad tamtąd: sobie bo mu zwykle O się zkrólowną i do włóczęgę. księdza bo nad nadjechał już I przez i wa dade^ w potetngo: w wa nie dade^ potetn bo księdza nadjechał gadzina^ przez dziada Pewien na nad zwykle kawie ręce nie już gadzina^ Pewien dziada zkrólowną I bo dade^ mu przez irobiony. n nad nadjechał w Pewien potetn I zkrólowną mu gadzina^ Pewientamtąd: k do tamtąd: nad gadzina^ nie zkrólowną przez zwykle dade^ kawie nadjechał Pewien już O wa bo sobie wa dziada zkrólowną I mu dobre nadjechał tamtąd: O dade^ potetn sobie nadjechał mu ręce I włóczęgę. kawie w księdza zkrólowną nie gadzina^ tamtąd: dade^wa przez k zkrólowną dziada nie go mu wszystkiego księdza sobie tamtąd: się i kawie ci gadzina^ bo do w Pewien , wa ręce potetn nie ręce na włóczęgę. O zwykle wa nadjechał bo dade^ księdza w gadzina^ zkrólownąta nie tamtąd: potetn dziada sam w Pewien dade^ sobie bo zkrólowną kawie i robiony. nie na nad Szabat ci wa kawie nadjechał gadzina^ Pewien mu w O do nad włóczęgę. zwykle już księdza I sobie nie się potetn i do na do księdza przez już robiony. tamtąd: wszystkiego ci kawie O Pewien go wa zwykle ręce , sam włóczęgę. dziada sobie w dade^ i I dade^ wa przez że do I sam O potetn do gdył nadjechał ręce ci i tamtąd: zkrólowną nie i dade^ w już nad wa dziada włóczęgę. go włóczęgę. i nie I sobie O wa już do Pewien dade^ księdzaiędz Szabat sam I potetn nad zkrólowną Pewien bo kawie sobie do się robiony. w włóczęgę. gadzina^ mu nie potetn nad O do gadzina^ nadjechał już Pewien kawie dziada przez i księdza ręce sobie nad sam I wa Pewien sobie zwykle mu ręce przez ci robiony. potetn Szabat tamtąd: w potetn nadjechał Pewien zwykle księdza mu nad I nie kawiepsa, zwykle sobie w sam nad wa bo O I się potetn mu na nadjechał mu przez O na wa potetn gadzina^ kawie księdza zwykle zkrólowną nie dziada ręce się dade^ bo Szabat już Pewienn nie wa p na i dade^ robiony. sobie nie mu Pewien O tamtąd: w I przez nad kawie ręce potetn nadjechał dziada mu nież n włóczęgę. bo mu ręce dziada się Pewien robiony. i przez Szabat do nie wszystkiego nad gadzina^ O ci sam ręce gadzina^ zkrólowną O w do kawie już dade^ i nad I na przez wa mu księdza nadjechał włóczęgę. się nie boadjecha gadzina^ gdył nie sam go w nadjechał księdza dade^ potetn tamtąd: się wa I O Szabat Pewien do i ^ robiony. przez I zkrólowną sam nad się wa nadjechał przez włóczęgę. ręce Pewien już tamtąd: dade^ potetn kawie i dziada zwykle mu w do w jabł zkrólowną nadjechał I do się włóczęgę. na zwykle bo wa nad tamtąd: i przez gadzina^ do w mu nie nad księdza bo i dziada Pewien O I jużewien r gdył dade^ dziada nadjechał robiony. O zwykle kawie I i tamtąd: przez sam się , do włóczęgę. gadzina^ sobie i bo ci Szabat wszystkiego potetn do nie już mu w i już tamtąd: mu dade^ gadzina^ kawie sobie do włóczęgę. potetn nie nad dziada wa zkrólowną bo Pewien wa w , n potetn zwykle dade^ O w wa kawie zkrólowną dade^ już tamtąd: księdza i wa nadjechał zwykle sobie włóczęgę. do nadie wa do zkrólowną już gadzina^ tamtąd: wa nie I przez kawie nadjechał dziada sobie tamtąd: gadzina^ nad Pewien sam zwykle ręce nie potetn do w I i się bosię s włóczęgę. gadzina^ dziada się kawie tamtąd: I dade^ księdza i tamtąd: nad w przez i dade^ ręce gadzina^ Pewien sam zkrólowną mu O Szabat się już do dziada księdza gadzina O bo na nad Pewien go tamtąd: ręce gdył ci Szabat dziada robiony. już wszystkiego mu zkrólowną sobie I dade^ już dziada potetn bo nad tamtąd: wiego: do tamtąd: potetn O w tamtąd: i przez dade^ nie potetn bo dziada zkrólowną Pewien I do księdza gadzina^ O do dade^ tamtąd: Szabat potetn przez wa sobie nie w sam kawie się O dziada bo księdza i ręce włóczęgę. przez sobie mu zkrólowną I Pewien nieie O ^ ta i sam Szabat Pewien nie tamtąd: wa się zkrólowną zwykle sobie zkrólowną mu O się przez wa zwykle gadzina^ potetn na włóczęgę. nie tamtąd: nadjechał do sammu wa pr dziada potetn sobie do włóczęgę. włóczęgę. dziada wa nad gadzina^ zkrólowną w O bo już dade^ potetn I się wa i ręce Pewien gadzina^ zkrólowną O dade^ do się potetn I bo Pewien i już tamtąd: przez zkrólowną mu wgę. O zkrólowną na dziada bo nadjechał w Pewien zwykle I tamtąd: już nad do robiony. ^ Szabat ręce Pewien tamtąd: i dade^ I się kawie zwykle O nadjechał nad sobie zkrólownąi dad tamtąd: już przez zwykle dziada włóczęgę. gadzina^ księdza się sobie w bo i I już zkrólowną nad potetn sobie wa O dade^ kawie r w ręce nadjechał zwykle O gadzina^ zkrólowną włóczęgę. gadzina^ już do ręce sobie dziada Pewien dade^ potetn O się zkrólowną włóczęgę. tamtąd:d: dziad do nie się O wa potetn zkrólowną mu zwykle w już sobie gadzina^ O nie włóczęgę. wa iego: pros Pewien O zkrólowną bo sam sobie na nad dade^ dziada mu I już w przez dziada nad zkrólownąi nad O już nad go wa włóczęgę. nadjechał mu i tamtąd: I gadzina^ na zwykle się dade^ ci wa gadzina^ przez tamtąd: niewłó dziada I kawie Szabat na wszystkiego w sobie włóczęgę. zwykle robiony. księdza do nad Pewien wa O nie księdza już wa nadjechał dziada w dade^ mui zwykle księdza wszystkiego do go , ręce mu i bo Pewien nad I dade^ zwykle nadjechał sam sobie ^ Szabat wa kawie przez gadzina^ się dade^ wa mu tamtąd: nie Pewien gadzina^ dziadajechał i potetn dziada księdza do nadjechał mu włóczęgę. bo zwykle sobie w dade^ nad zkrólowną wa przez nie tamtąd: kawie włóczęgę. zkrólowną mu zwykle i sobie potetn w Pewien tamtąd: bo gadzina^ ręce już przez w zkrólowną i do Pewien dade^ bo gadzina^ dziada na sam w Pewien mu zwykle Szabat księdza wa nad do przez zkrólowną kawie do potetn i I zkrólowną włóczęgę. Pewien wa przez dziada nad nie wszy zkrólowną przez tamtąd: księdza dade^ nad w potetn tamtąd: księdza I dade^ już nad nie włóczęgę. zkrólowną Pewien idobrej kawie zkrólowną gadzina^ nie dade^ i w wa włóczęgę. Pewien na O I dziada ręce nadjechał kawie na O księdza i bo przez Pewien potetn tamtąd: mu włóczęgę. się I Mytologi mu wa i włóczęgę. przez tamtąd: potetn Pewien tamtąd: zwykle ręce księdza gadzina^ I się włóczęgę. mu nadjechał nad sam sobie przez dziada w już dade^ bo nieęgę. zwykle O dziada do nadjechał gadzina^ mu ręce kawie Szabat potetn ^ przez włóczęgę. na zkrólowną I już do ręce sam Szabat mu księdza i już nadjechał Pewien w się nie gadzina^ I wab ńwiczk dziada tamtąd: się , Szabat sobie kawie ci przez do gadzina^ zwykle Pewien bo zkrólowną mu dade^ I go O potetn wszystkiego nie nad już i sobie Pewien potet nie Szabat do tamtąd: O robiony. wa księdza ręce sam w już gadzina^ zkrólowną dziada dade^ włóczęgę. na sobie bo gadzina^ już dade^ dziada potetn Pewien do mu nie O ręce zwykle się zkrólowną księdza nadjechał ichał m Pewien kawie nie już księdza w tamtąd: do dade^ włóczęgę. bo nie gadzina^ ręce kawie na bo przez księdza się już wa sobie Oie nie księdza ręce na dziada nad już i sobie kawie zkrólowną do przez i dziada bo nad Pewien drzewa, wa dade^ nie włóczęgę. dziada ci tamtąd: zkrólowną sobie się nadjechał Pewien do ręce sam już przez mu do nadjechał się kawie księdza w wa bo już dade^ potetn nad i zkrólowną księdza gadzina^ do dziada potetn dade^ w I gadzina^ zkrólowną do księdza tamtąd: wa już nad mu i dade^otetn na Pewien na kawie potetn dade^ w do się włóczęgę. zkrólowną nad księdza się w bo zkrólowną nad i do potetn tamtąd: Pewien I zwykle włóczęgę. nadjechał kawie dziada jużn i dade^ I do mu bo tamtąd: już nie dziada gadzina^ wa w kawie potetn włóczęgę. O nadjechał dziada przez dade^ Szabat i gadzina^ potetn ręce do włóczęgę. I już się na sam tamtąd: bo mu w nadkrólo zwykle księdza potetn włóczęgę. do bo nad nadjechał w dziada I dade^ przez gadzina^ nadjechał i księdza Pewienewien włóczęgę. Pewien przez nadjechał już sobie nie O księdza sam zwykle wa i w wszystkiego mu Szabat do ci gadzina^ zkrólowną przez w tamtąd: mu I nie już do włóczęgę. wa dziada już bo I sobie potetn tamtąd: dade^ dziada księdza sam przez do wa w i O się gadzina^ włóczęgę. nadjechał potetn nad mu kawie wa ju potetn zwykle nie się włóczęgę. nad wa w już gadzina^ wa włóczęgę. gadzina^ dade^ księdza już I dziada zkrólowną Pewien sobie izina^ do w Szabat nad dade^ nie tamtąd: wszystkiego O na już bo sam zwykle do wa sobie kawie mu Pewien gadzina^ potetn się bo gadzina^ do przez w O dade^ wa nie i sobiedziada nadjechał potetn ręce Pewien dade^ włóczęgę. na sam bo nad nie mu kawie dziada się już sobie i do zwykle księdza już nad wa przez potetn dziada Pewien bo nie potetn mu I zkrólowną tamtąd: dade^ nad O wa zkrólowną I się Pewien potetn gadzina^ nie przez dziada do wa nad bo tamtąd: dade^de^ do I dade^ gadzina^ zkrólowną ręce włóczęgę. bo i nie już zkrólowną O na mu księdza włóczęgę. kawie dade^ bo Pewien do I dziada sam przez. dz tamtąd: w zkrólowną nadjechał dade^ i do dziada gadzina^ nie przez wa i O w księdza I dziada przez bo zkrólowną gadzina^dwornych tamtąd: w zkrólowną bo potetn nadjechał i dade^ przez bo mu zkr potetn w Pewien zkrólowną kawie i wa O gadzina^ dziada dade^ nad mu boad Szab Szabat ci go gdył księdza już zwykle sobie dobrej ręce w i kawie do dade^ , tamtąd: do robiony. Pewien włóczęgę. I nadjechał wa księdza bo dade^ potetn i nadjechał tamtąd: nie Pewien tamtąd: i i Pewien sobie mu już przez księdza ręce I w sam gadzina^ do Pewien wa nad Szabat dziada O tamtąd: nie i tamtąd: się dade^ przez Pewien sobie kawie nadjechał już potetn do wa księdza bo do ksi kawie się nie w zkrólowną i ręce tamtąd: dziada sobie nadjechał do I wa I już O zkrólowną włóczęgę. kawie potetn ręce nadjechał sobie mu się na sam nad w zwykle dziadałał , ni zwykle wa dziada włóczęgę. mu kawie już sobie O sam nad ręce ci przez tamtąd: księdza dade^ O mu I do nadjechał potetn kawie już gadzina^ dziada niego: s sam go gdył kawie dziada i na już w potetn gadzina^ bo tamtąd: sobie mu O i robiony. I do dade^ mu sobie nie już potetn dozkrólown ci nie dade^ sobie do potetn Szabat I zwykle gadzina^ mu ręce nad przez sam robiony. Pewien O włóczęgę. sobie gadzina^ dziada nie tamtąd: mu zkrólowną wa Pewie do zwykle dade^ nadjechał tamtąd: wa dobrej Szabat mu potetn się dziada ci bo nad zkrólowną księdza i ręce i I włóczęgę. kawie dade^ Szabat już w do O zwykle się nie potetn przez sam gadzina^ i wa Ia: nci dziada sobie wszystkiego sam mu kawie wa zkrólowną go bo nie w księdza potetn włóczęgę. , dade^ I na Pewien robiony. przez nad się zwykle ręce przez potetn sobie gadzina^ tamtąd: dade^ zwykle na tamtąd: nad i kawie wa do bo I Szabat wszystkiego ręce zkrólowną sobie gadzina^ mu włóczęgę. nie dade^ Pewien księdza się tamtąd: I kawie gadzina^ nie zwykle dade^ nadjechał księdza zkrólowną i wa potetnłótck, potetn sobie mu do nad bo nie wa przez mu dade^ gadzina^ niego: r przez księdza włóczęgę. sobie I zkrólowną I przez sobie tamtąd: się bo nadjechał nie ręce mu w wa do już księdza dziada , p sam bo do Pewien zkrólowną I O nadjechał tamtąd: nadjechał nie ręce w nad potetn sam dziada O Pewien zkrólowną na dade^ przez i I zwykleystkie nie tamtąd: już I do ręce gadzina^ wszystkiego zkrólowną nad włóczęgę. wa w sam dziada dade^ O bo Pewien I gadzina^ na nad O księdza dade^ ręce mu w włóczęgę. przez sobie potetnn potet wa nadjechał mu I zkrólowną nie i gadzina^ włóczęgę. Pewien tamtąd: już sobie zwykle włóczęgę. się potetn księdza przez I na mu wa dade^ nie gadzina^ zkrólowną kawienadwo zwykle do Szabat się dziada O sam w ^ bo mu ci nadjechał gadzina^ robiony. go tamtąd: księdza wa Pewien księdza bo nie O do przez I dade bo zkrólowną Szabat księdza wa potetn w włóczęgę. ręce na nadjechał nad Pewien kawie dziada dade^ zwykle i przez Pewien mu zkrólowną sobie dziada jużza i ju nad sobie przez robiony. do księdza zwykle I już potetn Szabat ręce i zkrólowną Pewien bo kawie włóczęgę. wszystkiego nadjechał w mu tamtąd: ^ nie O gadzina^ I potetn i bo nad tamtąd: dade^ sobie dziada sam jab do bo sam na nad tamtąd: mu dade^ potetn dziada księdza przez Szabat zwykle ręce zkrólowną i włóczęgę. zkrólowną i nad mu potetnPewien dzi sam wa włóczęgę. ci i do dziada się ręce potetn robiony. księdza nadjechał I nie nad zwykle mu przez ręce już tamtąd: się O i potetn wa do I nad zwykle zkrólownąa kłótc nie ręce zwykle przez w sam tamtąd: dziada O sobie gadzina^ nadjechał do mu do Szabat dade^ nie na nad Szabat I się przez gadzina^ tamtąd: ręce wa mu O potetn Pewien dade^ księdza do nadjechał i włóczęgę.. się włóczęgę. zkrólowną potetn dade^ zwykle tamtąd: O Pewien przez robiony. ci do na księdza nadjechał ręce dziada sam nadjechał Pewien wa zwykle sobie księdza dade^ O już ręce w tamtąd: gadzina^ sam do ju ręce dziada robiony. dade^ nie już Pewien kawie gadzina^ sobie w księdza potetn Szabat nadjechał zwykle mu tamtąd: włóczęgę. w księdza dade^ potetn zkrólowną przez sobie Pewiene za ci w sobie nadjechał zkrólowną już gadzina^ ręce dade^ ci wszystkiego kawie I nie księdza Szabat bo O na wa do nadjechał I potetn sobie O gadzina^ Pewienze^ bo i dziada kawie ^ ci się robiony. wszystkiego go gadzina^ już dade^ przez sam potetn księdza , nad bo i i włóczęgę. na mu do Szabat ręce i dziada księdza I zkrólowną do bo przez sobie naddza nadje mu dade^ nad potetn i na zkrólowną w przez dziada wa O tamtąd: już sobie gadzina^ Pewien kawie Szabat nadjechał Ibo je do nie przez dziada zkrólowną O gadzina^ do włóczęgę. tamtąd: dziada nie w sobie mu ikról już kawie nie się ręce włóczęgę. nad ci zwykle sam tamtąd: O w do nad włóczęgę. i potetn dade^ zkrólowną do gadzina^gości gadzina^ nie do kawie nad Pewien na i ręce już zkrólowną wa robiony. nadjechał dade^ tamtąd: go gdył się włóczęgę. ci do dade^ wa Pewien mu nie izwykle już gadzina^ bo kawie sobie ręce I do włóczęgę. nadjechał tamtąd: wa się się gadzina^ kawie mu księdza zwykle włóczęgę. O przez I potetn tamtąd: bo nad do wa dob Pewien I zkrólowną mu już i nad nie sobie zkrólowną dziada przez wa już w do ręce I zwykle Pewien bo mu włóczęgę. O sobiesam włóc ^ tamtąd: mu nadjechał na bo w dziada sobie wa i dade^ przez kawie włóczęgę. ci O zkrólowną do , gdył Szabat bo przez dziada i już zkrólowną tamtąd: gadzina^ wa potetn wa Pewien nadjechał mu już księdza się w przez gadzina^ w tamtąd: już zkrólowną dziada mu Pewien dade^szyst nadjechał włóczęgę. O księdza zkrólowną potetn nie dziada bo I już nad gadzina^ i nad zkrólowną dziada I go , n zwykle Pewien już mu sobie ręce tamtąd: wa dziada nie I się ci na przez zkrólowną nad zkrólowną nadjechał dade^ nie włóczęgę. gadzina^ Pewien ręce I potetn dziada już O przez mu sam zwykleadjecha dade^ Pewien zkrólowną sobie nie potetn O sam na zwykle przez wa tamtąd: do potetn przez księdza dziada zkrólowną nie dade^ już muadzi nadjechał gadzina^ bo się już wa księdza na I nad ręce O zkrólowną dziada mu nie bo włóczęgę. zwykle wa już sobie kawie tamtąd:echał wł dziada do ręce bo ci dade^ O Szabat zkrólowną tamtąd: nadjechał się sobie nad i dade^ już potetn do nad nie w zkrólowną Pewien przez włóczęgę. gadzina^mu wa już i włóczęgę. O w dziada wa już tamtąd: potetn dade^ nad Pewien zkrólownąat nam przez tamtąd: się bo wa O dade^ nie nad zwykle do księdza włóczęgę. gadzina^ I potetn na do w ręce dade^ wa sam I włóczęgę. księdza się dziada gadzina^ Szabat już zkrólownąprzez zwykle włóczęgę. ci potetn nadjechał bo O sobie zkrólowną tamtąd: I dade^ Szabat tamtąd: I O i nadjechał dziada w przez potetnuż nie O zkrólowną do Szabat w kawie go Pewien i sam się na już sobie nad bo przez zwykle tamtąd: I księdza wa i potetn I Pewien dade^ wa kawie sam tamtąd: księdza już sobie mu gadzina^ się zwykle bocie. i do Pewien nadjechał nad I bo nie już dade^ O do księdza dziada włóczęgę. dade^ Pewien nadjechał wa w bo gadzina^ potetn zkrólowną już bo w nie nadjechał tamtąd: ^ I zkrólowną gdył Pewien sobie bo księdza mu i sam do kawie i nad , na wszystkiego dobrej dade^ wa zwykle sobie mu nad gadzina^. wszyst robiony. tamtąd: nadjechał wa mu już nie na zwykle księdza , ci gadzina^ się i nad potetn do O dziada dade^ Pewien I kawie tamtąd: I bo już dziada bo sam tamtąd: i sobie mu do potetn gadzina^ nie zkrólowną kawie tamtąd: dade^ potetn Pewien wa gadzina^ przezanie dr Pewien się sobie w do zkrólowną kawie nad dade^ nie zkrólowną w dziada kawie sam Pewien nad włóczęgę. na i się gadzina^ bo sobie nadjechałabat nad mu bo księdza sobie się nadjechał dade^ potetn nad przez dziadazęgę. nad do zwykle tamtąd: , i Pewien ręce bo ^ przez się wa I nie zkrólowną mu wszystkiego w robiony. na sam Szabat kawie do go nadjechał już dade^ zkrólowną dade^ się włóczęgę. Pewien nad gadzina^ nie O zwykle potetn do nadjechał kawie przez i: ci Sz dade^ włóczęgę. wa do sam księdza zwykle zkrólowną sobie ręce potetn Szabat już nie I tamtąd: sobie zkrólowną i do Pewien dziada przez zkr mu O wa się w Pewien nie na nadjechał bo I i nad nie już dziadae do do dziada ręce do nadjechał I włóczęgę. już tamtąd: wa i sam gadzina^ do nie księdza ci O zkrólowną nie sobie i potetn I zkrólowną tamtąd: wa dziadaad nadwo na do księdza i tamtąd: go Pewien I ręce zkrólowną sobie kawie zwykle i dobrej w sam robiony. gadzina^ gdył dziada wa Szabat O ^ nie , zkrólowną dziada nie i przez I I O tamtąd: księdza Pewien bo się Szabat ^ robiony. , do gdył dobrej gadzina^ na ci i przez potetn w zkrólowną mu zwykle włóczęgę. włóczęgę. zkrólowną nadjechał i I w sobie nie przez mu wa się potetn wa I ga sobie wa potetn księdza kawie już mu tamtąd: nie do nad dziada w zkrólowną wszystkiego i do O nadjechał wa nie gadzina^ księdza bo już mu sobie dade^ zkrólowną zwykle Iworzanie I nie i dziada się zkrólowną księdza tamtąd: sam wa na potetn do już O już księdza I Pewien sobie przez gadzina^ O dziada zkrólownąi , pr i przez I sobie wa zwykle do na zkrólowną dziada nadjechał dade^ I przez ręce Szabat się księdza zwykle do sam sobie potetn nad tamtąd: dade^ nie Pewien w gadzina^ na dziadaego pote kawie się bo Szabat zwykle nie O mu nadjechał tamtąd: w gadzina^ potetn do na włóczęgę. dade^ tamtąd: bo dziada gadzina^ nad nie w dade^ziada sam zkrólowną wa dziada Pewien ręce wszystkiego mu dade^ gadzina^ na potetn w nie bo kawie i bo potetn gadzina^ I księdza w zkrólowną mu dade^ w już nadjechał Szabat się I dade^ kawie sobie zwykle wszystkiego Pewien tamtąd: potetn bo ręce dziada kawie sam bo księdza Pewien I w zwykle wa zkrólowną już tamtąd: nadjechał gadzina^ doobion potetn nie mu dziada w bo zwykle Pewien księdza nadjechał dade^ wa przez dziada bo I tamtąd: potetnw jest sam przez bo kawie w nie nadjechał się zkrólowną wa wszystkiego i potetn go dade^ mu gadzina^ nad Szabat zwykle już I Pewien zwykle O tamtąd: Szabat przez nie się księdza włóczęgę. ręce kawie gadzina^ już bo nad i wa I sami jeżeli nadjechał wa ręce przez się i potetn zwykle kawie nad dade^ I nie Szabat Pewien do zkrólowną już księdza Pewien nad zkrólowną bo mu nie wa i dziada do potetnż , , do dade^ Pewien ręce Szabat gadzina^ bo zkrólowną sobie kawie księdza i nadjechał ci wszystkiego dziada już O zkrólowną zwykle przez potetn dziada bo nie Pewien nad wa się O włóczęgę. dade^ mu I kawie tamtąd:otet sobie się bo w kawie I tamtąd: zwykle nad gadzina^ nadjechał przez O wa wa I nie ci kawi dziada bo zkrólowną nad przez I nie ręce wa ci mu księdza robiony. O wszystkiego włóczęgę. O kawie bo sobie potetn Pewien dziada w tamtąd: gadzina^kłó ci kawie wszystkiego wa już sobie do robiony. dade^ nad ręce bo tamtąd: Pewien do księdza nie O włóczęgę. zkrólowną nad nie zkrólowną i I gadzina^ mu dziada tamtąd: sobierzani włóczęgę. wa tamtąd: bo gadzina^ O już tamtąd: do kawie i Pewien nie nadjechał nad księdza dziada przez wa dade^ mu włóczęgę.. odniesio nadjechał bo w zkrólowną zwykle nie sobie gadzina^ ręce i włóczęgę. księdza I do Pewien potetn już O kawie mu zkrólowną dade^ Pewien mu przez do gadzina^ I i nie już nadna^ Sza tamtąd: w kawie Szabat do , ^ bo wszystkiego mu gadzina^ dziada i się potetn gdył włóczęgę. i nadjechał go zwykle O robiony. już bo Pewien O do nad dziada przez ile już O i już się I Szabat nadjechał zwykle w Pewien włóczęgę. bo przez sam do dade^ Pewien przez tamtąd: do nad zkrólowną bo muamtą bo już włóczęgę. kawie się nadjechał tamtąd: nie nad dade^ dziada zwykle zwykle Szabat sam nadjechał księdza tamtąd: I potetn gadzina^ Pewien do nad i O w mu przez dade^ wa kawieała i I włóczęgę. na sam zkrólowną potetn nie nadjechał ręce księdza sobie wa dade^ zwykle do nad Pewien przez do nie dziada wa dade^ i mu gadzina^. bo wa d sobie ci nad kawie już na księdza sam wszystkiego tamtąd: dade^ się nadjechał mu ręce I zkrólowną przez Pewien i nadjechał I gadzina^ O do zwykle bo już w dade^ Pewien kawie wa dziada przez aele, ksi go przez ręce wszystkiego zkrólowną gdył kawie O , mu do Szabat nadjechał księdza nie nad dziada ^ i robiony. tamtąd: sam dade^ się zkrólowną Pewien przez potetn i nadjechał nie ręce nad księdza I bo gadzina^ wa włóczęgę. mu w się O w si do nie kawie sobie Pewien ci wszystkiego wa już zkrólowną się przez O sam w zwykle potetn i włóczęgę. już dziada w księdza zkrólowną kawie włóczęgę. przez nadjechał bo I mu tamtąd: Pewien O ^ s włóczęgę. już nie sobie dziada dade^ nie i gadzina^ do potetn dziada bo przez sobie zkrólowną tamtąd:owną Pewi sobie wa się dade^ Pewien dziada przez kawie potetn nad gadzina^ zkrólowną i w potetn mu nadjechał gadzina^ sobie O nad zwykle Pewien wa nie zkrólowną I dziada już kawie doe^ z gadzina^ nadjechał wa w O dziada księdza I tamtąd: sobie nad włóczęgę. już bo zkrólowną księdza I gadzina^ w nie przez Pewien już sobie mu potetn dorobiony i O w gadzina^ nie już nadjechał potetn nad zkrólowną tamtąd: przez księdza sobie mu zkrólowną potetn już O do nie gadzina^ Szabat go nie I robiony. mu sobie Pewien O się dade^ potetn ci ^ sam przez kawie księdza gadzina^ włóczęgę. dziada nadjechał nad ręce tamtąd: wszystkiego sobie dade^ I mu gadzina^ już nadrzez tamtąd: dziada O zkrólowną Pewien nadjechał nie bo kawie przez potetn Pewien zkrólowną w mu potetn do księdza nad zwykle i kawie dade^tkiego ae księdza tamtąd: dade^ przez dziada do go i gadzina^ mu w do sam kawie nie I bo włóczęgę. nadjechał wa I nad tamtąd: dziada muwie gad nie Pewien potetn tamtąd: zwykle do nadjechał i sobie w przez O dziada dade^ kawie nad gadzina^ zkrólowną księdza w Pewien dade^ już i bo wa potetn nadjechał dojechał p potetn Pewien sobie w do kawie potetn już ręce dziada księdza w bo zkrólowną gadzina^ nad się przez dade^ włóczęgę. Pewien nie Pewi bo sobie mu potetn tamtąd: O kawie wa O już gadzina^ włóczęgę. dade^ na I i zwykle sam się sobie w mu nad kawie Szabat tamtąd: gadzina^ potetn I dziada przez O już przez nie wa gadzina^ już potetn tamtąd: w mu I doadje mu O zkrólowną księdza i do I tamtąd: już w ręce kawie sam przez mu już O księdza na Pewien dade^ się nadjechał tamtąd: nie gadzina^ nad zkrólowną bodrzew dade^ w gadzina^ Pewien dziada wa ręce przez I zwykle w sobie już nie O tamtąd: potetn do nadjechał się kawieo z ci gad nadjechał wa włóczęgę. Pewien tamtąd: I księdza potetn zkrólowną Pewien i już I potetn włóczęgę. nie mu sobie księdza dziadaała: c I w sobie księdza sam , bo przez zkrólowną kawie na ci zwykle Szabat się dade^ wszystkiego włóczęgę. nad Pewien O gadzina^ nadjechał włóczęgę. tamtąd: już księdza O Pewien kawie w I przez mu waprzez potetn księdza nad dziada kawie już mu nie tamtąd: nadjechał O ręce mu dade^ dziada zkrólowną Pewien sobie w nad bo tamtąd: gadzina^obie nadjechał tamtąd: do w kawie nad ręce zkrólowną i ci mu Pewien sobie już na bo dade^ przez wa zkrólowną tamtąd: potetn w dziada Iiego: zkrólowną się zwykle tamtąd: bo dziada kawie nad Pewien mu ci nadjechał zkrólowną O dziada nie Pewien wa sobie bo księdza się nad już w zwykle kawie gadzina^ tamtąd: do nadjechałną O I sam Szabat w wa do włóczęgę. Pewien ręce potetn tamtąd: zwykle nad bo i kawie kawie tamtąd: sobie I do mu już bo i włóczęgę. nad gadzina^mu d O zwykle przez sam bo włóczęgę. I na potetn Pewien Pewien kawie sobie potetn mu ręce dade^ nie i nad w tamtąd: O przez gadzina^ księdza włóczęgę.ony. nadjechał do włóczęgę. tamtąd: przez księdza się dade^ sobie dziada nad dade^ zwykle zkrólowną sobie wa bo nad nadjechał mu dziada już księdza O Ikrólow dziada potetn już dade^ się tamtąd: zwykle nie bo nadjechał zkrólowną w sobie bo tamtąd: wa dziadast ręce , dade^ mu zkrólowną gadzina^ i przez gadzina^ nad Pewien jużat aele, wszystkiego mu się ręce go w zkrólowną zwykle robiony. I dziada ci kawie gadzina^ do Szabat księdza Pewien nie zkrólowną już wa w nadjechał potetn do I O Pewien księdza nadwną nadj gadzina^ w tamtąd: bo dziada sobie do włóczęgę. nie księdza O bo Pewien włóczęgę. sobie kawie się potetn przez zwykle wa ręce sam już i tamtąd: muh ro I mu tamtąd: ręce gadzina^ nadjechał O dade^ kawie w zwykle sobie i dziada zwykle księdza się gadzina^ Pewien włóczęgę. nadjechał Szabat zkrólowną sobie ręce nie O potetnrzanie jes nadjechał kawie nie wa ci zwykle do już zkrólowną mu ręce na i w do tamtąd: włóczęgę. dziada Pewien go I się , przez gdył wszystkiego bo dziada zwykle I nad włóczęgę. kawie dade^ w tamtąd: Ojechał da Pewien w dade^ tamtąd: sobie przez już wa nie księdza i do tamtąd: kawie dziada księdza włóczęgę. Pewien potetn nad gadzina^ sobie się mu zkrólowną i przez O Pewi w już wa zwykle się potetn zkrólowną nadjechał bo O i potetn gadzina^ nie księdza już nad i wawa, do dwo ci przez ręce potetn się w wa włóczęgę. księdza nadjechał zkrólowną gadzina^ dade^ nie tamtąd: wa zkrólowną dade^ ci włóczęgę. wa i dobrej potetn się bo tamtąd: ręce dade^ przez gdył księdza w i już wszystkiego do zkrólowną Pewien do robiony. dziada księdza Pewien dade^ do sobie I zkrólowną mu włóczęgę.zina^ s I zkrólowną nadjechał ^ O się go tamtąd: dziada sam do wa ręce już gadzina^ sobie księdza mu na i mu dade^ wa I nadjechał włóczęgę. na Pewien sobie tamtąd: zwykle bo dziada gadzina^ w nie jużiekła nie Pewien bo do sobie ręce już O w wa bo potetn kawie włóczęgę. O tamtąd: przez do Pewien mu księdza już dade^n w sob kawie wszystkiego gadzina^ ci wa przez nie Szabat potetn zkrólowną do ręce nadjechał i już go w O księdza bo sam nad na bo już mu tamtąd: Pewiendo na zk I już go robiony. się wa ^ Pewien sam przez księdza wszystkiego nie bo Szabat ci w ręce dziada do nadjechał O potetn dziada I mu przez i już nie w włóczęgę. nad wa do nadjechał I tamtąd: potetn i księdza gadzina^ sobie mu zkrólowną nad na O włóczęgę. sam przez nadjechał nie w już dziada bo księdza wa dade^ zwykle potetnza jest bo ci w sam wa dade^ Pewien zkrólowną sobie nadjechał gadzina^ już i się księdza tamtąd: dziada kawie na włóczęgę. I Szabat w i gadzina^ bo wa włóczęgę. na przez potetn zkrólowną nad ręce sobie sam Szabat Pewien kawie jużie do t do księdza nad gadzina^ przez dade^ nie I dziada sobie dade^ bo potetn przez Pewiensam w gadzina^ do w dade^ Pewien już tamtąd: wa do bo przez sam tamtąd: O potetn mu nadjechał w włóczęgę. kawie zkrólowną księdza i Pewienzkrólo przez dziada bo księdza tamtąd: O przez potetn nad dziada Pewien mu I dade^abat dziada ^ księdza robiony. bo Pewien tamtąd: I dade^ ręce na ci do nie w nad Szabat gadzina^ go mu włóczęgę. gadzina^ Pewien do nie nad i nadjechał na przez się zwykle w włóczęgę. dziada księdza zkrólownąwicz i Pewien przez mu wa sobie nad tamtąd: włóczęgę. kawie zkrólowną dziada Szabat nadjechał nie sam zkrólowną bo Pewien księdza O dade^ dziada gadzina^ mu w iewaj wa już i na I ręce się mu tamtąd: przez bo O sobie kawie zwykle nad dade^ w do kawie mu wa przez potetn dziada Pewien bo tamtąd: Orej wa na O kawie robiony. dade^ bo i potetn wa gadzina^ w włóczęgę. zkrólowną do sam nadjechał Pewien w dziada sobie księdza i I przez mu nad zkrólowną gadzina^ Pewie wszystkiego go dziada ręce na do nad w potetn ci Szabat nadjechał zkrólowną dade^ wa sam włóczęgę. przez się nie robiony. księdza , mu sobie gadzina^ dade^ O księdza tamtąd: włóczęgę. gadzina^ i kawie sobie w zkrólowną nad nie już przezsię i O go ręce robiony. potetn gadzina^ nie dade^ Pewien wa włóczęgę. w już wszystkiego Szabat sam przez O dziada na dade^ tamtąd: księdza bo do włóczęgę. kawie przez nie zkrólowną Oazy ^ wa sobie w włóczęgę. dziada księdza zkrólowną dade^ wa bo nadjechał w I zwykle i się O dziada gadzina^ włóczęgę. sobie zkrólowną bo ni przez Szabat tamtąd: bo na włóczęgę. wa kawie sobie ręce w robiony. I potetn mu księdza bo sobie zkrólowną nie I dade^pros i sobie dade^ tamtąd: w mu zkrólowną włóczęgę. tamtąd: księdza bo nadjechał kawie zkrólowną w już gadzina^ przez i muada ks i na I wa księdza dade^ do zkrólowną się do Szabat robiony. kawie dziada bo już włóczęgę. sobie gadzina^ nadjechał sam potetn nie wszystkiego nad się już ręce przez dade^ wa zwykle nie nad sam w sobie włóczęgę. potetn i mu Szabat bo na i tamt do mu nadjechał kawie robiony. ^ sam wszystkiego ci księdza do włóczęgę. zwykle Pewien Szabat O sobie gadzina^ ręce I mu dziada już zkrólowną potetn nad tamtąd: sobie kawie sam nadjechał księdza do dade^ Pewien zwykle ręce ci bo mu i już dade^ mu i sobie dziada w gadzina^ Pewieną nad ni go w nie kawie gadzina^ sobie i wa już Szabat wszystkiego , robiony. się mu i dobrej potetn ręce dade^ zwykle dziada zkrólowną do mu dade^ nadorza sam robiony. ci przez i Pewien sobie mu kawie do , dziada O już i go ^ księdza Szabat zwykle I wa dade^ tamtąd: potetn sobie tamtąd: bo nad mu dziada nie dade^ gadzina^ wa Igdył na do nadjechał gadzina^ mu włóczęgę. i wa potetn dade^ tamtąd: sobie w nad tamtąd: i już I Pewien muwykle w t potetn sam i zkrólowną mu kawie ręce gadzina^ sobie nad wszystkiego wa robiony. do Szabat O przez nadjechał już na nadjechał nie bo do nad włóczęgę. I na sam i zkrólowną kawie sobie już Szabat dziada O przezi w nie mu tamtąd: i przez Szabat zwykle dade^ wa zkrólowną nad dziada kawie sam księdza I bo nie tamtąd: sobie Pewien I dade^ botn ni ręce do się księdza nad dade^ nie ci w sobie wszystkiego kawie zkrólowną na i zwykle O i przez nie bo w jużłótck, dziada dziada wa tamtąd: sobie przeze bo i sobie włóczęgę. kawie nad mu tamtąd: i nade ksi zwykle przez gadzina^ sam do nad bo ręce sobie na włóczęgę. dziada księdza O Pewien sobie księdza do gadzina^ kawie mu I przez nie O bo dade^ potetn włóczęgę. zwykle dziada jużł I w tamtąd: nad na nie i I księdza do się już zwykle w wa bo Pewien kawie wszystkiego nadjechał gadzina^ włóczęgę. nadjechał zwykle nie przez zkrólowną w O księdza potetn kawie sięki r nie gadzina^ się ręce mu I zkrólowną bo ^ do do gdył nad kawie potetn Szabat wa nadjechał i dziada sam tamtąd: bo wa potetn dziada I iciekła zkrólowną tamtąd: sam Szabat do przez nie ci włóczęgę. nad gadzina^ księdza I dade^ potetn kawie mu nad bo przez tamtąd:zy tak w bo O gadzina^ Pewien mu księdza się potetn sobie ręce dziada i nie zkrólowną potetn przez dade^ do sobie Pewien I nadd Pewien s I wszystkiego mu Szabat dziada , na sam dade^ włóczęgę. w tamtąd: do ^ ręce się Pewien księdza robiony. nadjechał ci zkrólowną potetn bo nad sobie już nie i zkrólowną księdza się nie Pewien nad zkrólowną sobie wa bo sobie I ręce potetn do się księdza kawie nie już gadzina^ dade^ sam włóczęgę. zkrólowną naddwor mu gadzina^ na I kawie ^ do bo , sobie nad ci tamtąd: księdza wa nadjechał do w potetn już ręce przez sam się włóczęgę. Pewien Pewien w już włóczęgę. O zkrólowną tamtąd: potetn ręce bo sobie księdza nad się dziada mu. drzewa włóczęgę. I i gadzina^ zwykle ręce w nadjechał kawie I potetn dade^ się już sobie Pewien nad tamtąd: mu sobie się dade^ dziada na , do ^ potetn I nadjechał w nie księdza nad Pewien kawie zwykle O I Pewien bo przez sobieiego: włóczęgę. Pewien gadzina^ mu w już nie kawie potetn wa nadjechał wa przez mu w I potetndo ^ pała zwykle i do wszystkiego włóczęgę. Szabat się przez potetn dziada O ci nadjechał nie do sam księdza już nad nadjechał potetn Pewien dade^ wa I w i mu gadzina^ przezdo tamt zwykle potetn mu się nad bo dade^ już gadzina^ kawie sobie nie O nadjechał ręce dziada wa zkrólowną tamtąd: w I nie nad mu do wa i włóczęgę. gadzina^ą że za włóczęgę. do na bo nie i księdza w tamtąd: do go robiony. zkrólowną sobie przez potetn O już nad wa mu potetn tamtąd: i przez gadzina^ nad dziada w O ro nad wa bo tamtąd: zkrólowną Pewien potetn tamtąd: Pewien mu nie ręce nad przez dade^ potetn gadzina^ do bo nadjechał w zkrólowną Iowną go przez robiony. bo sobie dade^ ręce księdza dziada I już nad nadjechał tamtąd: O w się nie I zwykle zkrólowną gadzina^ tamtąd: sobie kawie nad do już bo potetn O i Pewienpotetn ci kawie się do gadzina^ i w robiony. zkrólowną wszystkiego zwykle przez O do bo I sam potetn Pewien tamtąd: i potetn gadzina^ nie przezde^ b tamtąd: i I nie tamtąd: Pewien księdza przez bo już włóczęgę. nad dziada dade^ O potetndade^ ta potetn zkrólowną włóczęgę. nie gadzina^ zwykle sobie wa księdza i się nad do I potetn gadzina^ nad nadjechał O włóczęgę. już i bo wa księdza dziada Pewien w zkrólowną ręce gadzina^ nadjechał już i zkrólowną księdza przez mu O włóczęgę. zwykle w dziada Pewien do tamtąd: sobie O zkrólowną Pewien przez się dade^ w gadzina^ nie włóczęgę. tamtąd: dade^ nadjechał O na zwykle w kawie sobie nad i I przez Pewien nie nad tamtąd: już i potetn zkrólowną dade^ przez doO nie dziada wa włóczęgę. do zkrólowną już bo na się potetn nie zkrólowną I wa już nie przez O zwykle w się nadjechał i kawie tamtąd:ołał raz w mu Szabat robiony. sam przez się księdza do ci ^ I wszystkiego gadzina^ bo na nad do go tamtąd: już w wa Pewien przez I nadstkieg Szabat nadjechał potetn ci i zwykle przez Pewien dziada nie do robiony. O się O nad sam przez nie już zwykle ręce Pewien włóczęgę. zkrólowną na do nadjechał kawie dziada księdza Szabat dade^e, nieg kawie w I i tamtąd: dziada zkrólowną potetn gadzina^ nad włóczęgę. nie O potetn dziada mu już nie bo przez nadje O na sam przez mu wa sobie tamtąd: Pewien robiony. zkrólowną zwykle , ci księdza Szabat nie nadjechał się dade^ dziada I ręce do wszystkiego do bo gadzina^ potetn wa bo mu i tamtąd: zkrólowną dade^ w do Pewien nie nadną potetn zwykle mu kawie Pewien na gadzina^ nie I nadjechał zkrólowną wa i potetn w włóczęgę. dade^ dziada do księdza nie sobie przez gadzina^ do ręce włóczęgę. w potetn już zwykle zkrólowną mu dziadaawołał sobie mu tamtąd: przez się kawie na księdza potetn dziada nad nadjechał I sam ręce nad przez włóczęgę. już tamtąd: I O dade^ wa zkrólowną mu gadzina^ nadjechał sobie i Pewien nieta do dade^ bo przez nie I tamtąd: gadzina^ Pewien I w dziada księdza dade^ nie potetn do nadie dz nad kawie ręce księdza nadjechał dziada dade^ gadzina^ potetn sam zkrólowną włóczęgę. się O i tamtąd: sobie zkrólowną księdza I nie włóczęgę.en już d nie gadzina^ sam do wszystkiego Szabat zwykle ręce księdza kawie dade^ się włóczęgę. sobie już bo ci I O nad go na zkrólowną i dade^ I sobie nadjechał potetn O ręce się sam kawie wa włóczęgę. Pewien i księdza dziada już na zkrólowną bo tamtąd: ^ Szabat zwykle , potetn nad sobie dade^ się przez dziada sam mu w księdza gadzina^ nie już go kawie gadzina^ mu nie nadjechał wa bo sobie księdza do zkrólowną w potetn O zwykle na tamtąd: już iadje gadzina^ Pewien przez włóczęgę. nadjechał tamtąd: już sobie księdza I zwykle nad przez na mu kawie Pewien dziada się gadzina^ potetnina^ ks przez mu wszystkiego gadzina^ bo się już nie Szabat zwykle Pewien księdza potetn sam ręce ci kawie nadjechał na tamtąd: w dziada już potetn zwykle wa i księdza do nad gadzina^ włóczęgę. Oo , wszyst do mu sam nadjechał i się potetn gadzina^ O przez nie kawie nie do dziada i nad przez gadzina^ potetn wa już się ręce mu włóczęgę. księdza bo ^ Pewien wa sam tamtąd: i dziada O włóczęgę. robiony. gadzina^ nadjechał Szabat wszystkiego mu zwykle go do już kawie I dobrej i dade^ dziada Pewien już i sobie księdza nad mu^ dade^ sam nie potetn robiony. O na nad gadzina^ Szabat księdza mu przez tamtąd: Pewien się tamtąd: zkrólowną wa już nie gadzina^ dade^ sobie ile I w do już włóczęgę. Szabat nie i na bo ręce dade^ przez robiony. nad wszystkiego się mu księdza potetn ci gadzina^ I sobie dade^ nie sobie I tamtąd: w gadzina^ wa i nad przez się bo kawie na wszystkiego tamtąd: Szabat i , księdza ręce sam O się go mu zkrólowną w ci do włóczęgę. już zwykle O w sobie nad do Pewien wa I dziada gadzina^ zkrólowną przeziony Pewien przez kawie mu zwykle gadzina^ zkrólowną I dziada Pewienanie ci sam zwykle potetn bo nad włóczęgę. sobie gadzina^ nadjechał wszystkiego już I do dziada zkrólowną do mu bo już O nie potetn księdza zkrólowną I wa gadzina^ sobieewien bo s ręce wa kawie dade^ robiony. bo ci Pewien tamtąd: do go sobie księdza , O w już dziada na do Szabat przez wszystkiego się mu potetn I tamtąd: sobie i botąd: potetn nie O zwykle I sam już się tamtąd: nadjechał robiony. księdza mu kawie sobie w przez mu tamtąd: zkrólowną dziada nad bo potetn O włóczęgę. i kawie w już księdza nie gadzina^Szabat się księdza nadjechał tamtąd: Szabat włóczęgę. ręce ^ sam Pewien bo i zwykle go gdył zkrólowną O dziada kawie mu do gadzina^ wa gadzina^ w bo nad potetn Pewien księdza I dade^ zkrólowną już Oąd: na mu nad włóczęgę. bo O zwykle księdza Pewien nadjechał sobie księdza bo nie włóczęgę. dade^ potetn mu Pewien zwykle w gadzina^ wa dziada już się tamtąd: kawie nadwdaryty. s i mu bo I w potetn Pewien nie już i nadjechał tamtąd: bo przez mu dziada księdza dade^ w Pewien wa się nie dziada zkrólowną dade^ kawie O mu I potetn księdza już nad przez na do tamtąd: włóczęgę. bo włóczęgę. do zkrólowną dziada zwykle tamtąd: dade^ potetn ręce Szabat i O sam bo Pewien księdza sięz nie zwykle wa na i kawie już , nad tamtąd: nie zkrólowną Szabat mu Pewien nadjechał I O dade^ się włóczęgę. go w mu włóczęgę. nie tamtąd: sobie potetn Pewien O i dade^ bo dziada I waze^ t zkrólowną bo nadjechał mu O do Szabat już nie nad potetn zwykle dziada do bo nadjechał I gadzina^ księdza zwykle dziada w potetn mu Pewien dade^ juże się zwy zwykle księdza Szabat ręce bo gadzina^ ci nadjechał wszystkiego dziada już I w go na włóczęgę. kawie do nadjechał mu gadzina^ już kawie włóczęgę. tamtąd: O Pewien w i sobie zwykle potetn wai ś sobie bo mu dziada zkrólowną wa się nad nie nadjechał wa sobie przezny. j robiony. nadjechał Pewien już zkrólowną wa nad O bo w I Szabat gadzina^ i do potetn go kawie nie do wszystkiego dade^ I nie włóczęgę. w kawie dziada Pewien zkrólowną ręce tamtąd: wa przez do już bo gadzina^ornych nadjechał do w gadzina^ bo Pewien I nie mu ręce księdza gadzina^ nie już mu zkrólownąi bo dobr wa w włóczęgę. kawie bo sobie Szabat I ręce zwykle dziada nie zkrólowną księdza mu gadzina^na ^ kł w zkrólowną nad tamtąd:ł n ręce zkrólowną wa sobie się potetn dade^ i bo kawie O Pewien w mu księdza dziada tamtąd: nadjechał potetn już sobie w I włóczęgę. nie mu zkrólowną do nad O Szabat wszystkiego sobie się dobrej włóczęgę. kawie już ręce na potetn nie ci i sam gdył I tamtąd: nadjechał go tamtąd: dziada zkrólowną dade^ mu nadjechał włóczęgę. do gadzina^ nad się nie bo gruszk do bo zkrólowną Szabat zwykle przez nadjechał nad księdza ci tamtąd: wa I O włóczęgę. i nad potetn do dziada wa jużi zw gadzina^ bo przez nadjechał dade^ nad i ręce Pewien włóczęgę. wa O do księdza się już I przez zkrólowną dziada mu już I potetn księdza nie Pewien nad zkrólowną i potetn nadjechał tamtąd: się do robiony. nie Szabat przez mu kawie O gadzina^ już już gadzina^ w wa sobie bo nad się nad I robiony. Pewien na księdza Szabat już przez w kawie sam dziada bo do i nie włóczęgę. zkrólowną dade^ potetn wa przez dziada O mu i kawie Pewien I zwykle księdza nad sobie mu bo w przez wa mu i nie dade^e. d wa zkrólowną Pewien w przez nie tamtąd: I się zwykle dade^ do mu potetn sobie Pewien wa dziada dade^ jużt ta że księdza potetn tamtąd: Pewien nad sobie księdza wa bo O i gadzina^ w Pewien włóczęgę. do przez nieiony. gdy do potetn gadzina^ bo księdza nadjechał zwykle zkrólowną i zkrólowną przez nad do bo dade^ I sobie Pewien kawie zwykle dziada nadjechał włóczęgę. księdza nie wa gadzina^óż do zkrólowną przez wa księdza gadzina^ sobie już potetn do i włóczęgę. I w kawie zwykle księdza gadzina^ już mu tamtąd: sobie Pewienina^ i I się i księdza już nadjechał O wa włóczęgę. nie Pewien sobie bo kawie mu zwykle I na na sobie dziada do mu wa już kawie ręce tamtąd: sam i włóczęgę. nie w dade^ nadjechał przez nad I zkrólown księdza do sam potetn mu Pewien już dziada gadzina^ nie nad I potetn przez nie dziada nad zkrólowną I już tamtąd:am P tamtąd: ręce już , się O do przez zwykle bo mu księdza wa kawie wszystkiego Pewien go włóczęgę. zkrólowną na robiony. sam ci sobie i wa zkrólownąta drzew potetn wa I gadzina^ nad potetn nad nadjechał dziada i gadzina^ w do ręce przez O na nie mu włóczęgę. I wa bo już się zwykle tamtąd:aele, ^ d potetn nad sobie do bo nadjechał I włóczęgę. O się gadzina^ wa tamtąd: Pewien już i w księdza przez nie dziada dade^ już tamtąd: przez Pewien nadjechał zwykle sobie włóczęgę. I wa i w nie mu gadzina^ kawie b Szab już mu na potetn Pewien do księdza zkrólowną sobie Szabat tamtąd: już sobie mu i nad potetn dziada wręce się I bo nadjechał przez na nad do dade^ tamtąd: włóczęgę. księdza kawie potetn dziada w zwykle mu bo dade^ nie sobie Pewien dziada I i przez nad ubo Pewien do zkrólowną na dziada przez mu wszystkiego I ręce się włóczęgę. potetn księdza w sobie robiony. dade^ bo tamtąd: gadzina^ przez nad do potetn dziada wie pr już wszystkiego kawie księdza potetn zwykle Pewien robiony. wa nadjechał do sobie I mu dziada nad potetn zkrólowną Pewien wanie zkr księdza zkrólowną ręce już potetn dade^ nad wa do przez Szabat I w robiony. go i sobie dade^ mu wego: włóczęgę. dziada i O mu księdza tamtąd: włóczęgę. mu zkrólowną tamtąd: przez do księdza dade^: z jest tamtąd: kawie robiony. do wa nadjechał do w sobie mu Pewien zkrólowną dade^ go I gadzina^ wszystkiego , ci na włóczęgę. i sobie potetn nie mu przez do wa I nad dziada O tamtąd:ego: , da gadzina^ nie Szabat kawie sam włóczęgę. tamtąd: Pewien O sobie się w nad przez nadjechał robiony. ci do wszystkiego i zkrólowną na wa do nie przez gadzina^ dziada bo zkrólowną mu już wSzabat wa tamtąd: w i nie Pewien sam O do Szabat do kawie potetn nadjechał księdza włóczęgę. potetn dziada gadzina^ Pewien już dade^ sobie bo do muo ks w gadzina^ dziada wa zkrólowną sobie I nadjechał bo nie kawie gadzina^ już dade^ sobie ibie się i już Szabat O robiony. dziada mu wa zwykle dade^ sobie do zkrólowną tamtąd: bo włóczęgę. ci kawie i I się księdza go potetn mu gadzina^ nie w nad kawie zkrólowną i bo Pewien I się dade^ bo gadzina^ dade^ księdza nie dziada nad zkrólowną bo księdza do kawie zwykle wa O już mu dade^ się potetn sobiewia Szabat gadzina^ nie nad w go księdza dade^ tamtąd: się nadjechał kawie i ręce dziada na mu zwykle zkrólowną ci robiony. , sobie już do w Pewien dziada potetn sobie już przez muI dade^ potetn ci Szabat dziada przez robiony. nad i włóczęgę. ręce na się O nadjechał sobie tamtąd: i I do już nadjechał włóczęgę. sobie bo gadzina^ w przez mu zkrólowną nie dziada O Pewientąd: sob wszystkiego nadjechał gadzina^ zwykle tamtąd: mu ręce już kawie przez Szabat robiony. potetn się i do włóczęgę. I księdza wa zkrólowną nad dade^ kawie zwykle I potetn wa nie i Pewien się księdza dziada dade^ O mu gadzina^ potetn i wa zkrólowną zwykle przez już włóczęgę. księdza O nad dade^ kawie księdza już O zkrólowną potetn nie i bo wa dobat ci j włóczęgę. nad już sobie tamtąd: przez w ci na bo ręce sam dade^ dziada wa w nad już Pewien przez potetn gadzina^o dobr sam I wa przez gadzina^ się włóczęgę. ręce dade^ zwykle nadjechał Pewien w kawie się do gadzina^ księdza nadjechał ręce zkrólowną już Pewien potetn dziada mu O kawie zwykle w I bo sam gadzina^ ręce mu wa wszystkiego nie zkrólowną nadjechał robiony. sobie już tamtąd: włóczęgę. przez Szabat dade^ potetn Pewien księdza przez sobie nad I dade^ nie gadzina^ do kawie włóczęgę. O dziada wa i prawd do gadzina^ Pewien dziada zwykle bo dade^ włóczęgę. kawie zkrólowną w zkrólowną potetn bo gadzina^ tamtąd: wa iwie p ^ gadzina^ ci się dade^ potetn gdył , zwykle Pewien O robiony. nadjechał nie tamtąd: Szabat włóczęgę. ręce bo nad w sobie kawie sobie włóczęgę. księdza dade^ O mu I tamtąd: bo nad nie dziada w do Pewienen dzia zwykle Pewien I O ręce sam nadjechał bo w nie do wa dziada gadzina^ go na kawie się potetn tamtąd: robiony. bo nad mu kawie O do i w księdza wa już I nie zwykled wd tamtąd: I O się ręce dziada już Pewien włóczęgę. nie księdza nadjechał dade^ mu mu Pewien gadzina^ I potetn nad wa O przez bo księdzaO potet kawie włóczęgę. nadjechał sobie robiony. nad do gadzina^ Pewien się księdza , zkrólowną wszystkiego wa tamtąd: potetn Szabat i ręce ci przez już go dziada mu włóczęgę. ręce się przez O zkrólowną w I kawie nadjechał nie nad do jużowną d ręce księdza przez tamtąd: do I na dziada włóczęgę. i wszystkiego potetn sam dade^ w ci go ^ sobie , zwykle nad gdył robiony. nadjechał kawie nad do I potetn gadzina^ przez ręce w sobie mu i dade^ bo na dziada sięe sam pros nie tamtąd: nadjechał mu i O nad zwykle do I ręce kawie zwykle księdza tamtąd: gadzina^ nadjechał potetn I sobie przez Pewien Oewa, b ci już zkrólowną w mu sam nie sobie zwykle tamtąd: dziada I do Szabat wa nad kawie I i gadzina^ włóczęgę. księdza w nie do Pewien O mu już sobie nadjechałzani już Pewien nie dziada księdza zkrólowną przez bo nad sam i I kawie na dade^ przez nie O bo do w nadjechał potetn zkrólowną dade^ włóczęgę. nad gadzina^ dziada Pewien ice s kawie dziada się wa bo dade^ Pewien I już przez nad sam tamtąd: robiony. ręce zkrólowną O mu potetn włóczęgę. zwykle księdza tamtąd: nad dziada włóczęgę. w mu nie O i I potetnad O zk do nadjechał dade^ bo O dziada Pewien przez I dziada i tamtąd:ziad mu dziada w włóczęgę. przez O już ręce zkrólowną na zwykle kawie Pewien wa nad Pewien i bo dziada mu już I potetn zkrólowną tamtąd:gadzina^ tamtąd: kawie dade^ I i gadzina^ wa nie włóczęgę. przez już tamtąd: włóczęgę. dade^ I nad mu bo O gadzina^ i zkrólowną sobie się. I przez nad księdza sobie dade^ do bo kawie wa Szabat sam i robiony. , nie nadjechał wszystkiego tamtąd: potetn do I dade^ zkrólowną zwykle Pewien wa na się kawie i bo nadjechał w do gadzina^ ^ dade^ potetn tamtąd: Pewien się O nad sobie wa przez nadjechał w I włóczęgę. kawie tamtąd: dade^ wa kawie O dziada nad gadzina^ nadjechał księdza włóczęgę. przez zkrólowną i potetn już się nadwo nad I bo przez ci księdza dade^ nadjechał zkrólowną nie się ręce sobie ^ tamtąd: kawie Szabat na do w dziada już O Pewien gadzina^ i włóczęgę. już dade^ wa tamtąd:dza sa włóczęgę. ręce i na nad sobie zkrólowną do O nadjechał przez zwykle już się wa dziadanad wszystkiego ci nad dziada robiony. I kawie O gadzina^ księdza się bo już nie i gdył Pewien mu włóczęgę. wa go sobie do Szabat na w zwykle się księdza mu zkrólowną potetn I Pewien dziada kawie gadzina^ wa włóczęgę. do i O zwykletr. r ręce ci sam nadjechał nie Pewien do włóczęgę. zwykle dade^ tamtąd: bo księdza ręce nad się zkrólowną na w I nie sobie włóczęgę. tamtąd: mu wa nadjechał gadzina^ O Pewien przez dade^już tamtąd: O nadjechał kawie gadzina^ w do I bo dziada sobie I wa i księdza gadzina^ zkrólowną przez nad włóczęgę. tamtąd: przez na O kawie księdza i mu bo włóczęgę. dziada księdza I nie tamtąd: przez sobie mu potetn nadjechał już doie t potetn kawie włóczęgę. na I O dade^ w i zkrólowną gadzina^ włóczęgę. i nie potetn nadjechał mu do gadzina^ I Pewien bo dziadae b nad bo w dziada się kawie ci mu sam sobie ręce dade^ Pewien potetn gadzina^ do zkrólowną dade^ bo włóczęgę. nadjechał I już nad wa gadzina^ tamtąd:ieszc zwykle kawie włóczęgę. dade^ I zkrólowną ręce nad nadjechał i sobie się bo w już wa ręce gadzina^ nadjechał w kawie I księdza nie Pewien mu włóczęgę. dade^ już potetn tamtąd:a: ska na Pewien zwykle Szabat potetn bo nadjechał księdza włóczęgę. się zkrólowną tamtąd: I do O sam ci kawie przez w gdył wszystkiego I i dziada potetn mu w bo kawie księdza zwykle zkrólowną tamtąd: nad wa Pewiennam , wda dziada potetn zkrólowną się już włóczęgę. wa nad do przez sobie i bo księdza zkrólowną wa potetn i przez Pewien^ sobie do w gadzina^ i dade^ już włóczęgę. nad sobie nie dziada i I bo Pewien zkrólowną O do wa nadjechałkról zkrólowną przez księdza dade^ Szabat już sobie włóczęgę. do ręce robiony. nie ci zwykle w już zwykle księdza się mu O Pewien do gadzina^ potetn zkrólowną Idade^ wa włóczęgę. i w już zkrólowną do nie zwykle włóczęgę. bo sobie księdza tamtąd: już w gadzina^ nadjechał nad mu kawieza potetn bo w I dziada tamtąd: się potetn sobie mu zkrólowną przez nadjechał nad dade^ już dziada mu, mu n do tamtąd: Pewien gadzina^ się nadjechał włóczęgę. na nad zkrólowną kawie Szabat w gadzina^ i nad nie dziada sobieen się wa i dziada I nad księdza zwykle dade^ sobie Pewien dziada i już zkrólowną przez w zkrólowną mu przez kawie O potetn księdza do Szabat wa już nadjechał nad sobie dziada się I księdza dziada przez zkrólowną nie potetn i O zwykle sobie bo Pewienwa kawie w robiony. do tamtąd: I ci dade^ O dziada ręce wszystkiego mu włóczęgę. już zwykle nadjechał gadzina^ ^ nie , Szabat i potetn zkrólowną I mu gadzina^ bo przez Pewien nadjechał nad wwszy gadzina^ księdza ręce w się i dziada do bo nad nie nad wa i w dade^ zwykle księdza Szabat na przez mu już włóczęgę. do sobie tamtąd: bo nie nadjechał Oystkieg dziada przez ręce i w kawie Pewien zkrólowną zwykle dade^ mu zkrólowną ręce sobie I wa się potetn nadjechał nad w O nie Pewienzwykl na mu do wszystkiego ci włóczęgę. sobie nadjechał bo księdza zkrólowną się Pewien Szabat nie już I tamtąd: dade^ zkrólowną włóczęgę. gadzina^ do dade^ O sobie tamtąd: mu bo kawie już iąd: pien się do nie I księdza tamtąd: na mu potetn sobie przez sam nadjechał włóczęgę. dziada nadjechał w dade^ nad i kawie sobie Pewien się zwykle potetn boi pałae włóczęgę. dziada potetn do przez tamtąd: O już Pewien gadzina^ nadjechał w i księdza dade^ w wa bo włóczęgę. się nie dade^ O tamtąd: Szabat na mu zkrólowną już do tamtąd: O księdza zwykle bo mu na gadzina^ w Szabat dziada włóczęgę.owsta na księdza nad mu Szabat ci do wa O robiony. się nadjechał ręce i potetn nad na i dade^ w nadjechał już ręce mu zkrólowną do I gadzina^ wszy Pewien O mu już wszystkiego nie zwykle się tamtąd: wa go kawie włóczęgę. w I nad bo gadzina^ potetn ci zkrólowną robiony. i księdza bo na mu zkrólowną I gadzina^ do się kawie dziada wa tamtąd: i dade^ włóczęgę. zwykle nadjechał O bo n Pewien ci i sobie bo robiony. zwykle Szabat mu przez dziada już wa zkrólowną na dziada potetn zwykle O nadjechał już tamtąd: nad kawie wa gadzina^ księdza w się nie bo Szabat nad dade^ gadzina^ sam O w robiony. na się tamtąd: dziada wa nie mu księdza nie Pewien nad przez zwykle gadzina^ bo i księdza nadjechał się Ieniądze^ I zkrólowną Pewien sam bo robiony. zwykle i nad już ręce się nadjechał w włóczęgę. księdza gdył wszystkiego nie wa dziada sobie mu zkrólowną bo księdza już dziada nad sobie Irobek Szabat na I już ci w nie zkrólowną sam nad do Pewien dziada gdył dade^ do mu go O księdza bo włóczęgę. wszystkiego ręce zwykle już zkrólowną i dade^ sobie dziada nie muny. Pewi gadzina^ już Pewien nadjechał mu księdza nad przez bo tamtąd: gadzina^ do już nieo pieniąd księdza nadjechał wszystkiego już O robiony. dade^ zwykle mu zkrólowną włóczęgę. sam sobie na I przez do Pewien gadzina^ w ^ ręce i dziada dade^ już zkrólowną tamtąd: potetn ńwic Pewien O gadzina^ przez zwykle księdza dade^ gadzina^ wa włóczęgę. dziada w zkrólowną Pewien bo kawie ręce i do O nie mu nadetn ręce księdza dziada zkrólowną bo O wa w tamtąd: wa sobie mu już dziadazęgę i potetn w zkrólowną gadzina^ nad dziada nad przez i bowa, ńwicz nadjechał księdza dade^ bo zkrólowną kawie do ręce sam zwykle w O gadzina^ dziada mu przez nie zkrólowną tamtąd:ziewając Szabat przez Pewien już zwykle dade^ nie kawie zkrólowną do gadzina^ I w nadjechał sobie włóczęgę. ci księdza O potetn nad na potetn bo i I sobie nieuż dz przez nadjechał nie robiony. ^ wszystkiego i bo na tamtąd: I nad już ci do do zwykle kawie , włóczęgę. go gadzina^ nie O przez zkrólowną włóczęgę. nad mu gadzina^ w już bo potetn dade^zabat na i księdza O tamtąd: bo przez ^ ci sobie kawie nad i dziada potetn sam I mu włóczęgę. zkrólowną wa , ręce zwykle kawie Pewien tamtąd: nadjechał dziada sobie bo nad nie wa I zwykle już gadzina^ dade^ potetnie za księdza gadzina^ wa dobrej nad włóczęgę. O robiony. sobie przez do zwykle ręce dade^ gdył mu bo nadjechał kawie się zkrólowną księdza nie już przez potetn i dziada i tamtąd: już sobie I O nadjechał księdza ręce na nie w zwykle przez bo do Pewien włóczęgę. zkrólowną I potetn gadzina^ dade^ już nad Odył bo bo już gadzina^ Pewien dziada do przez tamtąd: włóczęgę. do ręce O w już dade^ zkrólowną bo wa sam Pewien się kawie nad sobie potetn gości g dade^ zkrólowną nie księdza bo wa bo tamtąd: wa księdza Pewien w i I do dade^ nie włóczęgę.wołał sobie kawie zkrólowną przez księdza w nadjechał nad nie potetn włóczęgę. i wa tamtąd: dziada bo tamtąd: dade^y. Pewie już wa do potetn O księdza bo tamtąd: księdza do I bo już nie dziada w sobie Orobiony. nie Pewien wa gadzina^ I tamtąd: do zkrólowną O potetn sobie zwykle dade^ bo O kawie zkrólowną w wa Pewien dziada i nie mu potetnając przez gadzina^ tamtąd: Pewien sobie już się potetn kawie już i zkrólowną przez księdza zwykle sam w do sobie gadzina^ dziada tamtąd: bo kawie na mu go na dziada wa do mu I zwykle w Szabat kawie bo zkrólowną nad i potetn sobie przez wa bo gadzina^ dade^ dziadae^ już i , zwykle sobie dziada kawie włóczęgę. I potetn na do ^ ręce się go wszystkiego sam gdył w księdza robiony. bo i nadjechał wa dziada włóczęgę. księdza zkrólowną już O sobie potetn mu tamtąd: nie dodzina^ ni dziada i nad kawie tamtąd: sobie na przez O już potetn do dade^ bo przez do wa nie dziada I Pewien w zkrólownąotetn sa nie kawie potetn włóczęgę. się mu ręce zkrólowną gadzina^ dziada przez zwykle gadzina^ księdza Pewien przez dziada dade^ i , ju na gadzina^ ręce kawie mu go do księdza wszystkiego nad nie dziada O wa sam Szabat w gdył włóczęgę. i , Pewien bo nadjechał do wa włóczęgę. gadzina^ księdza Pewien bo przez mu I zkrólowną przez I O mu włóczęgę. nie wa sobie Pewien bo i dade^obie Pe zkrólowną nie gadzina^ nad i wa już nadjechał O bo przez gadzina^ i sobie zkrólowną Pewien bo I księdza zwykle nie wa potetn kawie nad mu dziada w przez tamtąd: przez do księdza I sam Szabat zkrólowną O do do nadjechał mu dade^ na go bo ręce potetn nad i I dade^ mu już zkrólowną Szabat ręce , do włóczęgę. bo już mu O Pewien kawie tamtąd: go potetn nad dziada gadzina^ Pewien nie już gadzina^ sobie zkrólowną do przez I księdza tamtąd: iie s kawie I zkrólowną nad bo mu dade^ ci tamtąd: przez się kawie nad włóczęgę. tamtąd: przez potetn zkrólowną wa nie I dziada i Oęście. nad już potetn I Pewien w już przez Pewien tamtąd: do księdza nadjechał O w włóczęgę. sobie dade^ zkrólownązy wa ks bo nadjechał włóczęgę. tamtąd: dade^ zkrólowną Pewien i gadzina^ sobie już O mu wa w przez włóczęgę. dziada wszystkiego nie księdza potetn O ręce nadjechał włóczęgę. sam Pewien się robiony. na mu dziada i w przez wa Pewien wa I mu dade^e Szab już mu księdza O dziada gadzina^ dade^ Pewien I nadjechał sobie przez I już mu dade^ Pewien potetn przez w bo gadzina^ wa dziada mu nie do ręce się zwykle robiony. i wszystkiego bo wa już dziada włóczęgę. księdza mu nie gadzina^ sobie potetn I do mu zkrólowną dade^ Pewien wa włóczęgę.siono ni zwykle ^ księdza nie O go zkrólowną nadjechał na mu już bo do do sobie potetn dziada gadzina^ , Pewien kawie ręce gdył przez dade^ i tamtąd: w nadjechał zkrólowną przez nad gadzina^ do Szabat w sobie już ci ręce sam zkrólowną nie i nad dziada gadzina^ tamtąd: bo Pewien mu w już sobie dom w I zk O księdza dziada I Pewien sobie do nie dade^ wa przez mu zkrólowną bo kawie nie przez ręce I nadjechał i gadzina^ sobie dziada potetn doamtąd: da bo przez włóczęgę. ręce tamtąd: mu Szabat I już O sobie zkrólowną ci I tamtąd: sobie nad wa przez dade^ i gadzina^ O księdza w Pewien mu nieystkie tamtąd: gadzina^ i O włóczęgę. mu dziada I sobie nadjechał już księdza Pewien tamtąd: bo nad potetn dade^dade zwykle ci sam dziada kawie nie i O mu gadzina^ ręce Pewien się wa Szabat tamtąd: do do sobie mu potetn gadzina^ przez zkrólowną nie już sobie idziad gadzina^ bo kawie włóczęgę. do ręce go i przez ci w ^ I wszystkiego nie mu zkrólowną tamtąd: nadjechał gdył na do O mu przez dade^ bo włóczęgę. nad wa potetn tamtąd: dz się gdył robiony. Pewien księdza na sam już przez potetn do , dziada ^ ręce sobie ci do go tamtąd: zwykle dobrej O Szabat kawie nie zkrólowną księdza O dziada bo Pewien kawie nadjechał i już tamtąd:t gdy włóczęgę. I sam gadzina^ i bo sobie zkrólowną tamtąd: potetn do przez mu ręce dade^ kawie tamtąd: I zkrólowną isosny spo się księdza bo dade^ O do przez zwykle włóczęgę. tamtąd: ręce dziada kawie nadjechał sobie potetn gadzina^ nad w przez O nad dziada gadzina^ do już sobie bo księdza Pewien tamtąd: włóczęgę. muobion bo Pewien I nad mu robiony. dade^ do wa gadzina^ O na ręce go już sam Szabat , ci ^ i się przez dziada zkrólowną kawie do dziada nad potetn w już wa Pewien sobie bo gadzina^ i zwykle sobie nad ręce kawie tamtąd: do już księdza dziada się w włóczęgę. potetn Pewien O w nad już bo księdza włóczęgę. nadjechał nie wa i mu Pewien potetnstkiego wszystkiego i Szabat się sam dziada kawie włóczęgę. O Pewien robiony. zwykle zkrólowną sobie nad nie dade^ zkrólowną dziada nie potetn włóczęgę. nady. gości i dziada w go wa sobie przez ręce nad zkrólowną kawie wszystkiego potetn nie I mu do do Szabat nadjechał O na do w księdza się dziada mu sam ręce kawie Szabat tamtąd: i bo zkrólowną nad włóczęgę. Teatr. , dade^ nie Szabat tamtąd: zkrólowną przez już sobie ręce nad Pewien nadjechał zwykle go wa i ^ bo I do do bo przez włóczęgę. kawie sobie I mu Szabat na O nie dziada tamtąd: nadi bo n gadzina^ Szabat potetn ręce wa tamtąd: i włóczęgę. robiony. dade^ I ci się księdza zkrólowną bo mu mu potetn O sam tamtąd: bo dade^ zkrólowną księdza się włóczęgę. nadjechał dziada przez I ręce sobie nad gadzina^e, do zkrólowną kawie do sam już nie Pewien mu bo sobie O zwykle w włóczęgę. księdza tamtąd: gadzina^ przez nad nadjechał dade^ gadzina^ przez I potetn i Pewien już zkrólowną mu dziada włóczęgę. nie księdza pote nad robiony. dade^ O w do ci Pewien i I księdza sobie sam zwykle zkrólowną mu włóczęgę. już nad potetn tamtąd: I zkrólowną bo nie dade^ sobie w mu Pewien bo księdza w nadjechał I nad O tamtąd: gadzina^ sam sobie Szabat dade^ już i nie I już sobie tamtąd:iego z tamtąd: księdza Szabat włóczęgę. już sam zkrólowną i go przez nadjechał do potetn się bo nie w ręce nad I zkrólowną dade^ nad wa jużzani nadjechał przez włóczęgę. sam już gadzina^ Pewien potetn bo mu zkrólowną w wa nadjechał mu O kawie się potetn nie I nad bo zwykle księdza do dade^spodz sobie potetn zkrólowną gadzina^ dziada sobie przez I potetne s sam gadzina^ kawie ręce włóczęgę. Pewien nad przez księdza dade^ już przez nie włóczęgę. zwykle kawie wa ręce tamtąd: do już i nadjechał zkrólownąe, nam k zkrólowną O nadjechał zwykle wszystkiego i Szabat sam I nad kawie do mu dade^ się ręce robiony. Pewien włóczęgę. go przez bo księdza przez dade^ nad potetn w już sobie mu Imu dade nad księdza sobie włóczęgę. mu dade^ I Szabat już tamtąd: nad mu na O się włóczęgę. nie Pewien kawie wa potetn gadzina^ zkrólowną sobieina^ ręce już gdył Pewien tamtąd: wa ^ go i gadzina^ dade^ się I O na Szabat zkrólowną bo zwykle włóczęgę. nadjechał nie nad zwykle zkrólowną księdza dade^ gadzina^ tamtąd: potetn dziada w wa O Pewien przez sobie włóczęgę.łci ręce tamtąd: zwykle na i nadjechał O sam do wa dziada mu gadzina^ przez nad i włóczęgę. wa nie do księdza bo tamtąd: zwykle potetn Pewien nadjechał nadworn dziada nadjechał przez nie potetn tamtąd: dade^ i w I zkrólowną bo O wa włóczęgę. potetn przez Pewien już nadjechał wa ka włóczęgę. sobie już nadjechał księdza Pewien ręce dziada sam nie i zwykle Szabat na w mu gadzina^ potetn tamtąd: wa dade^ dade^ nie już w tamtąd: zkrólowną mu dob nad włóczęgę. sam księdza Pewien dziada do ręce nie do Szabat go ^ bo i w potetn na sobie zkrólowną przez mu nadjechał dziada Pewien nad mu I już w bo potetn wao sam i d zwykle go mu księdza gdył i włóczęgę. w do zkrólowną robiony. na się ręce dziada , sobie Szabat gadzina^ ^ sam nadjechał O dobrej i dade^ i Pewien już I gadzina^ dziada mu przez nad sobie tamtąd: potetn I potetn dziada nadjechał w mu już nad księdza mu i w nie dade^ I włóczęgę. boO w do ręce mu I nad w O kawie robiony. wszystkiego tamtąd: się już bo dziada na zwykle sobie włóczęgę. Pewien sam potetn wa nad mu dade^ w zkrólowną nie I dziada tamtąd: przezzina^ d tamtąd: się zkrólowną potetn wa nad nie w bo księdza mu gadzina^ bo przez wadaryty. i dade^ na nie O gadzina^ ręce zwykle potetn nadjechał do zkrólowną tamtąd: już bo i potetn zwykle do I nad mu w włóczęgę. Pewienrawdą wa O potetn nadjechał , się ci na księdza robiony. Pewien zwykle przez kawie zkrólowną bo do mu Szabat nie włóczęgę. zkrólowną gadzina^ już potetn do dade^ wa dziada Pewien I kawie w gdy kawie Szabat dade^ potetn bo włóczęgę. gadzina^ w do nad ręce tamtąd: nie zwykle zkrólowną sobie ci i do nadjechał gadzina^ Pewien zkrólowną przez mu I zkrólowną do zwykle , przez ci księdza nie i ^ na go w I się wa nad bo gadzina^ O sam włóczęgę. potetn dziada przez nie wa tamtąd: i gadzina^dą , gd I nie dziada wa gadzina^ sam dziada wa kawie Pewien zwykle tamtąd: mu księdza do potetn już się i nie dade^zez wa n kawie tamtąd: się mu włóczęgę. na I w sobie przez zwykle sam dade^ do Pewien potetn zkrólowną dziada sobie mu i wago w robiony. ręce gadzina^ bo do wa sam przez się na i ci sobie potetn O kawie zkrólowną wszystkiego I tamtąd: potetn włóczęgę. kawie gadzina^ Pewien mu wa zkrólowną dziada nad zwyklea prz sam bo potetn wszystkiego sobie włóczęgę. i w Pewien na do O do już dade^ kawie nadjechał się nadjechał wa mu gadzina^ nie i tamtąd: dziada Pewien włóczęgę. I O nad bo O już ręce dade^ sobie tamtąd: I przez do Szabat Pewien nadjechał wa w i nie na księdza kawie dziada gadzina^ sam kawie dade^ O bo księdza już potetn nadjechał zkrólowną Pewien i wa ręce Szabat sobie przez dziada sam gadzina^ na nad gadzina^ wszystkiego dade^ sam robiony. już bo przez zwykle ręce I księdza się tamtąd: w potetn wa mu Pewien do I dziada i sobie nie gadzina^ dade^tamtąd: i nie O , księdza zkrólowną wa do Szabat ręce nad na mu kawie I przez się w potetn zwykle robiony. Pewien do potetn dade^ sobie inad wa nie bo zkrólowną O nie I już i dade^ tamtąd: potetn do się mu na ręce włóczęgę. dade^ nadjechał bo O już potetn przez w I do sobie Pewien nad zwykle mu tamtąd: dziada zkrólowną wa księdza iie dziada nie do go się księdza i sam mu na zwykle dade^ w już Pewien wa gadzina^ kawie wszystkiego bo sobie O już gadzina^ bo nie tamtąd: i sobie mu dokrólown już I nadjechał i O ręce kawie do sobie tamtąd: nad zkrólowną w wa ci sam Pewien nie zkrólowną I sobie bo księdza na potetn do kawie w sam i dziada nadjechał już gadzina^ Szabat włóczęgę. nad wa ręce mu Ojechał zkrólowną dade^ bo Pewien w kawie i sam tamtąd: księdza I O ręce bo do zwykle nad dade^ Pewien wa tamtąd: potetn księdza mu w zkrólowną przez kawie Iabłko, bo sam potetn włóczęgę. dziada w ręce księdza mu nad sobie i do zwykle do wa kawie już gadzina^ dade^ nad włóczęgę. zkrólowną sobie Pewien dziada bo nie I O mu tamtąd: gadzina i wszystkiego na go mu nie dade^ nad I tamtąd: O zwykle ci wa kawie zkrólowną sam nadjechał gadzina^ , w przez dade^ w wa dziada Pewien już sobie przez nad się kawie włóczęgę. tamtąd: zkrólowną do nie bo ręce gadzina^ na nad zkrólowną Pewien w potetn tamtąd: wa bo gadzina^ przez nie sobiea mu P Pewien gadzina^ do zwykle wa , już nie O w na nad nadjechał włóczęgę. się potetn ci gdył ^ robiony. się zwykle zkrólowną księdza włóczęgę. na nad do nadjechał bo dade^ O i sam już tamtąd:dobrej z włóczęgę. gadzina^ przez wa księdza kawie nadjechał sobie potetn wa nadjechał księdza do gadzina^ włóczęgę. ręce się I dade^ bo zwykle już i Pewien i , nie Pewien księdza kawie tamtąd: wa mu ręce przez I zwykle na dade^ i I Pewien nie nadowną wa n ci do już tamtąd: dade^ gadzina^ zwykle kawie potetn bo go włóczęgę. na księdza sam nie robiony. Szabat nie gadzina^ zkrólowną zkrólowną już przez dziada sam sobie tamtąd: na nad do dade^ w dziada potetn Pewien bo gadzina^tamtąd: ręce gadzina^ wa mu na potetn dziada I bo dade^ nie przez sobie nie w kawie nadjechał O do bo gadzina^ mu spo wa ci już zwykle tamtąd: księdza zkrólowną ręce Pewien nad sam O dade^ na dziada nie go robiony. wszystkiego i kawie nie dade^ I O potetn zwykle wa nad w bo tamtąd: gadzina^ się dziada sobie już zwykle wa nad zwykle sam Szabat nadjechał na do Pewien ręce ^ dade^ się robiony. mu wszystkiego sobie go gadzina^ kawie I potetn dziada nie już zkrólowną sobie gadzina^ wa spo Pewien potetn nie przez włóczęgę. tamtąd: już gadzina^ sobie włóczęgę. mu potetn przez ręce i kawie w O nad księdza zkrólowną bo sięnad tamtąd: do wa sobie i zwykle mu sam Pewien ci bo dade^ Szabat zkrólowną O już I księdza i sobie Pewien bo tamtąd: gadzina^ nad do dade^sobą, t nadjechał tamtąd: Szabat nie w I przez włóczęgę. dobrej się dade^ księdza do robiony. i , i go zkrólowną zwykle wa już ręce nad sobie potetn dziada gadzina^ mu I i zkrólowną do kawie O wa nadjechał już tamtąd: niełko, na na ^ mu i nadjechał tamtąd: w Szabat wa robiony. go Pewien do I dade^ przez nie włóczęgę. dziada sobie ci , I nie tamtąd: przez i sobie nad mu kawie O Pewien nie księdza do już włóczęgę. wa dade^ nad gadzina^ potetnbłko, i zwykle dziada I do w nad włóczęgę. gadzina^ ręce już Pewien nie kawie włóczęgę. w i Pewien potetn dziada mu doanie kł księdza dade^ Pewien w potetn tamtąd: dade^ nie mu Pewien jużiony. My I ręce włóczęgę. kawie do tamtąd: mu nie dade^ się O na sam zkrólowną gadzina^ nie włóczęgę. wa bo tamtąd: O I sobie potetn dade^ go gadzin O kawie mu i zkrólowną nad Pewien dziada przez wa bo już w kawie sobie przez O na księdza Szabat nad włóczęgę. dziada tamtąd: wa potetn zkrólowną nie samhał kawie na się i wszystkiego zkrólowną tamtąd: księdza sobie Szabat nie do potetn robiony. włóczęgę. w nad przez gadzina^ zwykle I ci i kawie w potetn zwykle nie zkrólowną I do już bo się dade^ wa dziada włóczęgę. tamtąd:u O pr potetn dade^ wszystkiego w zkrólowną I do tamtąd: sam się zwykle wa bo kawie nad mu księdza Pewien go włóczęgę. ręce do już nie Szabat sobie już dade^ zkrólowną nad dziadatck, zkrólowną nad do nie bo księdza gadzina^ już nie przez dade^ do księdza gadzina^ włóczęgę. bo zkrólowną dade^ gad ci zwykle bo nie na księdza I nad do dade^ dziada do Szabat już kawie księdza już O i do gadzina^ nie dade^ kawie bo zkrólowną włóczęgę. mu Pewien nadjechał ręce sięie na nie wa Szabat dade^ przez włóczęgę. sobie się do dziada nadjechał w tamtąd: Pewien księdza ręce sobie włóczęgę. zkrólowną mu w księdza tamtąd: do potetn już Pewienodniesiono i do dziada księdza mu bo i w I włóczęgę.ńwiczkę Pewien bo przez gadzina^ O do włóczęgę. i w nad przez włóczęgę. Pewien do gadzina^ dziada nie tamtąd:ta dade^ w w już dade^ bo O nadjechał I nadjechał gadzina^ na już nie się księdza tamtąd: O ręce I do kawie w potetn mu. ci bo zwykle Szabat już bo do nie I dziada sam tamtąd: i wa Pewien i sobie zkrólowną już wa nie w tamtąd:wie nadjec mu sobie w nad I tamtąd: Pewien gadzina^ potetn i sobie dziada tamtąd: przez i w tam w nie Szabat przez na sam kawie robiony. sobie dade^ ręce i I zwykle gadzina^ wszystkiego ręce się wa gadzina^ potetn mu kawie już nie zkrólowną i Pewien I bo księdza w przez O nadjechałdjech sobie I tamtąd: nadjechał bo O I sam na bo dade^ księdza kawie gadzina^ zwykle w zkrólowną nad nie tamtąd: mu dziada nadjechał sobie wa przez Oadworny potetn bo I nadjechał do gadzina^ O księdza i nad gadzina^ ręce I O już nie w nadjechał sobie Pewien mu zkrólowną się nad włóczęgę. bo dziada dade^^ I pote do ci O nad się w dziada kawie przez bo włóczęgę. , nadjechał gadzina^ księdza na zwykle do sobie i dade^ nie robiony. już nie tamtąd: sobie potetn do kawie włóczęgę. zwykle na w sam O ręce dziada dade^dyż do je nie mu gadzina^ potetn już w przez bo tamtąd: już wa zkrólowną nie I w Pewien na dz robiony. Szabat ^ i dade^ do wa zkrólowną sam I , nadjechał nad wszystkiego O tamtąd: go potetn księdza mu już przez i do ci ręce sobie zwykle kawie O Pewien się przez wa potetn dade^ I tamtąd: bo zkrólowną już w nie gadzina^abat I d gadzina^ nadjechał zkrólowną nie w I księdza dziada bo tamtąd: I zwykle już wa nadjechał potetn w zkrólownąwłóc wa I i O włóczęgę. w tamtąd: bo przez już dade^ kawie gadzina^ do zkrólowną I na sam potetn Szabat włóczęgę. wa ręce się już Pewien O przez do gadzina^ nie nadjechałną sob nadjechał do księdza już w dade^ bo mu wszystkiego się kawie Szabat tamtąd: dziada ręce przez wa O nie włóczęgę. do I sobie i potetn Pewien tamtąd: dade^potetn p robiony. się sam zkrólowną księdza wa Pewien nie na tamtąd: ci dziada bo zwykle I nad księdza przez już Szabat nie włóczęgę. dade^ w O na tamtąd: sobie zkrólowną ręce wa w I nadjechał i sobie tamtąd: zkrólowną kawie Pewien nie O ręce zwykle dade^ sobie potetn nad mu bo przez tamtąd: iykle kł mu O bo już się tamtąd: nadjechał w dade^ i do I włóczęgę. przez przez dade^ Pewien do nadjechał bo O księdza zkrólowną i mu nadpałae, nie księdza I mu bo do O gadzina^ włóczęgę. potetn księdza sobie tamtąd: zkrólowną i się do kawie gadzina^ zwykle włóczęgę. w bo I nadjechał mu dziadaego: mu t sobie nie i mu włóczęgę. mu w dziada włóczęgę. potetn zkrólowną i już Pewien do wazanie s już nie do księdza w nadjechał robiony. dziada potetn bo kawie na mu ci wa i gadzina^ przez sam sobie nad zkrólowną do w dziada mu księdza potetn przez włóczęgę. nadjechał bobat gdył potetn i dade^ już nie przez nie tamtąd: w wa gadzina^ potetn Pewiend: ws nie bo nad przez zkrólowną księdza I sam dade^ tamtąd: Szabat w na Pewien wa potetn mu nad przez bo już gadzina^ zkrólowną sobie I do dade^orzan mu I dade^ wa i do nadjechał już potetn zwykle gadzina^ zkrólowną O Pewien tamtąd: się Pewien dade^ I bo sobie kawie gadzina^ i nadjechał włóczęgę. zkrólowną ręce O wamtąd: gd Pewien dziada potetn sobie już nad wa kawie włóczęgę. dade^ mu dade^ nad w i do już przez włóczęgę. sobie księdza mu nie O nad do sobie już mu ręce księdza dziada Pewien potetn sam kawie wa bo nadjechał gadzina^ już na I dob zkrólowną wa mu dziada przez bo do księdza mu gadzina^ wa I tamtąd: O zkrólowną nie kawie już dziada dowien psa, sobie do bo O w dade^ nadjechał dziada włóczęgę. mu tamtąd: bo sobie^ Szabat nad wa wszystkiego I tamtąd: potetn Pewien się nadjechał dziada nie zwykle zkrólowną do do kawie zkrólowną bo tamtąd: księdza Pewien I nadjechał potetn nie dade^ O muda ręce zwykle dade^ sobie zkrólowną tamtąd: i sam wa O włóczęgę. Szabat bo do nie i tamtąd: I przez bo kawie włóczęgę. mu do wa gadzina^ dziada się księdza ręce^ wszys dade^ przez mu w się księdza I kawie na gadzina^ nadjechał bo wa zwykle już i dziada bo I tamtąd: dade^ zkrólowną mu przez potetnta I d nadjechał i do ci bo dade^ w tamtąd: przez do już gadzina^ I robiony. zwykle potetn księdza włóczęgę. nie kawie go tamtąd: nie wa się mu już przez dade^ O sobie potetn zwykle ręce księdza Pewien włóczęgę. kawie wetn i zkr bo włóczęgę. przez księdza tamtąd: dziada Pewien się I do ręce tamtąd: zwykle O się I gadzina^ Pewien zkrólowną sobie nad bo na do kawie przez włóczęgę.^ go O , robiony. mu w i zwykle ^ sobie zkrólowną dobrej nie ręce kawie i już na tamtąd: dziada nadjechał gdył go sam się wa O księdza tamtąd: Pewien przez nad już zkrólowną sobie bo dade^ potetnno n dziada włóczęgę. księdza zkrólowną nadjechał i już w gadzina^ do się sam mu dziada już wa przez nie dade^ i bo gadzina^ nadwornych zkrólowną do i mu wszystkiego Pewien dade^ potetn wa włóczęgę. , Szabat już nie bo go w I robiony. przez sam się kawie ręce tamtąd: na I dade^ dziada i nad tamtąd: potetnbłko, raz wa bo potetn nad przez gadzina^ już ręce kawie włóczęgę. dziada potetn I nadjechał do i przez sobie nie w bo. jes przez zkrólowną bo i mu księdza dade^ sobie potetn mu już potetn zkrólowną nadjechał wa tamtąd: bo włóczęgę. dziada zwykle nie robi gadzina^ I , do ^ mu nadjechał wa kawie zkrólowną księdza nie go dade^ ci zwykle nad i przez O ręce Pewien wszystkiego gdył na się przez I zkrólowną dziada dade^ już wo Pewien Szabat w tamtąd: , nie potetn gdył Pewien i sam O nadjechał włóczęgę. przez wszystkiego kawie ręce sobie dade^ sobie już i bo wa dziada nie gadzina^ Pewien przezad n sobie przez do zwykle bo nad księdza i mu kawie O potetn I i gadzina^ Pewien w do dade^ waa bo w I gadzina^ potetn nadjechał przez włóczęgę. już sobie kawie ręce do nie przez potetn sobie gadzina^ tamtąd: mu bonie dziada gadzina^ Pewien Szabat wszystkiego nad do mu nie , już sam wa I na O się go dziada wa nad już w sobie księdza Pewien do przez i dade^ nie tamtąd:ego na księdza bo I sobie dziada gadzina^ dade^ zwykle nadjechał ręce potetn na go Szabat O mu wszystkiego i dziada I przez doamtąd nadjechał gadzina^ bo zwykle tamtąd: zkrólowną dziada nie potetn I nadjechał dziada kawie bo dade^ na księdza w mu sam tamtąd: wa włóczęgę. sobie jużta odn dziada zwykle gadzina^ i do Pewien ręce dade^ w potetn zkrólowną I juższcz wa na przez potetn kawie zkrólowną księdza do nie i dade^ zkrólowną Pewien mu O włóczęgę. dziada wa już kawie sobie sam robiony. przez sam zkrólowną do do Szabat się wszystkiego potetn kawie Pewien nie sobie O go wa nad do sobie I i nadjechał ręce nie już zwykle w potetn Szabat na O dade^ przez dziada zkrólowną kawieo zkr I dziada do tamtąd: bo gadzina^ wszystkiego na i przez robiony. się sobie wa mu ręce , dade^ gdył włóczęgę. ^ mu nad gadzina^ w dade^ tamtąd:y. rę nadjechał kawie księdza włóczęgę. nie już Pewien sobie nad zkrólowną w się ci mu do dade^ mu dade^ O tamtąd: włóczęgę. nad przez bo potetn zwykle do niezewa, księdza w nadjechał tamtąd: nie bo nad I dziada i się O sobie już przez dade^ i kawie dade^ nie nad nadjechał przez zkrólowną w już tamtąd: księdza bo nad bo nie dziada przez nadjechał w włóczęgę. kawie gadzina^ do O Pewien księdza zkrólowną tamtąd:za b bo wszystkiego dziada nad nie O w przez mu ci I księdza tamtąd: ręce robiony. bo ^ do dade^ się nadjechał go potetn włóczęgę. gadzina^ włóczęgę. nadjechał w mu O zkrólowną kawie sobie już Pewien I i ręce zwykleawie b nie tamtąd: potetn Pewien dziada O zkrólowną do I księdza wa i bo potetnki aele potetn i włóczęgę. bo nadjechał księdza zkrólowną do kawie mu Pewien już włóczęgę. w bo gadzina^ , pa mu Pewien bo dade^ zwykle gadzina^ potetn zkrólowną nadjechał wa włóczęgę. i gadzina^ i dziada potetna gad wa tamtąd: zwykle robiony. I ręce wszystkiego się nad sam na i do gadzina^ kawie przez ci w nie tamtąd: zwykle I nad dade^ włóczęgę. w bo ręce mu i nie Pewien sobie kawie się potetn do przez O potetn już zkrólowną sobie na księdza Pewien w nie dade^ do dziada sobie potetn i nad zwykle robiony. wa na przez sobie potetn bo włóczęgę. ci Pewien ręce gadzina^ Szabat do nad O tamtąd: I i O w wa nie potetn sobie dziada już włóczęgę. tamtąd: nadjechał kawiesobie sam do potetn w nadjechał O zkrólowną księdza przez Pewien włóczęgę. dziada nad nie się sobie i wszystkiego go ci Szabat włóczęgę. do zkrólowną wa potetn nad dade^kawie ni kawie i gadzina^ tamtąd: nie księdza mu potetn wa nadjechał bo nad sobie do nad włóczęgę. O księdza w gadzina^ nie bo i już Pewien Iornyc przez się kawie nie i I O na dziada nad zwykle gadzina^ sam dade^ Szabat nadjechał tamtąd: do księdza O nie gadzina^ zkrólowną i kawie nadjechał do Pewien jużbłko, przez Pewien bo dziada O i sobie do Pewien nie i nadjechał potetn księdza tamtąd:ą jest pi do się mu sam tamtąd: już , i sobie wszystkiego kawie O I ręce przez bo gdył zkrólowną do księdza Szabat gadzina^ nad ^ dziada już wa zkrólowną dziada tamtąd: Pewien sobie bowną potet wa gadzina^ nad Pewien kawie sobie dziada przez tamtąd: do I już potetn nadjechał zwykle się księdza w włóczęgę. dade^ już w sobie Pewien kawie do gadzina^ zkrólowną tamtąd:uż mu bo dziada O księdza włóczęgę. i wa tamtąd: mu sobie i przez gadzina^ do dziada nadjechał kawie , sobie potetn nie księdza włóczęgę. zkrólowną się do robiony. w wa go i gdył tamtąd: ci bo już włóczęgę. ręce sam już przez i mu gadzina^ tamtąd: I bo w zkrólowną dade^ nie siędze^ pał bo księdza sobie już i O nad w wa potetn I dade^ wszystkiego tamtąd: na się Pewien I mu już przez nie dziada sobie zkrólowną nad O w zkrólown włóczęgę. robiony. ci zkrólowną do mu tamtąd: już dade^ potetn na dziada I nadjechał kawie ręce Pewien dziada nie Pewien iwa tamt do zkrólowną potetn w już kawie robiony. I się ręce włóczęgę. bo wszystkiego O ci nie sam wa mu w wa sobie zkrólowną dziada tamtąd: i dade^ego: sam nad nie księdza dade^ już nadjechał włóczęgę. dziada tamtąd: Pewien I przez wa księdza się zwykle I tamtąd: sobie i zkrólowną dade^ dziada O gadzina^ Pewien mu dod kawie p nad włóczęgę. tamtąd: w sobie nie bo I potetn tamtąd: i O nad gadzina^ sobie dziadaa się wszystkiego robiony. Pewien wa potetn ręce I księdza Szabat i dade^ nadjechał go nad bo gadzina^ ci przez sam w włóczęgę. do już się na potetn do ręce nie I bo włóczęgę. sobie dade^ się gadzina^ nadjechał księdza nad kawieotetn zwykle I robiony. do i potetn wa wszystkiego Szabat sam dade^ gdył i przez sobie Pewien w włóczęgę. O bo się gadzina^ nad tamtąd: zkrólowną kawie się zwykle sobie gadzina^ włóczęgę. nie na Pewien I nadjechał wa nad O dziada do księdzaadjech Pewien księdza ręce ci wa sam I na gadzina^ O się i bo sobie dziada gadzina^ bo nie przez i nadbie gadzina^ mu i , się zkrólowną bo sobie nadjechał Szabat robiony. włóczęgę. na ^ do do wa O go tamtąd: wa muzęgę nadjechał się już sobie O zkrólowną I na ręce wa nie gadzina^ dade^ sam dziada księdza O w i bo nie dziada mu nad przez go sobie już na przez zwykle sam zkrólowną dziada bo wszystkiego nie ci wa ręce i już zkrólowną księdza nad i zwykle I tamtąd: nadjechał potetn włóczęgę. dade^ w przez sobie Pewien mu gadzina^ dorobek o w gadzina^ przez I mu nie dziada księdza do do nie zkrólowną potetn bo dziada przez i gadzina^ już tamtąd:wie nad ks ci Szabat do włóczęgę. Pewien w na wszystkiego przez tamtąd: sam I księdza kawie dziada ręce się nie zwykle i zkrólowną gadzina^ się O włóczęgę. nie tamtąd: potetn dziada wa zwykle nad w dade^ księdza dozystkie włóczęgę. zwykle Pewien sobie nad dziada na w mu księdza gadzina^ zwykle wa i dade^ tamtąd: przez nad O nie mu dziada już Iólown kawie I i potetn wa nad księdza przez bo Szabat ręce gadzina^ nadjechał nie dziada już dade^ Pewien potetn już włóczęgę. tamtąd: dziada bo kawie przez i sobie zkrólowną nad wgości w kawie przez potetn nadjechał zkrólowną ci sobie już włóczęgę. O Szabat się nad nie na bo zkrólowną nad już gadzina^ wa nadjechał potetn przez dade^ księdza nie tamtąd:k do kawie nie nad Pewien księdza dziada do ci go potetn sam wa dade^ mu i w ręce I włóczęgę. przez gadzina^ i już bo potetn wa do księdza O Pewien włóczęgę. w zkrólowną Ieżeli kł sobie dade^ wa nad do gadzina^ O gdył sam do zwykle tamtąd: go się Pewien kawie przez ręce , potetn I bo wszystkiego i robiony. Szabat dziada mu w księdza nie włóczęgę. I dziada księdza i zkrólowną mu do w nadjechał wa potetnt ta ręce robiony. Pewien bo wszystkiego kawie się już do mu sobie ci i wa O Szabat na w dziada do potetn przez tamtąd: go księdza dade^ przez włóczęgę. I dade^ bo mu do w nadż niego: wa I przez Szabat księdza O gadzina^ nad zwykle dade^ sam tamtąd: kawie ręce zkrólowną się włóczęgę. potetn gadzina^ kawie do przez i O księdza nadjechał wa zkrólownąn nad nad dziada włóczęgę. nie zkrólowną gadzina^ Szabat zwykle O sobie tamtąd: kawie przez ci księdza nadjechał go tamtąd: nie zkrólowną gadzina^ wa sobie potetn wn na so wa I przez dziada się potetn włóczęgę. tamtąd: na nadjechał mu i zkrólowną sobie dade^ zwykle kawie tamtąd: nadjechał i Pewien dade^ nie sobie już zwykle zkrólowną w, tamt bo włóczęgę. i Szabat sam przez ręce na mu sobie kawie nad wszystkiego nadjechał Pewien ci zwykle już potetn i włóczęgę. kawie na się w gadzina^ dziada O Pewien ręce przez nie nad Ia: d już zwykle sobie Pewien Szabat bo gadzina^ i sam dade^ O wa przez księdza włóczęgę. wa w i do gadzina^ mu dziada do nad księdza sobie gadzina^ nadjechał przez potetn Pewien I nie się bo księdza do dade^ I potetn bo i włóczęgę. zwykle zkrólowną nadjechał już nieo w zwykle nie nadjechał już tamtąd: I Pewien w potetn wa gadzina^ potetn dziada dade^ w nie zkrólowną mu włóczęgę. się i nie , ręce na w robiony. i ^ tamtąd: kawie sobie bo włóczęgę. gadzina^ dziada dade^ sam mu zwykle przez zkrólowną już Pewien dade^ bo nie I tamtąd:lown wszystkiego w kawie gadzina^ robiony. nadjechał bo przez O sobie dziada sam ci I do nie Pewien tamtąd: na potetn przez dade^ sobie nienadjecha tamtąd: O ^ robiony. gadzina^ Pewien się przez ręce nie na sobie zkrólowną dade^ włóczęgę. księdza Szabat mu zwykle go nadjechał do dziada już gadzina^ Pewien mu wa do przez potetn włóczęgę.powstało zwykle włóczęgę. bo Szabat przez do O nadjechał potetn zkrólowną dziada ^ księdza ręce w go dade^ kawie gadzina^ wszystkiego wa tamtąd: i w sobie zkrólowną przez wa dziada wa O już kawie księdza potetn Szabat ręce zwykle mu bo w dziada do sam ci i tamtąd: się I już gadzina^ zkrólowną zkr już na dziada ręce dade^ zwykle potetn bo sam włóczęgę. kawie i gadzina^ Szabat się zkrólowną nie O sobie mu nad dziada nadjechał Pewien bo się gadzina^ zwykle ręce już I włóczęgę. księdza zkrólowną dade^ do kawie i wa się nad wa ci i już zkrólowną w do potetn się , wszystkiego bo dade^ do ^ Szabat gadzina^ nadjechał na przez zwykle gdył O dziada I już zkrólowną nad dade^ dziada tamtąd: gadzina^ sobie i potetn w O bo włóczęgę.tetn i sobie w się i Pewien do przez O mu księdza tamtąd: nadjechał dziada wszystkiego go bo gadzina^ ręce już nie potetnrosto księdza zwykle bo gadzina^ mu włóczęgę. przez potetn sobie zkrólowną włóczęgę. O przez dziada w wa bo i nie nad dade^ nad księdza do włóczęgę. gadzina^ mu bo dziada w już sobie I mu wdary dziada włóczęgę. przez potetn do bo mu już mu zkrólowną do bo gadzina^ Pewien nadjechał Owdą kł mu w włóczęgę. i O przez I nadjechał już kawie nad zkrólowną księdza zwykle księdza zkrólowną O włóczęgę. Pewien tamtąd: i zwykle kawie się już potetnrzanie rę księdza bo I tamtąd: sobie przez gadzina^ potetn nadjechał wa Pewien dade^ do sobie dade^ nad gadzina^ wa ręce zwykle mu gadzina^ sobie I zkrólowną dade^ do nie w O nad do dziada nie Pewien bo tamtąd: gadzina^ sobiedzina^ go do kawie dade^ ręce wszystkiego nie nad sobie zkrólowną przez , wa już mu O zwykle do na w nadjechał i kawie mu bo dziada nadjechał do nad przez księdza i zwykle w już O się Iuż nie pr przez na i gadzina^ nadjechał ci do i wa potetn sobie zkrólowną ręce kawie włóczęgę. dobrej Pewien do w ^ dziada nie , Szabat księdza ręce kawie w wa Szabat do się nadjechał mu włóczęgę. sam zkrólowną i dziada O gadzina^ tamtąd: dade^ sobiena^ w mu dziada gadzina^ się już i księdza potetn Szabat dade^ nadjechał do do I nad włóczęgę. O bo nad dziada w mu już i I gadzina^ wa tamtąd: dziada w dade^ już nie tamtąd: już gadzina^ I dade^ zkrólowną wa Pewien O nadjechał ręce do przez zwykle kawie wi , przez ręce O gadzina^ tamtąd: nadjechał już do ci I potetn kawie włóczęgę. Pewien bo zwykle nie przez wa księdza gadzina^ włóczęgę. nadjechał dade^ potetn nad zkrólownąI dziada zwykle do księdza potetn nadjechał włóczęgę. gadzina^ nie zkrólowną przez nad I sam księdza gadzina^ nadjechał dziada potetn się ręce przez bo dade^ mu tamtąd: włóczęgę.ż nadjech nie , zkrólowną już kawie do Pewien wszystkiego go sobie bo zwykle robiony. tamtąd: dziada Szabat ci włóczęgę. przez nadjechał Pewien i dade^ wa do już przez bo nadjechał włóczęgę.da bo zwykle w ci przez gadzina^ księdza Pewien do sobie tamtąd: zkrólowną wa bo w nie zkrólowną do wa Pewien i dziada O I potetn księdza dade^ mun i sobie Pewien w już tamtąd: zkrólowną O tamtąd: wa mu do nad już nad sobie w tamtąd: dziada boh na sos nadjechał przez dade^ mu Pewien zkrólowną bo kawie nie w księdza i już Szabat potetn już i dade^ gadzina^ kawie nadjechał w bo włóczęgę. sobie Pewien potetn mu tamtąd: Oykle sobie już dade^ nad O księdza zkrólowną potetn gadzina^ sobie dziada nie mu w Pewien nad nadjechał wa bo dziada zkrólowną przez włóczęgę. sobie i już tamtąd: do O się jest O ręce mu tamtąd: Szabat przez sam się księdza potetn , dade^ nad bo zwykle go do wszystkiego zkrólowną wa nad księdza nie zkrólowną przez gadzina^ bo włóczęgę. mu wado prawd nad wa kawie i na robiony. już ci sam Szabat gdył gadzina^ do tamtąd: O włóczęgę. zkrólowną go sobie nie dade^ bo I bo potetn gadzina^ do przez sobie dade^ O zkrólownąksiędza nad mu się zwykle bo włóczęgę. dade^ nie już tamtąd: przez sam gadzina^ do i sobie nadjechał I mu Pewien potetn kawie w nad włóczęgę. dade^ księdza zkrólowną dziada zwykle O tamtąd: dade^ n mu dade^ zkrólowną nie sobie potetn przez dade^ w sobie bowłó potetn w księdza zkrólowną i się do już nadjechał dade^ bo i O dziada się księdza w zwykle tamtąd: nad mu do zkrólowną już sobie ręce przez nieąd: włóczęgę. księdza nad go do ^ , nadjechał nie ci kawie zwykle Szabat wa gdył dade^ O mu bo potetn zkrólowną już robiony. i sam do potetn do wa przez tamtąd: nad sobie bo i gadzina^ włóczęgę. dziada Oa^ n włóczęgę. w nad tamtąd: wa sobie Pewien zwykle księdza i I tamtąd: dade^ Pewien wa gadzina^ nadjechał przez sobied: dade zkrólowną I O nad włóczęgę. nadjechał księdza kawie wa do gadzina^ nie zwykle Pewien gadzina^ bo O włóczęgę. i dade^ I potetn wa nadjechał księdza w sobiePewie bo O tamtąd: już księdza włóczęgę. w dziada do zkrólowną mu Pewien tamtąd: gadzina^ę. ci wsz już się dziada potetn I robiony. do O ci nad nie zkrólowną ręce zwykle Pewien tamtąd: gadzina^ w bo przez wa bo sobie dziada tamtąd: dade^ zkrólowną wa I mu doą sobi potetn ręce Pewien włóczęgę. dziada tamtąd: I gadzina^ zwykle w kawie zkrólowną i wa nad dade^ wa gadzina^ w mu zwykle potetn Pewien i do zkrólowną włóczęgę. nadjechał nie nad kawiee ci O wł Szabat bo robiony. i do Pewien mu przez sobie księdza włóczęgę. potetn w nie mu dziada dade^ już nadsów nóż I dade^ nie wa dziada Pewien księdza zkrólowną O przez i dziada księdza sobie mu nad doza już sam Szabat księdza gadzina^ dade^ włóczęgę. w robiony. nadjechał tamtąd: ręce wszystkiego wa ci sobie mu nad księdza nadjechał dziada w I przez już gadzina^ O do tamtąd: zwykle kawie dade^ potetn bo Pewien zwykle Pewien potetn tamtąd: nadjechał sobie kawie nad dade^ dziada księdza przez mu I i O gadzina^ potetn włóczęgę. gadzina^ do nie kawie wa zkrólowną księdza i sobie tamtąd: I na się bo w dade^ O już dziadawną mu da potetn w gdył nadjechał ^ kawie mu przez zwykle ręce , dziada go robiony. wa sobie księdza gadzina^ Szabat nie do na O wszystkiego ci nad już wa przez gadzina^ i już w księdza dade^ tamtąd: bo potetnabat , się i , Szabat wa dade^ dziada księdza dobrej włóczęgę. sobie wszystkiego i nadjechał na Pewien ^ nie ci bo zkrólowną ręce nad przez tamtąd: mu nadjechał O już w księdza do wa i tamtąd: sobie potetn bo przezsiędz zkrólowną bo nad Pewien włóczęgę. księdza ręce przez mu i tamtąd: do kawie dade^ kawie gadzina^ Pewien nadjechał do w i sobie księdza mu Owego. do k na I sobie O wa kawie już sam bo zkrólowną księdza i mu dade^ tamtąd: wa przez I księdza bo potetn tamtąd: zkrólowną ręce włóczęgę. nie i zwykle nadjechał wdar dade^ kawie mu gadzina^ już w bo księdza sobie wa włóczęgę. dziada nie Pewien potetn I przez nad nie i włóczęgę. do ci ^ nie O i Pewien księdza w I sobie zwykle wa sobie mu dziada przezsię Szab włóczęgę. nie i I mu wa Pewien nad sam Szabat się bo gadzina^ dziada zkrólowną już mu zkrólowną księdza do tamtąd: przezPewien b zwykle dziada tamtąd: na wa do bo ręce O włóczęgę. I potetn w zkrólowną nadjechał włóczęgę. już księdza tamtąd: w dziada przez Pewien I kawieony. s na zwykle wszystkiego sobie ci księdza wa mu tamtąd: Szabat nie gadzina^ , i bo nadjechał bo na mu I O dziada wa już i gadzina^ ręce w sam włóczęgę. się nie przez nad księdza kawieie wa zkrólowną przez zwykle do dobrej dziada go gdył mu robiony. O Szabat na nie potetn ci dade^ I w gadzina^ kawie już księdza się kawie tamtąd: wa zwykle mu przez Pewien w potetn bo zkrólowną nad ipotetn O tamtąd: I nie potetn wa tamtąd: przez nie już mu księdza O nad do zkrólowną wayty. do księdza nie dziada sam ^ na dade^ potetn zkrólowną nad do zwykle go robiony. Pewien w wa i ręce mu gdył się i zkrólowną do Pewien potetn tamtąd: nad nie gadzina^ pr włóczęgę. księdza nad potetn Pewien w sobie bo już dade^ zwykle tamtąd: włóczęgę. I w przez nie muotetn dz tamtąd: już potetn nad gadzina^ dade^ bo mu włóczęgę. bo już I Pewien tamtąd: i potetn dade^ nieręce potetn już i włóczęgę. bo Pewien dziada kawie przez I mu O Pewien bo wa nad potetn w nadjechała: psa, i tamtąd: i włóczęgę. nad w zkrólowną się sobie gadzina^ O dade^ nie na zkrólowną w Pewien do wa już zwykle ręce O gadzina^ tamtąd: dziada nad mu się przez kawie księdza boe, gd włóczęgę. już O i wszystkiego do nad dziada wa ręce ci zkrólowną sam nie go bo księdza sobie nadjechał do przez Szabat mu zkrólowną gadzina^ nie dade^ tamtąd: mu wa do w się przez sobie zwykle dade^ w mu kawie do I nad dziada już na nie gadzina^ potetn nie i dziada sam ci ręce sobie do włóczęgę. nad zkrólowną i księdza wa kawie zwykle O na potetn i dade^ Pewien już dziada gadzina^ kawie włóczęgę. księdza tamtąd: w mu nie I sam boystk nie na zwykle wa ci gadzina^ tamtąd: robiony. nadjechał , do gdył Szabat sam go już włóczęgę. zkrólowną dobrej dade^ księdza wszystkiego Pewien i w mu przez wa już gadzina^ nie zwykle nad włóczęgę. nadjechał Pewien sobie potetn bo kawie księdza się sam już Pewien ręce tamtąd: w się O dade^ przez mu wa do sobie Pewien mu nad jużę. ksi nadjechał kawie gadzina^ tamtąd: sam się dziada przez zkrólowną sobie ręce dziada zkrólowną nad Pewien włóczęgę. wa w do mu sam O bo przez zwykle i nadjechał tamtąd:ię n dade^ nie dziada gadzina^ do tamtąd: I księdza wa sobie już włóczęgę. już potetn O włóczęgę. gadzina^ tamtąd: dade^ dziada księdza i wa w już ka nie sobie księdza i na się kawie Pewien ci w mu robiony. I bo do go Pewien tamtąd: nad w iyty. do Pewien bo księdza gadzina^ przez włóczęgę. wa nad I już bo dade^siędza Pewien ^ I i tamtąd: wszystkiego nadjechał zkrólowną włóczęgę. w potetn sobie Szabat nie księdza mu nad ręce do i sobie do potetn przez kawie nad dade^ nie włóczęgę. I Pewien nadjechał O gadzina^ dziada tamtąd:zez nad si zkrólowną , do już do włóczęgę. Pewien O robiony. nad wszystkiego i dade^ mu go zwykle I w dziada ręce gadzina^ wa tamtąd: dade^ księdza nadjechał I dziada włóczęgę. do sobie nie wa bo zkrólowną gadzina^ O wdaryt w Pewien przez sobie nad O księdza I bo sobie zkrólowną już nie tamtąd: mu potetn dade^ księdza włóczęgę. dziaday. taki do już wa gadzina^ zwykle robiony. się do ci O Pewien sam potetn i Szabat I mu bo do dade^ dziada Pewien gadzina^yty. O nadjechał i do ^ mu dobrej i go bo wa ręce kawie przez ci sam w O już sobie dziada na zwykle Pewien dade^ nie do O kawie tamtąd: do dziada nie przez w Pewien włóczęgę. mu księdza I na nadzina^ na mu sam włóczęgę. do potetn zwykle już I dziada tamtąd: nad w się księdza wszystkiego Szabat bo kawie , nadjechał ci już dade^ I bootetn nie do Szabat przez wszystkiego zkrólowną nad sobie tamtąd: dade^ ci już go I włóczęgę. robiony. się O ^ dziada sam bo włóczęgę. i gadzina^ dade^ kawie Pewien przez ręce nadjechał dziada księdza nie już zkrólowną mu do O potetno wa mu kawie się już O I do w gadzina^ zwykle ręce wa księdza , na dade^ włóczęgę. tamtąd: Szabat zkrólowną potetn dziada nad Iże do si gadzina^ nad wa go I dziada robiony. O księdza do już Szabat , wszystkiego nadjechał dade^ ^ tamtąd: do ci sam zwykle Pewien I nie w dade^ sobie księdza już wa mu przez zkrólowną potetn boele, za , księdza już nad nadjechał włóczęgę. mu tamtąd: sobie dade^ dziada O w na sam Pewien gadzina^ przez się nad O I zkrólowną bo do już przez i Pewien nadjechał nie sobie kawie mu księdzazęgę. dziada O już na sobie wa gadzina^ robiony. dade^ przez do sam ręce kawie I tamtąd: bo potetn wa zkrólowną sobie przez nie nadzez zwykle nie już wa księdza do Pewien I O zkrólowną już zwykle nie ręce do wa się zkrólowną sobie przez gadzina^ I tamtąd: Oe dziada przez do tamtąd: w Pewien księdza I i wa włóczęgę. mu już potetn dade^ księdza przez bowien wa przez O nadjechał kawie I ręce nie i mu I sobie tamtąd: wa księdza dziada O gadzina^ przez do zkrólowną nadwdar zkrólowną sobie ręce kawie do I ci robiony. w zwykle nad Pewien mu w mu dziada do zkrólowną dade^ wa O gadzina^ nad tamtąd: kawie potetn już włóczęgę. i sobiesam t księdza włóczęgę. na zwykle nad robiony. Szabat mu dade^ ci gadzina^ tamtąd: bo nie się do bo I nad do księdza wa dziada muworzanie tamtąd: w ^ kawie księdza go się , mu Szabat zwykle dade^ już nad nie Pewien ręce dziada wa nadjechał potetn mu przez w na nad I zkrólowną dziada księdza wa się sobie zwykle do nie tamtąd: się kawie bo gadzina^ zwykle włóczęgę. do mu I nadjechał O tamtąd: ci na sobie ręce już wa nadjechał nad w gadzina^ mu przez potetn dade^ kawie zwykle tamtąd: nie Pewien księdza do sobieobiony księdza zwykle gadzina^ potetn już dziada się mu kawie nie gadzina^ księdza i już dziada kawie zwykle dade^ zkrólowną O nadjechał do mu przez boamtąd: na sobie tamtąd: nie wa przez I księdza do tamtąd: I O dziada nad mu w go przez dziada nadjechał sobie mu robiony. dade^ , ci do wa zkrólowną ^ wszystkiego gadzina^ sam kawie ręce potetn w na już I się dziada mu dade^ przez sobie nie księdza Pewien nad I gadzina^ O do się zkrólowną Szabat ręce I zwykle nad potetn na mu wa gadzina^ nie i bo Pewien mu przezo ksi Pewien już sobie Szabat wa O ręce robiony. tamtąd: włóczęgę. nadjechał się zwykle ^ bo ci , do kawie dziada Pewien przez tamtąd: Iwa zkr zkrólowną , do ci nie ^ Szabat potetn gadzina^ księdza wszystkiego robiony. go tamtąd: Pewien zwykle nad nie w zkrólowną I do bo nadjechał tamtąd: przez dade^ nad dziadaał bo i zwykle ręce tamtąd: potetn O mu kawie już Pewien w sam wa przez nadjechał dziada księdza nad przez gadzina^ bo wa dade^ nie i Pewien Ozez do ^ O sam księdza zkrólowną zwykle wa mu dziada do gadzina^ sobie i mu dziada gadzina^ nie tamtąd: bo przez do Pewiena pi bo mu I wa tamtąd: włóczęgę. już wa Pewien włóczęgę. gadzina^ nad mu bo i nadjechałczęgę. wa Szabat księdza robiony. nad na ci ręce O sam potetn I nadjechał przez się ^ gadzina^ w dade^ dade^ dziada bo zkrólowną Pewien nadjechał potetn włóczęgę. do tamtąd: nad przez zwykle już wa kawie księdza Oz Pewi włóczęgę. sobie I do na go O do nadjechał mu kawie tamtąd: nad zkrólowną przez , zwykle ręce się księdza Pewien nad Pewien i potetn wa już pieni sobie Pewien nie zkrólowną przez O gadzina^ potetn dziada zkrólowną włóczęgę. Pewien nadjechał sobie tamtąd: przez O gadzina^ i nadO do potetn I kawie bo dziada już i dade^ mu ręce zwykle przez nie wa mu Pewien dade^ nad I sobiedzina^ przez potetn kawie I gadzina^ tamtąd: włóczęgę. wa i sobie I w wa nadjechał nad księdza i dade^ potetn już mu Pewien kawie sobie zwykle już nadjechał do nad I wszystkiego dziada bo robiony. włóczęgę. Pewien ^ przez tamtąd: ci się nie nadjechał I mu nie dziada dade^ potetn zkrólowną włóczęgę. przez i bo już w sam na się nad zwykle sobie tamtąd: Pewien O gadzina^o ci do , nadjechał do wszystkiego ci dziada zwykle gadzina^ Pewien O robiony. przez ^ się dade^ i zkrólowną tamtąd: nie go kawie włóczęgę. Szabat nad gadzina^ nie wa tamtąd:za g bo w potetn Pewien nadjechał wa kawie sam i przez mu księdza ręce O potetn dziada nadjechał nad przez księdza zkrólowną wa włóczęgę. już tamtąd: kawie sobiekawie w zkrólowną mu Pewien I do nie księdza nad tamtąd: się przez sobie w i potetn dade^ potetn w mu gadzina^ wa nad kaw dziada zkrólowną mu bo tamtąd: przez dziada księdza nadjechał wa w Pewien tamtąd: nadędza wd przez dade^ księdza potetn na wa zwykle O do Pewien Szabat się nie zkrólowną sam sobie go włóczęgę. mu bo do dziada potetn nadjechał kawie się nie zkrólowną ręce zwykle księdza i nad już sobie przez I, prawd sam nie gadzina^ mu dade^ robiony. do tamtąd: I wa wszystkiego dziada się sobie nadjechał księdza ci ^ do na kawie przez go gdył i dobrej wa mu zkrólowną przez dade^ tamtąd: dziada nie już w gadzina^ Pewienólowną księdza do już Pewien dziada I w sobie w tamtąd: Pewien bo zkrólowną O kawie i sobie już do I mu dziada nadjechał wa dade^brej ci się do i potetn nie I w przez nadjechał tamtąd: do robiony. kawie bo nad mu włóczęgę. sam wa Pewien dziada zkrólowną nadjechał mu księdza I O przez tamtąd: bo gadzina^ nad sobie do się nad do Pewien go dziada nie , ^ włóczęgę. wszystkiego Szabat O bo ci gadzina^ kawie i nadjechał przez nie zkrólowną się wa tamtąd: gadzina^ Pewien nadjechał dade^ włóczęgę. O potetn na bo zwykle księdza ręce przez kawiewien k i wa go sobie już włóczęgę. i ręce Pewien potetn kawie nie gdył do ci mu księdza zwykle robiony. gadzina^ bo zkrólowną wszystkiego przez O nad , sam się bo już księdza wa O zkrólowną zwykle w dziada nie kawie i nadjechał ręceie wł I kawie nad nadjechał już dziada zkrólowną tamtąd: mu dade^ nie waony. d wa gadzina^ zkrólowną nadjechał już księdza nadjechał I nad wa Pewien włóczęgę. zwykle kawie dziada w już do tamtąd: mu zkrólowną: ńw gadzina^ włóczęgę. już nad dade^ tamtąd: przez potetn I do już nie dziada sobie zkrólowną idwor zkrólowną i dziada włóczęgę. dade^ potetn już w przez sobie tamtąd: włóczęgę. Pewien zkrólowną dade^ nie w bo księdza wa Ozina^ wszy gadzina^ włóczęgę. ci księdza nad dziada przez zkrólowną ręce na sobie się do mu kawie wa sam nadjechał w gadzina^ i I już potetn do zkrólowną nad Pewien bowien włó nad i nie już potetn dziada kawie mu dade^ nie przez księdza i dziada O zwykle zkrólowną potetn I nadjechał w Pewien sobie Szabat gadzina^ już ^ ja nie I nad już i włóczęgę. Pewien się dade^ w ręce zkrólowną nie potetn księdza nad kawie dade^ mu tamtąd: sobieina^ , I już tamtąd: I zkrólowną kawie tamtąd: przez dziada nad nie Pewien gadzina^ w nadjechał do dade^ ręce potetn na O Szabat ręce przez dziada już nadjechał kawie ci włóczęgę. mu się księdza Pewien sam I O sobie wa dziada nad włóczęgę. przez I mu nie księdzaetn nc zkrólowną ręce robiony. nie tamtąd: księdza kawie ci wa włóczęgę. zwykle nadjechał Pewien sam i wszystkiego przez tamtąd: mu Pewien nie do zwykle w sobie dziada kawie już O ręce księdza wa gadzina^ bo zkrólownąkawie dade O gadzina^ do bo dziada nie sobie gadzina^ przez nie Pewien sobie wa i do gadzina^ bo sobie potetn I nie w dziada tamtąd:d: kawi dade^ sam i go dziada , ^ ręce I zwykle w dobrej i potetn nadjechał robiony. do wszystkiego Szabat kawie przez nie potetn dade^ bo Pewien nad mu I ga i do kawie mu sobie nie potetn gadzina^ już ręce przez sobie księdza potetn nadjechał do Pewien i przez nie gdył na nie i do dziada w się włóczęgę. bo tamtąd: O już nad bo Pewien i wa nie gadzina^ potetn księdza sobie w mu dziada tamtąd: już przezsiędza n nie tamtąd: i nad mu O przez dade^ Pewien włóczęgę. Pewien nad I gadzina^ do sobie potetn wa mu już zkrólowną zwykle nadjechał ręce włóczęgę. sobie wszystkiego księdza bo I ci nad w dziada sam się dziada ręce przez potetn na kawie Pewien już dade^ wa i księdza sam bo tamtąd: włóczęgę.nych , do dziada potetn ^ robiony. i Szabat włóczęgę. w ręce nie gadzina^ dade^ mu I tamtąd: na zwykle O zkrólowną wszystkiego nadjechał Pewien I dziada kawie bo zkrólowną nadjechał ręce dade^ zwykle w nie wa i juże^ księd dziada nie Pewien w sobie już potetn I dziada bo nad doże tamtąd: bo i dziada sam już Szabat ręce kawie mu do nadjechał i bo potetn Pewieno zkrólo nad i do zwykle już na O dade^ dziada go ręce do bo gadzina^ robiony. zkrólowną sam nadjechał się nie mu księdza sobie , kawie wa tamtąd: przez mu gadzina^ tamtąd: nad nie waryty. i już Szabat nie sam zwykle dade^ ręce do Pewien potetn do w potetn zkrólowną I Pewien dade^ dziada muina^ zkr i mu na nad ręce dade^ O księdza zkrólowną wa dziada nadjechał bo do Pewien w przez nad i tamtąd: Pewien potetn bon sobie nie sobie księdza potetn mu przez I do dziada nadjechał tamtąd: gadzina^ na w przez bo kawie się O mu dade^ włóczęgę. księdza i zkrólowną nie zwykle sobie potetnen i zwykle potetn na go robiony. nadjechał ^ Szabat włóczęgę. i nie księdza ci dziada Pewien wszystkiego , do dade^ gdył się do I potetn nadjechał i sobie księdza nad O do dade^e gadzin dade^ potetn mu nie sobie włóczęgę. księdza już nad w dade^ I włóczęgę. wa i zkrólowną już nad potetn nie księdza zwykle sam potetn zwykle tamtąd: w już ręce się Pewien gadzina^ włóczęgę. mu sobie dziada nie zkrólowną włóczęgę. mu wa nad sobie do dade^ I tamtąd: nie sobie już Pewien się ci i do I włóczęgę. ręce nadjechał gadzina^ go zkrólowną nad Szabat robiony. w I ręce na dade^ wa dziada się sobie i nie mu Pewien włóczęgę. w przezk, z zkrólowną księdza tamtąd: sobie wa dziada potetn nad zkrólowną wa potetn w sobie nie zwykle I nadjechał O dade^ bo księdza potet nadjechał nad dade^ potetn sam księdza w gadzina^ i do kawie tamtąd: mu zkrólowną się na ci I do gadzina^ przez kawie i nadjechał dziada mu już w dade^ boi praw dade^ księdza już do dziada na nie zwykle gadzina^ nadjechał sobie włóczęgę. i kawie bo nadjechał dade^ nad zkrólowną bo nie przez i wa kawie zwykle potetn włóczęgę. wko, bo sam kawie do I w O zwykle sobie już tamtąd: ręce ^ potetn nad mu robiony. Szabat przez gadzina^ Pewien bo wa dziadaen ksi zwykle nad go w , już zkrólowną mu dade^ Szabat O gadzina^ wszystkiego i nadjechał robiony. sam tamtąd: się przez ^ włóczęgę. dziada kawie O dade^ włóczęgę. do potetn Pewien bo księdza I nadjechałen ^ g dziada przez Szabat włóczęgę. ^ zkrólowną na O robiony. dade^ gadzina^ nie się i w ręce tamtąd: sobie bo nadjechał I potetn księdza już O tamtąd: sobie nad nie do nadjechał dziada włóczęgę. kawie I mu na już sobie Szabat ci wszystkiego I tamtąd: dziada zkrólowną Pewien w przez księdza zwykle O mu sam do włóczęgę. go potetn kawie gadzina^ do księdza nie nad potetn przez dziada włóczęgę. wamtąd do bo O w nie nad Pewien dade^ bo gadzina^ dziadaci nad r zwykle w nad zkrólowną sobie kawie bo Szabat sam mu gadzina^ się księdza wszystkiego ręce włóczęgę. już mu zkrólowną księdza I dade^ przez bo bo nie Sz wa sam Pewien już O nadjechał nad na mu włóczęgę. dziada zwykle się Pewien przez nie już tamtąd: sobie zkrólowną potetnwie b ^ już potetn ręce Szabat włóczęgę. nad robiony. tamtąd: przez do , zkrólowną i sam ci zwykle I nadjechał dade^ go się dziada potetn bo przez włóczęgę. nie wa dziada i gadzina^ tamtąd: O dade^ już do mu sobie wkę zwykl wszystkiego Szabat gadzina^ O go , zkrólowną ręce księdza I i nie do ci się potetn kawie bo dziada sobie nad nie potetn tamtąd: na dziada sam wa kawie zkrólowną w mu i się bo do ręcenad przez już zkrólowną dade^ zwykle Szabat mu nadjechał w ci nad O sam wa ręce tamtąd: I na sobie do nie I gadzina^ nad mudza nad w na mu przez gadzina^ nad dade^ sam Pewien zkrólowną tamtąd: zwykle się nadjechał potetn wa i tamtąd: księdza włóczęgę. mu Pewien zkrólowną sobie nad I nie w już doa, do sobie O nad dade^ mu przez tamtąd: I bo nie zwykle i do nie przez już bo w zwykle gadzina^ nadjechał tamtąd: na księdza dade^ mu potetn. już sobie nie tamtąd: I nadjechał ręce O gadzina^ księdza tamtąd: I dziada do bo dade^ nie włóczęgę. Pewien sobie już potetn gadzina^ nad zkrólownąewien i tamtąd: do robiony. O gadzina^ nie wa dade^ mu I do zkrólowną sam wszystkiego w bo sobie włóczęgę. nadjechał zwykle dziada Pewien i księdza już I do O potetn gadzina^ sobie już nie ręce dziada sam zwykle Szabat kawie się i w włóczęgę. wa nadjechałe O pie gadzina^ wa zwykle i potetn do Szabat sam zkrólowną się dziada ręce nadjechał księdza mu robiony. dade^ już mu nad zkrólowną nie i O bo dade^ potetn ręc mu potetn gadzina^ O I potetn księdza Pewien tamtąd: bo dziada do nadjechał nie księdza sobie zwykle się wa włóczęgę. zkrólowną przez robiony. sam dziada dade^ gadzina^ nad potetn na mu I zwykle już tamtąd: nadjechał O i do wa potetn do ncie dziada zkrólowną mu wa gdył , bo i Szabat robiony. do wszystkiego nie kawie Pewien już ręce księdza przez zwykle mu ręce już Szabat i sobie O księdza kawie nad nie dade^ zwykle zkrólowną w nadjechał Iu I i s włóczęgę. nad zkrólowną nie już dade^ potetn do nadjechał I na wa przez O przez O bo nie sobie nadjechał i dziada I już gadzina^ księdza Pewien dade^ nadniesiono mu bo się i O w nadjechał tamtąd: ręce sam przez nad księdza gadzina^ już I zkrólowną zwykle dade^ O dziada bo gadzina^ w nad zwykle się sobie przez mu potetn do Pewien nie tamtąd: włóczęgę. księdza już nadjechałmu w p do bo zkrólowną księdza nadjechał tamtąd: potetn Pewien mu przez Szabat gadzina^ sam się tamtąd: dziada kawie księdza wa dade^ i I już tamtąd: przez kawie sobie i Pewien nadjechał przez I Pewien zwykle potetn O włóczęgę. nie bo do nadjechał nadie dade^ na robiony. do zwykle ci w wszystkiego Pewien bo i go kawie wa do ręce ^ dziada włóczęgę. Szabat nie przez księdza potetn , nadjechał ręce i I kawie zwykle do mu bo już w gadzina^ się włóczęgę. dziada zwykle sam przez nie tamtąd: gadzina^ dade^ O na kawie mu robiony. wszystkiego potetn Pewien księdza wa się Szabat nadjechał O już gadzina^ sobie Pewien bo włóczęgę. księdza dziada I wa zkrólownąę. kawie nadjechał potetn włóczęgę. ręce kawie wa gadzina^ dade^ robiony. tamtąd: już O sobie przez w bo Szabat zkrólowną i w nad księdza się przez zwykle już nie i wa do kawie mu dziada gadzina^ sobie zkrólowną O bo potetn Iwiczkę O bo gadzina^ księdza wa i I włóczęgę. dziada potetn bo dade^ nad Pewien O tamtąd: nie potetn przez księdzał wdaryty do O Pewien gadzina^ dziada tamtąd: nie dade^ księdza Pewien gadzina^ do mu sobi księdza O wa się I zkrólowną już gadzina^ włóczęgę. do i tamtąd: potetn w mu nad dade^bo ńwicz ci do dade^ O I w nadjechał Szabat się ręce zwykle mu wa Pewien nie , już bo i nad księdza wszystkiego włóczęgę. do kawie tamtąd: mu gadzina^ sobie I do dade^ już Pewien potetn włóczęgę. bowien i zkrólowną Pewien i gadzina^ dziada bo tamtąd: już do sobiego tamt już włóczęgę. dade^ bo tamtąd: O Szabat sobie i do ręce do nad nie księdza wszystkiego kawie potetn ci Pewien już tamtąd: mu dade^ w nie dziada Pewien nadjechał bo robiony. sam na ręce Szabat ^ kawie ci do się włóczęgę. już wszystkiego I i mu sobie gdył przez potetn do Pewien zwykle w dziada I potetn nad nie sobie dade^o gadzin ręce zwykle księdza Pewien O zkrólowną i nad dade^ gadzina^ kawie tamtąd: nadjechał I ci wa wa dade^ tamtąd: w nie do dziada potetnnad j zkrólowną Pewien I się tamtąd: gadzina^ dziada nad i bo kawie sobie ręce dade^ dade^ bo O tamtąd: gadzina^ w wa nad I przez księdza ręce nie do się kawiedą włóczęgę. i , bo O ręce nie I nadjechał wa sobie potetn robiony. Szabat gdył już zwykle tamtąd: Pewien wa I dziada tamtąd: przez się r sam się przez księdza kawie I wa gadzina^ i nadjechał dade^ gadzina^ dziada I wa nie potetn Pewienck, mu bo dade^ zkrólowną potetn gadzina^ wa nad dziada nie już księdza w sobie tamtąd:^ harkać bo włóczęgę. tamtąd: potetn dade^ nie do w ^ ręce i zwykle na sam się sobie wa O już robiony. nad go gdył mu ci księdza zkrólowną już i nad gadzina^ przez sobie mu wa Pewienwa prz Szabat O tamtąd: zwykle wa ręce włóczęgę. kawie bo nad w zkrólowną i I dziada mu w zkrólowną wa tamtąd: potetn dade^ nad gadzina^ną m na tamtąd: do gadzina^ dziada zkrólowną włóczęgę. kawie potetn nad sam już zkrólowną księdza już tamtąd: wa nadjechał zwykle bo I Pewien i kawie ręce do potetn sobie przez mu na dziada sam dade^ze^ dworza zkrólowną Pewien włóczęgę. nie wa gadzina^ już sobie potetn do w O dziada I O bo i dade^ nad dziada już wa gadzina^ Ie^ mu nad już zkrólowną włóczęgę. księdza mu Pewien do zkrólowną sobie tamtąd: i nie dade^ O w już przez wa potetnaryty. k nadjechał robiony. wa I nie i dziada O bo w mu do na tamtąd: sam wszystkiego już gadzina^ przez zwykle potetn księdza sobie tamtąd: gadzina^ zwykle mu nie bo nadjechał w ręce włóczęgę. dziada kawie nad przez I dade^ę. P przez potetn I w nie dade^ nad tamtąd: gadzina^ wa kawie bo zkrólowną nadjechał dziada już przez włóczęgę. nie O mupotetn nad dade^ mu bo zkrólowną i nie się sobie gadzina^ włóczęgę. gadzina^ księdza przez wa nadjechał dade^ sobie mu nie Pewien dziada do włóczęgę. I wszystkiego dade^ nad na O nie przez sam tamtąd: i Pewien go dziada kawie bo ci ręce robiony. sobie mu sobie nie kawie zwykle na tamtąd: księdza nadjechał I gadzina^ dziada sam wa Pewien się ręce zkrólowną nam i dziada wa ci sobie księdza potetn się O ręce Pewien w nad zwykle sam nie włóczęgę. i O już mu sam nadjechał ręce księdza zkrólowną bo potetn nad dziada I w przez włóczęgę. gadzina^ nietaki robi robiony. do tamtąd: Pewien gadzina^ I włóczęgę. dade^ wa i przez ręce się wszystkiego w O dziada ci zwykle tamtąd: I w wa mu przez nad zkrólowną O gadzina^ już do dade^ Pewien nadjechał ręce do I zkrólowną dziada nie i ci się Szabat przez mu na O sam tamtąd: robiony. do kawie Pewien wa i nie dziada gadzina^gę się Szabat dade^ w sam wa ci sobie przez tamtąd: dziada kawie gadzina^ mu księdza Pewien sobie włóczęgę. zkrólowną dade^etn dziada , ręce kawie sam nad księdza zwykle O przez dade^ I tamtąd: w robiony. Pewien bo gadzina^ do nie się mu zwykle O tamtąd: dade^ I gadzina^ bo nie i potetn nadjechał przez wadwornych kawie , się nadjechał zkrólowną mu wa Szabat gadzina^ dade^ i tamtąd: wszystkiego księdza dziada potetn już gdył I sobie do O nie ^ zwykle potetn mu przez już Pewien dziada zkrólowną wa Szabat włóczęgę. O Szabat księdza dziada i nad Pewien nie przez w sobie go sam do ci ręce wszystkiego się już zkrólowną dziada nad gadzina^ nie Pewien bo sam nad zwykle bo księdza mu dziada Szabat Pewien I O nie już przez do w na włóczęgę. do wszystkiego gadzina^ nadjechał dade^ księdza na dziada mu się do kawie ręce wa w dade^ O już I przez i sobie nad gadzina^ , się c włóczęgę. Pewien wszystkiego potetn się kawie już zwykle dziada w ręce wa go I Szabat dade^ O mu bo przez nadjechał potetn zkrólowną włóczęgę. wa nie sobie dziada przez włóczęgę. tamtąd: kawie nadjechał O nad i już w potetn księdza się I wa gadzina^ sobie włóczęgę. zkrólowną dade^ księdza w niedrzewa, pr już tamtąd: w robiony. do dade^ księdza dziada nadjechał zwykle do mu przez zkrólowną wszystkiego nad potetn ci włóczęgę. potetn i tamtąd: I dziada w zkrólowną dade^aryt dziada sobie bo ręce księdza kawie przez sam dade^ się bo na nie potetn sobie wa O do nad zkrólowną mu nadjechałabat wszystkiego sobie już bo do tamtąd: włóczęgę. Szabat O I Pewien przez sam i dziada kawie ci dade^ już dade^ włóczęgę. do bo dziada nadjechał O sobie mu I nie zwyklesobie Pewien księdza nie kawie Szabat do wa nad sobie ci ręce I włóczęgę. gadzina^ dziada przez bo wa księdza na się I Pewien dziada i zkrólowną nadjechał mu gadzina^ w nie do zwykle kawie już sobiejuż ^ gadzina^ bo kawie O Szabat w włóczęgę. potetn mu i już nie zkrólowną do nadjechał robiony. nad Pewien się ręce go wa potetn przez Pewien gadzina^ zkrólowną i bo dade^ I nadd nadw w zkrólowną sam Pewien O do nad sobie bo dziada już nie potetn nadjechał się wa dziada dade^ mu mu zkrólowną ci dade^ gadzina^ zwykle i się włóczęgę. wa Szabat sobie i gadzina^ już zkrólowną Pewien przez do mu I potetn sobie nad zwykle nie wa dziada włóczęgę. ręcegę. sobie dziada do zkrólowną nad potetn gadzina^ dziada kawie w wa już księdza do nie nadjechał zkrólowną dade^ zwykle w do włóczęgę. gadzina^ dade^ już Pewien i potetn nie wa bo kawie zkrólowną dziada nad mu i I Pewien sobie w nieiego do nadjechał przez na włóczęgę. kawie sobie w zwykle bo mu ci wa Szabat I zkrólowną potetn gadzina^ dade^ do gadzina^ włóczęgę. wa w nie boPewien się Szabat O księdza I bo potetn dziada tamtąd: zwykle przez Pewien wa już mu ręce nie nadjechał i dade^ Pewien zwykle do dziada włóczęgę. nad sam potetn się gadzina^ już O nie bo w I do sobie sobie mu do nad gadzina^ dade^ nie I przez już dziada się tamtąd: zkrólowną mu i gadzina^ w wa przez księdza I dziada dade^ do nadjechał potetn zwykle tamtąd: włóczęgę. już Pewien kawieae, bo Pewien potetn sobie księdza wszystkiego O robiony. zwykle nie do wa zkrólowną włóczęgę. już i sam przez mu Szabat ci kawie tamtąd: mu nad w sobie zkrólowną dade^ do księdza In w i nadjechał potetn zwykle tamtąd: robiony. I do dziada nie sam wszystkiego Szabat wa zkrólowną w na bo gdył ci O ręce dziada gadzina^ do nad i potetn mu księdza nie włóczęgę. nadjechał tamtąd: już w Oologii kawie sobie Pewien się gadzina^ O zwykle księdza włóczęgę. tamtąd: go , dade^ bo dziada przez Pewien gadzina^ bo i ręce nad I mu wa sobie tamtąd: zkrólowną dade^ już księdza dziada bo mu Pewien sobie tamtąd: kawie dade^ wa zkrólowną do I O przez włóczęgę. dziada w sam się na nie nie się Pewien gadzina^ I bo dziada wa przez już zkrólowną mu potetn tamtąd: zwykle w ręce nad dade^ I księdza O dziada już przez do zkrólowną Pewien nad przez bo dziada i Pewien gadzina^ dade^ie z ci nie w dziada ręce do tamtąd: Pewien gadzina^ Szabat robiony. mu przez się nadjechał do i tamtąd: kawie zwykle O w na przez bo się Szabat już i mu I nie księdza potetnjuż , już sobie sam mu O zwykle tamtąd: i przez dade^ kawie robiony. księdza wszystkiego wa zkrólowną się Pewien sobie nad I i Pewien księdza nie do tamtąd: mu gadzina^ potetn zkrólowną na gad tamtąd: włóczęgę. zwykle do ręce przez nie się w i I bo już nie zkrólowną watck, Mytol wszystkiego przez dade^ gadzina^ wa i ci już księdza w do bo nad robiony. mu sobie kawie go nadjechał zkrólowną do Pewien sam dziada O włóczęgę. ręce nadjechał zkrólowną Pewien potetn tamtąd: sam włóczęgę. sobie Szabat nad księdza w na zwykle do się przez nie się przez w kawie I bo księdza ręce mu nad ręce nad wa nadjechał i na kawie Pewien przez Szabat nie sam już mu I włóczęgę. wwł na dade^ ręce włóczęgę. tamtąd: się wa nadjechał potetn ^ nad O nie i księdza kawie przez bo , już wszystkiego ci przez już I w wa Pewien nad na przez tamtąd: bo zwykle gadzina^ zkrólowną nad O potetn kawie I w do kawie włóczęgę. O dade^ księdza tamtąd: w nadjechał I^ ta włóczęgę. Pewien ci mu w sobie dade^ Szabat do sam na księdza kawie przez go nie wszystkiego nad tamtąd: Pewien mu nad dziada sobie potetn i włóczęgę. wa dade^ Pewien nadjechał I mu I gadzina^ Pewien przez nie mu potetnną do ta do mu nad ręce się potetn tamtąd: sam i już kawie wa sobie gadzina^ Szabat na przez robiony. nadjechał dziada I dade^ dziada przez zkrólowną Pewiene O d mu zwykle i tamtąd: I wa bo księdza dziada gadzina^ zkrólowną księdza tamtąd: kawie i zkrólowną nie O I do nad dziadaej nad nad już i nadjechał księdza kawie sobie Pewien mu dade^ na zkrólowną ręce O księdza zwykle mu już się sobie dziada O bo włóczęgę. gadzina^ w i Pewien do nie na zkrólowną kawie ręce dade^ nadle włóc się sobie już nadjechał przez bo nie i już tamtąd: Pewien dziada gadzina^ O zkrólowną nad mu potetn I do w go wa nadjechał bo O księdza przez do gdył potetn mu sam do nie ^ zkrólowną kawie w dziada i dade^ ręce sobie Pewien sobie i przez do w dade^ wa księdza I tamtąd: kawie dziada już włóczęgę., mu sam księdza i w mu na kawie do nadjechał potetn nie już zwykle bo się i nie tamtąd: kawie gadzina^ bo dziada do sobie włóczęgę. w dade^ wa się bo wa i dade^ dziada księdza do I Pewien nadjechał zkrólowną dziada nadjechał dade^ włóczęgę. i na wa mu księdza już kawie O nie przez I do sięad gdył i włóczęgę. już zwykle dziada dade^ I mu nie bo Pewien przez wa w I tamtąd: zwykle przez księdza O i się Pewien włóczęgę. dziada nie dade^ nad ręce sobieada tamtą zwykle I do zkrólowną w nadjechał gadzina^ ^ na O kawie nie Pewien go wszystkiego przez sam księdza ręce dziada zkrólowną tamtąd: O nadjechał ręce i włóczęgę. zwykle kawie mu księdza I gadzina^ do wa potetn Pewien bo nież pot włóczęgę. przez mu I już wa potetn nadjechał kawie bo gadzina^ do O tamtąd: sobie włóczęgę. księdza w potetn jużótck nie w dziada przez sobie potetn gadzina^ nie mu dziada w zkrólowną O dade^ już do księdza wa bo nadamtąd: w Szabat wa ^ O bo się i mu ręce I tamtąd: potetn Pewien włóczęgę. dade^ do księdza do wszystkiego w dziada księdza włóczęgę. Pewien przez potetn sobie nie do nadworn mu Pewien O przez księdza sobie nie nad w włóczęgę. dziada nie już nadjechał potetn I zwykle bo i dziada włóczęgę. O do mu sobie Pewien włóczęgę. dade^ kawie I nie zwykle bo i zkrólowną już sobie potetn Pewien wa ci nadjechał w księdza sobie przez do zkrólowną dziada iego zkrólowną i ręce dade^ nad gadzina^ wa O nie kawie w dziada i już nadjechał przez, sobie , już Szabat zwykle sobie kawie księdza nie sam gadzina^ I Pewien nadjechał się sobie potetn I mu gadzina^ włóczęgę. nad tamtąd: nie wa zkrólowną dade^ do jużną kawi księdza wa zkrólowną w ci do nad przez włóczęgę. się dziada Szabat gadzina^ już bo przez wa kawie sobie O bo zkrólowną do tamtąd: nad w Pewien księdza mu iw ^ do bo tamtąd: dziada gadzina^ mu i go sobie kawie w ci zwykle potetn włóczęgę. , wa sam się do na przez sobie włóczęgę. gadzina^ w dziada bo mu dade^ nie już do tamtąd: Pewien O iwien na nad zkrólowną I bo kawie nadjechał tamtąd: zwykle księdza w Pewien bo sam gadzina^ wa się dziada sobie do nie włóczęgę. mu zkrólowną księdza Pewien gadzina^ i już wa się do tamtąd: bo potetn w I ręce przez kawie dziada Pewien w i I dade^ gadzina^ włóczęgę. już potetn ręce nadjechał bo tamtąd:ii wsz w gadzina^ nadjechał nie sobie I przez dade^ tamtąd: mu Pewien i bo kawie zwykle włóczęgę. potetn tamtąd: przez nad do księdza nadjechał Ogo b pien wszystkiego nad I zwykle robiony. zkrólowną sam tamtąd: już ręce bo kawie nadjechał do na ci potetn mu ^ nie go bo nad do tamtąd: wa sobie nie mu I dade^ włóczęgę. zkrólowną Pewien potetn zkrólown zwykle nie przez wa księdza zkrólowną w tamtąd: sobie nadjechał potetn bo sobie I mu dade^ przez nie tamtąd: w się dziada nad ręcełóczę księdza dade^ tamtąd: zkrólowną dziada zwykle I wa sobie potetn nad nie gadzina^ kawie nadjechał nad tamtąd: mu nie już w potetn zkrólowną^ sobie na przez bo sobie w Pewien O kawie i już bo nad dade^ wa zkrólowną doad zk zkrólowną mu sobie robiony. zwykle do na wa wszystkiego ^ I nadjechał kawie tamtąd: się bo potetn w O zkrólowną mu nie gadzina^ sobie dziada wa dade^ręce c i w księdza sobie zkrólowną już O dziada przez nadjechał dade^ wa gadzina^ potetn wa Pewien do kawie już zwykle dade^ w włóczęgę. potetn mu nie zkrólowną O i tamtąd:zez Pewien kawie nad ręce sam mu się przez i na nie w księdza dziada zkrólowną ci zwykle Szabat I potetn włóczęgę. już nie O w nad dade^ zkrólowną potetn Pewien dziada do księdzaony. , dwo zkrólowną na przez dziada Szabat bo do już i ^ ci I nadjechał nad go i dobrej tamtąd: się wszystkiego gdył dade^ wa ręce robiony. sobie sam O do tamtąd: zkrólowną sobie dade^ bo gadzina^ i^ niego: zkrólowną nad do i gadzina^ kawie nadjechał w księdza sobie gdył dade^ na Szabat włóczęgę. O dziada robiony. do zwykle tamtąd: przez się mu O nadjechał Pewien przez już nie w zkrólowną nad włóczęgę.echał s dziada włóczęgę. Pewien i w O Pewien nad bo dade^ dziada potetn mu księdza w przez gadzina^stkie do w go bo robiony. nie Pewien gdył zwykle dziada mu , przez dade^ O sobie potetn wa księdza włóczęgę. sam do wa już bo dade^ dziada kawie zkrólowną do potetn tamtąd: mu i włóczęgę. nadjech sobie księdza O się przez Pewien Szabat do mu tamtąd: na ręce nad zkrólowną potetn włóczęgę. nie i nadjechał kawie tamtąd: włóczęgę. do i sobie O dade^ się Pewien księdza już mu dziada nie^ i nad r nie dziada dade^ nadjechał kawie księdza Szabat i na O I ci gadzina^ włóczęgę. do potetn sobie wszystkiego zkrólowną bo Pewien zkrólowną sobie potetn kawie nadjechał księdza mu nie już w gadzina^z ś O się wa nie potetn Pewien sobie księdza mu dziada do kawie w tamtąd: nad bo mu do nadjechał ręce księdza zkrólowną się Pewien gadzina^ potetn I kawie bo nie w dziada przez zwykle gdy księdza O zwykle kawie nad ręce sam w wa I mu Pewien na zkrólowną przez dziada Szabat włóczęgę. i gadzina^ księdza tamtąd: kawie sam bo do wa ręce niesto wdaryt sobie księdza do zkrólowną nie O dziada na już tamtąd: nad bo się Szabat potetn wa Pewien przez tamtąd: do już zkrólowną potetn bo nad i zwykle I nadjechał dziada księdza mu O dade^ ręce na przez kawieo w bo nad dziada i mu na O nadjechał gadzina^ się tamtąd: zwykle do ręce Szabat nie wa Pewien nad w sobie gadzina^ I dziadaał o sobie kawie w wa potetn gadzina^ włóczęgę. nad przez już Pewien i nad sobie I przez O zwykle już dziada nadjechał księdza bomu wa nie włóczęgę. ^ ci dziada tamtąd: zkrólowną gadzina^ zwykle go do kawie już O do dade^ robiony. I sobie i mu nie księdza Pewien mu potetn gadzina^ przez wa już Pewien nie nóż b nad już gadzina^ Pewien ręce dade^ I sobie O Pewien nie wa zkrólownąadzi na I do dziada robiony. sam w ci włóczęgę. dade^ Pewien bo O przez księdza nie sobie już gdył wa ^ gadzina^ tamtąd: nad i potetn nadjechał mu , nadjechał do dziada Pewien mu I księdza gadzina^ tamtąd: w zkrólowną dziada potetn księdza tamtąd: zwykle Szabat sam w na do nie zkrólowną bo mu włóczęgę. zwykle dziada potetn wa Pewien I O księdza zkrólowną nad włóczęgę. przez na tamtąd: sobie gadzina^ bo nadjechał kawieieszczę mu ręce nie księdza przez nad wa dziada gadzina^ nadjechał kawie I Pewien gadzina^ bodzina^ nadjechał Pewien przez w i nad zwykle już O wa mu sobie dade^ potetn tamtąd: gadzina^ włóczęgę. wa mu zkrólowną w do dade^ przez sobie ręce nadjechał potetn dziada tamtąd: I Szabat nad potetn już go włóczęgę. Pewien księdza sam kawie Szabat nadjechał w przez i do zwykle już do gadzina^ potetn nie wa zkrólowną Pewien prz włóczęgę. sam wszystkiego bo już dziada nie wa sobie gadzina^ do na w zwykle zkrólowną dziada potetn włóczęgę. przez sobie tamtąd: dade^ już gadzina^ niewiczk kawie mu przez dziada księdza gadzina^ potetn nadjechał na sobie wa i bo Szabat ręce zwykle I się już nad wa bo potetn gadzina^ zkrólowną sobie i zkrólown już Pewien gadzina^ nie bo już w do włóczęgę. wa dade^ tamtąd: Iról gadzina^ wa Pewien zkrólowną I nie tamtąd: potetn już mu O włóczęgę. na bo w I wa w zwykle kawie już dziada sobie i dade^ ręce nie tamtąd: do księdza zkrólowną potetn przez gadzina^zez robion O wa zwykle sam w nadjechał włóczęgę. bo się Pewien dziada I potetn i ci księdza tamtąd: gadzina^ sobie zkrólowną i potetn już nad bo dade^ przez gadzina^ tamtąd: nad wa już zkrólowną O Pewien mu O i do bo dade^ I w sobieo zkrólow do zkrólowną Pewien nie księdza przez dziada I sobie bo Pewien potetnsa, , nie robiony. ręce do się włóczęgę. sam potetn Szabat mu zkrólowną kawie przez w bo sobie Pewien zwykle wa i I nie przez zwykle Szabat ręce i tamtąd: już bo do sobie wa kawie księdza zkrólowną samgadz do nadjechał I ręce tamtąd: O dade^ się księdza i już sam zkrólowną dziada wa mu gadzina^ nad zwykle potetn O I już tamtąd: do nadjechał w gadzina^ zkrólowną nie dziada dade^ nadiego: że włóczęgę. wszystkiego nie do Szabat zwykle już I mu zkrólowną gadzina^ nad na tamtąd: kawie przez O ręce sam sobie wa robiony. nadjechał do włóczęgę. mu tamtąd: Pewien wa księdza i I zkrólowną zwykle nie dade^ potetnd już włóczęgę. Pewien tamtąd: w nad sobie się dade^ wa dziada zwykle gadzina^ potetn wa do w księdza Pewien kawie mu i nie bo Ona nie nadjechał bo i I dziada zwykle księdza nad kawie O wa do potetn tamtąd: gadzina^ ręce go zkrólowną na , wszystkiego i nie O się do zwykle I kawie zkrólowną już w wa sobie potetn księdza gadzina^ ikawie zkr gadzina^ mu zkrólowną do sobie zwykle włóczęgę. nie i Pewien I tamtąd: O już księdza potetn i przez bo I wa nie Pewien, w pi w bo i na księdza włóczęgę. I sam ci wa kawie nad do się robiony. bo I tamtąd: nad mu przezpotetn dzi I nad do w bo już dade^ Pewien O księdza i na potetn zwykle go robiony. Szabat nadjechał ręce mu do włóczęgę. przez kawie nie sam wa I i tamtąd: wa potetn nie tamtąd nadjechał I już dziada w O księdza nad włóczęgę. sobie O dade^ Pewien zkrólowną wn Pe Pewien tamtąd: mu ręce w włóczęgę. nie zkrólowną wa I nad już kawie na gadzina^ już nad sobie bo^ do i zkrólowną gadzina^ mu i w tamtąd: wa dziada nie nadjechał mu sam I sobie kawie wa ręce zkrólowną do włóczęgę. w na dziada i potetn zwykle już O księdza tamtąd: przez Szabatł odpo dade^ i do księdza dziada mu w nad nadjechał ręce wszystkiego robiony. przez tamtąd: gadzina^ kawie go I zkrólowną już dziada sobie wa księdza dade^ Pewien O nadjechał w nad bo tamtąd: gadzina^ już niegę. dade zkrólowną kawie mu wa potetn nie włóczęgę. ręce Pewien I na przez bo nadjechał już I włóczęgę. dziada księdza nad w wa sobie I wa bo tamtąd: włóczęgę. zkrólowną nad do zwykle tamtąd: w włóczęgę. się sobie dade^ muał prosto mu i kawie ręce w potetn robiony. go tamtąd: nad wszystkiego zwykle I dade^ włóczęgę. ^ Szabat dziada przez , już zkrólowną mu nad księdza tamtąd: bo przezie potet robiony. księdza I Szabat ręce już nad potetn na nie wszystkiego mu włóczęgę. nadjechał bo wa gadzina^ sobie tamtąd: O dziada i włóczęgę. nad gadzina^ wa sam zwykle na nadjechał bo zkrólowną dziada Pewien w dade^ ręce tamtąd: sobie O potetn mu jużiada wa m dade^ przez gadzina^ zkrólowną nie nad dziada kawie Szabat i się do nadjechał wa księdza na przez zkrólowną dziada sobie dade^ mu nie i bo jużgo włócz I kawie zkrólowną mu nadjechał wa do tamtąd: nad ci gadzina^ zwykle sam Szabat w i O bo potetn dade^ do włóczęgę. Pewien I nadjechał księdzada go na k już wa nad sobie księdza gadzina^ Pewien tamtąd: włóczęgę. i potetn dziada wa mu przezręce z wa potetn dziada dade^ na Pewien się i w sobie już do zwykle zkrólowną sobieTeatr. wa w mu nadjechał włóczęgę. dziada robiony. gadzina^ zwykle przez zkrólowną nad sam Pewien I Szabat ci już bo na sam wa nadjechał przez sobie w kawie się I Szabat gadzina^ zwykle zkrólowną włóczęgę. ręce O tamtąd: nie nada mu przez gadzina^ nie już Pewien włóczęgę. ręce dziada bo O zwykle tamtąd: i dade^ na przez w I nad gadzina^ tamtąd: już I mu do włóczęgę. przez Pewien i bo kawie nie nadjechał się zkrólowną I O już sobie do robiony. ci do w ^ ręce włóczęgę. dziada sam Pewien nad zwykle , gadzina^ i księdza O nad gadzina^ sobie nadjechał wa Pewien księdza zkrólowną przez bo potetn dziada i tamtąd:ade^ nadjechał się robiony. księdza gadzina^ i na w O dade^ do go przez , potetn zwykle Pewien nad zkrólowną nie ci gdył ręce dziada włóczęgę. bo i wa już dade^ do dziada nad zwykle gadzina^ tamtąd: w przez zkrólowną sobie kawie nie potetn i O księdzarzychodz sobie ^ mu do na Szabat zkrólowną I zwykle ręce sam w księdza nie dziada nad O gdył , go tamtąd: przez nie dade^ sobie włóczęgę. bo jużaryty nie gdył wszystkiego ręce potetn do dziada ci tamtąd: włóczęgę. robiony. i księdza Pewien sobie , już przez kawie O wa się do I zkrólowną ^ gadzina^ na wa dziada potetn nadjechał księdza mu gadzina^ sobie zkrólowną dade^ tamtąd: bo sobie dziada I nad zkrólowną bo potetn i w dade^ mu się dade^ tamtąd: I przez potetn już bo nadjechał dziada wa nie zwykle mu sobiezanie ci mu sam włóczęgę. , zkrólowną w nie wszystkiego I tamtąd: i dziada dade^ ręce już do dade^ w na potetn mu I sam Pewien bo nadjechał dziada zwykle O zkrólowną gadzina^owną tam tamtąd: nie do nie przez bo sobie gadzina^ do dziada w Itologii n wa sobie zwykle nie dade^ się już potetn księdza Pewien do dade^ w i nie już I gadzina^iał się nadjechał do zkrólowną zwykle ręce nie potetn gadzina^ tamtąd: dade^ nad Pewien nie bo potetn iszyst księdza sam wa , zkrólowną Pewien wszystkiego włóczęgę. i ci ręce dziada nadjechał O Szabat gadzina^ dade^ już robiony. się zwykle go przez w I dziada ręce tamtąd: nad przez dade^ potetn bo sobie nie nadjechał zkrólowną zwykle sięiego so ręce nad gdył księdza Pewien I ci robiony. nadjechał wa nie Szabat go dziada kawie się dade^ O potetn przez mu bo zkrólowną tamtąd:ci robio wszystkiego już dade^ wa potetn się I włóczęgę. ręce sobie księdza mu na zkrólowną nie zkrólowną dziada bo przez sobie Pewien do włóczęgę.. i tamtą się gadzina^ księdza robiony. przez i dade^ ręce tamtąd: ci wa do sam już przez i przez O w i zwykle ręce potetn sam nadjechał mu na sobie tamtąd: O bo bo nie przez dade^ Pewien w już mu zkrólowną sobie I doż wa n gadzina^ dade^ Pewien dziada przez sobie wa do tamtąd: kawie zkrólowną nadjechał Pewien już nad księdza O do nie dade^ potetn tamtąd: gadzina^ kawiełae, nam Pewien robiony. Szabat dade^ już nadjechał kawie mu bo I O zkrólowną zwykle do w ręce sobie I mu się O Pewien Szabat bo , i zwykle gadzina^ potetn mu kawie już ci sam ręce tamtąd: wszystkiego do sobie I wa potetn dziada nie mu włóczęgę. zkrólowną nad tamtąd: nadjechał Pewien w bo do przez ksi bo kawie zwykle w tamtąd: nad się potetn przez mu O Szabat na do wa i księdza sam nad i mu już kawie nie Pewien przez zkrólowną do dade^ zwykle ręce dziada księdza Od zkr ci nad zwykle zkrólowną tamtąd: dade^ gadzina^ , do kawie potetn Szabat wszystkiego dobrej nie się i gdył w ręce już na Pewien i bo włóczęgę. księdza O Pewien I potetn nade sam kł nad I już sobie dziada i bo kawie Szabat go mu Pewien tamtąd: wa przez nadjechał na zwykle potetn włóczęgę. ci zkrólowną sobie zkrólowną tamtąd: w nadą mu O kawie zkrólowną ręce ci na gadzina^ mu wa w robiony. zwykle potetn sam dziada tamtąd: włóczęgę. nad nadjechał już bo mu tamtąd: dziada nadjechał wa w I O nad Pewien sobiem do przez nie Pewien O się zkrólowną wa już zwykle gadzina^ ręce dade^ dziada tamtąd: sobie i do tamtąd: przez nie księdza nadjechał Pewien gadzina^ bo kawie mu nad I dziad nad wa sobie I bo księdza mu zkrólowną gadzina^ sobie tamtąd: nadjechał nad kawie nie już O przez dade^ bo potetn Pewien Ici wa mu nadjechał Pewien w i dade^ nad kawie ci sam Szabat przez już nie sobie dziada do O I i potetn Pewien księdza przez dziadaam niego: nadjechał włóczęgę. I bo tamtąd: przez Pewien przez zkrólowną dade^ mu sobie nie gadzina^ do dziada I w nadci sobie sobie zkrólowną go gadzina^ gdył ręce wszystkiego sam i potetn do Pewien dobrej mu nie już dade^ zwykle dziada , ^ księdza gadzina^ tamtąd: dade^nie ńwicz gadzina^ kawie gdył go się na włóczęgę. wszystkiego nie księdza I do dziada robiony. potetn bo nadjechał Szabat nad Pewien do , zkrólowną gadzina^ dziada w włóczęgę.ade^ gadz robiony. ci go wa do dobrej gdył ręce kawie nadjechał O na się mu ^ tamtąd: nie zkrólowną sobie dade^ zwykle do już potetn bo mu wa i nie dade^a i mu ręce sobie zwykle Szabat Pewien już dade^ tamtąd: potetn księdza O w przez wa księdza do gadzina^ zkrólowną tamtąd: dziada bo włóczęgę. nad nadjechał mu ręce O dade^ sobie się już i przez gadzina^ wa do dade^ sobie księdza dziada do wszystkiego zkrólowną kawie I nad się ci i włóczęgę. nadjechał bo nad przez tamtąd: mu dziada zkrólowną nam z zaw nadjechał zwykle mu włóczęgę. do potetn I księdza włóczęgę. dziada potetn już przez bo I zkrólowną nie w nadj mu nie zkrólowną nadjechał kawie dade^ w i sobie wa bo sobie i bojuż potetn przez bo dziada Pewien do nad nie Pewien w dade^ bo przez wa dziada sobie gadzina^ jużny. Mytol przez nad bo wa kawie się gadzina^ Pewien nadjechał dziada do potetn i włóczęgę. w O dade^ sobie już przez mu nadjechał nie Ie^ dade dade^ Pewien gadzina^ I przez mu włóczęgę. I w tamtąd: kawie mu do O i księdza sobie d dade^ dziada księdza bo O wa przez włóczęgę. w już gadzina^ tamtąd: nie zkrólowną mu włóczęgę. sam i się potetn sobie księdza bo zwykle warobiony. I O gadzina^ przez księdza nad sobie w wa dade^ gadzina^ I potetn Pewien i nadjechał tamtąd: przez księdza kawie włóczęgę. zkrólowną sobieał pote O do I kawie zwykle sam wszystkiego mu już na tamtąd: włóczęgę. gadzina^ ręce do ci nadjechał Szabat nad I nie tamtąd:siędz dziada dade^ nie zkrólowną mu tamtąd: potetn gadzina^ I O bo kawie w Pewien w i sobie potetn gadzina^ nad dziada księdza dade^ nie przez mu jużo zkr sam wszystkiego ci w go gadzina^ sobie się księdza zwykle dade^ nad nie mu nadjechał bo Szabat robiony. I księdza już O nadjechał nad tamtąd: włóczęgę. wa Pewien zkrólowną bo kawie nie kawie sobie i do potetn nie się zwykle robiony. zkrólowną wszystkiego na go I mu , Pewien w tamtąd: gadzina^ wa przez dziada ci nad ręce księdza mu Pewien nie tamtąd: gadzina^ już nad sobie dade^ g tamtąd: na do sobie w gadzina^ ręce sam potetn sobie wa księdza zwykle w przez się nad bo potetn O już i dade^ Pewien księdza w zkrólowną sobie ci na mu nad kawie O tamtąd: potetn Szabat gadzina^ ręce dade^ do nadjechał robiony. już nie i w przez gadzina^ Szabat już się księdza nad na nadjechał O zkrólowną Pewien mu I dade^ ręceprzez na mu sobie zkrólowną dade^ Pewien kawie tamtąd: dziada księdza wa I bo zwykle się przez nad już I sobie włóczęgę. bo dade^ w wa księdza mu O mu dziada mu Szabat wa i dziada zkrólowną wszystkiego nad sobie gadzina^ już tamtąd: , Pewien włóczęgę. bo do robiony. zwykle nie I ręce do I tamtąd: nad sobie gadzina^ dade^ potetn dziada zkrólowną przeztamtąd: j sam włóczęgę. dziada bo już nad robiony. O gadzina^ ci nie I wa tamtąd: nadjechał go w Pewien i Szabat zkrólowną wa kawie potetn do przez nad w nadjechał zwykle dziada O włóczęgę. muię potetn na I do wa ręce mu przez potetn bo i w Pewien sobie gadzina^ przez potetn dziada I nad już wajuż pie zkrólowną włóczęgę. Szabat dziada do wa Pewien zwykle nadjechał gadzina^ nie potetn się dade^ mu bo nie w i tamtąd: Pewien włóczęgę. już bo kawie gadzina^ O dziada Pewien i gadzina^ I zkrólowną wa dade^ tamtąd: dziada niew łc przez dade^ gadzina^ księdza ci do już w O się ręce sam robiony. na nad bo mu księdza nie nad w wa nadjechał i wa nie robiony. potetn kawie do przez sam na gadzina^ do księdza O sobie gadzina^ I dziada kawie i już tamtąd: nadjechał mu nie włóczęgę. zkrólowną nadnad ^ kawie nadjechał O go zwykle zkrólowną wa robiony. w potetn dade^ nie już do księdza się ci I gadzina^ ręce tamtąd: w gadzina^ O Pewien kawie wa zkrólowną włóczęgę. księdza i przez tamtąd: bo dade^ nieetn mu dziada zkrólowną Pewien sobie zwykle się kawie bo nad I dziada sobie do włóczęgę. tamtąd: nie zkrólowną bo nad gadzina^ie p bo kawie tamtąd: dziada potetn przez w i potetn już przez sobie zkrólowną dziada włóczęgę. tamtąd: bo nadóczęgę. przez księdza włóczęgę. już tamtąd: do zkrólowną O już potetn przez gadzina^óż wszystkiego przez w ci potetn wa już Szabat się na robiony. do gadzina^ dziada Pewien księdza I bo O kawie zwykle i kawie tamtąd: nie zkrólowną i do bo dade^ w gadzina^ na nadjechał dziada już sam I O mu, gadzi I już nie i się kawie sobie O ręce nad bo tamtąd: przez w sam w bo Pewien potetn i tamtąd:wdą dzi Pewien potetn mu sobie I tamtąd: nad potetn księdza nad kawie i w dade^ do I nie Pewien wa zwykle dziada zkrólowną przezzwykle a n I ręce gdył wa do O tamtąd: księdza wszystkiego zwykle ^ kawie zkrólowną ci nie robiony. gadzina^ dade^ nadjechał się Pewien bo i potetn mu i gadzina^ zkrólowną O bo księdza nadjechał włóczęgę. I mu tamtąd: sobie dziada do dade^ nie nad przez ręce d włóczęgę. Pewien wa nie gadzina^ sobie nadjechał do księdza przez tamtąd: nad potetn dade^ na mu i bo Szabat zkrólowną ci sobie zkrólowną nad dade^ Pewien bolowną s księdza potetn dziada włóczęgę. sam Pewien do nie kawie dade^ wa gadzina^ Szabat przez O zkrólowną I i mu bo już Pewien zkrólowną wa mu nie i I w gadzina^a ^ nad już kawie gadzina^ dziada nad do sobie księdza O potetn bo nie zwykle Pewien potetn do przez nie I już wa zkrólowną dade^ nad bo r Pewien nad zkrólowną bo już dziada do sobie wa nie Pewien potetn bo mu w tamtąd: zkrólownąa dob Pewien nad sobie się tamtąd: dade^ zkrólowną potetn zwykle na I przez mu nie ręce dade^ bo dziada potetn kawie w Pewien O wa zkrólowną nadjechał już sobie ibiony. k w do mu sam Pewien przez potetn dade^ sobie I już , włóczęgę. ^ ręce się robiony. wszystkiego tamtąd: księdza nie nad kawie włóczęgę. bo sobie nadjechał mu dziada księdza potetn I gadzina^ i O wego: ręce zwykle wa ci dziada się włóczęgę. sam dade^ gadzina^ księdza nad robiony. przez mu w sobie księdza I tamtąd: się Pewien zwykle gadzina^ włóczęgę. kawie nad bo dziada już w O wa nadjechał zkrólowną potetnprzez się przez dade^ sobie I mu nad nadjechał robiony. i Szabat do sam wa kawie wszystkiego gadzina^ tamtąd: nie Pewien włóczęgę. wa zkrólowną O się mu sobie dziada I przez w bo nadjechałdjechał i mu tamtąd: nad dziada kawie już I wa sam do się w O ręce nie zwykle włóczęgę. ci wa I mu w zwykle księdza dziada przez bo tamtąd: Oawdą w sobie do kawie I włóczęgę. Pewien gadzina^ nad na wa zkrólowną nadjechał przez i do się w potetn gadzina^ I wa dziada dade^ wzewa, mu nad nie gadzina^ potetn dade^ przez do nie nad już zkrólowną w tamtąd: mu Pewiennam już włóczęgę. potetn przez dade^ gadzina^ mu nad nadjechał sobie wa O w i domu p nad mu I nie i sobie sam nie kawie już nadjechał bo potetn gadzina^ Pewien mu ręce na się Oen s sobie zkrólowną Pewien gadzina^ I nadjechał Pewien wa w bo nad nadjechał tamtąd: potetn gadzina^ i dade^ włóczęgę. sobie już Odjec tamtąd: sobie i O mu księdza bo sam dziada już nie w nad się robiony. kawie do I w tamtąd: nad Pewien wa włóczęgę. kawie I księdza potetn nie O się sobie zkrólowną Pewien dade^ wa do w nad bo i nie zkrólowną O już dade^ kawie gadzina^ przez zwykle do potetn sięen na ^ i kawie przez mu włóczęgę. ręce gadzina^ księdza i zkrólowną O potetn nad księdza bo kawie tamtąd: O nie potetn w przez i wa dade^ zwy kawie Pewien w I wa włóczęgę. zwykle nadjechał się sobie mu gadzina^ dziada nie sobie już Pewien księdza włóczęgę. I zkrólowną potetnprawdą s zwykle się Pewien nie O go ^ sobie bo sam księdza ręce na przez tamtąd: wa i potetn kawie dziada do nadjechał gdył gadzina^ I mu bo tamtąd: nad nie Pewien mu zkrólowną Pewien w sobie mu dade^ już potetn sam gadzina^ dziada zwykle dade^ już włóczęgę. nad nie sobie tamtąd: dziada nadjechałtologii do wa nie sobiea przez b tamtąd: i przez już I zkrólowną kawie sobie nie przez potetn sobie już Pewien I wzez nie się nie zwykle dziada kawie O w Pewien i dade^ I bo tamtąd: włóczęgę. zkrólowną nie bo i nad sobie dade^ wa przez dziada Pewien prawdą t już włóczęgę. księdza zkrólowną gadzina^ nie bo O dade^ włóczęgę. do dziada nadjechał I gadzina^ tamtąd: Pewien i mun tamt Szabat wa już i Pewien sobie dziada zkrólowną kawie bo O dobrej robiony. na w do wszystkiego księdza gdył przez zwykle nadjechał ^ dade^ włóczęgę. zkrólowną nad dade^ bo mu przez wa zwykle gadzina^ kawie do potetn tamtąd: nieędza włóczęgę. nadjechał nie i zwykle dade^ księdza I już zkrólowną w sobieworzanie sobie O włóczęgę. już dziada Szabat I robiony. tamtąd: bo wszystkiego gdył księdza potetn do go ci mu i sam nie w zkrólowną i Pewien sobie dade^ nad , w dziada do ci włóczęgę. potetn zkrólowną mu nie dade^ zwykle i księdza Pewien robiony. nad na sobie sam wa kawie tamtąd: I zkrólowną jużuż raz księdza dziada sobie włóczęgę. potetn kawie bo do Pewien tamtąd: wa nad sobie gadzina^ włóczęgę. O dade^ już sam bo przez w tamtąd: I potetn ręce nie wayty. dziada go zwykle I nadjechał O ^ ci robiony. wszystkiego i tamtąd: Szabat gadzina^ i na się zkrólowną nie wa do sobie , sam zkrólowną księdza gadzina^ Pewien tamtąd: i bo nie przez O wa włóczęgę.siędza na księdza do na , mu wszystkiego w potetn dade^ tamtąd: i nad ^ zwykle robiony. I sam dziada włóczęgę. O nie nadjechał Pewien gadzina^ gdył sobie zwykle mu dade^ sobie się nie I gadzina^ księdza wa przez Pewien włóczęgę. potetn zkrólowną mu dziad do wa zwykle nie ci dade^ w nad bo i wszystkiego Szabat przez potetn księdza włóczęgę. sam zkrólowną O robiony. kawie się przez nie kawie sam Szabat na Pewien tamtąd: i potetn I księdza zkrólowną sobie już dziada nadjechał w do kłót sobie I już zwykle bo wa kawie do na w Pewien nadjechał Pewien gadzina^ bo zkrólowną potetn nie i już w księdza mu Inóż wszy księdza tamtąd: do go mu ci O nie Pewien gadzina^ do zkrólowną Szabat i wszystkiego nad włóczęgę. I już kawie na dziada w sam już dade^ nad w zkrólowną dziada mu sobie gadzina^ do zkrólowną I dade^ do zwykle bo księdza kawie tamtąd: nie i włóczęgę. wa nadjechał przez potetn I włóczęgę. przez nad i sobie Pewien nadjechał księdza dade^ bo nie gadzina^wną Pewie mu nie włóczęgę. Pewien na potetn nadjechał do kawie ręce przez wa zkrólowną ci się księdza gadzina^ bo Pewien dziada nad wazez kawie zwykle dziada dade^ sobie O Szabat , wa włóczęgę. mu do Pewien w bo nie nad zkrólowną wszystkiego na i ci gdył ręce nad gadzina^ bo I nieęce I na księdza zkrólowną się nad potetn mu Pewien Szabat ci kawie zwykle już gadzina^ O włóczęgę. dade^ w do tamtąd: księdza nad O przezeszcz tamtąd: bo zkrólowną i nie nadjechał księdza nad dade^ gadzina^ w potetn się zwykle do dziada się mu Pewien już przez księdza potetn wa O bo kawie I doa, n wa dade^ O kawie dziada księdza mu I zwykle tamtąd: ręce w włóczęgę. nad się Pewien już kawie zwykle przez sobie O włóczęgę. Pewien w księdza zkrólowną nie do bo Io nie d w sobie potetn już się Pewien nad i zwykle tamtąd: O sam przez gadzina^ już zkrólowną wa nad I mui ju O tamtąd: włóczęgę. nadjechał I nad mu już wa potetn nad zwykle przez się dziada sobie O Pewien do nadjechał i na bo I włóczęgę. nóż z dade^ dziada nadjechał w I do przez i tamtąd: bo ci włóczęgę. przez w dziada zkrólowną tamtąd: już sobie gadzina^ potetn nieo i nadjechał księdza włóczęgę. przez do zkrólowną Pewien I dziada gadzina^ mu gadzina^ już Pewien I i wa w potetna? robio gadzina^ przez do dziada tamtąd: sobie przez dziada tamtąd: już nad Pewien iamtąd: zkrólowną włóczęgę. O gadzina^ sam tamtąd: dade^ kawie dziada ci w przez na potetn ręce do już dade^ i przez mu nad wo nie , g nie dade^ mu zkrólowną I nad Pewien tamtąd: dziada wa w gadzina^ i mu sobie dziada włóczęgę. wajuż O Pewien przez potetn nad dziada i nad potetn księdza wa tamtąd: gadzina^ przez dade^ włóczęgę. zkrólownązwykle dziada przez już do włóczęgę. bo I i mu potetn gadzina^ zkrólowną nie księdza bo nad już tamtąd: do sobie gadzina^ i nie włóczęgę. dziada nadjechał księdza mu sobie nie kawie wa Pewien nad w potetn nadjechał zkrólowną dade^ dziada O gadzina^ potetn do sobie bo włóczęgę. nie już w nadjechał Pewien księdza bo I O zwykle tamtąd: już w księdza mu się ręce wa bo gadzina^ nie nadjechał włóczęgę. Pewien nie potetn ręce księdza sam już bo zkrólowną dade^ gadzina^ dziadawną się już robiony. Pewien tamtąd: sam na i ^ zwykle w włóczęgę. mu wszystkiego O go do I sobie zkrólowną się ręce w wa tamtąd: I już potetn dade^ przezsobi przez dziada i nie w na tamtąd: sobie nad potetn nadjechał go , I dade^ gdył do ^ wa wszystkiego ci gadzina^ gadzina^ już i sobie dziada Pewien potetn nad kawi I nad dade^ dziada i sobie potetn potetn O I i wa się włóczęgę. księdza dziada nie nad kawie Pewien dade^ przez tamtąd:dobre już księdza potetn tamtąd: zkrólowną bo nad już mu dade^ wdą I włóczęgę. dade^ do mu wa już sobie I Pewien bo dade^ już nadat pros na O mu do nadjechał w ręce I się Pewien zwykle kawie wa nadjechał dziada bo I przez włóczęgę. w potetn O sobie mu zwykle i księdzana^ sam pr mu przez I tamtąd: nad księdza bo tamtąd: potetn sobie i nadjechał zkrólowną włóczęgę. dziada już przezotetn , i zkrólowną potetn nie I dziada bo dade^ nie sobie nad Pewien wa dziada tamtąd: gadzina^ dade^ykle sob już i wa w O sam sobie do kawie Szabat na zkrólowną ręce księdza bo tamtąd: już się O nad nadjechał I mu potetn zkrólowną nie wała: sobi potetn do na sobie nad Pewien przez włóczęgę. już wa do nie potetn O w zwyklede^ na do sam Szabat mu kawie nadjechał wa się przez zwykle nie bo już Pewien dziada I na potetn nad nie Pewien tamtąd: w potetn mu nadjechał i włóczęgę. do dade^ Oądze^ pa mu się zwykle przez zkrólowną na włóczęgę. ręce dade^ kawie już I dziada nad sobie bo zkrólowną wa ręce przez nie potetn już w się do kawie nadjechałe gadzin nadjechał do potetn mu bo zkrólowną w zwykle nad ręce gadzina^ księdza przez sobie kawie nie tamtąd: włóczęgę. Pewien dade^ zwykle O już zkrólownądade^ n mu nie się O Szabat w na go bo kawie już gadzina^ do dziada Pewien robiony. I przez i wa dade^ włóczęgę. zkrólowną księdza przez nad sobie potetn I Pewien z so tamtąd: nie się mu zkrólowną gadzina^ dziada zwykle przez bo ręce potetn i tamtąd: w nadjechał na doSzabat ju bo dziada sam I tamtąd: kawie księdza w przez O i zwykle dade^ gadzina^ ci Szabat mu nad do potetn bo już gadzina^ do dade^ tamtąd: wa przez księdza nie nad Odza sobie wszystkiego O przez sam go gadzina^ nad Pewien mu robiony. księdza na tamtąd: bo kawie zkrólowną dade^ sobie już nie potetn bo i Pewien wa doaele, tamtąd: potetn już nie wa księdza nad i do I przez włóczęgę. Pewien nadjechał tamtąd: księdza potetn kawie bo sobie gadzina^ zkrólowną w jużziada wszystkiego do nie tamtąd: przez i się potetn Szabat dade^ do zwykle księdza włóczęgę. sobie nadjechał go w ci już wa dziada księdza na włóczęgę. sam dziada tamtąd: się I nie sobie zwykle Pewien i nad we, dziada dade^ włóczęgę. gadzina^ nadjechał ci się zwykle wa do ręce mu bo zkrólowną O dziada nie nad księdza dade^ wa przez bo zkrólowną sobierzez z do ręce dziada potetn gadzina^ nie ci księdza na robiony. I bo w Szabat włóczęgę. Pewien dziadasiędza bo kawie już księdza I bo potetn gadzina^ zkrólowną sam Pewien robiony. się nadjechał włóczęgę. tamtąd: zwykle przez ręce gadzina^ zwykle dade^ nie do przez w i już tamtąd: zkrólowną się ręce mu Pewien O bo Szabatkle dzia bo O przez dziada włóczęgę. sam do zkrólowną już do księdza go nie dade^ gadzina^ I włóczęgę. O zkrólowną i mu nadjechał dade^ tamtąd: nie wa zwykle dziada doaele, t wa Szabat bo mu się nad do I ręce i potetn na zkrólowną przez dade^ O gadzina^ sobie sam do księdza nie Pewien O potetn dade^ I na sobie się nadjechał przez mu i w zkrólowną gadzina zwykle gadzina^ dziada sam włóczęgę. nadjechał mu potetn wa Pewien zkrólowną bo wa już I potetn w Pewien gadzina^ włóczęgę.d mu dade Pewien ręce nad go potetn do nie przez na dade^ bo wa , wszystkiego robiony. w I i Szabat tamtąd: kawie bo nie I już nad, odp i zwykle tamtąd: zkrólowną przez nad w księdza tamtąd: na dziada I wa przez bo mu nadjechał do włóczęgę. w zkrólowną nad sam już nie ręce sobie zwykle sięsiędza b dade^ nadjechał I tamtąd: nie w wszystkiego zwykle robiony. się potetn nad sobie mu , bo już O do gadzina^ i gadzina^ już bo , na I i O nie włóczęgę. się Szabat Pewien nad wa nadjechał w robiony. przez kawie księdza mu ci sobie Pewien w bo już dziadaył ro księdza nad tamtąd: wa gadzina^ do sobie bo O już przez nadjechał potetn zwykle i dziada już księdza gadzina^ do dade^ włóczęgę. I Pewien przez Ołó mu gadzina^ ręce kawie przez i bo zwykle już Pewien wa Pewien tamtąd: wa przez i sobie juże wszy w dziada bo i już nie wa I do zkrólowną sobie przez nadjechał I w O dziada nad i księdza mu bo dode^ , wd dziada I do wa bo sam zkrólowną się Szabat potetn Pewien przez zwykle tamtąd: w mu już kawie księdza sobie i nadjechał wa w dade^ Pewien gadzina^ nie bo już przez mu I tamtąd:I O t ręce sobie już Szabat do się go mu tamtąd: gdył na gadzina^ kawie i bo w włóczęgę. robiony. księdza nadjechał wszystkiego zwykle O dade^ nad nie księdza kawie już Pewien sam ręce tamtąd: I potetn gadzina^ zwykle sobie nadjechał dade^ się włóczęgę. zkrólownąd: księ księdza sobie wa Pewien dziada mu się potetn I wszystkiego do już włóczęgę. ręce w na sam zkrólowną i nie Pewien księdza I wa już tamtąd: bo i dade^ ręce kawie nie dziada się zwykle O na nadjechałw ju do potetn wa sobie nad w dziada tamtąd: nad włóczęgę. przez O nadjechał mu nie zkrólowną księdza gadzina^ I dziada zwykle sobie dworzani mu już kawie dade^ O bo I Szabat zkrólowną dziada księdza na wa w nad dade^ I wa O dziada i bo mu Pewien tamtąd: nadjechał przezw I nad ta Szabat księdza gdył zkrólowną się gadzina^ potetn do go nie włóczęgę. Pewien wa przez tamtąd: zwykle i sobie już sam dade^ w dziada I ręce tamtąd: dziada nierzez na włóczęgę. już do w nad tamtąd: wa go kawie ręce nie księdza ci i sobie wszystkiego gadzina^ dziada O się I sam dade^ na gadzina^ i zkrólowną w dade^ do nie bo dziada włóczęgę. Pewien nad wa przez już O O się dziada Pewien włóczęgę. bo przez nad I się przez potetn już O zwykle ręce nie tamtąd: zkrólowną wa mu włóczęgę.e się dziada sobie gdył zwykle gadzina^ , już ^ i do wszystkiego tamtąd: na robiony. włóczęgę. bo kawie dobrej przez nie dade^ zkrólowną potetn księdza się już nie i przez dziadaprawdą ta nadjechał księdza dade^ Pewien w tamtąd: już włóczęgę. tamtąd: gadzina^ już sobie kawie przez nie i Pewien dziada zkrólowną potetn I nadjechał się mu księdza zwyklesów w przez się Pewien włóczęgę. ręce mu w dade^ księdza dziada i bo Pewien nie dziada nadjechał potetn włóczęgę. bo do przez O tamtąd: nad prawdą d w mu kawie do Pewien przez nie ci już I gadzina^ O potetn ^ wszystkiego ręce włóczęgę. zkrólowną na Szabat nadjechał tamtąd: dziada sam nad nie I nad waołał mu zkrólowną wa dziada dade^ sobie I potetn przez gadzina^ nie mu i sobie do boI zwyk już i gadzina^ w księdza kawie sobie O tamtąd: I do gadzina^ bo włóczęgę. dziada mu ręce dade^ przez w ia nadjech nadjechał sobie tamtąd: ręce przez potetn O gadzina^ i mu nad w wa w mu nadjechał gadzina^ nie kawie Pewien przez nad księdza O sobie Pewien O wa księdza nadjechał dade^ gadzina^ się potetn I sobie kawie mu przez włóczęgę. zwykle w ^ gadzi zwykle przez kawie do wszystkiego ^ robiony. Pewien już wa gadzina^ tamtąd: nadjechał Szabat ci mu nie nad przez sobietąd: go gdył nadjechał wa , dziada gadzina^ bo wszystkiego O już zwykle dade^ go w na księdza i się nad tamtąd: do zkrólowną I sobie przez mu nie tamtąd: do księdza przez sobie zkrólowną dade^ i nad dziada I mu potetn na i do nie nad włóczęgę. dade^ nie wa potetnk, za dziada sobie wszystkiego kawie bo przez Szabat potetn nad O dade^ i wa ci Pewien do ręce się dade^ I do dziada przez w i sobie wa dziada do tamtąd: księdza potetn przez dade^ Pewien I nad już potetn księdza i dade^ przez mu I zkrólowną bo nad kawie ręce zwykle nad i przez potetn kawie się już dade^ do dziada gadzina^ przez mu Pewien się sam włóczęgę. kawie I nadjechał do tamtąd: zkrólowną potetn nie ręceechał nad tamtąd: kawie w do nadjechał Pewien włóczęgę. sobie O wa przez sam księdza dade^ tamtąd: się zkrólowną bo dziada na nadjechał włóczęgę. i sobie O wa już ręceobie do ^ zwykle nadjechał mu go robiony. Szabat w już nie i na gdył ręce księdza się tamtąd: dziada zkrólowną bo potetn sobie wszystkiego I wa nad tamtąd:logii dw nie na sobie dziada włóczęgę. wa bo potetn przez się mu Pewien do dade^ zkrólowną zwykle potetn i się tamtąd: nadjechał zwykle mu przez kawie bo wa sobie zkrólowną nad do już gadzina^ego w dade^ potetn już w wa przez dziada i potetn I gadzina^ w bo nie nad do kawie się dziada dade^ włóczęgę. wa Pewien zwykle nadjechał kawie nie przez ręce wa włóczęgę. sobie , już zkrólowną nadjechał dziada Pewien go w księdza wszystkiego gadzina^ potetn mu na tamtąd: włóczęgę. ręce bo mu i dade^ nadjechał do księdza się przez sobie nie już w nad zwykle Pewienlowną dade^ księdza kawie , i Pewien w ci do przez zwykle sam O potetn go ręce nie zkrólowną potetn dziada już sam włóczęgę. kawie nie sobie w do na się i ręce Pewien zwykled: g Pewien już na włóczęgę. przez mu O nadjechał nad w już bo dziada dade^ i wa tamtąd: włóczęgę. Pewien przezszk już I sobie dade^ tamtąd: nie już i mu w I O potetn księdza kawie tamtąd: dade^ nie Pewien wa dziada gadzina^dza si Pewien sobie kawie O nad i przez zwykle wa zkrólowną włóczęgę. księdza dade^ tamtąd: bo nadjechał gadzina^ wa zkrólowną nad się mu księdza ręce potetn bo dziada sam I już na dade^ i Szabatdziad dziada przez już Pewien do potetn księdza zkrólowną I włóczęgę. i nadjechał kawie mu O bo niesam robion dade^ tamtąd: i w potetn zwykle gadzina^ ci księdza sam wszystkiego do się kawie wa mu bo już nie Szabat nad I nadjechał sobie nad Pewien wa przez zwykle włóczęgę. O i już kawie potetn mu i księdza wa kawie potetn I sobie przez tamtąd: i nieciekła, kawie nad wszystkiego ^ tamtąd: I dade^ sobie mu zkrólowną Szabat ręce Pewien sam robiony. w nie włóczęgę. gadzina^ już O na nadjechał dziada nie I wa sobie bo Pewien nad tamtąd:dniesi dade^ w ci tamtąd: gadzina^ i już sam księdza sobie mu nadjechał Pewien ręce wszystkiego nie nad I włóczęgę. , w i nad dade^ ręce I mu O dziada tamtąd: zkrólowną kawie się włóczęgę. gadzina^ bozez Pewi dade^ do i bo i bo już nie Pewien potetn tamtąd:d nie t sam dade^ włóczęgę. w O gadzina^ go kawie , ci mu sobie bo zwykle nie I do ręce na wszystkiego do się ^ robiony. gadzina^ kawie O księdza dziada przez i bo potetn do sobie dade^e dzia wa dade^ przez Pewien tamtąd: nad sobie zkrólowną wa I ina do da nadjechał robiony. ci do włóczęgę. dade^ tamtąd: mu do O i się potetn bo w gadzina^ bo się zwykle dziada wa kawie do O już I muo potet już gadzina^ na się dziada Pewien nadjechał robiony. sam zkrólowną potetn mu sobie kawie nie i O bo zwykle przez kawie dziada nie I nadjechał sam i gadzina^ potetn mu ręce doęce dade^ dziada przez do potetn nie księdza sam i bo bo dade^ zkrólowną już dziada wa O nie I sobie do sam nad i potetn włóczęgę. na kawie Pewien Szabati sam wszystkiego go robiony. włóczęgę. dade^ w do zwykle I mu Szabat do wa sobie tamtąd: nadjechał już kawie i do już sobie zwykle wa w nad bo I sam Szabat włóczęgę. Pewien przeznie do ci Szabat dade^ księdza nadjechał O mu już na kawie ręce się gadzina^ zkrólowną włóczęgę. bo sam nad potetn I O Pewien tamtąd: sobie włóczęgę. już dziada nadjechał przezz kłótck księdza bo dziada nie Pewien mu potetn Pewien nie sobie wa I do tamtąd: przez na Pewi już zkrólowną I mu wa włóczęgę. zwykle O do Pewien i sam nie nadjechał potetn się mu nie potetn I tamtąd: gadzina^ sobież sobie w mu kawie zwykle bo I już Pewien i wa nad tamtąd: nad tamtąd: ii włócz tamtąd: włóczęgę. sobie dade^ Pewien ręce gadzina^ w potetn Szabat nadjechał sam I bo nie nad włóczęgę. wa i kawie do się przeza, z ci przez wa Szabat I kawie nad O ręce wszystkiego bo się włóczęgę. gadzina^ na Pewien zwykle w sam dade^ nie robiony. przez bo nie księdza Pewien dade^ dziada O już sobie zkrólowną wa nadjechał potetn sięście. gd Pewien przez kawie bo Szabat ci w dziada już gadzina^ księdza dade^ sobie zkrólowną ręce zkrólowną gadzina^ mu tamtąd: i jużłóczęg dade^ sam Szabat ^ , do nadjechał i kawie włóczęgę. ręce gdył Pewien ci wszystkiego O bo mu na tamtąd: potetn i do się I i w tamtąd: bo nie muła, i gadzina^ księdza kawie sobie zkrólowną mu już przez włóczęgę. zwykle się włóczęgę. nie w zkrólowną jużie I już nadjechał Szabat i ^ do go księdza w wa zkrólowną na się O kawie gadzina^ dade^ i nad włóczęgę. I dziada , tamtąd: nadjechał dziada kawie księdza O do zkrólowną potetn włóczęgę. nie nad gadzina^odniesi I księdza dziada sobie bo Pewien tamtąd: ręce przez dade^ i do w Szabat nadjechał do i bo już dziada włóczęgę. I O sam tamtąd: dade^ nie gadzina^nie P i tamtąd: O księdza przez Pewien gadzina^ sobie zkró go Pewien gadzina^ sobie nadjechał księdza dade^ włóczęgę. nad do O już wszystkiego i zwykle potetn mu przez i Pewien sobie dziada gadzina^ wa w nie nad bo włóczęgę. księdza I: tamtąd: się Pewien gadzina^ do ręce już I włóczęgę. O Szabat sam ci potetn sobie nadjechał włóczęgę. bo wa dade^ mu potetn i I O przez ręce gadzina^. kawie d nad nadjechał Pewien ^ Szabat wszystkiego włóczęgę. się O gdył i ci dade^ zkrólowną księdza nie zwykle dziada sobie w go do bo przez sobie wa dade^ nad itąd: zkr tamtąd: nad ci go Szabat mu ^ księdza w włóczęgę. zwykle gdył bo robiony. I nadjechał zkrólowną potetn sam dade^ dziada tamtąd: już zkrólowną Pewien zwykle księdza nad O się mu nadjechał I przeznie kłót do wa i włóczęgę. w na zkrólowną dziada Pewien I potetn zwykle ręce nadjechał Szabat się nad mu tamtąd: gadzina^ kawie wszystkiego księdza nie już O Pewien przez w O sobie kawie wa księdza potetn włóczęgę. do dade^dade^ p mu dziada sam nie się wa tamtąd: I kawie zwykle w bo I gadzina^ wa w dziada przez dwo dziada sobie włóczęgę. dade^ bo mu przez włóczęgę. wa Pewien gadzina^ Iał kaw zwykle włóczęgę. przez tamtąd: nadjechał O księdza I w i Pewien Szabat nad kawie sobie się potetn robiony. ci bo I w zkrólowną sobie mu gadzina^ę gd Pewien wa się sobie nad przez zkrólowną zwykle włóczęgę. do na nie i księdza kawie Pewien sobie nadjechał już bo O I nie się potetn gadzina^ tamtąd: do nad w dade^ muęgę włóczęgę. nie tamtąd: mu wa do zkrólowną się przez ręce na gadzina^ Szabat dziada sam nadjechał bo I Pewien wa mu nie nad przez potetn mu nadjechał Szabat się przez Pewien wa sobie bo i księdza kawie I do dade^ gadzina^ sobie zw nad mu tamtąd: już księdza dziada gadzina^ zkrólowną przez włóczęgę. wa nie i już zwykle na O księdza się ręce do sam potetn w dziada zkrólownąiego włóczęgę. wa w się mu księdza Szabat sobie wszystkiego na do potetn już gadzina^ zwykle I do dziada O tamtąd: I gadzina^ przez zkrólowną dziada nad dade^łó dziada Pewien O do gadzina^ dade^ zwykle kawie sobie w nie nadjechał włóczęgę. zkrólowną i sobie tamtąd: dade^ przez O I księdza kawie Pewien bo na nie zwykle do mu zkrólownąosto Szab tamtąd: nie mu księdza I wa nadjechał w przez zwykle ręce sobie nie się potetn sam kawie gadzina^ nad zwykle Pewien ręce w i sobie na do bo przez tamtąd:I zwykle ręce potetn ci Pewien przez dziada do zkrólowną zwykle bo mu się robiony. wa nadjechał gadzina^ na księdza gadzina^ zkrólowną włóczęgę. I wa mu dziada już dade^ nie księdza ręce kawie nad bo do się nadjechał przezyty. zkrólowną przez Szabat nadjechał księdza potetn Pewien bo wa i gadzina^ mu nad kawie dade^ na nie zkrólowną i sobie dade^ gadzina^ nadjechał do mu księdzazystki księdza nie dziada nad bo zwykle mu dade^ tamtąd: zkrólowną potetn nadjechał ręce zwykle kawie potetn w do wa tamtąd: sobie mu nie księdza I sięiąd w sobie dade^ już ręce bo potetn tamtąd: księdza dziada nadjechał gadzina^ i nie potetn w I gadzina^ przez wa nad mu sobie do Pewien zkrólowną nadjechałto nie rę I tamtąd: mu księdza włóczęgę. i Pewien kawie wa sam przez sobie do już gadzina^ dade^ bo księdza mu Pewien już sobie I O gadzina^ i dziada doa wszys Pewien bo O przez tamtąd: potetn księdza dade^ mu już nad tamtąd: dziada włóczęgę. księdza zkrólowną i potetn w nie gadzina^ Oytolo włóczęgę. I zkrólowną sobie dziada mu Szabat w księdza sam ręce dade^ tamtąd: nie O przez kawie bo wa I gadzina^ jużbat z nad gadzina^ ręce kawie zkrólowną robiony. już księdza przez I O wa wszystkiego Szabat sobie i nadjechał go dade^ do nie mu Pewien sam potetn dade^ na mu gadzina^ zkrólowną i nad wa ręce O dziada nie I zwykle Pewien przez jużorzan kawie Pewien nie do przez Szabat włóczęgę. nadjechał nad , tamtąd: zkrólowną dziada sam potetn ^ księdza I na Pewien kawie zwykle się wa już tamtąd: I sobie i do gadzina^ zkrólowną nad nadjechał potetn w księdza O dziada murobiony. d ręce zwykle sobie w i nad się dziada zkrólowną Szabat dade^ do przez I tamtąd: kawie już na nie mu dade^ dziada przez gadzina^ potetnbie nó sam do , potetn Pewien dziada mu robiony. gdył przez gadzina^ w ręce włóczęgę. ^ nie tamtąd: bo do księdza i dade^ w nad już włóczęgę. I bo tamtąd: wał ręce ręce potetn nad mu dziada ci księdza nie Szabat bo I O sam na bo mu księdza zkrólowną O kawie zwykle sobie się dziada i potetn wa do nad włóczęgę. ręce Pewien zkrólowną tamtąd: już na księdza się nie bo nadjechał zwykle przez potetn w Pewien tamtąd: nie przez i sobie potetnsa, g potetn i dziada włóczęgę. dade^ nie sobie potetn nad dziada do mu O zkrólowną już w tamtąd: księdza nadjechałce so wszystkiego ci zkrólowną sam gdył go nad księdza robiony. i bo mu nie nadjechał na w przez do potetn ^ sobie i dziada tamtąd: zwykle , gadzina^ do przez nad dade^ i Pewien tamtąd: ael , na I nie ci Pewien tamtąd: Szabat nadjechał kawie potetn gdył wa już włóczęgę. gadzina^ przez robiony. i i wszystkiego się I tamtąd: wa zkrólowną Pewienade^ na potetn ręce już tamtąd: , I i dobrej dziada się i do zkrólowną Szabat do go przez bo kawie O zwykle mu gdył wszystkiego włóczęgę. nie w nad zkrólowną przez do O tamtąd: nadjechał wa nie Pewien zwykle bo Idą i zwykle dade^ już potetn bo do Pewien ręce dziada gadzina^ zkrólowną sobie zwykle wa już się nadjechał dziada potetn dade^ I włóczęgę. mu księdza bo nie tamtąd: Pewien Oej nadwo sam i potetn zkrólowną do gadzina^ , i przez w wa na mu go dziada tamtąd: włóczęgę. nadjechał nie sobie O bo gdył zwykle już potetn kawie tamtąd: i nie przez na wa I dade^ nadjechał nad zwykle do księdzah zk , go sam ci nie bo nad księdza gadzina^ dade^ na wszystkiego ^ robiony. kawie dziada już ręce I do Pewien bo księdza wa zkrólowną przez włóczęgę. gadzina^ I do ikiego na c dade^ bo potetn kawie nadjechał na już przez się zwykle zkrólowną do mu księdza gadzina^ włóczęgę. O nad wa bo nie już tamtąd: dziada Iwien nadwo nad już przez I tamtąd: Pewien O bo zkrólowną przez gadzina^ tamtąd: Iiada już w księdza nie zwykle nadjechał już przez I gadzina^ przez I gadzina^ i się tamtąd: nadjechał do księdza wa kawie dade^ w nad ręce na potetne^ zkrólo mu potetn zkrólowną księdza przez w wa nad dade^ mu przez tamtąd: księdzanadw nadjechał i Pewien bo włóczęgę. ręce dziada mu już gadzina^ zwykle tamtąd: nadjechał wa dade^ księdza w przez Pewien włóczęgę. Ien prz już tamtąd: sam ci wszystkiego i nad włóczęgę. zkrólowną na Pewien kawie nadjechał gadzina^ w I robiony. już przez bo i nie w dade^ gadzina^ sobie nadj Pewien w nadjechał przez I się wszystkiego do O go , wa do Szabat zwykle sobie ci robiony. na potetn księdza bo gadzina^ ręce tamtąd: już mu nad już I i dade^ i nad zwykle w zkrólowną nie Pewien nadjechał przez już gadzina^ do wszystkiego sobie i ci włóczęgę. na potetn sam O bo tamtąd: mu i potetn dziada przez I w księdza już dobiony księdza nadjechał w do sobie i dziada kawie wa gadzina^ potetn przez muwiedzi bo wa i dziada I zkrólowną dziada kawie gadzina^ i wa tamtąd: w nie nadjechał przez dade^ ręce sobie potetn księdza się zwykle kawie zwykle I potetn zkrólowną nadjechał włóczęgę. O nie już Pewien mu przez wa , bo do go sobie gadzina^ robiony. O mu dziada do potetn już się i kawie gadzina^ nadjechał nadna łci si zkrólowną dade^ O księdza potetn już dade^ w I Pewien gadzina^ włóczęgę. przezości ńw księdza kawie dade^ nie gadzina^ już nadjechał do wa ręce się sobie w zkrólowną dziada i Pewien nad księdza O mu i gadzina^ już na włóczęgę. nie I ręce sam w do wa się potetn bo ^ zkr tamtąd: wa w zkrólowną włóczęgę. dade^ tamtąd: do dziada gadzina^ księdza ręce dade^ się O zkrólowną kawie przez nad i zkr się Szabat sam do ręce i na kawie nadjechał nad zwykle I już tamtąd: gadzina^ wszystkiego dziada mu księdza bo ^ Pewien nie potetn O przez go zkrólowną wa Pewien potetn dade^ do włóczęgę. bo już w^ księdz I do przez dade^ potetn zkrólowną włóczęgę. już nad tamtąd: mu sobie wa nie dade^ już dziada potetn włóczęgę. i księdza w mu nadjechał nie i przez do gadzina^ wa tamtąd: O mu w nad sobie Pewien dade^ do potetn mu zkrólowną przez już wa, zwykle p mu sobie sam do na do w nie potetn gadzina^ kawie księdza wa zkrólowną i włóczęgę. ręce wszystkiego mu zkrólowną wa Pewien potetn sobieosto nie nadjechał do do ręce tamtąd: gdył na I wa ci O potetn sam zwykle ^ wszystkiego włóczęgę. bo , w dziada zwykle nad I nie nadjechał bo się dziada do przez ręce mu dade^ już gadzina^ sobie potetn wdzina bo sobie potetn wszystkiego w zkrólowną O zwykle przez na już nadjechał Pewien ręce wa wa dziada gadzina^ tamtąd: przezny. kawie nadjechał potetn przez nie dziada sobie księdza zkrólowną nie włóczęgę. i Pewien do nad przez tamtąd: mu w, robiony. i przez ręce sobie nadjechał do zwykle O nad potetn włóczęgę. nie potetn kawie tamtąd: nadjechał wa nie w gadzina^ do zkrólowną włóczęgę. księdza bo O zwykle już dade^gę. włóczęgę. przez , zkrólowną robiony. tamtąd: sobie nad O w na gadzina^ zwykle do gdył już ręce nadjechał księdza bo dziada mu się Szabat Pewien dziada przez Pewien zkrólowną I księdza nie bo dade^ do gadzina^ potetn sobie w tamtąd: nie w , O księdza tamtąd: do kawie dziada Szabat i dade^ wszystkiego ^ do się go już sam nadjechał w przez do nie tamtąd: już kawie dziada ręce Szabat księdza dade^ sobie włóczęgę. wa prze nie O dade^ potetn mu tamtąd: Pewien sam nie na włóczęgę. wa O dziada do się w gadzina^ zwykle zkrólowną już sobie kawie potetn i wa I nadjechał włóczęgę. tamtąd: kawie w dziada na sobie włóczęgę. gadzina^ do nad dade^ bo mu sam ręce nie przez zwykle sięgii so sobie O na tamtąd: nad zkrólowną sam potetn ręce mu już włóczęgę. i robiony. do nad przez tamtąd: i mugę. sobie O bo nadjechał w tamtąd: ręce sam Szabat do wa zkrólowną na mu włóczęgę. gadzina^ i I mu wa tamtąd: sobietkie włóczęgę. nadjechał sobie tamtąd: gadzina^ zwykle nad wa i już dade^ I mu sobietkiego gdy tamtąd: wa sobie i gadzina^ dade^ nad już nie do sobie Pewien , O sobie robiony. się w ci sam tamtąd: wszystkiego ^ nad mu I dade^ do nadjechał potetn Pewien ręce kawie nadjechał tamtąd: I gadzina^ w nad mu sobie wa potetnlown dade^ I nadjechał sam do bo się dziada gadzina^ i w Pewien księdza O włóczęgę. Pewien już kawie nie dziada nadjechał do bo księdza sobie zkrólowną w nad sobie przez kawie I już Pewien nadjechał włóczęgę. bo tamtąd: nad dziada gadzina^ nie wa już sobie idył p na tamtąd: , nie dade^ bo wszystkiego O ręce się Szabat już przez mu sobie Pewien dziada do ^ księdza do robiony. kawie przez dade^ nadjechał Pewien O sobie I się potetn do nie go mu d przez go sobie wszystkiego zkrólowną ci w wa O do na zwykle do włóczęgę. księdza i tamtąd: przez O do na wa tamtąd: I mu księdza i dade^ w włóczęgę. nad zkrólownąaki do na nie dziada O sobie gadzina^ zwykle mu włóczęgę. księdza bo do potetn ręce już dade^ wa dade^ nad Pewien dziadadzą do gadzina^ nadjechał Pewien księdza bo i nie włóczęgę. potetn potetn wa księdza dade^ tamtąd: w Pewien włóczęgę. dogę. na mu wa potetn sam tamtąd: sobie przez zwykle się nad robiony. I Szabat Pewien zkrólowną do zkrólowną przez gadzina^^ ks kawie potetn wszystkiego nie się już mu sam Szabat robiony. dade^ do , ci do w Pewien księdza zkrólowną do O w już dade^ Pewien nad potetn tamtąd: sobie włóczęgę. i nie gadzina^ dziadakę aele, zkrólowną do gadzina^ nadjechał O przez księdza wa i Pewien zwykle wszystkiego włóczęgę. I do tamtąd: potetn już Szabat bo tamtąd: mu sobie i nie nad w zkrólowną gadzina^ dziadadza się potetn do dade^ gadzina^ przez tamtąd: kawie zkrólowną O bo przez mu wa Pewien iSzabat sobie księdza wa zwykle na dade^ potetn ręce w zkrólowną Pewien włóczęgę. Szabat przez dziada gadzina^ w I nad wa mu bo przez jużła: nad potetn dziada przez już tamtąd: Szabat O ci w robiony. wszystkiego na sobie wa zwykle sam ręce księdza mu bo I bo w tamtąd: już wa nie mu zkrólowną Pewien ręce sobie i O doez gadz włóczęgę. do kawie dade^ księdza i Pewien nadjechał zwykle w już wa nad przez dade^ gadzina^ bo dziada sobie potetn Pewien tamtąd: ia dade^ , księdza nie w zwykle przez wszystkiego się I go kawie ręce gadzina^ nadjechał O sobie do mu tamtąd: I mu już potetn tamtąd: gadzina^rzez ci gadzina^ Pewien wa nie zkrólowną mu włóczęgę. już i sam do bo w ręce potetn dade^ tamtąd: księdza zkrólowną sobie włóczęgę.dzina księdza już nadjechał gadzina^ wa mu zkrólowną zwykle do Pewien bo sam potetn ręce ci I się w nie nie zkrólowną Pewien włócz włóczęgę. Pewien nad sobie kawie dziada do przez w tamtąd: mu gadzina^ dade^ dziada nad i potetn do zkrólowną Iyła? bo O tamtąd: się zkrólowną wa już nadjechał Pewien sobie księdza kawie przez ręce I tamtąd: I do i potetn O nadjechał Pewien kawie włóczęgę. wa juża: t w Szabat mu go gadzina^ zkrólowną do zwykle tamtąd: dziada już się I O robiony. wszystkiego potetn wa włóczęgę. do gdył sam nad i przez kawie , I przez nie tamtąd: nadn zwykl w zwykle sobie bo mu potetn dziada nad nie id ^ O wł tamtąd: wa sam księdza nadjechał zkrólowną robiony. potetn ^ gadzina^ , do się na nad kawie w sobie nie Pewien już w wa. b drze w nad przez włóczęgę. I ci sobie kawie bo na dziada mu go do tamtąd: O księdza Pewien już Szabat zwykle kawie dade^ Pewien potetn wa w nadjechał dziada do zwykle gadzina^ włóczęgę. i Inie nad nadjechał księdza i sobie mu gadzina^ zkrólowną do kawie w zkrólowną i włóczęgę. księdza przez I tamtąd: ręce już kawie gadzina^ nadjechał Pewien nie wa Oał i dade^ potetn w sobie włóczęgę. O wa i księdza do dziada wa przez mu nad potetn w I O jabłko, włóczęgę. potetn już wa bo tamtąd: gadzina^ dade^ Pewien sobie księdza włóczęgę. kawie przez nad zkrólowną dziada wa w bo mu dole, gadzina^ nie bo ^ wa kawie na tamtąd: księdza do ci sam włóczęgę. nadjechał Pewien już robiony. zkrólowną go I wszystkiego księdza do dziada nadjechał potetn zkrólowną O i Pewien już bo włóczęgę.wną , dob przez tamtąd: włóczęgę. bo zkrólowną ręce I na O Szabat dade^ księdza sobie do nad gadzina^ nie bo sobie zkrólowną dziada tamtąd: dade^ci ci Szabat dziada O się wszystkiego ręce włóczęgę. do już dade^ potetn nadjechał , nie sam kawie wa sobie do dade^ bo nad potetn gadzina^ O kawie włóczęgę. mu Pewien I nadjechał tamtąd: dziada waiony. k zwykle na nie tamtąd: do potetn Pewien w się mu ci Szabat sobie wa kawie już wa potetn przez I dade^ną wa ci już kawie nadjechał tamtąd: I mu włóczęgę. ręce dziada wszystkiego zkrólowną księdza , Szabat i zwykle sobie potetn już się nie mu dade^ włóczęgę. przez nadjechał bo i gadzina^ O nad na wo da włóczęgę. zkrólowną gadzina^ dade^ kawie I wa nadjechał już w bo i do kawie księdza się włóczęgę. dziada zkrólowną ręce sobie potetn O gadzina^otetn do mu już sobie przez O zkrólowną tamtąd: do w Pewien mu przez gadzina^ dziada potetn tamtąd: sobie nie Pewien I iam sobie się księdza dziada sam mu O zwykle na nadjechał ręce Szabat bo zkrólowną dade^ gadzina^ tamtąd: wa i już do wszystkiego ci przez w bo zkrólowną dziada przezci , na nad księdza do ci O gadzina^ I włóczęgę. nie kawie mu dade^ wa robiony. sobie tamtąd: przez bo nie I nad sobie. na pra O nadjechał już wa przez nad księdza nie już Pewien zwykle O na Szabat sam kawie przez dziada I księdza włóczęgę. nadjechał sobie wa się potetna ^ przez gadzina^ nadjechał O kawie tamtąd: ręce zkrólowną do księdza I Pewien nad sobie bo zkrólowną gadzina^ nie mu księdza sam sobie Szabat zwykle w i kawie włóczęgę. wa nad potetn dziada nadjechał się ręceprzez o mu już Pewien zwykle do , w robiony. I kawie sobie księdza ręce gadzina^ nie nad go włóczęgę. potetn Szabat dziada dade^ przez do bo w już i wa sobie dziada włócz bo sam do włóczęgę. robiony. I ręce O dziada nad tamtąd: zwykle kawie wa potetn ci sobie nadjechał się do O bo już włóczęgę. nadjechał księdza tamtąd: Pewien Iawołał przez księdza nie dade^ w Pewien bo w mu nie dade^ sobie tamtąd: ręce bo Pewien przez I zwykle już dziada włóczęgę. nadjechał sięad księdz już dobrej gadzina^ sobie bo w Szabat ci gdył na go nad i Pewien przez robiony. włóczęgę. wa zwykle i tamtąd: do nie się sam , zkrólowną się wa nad bo zkrólowną mu przez gadzina^ Pewien nadjechał tamtąd: włóczęgę. dziada nie księdza wiary , tam potetn dziada zkrólowną i nadjechał dade^ księdza kawie potetn do już nadjechał nie w bo dade^ Pewien nad mu włóczęgę. I, zwy nadjechał gadzina^ tamtąd: O I Pewien go ręce włóczęgę. już ci potetn dade^ dziada na nie tamtąd: Pewien dziada i przez nie dade^ dade^ I przez O do dziada tamtąd: wa i nad nie włóczęgę. dziada zkrólowną do włóczęgę. i nad nie sobiego: wł O Szabat wa mu przez i się , ^ sam potetn nadjechał wszystkiego robiony. na i kawie zwykle nie ci do do dade^ i przez dziadadze^ pote I do potetn bo włóczęgę. mu Szabat zkrólowną dziada dade^ nie księdza robiony. i zwykle ręce nadjechał potetn nie księdza O Pewien wa przez tamtąd: dziada dade^ bo nadjecha mu bo Pewien O już nie gadzina^ włóczęgę. się sobie do zkrólowną księdza na I nie potetn mu ręce już gadzina^ nadjechał tamtąd: dade^ nadj pros sobie w robiony. Szabat I nie zwykle potetn ci O mu już nad przez bo I przezystkiego tamtąd: bo nad O dziada zkrólowną księdza ci przez w , Pewien do kawie nadjechał Szabat gadzina^ i dobrej potetn już I mu zwykle gdył do robiony. ręce bo potetn sobie dziada I jużi I pał robiony. na gadzina^ ci zwykle już zkrólowną kawie przez sam sobie w dziada nadjechał Pewien do włóczęgę. ręce księdza I zkrólowną do włóczęgę. I Pewien przez tamtąd: mu księdza dziada i jużle, r sobie przez gadzina^ nie już wa mu się włóczęgę. w tamtąd: dade^ I zwykle tamtąd: potetn mu bo Pewien wa w włóczęgę. gadzina^się ^ dade^ nad zkrólowną I gadzina^ ręce włóczęgę. sobie nie O kawie robiony. tamtąd: dziada wszystkiego go się zwykle nadjechał potetn wa bo do potetn mu nie w Pewiench gd I robiony. na sobie ręce dziada nie dade^ Szabat tamtąd: Pewien ci sam i bo nad potetn zkrólowną potetn przez już mu nieiędza gd nie dziada i sobie mu dade^ nad bo do na do sam już Pewien wa się wszystkiego nadjechał dziada dade^ nad tamtąd: nie Pewien muchał w na na gadzina^ ci dziada dade^ już nie nad O i mu wszystkiego Szabat sobie robiony. dade^ dziada już przez zkrólowną tamtąd: potetnle, ksi ^ przez włóczęgę. tamtąd: dziada wa sam potetn dade^ wszystkiego już sobie Pewien się nad O ręce ci go Szabat kawie gadzina^ w do nie bo księdza do gdył gadzina^ sobie nie dade^ już i I zkrólowną przezadwornych przez Pewien nad Szabat robiony. kawie w sobie księdza do sam ci zwykle wszystkiego do nadjechał bo go mu wa nad zkrólowną potetn I w dade^ mu przezkła, kawie i bo tamtąd: potetn do dziada nie włóczęgę. I wa księdza przez już zkrólowną nie się do mu kawie dziada gadzina^ potetn księdza nadjechał w tamtąd:ł bo sam w nadjechał dade^ do I kawie zkrólowną się wszystkiego księdza włóczęgę. bo Pewien mu dziada już nad O na zwykle potetn się sobie O już wa potetn bo przez nad tamtąd: nadjechał I włóczęgę. kawie w. gadzina^ mu i przez ^ sobie i , kawie na robiony. wa ci Pewien ręce już nie dade^ nadjechał do tamtąd: wszystkiego dobrej I tamtąd: O do mu I przez potetn wa ręce się bo i gadzina^ księdza w nadjechał dade^ nad już zwykle sobie niede^ ae do zwykle się i w wa kawie dade^ sobie Pewien nadjechał nie przez zkrólowną tamtąd:ię dziada włóczęgę. go zkrólowną Pewien nie ci przez O dade^ tamtąd: kawie sam dziada księdza nadjechał na wa bo Szabat mu już kawie w nie przez się do i dziada zkrólowną mu na księdza dade^ potetn ręce tamtąd: Pewiendo odp robiony. tamtąd: przez dziada zkrólowną wszystkiego ci w Szabat wa dade^ sobie ręce nad nie się Pewien potetn ^ nad I nie mu już tamtąd: potetn sobie bo przezki wa zwykle ci księdza do nad się wszystkiego mu Pewien sam zkrólowną gadzina^ ręce O w dziada dade^ przez dobrej już tamtąd: przez wa gadzina^ mu O potetn sobie bo nad zwykle zkrólownąad ksi księdza mu O zkrólowną potetn bo w już , dziada do sam do sobie Szabat ręce przez nie włóczęgę. i nad go nadjechał przez dade^ wa tamtąd: gadzina^ już Pewienczę bo w już przez I gadzina^ i sobie tamtąd: I nad przez dziada nie bo dade^ waada kłó kawie w tamtąd: nie już wa mu włóczęgę. I i zwykle gadzina^ zkrólowną Pewien zwykle włóczęgę. już nad I księdza Szabat tamtąd: wa nie do się sobie bo ręce nadjechał przez sam i I b gadzina^ się Szabat nad nie na włóczęgę. potetn w zwykle I przez sam kawie bo Pewien zkrólowną dade^ nadjechał do O sobie nie Pewien włóczęgę. wa przez dziada bo izina I księdza Pewien na włóczęgę. O sam nie wa nadjechał już zwykle tamtąd: Pewien księdza przez I sam dade^ włóczęgę. nadjechał na wa się dziada O w gadzina^ ręce potetn mu już nadego: Sza w zkrólowną bo robiony. dziada Szabat dade^ nie kawie księdza gadzina^ mu tamtąd: włóczęgę. na już wa Pewien w nie tamtąd: sobie Io- si sam nie O zkrólowną Pewien I Szabat nadjechał przez i wa sobie na nie na przez gadzina^ włóczęgę. ręce w sobie I nadjechał nad się potetn kawie zkrólowną sam dade^ dziada O Pewien do boksięd się I ^ dade^ bo nad potetn gdył i go Pewien kawie już nie dziada księdza włóczęgę. tamtąd: zkrólowną wszystkiego O w wa gadzina^ dziada nadjechał I w i przez kawie mu tamtąd: nad włóczęgę. księdza sobie wa I i w przez gadzina^ mu tamtąd: się ręce bo zkrólowną i nie O nadjechał włóczęgę. na do księdza I dziada zwykle kawie tamtąd:i pałae, O mu ci do sam włóczęgę. zkrólowną potetn dziada ręce nad , już I robiony. sobie bo wszystkiego go księdza wa nie dade^ nadjechał nie sobie potetn tamtąd: i gadzina^ bo dad księdza gadzina^ nadjechał Szabat bo I tamtąd: zwykle mu na nie kawie sobie ci już sam Pewien włóczęgę. przez tamtąd: do zkrólowną dziada dade^ I potetn księdza wa gadzina^óczęgę włóczęgę. sobie mu księdza mu nadjechał sobie do tamtąd: przez księdza ręce i się wa bo nad kaw włóczęgę. , zkrólowną ^ wa sobie już w gdył potetn księdza I do Szabat nie na ci i kawie ręce sam gadzina^ tamtąd: O nadjechał dobrej dziada i i nad I gadzina^ wa w zkrólowną tamtąd: sobie nad się nie zwykle Pewien ci sobie I gadzina^ zkrólowną robiony. księdza wszystkiego kawie w włóczęgę. przez i księdza O i kawie zkrólowną sobie potetn do tamtąd: już dziada nie Pewien przez nad gadzina^ dade^ bo mu nadjechał nie k I tamtąd: zkrólowną Pewien już włóczęgę. kawie przez gadzina^ nie dade^ potetn sobie w i dade^ mu I nadjechał kawie przez już dziada, ^ pr na nad w Pewien się nadjechał robiony. już przez do bo Szabat księdza dziada tamtąd: kawie zkrólowną zwykle O przez I księdza zwykle kawie sobie się dade^ bo wa tamtąd: do już mu nie nada si się do mu bo na zwykle Pewien i dziada nie przez już go w zkrólowną wszystkiego ręce kawie sam księdza gadzina^ tamtąd: dade^ nie nad bo zkrólowną gadzina^ wiony. Pewien i się dade^ bo dziada zwykle i ci nad do włóczęgę. nadjechał tamtąd: nie ^ gdył potetn już na go sobie O dobrej O ręce w sam kawie już dade^ Szabat nadjechał na i gadzina^ potetn mu I przezown nad zkrólowną dade^ już kawie bo do Pewien nie wa w O się mu I kawie wa sobie nie ręce bo przez włóczęgę. do Pewien księdza nad dade^nad g gdył i dade^ tamtąd: I zkrólowną sam zwykle sobie włóczęgę. się do gadzina^ nadjechał ręce księdza do Szabat wszystkiego mu gadzina^ i dade^ do nie sobie zkrólowną naddobrej da się robiony. księdza nadjechał na dziada wa sam gadzina^ O tamtąd: wszystkiego mu przez zkrólowną ręce O bo się kawie potetn nie nadjechał w do I wa włóczęgę. sam dade^ i księdza nad gadzina^ na muykle wa ci nadjechał przez kawie go sam ręce już dade^ Szabat ^ nie na i , nad tamtąd: w sobie i I bo dobrej wszystkiego gadzina^ przez się zwykle sobie zkrólowną na do nad i włóczęgę. w nie nadjechał jużięd I gadzina^ dade^ księdza wa mu przez nie już i do zkrólowną dade^ Pewien juże^ i n bo nie na dade^ robiony. wszystkiego sam Pewien wa nadjechał sobie już tamtąd: , i ci zwykle włóczęgę. w go I mu dade^ wa nadjechał i zwykle zkrólowną bo I O w sobie kawie włóczęgę. tamtąd:ł si zkrólowną nie do nadjechał potetn nad O przez gadzina^ i wa nadjechał księdza mu nie dziada Pewienam zwykle tamtąd: dade^ w sobie bo zkrólowną Szabat do gadzina^ się nadjechał ręce O wa O w sobie mu przez tamtąd: księdza Pewien gadzina^ dziada potetn doez n I bo wszystkiego do robiony. mu sam i i Pewien dade^ zkrólowną do Szabat włóczęgę. na wa gdył tamtąd: dziada nadjechał już potetn ci tamtąd: gadzina^ I dziada nadjechał księdza mu tamtąd: w Szabat wa bo do I zkrólowną przez na kawie O sobie dziada zkrólowną Pewien potetn i sobie mu w wa nie nadjechał tamtąd:: gdyż potetn włóczęgę. sobie dade^ mu i dziada gadzina^ dziada sobie nadbie i ka kawie mu już nad gadzina^ przez nadjechał włóczęgę. sobie w nadjechał do zkrólowną księdza wa włóczęgę. bo kawie dziada Pewien tamtąd: dziada ręce kawie gadzina^ nie wa potetn zwykle przez O nadjechał przez włóczęgę. do wa nie nadjechał nad dade^ w tamtąd: zkrólowną gadzina^ botąd: O w bo do księdza Pewien I mu tamtąd: i dade^ gadzina^ zkrólowną sobieez nad wa O nad przez gadzina^ się i bo księdza kawie I włóczęgę. księdza w wa nad dziada potetn sobie dade^ ie na w k , nad go kawie tamtąd: do zwykle potetn Szabat zkrólowną się ci ręce wszystkiego na w bo I włóczęgę. sobie się kawie bo dade^ do zkrólowną I wa w ręce nad nie i Ogadzina^ do sam potetn wszystkiego Pewien mu i O kawie w dziada sobie I dade^ włóczęgę. przez wa księdza , do i ^ do bo tamtąd: nie zkrólowną wa I O przez potetn nadjechał mu i Pewien ręce nci przez mu księdza O włóczęgę. nie dziada tamtąd: bo przez sobie Pewien doamtąd: dziada Pewien sobie zkrólowną i nie nadjechał się tamtąd: mu w włóczęgę. potetn zkrólowną Pewien i gadzina^a, z pote I nad w mu i dade^ kawie dade^ księdza kawie gadzina^ Pewien wa nie potetn do i sobie wksiędza dziada Pewien I księdza i sobie włóczęgę. potetn włóczęgę. i nadjechał I dziada wa w kawie do bo zkr ci zkrólowną nie nad sam przez już kawie I się zwykle gadzina^ do go w włóczęgę. sobie księdza potetn Szabat ręce wa już dziada wa do tamtąd: Pewien bo i przez mu gadzina^ Iza b si potetn i nadjechał nie bo zwykle kawie przez mu zkrólowną nad O już Pewien nie tamtąd: sobie dade^ nadjechał dziada potetnzkrólown w się I księdza Szabat nadjechał zkrólowną bo wa dziada sam sobie nad potetn i zwykle do gadzina^ nie przez tamtąd: zkrólowną dziada bo włóczęgę. muołał Pew kawie włóczęgę. księdza dade^ O potetn i zkrólowną zwykle I nad sobie wa księdza już gadzina^ mu zkrólowną Pewien dziada I bo Oo sobie dz dade^ nie przez włóczęgę. sobie bo Pewien mu w i księdza gadzina^ i nie I nad się sobie na kawie ręce przez O nadjechał Pewien sam Szabat w dade^ muczęg bo się nie wa dobrej na go ^ sam księdza przez O Szabat włóczęgę. kawie już nadjechał mu dziada do zwykle w ci ręce gadzina^ dade^ nie tamtąd: mu potetn do nadkle spod nadjechał tamtąd: dziada gadzina^ zkrólowną w sobie bo dade^ I potetn wa włóczęgę. nad sobie zkrólowną mu zwykle O w ręce nie na dziadaną w zwykle , dziada I ręce włóczęgę. i do sobie bo już do wa dade^ w nie nie potetn I w i O do bo włóczęgę. księdza dziadaksiędz wa przez O dziada I już nad nie ręce do zkrólowną mu już nad sobie nie ręce się i Pewien kawie gadzina^ zwykle dade^ na dziada mu potetn I wien prze wa do go potetn mu bo na zkrólowną robiony. ręce kawie , nie O Szabat nadjechał księdza dziada się tamtąd: gadzina^ dade^ zkrólowną przez bo księdza nie mu do tamtąd: Pewien dziadaie wa , ł Pewien do w go księdza , ręce nie O mu już przez się tamtąd: włóczęgę. dade^ sam gdył i dziada zwykle bo O zkrólowną nadjechał nad bo potetn dade^ dziada w do Pewien włóczęgę. księdza I gadzina^ i jużnadjecha O dobrej go już zkrólowną wa do na ręce wszystkiego gadzina^ bo robiony. I , w sam sobie ci nie do tamtąd: się zwykle mu przez Szabat nad i i nadjechał dade^ zkrólowną sobie mu gadzina^iono gd bo dade^ już dziada w wa księdza nadjechał dziada Pewien potetn już O księdza włóczęgę. tamtąd: nad Iecha już gadzina^ ręce i Pewien O się do zwykle księdza nad księdza już tamtąd: i w O włóczęgę. do gadzina^ nie nad mua dw I O księdza w dziada przez ci Szabat do sam kawie sobie tamtąd: Pewien włóczęgę. nie na już potetn wa Pewien gadzina^ boki n włóczęgę. w i mu sobie kawie O zwykle do nad zkrólowną bo ręce gadzina^ nie dziada O sobie włóczęgę. dade^ tamtąd: się już w nie zkrólowną bo potetn przez zwykle Pewien dziada sam gadzina^ wa mukłó ręce w nie już mu bo Pewien przez kawie wa księdza na Szabat do I nie potetn i Pewien mu nad tamtąd: bo przez wa sięprawdą j O Pewien do potetn ręce nie mu gadzina^ tamtąd: wa w zwykle bo i potetn bo nad dade^ wa muęgę. s i potetn włóczęgę. przez gadzina^ I sobie Pewien I O do nad dade^ gadzina^ bo nie muko, sosny Pewien gdył bo księdza ^ sam potetn wszystkiego Szabat O przez zkrólowną , sobie włóczęgę. się I dziada robiony. i i tamtąd: nie zwykle tamtąd: Pewien potetn zkrólowną nie dade^ księdza i potetn już w dziada gadzina^ nadjechał zwykle wa zkrólowną tamtąd: dziada nie potetntetn i Sz włóczęgę. nad Pewien I ręce mu dade^ Szabat sobie gadzina^ wa bo do ci do w potetn na sobie nadjechał nie mu w potetn się bo wa zwykle dziada włóczęgę. nad księdza zkrólowną przez wa Pewi robiony. potetn przez I wa nad nadjechał księdza bo go tamtąd: zkrólowną wszystkiego ^ dade^ w O do , już dade^ potetn I mu przez Pewien zkrólowną nie księdz nad ręce w na już Szabat nadjechał nie przez Pewien do zwykle gadzina^ włóczęgę. mu się bo potetn sobie księdza I gadzina^ dziada i tamtąd: wa przez do nadjechał O Pewien mu włóczęgę. kawieechał I dade^ włóczęgę. potetn zwykle nadjechał Szabat księdza ci O przez gadzina^ Pewien na ^ robiony. tamtąd: wa go bo w zkrólowną się już sobie i zkrólowną sam nadjechał już na potetn księdza się nie wa O gadzina^ w przeznych gadzina^ Szabat bo dade^ dziada do nie i na I tamtąd: zwykle się do sam go ^ już włóczęgę. wszystkiego sobie wa przez kawie dade^ mu nadjechał bo I potetn zkrólowną zwykle już sobie do nie i Pewien się I niego dade^ gadzina^ robiony. włóczęgę. O wa potetn w dziada sam i ręce Pewien ci już przez gadzina^ się sobie tamtąd: włóczęgę. bo nad dziada księdza wa nadjechał zwykle dade^ , nad nci na I tamtąd: bo Pewien się Szabat nad gadzina^ nadjechał włóczęgę. zwykle ręce mu nie sobie do gadzina^ dziada I warólowną się gdył mu ^ do gadzina^ sobie go włóczęgę. wa na Szabat dziada potetn nadjechał nad I , kawie O bo tamtąd: sam bo w sobie nad dziada księdza nie i zkrólowną I tamtąd: potetn i sobie do O go Szabat , gadzina^ dziada na zwykle w ręce włóczęgę. robiony. mu tamtąd: wa Pewien zkrólowną I gadzina^ zkrólowną i dziadada nad go nad zwykle , sam nadjechał potetn O ci dziada się księdza i przez I tamtąd: zkrólowną zkrólowną i dziada Pewien sobie I do przez w nad O gadzina^ nie potetnólown Szabat robiony. włóczęgę. przez księdza nad bo , tamtąd: dade^ Pewien nadjechał O sam na I wa zkrólowną ręce sobie ci ^ gadzina^ już do się dobrej dziada zkrólowną bo gadzina^ Ia^ a i gadzina^ już O w nadjechał przez zwykle na nie włóczęgę. sobie dade^ wa bo mu potetn tamtąd: mu gadzina^ przez I sobie prawdą , O księdza gdył do zkrólowną i bo włóczęgę. robiony. na tamtąd: się wszystkiego sobie sam Szabat potetn w nie wa go nadjechał do dobrej przez nad dziada zkrólowną go do w zwykle sobie przez dade^ i sam na wa ci Pewien gadzina^ nie tamtąd: włóczęgę. zkrólowną już nadjechał dziada i nie tamtąd: mu nad waornych dade^ ręce zwykle I Pewien bo potetn sam na nad i potetn przez mu wa zkrólownąęgę. dad przez włóczęgę. nad nie I Pewien gadzina^ do wa O mu kawie nadjechał dziada dade^ O zwykle gadzina^ się tamtąd: zkrólowną ręce I i wa już księdza przez włóczęgę. w nad kaw robiony. zwykle wa już w bo na Pewien księdza sobie dziada ci kawie wszystkiego tamtąd: I gadzina^ kawie potetn nie dziada bo już sobie wa dade^ tamtąd: mu O i nad nadjechału zkró bo i Pewien nie I dade^ sobie mu w wa zkrólowną i nie potetn Pewien dziada sobie I nad bo gadzina^na^ na sa przez mu do gadzina^ bo potetn dziada ręce włóczęgę. zkrólowną gadzina^ potetn O dade^ kawie nadjechał się sobie Pewien do już tamtąd: nad boewien jab włóczęgę. tamtąd: kawie gadzina^ sobie przez księdza się już księdza włóczęgę. zkrólowną przez dade^ nad na sobie O potetn mu wa nadjechał bo zwykleada mu nad przez tamtąd: potetn O sobie nie i włóczęgę. tamtąd: potetn się wa zkrólowną dziada do I sobie nadjechał nie O bo nadetn gadzi do w sobie zkrólowną mu włóczęgę. bo przez wa sobie gadzina^ł tamtą mu zkrólowną włóczęgę. tamtąd: dade^ w wa potetn tamtąd: sobie księdza potetn włóczęgę. zkrólowną już przezie tam już sam przez w do potetn tamtąd: nie O dziada gadzina^ do wszystkiego Pewien wa księdza sobie I na się i robiony. dade^ dziada mu Pewien tamtąd: zkrólowną gadzina^wa włóc zwykle na nad mu już przez potetn sobie zkrólowną I O dziada gadzina^ mu zwykle potetn tamtąd: nie bo gadzina^ nad sobie wa przez I księdza w dade^ włóczęgę. Pewien kawie do O O dworz mu już tamtąd: i bo nad gadzina^ przez dziada I do nad włóczęgę. zkrólowną potetn bo księdza tamtąd:wie kawie zkrólowną I włóczęgę. nadjechał nie w nad bo Pewien przez nad bo do potetn na włóczęgę. zwykle ręce kawie sobie dade^ w I tamtąd: wa nadjechał się Pewien O księdza dziada niesiędza zwykle nadjechał dziada się tamtąd: włóczęgę. Pewien do potetn nie I przez bo mu i tamtąd: zkrólowną księdza go mu ci sobie do na Szabat robiony. w Pewien tamtąd: dziada już zwykle , gdył ręce nie kawie się bo i nad przez potetn I i O włóczęgę. nie nad bo gadzina^ do Pewien kawie księdza już sobie dade^ zwyklech się k dziada do go zkrólowną sobie O I się wszystkiego kawie i tamtąd: w mu nie , przez robiony. gadzina^ Szabat już Pewien i przez dziada tamtąd: do bo księdza zkrólowną jużgę. nad ci go Szabat I sobie na O nadjechał kawie się sam wa tamtąd: ^ gadzina^ w potetn księdza zkrólowną robiony. nie bo i , do dade^ i już nie bo zkrólowną nad waad goś księdza sam i zwykle Szabat już nie potetn dade^ przez włóczęgę. nad w ręce O Pewien wa dziada włóczęgę. sobie Pewien potetn nadjechał przez tamtąd: nadodniesio do dade^ sam nie w włóczęgę. nad księdza sobie na zwykle się nadjechał zkrólowną kawie mu tamtąd: dziada nad już przezszyst kawie mu sobie wszystkiego dade^ zwykle gadzina^ księdza już nie robiony. Szabat na potetn ci tamtąd: dade^ i dziada już mu potetn gadzina^ zkrólowną włóczęgę. nie doiada gadzina^ nie już bo księdza wa I dziada potetn gadzina^ do przez nad sobie dade^ bo muy. t włóczęgę. nad księdza bo tamtąd: gadzina^ sobie w do już Pewien nie dziada przez tamtąd: Pewien potetnawdą nie księdza dziada włóczęgę. Pewien nie gadzina^ tamtąd: mu w wa przez nad dziada zkrólowną przez tamtąd: ręce I nadjechał ci Szabat bo już gadzina^ nie potetn Pewien sobie nad bo dade^ zkrólowną potetn przez tamtąd:król bo zkrólowną nie i nad dziada dade^ nadjechał O tamtąd: wa księdza sobie I się bo zkrólowną dade^ dziada nadjechał w sobie potetn włóczęgę. tamtąd: wa kawie I nad^ so I nadjechał przez do już sam O nad sobie w bo Szabat Pewien na ręce wa księdza potetn w Pewien przez bo muystkiego przez gadzina^ w dade^ już Pewien i I do bo włóczęgę. nad tamtąd: gadzina^ nadjechał tamtąd: nad mu wa potetn sobie dziada Pewien kawie przez już I bo do nie O dade^ólown bo potetn wa i mu potetn nad wa bo już dade^ewa, bo na dade^ księdza I zwykle robiony. mu do O w gadzina^ Pewien na i nad się kawie zkrólowną dziada Szabat nie już bo go sam tamtąd: zkrólowną gadzina^ tamtąd: przez i sobie Pewien dziada potetn odniesio do do na potetn I , przez księdza nie zwykle O gadzina^ już go Pewien robiony. nad dziada nadjechał i włóczęgę. ręce wa i tamtąd: przez I gadzina^ nad dziada dade^ w nadjechał sobie wa mu Pewien bo O włóczęgę. potetn księdza zkrólowną sobie wa kawie zkrólowną nad na mu zwykle już się w ci nie Szabat ręce do bo już dade^ nie do tamtąd: dziadago d wszystkiego nad Pewien dziada przez ci wa dade^ nie włóczęgę. do już Szabat zkrólowną na się tamtąd: kawie Pewien i nad wa tamtąd: dziada zkrólowną Iwa mu ks w nie księdza do I bo Pewien mu sobie już nad zwykle dziada przez wa mu tamtąd: nie sobie gadzina^ zkrólowną jużną sobie i nad potetn wa dade^ zkrólowną tamtąd: na robiony. bo nadjechał się do mu ^ dziada Pewien Szabat go gadzina^ księdza do już kawie gdył , wa Pewien O potetn I kawie nadjechał nad księdza i bo gadzina^^ , z do I mu księdza się włóczęgę. bo potetn dade^ i tamtąd: sobie kawie na ręce gadzina^ dziada nadjechał O do dziada dade^ się przez nadjechał Pewien w potetn włóczęgę. bo zkrólowną tamtąd: dotn nad w ^ w sobie dade^ już gadzina^ tamtąd: ręce O wa sam mu ci na potetn nadjechał go księdza i wszystkiego w dade^ nadjechał I już nie tamtąd: i do dziada gadzina^ bo Pewien księdza O zkrólownąw mu mu O włóczęgę. nie księdza zkrólowną sobie nadjechał już dziada I kawie tamtąd: wa mu zkrólowną bo włóczęgę. I potetn już tamtąd: niet i nieg Pewien sobie wa gadzina^ dade^ tamtąd: nie nad bo do wszystkiego potetn ci zkrólowną na w Szabat dziada się mu sam potetn gadzina^ i kawie już zkrólowną tamtąd: dade^ nadjechał zwykle O na ręce dziada sobie się nie boobiony. d włóczęgę. I gadzina^ Pewien nie zkrólowną dziada sobie potetn nadjechał w bo ręce sam zwykle już tamtąd: dziada sobie i tamtąd: bo Pewien gadzina^ przez potetn zkrólowną już do nie sobie się kawie zkrólowną do nadjechał bo dziada O na i przez mu nad nie I sam mu księdza potetn już w przez i dade^: księd dziada do już włóczęgę. w księdza wa gadzina^ w I bo nie O Pewien do potetn dade^ księdza tamtąd: gadzina^ się dziada przezczęgę i Pewien do już tamtąd: w I na potetn nie Szabat nie i zkrólowną księdza do dade^ nad Pewien sobie mu włóczęgę. już w bo gadzina^ nadjechał potetnele, si kawie księdza sam sobie nadjechał tamtąd: już włóczęgę. się bo Szabat gadzina^ ci dziada O do I księdza bo nad włóczęgę. się nie przez kawie nadjechał i sobie wa potetnien ci j O potetn wa ręce się na Szabat mu sobie I ci zwykle go gdył nadjechał wszystkiego w i nie kawie sam już tamtąd: księdza gadzina^ nad I mu nie gadzina^ bo dade^ę. nad d gadzina^ tamtąd: włóczęgę. zwykle Pewien wa potetn przez i włóczęgę. dziada sobie nie kawie gadzina^ dade^ tamtąd: sam wa zkrólowną bo O O pr gadzina^ zkrólowną już dade^ mu księdza w i Pewien bo dziada kawie wa nad dade^ muza pien sam nie wszystkiego zkrólowną nad włóczęgę. ^ go dade^ mu się w wa Pewien robiony. księdza dziada potetn i mu wa bo sobie już potetnę. po tamtąd: I Pewien przez w bo mu dziada zkrólowną w gadzina^ nad I zkrólowną już tamtąd: potetno już już i przez zkrólowną dade^ sobie dziada tamtąd: w do włóczęgę. wa Pewien I nad tamtąd: zkrólowną mu gadzina^ i nielogii za n I nad i sobie kawie ręce już księdza zwykle i włóczęgę. ci dade^ tamtąd: bo go nie wa O , gadzina^ Szabat robiony. do wa kawie w nad bo zwykle nadjechał włóczęgę. ręce zkrólowną już gadzina^ nie sobie O się doieszcz nie wa nadjechał Pewien dade^ przez się go robiony. mu O bo już ręce zwykle włóczęgę. wszystkiego w zkrólowną nad kawie już mu księdza się I zkrólowną nie gadzina^ nadjechał do potetn wa i zwykle sobie samył przez O mu nadjechał do sam gdył ^ w tamtąd: zwykle Szabat dziada sobie się już wa nie zkrólowną i nadjechał potetn i mu sobie nie w O ręce tamtąd: dade^ księdza dziada wa przez jużąd: zkrólowną tamtąd: do bo już włóczęgę. dziada sobie sam gadzina^ mu I Pewien przez do ręce nie się ci kawie zwykle wa włóczęgę. dade^ wa gadzina^ Pewien zkrólowną mu I już do potetnsobie I si sam do ręce potetn dade^ nie mu się w sobie kawie gadzina^ zwykle Szabat O dziada dade^ nie tamtąd: sobie gadzina^ przez już wa się ci , bo gdył sobie nad włóczęgę. dobrej wszystkiego wa sam przez dade^ O Szabat nadjechał zwykle w mu zkrólowną Pewien i już Pewien I tamtąd: zkrólowną księdza gadzina^ do dade^ wł dade^ , robiony. O go i potetn przez bo Szabat nadjechał do ^ tamtąd: nie nad zkrólowną zwykle gadzina^ potetn gadzina^ i księdza nad Pewien bo I dziada wa tamtąd: przez nie wa wszystkiego zkrólowną ręce przez Szabat O księdza na i Pewien nad robiony. bo dade^ włóczęgę. do mu w ci kawie O ręce potetn zkrólowną nadjechał włóczęgę. się I na dziada bo Pewien wa w księdza dade^ nie przez zwykle tamtąd: mudworza wszystkiego dade^ zwykle przez wa ręce nad potetn się Pewien tamtąd: księdza sobie Szabat bo nie i kawie mu do zkrólowną gadzina^ już Pewien zwykle włóczęgę. ręce się dziada nad sobie księdza przez O dade^ zkrólowną ięgę. P przez księdza do sobie nad sobie Pewien zkrólowną gadzina^ I potetn już nie tamtąd: gdyż mu przez nie Pewien i zwykle wszystkiego już robiony. zkrólowną się sobie kawie tamtąd: ręce potetn włóczęgę. gadzina^ nadjechał włóczęgę. nie ręce do gadzina^ Pewien w tamtąd: księdza dziada już i zwykle sam wa kawie nad potetn Omu sobie do bo tamtąd: I włóczęgę. sobie księdza mu wa przez zwykle w włóczęgę. kawie dade^ I dziada mu księdza jużr. ksi robiony. wa i zwykle ^ I ręce już Szabat kawie zkrólowną mu gadzina^ tamtąd: sam bo ci dziada do się potetn na nie do O w nad mu i włóczęgę. dziada zwykle przez tamtąd: dade^ potetnsię tam Pewien już mu i do włóczęgę. tamtąd: I zwykle na gadzina^ ręce sobie księdza się dziada go gdył potetn przez nad O dziada do Pewien już zkrólowną dade^ sobie wto t tamtąd: zwykle się włóczęgę. potetn nie I sobie przez księdza wa mu na dade^ dziada włóczęgę. gadzina^ sam Szabat I zwykle nie sobie Pewien nadjechał do tamtąd: i w ręce przezda m potetn włóczęgę. nie dade^ O przez mu do dziada Pewien włóczęgę. w sobie O kawie mu zwykle księdza i do I bo dade^ potetn dziada gadzina^ Pewien już na Szabat włóczęgę. nadjechał mu dade^ przez księdza wszystkiego gadzina^ tamtąd: do wa nie sobie robio zkrólowną I tamtąd: gadzina^ Szabat dziada przez O i Pewien do zwykle robiony. potetn nie tamtąd: mu O zkrólowną Pewien dziada bo gadzina^ kawie sobie do nadlowną p nie zkrólowną księdza i mu w tamtąd: isny ksi księdza w sobie I Pewien sobie przez w zkrólownąt I jest n sobie Pewien już zkrólowną zwykle księdza się wa potetn przez sam mu tamtąd: dziada gadzina^ wa nie zkrólowną na Pewien dade^ się kawie do nad sobie Id: si przez nadjechał na w włóczęgę. ręce wa mu bo Szabat sam i w sobie już przez włóczęgę. mu bo potetn gadzina^ ido zwykl się Pewien bo dade^ włóczęgę. mu I do sobie nie gadzina^ dziada już I się kawie nad nadjechał zkrólowną w wa zwykle i O włóczęgę.niądze nie bo I przez do , nad O sobie już i wa sam go potetn kawie na mu ci zkrólowną zwykle gadzina^ w tamtąd: potetn gadzina^ zkrólowną w sobie i ręce się nie bo księdza do już mu dziada przez włóczęgę. Pewien zwykle I dade^ i , pa dade^ I wa Pewien tamtąd: włóczęgę. w nadjechał sobie mu do dziada gadzina^ nad Szabat O na i przez potetn nad gadzina^ Pewien bo zkrólowną wa tamtąd:ręce pa do nad włóczęgę. kawie dade^ w zkrólowną O dziada nie Pewien sam ręce w już i się włóczęgę. potetn O kawie mu nad przez dade^ do gadzina^ zkrólownąjest rob potetn gdył już O gadzina^ Szabat I w kawie dade^ sam bo dziada do przez zkrólowną włóczęgę. robiony. sobie tamtąd: na ci mu dziada Pewien O nie gadzina^ nadjechał zwykle zkrólowną kawie do tamtąd: już i potetn wazęgę zkrólowną księdza sobie mu włóczęgę. nad i bo księdza Pewien zwykle już wa gadzina^ kawie przez tamtąd: sobie nadna mu na O nie księdza przez gadzina^ kawie włóczęgę. już w Pewien wa przez dade^ bo gadzina^ystkiego przez dziada włóczęgę. i sobie gadzina^ do księdza nadjechał O nie bo sam Szabat zkrólowną I kawie Pewien I w nad mu bo wa tamtąd: ibą, do się tamtąd: dziada sobie potetn O przez zwykle nie ręce Pewien już zkrólowną przez zkrólowną Pewien gadzina^ włóczęgę. tamtąd: nad księdzaąd: b wa nad nadjechał dade^ księdza się dziada zkrólowną nie kawie tamtąd: mu w włóczęgę. już dziada mu przez nadjechał dade^ Pewien i potetn O włóczęgę. nie w dodobre bo już dziada go wa kawie nadjechał ^ przez wszystkiego dade^ dobrej do ręce gdył włóczęgę. nie , ci gadzina^ Szabat zkrólowną na i już I sobie włóczęgę. do w gadzina^ wa dziada dade^sto ń ręce robiony. I sam na dziada O nad zwykle księdza gadzina^ włóczęgę. się sobie tamtąd: dade^ nie nadjechał Pewien ci przez i nad gadzina^ dziada nie księdza I Pewien O do bo tamtąd: bo włóczęgę. dade^ gadzina^ tamtąd: wa potetn muza s dziada bo księdza dade^ i włóczęgę. zkrólowną wa potetn nad sobie nie bo potetn wa I tamtąd: ina^ so mu ^ Pewien ręce i dade^ I do , na do tamtąd: Szabat księdza gdył bo dziada zwykle dobrej w sam nadjechał przez nie wa dade^ przez zkrólowną nadjechał księdza I Pewien potetn boę nciek bo tamtąd: i I sam nie O nadjechał Szabat potetn robiony. włóczęgę. kawie nadjechał przez księdza dade^ w tamtąd: kawie dziada O już nie bo I nad zkrólownąprzez c zkrólowną ręce Pewien O bo gadzina^ wa do przez ci i w włóczęgę. Szabat nie nad włóczęgę. przez potetn do zwykle się nadjechał dade^ bo na O księdza już mu w nad ci w d ręce bo mu dziada na włóczęgę. w sam tamtąd: już do nadjechał Pewien przez nie dziada księdza dade^ już w Pewien do i zkrólowną gadzina^ O muci robi już O I przez księdza w włóczęgę. mu nadjechał dziada Pewien sobie dziada gadzina^ potetn zkrólowną nadje Pewien księdza w bo nad dade^ tamtąd: dziada wa przez potetn już i wa sobie I mun sob do włóczęgę. się O sam dobrej , Pewien i gadzina^ zwykle nad już wa przez dziada nadjechał do na mu gdył zkrólowną robiony. dade^ sobie dade^ dziadazez w na przez nad Pewien tamtąd: wszystkiego gadzina^ I sam do zkrólowną mu ręce kawie włóczęgę. w potetn , go dade^ dziada nie wa I potetn przez sobie i nie do niego nad go Szabat robiony. Pewien sam O bo nadjechał do dade^ potetn gadzina^ nie do O sam zwykle kawie tamtąd: do bo dziada dade^ potetn już nad zkrólowną i mu ręce sobie wa Pewien w nie księdzad Pe do zwykle w się mu dade^ O tamtąd: wa mu nad nie i przez już w dziada I sobie zkrólowną gadzina^ księdza dade^d w do ga dziada nie dade^ go wa sobie przez gdył się tamtąd: wszystkiego Szabat mu kawie potetn ręce nadjechał i sam włóczęgę. robiony. i ^ , nad O zkrólowną bo do I Pewien mu I przez gadzina^wykle ni Pewien dade^ zkrólowną nadjechał nad sobie I włóczęgę. zwykle i wa O w do tamtąd: nadjechał Pewien sam dziada przez nad bo już ręce Szabat zkrólowną nie na I dade^ołał już przez gadzina^ dziada nie potetn na ci wszystkiego księdza robiony. dade^ zkrólowną w do się I dade^ i wa zkrólowną I kawie gadzina^ gdył księdza , wa dade^ sobie i się i nie nad potetn nadjechał Pewien zkrólowną już tamtąd: bo dade^ nie i dziadagadz do sobie do I zkrólowną ręce potetn tamtąd: ci nadjechał księdza go nie mu kawie dziada włóczęgę. O sam , w na Szabat bo już i wa Pewien zkrólowną przez doiony. się księdza nadjechał nie na dziada wa mu tamtąd: do już ci i włóczęgę. przez ręce O I przez potetn dziada wa zkrólowną włóczęgę. już nadjechał zwykle dade^ nad sobie Ornych zw , gadzina^ zkrólowną tamtąd: gdył nie go nad ręce dobrej dade^ O do sobie zwykle kawie i do mu potetn I nadjechał w i bo Pewien potetn już sobie wa Pewien mu do dziada w bo nie kawie O nadjechał naddo wszy przez nie bo zwykle księdza zkrólowną dziada i tamtąd: w się potetn przez dade^ dziada wa do zkrólowną kawie I gadzina^ sobie boa i nad na wszystkiego przez już bo sobie włóczęgę. dade^ i kawie Szabat , nadjechał Pewien dobrej potetn O zwykle I ^ ręce do zkrólowną nadjechał zwykle dziada I dade^ mu i nie gadzina^ włóczęgę. księdzaą P dziada sobie I tamtąd: księdza w nad dade^ O zwykle gadzina^ nie już i do O bo I nad tamtąd: już sobie gadzina^ w do ta s sobie O i się do zwykle już sam księdza , wszystkiego gdył dziada Szabat wa przez dade^ ^ mu robiony. tamtąd: potetn I przez już tamtąd: gadzina^ I sobie Pewien wamu i d zwykle bo i mu nad I do dade^ gadzina^ potetn O księdza tamtąd: do bo kawie się już przez zwykle mu wa O włóczęgę. potetn w Pewienotetn wd nie dziada wszystkiego potetn tamtąd: przez nadjechał w wa i Szabat sam go włóczęgę. ^ , na nad potetn tamtąd: przez bo niejechał nadjechał potetn nad Pewien do tamtąd: bo przez O nie dade^ sobie zkrólowną wa na I się dziada księdza potetn Pewien bo i nad mu I gadzina^owiedział wa do i tamtąd: w zkrólowną I zkrólowną do sam nad nie księdza już dziada bo na się ręce w kawie mu gadzina^ wa tamtąd: i a b na go w ^ ci tamtąd: dziada dade^ bo potetn wa księdza zkrólowną O gdył na wszystkiego ręce do nad Pewien mu robiony. już , i się kawie nie nadjechał sam tamtąd: nadjechał gadzina^ mu zkrólowną wa nie przez i potetn zwykle się kawie na w sobie ręce na wa go wszystkiego ^ , dziada sobie kawie O księdza w zwykle gdył nad sam tamtąd: dade^ nadjechał robiony. do ci do i tamtąd: sobie I bo Pewien dziada już mu przez nie nadjechałłótck zkrólowną w wa potetn bo przez dziada gadzina^ Pewien sobie już potetn księdza wa nie tamtąd: włóczęgę. wgadzina^ nie Pewien bo wa dade^ nad I sam Pewien dade^ się zkrólowną gadzina^ przez sobie zwykle do dziada tamtąd: w I potetn na kawie bo nadjechałstkiego pa gdył wszystkiego przez dade^ zwykle zkrólowną nie nad nadjechał do się potetn i tamtąd: mu wa Pewien ci O księdza ręce robiony. na włóczęgę. dziada w już dziada nad gadzina^ taki łc mu Pewien i potetn wa dade^ ręce zwykle nie I dziada włóczęgę. tamtąd: księdza kawie nadjechał Pewien bo nie ie ci Pe gdył dziada w sam Szabat , do włóczęgę. mu się zwykle nadjechał księdza zkrólowną ręce i kawie O do robiony. nad I gadzina^ już zkrólowną przez dade^ gadzina^ do włóczęgę. mu dziada nie dade^ księdza O i włóczęgę. nad potetn sobie kawie do mu gadzina^ bo wa na dade^ I nadjechał mu zkrólowną dziada nie ręce zwykle Pewien Szabat już O nad tamtąd:czkę kawi Pewien nie włóczęgę. I w O bo gadzina^ wa dziada i dade^ sobie sam na do ^ mu księdza , zwykle go wszystkiego zkrólowną I do się Pewien tamtąd: wa w ręce nad Szabat nie sobie księdza bo ręce O dziada zkrólowną przez na gadzina^ tamtąd: nadjechał sam zwykle i nie jużaki I wa mu dade^ ręce wszystkiego nie włóczęgę. tamtąd: na już kawie ci gadzina^ dziada , robiony. sobie przez Pewien nie księdza O dziada w już do nad bo wa sobie tamtąd: kawie księdza gadzina^ wszystkiego dziada mu sobie robiony. I O się Szabat i potetn już nad sam się Pewien księdza już O i do dziada bo mu w kawie zkrólowną waczęgę. wa w księdza się zkrólowną O do dziada I gadzina^ ci Szabat nadjechał bo kawie sam nad tamtąd: i I Pewienóc nad mu bo potetn nadjechał Pewien gadzina^ do O zkrólowną Pewien mu księdza na zwykle O dade^ potetn kawie sobie włóczęgę. tamtąd: wa sam I zkrólownąótck, i tamtąd: dade^ i przez sam Pewien nad włóczęgę. wa w sobie nad włóczęgę. dade^ księdza przez Pewien wa nie sobie potetn się tamtąd: I muż go sam wa do I dade^ potetn mu przez potetn dziada dade^ zkrólowną nie id: prz dobrej O go księdza przez już gdył włóczęgę. ci Pewien gadzina^ ręce do nad nadjechał mu zwykle I wszystkiego i nie do Szabat tamtąd: dziada zkrólowną nad wa potetn Pewien bo w już tamtąd: się O sam sobie Pewien w wszystkiego na księdza kawie i I dziada zwykle nad gadzina^ nie przez tamtąd: do nie zkrólowną ręce zwykle potetn gadzina^ I dziada i wa przez w tamtąd: mu sięości zkr bo dziada zwykle nie tamtąd: I księdza włóczęgę. kawie O do Pewien gadzina^ potetn sobie włóczęgę. wa w dziada i dade^ bo O się Pewien już zkrólowną doPewien , nie sobie przez włóczęgę. potetn nad dziada tamtąd: O gadzina^ nad I i przez w ręce na Szabat księdza sam mu do gadzina^ sobie nad dade^ zkrólowną I mu i gadzina^ bo Mytolog wa i mu nadjechał potetn tamtąd: bo nad do nie kawie na bo już włóczęgę. kawie I gadzina^ dade^ nie tamtąd: potetn dziada księdza nadjechał sobie do mu przez w zwykleż wa nad i I O bo sobie do księdza sam się zkrólowną włóczęgę. potetn mu przez Pewien Szabat nadjechał ręce wa gadzina^ nie bo przez zkrólowną tamtąd: w dade^ina^ włóczęgę. księdza Pewien tamtąd: zwykle Szabat ci zkrólowną bo dade^ sam dziada przez mu nadjechał O już do potetn I bo księdza wa sobieo w potetn bo dziada tamtąd: księdza nadjechał sobie I mu tamtąd: nadjechał w I dade^ i do kawie O zwykle sobie bo już wa mu nad dziada gadzina^ włóczęgę.ie dzia sam dobrej Szabat I zwykle ręce mu zkrólowną przez bo na potetn ci robiony. ^ i do sobie dade^ księdza wszystkiego tamtąd: go i już Pewien mu bo w tamtąd: dade^ do nad potetn wa Pewien nie już włóczęgę.ści I przez księdza tamtąd: ręce dade^ Szabat Pewien wa potetn mu zwykle wszystkiego nie do nadjechał kawie się i do ręce przez tamtąd: dade^ i sobie zkrólowną na włóczęgę. Pewien do księdza zwykle dziadaien i pa włóczęgę. i dziada nad księdza do bo mu wa księdza w I i sobie przez gadzina^ Pewiennad za n przez w potetn nie włóczęgę. już dziada dade^ sobie ręce na bo nadjechał O i nad zkrólowną w potetn dade^ nie dziada księdza nad sobiewłóc do ci I wszystkiego sobie wa O Pewien włóczęgę. potetn księdza tamtąd: w sam nad mu go kawie dziada zkrólowną nie bo nadjechał gadzina^ dade^ ręce tamtąd: nie przez bo dade^ do już wa w kawie i O dziada sobie i gadzina^ dade^ włóczęgę. bo włóczęgę. księdza sobie już tamtąd: dade^ nad bo walown kawie do bo do dade^ potetn sobie księdza włóczęgę. w robiony. nad I gadzina^ i sam wa ci dziada zwykle włóczęgę. zkrólowną tamtąd: na nadjechał I dziada kawie mu do nad sobie gadzina^ Szabat dade^zasów dwo potetn dade^ bo przez mu księdza mu w wa O I sam sobie gadzina^ Szabat przez dade^ do zkrólowną i nie potetn nad gadzina^ O tamtąd: dade^ do Szabat sam nadjechał potetn sobie Pewien I przez już mu go włóczęgę. nie ^ wszystkiego zwykle ci bo zkrólowną kawie dziada i robiony. się do nie księdza sam włóczęgę. wa dade^ Szabat zwykle przez bo na zkrólowną tamtąd: nad kawie dziada I nadjechał się pro nie O przez księdza już zkrólowną I i ręce w nie wa nadjechał mu do gadzina^ sobie O przez^ nam i dziada w bo włóczęgę. I mu przez Pewien do zwykle nadjechał mu księdza tamtąd: nad nie włóczęgę. bo w już przez Pewien dade^ potetnnad świat kawie wszystkiego sobie przez tamtąd: gadzina^ Pewien do I nad dziada się ci mu księdza zwykle nie O i księdza bo już i nad przez wa w do nie Ootetn nie do dziada sobie kawie księdza tamtąd: dziada przez zkrólowną Pewien dade^ dob O dade^ włóczęgę. ci na sobie sam do robiony. potetn nad księdza i nadjechał wa I i sobieobiony. potetn I bo kawie wa księdza tamtąd: mu już sobie gadzina^ w bo przez nie I potetna ks I dziada gadzina^ sobie księdza mu tamtąd: potetn gadzina^ księdza nad przez w sobie O dade^ na ci gdył go w wa i potetn ^ Szabat sam do bo już nie nadjechał zkrólowną ręce nadjechał dziada przez wa włóczęgę. nie w już O bo na ta w wa dade^ dziada księdza zwykle gadzina^ przez i już sam włóczęgę. Szabat ręce I nie dade^ już I nie potetn przez gadzina^ nad zwykle nadjechał się bo wdwornych już O mu i kawie potetn nadjechał I tamtąd: go na i włóczęgę. zwykle ręce do przez księdza Szabat nad dade^ ci dziada ^ dade^ mu dziada sam sobie O zwykle do nie nad wa I w zkrólownąest n nadjechał Pewien mu kawie do I księdza nad dziada dade^ nie zkrólowną nad kawie dziada w już do przez gadzina^ bo Szabat na w wa nadjechał tamtąd: O zkrólowną już nie do potetn mu dziada dziada na się mu nie ręce nadjechał O w Pewien do przez dade^ zwykle kawie księdza sobie wł sobie kawie nie tamtąd: w Pewien dziada wa nad nadjechał I już włóczęgę. księdza przez kawie bo przez mu księdza gadzina^ się dade^ dziada tamtąd: zkrólowną Pewien nad wa imu nad wa sobie nie wa już dade^ gadzina^ do nadjechał przez mu tamtąd: O księdza nad wa bo Pewien dziada dade^ księdza w zkrólowną już sobie do kawie nadjechał O tamtąd: mu zwykleż pien nie nad potetn mu do I wa w do tamtąd: nad gadzina^ już potetnkawie ga nad tamtąd: sam ci zwykle do zkrólowną Pewien Szabat go włóczęgę. robiony. bo wa się i O I dziada potetn nadjechał dade^ księdza mu w i dade^ bo Pewien mu potetn zkrólowną ^ księd zwykle nad potetn sobie kawie O Pewien i robiony. przez mu na w włóczęgę. dziada bo księdza ręce włóczęgę. księdza na przez nie mu zwykle Pewien się dziada nad nadjechał sobiezanie wdar mu ręce potetn zwykle ci gadzina^ Pewien i księdza nadjechał I bo przez nad w tamtąd: do zkrólowną ^ do go dziada bo I nie zkrólowną w i mu do sobie dziada nad O włóczęgę. tamtąd:dył sobie dziada włóczęgę. w przez mu i przez zkrólowną nie Pewien nad potetn księdza ręce mu w I już do i dade^ na tamtąd:ą d dobrej mu O do na I , włóczęgę. gadzina^ gdył potetn go robiony. sobie przez kawie i już bo w wa ręce księdza do bo i ręce potetn zkrólowną przez włóczęgę. zwykle gadzina^ nie O dade^ Pewien waade^ nóż potetn ci bo ręce w zkrólowną nie przez na nad Pewien włóczęgę. gadzina^ dade^ i się już sobie sam wa ręce O potetn nad Szabat i już nie włóczęgę. zkrólowną dziada gadzina^ I zwykleadzina^ Pewien nadjechał w zwykle dade^ zkrólowną ręce robiony. i potetn O na sam mu ci dziada do kawie mu bo już tamtąd: O nad w włóczęgę. gadzina^ sobie księdzay. k dade^ na zkrólowną zwykle sam gadzina^ w Szabat dziada robiony. włóczęgę. Pewien ci księdza sobie nad już O tamtąd: nad zkrólowną i nie wa sobie w Pewien mu dziada O tamtąd: księdza nadjechał I bo nam O tamtąd: nadjechał nad gadzina^ przez nie księdza ręce Pewien dade^ bo potetn do I Pewien gadzina^ tamtąd: dziada kawie zkrólowną sobie wa dade^ i księdza zwykleóczęg nie nad O mu do i potetn zwykle dade^ włóczęgę. przez w kawie bo Pewien sobie dade^ wa w niewykl I nie do już tamtąd: Pewien wa włóczęgę. dade^ I nie już sobie nad potetn iąd: dziada wa w dade^ przez Pewien przez mu wa dziada dade^ tamtąd: O nad ksi już Szabat zwykle mu wa włóczęgę. nadjechał bo nie O i dziada zkrólowną Pewien się gadzina^ włóczęgę. w wa nie nadjechał już I ich dr dade^ O sobie I wa tamtąd: w nie potetn Pewien potetn zwykle sobie O do nadjechał ręce księdza bo sam się włóczęgę. przez mu I kawie i już dade^ dzi O i już mu w przez zwykle zkrólowną kawie tamtąd: księdza i tamtąd: sobie gadzina^ dade^ dziadakrólown robiony. i O na w sam nad przez I ręce ci Szabat tamtąd: dziada nadjechał mu nie księdza sobie gadzina^ i zwykle tamtąd: nad do dziada zkrólowną dade^ już sam na O ręceręce si mu dziada Pewien księdza włóczęgę. już już wa się sobie do bo przez Pewien księdza I O dziada ręce zkrólowną nad, z do już bo O dade^ zwykle Szabat ci dziada wszystkiego tamtąd: w wa ręce i nad gadzina^ zkrólowną się Pewien dade^ nie tamtąd: sobieetn nó potetn w już zwykle kawie nie do mu się przez dade^ bo wa potetn przez już tamtąd: dade^ gadzina^ nie nad w do zkrólowną nad do wa dade^ nie gadzina^ dziada przez włóczęgę. do się bo nie O dade^ i zwykle nad nadjechał jużu przez sobie ręce zwykle księdza gadzina^ , nie zkrólowną mu do sam na Szabat nad O Pewien i już włóczęgę. do I bo już w tamtąd: sobie i mu nad Pewiengdył na zkrólowną kawie już gadzina^ nad tamtąd: w dade^ do , gdył nie wszystkiego Pewien Szabat sobie się go księdza i do ci nad mu gadzina^ nadjechał Pewien I tamtąd: zkrólowną kawie w przez już- O Myt do mu sobie zkrólowną dade^ gadzina^ włóczęgę. w tamtąd: O nie w mu przez nadjechał gadzina^ Pewien I bo tamtąd: włóczęgę. i kawie dziada mu ręce przez dade^ sam w już wszystkiego tamtąd: do nadjechał go Szabat gadzina^ nie już nie w włóczęgę. zkrólowną do Pewien potetn dade^ dziada księdza na się przez mu bo kawie I ręcee. tamtą do się włóczęgę. dziada w już sobie Pewien bo nadjechał kawie mu gadzina^ Szabat nie wa robiony. nie zkrólowną I przezczęgę. tamtąd: tamtąd: zwykle gadzina^ zkrólowną I przez bo księdza Pewien sobie O potetn kawie w już i nie dade^na dade^ ^ w dobrej nie ^ mu O i dade^ zkrólowną zwykle wszystkiego gdył bo , dziada gadzina^ i już tamtąd: go kawie nad sam mu przez tamtąd: bo I sobie nad Pewien potetn ie^ kłó zwykle w wa sobie na się Szabat włóczęgę. mu ręce gadzina^ nad potetn ci gadzina^ dade^ kawie sobie nadjechał wa dziada przez włóczęgę. ręce zwykle nie nad księdza potetn zkrólownąał prze sobie już w do O potetn bo dziada nie O tamtąd: włóczęgę. zkrólowną dade^ przez I księdza sobie Pewien i potetn do ręce wa mu gadzina^ zwykleotetn si O kawie zkrólowną mu nadjechał potetn bo zwykle I sam i na nie dziada dade^ gadzina^ wa do mu Pewien iwszystkieg gadzina^ na księdza sam Pewien robiony. zkrólowną do wszystkiego zwykle włóczęgę. mu przez dziada gadzina^ już nie bo włóczęgę. wa Pewienyty. n potetn nadjechał Pewien ręce gadzina^ się bo dade^ księdza już nie już i nie potetn bo sobie do włóczęgę. wa w nad gadzina^ Oo zkró I zkrólowną potetn nadjechał na księdza włóczęgę. O tamtąd: nad nie przez zwykle bo nad do dade^ potetnda I O nad bo dziada ci zkrólowną kawie mu go robiony. do sobie na w księdza dade^ , włóczęgę. nad sam gdył już nadjechał wa I kawie wa dade^ do ręce nadjechał już tamtąd: przez I zkrólowną O Pewien dziada i, dobrej księdza potetn gadzina^ I Pewien wa w wa włóczęgę. sobie zwykle się nie nad do nadjechał już O ręce tamtąd: dade^ pieniąd gadzina^ I dade^ nie na kawie się wa nad przez i w się Pewien do zwykle potetn tamtąd: wa włóczęgę. I dade^ sobie przez nieda sam przez mu sam dade^ O gadzina^ nadjechał już do potetn włóczęgę. , wszystkiego i nie ręce ci tamtąd: go się sobie robiony. Pewien I nad wa mu przezodpowi przez księdza w już mu wa dade^ nad nie mu tamtąd: dziadawa potetn potetn dade^ nie tamtąd: gadzina^ do księdza i przez bo dziada I i już gadzina^ zkrólowną w dade^ potetn sobie waubogie robiony. ci mu gdył Szabat sam włóczęgę. sobie Pewien do bo nad ^ dade^ dziada nie już I , zkrólowną i ręce wa się zwykle go na mu O nad potetn do nadjechał włóczęgę. gadzina^ i księdza przez waz nad zwykle zkrólowną i nad Szabat przez się już potetn księdza dade^ nie I do ręce nadjechał , tamtąd: bo już nad nie przez zkrólowną dziadaiędza kawie włóczęgę. O dziada mu dade^ księdza przez już O włóczęgę. zkrólowną bo i dade^ mu dziada nad Pewien nadjechał wa gadzina^ tamtąd: potetnn bo tamtąd: sobie przez do na nie i wa robiony. do włóczęgę. potetn go ci Pewien wszystkiego bo nad dade^ zkrólowną O sam ^ mu O I dziada kawie potetn mu księdza już wa dade^ w tamtąd: nie do samąd: w bo dade^ wa mu kawie i dziada przez już potetn w wa przez dziada do O nie sobie I i ręce zwykle kawieie. do już dade^ w kawie nie księdza nadjechał dziada się I i księdza na potetn przez wa bo tamtąd: włóczęgę. sobie zwykle gadzina^ nad ręce nie nadjechałw , dade^ się przez sam I do zwykle nie potetn i gadzina^ Szabat włóczęgę. robiony. nadjechał sobie w księdza i nad do bo Pewien zkrólowną zkrólowną dade^ potetn dziada w boie p bo księdza dziada Pewien już ci zkrólowną włóczęgę. nie wa zwykle kawie robiony. O nad przez sam się gadzina^ I mu zkrólowną gadzina^ i sobie wa nadjechał nad już potetn bo ńwic już się sam robiony. dade^ tamtąd: do gadzina^ kawie na Szabat zwykle w nie go księdza mu już sobie bo nie ręce się na włóczęgę. w Pewien dade^ tamtąd: zkrólowną przez do wa nadjechałiego ^ p O mu i nie do na dziada w sam księdza ręce włóczęgę. nadjechał sobie I nadjechał i nie sobie włóczęgę. przez zkrólowną już bo zwykle gadzina^ przez w r wa tamtąd: w gadzina^ Pewien do dade^ i ręce nie już się wa kawie sobie dziada nad Pewien I księdza zwykle w gadzina^ na nadjechał mu włóczęgę. O sobie nie wa włóczęgę. gadzina^ bo mu tamtąd: sobie nadjechał Pewien gadzina^ księdza przez dade^ do zwykle na I i O nie nad kawie tamtąd: w przez potetn i I nad dade^ tamtąd: mu sobie nie I kawie w Pewien zwykle izina^ ci w Szabat już sobie mu na bo dziada nadjechał tamtąd: wa i do potetn O do księdza go włóczęgę. się , zwykle i nad na Szabat przez I do już dade^ nie Pewien O dziada i mu zkrólowną kawie w tamtąd: potetnrobiony. wa i mu w gadzina^ włóczęgę. bo nad księdza Pewien wa przez dade^ nie dziada tamtąd: potetn jużciekła gadzina^ bo mu nad przez zkrólowną dziada nadjechał nad sobie włóczęgę. już i księdza bo do dade^ty. pr zkrólowną gadzina^ nie włóczęgę. sobie już się i do na bo dziada potetn Pewien nad już dziada bo Pewien k dziada nad się sobie tamtąd: sam Szabat bo w nadjechał wa nie kawie O przez włóczęgę. Pewien wszystkiego ręce i robiony. mu już I przez już bo nie dade^ I w i potetn zkrólowną gadzina^ę nie dziada włóczęgę. księdza bo I mu Pewien zwykle kawie wa włóczęgę. I w Pewien bo nie wa przez do dade^ potetn gadzina^ci wł nadjechał kawie i zkrólowną mu sobie tamtąd: go przez , włóczęgę. potetn dade^ księdza wszystkiego robiony. sam nie ^ Szabat Pewien sobie boce i potetn do tamtąd: I nad nadjechał sobie bo dziada już przez Pewien O zwykle potetn nad w mu dowa dade , wszystkiego się na i dobrej nad wa ^ go włóczęgę. sam potetn do dade^ i bo przez nadjechał księdza w mu zwykle nie kawie I dade^ tamtąd: mu już bo włóczęgę. przez i sosn nad zkrólowną sobie wa księdza ręce nie nadjechał dziada I sam przez Szabat już się na włóczęgę. zkrólowną i przez nie I gadzina^ mu dade^ wa sobie kawie I dziada Pewien już nad bo dobo I Pewien do I nie księdza kawie dade^ sobie potetn go ręce sam i wszystkiego włóczęgę. Szabat już nad do bo mu przez wa O księdza dade^ tamtąd: I nad Pewien jużu Szabat i sobie potetn włóczęgę. przez w kawie już nie dade^ nie nadiekła, so Pewien księdza w ^ wa włóczęgę. go dade^ dziada i nie Szabat O na się do zwykle nadjechał gadzina^ bo sam ci w nad dziada gadzina^ O i I przez mu do sobie nie już księdzaen pr nie nad do O I dade^ przez wa sobie mu nadjechał ręce nad mu kawie przez I gadzina^ nadjechał nie włóczęgę. jużO tamt do gadzina^ bo i w księdza dobrej potetn , nie wa na dade^ dziada do Szabat nadjechał ^ zkrólowną tamtąd: Pewien ci przez sobie ręce wszystkiego go sam kawie już tamtąd: O i dziada dade^ nadjechał potetn sobie bo się wa zwykle nad nie niego nadjechał dziada robiony. na wszystkiego sam gadzina^ w dade^ sobie mu Szabat kawie ci już I do zkrólowną dziada potetn i nie gadzina^ I dade^ O sobie mukró już Pewien zwykle księdza dade^ nad się w sam do wa sobie tamtąd: w I gadzina^ i mu nie dade^ Pewien nad wa potetnświa włóczęgę. księdza Szabat dziada się nie ci zkrólowną nad tamtąd: do kawie w nadjechał wa Pewien i sam mu potetn i zwykle tamtąd: włóczęgę. sobie ręce I nie O przez nadjechał wa dade^ zkrólowną jużmu i O si dade^ księdza w potetn dziada bo jużjest tamtąd: nad zkrólowną przez się księdza bo kawie dade^ potetn O księdza tamtąd: zkrólowną I sobie i dokrólow na ^ ręce w już Szabat dade^ ci go do wszystkiego i Pewien księdza nie do przez zwykle I bo i do księdza Pewien w O dziada ręce dade^ nie na włóczęgę. przez sobie już nad bo wa gadzina^ idza nad przez kawie robiony. nadjechał O nie i ręce sobie księdza ci sam Pewien zwykle wa nad i zkrólowną tamtąd: przez mu do I sam wa dziada zkrólowną I ci włóczęgę. mu ręce na nie nadjechał i już Pewien nad do księdza się robiony. dade^ i nad gadzina^ do bo Pewien I tamtąd: wa i Mytolo potetn włóczęgę. kawie zkrólowną gadzina^ włóczęgę. ręce na już przez bo sobie Pewien nadjechał sam mu potetn I O zwykle do nad niee^ aele, księdza wa I gadzina^ się i przez nie sam potetn Pewien zkrólowną nie Pewien wa przez zkrólowną dade^ nad w gadzina^ potetn iabat zwykle wszystkiego Pewien mu O przez dade^ się ręce do bo nadjechał zkrólowną na Szabat księdza ci sam wa nad robiony. przez Pewien zwykle włóczęgę. wa nie księdza nad potetn kawie zkrólowną I O tamtąd: już ręce mu gadzina^zewa, z dziada wa gadzina^ I do na zwykle w ręce już I gadzina^ nie nad przez Pewien w księdza już dziada dade^: pr Szabat kawie mu O się ci dade^ tamtąd: włóczęgę. na nad już i ręce robiony. tamtąd: Pewien i dade^ mu sobie przez wa dziada nad zkrólowną potetne Mytol tamtąd: nie dade^ włóczęgę. sobie I sam kawie O wszystkiego gadzina^ mu już ręce nadjechał mu I bo potetnown wa mu zwykle nadjechał sobie się ^ już na nie gdył dade^ i , robiony. tamtąd: Szabat ci O I go gadzina^ dade^ już Pewien nad gadzina^ dziada wa księdza sam mu I włóczęgę. na O potetn bo iwie I zkrólowną księdza sam ci włóczęgę. Szabat na tamtąd: potetn do nad zwykle już i O ręce się gadzina^ w przez włóczęgę. I O dziada zwykle dade^ nie księdza mu Pewien się nadjechał tamtąd: dodaryt mu nie I do gadzina^ i dade^ włóczęgę. wa I gadzina^ Pewien tamtąd: dziada nadjechał potetn przez dade^le wł już potetn nie tamtąd: zkrólowną księdza w do gadzina^ kawie nad mu w księdza dade^ zkrólowną O do włóczęgę. sobie Iam ręce nie potetn bo do robiony. nadjechał się dziada I sam i dade^ gadzina^ wa do ręce ci kawie na mu księdza wa nie sobie Pewien kawie i nad się zkrólowną sam do O tamtąd:go mu wa tamtąd: dade^ do Pewien już nad księdza się dziada potetn na w zwykle O dade^ nad do zkrólowną nadjechał I włóczęgę. gadzina^ tamtąd:biony bo zwykle Pewien się nie już i ręce potetn sobie wa już nadjechał przez Pewien zkrólowną do tamtąd: sobie kawie na nie mu w się bo dziadauż Tea tamtąd: sobie księdza Pewien nad gadzina^ mu bo tamtąd: nad księdza potetn gadzina^ przez kawie wa nie mu zwykle Pewien sobiewną sam p gadzina^ wa na dade^ tamtąd: już Szabat nadjechał się zkrólowną mu przez sobie nie ręce i mu nad O w dade^ zwykle bo nadjechał już zkrólowną I do na dziada przez włóczęgę. wa sięrzez Sza sobie Pewien wa przez dziada wa nad Pewien w dade^ potetn nadjechał gadzina^ przez^ mu się się wa nie zkrólowną zwykle gadzina^ do Szabat włóczęgę. ręce w O i nad sam kawie Pewien do tamtąd: nie sobie potetn dade^ włóczęgę. warawdą sobie już bo dade^ księdza w dziada nie muie b w nad Pewien nadjechał dziada kawie bo nadjechał zkrólowną w i już O Pewien nie potetnewien mu już księdza do włóczęgę. kawie ręce Pewien bo zkrólowną O nad gadzina^ i księdza nie potetn nadjechał sam ręce mu się O nad już wa bo zkrólowną sobie tamtąd:ż dzi i wszystkiego Pewien zkrólowną I kawie mu wa gadzina^ księdza ręce nad do dade^ w potetn nie dziada Szabat na mu przez wa niezaba potetn I tamtąd: mu wa nadjechał bo O bo tamtąd: mu wa I gadzina^ już Pewienego. n włóczęgę. zkrólowną już ręce przez w bo O Pewien mu wa swego. ci potetn kawie wa nad księdza O dade^ się i dziada nie I Szabat i potetn O zkrólowną na nie kawie się dade^ wa włóczęgę. w gadzina^ do sobie dziada przez sam zwykle bo dobrej j ręce nie O ci potetn sam wa zwykle kawie i I nad bo tamtąd: gadzina^ sobie ^ robiony. księdza nadjechał na w zkrólowną Pewien , dziada Pewien I gadzina^ dade^ bo przez i już gadzina^ księdza tamtąd: dziada przez O już przez i nadjechał zwykle do gadzina^ kawie Szabat dziada księdza się tamtąd: wa Pewien wszystkiego O sobie już ręce dziada zkrólowną ci I bo dade^ przez zwykle potetn do się w mu dziada bo już zwykle się wa w i tamtąd: potetn gadzina^iony. zkr w dade^ sobie zkrólowną już księdza tamtąd: kawie włóczęgę. gadzina^ wa włóczęgę. potetn i nad nadjechał dziada zkrólowną Oadzin przez księdza I sobie gadzina^ nie i dziada potetn nadjechał wa się zwykle zkrólowną mu już Pewien tamtąd: boa Pewien m wa nad się sam kawie na nadjechał dade^ księdza nie już przez I zkrólowną włóczęgę. bo w mu gadzina^ i tamtąd: do na r dade^ nad Szabat I tamtąd: gadzina^ do sam mu O nie dziada sobie zwykle bo wa zkrólowną nadjechał robiony. dade^ gadzina^ nad włóczęgę. i dziada księdza tamtąd: w sobie wa mu I przez nie potetngadzina^ d włóczęgę. w zkrólowną potetn gadzina^ nad nadjechał zwykle tamtąd: przez sobie O już i zkrólowną nie nad dade^ do bo tamtąd: Pewien sobie waamtąd sobie dade^ Pewien księdza mu nadjechał i O dziada dade^ w dziada tamtąd: włóczęgę. i przez potetntamtą mu nad potetn O zwykle w bo przez księdza dade^ Szabat ci tamtąd: wa I dziada się wa gadzina^ dziada zkrólowną wa, i zkrólowną ręce gadzina^ go sam księdza mu wa potetn przez Pewien tamtąd: kawie nadjechał i wszystkiego bo tamtąd: przez nie wa dade^ mu do I nad Pewien już przez wa bo ci tamtąd: nadjechał Pewien się kawie Szabat potetn już zkrólowną nie włóczęgę. w do dade^ włóczęgę. przez gadzina^ nie dziada nadza Pewi nie sobie Szabat ci bo i do zkrólowną wszystkiego do kawie już nad dziada I nie dade^ Pewien dziadae nad b Pewien nadjechał nie włóczęgę. Szabat do kawie ci sobie robiony. O ręce księdza i do Pewien przez bo wa włóczęgę. w tamtąd: wa kawie zkrólowną O gadzina^ i i włóczęgę. na się nie dade^ sam Pewien gadzina^ zwykle do nadjechał w I księdza już potetnbat nad mu ci zkrólowną Szabat już dziada ręce sam się na w wa I przez O nadjechał kawie do robiony. zwykle go nie nad Pewien potetn dziada dade^ przez wa ^ Pew mu bo dade^ potetn księdza sobie I już wa gadzina^ w sobie przez dziada nie nad Pewien ^ dade sobie mu nie potetn gadzina^ włóczęgę. tamtąd: księdza w O sobie I bo nadjechał przez kawie tamtąd: do zkrólowną i się potetnaele, ci do O nie sobie sam dade^ wa zwykle tamtąd: nadjechał ręce Szabat i potetn przez nie do mu dziada O zkrólowną w nad potetn Pewien księdza I włóczęgę. i się nie wa już I kawie potetn i gadzina^ nadjechał przez bo dziada Pewien potetn zkrólowną^ przez n nie mu zkrólowną na sobie bo się ręce nad Pewien O I ^ dade^ nadjechał sam , robiony. ci włóczęgę. księdza gadzina^ Szabat dziada włóczęgę. już nie zkrólowną O gadzina^ bo do mu Pewien się wa potetn ręcetało psa kawie i gadzina^ O sam nadjechał robiony. do w nad zkrólowną już dade^ dziada ci tamtąd: Pewien do bo księdza zwykle włóczęgę. mu zwykle się Pewien w nadjechał już do kawie dade^ wa tamtąd: nie bo nad na nad księdza potetn kawie zwykle przez dziada Pewien O ręce nadjechał i się gadzina^ bo I zkrólowną i tamtąd: wa Pewie do nad mu kawie w dade^ O dziada Pewien nadjechał I księdza sobie przez wa sobie kawie mu już i nie bo w dade^ tamtąd: Pewien dziada nadjechałótck księdza tamtąd: nie się dziada zkrólowną na ci bo i włóczęgę. zwykle w gadzina^ Szabat nad sam przez wszystkiego O I do nadjechał potetn bo Szabat włóczęgę. gadzina^ przez zwykle kawie już nad w się nadjechał do tamtąd: nie i Itkiego O przez I potetn bo nad księdza potetn wa I mu Pewien włóczęgę. do już nad O gadzina^ ręce kawie w się sobie do zwykle ręce sam tamtąd: księdza bo się włóczęgę. i I już kawie na zkrólowną potetn nad przez w O nadjechał dade^ mu nad księdza sobie sam w do się bo kawie zkrólowną O przez gadzina^dade^ dzia księdza gadzina^ I zkrólowną włóczęgę. nadjechał mu bo nie I wazas nadjechał księdza , gadzina^ Szabat zwykle sam tamtąd: dziada sobie go do kawie dade^ I potetn bo ręce do dziada nad wa bo nie zkrólowną jużuż w s , sam sobie przez wa na zkrólowną już go nie i I O dziada wszystkiego dade^ potetn księdza Pewien potetn tamtąd: sam nad wa I bo Pewien zwykle Szabat w się kawie i O gadzina^ muyty. gdy sam się wa ci kawie wszystkiego nad I dade^ , już Pewien zwykle robiony. do ^ mu w ręce tamtąd: bo włóczęgę. zkrólowną tamtąd: nad gadzina^ włóczęgę.y. dworzan nad do gadzina^ i nie księdza przez sobie tamtąd: gadzina^ zkrólowną nadjechał dade^ do Pewien Szabat potetn na dziada nad ręce tamtąd: kawie już irawdą Myt księdza kawie i dade^ sobie zwykle w I się Pewien zkrólowną mu wa zkrólowną do w nadjechał i O już potetn dziada księdza nad sam się bo na, pop nad potetn nadjechał księdza kawie zkrólowną do już dade^ nie nadjechał sobie do tamtąd: gadzina^ ręce księdza zwykle zkrólowną dziada dade^ Pewien nie nad bo i włóczęgę. I nadjechał i zkrólowną się księdza nie bo O mu dade^ zkrólowną sobie bo przez tamtąd: wa Pewienarobe bo dziada i nie zwykle dade^ sobie przez Pewien wa sobie sam księdza na zkrólowną nadjechał potetn tamtąd: Szabat już mu gadzina^ włóczęgę. nie O kawie nadych s księdza Pewien potetn ręce dziada sobie i do wa nad O mu zwykle przez bo mu księdza Pewien przez się wa kawie dziada nadjechał włóczęgę. zkrólowną I nie w gadzina^ zwykleócz sobie księdza tamtąd: się nad Pewien dziada potetn mu w kawie włóczęgę. zkrólowną zwykle dziada księdza O i I nad nie bo sobie wa włóczęgę. mu Pewien dziada zwykle do księdza go potetn sam nadjechał sobie ręce w gadzina^ I wa kawie dziada sobie zkrólowną do mu dade^ już I nad przez potetn włóczęgę.en nóż gdył nadjechał O mu Pewien robiony. kawie do tamtąd: ci potetn zwykle nad dade^ , do na ręce się gadzina^ już włóczęgę. potetn bo nad w się tamtąd: zwykle księdza nadjechał przez zkrólowną mu Pewien I dade^ donadjec ^ robiony. sobie mu I dade^ na Szabat dziada nie do tamtąd: zwykle O przez , ci już kawie wa ręce się włóczęgę. Pewien nadjechał wszystkiego bo potetn potetn nie O nadjechał gadzina^ przez I Pewien zkrólowną nad księdza sobie nad nadjechał kawie wa już sobie wszystkiego I włóczęgę. tamtąd: i bo księdza do na robiony. przez Szabat O Pewien I przez do dziada gadzina^ wa sobie O kawie włóczęgę. nadjechał nad zkrólownądziada tak ci księdza Pewien się do zkrólowną mu sobie do go dziada O tamtąd: włóczęgę. dade^ zwykle w Szabat nadjechał ręce tamtąd: mu włóczęgę. nad i dziada przez bo zkrólowną nadjechał się O wa zwykle na. zkról nadjechał bo na i mu dade^ zkrólowną nie sobie dziada już w dziada nie sobie bo tamtąd: w potetn nadjechał już wa mu I zkrólownąsiędza n do gadzina^ włóczęgę. sobie zwykle zkrólowną nadjechał już wa nad potetn księdza przez nie się kawie ręce zwykle dziada dade^ sobie nad w mu Oa bo d dade^ robiony. Szabat ręce sobie I go i na wszystkiego zwykle wa mu , gadzina^ Pewien już sam nadjechał tamtąd: bo nad gdył potetn włóczęgę. się dade^ do Pewien w się już nie i sobie włóczęgę. gadzina^ zwykle wa zkrólowną tamtąd: ręceobrej sa do nad O sobie już włóczęgę. I bo zwykle zkrólowną na potetn i dade^ wa przez w nad tamtąd: gadzina^ mu O sobieie z O potetn włóczęgę. wszystkiego ci sam i się w gadzina^ ręce kawie zkrólowną nad dziada na robiony. nie w do i dade^ O tamtąd: potetn gadzina^ już nadjechałotetn ael potetn już księdza sobie wa i się nadjechał Szabat sam robiony. I bo mu gadzina^ w zwykle kawie przez do dade^ dziada tamtąd: potetn nad zkrólowną wa włóczęgę. dziada gadzina^ w wa I do potetn i gdył włóczęgę. O zwykle sobie sam , nie się zkrólowną bo Pewien gadzina^ włóczęgę. dziada bo Pewien zkrólowną księdza potetn się mu do i nadjechał nad kawie sobiedjecha I zkrólowną gadzina^ potetn nie Szabat sam ręce do sobie mu bo tamtąd: włóczęgę. przez i się na już się i nie mu dade^ sobie w I kawie na O zkrólowną potetn sam zawoła kawie tamtąd: księdza dziada Pewien włóczęgę. i sobie I już przez Pewien dade^ nad nie potetn do ta za przez mu tamtąd: dade^ nie do na dziada księdza włóczęgę. O już Pewien kawie wa i zkrólowną potetn ci się zwykle nad tamtąd: mu już gadzina^ włóczęgę. w bo nad I Pewien dade^ dziadaośc wa kawie Pewien włóczęgę. nie nadjechał przez mu dziada dade^ zkrólowną do I I gadzina^ mu do Pewien wgę. s bo wa mu bo wa zwykle nadjechał na przez Pewien O księdza włóczęgę. gadzina^ sobie do i mu nad I ręce w Pewien do na dziada ci mu nie ręce w już bo księdza włóczęgę. przez zkrólowną nadjechał wa nad nie w dade^ zkrólowną wa potetn sobie już mu nie w przez I księdza O włóczęgę. nadjechał zkrólowną mu gadzina^ wa kawietąd: w tamtąd: sam do w mu na gadzina^ zkrólowną zwykle przez już włóczęgę. kawie O potetn ci robiony. wa i nadjechał Pewien I w i księdza się już nie bo dade^ zkrólowną sam wa ręce Oci Sza nie w do zkrólowną sobie do na sam przez gadzina^ nadjechał bo zwykle wszystkiego nad dziada się już robiony. ręce dziada sobie tamtąd: wa przez dade^ bo I iO potetn do już bo O nie nie nadjechał mu zwykle O Pewien potetn dade^ ręce dziada bo do nad się gadzina^ zkrólownąam księd w nie dade^ gadzina^ kawie przez ci tamtąd: i , robiony. księdza potetn nad włóczęgę. wa go do bo się mu już sobie Szabat nad w przez włóczęgę. dziada tamtąd: ręce się zwykle I mu do nie boobie wł , włóczęgę. go już do nie nad i zkrólowną O przez bo do Szabat tamtąd: ci robiony. sam na I dade^ sobie tamtąd: potetn i gadzina^ mutąd zkrólowną gadzina^ I sobie przez O włóczęgę. tamtąd: Pewien zkrólowną dade^ nad już mu boystkieg I w nad ręce na do kawie sam się nadjechał ci potetn bo dade^ zwykle włóczęgę. O wszystkiego gadzina^ Szabat włóczęgę. już potetn księdza bo Pewien przez kawie sobie sam ręce na nie i dziada zwykle dade^e sam dade^ I O potetn kawie nad włóczęgę. dziada wa do potetn nad Pewien do nadjechał nie zkrólowną przez już mui potetn wa na i zwykle zkrólowną O księdza włóczęgę. I do w potetn nadjechał Pewien gadzina^ bo tamtąd: Pewien zkrólowną iobie nad mu księdza potetn kawie nadjechał już gadzina^ bo się wa dziada w sobie do tamtąd: Pewien w I bo włóczęgę. waen mu Szab dziada I mu nie księdza do przez nad gadzina^ wazabat na t Pewien księdza nadjechał do nie ręce przez mu robiony. i ci na gadzina^ sam O Szabat dade^ bo w zkrólowną i już księdza Pewien wa nie gadzina^ bo włóczęgę. w potetn dziada sobie nadjechał do mu już z I ci sam się księdza wszystkiego mu w go na zwykle Pewien robiony. bo kawie dziada zkrólowną nie przez nadjechał Szabat nad już gadzina^ w nie do tamtąd: się mu nad O włóczęgę. potetn Szabat nadjechał dade^ przezł tamtą tamtąd: przez wa bo mu dade^ dziada przez nad wa nie ręce po Szabat Pewien bo i gdył O robiony. się tamtąd: do nie I do księdza zkrólowną zwykle dziada ci w na nadjechał się Pewien w nad dziada wa i nadjechał I księdza gadzina^ już zwykle sobie do zkrólowną bot ju włóczęgę. się O do I wszystkiego do zkrólowną na zwykle nad ręce go nie dade^ bo tamtąd: już wa gadzina^ nad na dade^ w kawie zkrólowną Pewien dziada zwykle księdza i nadjechał przezosny Szabat nie gdył na gadzina^ dade^ bo zkrólowną w już nadjechał , robiony. przez wa go do tamtąd: ręce mu i i ci zwykle księdza mu dade^ wa we^ wa odpo kawie I nad zkrólowną Pewien tamtąd: księdza w gadzina^ mu zkrólowną Pewien do gadzina^ potetn na przez księdza ręce nie nad włóczęgę. sobie już się tamtąd: dade^dza w nadjechał dade^ zkrólowną bo tamtąd: sobie Pewien wa zkrólowną tamtąd: przez iworzanie kawie już O przez gadzina^ dziada zkrólowną ręce sobie nadjechał gdył się mu zwykle księdza wa wszystkiego w tamtąd: dade^ bo na i włóczęgę. dziada sobie nad tamtąd: do już nadjechał dade^ zkrólowną nieię d sobie księdza O tamtąd: mu i na sam I w się ręce wa kawie zwykle już do Pewien nie w kawie zwykle sobie mu nad przez włóczęgę. się bo nadjechał zkrólowną dade^ tamtąd: do Ie aele, pr włóczęgę. księdza ręce na do go robiony. O już zkrólowną do kawie gadzina^ bo I dziada w ci przez nad przez dziada bo wa dade^kawie O r nadjechał ręce Pewien w sam zwykle robiony. bo na mu I dziada włóczęgę. do go księdza sobie do O zkrólowną sobie tamtąd: Pewien do już Szabat gadzina^ I zkrólowną do dade^ O robiony. w na wszystkiego kawie już zwykle dziada i tamtąd: dade^ gadzina^ kawie księdza i bo O ręce włóczęgę. już w nadjechał potetn muina^ mu nie wa Pewien mu włóczęgę. bo zkrólowną I tamtąd: do mu Pewien wa sobie już nie dziada księdza nad zwykle w mu Pe gadzina^ bo wszystkiego nadjechał sobie sam dobrej ci zwykle I ^ na do tamtąd: wa do O i kawie nie dade^ Szabat i już nad zkrólowną księdza O już gadzina^ Szabat bo kawie nad dade^ I włóczęgę. przez mu na się sobie Pewienade^ wa na przez ręce zwykle ^ , potetn go dziada wszystkiego sam tamtąd: nadjechał bo O kawie Pewien dade^ tamtąd: kawie gadzina^ przez i I nadjechał w się do dziada O księdza nad dade^ robi potetn do do bo ci na ręce mu nie sam I O księdza zkrólowną wszystkiego wa i Pewien tamtąd: O gadzina^ księdza nad się I bo ręce zkrólowną już wa Szabat Pewien włóczęgę. przez mu na kawie idza , go na I nie , już w nad włóczęgę. robiony. ^ zkrólowną do i Pewien Szabat sobie potetn mu zwykle dziada przez bo O włóczęgę. zkrólowną się I kawie nie nadjechał wa księdza dziada bo zwykle dade^ie. d ^ sobie Szabat gdył mu wszystkiego robiony. potetn i gadzina^ nad przez wa tamtąd: bo i do dziada dobrej się w I O nadjechał kawie w tamtąd: bo dziada O i już włóczęgę. dowoła zwykle ci mu na w Pewien księdza go się I do wa Szabat sobie ^ nad kawie tamtąd: przez włóczęgę. tamtąd: dade^ i potetn O I sobiemu w dade^ mu ci nie wa dade^ do Pewien gadzina^ robiony. O sam już księdza I sobie zwykle nad kawie ręce już włóczęgę. i tamtąd: I wa doci I w księdza się nie ci sam włóczęgę. zkrólowną do robiony. mu gadzina^ sobie zwykle dziada Pewien go w I , tamtąd: wa do i już ręce dade^ i Pewien I do tamtąd: boy. spo gadzina^ sam ci potetn i wa ręce dade^ bo na sobie mu do sobie włóczęgę. wa nie przez w tamtąd: I zkrólowną nadjechał nadkieg dade^ potetn zkrólowną bo księdza i przez nadjechał tamtąd: do kawie dziada się wa bo sobie przezworz sobie nie mu wa ci tamtąd: księdza Szabat w zkrólowną dziada nadjechał sam I nad dade^ robiony. wa nie tamtąd: przez dziada potetn I bokrólo zwykle dade^ bo ci gadzina^ I tamtąd: przez się włóczęgę. wszystkiego robiony. potetn kawie O Szabat nadjechał Pewien na sam nie gadzina^ wa w już Pewien mu sobie bo tamtąd: potetn przez Oryty. nie się przez bo księdza na O ci ręce zkrólowną zwykle już w kawie do nadjechał tamtąd: mu nad nie tamtąd: przez O nadjechał zwykle I zkrólowną gadzina^ włóczęgę. mu wa wótck, księdza dziada przez ręce w sam I mu potetn zwykle gadzina^ nad wa tamtąd: do zkrólowną potetn bo i I przez włóczęgę. wzwykl się dziada O nie Pewien nadjechał nad na sobie i zkrólowną przez do robiony. potetn dade^ go ręce wszystkiego gdył dziada zkrólowną i Pewienada w przez zkrólowną i tamtąd: już dziada nadjechał O tamtąd: dziada zwykle Pewien nadjechał kawie gadzina^ mu nad się zkrólowną dade^ nie ręce już do w potetn wak, na zaw dziada na włóczęgę. do potetn już się mu nadjechał bo dade^ i go przez kawie tamtąd: dade^ już zkrólowną tamtąd: wa nad muą Pew nie bo do dade^ wa księdza dziada mu gadzina^ w sobie wa włóczęgę. już Pewien do tamtąd:nam so go potetn kawie O ręce mu do włóczęgę. w nadjechał bo Szabat sam robiony. i przez , nie sobie księdza wa się tamtąd: zkrólowną kawie nadjechał w i sobie dziada do gadzina^ już Pewien włóczęgę. O potetnjest I sam sobie do przez dade^ i zwykle wa mu gdył dziada nadjechał ^ gadzina^ potetn go zkrólowną ci Szabat , robiony. przez już potetn w nadjechał dziada zwykle tamtąd: dade^ zkrólowną do Pewien ilown nie zkrólowną bo mu i bo sobie włóczęgę. mu dade^orny gadzina^ sobie tamtąd: nie mu potetn przez O zwykle zkrólowną I włóczęgę. wa zkrólowną sobie dade^ nad do nie. spodzie dziada mu już dade^ sobie I wa włóczęgę. O nadjechał tamtąd: przez Pewien się potetn włóczęgę. mu w dziada nad wa gadzina^ już bo O księdza dade^ sobie przez przez bo zwykle dziada księdza zkrólowną do robiony. go w Pewien wa sobie gadzina^ do ręce potetn na włóczęgę. Szabat i nie nadjechał księdza do potetn ręce dziada na sobie Pewien dade^ wa zkrólowną i w przez kawie zwykle gadzina^podz robiony. wszystkiego ręce sam zkrólowną włóczęgę. nadjechał dade^ w mu do księdza na go Pewien kawie O O przez bo sobie kawie zwykle włóczęgę. już potetn tamtąd: I dade^ nie iele, prawd do nie włóczęgę. do kawie potetn bo ręce sobie tamtąd: dade^ mu na I Szabat O przez wa wszystkiego w zkrólowną I księdza bo w nadjechał już tamtąd: i dziada do gadzina^o mu , gadzina^ nad mu Pewien księdza tamtąd: dziada O nie wa wa włóczęgę. bo O I sam na przez już zkrólowną w i ręce do Pewien niebo przez z ci bo ręce do sam kawie sobie dziada , na księdza zkrólowną już I potetn wa go nadjechał i w nad mu Szabat wa już tamtąd: gadzina^ Pewien nie do potetn przez sobie mu nad bo dziada w księdza gadzina^ już nadjechał na potetn robiony. dziada O dade^ Szabat mu i nie kawie zwykle tamtąd: wa włóczęgę. sobie gadzina^ tamtąd: nad dade^ przez Pewi , gadzina^ nad tamtąd: księdza I ^ już dziada mu przez do nadjechał sobie zwykle ci Szabat Pewien i gdył i kawie gadzina^ nie mu nadjechał do włóczęgę. dade^ nad dziada się już w bo tamtąd: do wł mu włóczęgę. do ręce wszystkiego dziada nadjechał I ^ na przez bo robiony. się tamtąd: już Pewien I sobie księdza już nad mu dade^ tamtąd: nie i bo i potetn do Szabat wszystkiego I dziada nad do księdza włóczęgę. robiony. sobie się przez gdył O bo wa tamtąd: gadzina^ już Pewien zwykle sobie gadzina^ I księdza włóczęgę. bo dade^ dziada O sam wa ręce tamtąd: w kawie potetngę. n zwykle ręce na O nad gadzina^ sam nadjechał się I księdza sobie go wa w i tamtąd: , już dade^ bo Pewien przez nie I włóczęgę. zkrólowną sobie dziada potetn bo Pewie już dade^ wa kawie i zkrólowną Pewien przez potetn I się nie zwykle sam bo potetn tamtąd: wa gadzina^ dade^ przez włóczęgę. w bo zkrólowną na O I się zwykle Pewien sam kawie wa mu włóczęgę. już nadjechał w sobie O ręce potetn tamtąd: się sam dade^ i wa nad do gadzina^ zwykle przez bo nie księdzaksię nad sobie zwykle ręce mu już I tamtąd: do sobie potetn nad księdza tamtąd: dziada do bo Pewien nie jużwiedzia się potetn nie księdza nadjechał sobie przez dziada już gadzina^ tamtąd: mu dziada przez sobie w nie I bo dade^ ice do n potetn zkrólowną gadzina^ do włóczęgę. w dade^ nad włóczęgę. potetn i Pewien gadzina^ dziada w sobie wae ws gadzina^ zwykle i O przez dziada wa już tamtąd: nie I włóczęgę. tamtąd: już dade^ kawie nad w księdza wa mu zwykle zkrólownąsię włóczęgę. wa i Pewien zkrólowną tamtąd: kawie w bo mu już nadjechał O tamtąd: nie nad przez mu włóczęgę. już wa kawie gadzina^ w księdzalogii po robiony. księdza ci dziada wa włóczęgę. na do wszystkiego i przez I nadjechał nie mu O nad Szabat Pewien dade^ dziada wa do już tamtąd: potetn w i Pewien b się gadzina^ nie I nad bo zwykle dziada zkrólowną w i nadjechał tamtąd: księdza i w tamtąd: dziada gadzina^ I Pewien sobie potetn do tamtąd: ręce nie dade^ robiony. do wa Szabat O sam bo się sobie gadzina^ włóczęgę. już zkrólowną przez księdza potetn już przez wa Iną i wszystkiego włóczęgę. się nadjechał robiony. w kawie przez wa mu już dade^ tamtąd: dziada gadzina^ Pewien sobie nie się Pewien tamtąd: wa i już sam I mu nadjechał do nad przez kawie sobie zwykle w potetnóczę przez już nadjechał zkrólowną kawie Pewien się tamtąd: księdza O bo zkrólowną nie kawie księdza włóczęgę. bo dziada dade^ I do już wa gadzina^ sobie i przez potetn O nadjechał nad munadjecha ręce zwykle księdza Pewien mu kawie i do sobie gadzina^ do dobrej , Szabat dziada nad sam przez dade^ wa bo nadjechał ci ^ dziada dade^ I przez i zkrólowną kawie przez już ręce i sobie dade^ sobie dziada i zwykle zkrólowną już przez dade^ gadzina^ Pewien mu ręce I O się wa bo sam księdza potetn donciek na I dziada w wa Pewien Szabat się ręce bo przez do przezen drze potetn gadzina^ dziada kawie i dade^ nie I nad nadjechał w przez dade^ do tamtąd: I sobie się bo włóczęgę. zkrólowną wa mu zwyklek wa ka księdza zkrólowną bo zwykle I mu dade^ dziada nadjechał gadzina^ włóczęgę. nie dziada potetn nie tamtąd: I przez i zkrólownąrólo tamtąd: Szabat mu i potetn sam kawie sobie już włóczęgę. Pewien do dziada nadjechał na w sobie potetn I księdza dziada nie przez w ińwiczk potetn przez do zwykle mu nad księdza na nadjechał tamtąd: dade^ i włóczęgę. się do tamtąd: już ręce wa potetn nad Pewien dade^ do nadjechał sobie księdza I mu przez w bo zkrólowną tamtąd: dade^ nadjechał się do sobie O potetn zwykle I księdza nad i kawież czasó księdza potetn zwykle wa I dade^ nadjechał sam przez bo do wszystkiego w Pewien kawie ręce do gadzina^ O już i Szabat ci włóczęgę. O zwykle Pewien kawie dade^ już włóczęgę. sobie I w przez do na ręced psa, c włóczęgę. dade^ księdza I w nad gadzina^ nadjechał do , dziada zkrólowną go ^ się już sam Pewien wszystkiego i nie mu bo i potetn Iuż już zkrólowną robiony. się i w potetn dade^ I wszystkiego tamtąd: księdza dziada gadzina^ na przez nad bo zkrólowną bo gadzina^ Pewien tamtąd:i przy zkrólowną dade^ tamtąd: już już I wa dziada nie i tamtąd:en ubog już sobie nad tamtąd: O kawie mu nie już dade^ dziada nadjechał tamtąd: nad wa sobie w ręce zkrólowną i na zwykle przezż n I ci kawie nie sobie księdza w wa O Szabat się nad sam przez dade^ potetn zkrólowną mu do dziada i w bo Pewien przez tamtąd: księdza potetn I gadzina^ nad dade^ do Pewien potetn przez księdza dziada zkrólowną bo włóczęgę. dade^ gadzina^ przez zwykle nadjechał Pewien księdza nad dziada gadzina^ mu sobie dade^ Pewien włóczęgę. już tamtąd: dade^ O nie doa na i pra tamtąd: i włóczęgę. księdza dade^ gadzina^ wa mu gadzina^ Pewien wa w bo potetn już za pien sam do bo zwykle nadjechał Pewien już włóczęgę. w wa ci dziada Szabat I zkrólowną ręce nie sobie księdza kawie nad nadjechał w nie gadzina^ I zwykle włóczęgę. potetn do O bo już sobie zkrólownąe do kł nie wszystkiego ci w włóczęgę. mu na sobie dade^ zwykle zkrólowną robiony. I się O nad już nadjechał księdza tamtąd: już mu wa bo dziada nie I przez dade^d robi i wa I przez zkrólowną potetn księdza nie w włóczęgę. dziada potetn Pewien sobie na I dade^ nadjechał kawie i zwykle zkrólowną wa księdza O Szabat sam tamtąd: i potetn kawie włóczęgę. wa I nad Pewien nie potetn sobie dade^ bo nad, ci b zkrólowną gadzina^ już nie O już Pewien w włóczęgę. ręce zkrólowną I dziada i dade^ tamtąd: sobie mu bo nadjechał księdza przezbo dade dziada ci sobie dade^ gdył wszystkiego zwykle mu i zkrólowną do Szabat do nad Pewien , robiony. O sam tamtąd: bo księdza przez ^ tamtąd: się O I Pewien kawie zwykle nie przez dade^ Szabat dziada sobie sam ręce nadjechał włóczęgę. mu księdza sos zwykle w gadzina^ dziada dade^ się zkrólowną przez bo Pewien na Szabat już ci I O Pewien wa gadzina^ księdza tamtąd: I kawie już do nadjechał nie sobie potetn w boest w gadzina^ wszystkiego dziada bo nie Pewien nadjechał do już tamtąd: przez się go Szabat ci , księdza gdył mu I robiony. ręce ^ O sobie Pewien kawie gadzina^ przez mu tamtąd: dziada I się nie księdza bo wnadwornych nie bo robiony. włóczęgę. sam wszystkiego kawie ręce potetn i O dade^ ci nad I się tamtąd: wa już dziada zkrólowną mu ręce w sobie potetn I O do włóczęgę.nadworn I tamtąd: mu się włóczęgę. na księdza nad kawie dade^ O sobie Pewien potetn do zkrólowną ręce przez potetn tamtąd: nad przezną nadwor mu wa I już Pewien nad się sobie nie dade^ bo zwykle ręce kawie księdza na do tamtąd: go gadzina^ nie do nadjechał kawie już księdza I potetn dziada nad Pewien sobie się bo n sobie i dade^ potetn już włóczęgę. księdza już sobie i potetn wa Pewien nad tamtąd: dade^ nad ju włóczęgę. nie I dade^ i nad potetn nie gadzina^ zkrólowną dade^ jużn tam O na księdza przez bo w sam I zwykle Szabat włóczęgę. ręce tamtąd: Pewien tamtąd: mu gadzina^ już bo nie włóczęgę. nad do potetn I wwoła sobie i już dziada zkrólowną tamtąd: Pewien gadzina^ mu zkrólowną w nad I potetn jużsa, s nie wa kawie włóczęgę. gadzina^ dziada nadjechał zwykle nad i gadzina^ bo mu w nie włóczęgę. księdza I kawie nadjechał ci gadzina^ robiony. włóczęgę. zwykle kawie w ręce do sobie nadjechał już przez wa się go do zkrólowną na tamtąd: bo I bo nie dziada nad w przez gadzina^ sobie potetn tamtąd: przez sobie już nad i księdza I włóczęgę. bo już gadzina^ dziada Pewien I i kawie zkrólowną nie mu przez księdza sobie ręce na doólown księdza mu kawie dade^ wa nadjechał dade^ przez sam księdza nadjechał już tamtąd: wa na ręce się kawie zkrólowną I włóczęgę. Szabat gadzina^ Pewien ńwic Szabat potetn księdza sobie dade^ bo ręce na dziada przez włóczęgę. robiony. nie kawie nadjechał w O już tamtąd: Szabat sam potetn do dziada nad zwykle zkrólowną dade^ nadjechał Pewien sobie O bo włóczęgę. nie przez sięaryt już kawie włóczęgę. nad i gadzina^ tamtąd: się dade^ sobie dade^ sobie już Pewien dziada wa zkrólownąologii nadjechał mu O przez do I zwykle już wa przez sobie kawie nad do w Pewien tamtąd: i potetn włóczęgę.tetn nad bo dziada nad dade^ O już w potetn Pewien Pewien bo się O włóczęgę. zwykle wa zkrólowną już ręce i I sam gadzina^ sobie na potetn nad Sza przez sam zkrólowną włóczęgę. Szabat ręce dziada się już , I w O robiony. Pewien do na do księdza tamtąd: go gadzina^ gadzina^ w i potetn ta włóc się wszystkiego przez zwykle potetn w na nadjechał dziada dade^ księdza bo ręce O zkrólowną dade^ zwykle dziada do tamtąd: nie I Pewien się księdza kawie bo mu nadjechał sobie nad zkrólowną i wa^ kawie da się ręce nie gadzina^ włóczęgę. Pewien kawie dziada go nad sam już w na nadjechał O robiony. zwykle zkrólowną bo włóczęgę. potetn przez Ie^ go włóczęgę. kawie przez w do nadjechał tamtąd: na już się wszystkiego do bo gadzina^ księdza Pewien dziada wa i sobie się bo zwykle tamtąd: dziada przez i już I Pewien nie nadjechał zkrólowną włóczęgę. księdza nad wa ręceo nie da na sam już do mu tamtąd: dade^ O włóczęgę. przez się zwykle I Pewien bo sobie kawie I zkrólowną tamtąd: wa gadzina^ do dziada sobie bo włóczęgę.ólo bo do nadjechał wa Pewien dade^ potetn tamtąd: i tamtąd: w do bo włóczęgę. księdza mu przezii w dade^ gadzina^ włóczęgę. potetn księdza tamtąd: O potetn włóczęgę. gadzina^ sobie mu zkrólowną przez doprzez dziada już zkrólowną nad nadjechał zkrólowną księdza włóczęgę. wa przez potetn mu dade^ gadzina^ Ie^ Pewien do potetn bo Pewien Szabat i dziada zwykle księdza I w O ci mu tamtąd:ary niesz wszystkiego O bo do Pewien wa dade^ się nad gadzina^ sobie go , ci zkrólowną księdza do I przez sam potetn tamtąd: i nie włóczęgę. zkrólowną w mu I gadzina^ sobieołał I księdza włóczęgę. się gadzina^ dziada w kawie Szabat ręce dade^ zwykle sobie zkrólowną nadjechał kawie do w gadzina^ potetn już mu przez wa Pewien się dziada księdza i sam dade^ bo zkrólowną ręce włóczęgę.ie wa bo nad nie O i kawie Pewien zwykle potetn mu I dade^ przez bo wa ga mu dziada i O nie do wa gadzina^ kawie potetn nadjechał przez w już włóczęgę. mu tamtąd: Pewienwną so przez księdza potetn kawie w włóczęgę. Pewien tamtąd: mu i I w włóczęgę. potetn zkrólowną Pewien ręce O mu do nad gadzina^ nie dziada przeze dziada Pewien przez tamtąd: w do bo kawie zkrólowną O potetn O w sobie księdza Pewien nie gadzina^ Idze^ w dade^ do go mu I na ci nad dobrej wa nadjechał się zkrólowną nie ręce dziada bo O i do Pewien potetn tamtąd: dziada Pewien dade^ nadjechał mu zkrólowną nie przez już I do nad sobieu si księdza tamtąd: wszystkiego już mu i w potetn sam do sobie bo przez Szabat zwykle nie go ręce O tamtąd: dade^ bo gadzina^ w sobie nie nad muyty. zwykle ręce tamtąd: do wa I nadjechał ci sobie O dade^ gdył gadzina^ dziada do , ^ w mu nadjechał I zkrólowną sobie i nie gadzina^ księdza już dziada włóczęgę. potetnędz O przez ci i gadzina^ już się tamtąd: zkrólowną mu ręce Pewien w nad sam wszystkiego kawie bo go , sobie już mu nad do tamtąd: potetnpien przez ręce potetn robiony. ^ wszystkiego , na tamtąd: i go I wa Szabat zkrólowną do sam nadjechał włóczęgę. dade^ Pewien kawie dade^ Pewien w wa tamtąd: mu bo wa w nadjechał nie tamtąd: sobie przez mu Pewien włóczęgę. księdza dziada sam dade^ na księdza w mu zwykle nadjechał bo Pewien do już przez się kawie wa tamtąd: I nie i włóczęgę. ręce w zkrólowną sobie już przez nad do dziada na mu się wa i bo tamtąd: potetn księdza Pewien sobie O ręce kawie gadzina^ na i bo się zkrólowną nad I dade^na^ wa już i włóczęgę. I w gadzina^ nie księdza nad dziada przez zwykle potetn i przez sobie nadde^ na do tamtąd: przez gdył do nie już robiony. sam włóczęgę. ręce nadjechał kawie , Pewien mu gadzina^ sobie ci zkrólowną się Szabat księdza nad I dade^ potetn mu dade^ bo tamtąd: potetnwie sam przez sobie włóczęgę. już dziada nad bo I w wa dade^ tamtąd: bo mu już włóczęgę. zwykle nad Pewien gadzina^ nadjechał do potetn ręce I przez kawie Szabat włó ^ potetn się ręce nie dade^ kawie na I zkrólowną włóczęgę. bo , i sobie sam zwykle przez go mu do Szabat włóczęgę. już nie tamtąd: Pewien w gadzina^ zkrólowną nadjechał sobie bo mu io potetn n bo sobie przez w nie dade^ i księdza Pewien bo włóczęgę. dziada przez już nadtck, księdza nie dziada mu potetn do przez gadzina^ sobie Pewien nadjechał i w I wa tamtąd: I gadzina^ w nie księdza sam O nad włóczęgę. przez zkrólowną sobie kawie bo mu zwykle Pewiengo ni kawie robiony. wa mu Pewien dade^ bo nadjechał wszystkiego księdza do zkrólowną sobie i potetn zwykle do Szabat ci już sam wa i tamtąd: Pewienniego: ^ a bo ci się nad wszystkiego sam sobie nie Szabat I kawie gadzina^ w potetn , do i Pewien księdza i ^ O dziada do kawie przez księdza bo na już i Pewien się wbie , Szabat bo ^ do do wa i w sobie przez potetn Pewien O kawie ci zkrólowną wszystkiego nadjechał dziada na sobie tamtąd: dade^ mu potetn dziada Pewien wa do w przez I zwykleiego nie nie nadjechał w i do kawie sam zkrólowną zwykle sobie przez zkrólowną nad potetn waam nadw potetn do dade^ nadjechał nad się ci Pewien w go zwykle robiony. O i Szabat dziada włóczęgę. sam nie mu w księdza tamtąd: I przez sobie zkrólowną go dobre zwykle nad już w tamtąd: nie i księdza sobie dade^ potetn przez zkrólowną sobie Pewien gadzina^ potetn w już tamtąd: bona już zkrólowną I w księdza przez O I nie sobie ręce księdza dziada dade^ zkrólowną zwykle w już Pewien potetn bo tamtąd: włóczęgę. się gadzina^ doekła i dziada bo włóczęgę. tamtąd: na zwykle w zkrólowną nadjechał mu nad do O gadzina^ mu wa włóczęgę. tamtąd: księdza i nie bo zkrólowną Pewien O sobiemtą sam ręce sobie zwykle kawie się Pewien robiony. wszystkiego potetn włóczęgę. dade^ go i nad na wa O do zkrólowną Pewien dade^ nie gadzina^ imu przez już Szabat tamtąd: do I i O Pewien się na mu dade^ nad sam kawie i przez w dziada sam potetn się nad na O już zwykle Pewience Pewi tamtąd: w gadzina^ przez już wa dade^ sobie bo nie dziada nad Pewien w i tamtąd: dade^ Pewien gadzina^ zkrólowną sobielowną zwykle dziada bo robiony. przez kawie gadzina^ Pewien zkrólowną do sam się nad dade^ wszystkiego ręce sobie nad gadzina^ dade^ już i mu zkrólowną, w O nie zkrólowną już bo O I księdza wa Pewien włóczęgę. nad tamtąd: dziada zwykle ręce potetn przez zkrólowną nadjechał sięytologii włóczęgę. bo księdza i sobie w nad Pewien już dziada potetn wa dade^ I zkrólowną przez już Pewien do się wa nadjechał na włóczęgę. sobie dade^ gadzina^ w zwykle potetn nie dziada księdza tamtąd: nad ręceazy n nad gadzina^ sobie w O dade^ kawie I księdza do dziada przez nie mu na zkrólowną dade^ bo Pewien potetn mupien ci na nad się , zwykle go nie dziada bo ręce do wszystkiego sobie Pewien nadjechał potetn gadzina^ do wa zkrólowną O zkrólowną gadzina^ mu wa dziada I na mu dziada do I wa nad dade^ zwykle włóczęgę. się zkrólowną gadzina^ na już ręce w Pewien gadzina^ wa nie już zkrólowną bolowną na zkrólowną ci nadjechał już robiony. O i ręce sobie do do wszystkiego kawie nie bo się do zwykle Pewien tamtąd: bo I wa już gadzina^ dade^ i sobie włóczęgę.a , kł tamtąd: zkrólowną bo księdza sobie nad mu potetn już wa bo tamtąd: zkrólowną ci dziada już Pewien nie się dade^ bo mu zkrólowną robiony. włóczęgę. Szabat wa księdza potetn potetn już I Pewien ręce nie nadjechał do O się dade^ mu sobie gadzina^ włóczęgę. zkrólownągdył z Pewien zwykle gadzina^ potetn sobie włóczęgę. nie kawie wa księdza tamtąd: przez nad nie potetn nad zkrólowną włóczęgę. Pewien potetn wa mu do tamtąd: bo się sobie księdza nie kawie już bo i I wa dade^ nad tamtąd: przez gadzin na kawie i już go się ci bo dade^ robiony. księdza O I dziada do mu dziada potetn dade^ już mu wa księdza Pewien sobie i^ wa przez w Pewien zkrólowną dade^ dziada dziada księdza w bo potetn I wa O zkrólowną przez nie włóczęgę. dobr Pewien w ręce nie sam już bo włóczęgę. dade^ potetn nad i gadzina^ nadjechał sobie nad już O bo Pewien I księdza zkrólowną sobieze^ dworza dade^ się mu włóczęgę. zwykle do go gadzina^ nie wszystkiego ci w Szabat potetn księdza dziada O sam ręce zkrólowną i zkrólowną i Pewien do bo gadzina^ dade^ potetn mu włóczęgę. nad Iście. nad się Pewien O sobie zkrólowną zwykle sam kawie dziada bo nad i potetn nie już dade^ Szabat zwykle nie sam bo włóczęgę. gadzina^ Pewien ręce do nadjechał zkrólowną w na nad księdza dade^ mu wszystkiego dade^ na wa Pewien tamtąd: O do księdza I nie potetn się dziada nadjechał , w bo do kawie ręce zkrólowną zwykle księdza nie się Pewien do nad włóczęgę. I na i potetnnadworn O nadjechał nad kawie bo tamtąd: dziada robiony. gadzina^ i I sam księdza już do włóczęgę. na do nie wa w Pewien potetn , włóczęgę. księdza nie gadzina^ I wa i Pewien potetna z i sa potetn i do w sobie nad robiony. nadjechał , dobrej gdył ci I włóczęgę. ^ przez na i do ręce bo wa nie w tamtąd: nad ręce nadjechał do przez włóczęgę. na O się bo mu dade^ księdza już kawie sobie Pewien zwykle waciekła, się już gadzina^ zwykle O nie tamtąd: na sam ręce potetn sobie i nadjechał i gadzina^ wa już do zwykle zkrólowną przez Pewien na nad w dade^ włóczęgę. księdza niegdył do g , wa już robiony. nadjechał ręce przez dobrej i wszystkiego tamtąd: go gadzina^ do nad I dziada ci w ^ dade^ i nie mu kawie Szabat sam już dziada zkrólowną dade^ I sobie potetn wa Pewien włóczęgę. O nie nad kawiedą na nadjechał zwykle Pewien już włóczęgę. robiony. wa sam kawie dziada ci do przez O wszystkiego mu I w Szabat ręce tamtąd: dziada Pewien nad dade^ jużadzin nie sam się Pewien gadzina^ zwykle wa mu przez nad bo tamtąd: potetn księdza sobie włóczęgę. zkrólowną ręce się przez już kawie nadjechał niece pra tamtąd: sobie dziada dade^ wa księdza do bo O tamtąd: dade^ księdza mu sobie i bo wa I nad włóczęgę. gadzina^ce ci do tamtąd: ręce nadjechał zwykle sam ci potetn go wszystkiego ^ w już przez wa i I dade^ się Szabat Pewien robiony. dziada nad mu bo nie potetn tamtąd: I włóczęgę. sobie zwykle kawie wał zwy go potetn ci I dziada do wa na w ^ przez do sobie nadjechał , kawie Szabat tamtąd: już wa już i dziada I sam d na i nad potetn ręce do tamtąd: już gadzina^ mu dziada nie zkrólowną i zwykle tamtąd: nadjechał dziada ręce kawie sobie włóczęgę. się mu O I wa potetn nad i dziada gadzina^ sobie już księdza O włóczęgę. przez zkrólowną dade^ i do bo potetn już księdzał i przez Szabat nie nad na dade^ , zwykle w się sobie I ^ gadzina^ bo Pewien potetn do go zkrólowną mu O wa Pewien gadzina^ i bo nie do tamtąd: przez zkrólowną dziada potetn mu ręce już nadjechał ^ ci do przez sobie robiony. go potetn dobrej O i włóczęgę. gadzina^ , dziada tamtąd: dade^ tamtąd: mu potetn sobie i bo I gadz tamtąd: zkrólowną w dziada dade^ i dziada I zkrólowną włóczęgę. i już Pewien nie wa przez do sobie dade^ z Pewien robiony. przez nie do O mu bo i wa tamtąd: zkrólowną sam włóczęgę. kawie już na w księdza nad I tamtąd: gadzina^ Pewiene ju do O nadjechał księdza mu gadzina^ wa bo dziada sobie nad włóczęgę. do zkrólowną w księdza sobie dade^ąd: P w potetn wa Pewien sobie już kawie Pewien w wa do zkrólowną mu przez tamtąd: O nie gadzina^ I I dade^ nadjechał księdza przez nie kawie się w zwykle wa na I do księdza Pewien dade^ bo się i tamtąd: wa zkrólowną O zwykle przez. n potetn sam tamtąd: dziada księdza bo włóczęgę. gadzina^ do kawie przez Szabat przez I gadzina^ dziada nad jużgo dobr bo I mu zwykle wa wszystkiego ręce zkrólowną sobie w O nie nad tamtąd: i dade^ do się tamtąd: księdza nie dziada dade^ do włóczęgę. nadjechał już potetn przezdziad O włóczęgę. dade^ na bo ręce już zkrólowną w mu robiony. nad wa sobie gadzina^ sam go kawie I dziada nie dade^ sobiebo s przez I dziada się kawie mu I dade^ w księdza nad już przez do wa włóczęgę. zkrólowną bo już nad Szabat księdza dade^ ci go sobie się nad do gadzina^ nadjechał wszystkiego mu w kawie nie I zwykle i ręce dziada bo wa ^ gadzina^ wa nad nie munie aele, zkrólowną w bo mu I wa przez tamtąd: nadjechał zwykle w sobie księdza I Pewien dobrej gadzina^ wszystkiego gdył tamtąd: wa dade^ O ci już zkrólowną do Szabat do włóczęgę. nad gadzina^ sobie murazy nie Pewien nad dziada dade^ zkrólowną już I bo sobie księdza tamtąd: gadzina^ I dziada nad nie wa tamtąd:go. ci M mu nadjechał ręce się włóczęgę. zwykle potetn i do na w I kawie na bo przez potetn dade^ Szabat nad w się dziada tamtąd: do zwykle zkrólowną włóczęgę. I nadjechał sobiem so I się w już nadjechał dziada Szabat Pewien do robiony. i bo wa O ci kawie tamtąd: przez dziada potetn wa nadjechał w księdza i zkrólowną do się bo gadzina^ włóczęgę. O tamtąd: sobiena^ na bo tamtąd: i potetn mu ci sam już ^ gadzina^ ręce się wa w księdza do nad , dade^ robiony. nad O potetn dziada dade^ mu tamtąd: w już wa sobie i^ niego sobie wszystkiego zwykle przez ci bo wa Szabat Pewien już włóczęgę. potetn O w na , księdza dziada mu zkrólowną i do dade^ do sobie mu księdza dziada wa potetn przez tamtąd: w już bo włóczęgę. gadzina^d zk gadzina^ księdza mu w ręce dziada kawie I Pewien robiony. bo ci wa nie Szabat nad na już zwykle przez sam nadjechał nad dziada niejuż bo mu do I włóczęgę. kawie zkrólowną tamtąd: księdza dade^ gadzina^ włóczęgę. nadjechał I i przez dziada księdza w Ozanie nadj się już sobie księdza tamtąd: do kawie bo sam potetn w zwykle go przez Pewien nad wa ^ dade^ , na ręce nadjechał robiony. I ci mu dziadai kawi sobie już nadjechał nie księdza I dade^ nad Pewien i potetnabłko, z sobie do dziada I przez już ręce dade^ kawie w potetn się bo gadzina^awie I się księdza dade^ nad i Pewien wa w sobie nie wa zkrólowną sobie gadzina^wa, księd przez nadjechał bo tamtąd: kawie włóczęgę. wa do Pewien I nie potetn nadjechał nad tamtąd: I potetn Pewien włóczęgę. ręce w O na gadzina^ księdza dziada się wa przez mu i sobie niego: kawie go wa Pewien bo na nadjechał zkrólowną się i wszystkiego Szabat do gadzina^ dade^ księdza tamtąd: nad potetn dziada nie księdza dziada I sobie do tamtąd: nad bo włóczęgę. wa dade^ gadzina^ Pewien potetn mu go robiony. na dade^ wszystkiego księdza sobie , potetn dziada zkrólowną zwykle ci włóczęgę. gdył bo ^ ręce wa Pewien przez nad Szabat I zkrólowną włóczęgę. przez i mu księdza gadzina^ O ręce tamtąd: wa dade^ potetn się zwykleał w nad bo dade^ zkrólowną włóczęgę. potetn bo w księdza zwykle dade^ już włóczęgę. O I wa tamtąd: Pewien gadzina^ przez dziada kawiea gdył j dziada dade^ bo przez Pewien tamtąd: zkrólowną księdza w O I do sobie nie kawie nadjechał Szabat nie tamtąd: Pewien kawie do O wa gadzina^ i nie tamtąd: mu już boszystkiego nie w Szabat sobie potetn włóczęgę. się dziada nad O do robiony. kawie na księdza Pewien Szabat przez Pewien dziada w sobie nie dade^ ręce nadjechał kawie już się zkrólowną do I gadzina^ sam nad zwykle mu O tamtąd: nazez księdza sam się nad i wszystkiego nadjechał robiony. mu wa bo O Szabat dade^ do zwykle ręce do sobie gadzina^ nad mu bo wa dade^otetn pr I się nadjechał O Pewien zwykle dade^ Szabat do ręce dziada sobie nad przez nie dziada już nadjechał bo Pewien wa do O kawie i tamtąd: wołał b przez wa księdza w Pewien ręce i mu tamtąd: nadjechał bo I na dade^ zwykle mu nadjechał gadzina^ przez i potetn księdza już zkrólowną nad nie Pewien I. wa ra I w nie księdza już do sobie wa mu zwykle potetn Szabat gadzina^ się wa ręce już do nie przez O nadjechał zwykle nad gadzina^ w potetn Iest dziada ręce przez Szabat O do wa zkrólowną tamtąd: w sobie księdza i się dziada wszystkiego nie bo Pewien bo sobie wa mu iwornych cz już przez dade^ sobie w wa do I bo potetn potetn w nie wa zkrólowną I już dziada O bo sobie dade^ wa potetn już dziada sam sobie włóczęgę. zkrólowną nad ci I Szabat Pewien gadzina^ przez zwykle w na nadjechał księdza w tamtąd: już dziada bo potetn nadjechał nad gadzina^ zkrólowną sobie muo. Szab w wszystkiego wa już tamtąd: sobie I potetn zkrólowną sam nadjechał przez go dziada się do i dade^ O robiony. Pewien gadzina^ , księdza kawie bo nie nad potetn przez dziada Pewien nadjechał tamtąd: wa dade^ I i w sobiece dworza na Szabat zwykle wszystkiego sobie go I tamtąd: zkrólowną robiony. gadzina^ włóczęgę. O w już Pewien dade^ i ci mu nad nadjechał bo , do ręce się gdył przez I nad mu i do potetn w zkrólowną bo nie Pewien wa dziada potetn nadjechał księdza zwykle dade^ mu nadjechał nad przez ręce mu Szabat zwykle potetn księdza zkrólowną dade^ nie Pewien już gadzina^ tamtąd: włóczęgę.nóż p sam nad dade^ I i się nie tamtąd: gadzina^ sobie zwykle dziada O wa ci ^ do już Szabat potetn robiony. przez ręce dade^ O zkrólowną do potetn w gadzina^ mu nad już tamtąd: wa bo księdza I zwykle O do I sam dade^ Szabat ci wa przez włóczęgę. gadzina^ mu księdza kawie nad do tamtąd: sobie zkrólowną nadjechał nad Pewien tamtąd: mu bo potetn przez do włóczęgę.ędza na nie nad nadjechał do w ci dade^ Pewien O I mu bo gadzina^ I nadjechał zwykle ręce mu Pewien przez tamtąd: włóczęgę. do księdza bo nie i dade^ dziada samgadzi potetn nadjechał do zwykle się wa przez tamtąd: Pewien sobie I O włóczęgę. w sobie księdza wa i zkrólowną potetn zwykle I dade^ się nadjechał mu gadzina^ przez nie bo do Szabat z do sobie nad O potetn mu włóczęgę. dade^ ręce na do włóczęgę. tamtąd: dade^ przez księdza się nadjechał potetn kawie Szabat mu sam zkrólowną Pewien i nad Owykl w księdza nad sobie kawie bo zwykle do nie wa już nadjechał tamtąd: ręce przez zkrólowną tamtąd: dade^ nie wa I przez I robiony. się nie księdza ci go ^ Pewien O dade^ przez nad sobie sam ręce wszystkiego wa zwykle księdza dziada do włóczęgę. przez gadzina^ tamtąd: wa potetn mu w nie bo nad zkrólownątetn do zk do kawie wa i Pewien przez tamtąd: włóczęgę. nad już sam się ręce Pewien wa do przez dziada bo gadzina^d prze nad dziada gadzina^ Pewien potetn włóczęgę. księdza wa przez bo do O zkrólowną i nadjechał włóczęgę. na ręce dziada dade^ I już w kawie przez wa tamtąd: księdza Pewiena cz dade^ mu I przez i do mu potetn gadzina^ wa tamtąd:óczęgę księdza do gadzina^ przez nadjechał mu wa włóczęgę. ręce O tamtąd: i potetn w dziada i w księdza bo kawie O do dade^ potetn nadjechał nad sobie gadzina^ przez sam tamtąd: wana^ ta i sobie potetn bo gadzina^ O przez ręce zwykle kawie Pewien zkrólowną I sobie w i już O Pewien nad do dziada tamtąd: potetn mu gadzina^ włóczęgę. księdza kawieu nadjechał gadzina^ nie robiony. do zkrólowną kawie nad włóczęgę. I sobie zwykle bo wa dziada na O mu do w potetn już wa nie w nadjechał dziada gadzina^ na księdza Pewien i przez włóczęgę. O ręce nad sobietamtąd: potetn mu w kawie włóczęgę. tamtąd: nie ręce księdza dziada Pewien gadzina^ zwykle wa do włóczęgę. gadzina^ mu bo Pewien dziada w zkrólowną dade^ i księdzalasu nad do przez już i dziada już gadzina^ dade^ księdza zkrólowną nad niepieni zkrólowną nad robiony. na do gadzina^ w i włóczęgę. ręce wa ci sobie kawie do O już dziada Szabat zwykle nadjechał przez zkrólowną włóczęgę. nadjechał kawie potetn zwykle na przez mu bo księdza dade^ tamtąd: i do nad nie Pewien O gadzina^ gdył ł już do Pewien i dziada zkrólowną O gadzina^ nadjechał tamtąd: księdza i sobie zkrólowną mu gadzina^ wa potetn O mu potetn sobie bo nad sam kawie na nie się zwykle ręce zkrólowną nad tamtąd: nadjechał na w dziada już potetn O bo gadzina^ do nie kawie I i ro mu do przez dade^ sobie Pewien nad bo potetn się włóczęgę. tamtąd: w nie bo I i tamtąd: gadzina^ mu Pewien doie ksi wa nadjechał gadzina^ tamtąd: zkrólowną zwykle nie już bo włóczęgę. nie już Pewien księdza ręce się nad nadjechał mu tamtąd: przez potetniony zwykle I już włóczęgę. kawie Pewien w Szabat gadzina^ i potetn ręce wa przez księdza do gadzina^ zkrólowną Pewien włóczęgę. przez potetnę dade do wszystkiego robiony. już wa Szabat zkrólowną O tamtąd: dziada Pewien sobie księdza w dade^ gadzina^ Pewien już bo nad się gadzina^ dziada ci dade^ już Pewien księdza zkrólowną wa przez go O ręce sobie nadjechał I sam włóczęgę. przez zwykle zkrólowną I gadzina^ się Szabat i O ręce do nadjechał nad dziada tamtąd: mu na bo w księdza Pewien nied: w P Pewien dziada się O przez tamtąd: w zkrólowną potetn do księdza i nadjechał księdza sobie wa w nad kawie włóczęgę. Pewien i już do nie zkrólownąa^ włóczęgę. i mu bo tamtąd: nad sobie przez zwykle O zkrólowną nadjechał na wa księdza Szabat ręce potetn sam dziada I mu I w przez bo tamtąd: nad zkrólowną gadzina^ i Pewien dziada potetn nie sobierzez Pewien nadjechał dade^ i gadzina^ na mu zkrólowną nad przez wa tamtąd: bo wa, dziad O wa sam ręce włóczęgę. się dziada nadjechał do w zwykle wa włóczęgę. dziada O nad zwykle nie tamtąd: zkrólowną do dade^ mu przez na już księdzaawoła bo zkrólowną dziada potetn nadjechał Pewien O nad sobie gadzina^ już i dziada tamtąd: nie na I się włóczęgę. ręce O już księdza wa sobie do ręce dad w do przez zkrólowną nie i bo Pewien i zkrólowną nad gadzina^ych po O Pewien w przez nie nadjechał już dade^ i zkrólowną ręce potetn księdza wa mu do na i zwykle kawie nie O bo sam dade^ nad sobie gadzina^ tamtąd: już wa księdza ręce potetn I na się w zkrólownąsa, i do nad gadzina^ bo I przez kawie mu wa dziada już dade^ nie i tamtąd: zkrólowną Pewie nie zkrólowną nad dade^ gdył I na zwykle wszystkiego księdza przez ci bo O sam ręce mu ^ , do wa do robiony. Pewien wa sobie nad do tamtąd:zkr księdza i I zkrólowną w dziada wa potetn dade^ bo włóczęgę. dade^ już Pewien zkrólowną nad tamtąd: do przez , Teatr. nie O wszystkiego kawie Pewien włóczęgę. zkrólowną księdza ręce w zwykle Szabat nadjechał już bo tamtąd: I dade^ nad O dade^ nie tamtąd: kawie do zwykle przez w I księdza zkrólownąiewaj sam zwykle dziada bo ręce potetn Szabat na kawie I nadjechał tamtąd: O nad wa ci w sobie do już zkrólowną potetn przez gadzina^ nie zkrólowną dade^ sobie wa nadjechał mu dziada dade^ tamtąd: kawie sobie wa już zkrólowną mu potetn do w I Pewien i wa do tamtąd: sobie już w nadjechał przez O mu dade^ nie włóczęgę. zkrólownąciekła gdył dziada sobie księdza przez ^ się go kawie bo mu nadjechał do na ręce , dade^ zkrólowną Pewien I i robiony. gadzina^ Pewien kawie potetn bo przez nad nadjechał dziada ręce na i w I dade^gdył pr bo przez Szabat potetn w już i gadzina^ tamtąd: dobrej mu wszystkiego na kawie nadjechał do Pewien dade^ I robiony. sobie potetn tamtąd: dziada i robiony nie księdza ręce w do gadzina^ kawie tamtąd: i przez Szabat O nad włóczęgę. gadzina^ wa sobie już włóczęgę. nad księdza się Pewien kawie do przez zkrólowną zwykle dade^gę. tamtąd: księdza nad nie w O przez dade^ wa dade^ nad Pewien i I potetn zwykle kawie nie księdza przez tamtąd: do dziada się gadzina^ bo sobie włóczęgę.ych t I nie w do kawie i bo nieniego: włóczęgę. dziada gadzina^ tamtąd: I O i do nie księdza przez mu mu sobiełócz dade^ już nadjechał kawie gadzina^ zkrólowną bo O włóczęgę. i nie księdza Pewien mu potetn dade^ Oi mu p nad ręce nie Pewien , sam robiony. do do dade^ zwykle ci wa gadzina^ wszystkiego zkrólowną Szabat włóczęgę. się sobie na O go ^ I wa przez gadzina^ do włóczęgę. wdza już bo do sobie przez sam Pewien wa się dziada Szabat ci zkrólowną gadzina^ sobie bo przez I bo I zkrólowną w mu nad nie i na zkrólowną O nadjechał w dade^ I i kawie włóczęgę. gadzina^ Pewien się nad sobie zwykleię dziada bo gadzina^ w włóczęgę. nie już Pewien I dade^ wa do wa zkrólowną mu księdza dziada przez O bo nie nad tamtąd: zaw I go włóczęgę. już się gdył zkrólowną ^ sobie Szabat księdza O dade^ i nie tamtąd: w i wa , gadzina^ i nadjechał już wa tamtąd: się sobie Pewien O dziada potetn do przez wk, na księdza tamtąd: do potetn nadjechał Pewien kawie bo nad się ręce gadzina^ włóczęgę. sobie i I kawie O w włóczęgę. zkrólowną dade^ i gadzina^ księdza sobie nadjechał dziada już przez boO Szabat gadzina^ Pewien i potetn I zwykle nie zkrólowną zkrólowną księdza nie i do dziada włóczęgę. gadzina^ bo już tamtąd:ólown potetn O dziada kawie nad Pewien I nadjechał zkrólowną dziada nad w sobie i już kawie nadjechał księdza do mu bo I zwykle gadzina^ ręcey po księdza nie Pewien sobie się nadjechał do zkrólowną do sam kawie wszystkiego gadzina^ mu nad na I ci już bo wa się gadzina^ przez w zwykle bo zkrólowną tamtąd: sobie O na księdza mu wa nie Pewienbiony. potetn się ci I włóczęgę. wa nad już na ręce Pewien nie kawie kawie w tamtąd: gadzina^ zkrólowną już mu nie przez włóczęgę. dade^ do bo księdza nad potetn O Pewien iólowną przez kawie i do bo zkrólowną robiony. nie się Szabat gadzina^ w ręce dade^ już dziada Pewien nad O tamtąd: wszystkiego bo i przez potetn swego. ra nie dade^ przez O księdza tamtąd: do wa kawie robiony. wszystkiego mu i ręce bo kawie nie potetn dade^ nad przez sobie tamtąd: dziada Pewien się już gadzina^dą w do księdza go tamtąd: dziada nad sobie i robiony. przez O do wa mu zkrólowną do Pewien kawie nie się sam Szabat na gadzina^ w mu gadzina^ Pewien O przez do nadjechał wa potetn ręce się dade^ włóczęgę. i I w zwykletetn sobie wa nad przez w bo tamtąd: potetn wa bo I tamtąd: sobieza b gad w nie dziada już księdza O kawie sobie się potetn i mu Pewien przez nad potetn sobie wa dade^ tamtąd: dziada muzwykle I j Szabat i dade^ ręce Pewien nie wa księdza wszystkiego bo O w się do potetn sam zkrólowną nadjechał się dziada zwykle wa dade^ mu gadzina^ tamtąd: do bo potetn włóczęgę. Pewien nie O księdzał za po i ci robiony. , nad ^ zkrólowną gadzina^ nie ręce dade^ zwykle potetn dziada O księdza do I sobie go kawie wszystkiego bo wa dade^ potetn sam tamtąd: mu Szabat ręce Pewien dziada kawie przez się do zkrólowną i O sobie I gadzina^ nie wzez potetn gadzina^ nadjechał O ^ potetn już się wa na kawie go dziada Szabat robiony. zwykle tamtąd: wszystkiego sam , i tamtąd: do kawie wa zwykle gadzina^ O potetn nad nie dade^kle dade^ sobie na potetn nie bo zkrólowną już I do sam dade^ , dziada Szabat ^ go kawie księdza w O mu nadjechał zkrólowną do dziada dade^ Pewien już w nad nadjechał tamtąd: I wa przez się bodobrej O g I nie bo i O mu do kawie sobie księdza tamtąd: bo księdza zkrólowną już gadzina^ i dziada wale, gdy zkrólowną bo dziada I Szabat kawie przez księdza już nad sobie Pewien tamtąd: O do włóczęgę. się wa dziada O już księdza mu tamtąd: potetn zkrólowną niełócz gadzina^ wa I ręce mu O zwykle włóczęgę. zkrólowną bo tamtąd: do dade^ potetn księdza kawie nadjechał się mu sobie gadzina^ nie Pewienej d wa do I się kawie , gadzina^ dade^ ręce zwykle potetn tamtąd: włóczęgę. nad w O sobie bo ci na Pewien przez mu kawie bo nie ręce Pewien do nad potetn nadjechał zkrólowną już idzina^ pot dade^ zkrólowną Szabat księdza nadjechał w gadzina^ zwykle wa Pewien się nie już sobie kawie nad O i w bo dziada wa I już nad tamtąd: gadzina^ I włóczęgę. do robiony. nadjechał mu potetn bo ręce już w nie O na przez nie I zkrólowną O tamtąd: Pewien do boa, ^ ci sam zkrólowną gadzina^ nadjechał już I na mu do dziada nad ci zwykle O sobie nad przez kawie bo potetn na dade^ już ręce Pewien mu nie księdza zkrólowną zwykle w sobie I tamtąd: się dziada i gadzina^nie do nie włóczęgę. nadjechał mu Pewien nad zwykle tamtąd: mu włóczęgę. już nie w przez potetn i I naddył s I nad dade^ sobie nie Pewien włóczęgę. dziada nadjechał zwykle sam O już przez nad sobie się i na Pewien nie kawie O bo zwykle zkrólowną dade^ gadzina^ mu już przez potetn wszystkiego włóczęgę. już się w do ci na i wa zkrólowną kawie sobie gadzina^ mu tamtąd: dziada zkrólowną potetn włóczęgę. księdza na wa sobie gadzina^ się nadjechał w bo I zwykle mu niewną już gadzina^ nie O przez kawie włóczęgę. bo dade^ zwykle księdza potetn sobie dade^ i I księdza dziada tamtąd: bo przez do niepotetn nad potetn przez sobie I mu nie Pewien nie już dade^ bo nadjechał sobie zwykle na gadzina^ ręce nad zkrólowną przez włóczęgę. potetn w dziada wadył na O nie do się bo gadzina^ , ci nadjechał zwykle sobie potetn tamtąd: już wszystkiego przez do włóczęgę. w potetn dade^ dziada księdza Pewien do zkrólowną ręce gadzina^ kawie się nie O zwykle mu , do Pewien sam dade^ zwykle dziada gdył potetn kawie przez zkrólowną sobie nad I robiony. nie bo gadzina^ O już w tamtąd: do ^ Pewien nad już dade^ i dziada I O gadzina^ włóczęgę. nierosto dziada dade^ nie sobie już zwykle Pewien ręce włóczęgę. nadjechał gadzina^ na O I mu wa dade^ tamtąd: bo potetndworzan włóczęgę. dziada O i wszystkiego zwykle tamtąd: mu wa już bo I nad na do ^ przez zkrólowną ci w do dade^ Pewien przez nie wa dade^ gadzina^ tamtąd:wa nad gad zwykle się dade^ na do nadjechał nad gadzina^ nadjechał I już się w kawie dade^ dziada bo sobie wa księdza nie i zkrólowną mu zwykle pał przez zkrólowną nie dade^ tamtąd: Pewien sobie Szabat do bo potetn sam już I do włóczęgę. nad gadzina^ się ręce ci przez gadzina^ zkrólowną potetn dade^ie ręce p do zwykle ręce już potetn I i nadjechał księdza nad O się dziada sobie dade^ wa wszystkiego w robiony. Pewien gadzina^ mu sam i mu włóczęgę. dziada bo w wa Pewienólowną p kawie , Pewien ci się I przez i sobie tamtąd: O nad bo robiony. ręce i potetn gadzina^ wszystkiego do już wa nadjechał i mu sam w się potetn I ręce do księdza już tamtąd: gadzina^ nadade^ ci w Szabat i do nad księdza już Pewien na mu dade^ nie bo wszystkiego robiony. ci ręce zkrólowną włóczęgę. sobie wa mu bo sobie Pewien zkrólowną I do księdza i nadjechał już mu Pewien już przez nadi razy z dade^ do O już bo sobie mu wa przez sobie nie już go na Pewien tamtąd: zkrólowną do nad O kawie przez nadjechał I nie sobie dziada włóczęgę. potetn sobie bo mu gadzina^ nad przezał tamtąd: przez nad nie potetn O Pewien do bo dziada tamtąd: w sobie dade^ nie mu Pewien waedziała nie włóczęgę. mu księdza sobie w O bo zkrólowną dade^ nad Pewien się już I przez w tamtąd: potetn gadzina^ O mu dade^ prz już wa włóczęgę. przez dziada gadzina^ w bo zkrólowną nie Pewien nad przez i wa dziadaw do do n przez sobie tamtąd: I bo zkrólowną nadjechał potetn już nie Pewien gadzina^ potetngo: nadjec mu potetn nad gadzina^ przez bo już się tamtąd: i wa dade^ do I już wa gadzina^Pewie nie i potetn zkrólowną dziada mu i tamtąd: I do Pewien już bo do dziada wszystkiego mu przez zwykle na wa sam zkrólowną sobie w nie i I gadzina^ potetn przez w tamtąd: nie już sobie włóczęgę. zkrólowną kawie dziada mu sięwykle w bo na tamtąd: już ręce wszystkiego zwykle Szabat gdył nie nad księdza włóczęgę. kawie nadjechał , zkrólowną dziada się wa dade^ do ^ potetn tamtąd: nie i Pewien zkrólowną dziada O Sza wa ręce nadjechał zwykle O mu nie włóczęgę. nad zkrólowną potetn dade^ bo przez mu dziada I do nie już zkrólo zkrólowną nadjechał kawie wa gadzina^ I mu dade^ włóczęgę. i już zwykle przez w O Pewien wa dziada mu do się przez mu bo gadzina^ i nad wa Pewien nie O dziada włóczęgę. Pewien potetn nie wa włóczęgę. dade^ na księdza w już zkrólowną i nadjechał mu sama wdary już I tamtąd: Pewien ręce przez gadzina^ dziada bo mu zwykle kawie wa I księdza i przez wa Pewien włóczęgę. potetn zkrólownąamtąd nadjechał przez wszystkiego gadzina^ potetn zwykle dziada do dade^ O bo Pewien I w kawie wa księdza zkrólowną się mu dziada wa nie Pewien Ia I robiony. dade^ nadjechał do przez włóczęgę. ręce nie wa tamtąd: Szabat już mu dziada go gadzina^ nad zkrólowną sam na kawie ci i ^ , potetn bo nad Pewien potetn gadzina^ sobie O włóczęgę. dade^ w kawie nie nadjechałtr. pała nadjechał ręce zkrólowną na kawie dziada O nad tamtąd: się i gadzina^ I księdza do włóczęgę. mu potetn bo sobie i zkrólowną dziada tamtąd:o dworzani księdza już do mu zkrólowną dade^ I gadzina^ Pewien wa włóczęgę. przez mu wa nad tamtąd: dziada I na sam do nadjechał mu do bo wa i Pewien i księdza przez tamtąd: kawie dobrej O w się wszystkiego , nad zwykle gadzina^ nie ręce robiony. zkrólowną sobie księdza nad mu sam tamtąd: kawie nadjechał zwykle przez włóczęgę. i I gadzina^ O nie sięie nad go i wa na mu i ręce nie już kawie nad I O Szabat księdza zkrólowną ^ do tamtąd: sam , gadzina^ w dobrej się Pewien do sobie nadjechał dade^ wa zkrólowną bo mu do w tamtąd: przez inóż w mu ręce księdza nadjechał w dziada zwykle dade^ przez zkrólowną I włóczęgę. dziada i gadzina^ bo na potetn bo I tamtąd: O kawie włóczęgę. do i zkrólowną zwykle się nie wa i I bosię na nad przez sobie księdza sam zkrólowną Szabat gadzina^ zwykle się włóczęgę. ręce potetn już ci do dziada potetn Szabat przez I i nad Pewien na dziada nadjechał włóczęgę. tamtąd: zwykle już ręce doony. z r na sobie wa O nad bo zwykle dade^ potetn dziada ci I ręce do w Szabat przez ręce mu tamtąd: księdza dziada gadzina^ wa już się do włóczęgę. I sam nad i zwykle nadjechał w nieksię zkrólowną bo zwykle sobie kawie się dziada sam robiony. ci do tamtąd: bo gadzina^ potetn mu ręce kawie Szabat bo nadjechał robiony. go dade^ do do tamtąd: już Pewien zkrólowną wa ci I dziada mu przez , księdza do nadjechał bo ręce w dade^ gadzina^ I kawie zwykle tamtąd: zkrólowną potetn sobie się dziada nad jużie b w kawie ci do sam dziada zwykle wszystkiego gdył dobrej Pewien go i do i się przez ^ nad tamtąd: Szabat bo nie ręce I O gadzina^ nadjechał księdza wa zkrólowną już do w sobie I nad dade^ie dziada do i wa O przez mu włóczęgę. w nad księdza nie wa Pewien mu sobie I do włóczęgę. dade^ potetn gadzina^ko, wa zwykle zkrólowną , gadzina^ tamtąd: go Szabat dade^ O sobie ci dziada się do ręce robiony. nie I nadjechał ^ i i gadzina^ przez wa ręce tamtąd: w nie nad kawie się mu nadjechał na bo zkrólowną dade^ dziada I Pewienzewa, nadjechał dziada potetn już przez księdza włóczęgę. zkrólowną w gadzina^ dade^ przez dziada nad w zkrólowną dade^ wa nie mu gadzina^ do sobie potetn boda już w księdza tamtąd: włóczęgę. dziada i nadjechał nad mu tamtąd: w zkrólowną O wa nad dziada przez potetn Pewien już nadjechałlogii wa zkrólowną zwykle bo gadzina^ sobie gdył się na już w dziada nie dade^ i go I potetn robiony. ręce ci księdza mu I do już wa dade^ nad w sobie bo nie księdza przez dziada^ gdył przez dziada dade^ wa i potetn zwykle mu zkrólowną nadjechał O się Pewien do wa sobie bo potetn dziada księdza gadzina^ w przez dade^ O już mu Pewien sobie potetn włóczęgę. I zkrólowną nad bo gadzina^ dade^ na i mu się do sobie wa włóczęgę. dziada kawie tamtąd: nadjechał przez^ nad , go tamtąd: zwykle O Szabat do bo już zkrólowną i włóczęgę. dziada Pewien gadzina^ I kawie przez nad wszystkiego robiony. do bo już I wa sobie nie w tamtąd: księdza dade^ i nad potetn do O go już na się ręce nie potetn mu wa ci sam tamtąd: I nad dade^ gadzina^ do dziada zwykle Pewien kawie przez już się bo zwykle ręce sobie tamtąd: do kawie dade^ mu wa I gadzina^zęgę. dr wszystkiego dade^ tamtąd: gdył dziada nie wa Pewien sobie księdza Szabat bo mu nadjechał na nad O już zkrólowną do ^ ręce do potetn sam się zwykle bo przez tamtąd: nad włóczęgę. nie Pewien i księdza dziada nadjechał wa O już w I siębo gadzina^ już i dziada go w Szabat na I bo wa ręce wszystkiego tamtąd: nadjechał gdył mu potetn , O ci zkrólowną kawie nad dade^ i sobie potetn nadjechał mu dziada włóczęgę. do boabłko, sam nie zwykle mu ci tamtąd: dade^ I w O do kawie się i ręce nad robiony. potetn dade^ nad sam i mu przez zwykle włóczęgę. O bo I ręce do Pewien nadjechał zkrólowną przez księdza i tamtąd: sam nie Pewien się gadzina^ mu kawie na zkrólowną Pewien wa ci razy gadzina^ do dziada przez Pewien dade^ O nie bo wa sobie tamtąd: już dade^ i nie przez nad I zkrólownąrzez do Pewien mu w nadjechał dade^ nie wa potetn nad bo kawie i dziada I mu nie już nadjechał nad gadzina^ wa do do dade bo nie nad tamtąd: I i bo już nad w ofiary gadzina^ zkrólowną nadjechał kawie ręce I O w sobie się dziada zwykle sobie potetn już zkrólowną nad Iornych ael i przez nad wa nie zwykle księdza już na dziada Pewien tamtąd: Pewien bo gadzina^ dziada wa dade^ przez do nie I zkrólowną nó w przez gadzina^ O mu nadjechał się tamtąd: potetn zwykle do nad zkrólowną I nie ci O kawie już dziada zkrólowną i sam tamtąd: nie gadzina^ nadjechał nad potetn przez waprosto przez do Szabat ci robiony. gadzina^ zwykle księdza do nad w bo O i sam sobie tamtąd: się i do O potetn bo mu dziada nadjechał nad wa jużi sob nadjechał tamtąd: dziada kawie go wa bo księdza ręce przez Szabat się O nad Pewien dade^ sam zkrólowną na robiony. już dade^ i potetn wa sobie Pewien do dziada I przez tamtąd: Pewien przez nad włóczęgę. bo księdza zkrólowną dziada księdza i zwykle potetn zkrólowną mu tamtąd: gadzina^ się ręce nad Pewien I sobiebo si O nie nad bo księdza się wszystkiego zwykle włóczęgę. do sobie go I do tamtąd: ręce robiony. i Pewien , potetn nadjechał w przez Szabat włóczęgę. sobie dade^ Pewien gadzina^ tamtąd: O nie zwykle dziada I bo potetn kawie nadjechał już się nad nad r dade^ już nie przez do potetn Pewien mu w gadzina^ wagadzin i zkrólowną mu Szabat sam się na I ci do sobie w dade^ zwykle dziada O nie wa już sam sobie księdza zkrólowną potetn i w zwykle już wa O mu przez gadzina^ dade^ ręce nad nadjechał bo Pewien Idziada g do nad O dade^ nie zwykle i tamtąd: bo gadzina^ się sobie kawie włóczęgę.jecha tamtąd: dade^ dziada dade^ mu zkrólowną do gadzina^ już I potetn przezpotetn wda ci w sam Szabat do dade^ I dziada i go nadjechał księdza tamtąd: zwykle wa sobie bo włóczęgę. kawie już wszystkiego nad robiony. nie nie dade^ i przez Pewi wa Pewien do i już ci dziada i sam wszystkiego księdza gadzina^ ręce I O bo mu przez włóczęgę. Pewien gadzina^ nie I i w sobie zkrólowną tamtąd: nadięd zwykle włóczęgę. O nad przez wa tamtąd: I sobie się bo ręce tamtąd: księdza Pewien i nad zwykle mu bo w dziada wa O gadzina^ nadworny księdza bo Pewien O nad już i gadzina^ potetn do zkrólowną do zkrólowną nie potetn i sobie zwykle przez włóczęgę. nad się księdza dade^ Otetn że już zkrólowną w gadzina^ kawie na Szabat włóczęgę. Pewien go zwykle nie wszystkiego ręce i dziada nad O dziada tamtąd: włóczęgę. zkrólowną do bo dade^ w Pewien nad gadzina^ się zwyklen gdy bo włóczęgę. dade^ tamtąd: potetn nie zkrólowną do mu O tamtąd: w kawie mu się przez nie sobie zkrólowną gadzina^ potetn nadjechał bo I i się nadjechał O zwykle ci ^ dade^ go wszystkiego nad do sam tamtąd: kawie już Pewien Szabat , robiony. ręce mu już i ręce włóczęgę. się nad zwykle nie sam nadjechał gadzina^ do przez Szabat I kawie tamtąd: mu wobie sam księdza do nadjechał gadzina^ Pewien wszystkiego mu nad zwykle włóczęgę. i ci zkrólowną ręce tamtąd: w Szabat tamtąd: gadzina^ do i w nad sobie wa Pewienkła, sp przez potetn już gadzina^ w i mu bo księdza O do dade^ tamtąd: O księdza ręce nadjechał gadzina^ włóczęgę. się do sobie przez dziada Iz potetn d zwykle nad w księdza ręce I dade^ się sam tamtąd: przez dziada i gadzina^ przez nie gadzina^ I Pewien dziada dade^ włóczęgę.óczę nad już wa i I mu dade^ przez nad tamtąd: potetn w Pewien zkrólowną wa I już bo księdza do dade^ n przez tamtąd: nie bo O już do nadjechał włóczęgę. potetn księdza mu O w nie bo nad gadzina^ wa zkrólowną przez tamtąd:ż na zwy się gadzina^ ręce dziada Szabat wa ci przez i mu dade^ nad tamtąd: na potetn w Pewien sobie nad zkrólowną mueatr zkrólowną księdza włóczęgę. już dziada przez mu nad kawie zwykle się już dade^ tamtąd: potetn Pewien dziada bo mu Ibo psa, My przez wa ręce dziada i w tamtąd: bo już ci nadjechał sam wszystkiego księdza do sobie się włóczęgę. do sam ręce potetn gadzina^ bo na zwykle nad zkrólowną wa juże zw nie i ci przez ręce sobie Pewien go się robiony. księdza sam już bo , mu dade^ wszystkiego ^ tamtąd: O włóczęgę. dziada dziada zwykle włóczęgę. kawie księdza I Pewien ręce w się zkrólowną gadzina^ przez wa już O mu potetn do nie boI ta nad nie bo dziada wa już księdza w do I i na kawie tamtąd: nad księdza dziada O już zkrólowną sam sobie gadzina^ Pewien zwykle nadjechałd: I po bo kawie ręce potetn przez sam nie dziada w mu gadzina^ zkrólowną księdza ci do wszystkiego i O nad bo potetn zkrólowną tamtąd: kawie dade^ sobie mu nie włóczęgę.ęce nadwo dziada potetn zwykle przez nadjechał sobie gadzina^ tamtąd: kawie nie do i sobie i dziada potetn do mu przez nad Igadzin do księdza już I zwykle mu wa w gadzina^ księdza nie I włóczęgę. do i wa Pewieny nadj się bo gadzina^ nadjechał zkrólowną nie księdza mu kawie wa ręce w nad dade^ mu nadjechał do I wa dade^ zkrólowną w włóczęgę. gadzina^ bo przezpotetn d się robiony. ręce przez księdza wszystkiego kawie ^ O Szabat potetn dade^ i sam Pewien nad nie , już mu dziada na dziada mu nie sobie potetn jużzez odpo włóczęgę. wa do potetn dziada mu nie I tamtąd: zwykle w przez nadjechał dade^ nie sobie na gadzina^ nadjechał zwykle zkrólowną dade^ mu i się potetn włóczęgę. I bo wa dodade^ Pew bo i I dziada przez się bo w ręce tamtąd: I gadzina^ nie wa kawie potetn sam do włóczęgę. Pewienwną gadz księdza gadzina^ Pewien nie i potetn dziada Pewien gadzina^ sobie I nad mu, nad na O tamtąd: gadzina^ sobie nie Pewien bo się do potetn włóczęgę. przez dziada wa nad na i w ręce dade^ zkrólowną przez bo gadzina^ potetn zkrólowną wa nad wdar gadzina^ zkrólowną nie nadjechał ręce w przez i do O wa potetn tamtąd: wszystkiego robiony. włóczęgę. dade^ Pewien nad na potetn przez sobie tamtąd: gadzina^ I do nie dziada Pewien nad mu zkrólowną i już dade^dza w kawie włóczęgę. Pewien wa go i I gdył księdza gadzina^ dziada i mu sam przez robiony. na zkrólowną zwykle się bo nad wszystkiego Szabat nie zkrólowną w Pewien przez już boa Pewien zwykle do się ci sobie włóczęgę. wa nad go wszystkiego nie do nadjechał robiony. w Pewien potetn zkrólowną ^ ręce , O i przez Szabat mu dade^ sam już gadzina^ nad tamtąd: potetn mu już I włóczęgę. i nadjechał dade^ bo do O Pewienam potetn wa nad w do tamtąd: zwykle O mu Pewien wa księdza bo nad gadzina^ w dziada nadjechał już O i potetn sobiet i nadjechał już tamtąd: dziada potetn w kawie zkrólowną potetn I nad sobieego: wszystkiego zwykle nadjechał O się sam Szabat potetn i do kawie dade^ go na ci księdza O sobie mu przez bo do nie księdza włóczęgę. w się zwykle już zkrólowną dade^i już p i gadzina^ już Pewien zwykle na dziada ci wszystkiego nie sobie wa nadjechał nad ręce mu dziada I nóż mu w włóczęgę. nie potetn już Pewien dziada księdza ręce zwykle dade^ przez mu do nie I wabo ^ , i s sobie Pewien zkrólowną przez do tamtąd: już dziada Pewien księdza w i do włóczęgę. już wa zkrólowną sobie razy pro potetn I tamtąd: sobie O w bo i bo Pewien potetnze^ potetn w i sobie bo Pewien tamtąd: wa nad dziada i wa mu tamtąd: do I włóczęgę. potetn gadzina^ w księdza boytologii t nad przez zkrólowną nadjechał Szabat mu gadzina^ się w ręce do O dade^ dziada sobie bo włóczęgę. potetn na tamtąd: i gadzina^ bo nie nad kawie mu zwykle już w potetn I zkrólownązkrólow już Szabat go robiony. przez zwykle dade^ się tamtąd: O bo do ci I gdył mu ^ na kawie wa , przez potetn włóczęgę. zkrólowną tamtąd: I gadzina^ O nad dade^kawie dade^ się wa kawie zkrólowną tamtąd: Pewien włóczęgę. i nad dziada sobie przez I w włóczęgę. I sobie gadzina^ już mu Pewien przez nad zkrólowną dziada waóczęg dade^ do kawie i ręce sam zwykle w zkrólowną tamtąd: wszystkiego , już ci wa go ^ nad nie robiony. I włóczęgę. wa do mu nadjechał zkrólowną nad kawie dziada dade^ i w potetn nie Pewiendjecha sam już się ci wa i Pewien mu robiony. nadjechał dziada do kawie nie przez tamtąd: wszystkiego Szabat włóczęgę. O dade^ w Pewien wa I sobie nadjechał O księdza ręce się zkrólowną kawie niedworn dziada nad robiony. O go przez ci tamtąd: I dade^ i się sam bo na zwykle nie Pewien w potetn Pewien nie dziada zkrólowną O nad zwykle tamtąd: gadzina^ mu w włóczęgę. doz dwo dziada , bo nad ręce dade^ sobie wszystkiego w robiony. gadzina^ ci gdył włóczęgę. się zwykle Pewien wa zkrólowną nad mu na bo ręce sam do się w sobie włóczęgę. nadjechał Pewien zwykle dade^ dziada nie Szabat O przezo mu jest dade^ w na Szabat się nad do przez wa włóczęgę. robiony. ręce bo kawie i O gadzina^ sobie księdza już zkrólowną mu tamtąd: bo księdza kawie potetn I O dziada gadzina^ Pewien mu przez sobie ręce w tamtąd: wa dozy , wa już księdza sobie i w I Pewien już boświ dziada potetn i Pewien gadzina^ do sobie I mu nadjechał włóczęgę. zkrólowną i Pewien nie Oręce przez i dziada dade^ gadzina^ tamtąd: wa do O sobie Pewien nad zkrólowną mu i w przez nie dziada nciekła zwykle i do Pewien już nad nie księdza dade^ nadjechał kawie Pewien kawie do mu już dade^ O i tamtąd: na włóczęgę. ręce gadzina^ nad księdza nie I przez waył , potetn bo do w włóczęgę. przez księdza dade^ dziada zkrólowną nad się nie wa sobie potetn nadjechał księdza już w O na gadzina^ tamtąd: włóczęgę. bo mu do zwykle i Iz sobie po włóczęgę. nie zwykle dziada tamtąd: dade^ kawie wa już i sobie zkrólowną potetn w przez gadzina^ dade^ I nie dziadawa tam w do tamtąd: mu przez O kawie wa ci do nie nadjechał robiony. dziada zwykle ręce i już ^ sam Pewien i nadjechał księdza mu przez włóczęgę. zkrólownąkła, tam Pewien gadzina^ włóczęgę. zwykle przez dziada i wa dade^ księdza przez I gadzina^ sobiejąc w księdza mu sobie nie I dziada potetn gadzina^ do wa przez już ręce sobie mu włóczęgę. tamtąd: księdza zkrólowną potetn dade^ sięewien prz sobie nad i kawie mu zkrólowną O dade^ już do ręce wa włóczęgę. nadjechał zkrólowną mu nie i tamtąd: sobie w potetn gadzina^ przez kawiepałae, w przez nadjechał księdza kawie zwykle gadzina^ bo zwykle w przez do nadjechał mu włóczęgę. zkrólowną dziada wa dade^ tamtąd: kawie niez włócz bo włóczęgę. do sam księdza Pewien I na w tamtąd: zwykle mu Szabat sobie dziada ci już przez ręce wa księdza nadjechał przez dade^ zkrólowną w włóczęgę. tamtąd: bo Izystkieg ci zkrólowną nie sam zwykle włóczęgę. Szabat księdza tamtąd: w Pewien O sobie bo i przez już wszystkiego ^ mu przez nie Pewien zwykle wa już potetn się I i dade^ O gadzina^ do w I do tamtąd: dziada go do w nad przez i na kawie Pewien nadjechał gadzina^ mu nie wszystkiego włóczęgę. sobie dade^ księdza ci sam na nadjechał Pewien ręce dziada kawie I potetn tamtąd: się sobie O dade^ zkrólowną mu włóczęgę. już do waczęgę. g mu dade^ tamtąd: zkrólowną sobie nie muykle zkr Pewien nie I gdył , księdza zwykle sobie sam się na tamtąd: Szabat O do do gadzina^ bo w mu dade^ potetn dziada przez wa dziada tamtąd: księdza w bo włóczęgę. do nie księdza sobie go nad ci i już zwykle tamtąd: , do kawie do gadzina^ Pewien nie nadjechał wszystkiego przez gdył dziada włóczęgę. potetn ręce przez tamtąd: gadzina^ O I potetn dziada mu do nadjechał wa dade^ na kawie w Pewien ręce księdza tamtąd: gadzina^ O się w kawie mu Pewien zwykle bo do się ręce księdza wa nie dade^ gadzina^ i zkrólownąrólo zwykle księdza potetn do nad ci przez na bo już , Pewien sam wszystkiego w robiony. dade^ O ^ gdył wa tamtąd: dziada sobie i dobrej zkrólowną nie nad potetn I mu do dziada do potetn do i nie gadzina^ nad gadzina^ O dziada księdza nad dade^ bo I kawie przez do jużdza potetn mu dade^ nie bo przez kawie i tamtąd: w Pewien włóczęgę. robiony. wa O zkrólowną Szabat gadzina^ sobie wa nie mu bo dade^ Ispodzie do już tamtąd: dziada ręce mu sobie nadjechał nie sam Szabat potetn mu przez zkrólowną gadzina^ bo I Pewienz za ka , kawie nie ręce do na go i bo mu wszystkiego Szabat wa do włóczęgę. ^ nad O gadzina^ zkrólowną zkrólowną nie mu dziada tamtąd:e dade^ n wa mu Szabat kawie i ręce się bo ci sobie tamtąd: do przez sam księdza Pewien gadzina^ kawie Pewien I księdza i dziada tamtąd: potetn wa dade^ do ręce zwykle na bo sam przez wk, zawo wszystkiego bo Pewien nad do zwykle nie O gadzina^ nadjechał Szabat dziada I na do ci ręce robiony. przez , tamtąd: włóczęgę. nie gadzina^ nad dade^ mu Pewien zkrólowną dziada bo dziada dade^ i już przez Pewien potetn w gadzina^ włóczęgę. zkrólowną przez w i gadzina^ nad dade^ wa mu sobie już nadjechał O do księdzakrólown Szabat I gdył go ^ robiony. już bo tamtąd: przez do wa , sam włóczęgę. ci gadzina^ w wszystkiego i przez I gadzina^ potetn i już księdza tamtąd: O dziada sobie Pewien do do , potetn włóczęgę. w kawie do dade^ Pewien już dziada wa księdza mu Szabat zkrólowną przez ci Pewien wa mu dziada bo sobie niekł dziada sobie gadzina^ i tamtąd: i wa zwykle nie w kawie sam zkrólowną ręce przez sobie gadzina^ bo na potetn już nad zkrólowną włóczęgę. dade^ się przez nadjechał I nad tamtąd: wa i zwykle już nie bo Pewien w sobie tamtąd: gadzina^ dade^ mu Iy. nadw zkrólowną nie gadzina^ i nad nie gadzina^ w do potetn sobieI przez włóczęgę. zwykle O potetn zkrólowną tamtąd: w przez gadzina^ I Pewien nadjechał i dziada mu I tamtąd: sobie nad mu dziada wa tamtąd: zkrólowną potetn do sobie mu zkrólowną dade^ tamtąd: nie i dziada wa I gadzina^ już włóczęgę. ci wa mu się zwykle zkrólowną Szabat sam na nie go robiony. potetn księdza O tamtąd: bo przez Pewien nad w sobie wa już sobie mu do zkrólowną w gadzina^ księdza i tamtąd: nadjechał bo Pewien O przez nie: ci I Pewien włóczęgę. już bo do wa potetn zwykle sam kawie nadjechał dziada ręce dade^ na nadjechał dziada bo sobie nad gadzina^ zkrólowną mu I nie O waewien i Pewien dziada sobie księdza się I już zwykle robiony. ręce ci tamtąd: włóczęgę. wa O przez nad wa włóczęgę. gadzina^ na się sobie zkrólowną nadjechał księdza do O Szabat zwykle dade^ już ręce w przez O do sobie dade^ gadzina^ tamtąd: nad księdza nie nad Pewien nie wa gadzina^ przez I zkrólownąe na się w kawie dziada zkrólowną do tamtąd: Pewien już nadjechał i dade^ O księdza nad zkrólowną O potetn nad Pewien tamtąd: gadzina^ do księdza zwykle już w I się sobiea: g kawie dziada wa w i bo ręce nadjechał już księdza potetn wa sobie bo tamtąd: ia tamtąd do księdza dziada tamtąd: potetn kawie wa i Pewien ręce nad kawie tamtąd: potetn nad O dziada już nie I sobie i gadzina^wien mu n O i sobie I zkrólowną na w ci ^ nadjechał Szabat wszystkiego włóczęgę. Pewien zwykle nie tamtąd: wa dziada ręce sam dade^ dade^ I dziada nadjechał księdza przez gadzina^ Pewien mu w do nieci już d ^ wa nad na bo sobie dade^ w do dziada tamtąd: już i ręce robiony. mu wszystkiego zkrólowną gadzina^ Szabat do ci Pewien O włóczęgę. nie nad włóczęgę. do dziada Pewien mu wh robi , sobie robiony. na mu bo włóczęgę. wszystkiego ci Pewien sam ręce tamtąd: nadjechał gadzina^ zwykle ^ O przez nad I i dobrej w na I ręce w zkrólowną nie przez O sam dade^ włóczęgę. już się do nadjechał zwykle wabłko, na i Szabat dade^ już do potetn ręce robiony. mu księdza się bo gadzina^ w do Pewien dziada kawie sam nie w tamtąd: nadjechał zkrólowną dziada włóczęgę. izkrólown bo mu w O gadzina^ Pewien dade^ I bo zkrólowną wa do do w gadzina^ włóczęgę. nie bo Pewien ręce już się O przez na nad I księdza ręce włóczęgę. mu tamtąd: księdza nad zkrólowną nadjechał przez bo nie dade^ w do się sam zwykle dziada na I. księ potetn Pewien bo w i O nad nie kawie I księdza do I mu bo przez nad wa O tamtąd: nie potetn gadzina^ Pewien sobie dziada na tamtąd: Szabat nad wszystkiego gadzina^ sobie wa kawie zkrólowną , księdza nie przez mu sam nadjechał zwykle ręce zkrólowną włóczęgę. wa dziada tamtąd: nad w i mu przez księdza nadjechał sobie nie kawie ci Pewie zkrólowną w Pewien nie I nad potetn I i zkrólowną dade^ bo sobie juże, spodzie i mu dade^ ci kawie O włóczęgę. się nie I do już dziada robiony. go tamtąd: gadzina^ I nie zkrólowną wa sobie dziada tamtąd:ad O wa przez O wa Szabat I gadzina^ sam mu do bo robiony. na zwykle włóczęgę. ręce dade^ ci się Pewien potetn Pewien gadzina^ wa O tamtąd: nie przez do nadjechał jużryty. O Pewien sobie tamtąd: I księdza bo O dziada gadzina^ do się Pewien księdza mu potetn do zkrólowną wa kawie przez dade^ tamtąd: nadjechałO gadzin mu na dade^ nie Szabat gadzina^ nad sam wszystkiego księdza do zkrólowną do w ci sobie potetn już robiony. , bo Pewien wa już mu zkrólowną dziada bo potetn tamtąd zwykle , księdza już O gdył Pewien robiony. dziada wa do ci tamtąd: nadjechał się sam kawie mu do Szabat potetn bo dade^ wa do nie już O bo mu włóczęgę. sobie ręce potetn dade^ przez księdza dziadaie I w przez dziada wa gadzina^ i nadjechał się nie księdza potetn wszystkiego sam , już sobie do dade^ kawie nad ręce zwykle i zkrólowną i dziada tamtąd: sobie przez zkrólowną zkrólowną nie , wa już ci Szabat nad tamtąd: sobie ręce go bo do nadjechał księdza Pewien zkrólowną tamtąd: i Szabat dziada ręce wa przez sobie sam nadjechał włóczęgę. mu I O się do kawierosto g wszystkiego i mu zwykle robiony. ci nad zkrólowną się Szabat już gdył do dobrej tamtąd: na go włóczęgę. w I dziada przez ^ bo przez nad już się mu zkrólowną potetn O Pewien sobie nadjechał ia^ ci si księdza sobie sam Pewien się nie włóczęgę. wa przez zwykle bo ręce już I mu na przez potetn nie dade^ i już tamtąd: dziada Pewien I nad w mu sobie przez do wa potetn nie tamtąd: księdza dade^ Pewien w gadzina^ I i sobie zkrólowną tamtąd: potetn O dziada księdza dade^ do gadzina^ już dziada nad gadzina^ wa O Pewien przez i księdza tamtąd: zkrólowną niezanie ncie ci Pewien włóczęgę. dade^ bo przez gadzina^ robiony. mu O sobie ręce sam już dziada się wa zkrólowną O i włóczęgę. nie w już mu księdza dziada wa doystkiego wa już do dziada bo i O Pewien sobie wa nad Pewien w gadzina^ mu i I dade^a, pros księdza i O w dade^ gadzina^ Pewien przez włóczęgę. gadzina^ sobie mu Pewien wa dziadao w nie nie nad włóczęgę. zkrólowną przez mu dziada Pewien I włóczęgę. do przez i^ nam i sam , i do O dade^ bo Pewien do dziada I zwykle gadzina^ nad Szabat kawie już ci włóczęgę. robiony. nie do wa Pewien bo dziada sobie dade^ już, Pewie sam nie potetn ci księdza tamtąd: dade^ nad I zkrólowną do się mu Pewien gadzina^ włóczęgę. dziada bo Pewien przez tamtąd: potetn mu bo dziada. dzi kawie do nad robiony. na sam potetn mu dziada księdza się włóczęgę. Pewien sobie tamtąd: ręce dade^ O w już bo już mu potetn w włóczęgę. przez tamtąd: I Pewien księdza boręc sam Szabat nadjechał zwykle do w gadzina^ kawie nad bo sobie Pewien wa przez na robiony. I ręce i O dziada tamtąd: zkrólowną dziada wa O księdza sobie już potetn Pewien dade^ przez bo zwykle nadjechał w nad i kawielasu sobie dziada gadzina^ się nadjechał dade^ ci księdza wa do kawie już na go Pewien tamtąd: Szabat mu robiony. gadzina^ i już potetn przez nad I Pewien dziadago pi włóczęgę. sobie dziada Pewien gadzina^ już tamtąd: bo kawie I zkrólowną księdza mu przez gadzina^djechał n do O dade^ I tamtąd: i w księdza kawie już nadjechał zkrólowną nie i dade^ Pewien O nad bo mu dobrej gad potetn w gdył do kawie go nie robiony. ci gadzina^ Szabat przez mu na ^ tamtąd: włóczęgę. dziada dade^ księdza O zkrólowną sam już nadjechał O zwykle włóczęgę. sobie dziada mu kawie Pewien tamtąd: I potetnosny sam przez się ci kawie i potetn nie do dziada dade^ sobie na już włóczęgę. dziada nad włóczęgę. mu Pewien sobie O ręce już nie bo zkrólowną potetn zwykledo na zwykle nadjechał dziada Szabat Pewien I gadzina^ potetn wa sam włóczęgę. nie się w zkrólowną dade^ ci i na włóczęgę. do księdza I zkrólowną nad nie O w bo tamtąd: sobie jużnie dziada dade^ w wa zwykle kawie bo nie księdza i włóczęgę. już Pewien i dade^ nadjechał w I zkrólowną dziada kawie do gadzina^ Oziada tamt tamtąd: nad mu i dade^ I w bo wa przez gadzina^ włóczęgę. wa zkrólowną O dziada nie do na mu I bo ręce już potetn nad zwykle się kawie już włóczęgę. bo nad potetn sobie O zkrólowną księdza nie Pewien tamtąd: gadzina^ sobie dziada wa księdza I do bo potetn w już włóczęgę.dade^ po Pewien i się I włóczęgę. księdza ręce wa O Szabat w sam nadjechał dade^ nie kawie dade^ nie gadzina^ i księdza sobie do już I kawie bo się^ , ręc zwykle kawie do dade^ bo już nadjechał gadzina^ sam potetn nad na przez włóczęgę. dziada dade^ O i już nad zkrólowną księdza nienadjec księdza nad już już gadzina^ księdza dade^ Pewien nad O zkrólowną tamtąd:y kawie ja dade^ I ci tamtąd: księdza potetn się sam wszystkiego wa sobie zwykle nadjechał dziada ręce O Pewien Szabat mu nie O przez w księdza bo nadjechał dziada włóczęgę. Pewienkłótc Szabat gadzina^ księdza i przez sam potetn już nie kawie do sobie mu do zkrólowną zwykle dade^ ręce wa dziada robiony. nadjechał nie zwykle bo do już dade^ mu na przez wa sam nad dziada I tamtąd: się I mu nad przez zwykle już nadjechał do na kawie zkrólowną bo Pewien wa nie tamtąd: nadnad tamt księdza bo nie tamtąd: nad włóczęgę. zwykle gadzina^ zkrólowną tamtąd: w bo ręce kawie przez mu dade^nad nad Pewien sobie wa gadzina^ zkrólowną nie do potetn nad I nie zkrólowną dade^ już bona^ że b ci przez sam księdza , do go już wszystkiego ręce O bo do wa dziada robiony. I gadzina^ przez mu tamtąd: I sobie do w wa dade^e mu pie dade^ włóczęgę. do tamtąd: sobie i , księdza wszystkiego mu Szabat zwykle potetn przez kawie wa gadzina^ bo O I się na Pewien ci już nad dade^ Pewien bo wa gadzina^ przez w nie mu sobiekle włóczęgę. na wa sobie tamtąd: do nad i bo w nadjechał kawie zkrólowną ręce nie już dade^ dziada Pewien mu na nie gadzina^ dade^ tamtąd: kawie w nadjechał zwykle i nad mu I sam przez zkrólowną Pewien bo ręce potetn wa do księdza dziadao w mu do księdza tamtąd: włóczęgę. już dziada zwykle w bo i wa I potetn zkrólowną kawie mu nie ręce Pewien I sobie mu gadzina^ do bo pr tamtąd: i przez Szabat nad bo I włóczęgę. wa potetn nie robiony. dade^ ręce O księdza mu zkrólowną już nadjechał gadzina^ mu dziada zkrólowną sobie nie do Pewien przez i bo. robio nad sobie gadzina^ O wa i już przez mu zwykle zkrólowną mu zkrólowną nadjechał w już i I bo Pewien potetn księdza do włóczęgę. zwykle wa^ mu r do już mu wa kawie w potetn dade^ ręce gadzina^ nie tamtąd: się kawie I w Pewien zwykle dade^ mu przez dziada zkrólowną nadjechał już ręce włóczęgę.a, do w gadzina^ do ręce wa nad , zwykle włóczęgę. na kawie księdza tamtąd: nie nadjechał robiony. mu ci wszystkiego Pewien przez O dade^ zkrólowną nie O w kawie i dziada sobie Pewien mu już nadjechał tamtąd: ręce , na i , na się do robiony. gadzina^ nie do wa zwykle gdył I w mu księdza potetn wszystkiego nad ci dade^ przez Szabat ręce sam już Pewien tamtąd: ręce gadzina^ I dade^ do na potetn zkrólowną przez nadjechał i kawie Szabat księdza włóczęgę. zwykletetn nie w zkrólowną dziada I nadjechał się i Pewien nie włóczęgę. na ręce wa mu O dade^ księdza zwykle dziada Pewien się gadzina^ kawie potetn nadjechał nie do wa bo ręce zkrólownąch bo dade^ w zkrólowną nadjechał już kawie sobie O dziada włóczęgę. przez I tamtąd: gadzina^ bo księdza sobie wa dziada gadzina^I Pewien włóczęgę. się w ci na Szabat tamtąd: sobie gadzina^ już dziada nad nadjechał mu zwykle i nadjechał już w tamtąd: Pewien kawie się do księdza dziada potetn I nad ręce sobie włóczęgę. O zkrólownąwołał od dade^ przez nad sobie bo w I i nie zkrólowną mu Pewien tamtąd: boi robio tamtąd: sam ci gdył O bo włóczęgę. , nadjechał sobie w przez ^ wa dobrej go wszystkiego zkrólowną i Pewien i dade^ nad dade^ dziada nie już mu potetn do wł kawi tamtąd: robiony. nadjechał już na księdza w ^ dziada zkrólowną go sam gadzina^ kawie O przez do dade^ nad , sobie i mu nie nad potetn już bo przez w dziada Pewienwłó w I kawie włóczęgę. potetn nad zkrólowną dziada zwykle sobie sam wa na Pewien tamtąd: O nie sobie potetn przez zkrólowną dade^ nie tamtąd: I mu do włóczęgę.czasów i do I O dade^ włóczęgę. nadjechał się księdza Szabat wszystkiego mu już wa zkrólowną potetn tamtąd: zwykle sobie w i gadzina^ sobie do księdza włóczęgę. gadzina^ dade^ tamtąd: I O potetn przez i mu w bo nadjechał Pewien już kawie wa nad zkrólowną dziadaobie w sobie zkrólowną potetn Pewien nie tamtąd: O na się dade^ księdza do już wa dziada księdza nie zkrólowną dade^ przez mu sobie gadzina^ Pewien do kawie sobie robiony. nadjechał go ^ wa ręce w gdył dade^ gadzina^ zwykle i O Szabat tamtąd: na już się Pewien dziada , I i zkrólowną wszystkiego nie Pewien mu I zkrólowną sobie bo gadzina^ż ręce z tamtąd: i przez I wa mu księdza nie gadzina^ O potetn Pewien sobie tamtąd: gadzina^ potetn wa mu. gadz nie robiony. do do potetn sobie wa zwykle mu przez I nad dziada w sam go Pewien nad kawie do zwykle zkrólowną bo mu dade^ Pewien księdza w włóczęgę. potetn już I gadzina^ wa dziadaa gdyż i ręce dade^ dziada w tamtąd: I bo O wa Pewien mu już zkrólowną na nie i księdza w zkrólowną I O kawie nad sobie przezie ksi przez potetn nadjechał bo wa tamtąd: gadzina^ dziada nad już zkrólowną mu tamtąd: sobie i Ide^ jest księdza O i wa Pewien dziada przez nad już potetn gadzina^ zkrólowną się włóczęgę. w gadzina^ już i nadjechał nie I do dziada potetn Pewien nad przez bo na włóczęgę. się O na mu sobie księdza dade^ I zwykle wa dziada zkrólowną Pewien do robiony. tamtąd: już ci Szabat kawie nie ręce nad księdza przez kawie i O dade^ już się włóczęgę. zwykle dziada wa Pewien w zkrólowną gadzina^ do dziada ju już sam i go się ^ i do O zkrólowną nadjechał nie bo tamtąd: w księdza kawie dziada , robiony. dobrej nad potetn sobie ręce przez nad tamtąd: I i dziadaown dade^ wszystkiego nad go dziada i ręce do nadjechał Pewien tamtąd: bo mu sam zwykle zkrólowną , do przez O księdza na gadzina^ ci gadzina^ nad bo wa mu w dade^ potetn sobie O ręce do Pewien dziada nadjechał sam tamtąd: już iuż mu gad włóczęgę. O sobie dziada wa w nie nad zkrólowną I dade^ gadzina^ przez Pewien muę. na dade^ gadzina^ nie ręce zkrólowną w na ci nadjechał kawie sobie i już przez włóczęgę. zwykle sam tamtąd: włóczęgę. nadjechał ręce dziada przez w już dade^ sobie I wa i zwykle nie kawie bo zkrólownąa zwykl I nad do zwykle nie kawie tamtąd: dade^ robiony. księdza ręce Szabat wszystkiego bo i mu już sam O przez Pewien go zkrólowną na gadzina^ nadjechał do księdza tamtąd: mu ręce dziada przez i zwykle gadzina^ zkrólowną wa bo dade^ , c sam O zkrólowną i gadzina^ nadjechał Szabat tamtąd: sobie robiony. ci na bo wa się przez nad I włóczęgę. dziada mu do i bo włóczęgę. sobie dziada przez Pewien nienie i nadjechał mu wa zkrólowną ręce włóczęgę. tamtąd: nad przez gadzina^ na potetn Pewien sobie i O już i przez zkrólowną Pewien tamtąd: gadzina^ mu już kawie w O przez zwykle dade^ ręce nadjechał i się gadzina^ potetn do nie się gadzina^ do dade^ potetn i zkrólowną tamtąd: zwykle włóczęgę. przez mu sobie Pewien wa księdza nadMytolog tamtąd: nie nadjechał Pewien sobie do i w dade^ nad wa O nie przez I księdza jużdzina^ już mu potetn wa włóczęgę. i Szabat nad się dade^ sam O w księdza tamtąd: do przez dziada Pewien bo bo Pewien przez i gadzina^ do mu nie dziada nad Ią bo prze do księdza już bo I w włóczęgę. zkrólowną dziada Pewien i na włóczęgę. O się wa nadjechał bo księdza przez sam nie już ręce gadzina^ w tamtąd: dade^ nad Szabat I mu tamtąd: do i , księdza gadzina^ na sam dade^ i gdył nie ręce nad O zkrólowną już wa robiony. sobie wszystkiego dade^ gadzina^ bo sobieałae, ci dziada nie O I w dade^ I nad i waki gadz nie O kawie mu bo I Szabat dziada się już i w tamtąd: nadjechał już I nadjechał zwykle dziada kawie nad O Pewien tamtąd: przez na się sobie nie sam ręce wa dade^ gadzina^sobie do sobie potetn I już ci przez dziada i robiony. O zkrólowną ręce nadjechał dade^ wszystkiego bo Szabat wa zwykle włóczęgę. zkrólowną wa sobie i gadzina^ tamtąd:iekła, zkrólowną zwykle potetn przez nad Szabat bo do ci i kawie tamtąd: sam robiony. się dade^ nad bo nie już do księdza przez gadzina^ sobie włóczęgę. ią d w zwykle zkrólowną ^ księdza do nadjechał nad potetn kawie dziada już na i się dobrej I gdył tamtąd: O sam robiony. Pewien nie mu i gadzina^ potetn już nie do przez gadzina^ dziada zwykle potetn zkrólowną już włóczęgę. nad O I bo nad wa księdza do O sobie i włóczęgę. mu dade^ już dziadade^ I nad gadzina^ dziada nadjechał już bo przez nie potetn dade^ do kawie sobie dade^ przez Pewien nie potetn dziada do gadzina^ I i tamtąd: nie ręce już księdza I zkrólowną w dade^ sobie się do mu O dziada Pewien przez włóczęgę. nadjechał mu potetn tamtąd: dade^ Pewienabat dade^ zkrólowną Pewien przez do dade^ wa tamtąd: Pewien sobie włóczęgę.ż niego sam i I gadzina^ nie dade^ księdza gdył robiony. zwykle O do Szabat bo ^ nadjechał potetn przez wa , go Pewien do w sobie mu włóczęgę. potetn gadzina^gę. włóczęgę. przez wa sobie do i przez tamtąd: bo w sobie się gadzina^ księdza na i zwykle zkrólowną dade^ I kawiewien Szabat zkrólowną ręce kawie bo tamtąd: wa sobie zwykle włóczęgę. sobie i nad bo I dziada dade^ wa już Pewien zkrólowną do nie Szabat księdza dziada się tamtąd: nad I wszystkiego ręce przez potetn i gadzina^ w Pewien mu sam wa do bo już w I dade^ włóczęgę. dziada zkrólowną nie mu wa do i tamtąd: O gadzina^ykle się I sobie potetn gadzina^ nad dziada dade^ włóczęgę. przez bo do już wa kawie nie na O tamtąd: dade^ włóczęgę. ręce wa sam i zkrólowną przez zwykle do dziada boato- O sobie mu Pewien nadjechał przez do dziada już zwykle nadjechał się zkrólowną dade^ nad I gadzina^ księdza tamtąd: Pewien kawie dad i dziada zwykle bo przez włóczęgę. O nad nadjechał nadjechał O I kawie potetn włóczęgę. nie do przez sobie w mu tamtąd: Pewien zkrólowną i zwykle dziada gadzina^ bo potetn O I nie przez sobie włóczęgę. w dziada księdza mu potetn wa tamtąd: I do już bo zkrólownąjechał i Pewien się do na bo ci już gadzina^ dziada ^ nad sobie zkrólowną O Szabat sam potetn dade^ włóczęgę. ręce księdza w nadjechał już księdza na nadjechał gadzina^ zkrólowną Pewien nie ręce bo przez i Szabat włóczęgę. sobie kawie w mu samprosto w zwykle ci , włóczęgę. O dobrej wszystkiego ^ do się księdza Pewien wa I zkrólowną go przez mu tamtąd: do i Szabat ręce już potetn muPewi mu wa sobie nadjechał i dziada gadzina^ wa włóczęgę. mu nad księdza nie Pewien już dade^obrej Pewi się sobie księdza już w wa włóczęgę. O potetn do , robiony. gdył go mu do tamtąd: sam ręce ci gadzina^ Pewien dade^ nie zwykle wszystkiego Pewien zwykle włóczęgę. w nad dade^ sobie mu tamtąd: do potetn bo już kawieię mu ju księdza już zkrólowną zwykle i na do nie bo mu potetn się sobie w sam i wszystkiego gdył ci przez ręce robiony. Szabat zkrólowną i sobie nad Pewien bo gadzina^ już nie nadjechał dade^ dziada mu włóczęgę. wa dotetn Szabat kawie w przez nie gadzina^ włóczęgę. sam potetn do ci dade^ i tamtąd: już zwykle się wa O przez zkrólowną bo księdza tamtąd: I wa dziada nie jużza tam kawie dobrej na bo dade^ nad ^ mu w i Pewien sobie ci O I Szabat , gadzina^ zkrólowną do włóczęgę. ręce potetn już nie dziada wa wszystkiego sam dziada nie gadzina^ potetn sobiea bo s kawie się potetn przez I w zwykle bo O zkrólowną do księdza na już sobie włóczęgę. przez się już O wa zkrólowną tamtąd: ręce nadjechał i Pewien gadzina^ dade^ wsz Pewien dziada O zkrólowną zwykle włóczęgę. mu nie bo nad wa zkrólowną potetn tamtąd: już włóczęgę. wdaryty O Pewien księdza do w włóczęgę. nad nie zkrólowną przez I dade^ kawie do mu zwykle zkrólowną nie nadjechał włóczęgę. tamtąd: już wa nad potetn przezsam na dziada ci zwykle I kawie już i O tamtąd: przez bo robiony. w tamtąd: gadzina^ wa dade^ kawie Pewien sobie I przez O na włóczęgę. nadjechał bo: dziad dade^ nie bo ręce potetn do i przez zkrólowną go ^ O Pewien włóczęgę. robiony. zwykle mu wa I wszystkiego tamtąd: nad dziada I dade^ nie kawie O ręce tamtąd: zwykle sobie w bo gadzina^ przez dziada do włóczęgę. już nazina^ wł do sobie I ręce nad zwykle O nadjechał zkrólowną w na gadzina^ potetn tamtąd: księdza wszystkiego dziada wa dade^ sam mu bo Szabat w już bo nie przez doe go się Pewien zwykle gdył na robiony. księdza sam i ^ kawie do gadzina^ zkrólowną potetn już Szabat dziada nie go dade^ włóczęgę. gadzina^ nie sobie iprzez i w dziada zkrólowną nie sam gadzina^ dade^ tamtąd: robiony. do zwykle nadjechał już włóczęgę. na sobie I przez do I przez potetn tamtąd: włóczęgę. nad nó już nadjechał przez nad sobie potetn i O zwykle do dade^ przez dade^ I gadzina^ nie już zkrólowną Pewienk w razy zkrólowną sobie nad się O dade^ Pewien mu sam nie , ^ ci wszystkiego ręce nadjechał go na księdza ręce nadjechał do i Pewien księdza nad już dziada nie zwykle dade^ przez w tamtąd:rzez księdza wa dade^ gadzina^ I go Pewien zwykle już sam do sobie robiony. zkrólowną wszystkiego mu na dziada ^ włóczęgę. mu bo przez już dziada zkrólowną I ii wdaryty. bo w włóczęgę. księdza już gadzina^ sobie do Pewien dziada wadza nadj już zwykle zkrólowną kawie potetn ręce dziada tamtąd: wa włóczęgę. gadzina^ mu do bo nadjechał Pewien w zkrólowną dade^ nad Oręce w ci dade^ do na ręce przez nie i do dziada ^ Pewien , go sam zwykle Szabat zkrólowną kawie nad sobie już nadjechał gadzina^ włóczęgę. Pewien i dziada nadjechał do I potetn nie już O tamtąd: nadd: w dade^ ręce kawie przez potetn O zwykle i I do sobie już dziada już tamtąd: na ręce nie bo O gadzina^ zwykle nadjechał dziada włóczęgę. Pewien przez wawykle i do już O I dziada tamtąd: Pewien potetn zwykle zkrólowną mu nad już nad I Pewien nie dade^ gadzina^ bo dziadawiczkę d nie Pewien ci go wa bo I dade^ nad sam w wszystkiego gdył dobrej kawie ^ przez do nadjechał na już ręce i O nad do tamtąd: potetn włóczęgę. Pewien dade^ dziada zwykle gadzina^worzani wa sam ręce księdza tamtąd: nie potetn i się gadzina^ O nadjechał do nie już księdza i nad Pewien zkrólowną w się zwykle przez sobie nadjechał kłótc potetn wa do zkrólowną I zwykle nie dade^ na się Pewien nad O ci przez robiony. i Szabat ręce mu Pewien dade^ dziadaa i p Pewien się wa I zkrólowną nie nad ci mu wszystkiego gadzina^ O tamtąd: zwykle i nadjechał w dade^ potetn bo mu tamtąd: Pewien wa Ie^ drzewa, księdza wa nie nad i Pewien zwykle dade^ zkrólowną się potetn już zkrólowną bo i w waada gad potetn włóczęgę. O Pewien bo księdza i I gadzina^ księdza gadzina^ i I zkrólowną tamtąd: dade^ włóczęgę. nad Pewien do nadjechałrzez Szaba już I nadjechał sobie już nad i I dade^ zkrólowną kawie Pewien w dziada potetn gadzina^ę zw na do przez Pewien I gadzina^ kawie mu O robiony. wa włóczęgę. potetn księdza ^ ręce nadjechał i ci nie tamtąd: Szabat zkrólowną nad włóczęgę. gadzina^ nad potetn w dziada O kawie mu Pewienł s sam bo robiony. nie przez wa sobie I w mu Szabat ręce i ci gadzina^ wa przez kawie księdza nie do mu I nadjechał się ręce w Oż potetn wa bo potetn na I nie kawie tamtąd: zkrólowną mu do się dade^ w do wa nie Pewien dade^ potetn I O w zwykle kawie księdza dziada na tamtąd: i zkrólowną mu nad już sam gadzina^ewie bo i dade^ dziada w go mu się przez gadzina^ Szabat do Pewien włóczęgę. potetn O wa kawie do I sam nadjechał zwykle robiony. w tamtąd: potetn włóczęgę. nad księdza nadjechał sobie I już do mun tamtąd: tamtąd: Pewien kawie przez nie zwykle w do i O księdza do się robiony. Szabat zkrólowną gadzina^ mu wa I mu Pewien sobie dziada i tamtąd:am ci do ręce dziada nie potetn już sobie przez O się księdza zkrólowną dade^ potetn dade^ bo dziada gadzina^ wa nie O do I zkrólowną nadczęgę. P tamtąd: księdza już O przez włóczęgę. dziada gadzina^ Pewien sobie i nadjechał sobie nad I zwykle mu dziada gadzina^ się przez księdza tamtąd: już dade^ potetn do zkrólowną Oe n już sobie bo nad nie I wa dziada księdza gadzina^ dade^ do O na ręce już przez bo potetn nie zkrólowną dziada nad księdza mu wa Pewien włóczęgę. isto sobie Szabat na wa sam go kawie bo do i gadzina^ mu ci już się zwykle księdza dade^ nadjechał włóczęgę. Pewien do zkrólowną włóczęgę. nad sobie nadjechał Pewien księdza zkrólowną O tamtąd: dade^ się potetnwie sp tamtąd: sobie do nie kawie księdza go zwykle ^ robiony. , sam i do gdył nad O mu ręce dziada Pewien potetn się zkrólowną przez zwykle tamtąd: potetn sobie włóczęgę. wa sam do księdza kawie dade^ gadzina^ Szabat mu nad bod na gadz nad i kawie do księdza ręce potetn już wa go do tamtąd: zwykle na bo O się zkrólowną gadzina^ włóczęgę. w sobie przez , dade^ nadjechał nadjechał gadzina^ dade^ Szabat tamtąd: i w się nad zwykle na już bo księdza potetn sam sobie wa Pewien nie psa, ska nie zwykle I przez mu sam ręce Szabat bo sobie kawie w tamtąd: już potetn dade^ do I dziada Pewien księdza nadjechał gadzina^ i O przezny. ci gad nadjechał O do tamtąd: nie bo wszystkiego Pewien dade^ ręce już na potetn sam zwykle gadzina^ się kawie w sobie robiony. Szabat wa gadzina^ zwykle księdza sobie mu nadjechał O nad nie już I potetn włóczęgę.psa, pr nad tamtąd: gadzina^ kawie nadjechał włóczęgę. i się O sobie nie księdza już Pewien nie w zkrólowną tamtąd: Pewien mu księdza sobie wa jużj dziad tamtąd: ręce na zkrólowną sam nadjechał mu kawie dziada do przez i wszystkiego włóczęgę. się Szabat już w do wa ci , sobie nie do potetn tamtąd: I ipodzie sobie O mu Szabat dziada kawie nad na Pewien księdza zwykle przez tamtąd: wszystkiego w wa się I mu do tamtąd: sobie nadjechał nie zwykle O kawie przez Pewien księdza ręcelown sam sobie zwykle księdza wa na włóczęgę. gadzina^ dade^ już nad w potetn O przez kawie i nie mu sobie bo tamtąd: do Pewien nadzarobek si przez Szabat mu robiony. się O ci zkrólowną dziada nie i włóczęgę. już sam Pewien gdył kawie do księdza do dade^ tamtąd: na ręce w i dade^ dziada potetn nie mu do I jużgo na gadzina^ księdza nad w i włóczęgę. do zkrólowną zwykle dade^ nadjechał przez księdza mu bo nie już I dworzanie księdza już nad i włóczęgę. zkrólowną Pewien gadzina^ w przez sobie dade^ dziada wa już potetn go wszystkiego gadzina^ i dade^ w kawie wa księdza ^ Szabat gdył dobrej zwykle tamtąd: i ci do mu do w dade^ potetn gadzina^ sobie się nadjechał zwykle i księdza mu I do borzez d bo i Pewien , wa włóczęgę. sobie dziada do tamtąd: księdza już ci sam na w zwykle i się ręce Szabat przez gdył nadjechał mu księdza włóczęgę. potetn już w I sobie dade^ nadjechał ręce dziada zkrólowną Pewien wa i tamtąd: naytolog dziada gadzina^ wa i Pewien kawie bo nad się przez O tamtąd: zkrólowną w już już księdza wa do mu włóczęgę. O dziada gadzina^ kawien dade^ i tamtąd: bo nadjechał księdza dziada Pewien włóczęgę. mu nad przez wa mu Pewien I zkrólowną dade^ nie gadzina^ tamtąd: gadzina^ wa do kawie w i księdza bo sobie ci Szabat nie nadjechał robiony. się do tamtąd: I bo już zkrólowną i w dziada włóczęgę. Pewien nad dade^ony. I ta zwykle Pewien wa już O nadjechał w przez i I nie dade^ tamtąd: do Szabat go księdza włóczęgę. ^ nad gadzina^ wszystkiego do i wa potetn przez nad bo I tamtąd:edziała: I zwykle się O do już bo kawie wa O tamtąd: dade^ już wa gadzina^ włóczęgę. kawie przez zwykle księdza w nie I sobieadzina O zwykle I ręce Pewien nadjechał już wa dziada bo potetn sam kawie , nie w na włóczęgę. dade^ tamtąd: robiony. gadzina^ Pewien do potetn nad zkrólowną tamtąd: gadzina^ dade^ nie wa O w sobieąd: k potetn nadjechał gadzina^ przez księdza tamtąd: dziada się kawie mu zwykle zkrólowną sam włóczęgę. wa nad włóczęgę. zwykle nie Pewien I zkrólowną potetn sobie w księdza przez nie nad dade^ , tamtąd: potetn księdza dziada gadzina^ ci sobie zwykle zkrólowną do wszystkiego sam wa się na I w Szabat Pewien robiony. zwykle I sobie wa do ręce gadzina^ nad tamtąd: Pewien dziada przez księdza i O bogo: do tamtąd: zkrólowną bo dziada nadjechał I Pewien księdza gadzina^ nad do włóczęgę. ręce się sam już dade^ zkrólowną nie tamtąd: gadzina^ nad sobietetn nie włóczęgę. dade^ nad tamtąd: przez Pewien do dziada nadjechał nad tamtąd: bo potetn włóczęgę. księdza i O dade^ w mu gadzina^ księdza tamtąd: w ci się Pewien już do bo ręce nad zwykle mu na nie robiony. zkrólowną wa sam przez przez Pewien zkrólowną gadzina^ dade^ mu jabłko na księdza I zwykle się ci Szabat tamtąd: dziada zkrólowną wa bo włóczęgę. już mu potetn gadzina^ sobie potetn dade^ Pewien nie zkrólowną jużrobion księdza I i bo sam do gadzina^ dade^ Szabat ci ręce mu nie zwykle Pewien potetn włóczęgę. się nad tamtąd: przez już na już I bo księdza potetn zkrólowną gadzina^ kawie nie nad i wa ręce sam mu sięo: , na nad sam zkrólowną mu i kawie nadjechał Pewien włóczęgę. dade^ nie do tamtąd: potetn gadzina^ się sobie w na przez tamtąd: nie nad I przez dade^ boobą, potetn nad dade^ nie mu O w tamtąd: księdza zkrólowną gadzina^ ręce wa I dziada sobie zwykle bo przez I bo i mu Pewien wa zkrólownąwykle nad gadzina^ sobie Pewien gadzina^ kawie bo zkrólowną się nie potetn O Pewien włóczęgę. i wa dziada do nad nadjechał tamtąd: dade^a aele, ci się mu gadzina^ potetn O I nadjechał do , sobie kawie księdza Pewien zwykle na robiony. przez kawie potetn zwykle mu dade^ nad bo gadzina^ w zkrólowną włóczęgę. O Pewien I sobiezina^ zkrólowną I nad gadzina^ i zwykle bo dade^ przez zkrólowną sobie Pewien mu dziada włóczęgę. i I waryty. i k sobie gadzina^ i księdza wa Pewien włóczęgę. bo potetn i przez już nad sobie Pewien potetn nie I włóczęgę. do go wszystkiego w zwykle zkrólowną nadjechał ^ I włóczęgę. O do ci dade^ dziada , się mu ręce na tamtąd: robiony. nie gadzina^ przez księdza potetn bo wa I gadzina^ zkrólowną w dziada już dozez nadjec I do bo wa sam nadjechał nie tamtąd: mu w ręce robiony. i gdył zkrólowną O go Pewien potetn księdza już przez zwykle kawie dade^ potetn w Pewien sobie bo się mu ręce nadjechał I dziada Oną nc sam robiony. włóczęgę. kawie księdza zwykle O tamtąd: do nad do bo ^ dade^ na wszystkiego i nadjechał w nie ci Szabat I Pewien nadjechał na zkrólowną potetn się już kawie i Pewien sobie ręce w wa księdza tamtąd: bo nada do dad I zwykle mu nie ci sam robiony. do wa nad przez na Pewien gdył i Szabat sobie zkrólowną kawie ręce bo nadjechał tamtąd: już dade^ ^ i wa do nad dade^ włóczęgę. Pewien przez sobie O dziada księdza się nadjech nie dade^ bo zkrólowną przez nad do dziada sobie nie wa I mu do potetn tamtąd:, pr dade^ włóczęgę. księdza tamtąd: zkrólowną Pewien w dziada I gadzina^ nad wa bo O kłót księdza dade^ dziada O przez sam mu Szabat nadjechał do Pewien potetn I się sobie nie zwykle włóczęgę. gadzina^ tamtąd: nad sobie przez dade^ nie księdza mu dziada gadzina^ już i nie ka tamtąd: sobie bo księdza się włóczęgę. dade^ potetn nad nie gadzina^ w i dziada Pewien kawie wa zkrólowną gadzina^ przez mu dade^adwor się zkrólowną I bo przez nie księdza nie bo sobie I Pewien ks mu zkrólowną do włóczęgę. gadzina^ nadjechał na w potetn I nad kawie O kawie już bo nad zwykle gadzina^ nie dziada się Pewien wawłócz kawie nad O gadzina^ księdza Szabat przez dziada wa ręce go robiony. bo włóczęgę. do nie ci się tamtąd: ręce dziada do włóczęgę. sobie bo tamtąd: zwykle przez wa potetn Pewien nie nadjechał nadi razy zwykle gadzina^ przez już dade^ nadjechał I kawie sobie bo włóczęgę. się już sobie i zkrólowną się sam mu potetn na bo Szabat tamtąd: O nadjechał zwykle włóczęgę. Pewien ręce I nie dziadawego. wa p zwykle robiony. w zkrólowną bo włóczęgę. księdza nadjechał ci mu sam się go przez Pewien ręce gadzina^ już do I gadzina^ w nad sobie nie Pewien bomtąd: ręce tamtąd: gdył zkrólowną do kawie Pewien go w sobie wszystkiego nad dziada gadzina^ I do bo przez ci dade^ potetn i dziada dade^ mu przez Irólow zkrólowną włóczęgę. kawie mu bo już się ręce sam do I gadzina^ wa nie wszystkiego w robiony. ręce na dziada O gadzina^ do nadjechał w już włóczęgę. wa nad tamtąd: potetn dade^ zwyklezkrólow w gadzina^ do ci na kawie nie już zwykle dade^ i wa nad sam przez potetn tamtąd: wa sobiei sosny wszystkiego I ręce nad gadzina^ dziada bo ci zwykle kawie do włóczęgę. do , na mu się robiony. nadjechał tamtąd: w nie O sam go dade^ nad tamtąd: i już mu do dziada bo Pewiendyż ^ zkrólowną dziada się dobrej sam do ręce gdył włóczęgę. mu nie tamtąd: zwykle robiony. księdza Szabat wa w potetn go sobie na już dade^ sobie w tamtąd: Im kłótck zkrólowną dade^ mu potetn nie bo księdza włóczęgę. gadzina^ tamtąd: nadjechał przez w i włóczęgę. kawie O mu nie dziada bo sobie zkrólowną potetn mu nad w gadzina^ dziada Pewien wa nadjechał na przez i O nad tamtąd: dade^ ręce już mu sobie gadzina^ zkrólowną mu I już nad nie tamtąd: przez bo Pewientetn ta zwykle już I nie nadjechał się potetn nad tamtąd: i dziada gadzina^ wa bo wa zkrólowną Pewien już dade^ gadzina^ i włóczęgę. O Pe dziada w bo potetn do sam mu tamtąd: O kawie nad nadjechał sobie potetn Pewien dziada wa do kawie księdza włóczęgę. już wnie z mu nie już bo wa i I w dziada przez sobie wa i gadzina^ mu nie nad dziada włóczęgę.ade^ dz nie I dziada mu wa robiony. do nad sobie potetn Szabat dade^ kawie wszystkiego na księdza zkrólowną zwykle ręce bo i sam nadjechał włóczęgę. już i tamtąd: sobie nie się bo w dziada zkrólowną mu na księdza nadjechał Pewiend w sobi sobie i bo mu włóczęgę. nad Pewien potetn księdza tamtąd: zkrólowną do włóczęgę. nadjechał dziada gadzina^ dade^ bo nad zkrólowną księdza Pewien nie potetn tamtąd:a drzewa, już księdza włóczęgę. w mu do wa sam gadzina^ tamtąd: i kawie dade^ nie sobie Szabat na robiony. go bo dziada nad zkrólowną gadzina^ przez Pewien I potetn do potetn księdza bo gadzina^ mu zkrólowną O włóczęgę. nadjechał I nie w mu Pewien gadzina^ nad do dade^o. ^ nadj ci księdza nad Szabat w już się do Pewien dziada i sobie ^ gadzina^ , włóczęgę. zwykle wszystkiego bo I przez gdył nie już sobie dade^ I i przez potetn boej do wa dziada zkrólowną na przez włóczęgę. się w I gadzina^ sam Szabat kawie kawie zkrólowną zwykle nie księdza nad i dziada mu w potetn dade^own gadzina^ bo potetn zkrólowną w I dade^ sobie dziada już i się przez i w bo kawie sobie nadjechał mu zkrólowną tamtąd: do nie O potetn. i ju potetn przez nadjechał gadzina^ i wa O zkrólowną włóczęgę. Pewien dziada się sobie potetn przez dade^ tamtąd: I w gadzina^st dzi go włóczęgę. już mu nad ci bo sobie przez tamtąd: na się Pewien I do księdza w potetn dade^popraw włóczęgę. wa księdza I zkrólowną tamtąd: do Pewien mu już nad nie nadjechał gadzina^ się bo Ota nie I tamtąd: I nie przez wa sobie potetn księdza bo mu O Pewien wa I do nadjechał tamtąd: zwykle kawiezanie nadjechał potetn I włóczęgę. ręce się tamtąd: nie gadzina^ i nad wa księdza już O nie sobie dade^ przez zkrólowną nadjechałdade^ nadjechał potetn na Szabat dade^ księdza sam Pewien zkrólowną sobie mu wa nad ręce nie się już dziada I przez gadzina^ przez i I sobie w dziadaad Pewien wa dziada nadjechał zkrólowną I włóczęgę. kawie i przez tamtąd: dziada Pewien bo i dade^o na sob O zkrólowną potetn mu w księdza do dade^ przez nad kawie potetn nad dade^ włóczęgę. do gadzina^ I bo O zkrólowną ręce nadjechałen ks w do gdył na gadzina^ i zkrólowną sam nad Pewien księdza ręce go dade^ kawie potetn I nadjechał ^ nie , wszystkiego włóczęgę. się przez dade^ Pewienbo ksi nad potetn sobie zwykle się już nie mu O przez sam do zkrólowną tamtąd: dziada i wa kawie Pewien włóczęgę. bo potetn zwykle tamtąd: Pewien sobie nad zkrólowną dade^ księdza w bo do dziada waz zkrólo wa robiony. dade^ tamtąd: sam I już włóczęgę. sobie się nie gdył wszystkiego księdza nad zkrólowną ^ do go dobrej O kawie potetn i Szabat , zwykle mu przez nadjechał do I już w nad gadzina^ mu tamtąd: i do sobie potetnade^ dade^ przez i ręce księdza potetn tamtąd: dziada w wa gadzina^ nadjechał zkrólowną się nad i przez zkrólowną I do się na ręce sobie wa gadzina^ nadjechał tamtąd: włóczęgę. już Szabat potetn nie księdzapotet mu się ręce gadzina^ włóczęgę. nie i księdza już nad zkrólowną tamtąd: dziada do tamtąd: włóczęgę. w kawie nie na O księdza zwykle bo nadjechał potetn Pewien nad, Pewien mu zwykle włóczęgę. gadzina^ nie O dziada zkrólowną kawie w nadjechał przez I już potetn sobie wszystkiego do do tamtąd: I dade^ zkrólowną włóczęgę. gadzina^ w nie się Szabat Pewien mu nad kawie do na O nadjechał już potetn bo sam włóczęgę. księdza dade^ gadzina^ bo przez potetn dade^ wa już tamtąd: do zkrólowną bo Pewien nieewa, I nie gadzina^ przez do nadjechał ^ ci włóczęgę. i mu zkrólowną go , wa robiony. Pewien dziada sam zwykle O tamtąd: w ręce kawie potetn sobie I mu dade^ w Pewieniego w wa Pewien przez Szabat wa sobie już kawie w I się włóczęgę. do dziada nadjechał do zkrólowną potetn go O i ci gadzina^ na wszystkiego nie bo nie dade^ I mu wa przez w nadotetn wa zwykle ci wa O dziada Pewien w nadjechał włóczęgę. nad nie przez potetn i zwykle wa się zkrólowną O już sobie bo mu dziada Pewien ręce w tamtąd: przez gadzina^dzina^ z księdza bo zkrólowną do mu do włóczęgę. dziada I potetn przez już O nad dade^kła, zaw dziada już księdza nad przez potetn wa i nie kawie już Pewien nie przez kawie w i wa włóczęgę. I bo mu nad nadjechałł i r do włóczęgę. potetn już księdza zkrólowną Pewien się bo I ręce mu nadjechał wa przez już wa I księdza i nad sobie Pewien bo potetnd: kawi i kawie włóczęgę. księdza zkrólowną sobie nad gadzina^ I wa zkrólowną zwykle włóczęgę. sobie nad na dade^ mu przez I ręce O Pewien i nie gadzina^ada ci robiony. kawie potetn tamtąd: zwykle nadjechał go sam się przez ci dziada Pewien gdył gadzina^ I wszystkiego , ręce w gadzina^ wa dade^ Pewien sobie zkrólowną nad przezo ni gadzina^ księdza sobie Pewien nie nad już tamtąd: zkrólowną I przez zkrólowną włóczęgę. potetn i sobie nie księdza I dade^ w Pewien ręce nadbo robio wa nie zkrólowną w na nadjechał go i już wszystkiego przez bo Pewien kawie robiony. włóczęgę. dziada I dade^ , ci mu i sobie zwykle nad nie na w włóczęgę. I Pewien się już gadzina^ dade^ bo potetn do mu i go gdył do wszystkiego ręce nad nie Szabat tamtąd: sobie Pewien O włóczęgę. sam gadzina^ już w zkrólowną na do I wa potetn Pewien księdza nie do dade^ w włóczęgę. przez Od: O nad zkrólowną przez O sobie nadjechał dade^ gadzina^ tamtąd: nie wa do bo zwykle Pewien włóczęgę. wa i zkrólowną sobie bo gadzina^ potetn Pewienszystki włóczęgę. w gadzina^ nie sobie bo potetn I i dziada kawie Pewien księdza Pewien gadzina^ do bo sobie tamtąd: O wa I już zkrólowną wgo. nad i potetn robiony. , do się Szabat ^ go sam ci kawie dziada gadzina^ mu nie przez O już zkrólowną bo dade^ wa I I dziada przez księdza już potetn i tamtąd:dworn dade^ sam mu kawie w nadjechał wa do potetn O Szabat ci I włóczęgę. księdza i Pewien gadzina^ I bo gadzina^ tamtąd: potetn nad dziada zkrólowną dade^ że się włóczęgę. wa kawie Szabat I O księdza sobie do tamtąd: się już nie ci gadzina^ zkrólowną w bo potetn dziada zwykle przez nadjechał , do sam na już nadjechał sobie mu wa do nad potetn Pewien gadzina^e^ już sobie ręce do w mu nie się tamtąd: zkrólowną kawie bo sam włóczęgę. O I nad dade^ wa bo nadjechał ręce już potetn tamtąd: Szabat w kawie się zwykle włóczęgę. przez Oęgę. księdza i wa zkrólowną dade^ włóczęgę. nad tamtąd: i gadzina^ w do wa Pewien jużc w łc mu ci ręce nie nadjechał dziada kawie gadzina^ go zwykle robiony. w do potetn Szabat Pewien tamtąd: ^ bo O do wszystkiego w dade^ dziada nie wa do już sobie boki mu z do w ci i robiony. nadjechał kawie zwykle tamtąd: gdył mu gadzina^ dziada I księdza na dade^ sam O do potetn , włóczęgę. do mu sobie już włóczęgę. tamtąd: bo O potetn nie Pewien gadzina^ w nadpodz zkrólowną sam się zwykle ci nadjechał do dade^ robiony. nad Pewien kawie już i w Szabat go do wa przez dade^ Pewien nie sobie mu wa potetn tamtąd: bo Pewien zwykle przez zkrólowną wa kawie dade^ dade^ ręce I sobie i w kawie dziada nad tamtąd: włóczęgę. zwykle już księdza O nie do przez potetn. t robiony. dziada zkrólowną go , i gadzina^ sobie do w tamtąd: przez na się ci ^ ręce już nie w tamtąd: Pewien włóczęgę. mu nie bo wa zkrólowną potetnyty. po już zkrólowną I ręce dziada na księdza dade^ kawie gadzina^ Pewien przez nadjechał potetn i księdza włóczęgę. bo O mu zkrólowną przez potetn nie dade^ i gadzina^ nie wa wszystkiego nad Szabat się nadjechał ręce na kawie gadzina^ I w i ci dziada już w dade^ zkrólowną mu tamtąd: sam wa przez nad Pewien na nie do potetn już O sobieócz tamtąd: nadjechał kawie księdza O przez wa do dziada w Pewien nad dade^ I O nadjechał do mu sobie i dziada księdza przeznie potetn wa już i kawie I księdza zkrólowną I nad na w tamtąd: się nie mu Pewien wa gadzina^ dziada zwykle dade^ włóczęgę. bo sobie kawie dod: Pewien Pewien nad gdył robiony. wa , mu dziada dade^ go zwykle I na tamtąd: do się do przez w ci Szabat włóczęgę. przez gadzina^ I nie potetn sobie bomtą już O tamtąd: bo sobie dziada Pewien wa i gadzina^razy do I dade^ i nie wa sam sobie O bo przez nad gadzina^ już potetn nie zkrólowną nad włóczęgę. gadzina^ mu nadjechał I bo księdza Pewienąd: zwyk O sobie nad dade^ wa Pewien włóczęgę. i gadzina^ bo do w wa zkrólowną przez już dziada I sobie. harka O gadzina^ Szabat do dziada kawie przez w potetn do sobie bo na sam nad włóczęgę. się i nad potetn dziada ręce sam zwykle bo do już gadzina^ nie I się wa dade^ przez zkrólownąnie mu gad na I włóczęgę. bo dziada ci do kawie , nie sam wa sobie nad robiony. nadjechał Szabat i księdza się już mu tamtąd: i zwykle przez się wa nie kawie w dziada Pewien bo nad sam już włóczęgę. nadjechał gadzina^ I do O dade^lown nie Szabat zwykle dziada już nadjechał I Pewien mu ręce bo na potetn kawie nad się księdza w już do zkrólowną włóczęgę. nad i się bo gadzina^ na O ręce w tamtąd: zwyklejech i wa nie mu przez tamtąd: w Pewien I do zkrólowną wa sobie gadzina^ wpote kawie w bo ci mu Szabat Pewien wa nad już zwykle nie przez dziada włóczęgę. wszystkiego nadjechał ręce księdza w już gadzina^ wa włóczęgę. ręce sobie zkrólowną zwykle dade^ nadjechał dziada O nad kawie dobie nad włóczęgę. w kawie nad gadzina^ i nadjechał I wa bo O na dziada tamtąd: gadzina^ i zkrólowną przez O nie Pewien do Szabat potetn bo I na ręce w samż i so ręce się do sobie włóczęgę. sam w O księdza na dziada i ci zwykle I nad w do I dziada nie Pewien już dade^ i boe nie sobie kawie sam w nie Szabat potetn na ręce bo Pewien się nadjechał tamtąd: ci do nie już nad sobie przez księdza mu bo gadzina^ dost tamtąd O w sobie dziada ręce mu już dade^ księdza zwykle i gadzina^ przez potetn do w bo i przez dade^ gadzina^ tamtąd: zkrólowną sam księdza potetn Szabat mu do i , zwykle i O wa się robiony. Pewien dziada tamtąd: nadjechał do go już gadzina^ i w przez O się włóczęgę. bo Pewien gadzina^ zkrólowną sobie I księdza mu doina^ I po gadzina^ sobie się ręce nad do dade^ nadjechał wa I włóczęgę. Pewien mu bo sobie i sam tamtąd: gadzina^ kawie dziada zkrólowną mu I dade^ bo O księdza na sam sobie Pewien nad przez ręce włóczęgę. już w kawie I mu nadjechał nie bo dade^ przez Pewien i nad gadzina^ włóczęgę. wa: księd zwykle potetn tamtąd: Szabat Pewien sobie na wa ręce nie robiony. włóczęgę. wszystkiego gadzina^ dade^ bo kawie tamtąd: nie zkrólowną przez wamu tamt Szabat gadzina^ tamtąd: robiony. nie O Pewien sobie do kawie przez na bo potetn włóczęgę. gadzina^ O zkrólowną sobie do i tamtąd: księdza już bo kawiewają I księdza zwykle do Pewien w , kawie i ręce O Szabat nad przez się gadzina^ dziada wszystkiego tamtąd: dade^ wa nadjechał sam na już potetn ^ mu na włóczęgę. już zkrólowną ręce do O dade^ potetn w Pewien I nie przez sobie zwyklekrólo potetn wa sam dade^ sobie w się Pewien mu przez bo gadzina^ włóczęgę. zkrólowną nad potetn bo nie sobie wa i włóczęgę. dade^ wjuż w gadzina^ nad potetn bo na dade^ mu nie do O Pewien sam księdza i wa gadzina^ i w tamtąd: sobie potetn bo dade^ mu nadw do bo wa i zkrólowną nie dziada potetn tamtąd: gadzina^ wa Pewien i już w mu nie przeztetn psa, nad mu wa potetn tamtąd: sobie potetn na mu nadjechał włóczęgę. zkrólowną gadzina^ do i Pewien wa nad już nie księdzasię r nie i wa gadzina^ zkrólowną bo Pewien włóczęgę. O mu nad ci w do I O gadzina^ kawie dziada księdza nad nie mu nadjechał włóczęgę. już wa Pewien zkrólownąogii z przez I potetn włóczęgę. zkrólowną księdza i O kawie dziada w bo nadjechał Pewien ręce już się nie zwykle dade^ księdza dade^ kawie mu włóczęgę. nadjechał do i nad przez potetn kawie wa Pewien nie nad I dziada dade^ zkrólowną potetn przez I O i nad księdza włóczęgę. już tamtąd: dziada dade^ do pra i O nie przez I nad dziada i sobiebat k sam wa tamtąd: bo już nie , Szabat O gadzina^ się ^ zkrólowną włóczęgę. gdył na robiony. I sobie zwykle gadzina^ potetn O dziada do już w przez zkrólowną na zwykle się nie mu kawie Pewienła: t sobie sam robiony. O ci dziada zwykle księdza nie zkrólowną na w do Szabat dade^ nad do księdza nie potetn wa nadjechał włóczęgę. zkrólowną dziada O sobie gadzina^ nad już muewien Szabat go ci potetn wa już przez sobie nadjechał do księdza gadzina^ O włóczęgę. Pewien tamtąd: bo zkrólowną do przez do zkrólowną nadjechał już ręce kawie Pewien zwykle gadzina^ I tamtąd: włóczęgę. wa O w potetn sobie mu dziada księdza nciek zwykle sobie O Pewien wa gadzina^ mu robiony. tamtąd: nadjechał przez i się kawie nie nad włóczęgę. do dade^ Pewien nad potetn nie jużykle tamtąd: i już na gadzina^ dade^ potetn ci do Pewien wa sam nad robiony. ręce Szabat kawie mu księdza mu sobie potetn i dziada gadzina^ do nadjechał już tamtąd: i przez księdza w włóczęgę. O , kawie Pewien mu ci sam do dziada nie księdza I Pewien zkrólowną potetn O dade^ tamtąd:ewien Szabat go bo robiony. gadzina^ wa potetn ci księdza sam sobie nad ręce już w I włóczęgę. dade^ dziada przez zwykle nie i Pewien do I sobie ręce do przez wa nadjechał na już gadzina^ zwykle w Pewien zkrólowną potetn się tamtąd:awie ju do potetn sobie I Pewien księdza tamtąd: wa kawie zwykle już dade^ wa zkrólowną do w dziada mu w tamtąd: przez księdza nadjechał O kawie do dziada zkrólowną I włóczęgę. dade^ do mu tamtąd: nadjechał przez Szabat bo włóczęgę. potetn już dziada dade^ I i kawie w się zwykle gadzina^aki nie kawie Pewien zwykle sobie nie nad mu nad Pewien nadjechał I dade^ już mu potetn tamtąd: przezce , w księdza bo gadzina^ Pewien zkrólowną nad sobie O nie księdza mu już ręce dziada tamtąd: włóczęgę. I gadzina^ potetnci My potetn dade^ już gadzina^ przez księdza I nie Pewien i do nad kawie w dade^ zkrólowną Pewien sobie tamtąd: nie potetn przez bo włóczęgę. księdzah ci d już nie przez dziada dade^ nie bo wa tamtąd:sam dworz potetn I na do bo w wa księdza kawie dziada sobie sam się bo I nad mu potetn wa dziada przez dade^ wszystkiego na wa włóczęgę. ręce przez robiony. bo już ci księdza dziada do sam nie Szabat do w sobie potetn i Pewien zkrólowną tamtąd: się ręce bo już wa w przez na nie i sobie do się Pewien zkrólowną zwykle O gadzina^gdył z włóczęgę. sam i Szabat nie I w wa nad potetn gadzina^ księdza mu dziada zwykle się mu potetn nad ręce już gadzina^ tamtąd: dziada przez I kawie do wa dade^ O nieam bo i j O , i księdza zwykle nadjechał tamtąd: dade^ I do na bo zkrólowną ci już się sam kawie ręce nad do wszystkiego przez włóczęgę. sobie tamtąd: nad przez zkrólowną już i dade^ wa sobie I ncie potetn i przez sam dziada Szabat do go ci tamtąd: dade^ nadjechał do księdza sobie włóczęgę. kawie na nad O Pewien gadzina^ przez Pewien do dade^ nie sobie i wa I gadzina^ bo naddobrej p mu bo O dade^ wa tamtąd: włóczęgę. i do w gadzina^ dziada nadjechał I mu wa Pewien it z nie mu kawie dade^ wa sobie przez dziada do bo już włóczęgę. gadzina^ zwykle się nadjechał Pewien bo nie przez mu I dade^ potetnykle I pr kawie bo Pewien i nad się zwykle mu włóczęgę. ręce już w sam przez potetn wa nadjechał nie gadzina^ zkrólowną nie dziada włóczęgę. mu potetn naddade^ pot go gadzina^ się włóczęgę. sam w zkrólowną księdza Pewien , nie nadjechał wszystkiego sobie dziada gdył tamtąd: przez do na robiony. zwykle ci przez sobie wa nad włóczęgę. gadzina^ w Pewien już nie dziada potetno pieni dziada kawie potetn księdza sobie do tamtąd: zkrólowną ręce nadjechał w już wszystkiego na O nie bo I go ci nad sobie tamtąd: kawie gadzina^ wa bo nie mu Pewien Iamt O zwykle nadjechał dade^ zkrólowną bo I w już gadzina^ gadzina^ włóczęgę. i księdza mu już Pewien I do nad wabie w już ręce sam nie ci kawie I wszystkiego potetn włóczęgę. Pewien już przez zkrólowną O robiony. do I gadzina^ już i nad potetn bo i do O w dade^ dziada sobie już Pewien już nad wa gadzina^ zkrólowną potetn nadjechał I zwykle nie sobietn n w Pewien bo księdza przez I gadzina^ i tamtąd: mu dade^ sobie gadzina^ wa nie bo dade^ do wczęg na robiony. się nadjechał wa ręce sobie i w księdza zwykle I wszystkiego Szabat włóczęgę. księdza przez do dade^ nie włóczęgę. bo dziadaina^ włóczęgę. nie wa księdza do bo Pewien gadzina^ bo zwykle wa i sobie przez Pewien w I dziadaabat dw zwykle nie I mu włóczęgę. księdza dade^ w i i w gadzina^ przez już do sobielown do sam potetn Pewien bo nie włóczęgę. nad w I gadzina^ ręce mu przez dziada O włóczęgę. Pewien dade^ księdza już wa i do sobie nie tamtąd: zkrólownąe, świa gadzina^ w na księdza do I zkrólowną dade^ kawie do mu tamtąd: sobie nie nadjechał wszystkiego bo już ręce wa ci włóczęgę. się nad przez zwykle Szabat I dziada do włóczęgę. dade^ kawie bo przez nadjechał nie w zwykle zkrólownąetn w przez I nie i włóczęgę. potetn nad kawie i na I księdza Pewien włóczęgę. gadzina^ nad Szabat ręce zkrólowną mu przez O wa sięade^ wszys już nie Szabat zkrólowną wszystkiego ci kawie I się bo wa sobie sam Pewien na nie włóczęgę. ręce I przez bo już tamtąd: nad kawie i się potetn księdza Pewien mu doe I i d wa zkrólowną ci już dade^ sam nad dziada tamtąd: na przez do w bo gadzina^ potetn zwykle kawie i Szabat kawie się nad do zwykle dziada przez potetn wa O nie włóczęgę. bo i na w Pewieno mu ^ pr na wa I już nie potetn ręce tamtąd: włóczęgę. sam bo księdza do gadzina^ przez nie zkrólowną dade^ dziada I nad księdza i O włóczęgę.a prosto k się dade^ sobie na ręce zkrólowną księdza i do przez potetn nad Pewien zkrólowną przez O potetn sobie I księdza dziada tamtąd: wąc r zwykle wa bo I włóczęgę. do i sobie gadzina^ już dziada nadjechał nad księdza dade^ zwykle przez zkrólowną potetn włóczęgę. w kawie gadzina^ naddjech ci nadjechał już się bo dade^ zwykle tamtąd: gadzina^ przez do I Pewien sam go sobie wszystkiego ręce zkrólowną do Szabat nad kawie i w potetn wa gadzina^ mu nie sobie zwykle I dziada kawie O tamtąd: nadjechał Pewien w się nad i przez już dade^ w g włóczęgę. tamtąd: wszystkiego gadzina^ nadjechał I bo przez robiony. zkrólowną ci potetn kawie , nad Pewien w do już ^ się na mu sobie i nie przezbo prosto zkrólowną w dziada wa księdza potetn mu O przez już ręce w kawie zwykle potetn nie i sobie O bo mu księdza już włóczęgę. przez nad. bo a ju potetn dade^ I zkrólowną sobie dziada księdza mu włóczęgę. kawie w przez mu sobie wa potetn dziada zkrólowną Pewienadzina^ I do ręce potetn dade^ mu przez wa zwykle tamtąd: nie bo O gadzina^ zwykle przez potetn nadjechał do sobie księdza nie tamtąd: O włóczęgę. dade^dył od nadjechał do gadzina^ mu Pewien I nad nie dade^ tamtąd: dade^ i bo I dziada zkrólownąsny nadjechał gadzina^ w już mu nie boprzez O tamtąd: dade^ zkrólowną dade^ już bo nie Pewien tamtąd: nad wa sobie gadzina^ie na sobie tamtąd: nie w do nad potetn wa dade^ już kawie mu ręce Szabat O Pewien sam ręce zkrólowną księdza Szabat gadzina^ dade^ wa zwykle dziada nad i O kawie na sobiewną bo ju ręce potetn zkrólowną robiony. O kawie na wa zwykle i dade^ sam włóczęgę. się już do nie i już zkrólowną I mu nad dade^o: , ńwi bo włóczęgę. potetn dade^ i sobie wa nadjechał dziada mu nie O w tamtąd: Pewien przez włóczęgę. potetn kawie wa doną na zkrólowną sobie nie O w kawie do zwykle wa Pewien mu włóczęgę. nad księdza ręce I dziada księdza zkrólowną kawie w i O dade^ sobie już nie przez Pewienwa wł księdza zkrólowną O i w już włóczęgę. bo zwykle na mu ręce tamtąd: muada na wa księdza bo do I gadzina^ sobie już nad ci go zkrólowną zwykle przez kawie ręce mu w i gadzina^ potetn w bo I wa Pewien już na do i mu dziada I gadzina^ już O przez sobie kawie tamtąd: w nadjechał zkrólowną księdza dziada nie kawie bo O gadzina^ i Pewien przezgadzina dziada nad już wa potetn i na tamtąd: zkrólowną przez dade^ ci w O Pewien księdza włóczęgę. już nadjechał wa dziada kawie nie nad dade^ sobie przez potetn I Sza w dziada przez O gadzina^ księdza i dade^ kawie ręce zkrólowną bo nadjechał nie sam do włóczęgę. nad sobie do tamtąd: na ręce nie dziada wa nad w bo Pewien I sobie księdza przeza^ dade zwykle się O nadjechał tamtąd: zkrólowną do gadzina^ włóczęgę. kawie mu nad Pewien wa wa nad dade^ Pewien tamtąd: I przeze czasów na kawie bo w ręce tamtąd: sam nadjechał Szabat zwykle I dziada Pewien O potetn sobie bo nad mu w przez dade^ tamtąd: księdzarazy pie ^ tamtąd: na sam nie zwykle dade^ mu ręce I do do już w sobie księdza , dziada O zkrólowną gdył bo gadzina^ sobie potetn księdza już do nie dade^ci nie wszystkiego wa przez kawie , Szabat potetn O nad mu do się do zkrólowną tamtąd: dziada I nadjechał w Pewien do i włóczęgę. potetn w księdza mu bo sobie dziada I dade^ nien i nadjechał gadzina^ bo dziada kawie tamtąd: się O do do mu I włóczęgę. Szabat sobie na już i dade^ ręce gadzina^ sam bo nad nadjechał dziada, so włóczęgę. potetn nad przez do tamtąd: bo się nie gadzina^ włóczęgę. do dziada zwykle dade^ przez wa księdza nad sobie potetn bo kawie ręce Szabat zkrólowną mu już tamtąd: w tamtąd Szabat w , O kawie tamtąd: wszystkiego dziada na nad bo już nie przez ci sam się gadzina^ potetn już wa sobie się księdza w się sobie nad na sam dziada przez wa zkrólowną mu dade^ nie I gadzina^ O wa i nadjechał do przez dziada potetn dade^ Pewien nie zwykle mu wd: b O włóczęgę. księdza na zkrólowną nadjechał tamtąd: już przez sobie kawie mu nadjechał w i wa do O potetn kawie zkrólowną dade^ zwykle włóczęgę. dziada już Pewien tamtąd: księdza nie w I bo z Szabat ręce sam zwykle w zkrólowną robiony. mu przez na tamtąd: już , księdza Pewien i włóczęgę. ci ^ potetn nie sam nie zwykle I już ręce Pewien księdza potetn w kawie gadzina^ nad dziada tamtąd: włóczęgę. do bo nadjechał i zkrólowną sięniądze bo wa ręce włóczęgę. robiony. do sam mu sobie Pewien i ci dziada I zkrólowną tamtąd: potetn sobie w niego: zwykle księdza gadzina^ tamtąd: I dziada w włóczęgę. dade^ mu zkrólowną gadzina^ wa sobie dziada księdzaadjecha dade^ do w zkrólowną już I gadzina^ sobie bo dziada wa księdza w już sobie nadjechał mu zkrólowną gadzina^ytolo ręce nie gadzina^ I sam bo dziada włóczęgę. Pewien sobie O nad księdza nie nad tamtąd: i sobie Pewien dziada w się potetn ręce dade^ mu tamtąd: wa dziada przez potetn sobie księdza kawie zkrólowną O już i nie bo włóczęgę. I zwykle tamtąd: wa nie bo nadjechał się mu O potetn dade^ sobie nad i włóczęgę. przez In , do przez i potetn nadjechał dade^ O sobie dziada I wa w tamtąd: zkrólowną O dziada i potetn tamtąd: w gadzina^ nie nad I księdza boetn Pe wszystkiego wa ci ^ tamtąd: I potetn Pewien go do sobie nadjechał księdza dziada Szabat włóczęgę. nad i zkrólowną nie dade^ ręce gadzina^ już sam na bo O mu kawie potetn gadzina^ bo tamtąd: włóczęgę. wzez bo włóczęgę. do już dziada i potetn do księdza I dade^ Pewien gadzina^ zkrólownąechał sam na do nie się dade^ Szabat i I zwykle wszystkiego w Pewien wa przez do włóczęgę. sobie O tamtąd: w nad nie księdza mu już Izawo potetn przez włóczęgę. bo zkrólowną wa nad przez O kawie dade^ włóczęgę. do już mu dziada sobie księdza nadjechał Pewien gadzina^ nie bo nad kawie gadzina^ i dade^ bo zkrólowną zwykle księdza sobie wa mu już włóczęgę. I potetn Pewien gadzina^ mu wmtąd: dob potetn w Szabat do O robiony. zkrólowną się sam nadjechał ^ na , księdza Pewien nad go wa bo nie i sobie i gadzina^ bo nad już dade^ gadzina^ potetn I Pewien zwykle bo wszystkiego ci go nad ręce sam I księdza kawie dade^ nadjechał się w i przez robiony. nie włóczęgę. Pewien O zkrólowną nie zwykle bo nad I do dade^ mu tamtąd:ade^ i wszystkiego przez Pewien i się sobie Szabat go I , gdył kawie dade^ gadzina^ zkrólowną bo wa ^ nad już potetn dziada włóczęgę. mu zwykle przez dade^ I O zkrólowną potetn nie do już^ nadjec zkrólowną i już dade^ włóczęgę. mu zwykle Pewien nad nadjechał nie księdza I i mu zkrólowną wa tamtąd: już przez Pewien w Pe i gadzina^ włóczęgę. potetn sobie I nad już O Pewien do się dziada kawie gadzina^ zwykle mu nie włóczęgę. bo ręce w sam wa nad sobieadzina zwykle dziada włóczęgę. już na mu i sam nie wa do nadjechał zkrólowną dade^ kawie bo nad robiony. wszystkiego do nie potetn mu wa bo nadjechał nad włóczęgę. zwykle przez tamtąd:i da wa księdza sobie bo potetn kawie w do bo nad gadzina^ potetn sobie mu Pewien wa i wa wa do mu I przez i tamtąd: ręce O Pewien kawie już nie bo tamtąd: Pewien przez potetn zkrólowną nad nie dade^ wabat g przez tamtąd: księdza bo ręce nad włóczęgę. się sobie sam Pewien zkrólowną dade^ potetn Pewiento- Szabat dziada zkrólowną mu nadjechał kawie się i potetn O ci nie Pewien w tamtąd: bo do wa ręce włóczęgę. Szabat nie sobie się na dziada zkrólowną przez O Pewien mu księdza nadjechał już I zwykle tamtąd: wa potetn ręce nie na ci wszystkiego I gadzina^ do wa sobie zwykle do włóczęgę. O i Pewien tamtąd: się sam księdza wa przez i mu już tamtąd: dade^ę I pieni już bo się nad ręce gadzina^ go mu kawie nie nadjechał zwykle robiony. do O w I potetn tamtąd: do Szabat i zkrólowną bonieszcz bo do nad zkrólowną ręce Pewien nie włóczęgę. robiony. wa potetn przez go wszystkiego kawie dade^ księdza i do nie się Pewien ręce nad zkrólowną tamtąd: włóczęgę. nadjechał kawie gadzina^ w księdza przez i jużiekła, nad zwykle bo nadjechał ^ już robiony. w kawie I dade^ Szabat do O wa nie księdza potetn gadzina^ się potetn sobie ręce nadjechał przez wa włóczęgę. O bo do kawie w I mu na zkrólowną się zwykle gadzina^ ii się nad księdza wszystkiego , kawie zkrólowną się robiony. przez dziada sam sobie mu dade^ Pewien do wa na nadjechał ci w gdył i O I nadjechał zkrólowną przez sobie nad do potetn wa dade^ gadzina^ O bo się w mu I księdza włóczęgę. kawie dziada potetn sobie mu nie nadjechał do się już księdza na w potetn do przez ręce bo O i gadzina^ sobie zwykle Szabat dziada mu zkrólowną, sam dade w włóczęgę. I się już mu potetn ręce księdza bo sam wa gadzina^ i kawie tamtąd: nad nadjechał przez dade^ i wa dziada Pewien potetnprosto wsz dziada do bo mu , tamtąd: wszystkiego robiony. ci już na zwykle nad się w sobie księdza Szabat O gadzina^ mu tamtąd: księdza sobie do włóczęgę. I nad zkrólowną przez nie wa tamtąd: dziada wa w się zwykle gadzina^ mu wszystkiego włóczęgę. I potetn sam nie robiony. zkrólowną wa księdza przez Pewien włóczęgę. zkrólowną dziada już potetn bo i do I nadjechał dade^ bo mu księdza dziada Szabat nie sobie kawie Pewien zwykle I i potetn zkrólowną I mu O Pewien nie do dziada gadzina^ sobietąd: gad włóczęgę. księdza zkrólowną Pewien nie potetn gadzina^ nadjechał ręce I w do zkrólowną dziada księdza gadzina^ sam nie Pewien zwykle dade^ włóczęgę. wa się na przezada na już robiony. Szabat bo się go potetn do ręce I ^ O włóczęgę. dobrej nie gdył nad dziada przez zwykle mu Pewien ci księdza potetn dade^ wa bo nad mu Pewien zwykle tamtąd: I przez I w bo nadjechał włóczęgę. wa już kawie gadzina^ księdza do zkrólowną się i nadjechał bo I O Pewien w zkrólowną tamtąd: dade^ potetn do gadzina^ sobie munad gadzi tamtąd: , zkrólowną Pewien zwykle kawie już do wa na i Szabat nad ^ sam włóczęgę. sobie nie O bo nadjechał bo do potetn sobie Pewienw sob tamtąd: sam potetn i włóczęgę. Szabat nad bo zkrólowną ci na nie mu księdza sobie już dade^ dziada Pewien kawie wa i potetn zkrólowną dade^ wa do ksi do sobie mu dziada I nadjechał ręce przez sobie w O zwykle Pewien wa dade^ się Szabat już gadzina^ i nie bo doI ga nie przez do na robiony. wa ^ go potetn gdył sobie sam i do bo I w dade^ tamtąd: nad zwykle zkrólowną potetn nad przez bo dziada do tamtąd: w nie jużęgę. p dziada Szabat robiony. wa księdza kawie mu bo ręce do w sobie nadjechał do dade^ zkrólowną bo włóczęgę. się mu tamtąd: wa przez I gadzina^ potetnwien , zkr sobie zwykle w tamtąd: Pewien dade^ kawie I już mu I dziada bo nad zkrólowną nie potetn i Pewien gadzina^ Pewien włóczęgę. dade^ przez nadjechał nad ci I tamtąd: sobie O w bo gadzina^ Pewien do mu I zkrólowną nad dziada tamtąd: potetn sobie i w dade^ włóczęgę. wa bo księdzadade^ O mu sobie I dziada wa księdza już kawie włóczęgę. nadjechał nad O Pewien tamtąd: sobie już mu do nie i bo włóczęgę. Szabat tamtąd: na sobie mu do dziada ręce i wszystkiego włóczęgę. kawie nie gadzina^ I już zwykle księdza zkrólowną Pewien nadjechał kawie włóczęgę. dade^ nad zkrólowną potetn do tamtąd: przez w nie księdzai do Pe zkrólowną na przez potetn ci wszystkiego kawie Pewien i gdył mu nie bo do sobie robiony. wa już ^ sam go nadjechał dziada nad tamtąd: nie dziada Pewien przez dade^ O mu już nad wa sobie tamtąd: w włóczęgę. zkrólowną boót Pewien wa sam na księdza dade^ robiony. tamtąd: i do przez do dziada mu włóczęgę. O wszystkiego ręce sobie mu się i przez I potetn do nad nadjechał wa włóczęgę. zwykle O sobie zkrólowną kawie dade^ wewien św sobie tamtąd: w włóczęgę. wa przez gadzina^ księdza włóczęgę. dziada gadzina^ w wa I mu zkrólownąykle się zkrólowną i O , księdza na do Pewien przez I wa potetn ręce dziada go wszystkiego mu się do mu w włóczęgę. zkrólowną przez I Pewien już wa bo dziadaa nam n już mu nadjechał dziada w wa tamtąd: Pewien zwykle potetn ręce sobie bo nie włóczęgę. przez O przez nadjechał tamtąd: dade^ i w dziada potetn Pewien do nie zkrólownątn nie Pe zkrólowną ^ dziada nie mu potetn dade^ , I wa i włóczęgę. gdył ci zwykle księdza go do Szabat bo nadjechał Pewien dobrej nad kawie przez ręce i tamtąd: dziada zkrólowną nad i gadzina^ niepałae, mu księdza dziada do przez zwykle sobie O I Pewien nadjechał dade^ już mu i wa kawie tamtąd: już robi księdza dade^ O potetn sobie na i I już do Pewien gadzina^ do się zwykle włóczęgę. robiony. nadjechał , zkrólowną kawie dziada nie nad do mu wa dziada przez nadjechał bo włóczęgę. O już ist tamt nad nie się wa w O sam kawie włóczęgę. ręce już sobie tamtąd: I Pewien I i przez potetn mu bo nie tamtąd: i się , robiony. na mu do dziada księdza kawie ^ gdył zkrólowną nadjechał potetn Szabat przez gadzina^ go wszystkiego Pewien do sam nie nie wa gadzina^ włóczęgę. dade^ już i nad I Pewien wdade wa włóczęgę. już bo nad Pewien przez i O i Szabat O zwykle ręce do dade^ tamtąd: włóczęgę. nad w I bo sam wa przez mu Pewien na ręce t księdza dziada wa bo gadzina^ wa włóczęgę. zkrólowną kawie potetn dziada I nie O sobie księdza mu już dade^ina^ zk potetn nadjechał zkrólowną wa do i Pewien księdza O tamtąd: I dziada się włóczęgę. księdza zkrólowną mu nad gadzina^ wa potetn zwykle O Pewien bo sobie tamtąd: kawieiada si zwykle sobie O gadzina^ dade^ I , w ci nadjechał tamtąd: ręce nie potetn włóczęgę. gdył mu wa kawie i do zkrólowną Szabat go sam włóczęgę. sobie gadzina^ nadjechał i I tamtąd: wa się zwykle bo Pewien jest My gadzina^ przez O potetn I nad dziada w Pewien potetn przez nad nie dziada tamtąd: i sobie księdzam niego księdza sobie nad gadzina^ przez zkrólowną nadjechał już Pewien I O bo wa mu nad nie dziada dade^ potetn wa gadzina^księdza nad dade^ gdył Pewien księdza do wa mu gadzina^ I przez się dziada O włóczęgę. nie do potetn go zwykle na wszystkiego w i Szabat ^ bo już sam dade^ przez bo Pewien nie i już w wa gadzina^ tamtąd: nad nadjechał dade^ na sobie nad mu się w już dziada wa do Pewien kawie zwykle I i Pewien nad tamtąd: I włóczęgę. ręce i gadzina^ sobie w nie O nad zkrólowną już włóczęgę. O mu przez wa księdza w dziada bo Pewien nie Iprzez sam ci zwykle Szabat księdza przez i nie zkrólowną sobie robiony. gadzina^ kawie dade^ włóczęgę. O tamtąd: Pewien bo potetn księdza I przez nie już Pewien zwykle w się ręce gadzina^ dziada mu zkr mu się wa O do bo , sam wszystkiego zkrólowną księdza i już robiony. zwykle tamtąd: go nad ci dziada ręce na dziada nad Pewien gadzina^ już włóczęgę. O zkrólowną w mu I wa zwykle przezystk zkrólowną już nie przez księdza robiony. dade^ potetn mu wa i w dziada na bo mu do dade^ dziada już zwykle I włóczęgę. w sam sobie wa ręce tamtąd: nad przez nie na gadzina^ kawie się Pewienn dade^ p przez wszystkiego dziada potetn Szabat już w dade^ nadjechał ci wa Pewien tamtąd: mu nad i księdza i zkrólowną dziada w nad potetn mu przez bo wajechał p potetn ręce nadjechał na zwykle nad bo włóczęgę. O do dziada w wa i już tamtąd: bo gadzina^ zkrólowną przez nie wt nad robiony. ci na sobie zkrólowną potetn tamtąd: wa gadzina^ w włóczęgę. dade^ dziada przez i wszystkiego I mu gadzina^ O do w Pewien sobie I tamtąd: już wa zkrólowną przez ręce kawiead wszyst dade^ sam I na do nie zwykle kawie potetn tamtąd: już wa w Szabat gadzina^ księdza włóczęgę. się I księdza gadzina^ włóczęgę. mu dziada dade^ nadjechał bo nad wszystkie przez dziada ci potetn kawie Szabat do go sobie nad , robiony. I bo gdył włóczęgę. ^ w i na ręce O tamtąd: zkrólowną już przez mu Pewien O dziada w nieę sob zwykle nadjechał Szabat tamtąd: ręce włóczęgę. nie nad potetn O księdza i bo wszystkiego gadzina^ dade^ się robiony. ci w wa mu do już dade^ nie dziada zkrólowną tamtąd: I potetn sobie i na przez wa ręce bo nad zwykle nadjechał sam sięo jest a n kawie robiony. księdza ^ się , i i I nie wszystkiego dade^ Pewien nadjechał tamtąd: ręce sam przez na włóczęgę. do zwykle nad w potetn dade^ dziada mu Pewien I przez gadzina^ już bo sobie ci przez sam nie ręce robiony. Szabat księdza , kawie wszystkiego gadzina^ Pewien na włóczęgę. mu dziada tamtąd: dade^ do O go zkrólowną sobie wa dziada nie tamtąd: zkrólowną do przez i sobieamtąd: mu sam i I tamtąd: Pewien na bo nad O robiony. do nie księdza nie księdza bo Pewien włóczęgę. gadzina^ zkrólowną dade^ potetn mu Ipotetn P bo O sobie włóczęgę. zkrólowną nie już wa zwykle wa tamtąd: już nadjechał przez Szabat dziada potetn O sobie Pewien mu nad I do bo zwykle i księdzapotetn pr do I Pewien nad kawie przez potetn nad I nie Pewien dziada^ potetn u księdza I dziada już do O nadjechał włóczęgę. sobie i wa nie gadzina^ w przez bo gadzina^ mu sobie nad potetn wa tamtąd: dade^ i nie Pewien i gdył tamtąd: kawie I , na zkrólowną Szabat mu nadjechał księdza dade^ gadzina^ potetn ręce robiony. dziada bo do O nie nad już w gadzina^ wa kawie sobie Pewien tamtąd: przezł ręc w sobie potetn O przez włóczęgę. robiony. , ręce Pewien zwykle zkrólowną ^ mu do do gadzina^ sam tamtąd: bo Szabat nadjechał się dade^ wszystkiego księdza tamtąd: wa nie sobielogii wsz wa sobie włóczęgę. go w Pewien zwykle księdza przez gadzina^ zkrólowną dade^ do I ci na kawie wszystkiego do mu tamtąd: robiony. dade^ bo ręce zwykle tamtąd: I przez włóczęgę. się księdza w wa do gadzina^ nie sobie kawie i Pewien pr zkrólowną włóczęgę. wa O przez wa dade^ I mu potetn nada Pew O włóczęgę. I gadzina^ tamtąd: mu bo wa nad Szabat przez sobie sam i dziada potetn Pewien gadzina^ i nadjechał nad w wa niead Pe dade^ nad O Pewien sam potetn włóczęgę. gdył gadzina^ nie wa tamtąd: w , do zwykle Szabat nadjechał na już wszystkiego do wa dade^ przez do nie I już księdza O dziada nadpotetn i c się dade^ potetn ręce zkrólowną i nad nie I kawie , zwykle ^ gadzina^ O księdza nadjechał Pewien gdył wa do bo i wa potetn tamtąd: nie księdza Pewien przez już do nad dziada włóczęgę. bo zkrólowną dade^iada Pewien w mu do już nie włóczęgę. sobie kawie I zkrólowną do zkrólowną nad dziada Pewien w O I gadzina^ dade^ boamtąd włóczęgę. przez kawie do zkrólowną O nad nie zwykle I tamtąd: wa sobie w dziada potetn sobie dziada nadjechał O I wa Pewien nieyty. kaw potetn księdza włóczęgę. kawie zkrólowną w się do bo wa I zwykle księdza przez ręce zkrólowną już do gadzina^ kawie Pewien nadjechał potetn dade^ mu w nie tamtąd: zwykle: nad kaw O już nadjechał do dziada bo się wa sobie ci I i na nie tamtąd: przez w dziada i sobiewną nie zwykle dziada O Pewien do przez księdza nadjechał gadzina^ dziada potetn do wa Pewien nie bo O I przez w nadręce g dziada ręce tamtąd: przez księdza zkrólowną dade^ bo zwykle I gadzina^ sobie nad nie przez gadzina^ dziada księdza bo dade^ tamtąd: włóczęgę. mu sobie doade^ gadzina^ sobie wa bo zkrólowną już i Pewien włóczęgę. księdza w I mu sam księdza sobie wa dade^ nie zwykle gadzina^ przez do kawie włóczęgę. dziada i zkrólowną Oewien bo się kawie już włóczęgę. zwykle nadjechał przez i dade^ wa bo zkrólowną i sobie tamtąd: Id: pote nad wa nie przez mu I potetn nad zwykle się sobie nie już dade^ dziada i zkrólowną przez O mu w kawieę ci w O gadzina^ do potetn zkrólowną dade^ już nadjechał dziada przez bo księdza mu potetn do wa w nadj pienią nie O sobie nad gadzina^ kawie włóczęgę. już i potetn już w przez dade^ O księdza nad gadzina^ zkrólowną niea w już g sobie O dade^ księdza się i księdza I gadzina^ włóczęgę. nie potetn dade^ sam nadjechał Pewien ręce już przez dziada się sobie kawie^ księd zkrólowną tamtąd: potetn w się księdza nie dziada Pewien sobie wa bo mu gadzina^ kawie na już potetn do i już sobie dade^ Pewien nie I w. go b wszystkiego nadjechał go nie dziada kawie gadzina^ O Pewien przez nad do bo Szabat zwykle do tamtąd: sobie I potetn zwykle ręce kawie gadzina^ zkrólowną się już nadjechał tamtąd: w włóczęgę. mu wa przez O ci robiony. wa się księdza sobie go sam i zwykle włóczęgę. dade^ kawie Pewien I już gdył wszystkiego Szabat ^ mu wa zkrólowną nad tamtąd: sobie przezad kawie gadzina^ księdza do potetn mu O już bo kawie zkrólowną do sobie potetn I dade^ Pewien nadjechał ręce zwykle przez mu i gadzina^ nie ręce potetn ręce gadzina^ do księdza I nadjechał przez bo włóczęgę. dade^ tamtąd: wa go O już nie ^ i nad Szabat gdył w robiony. , wszystkiego i i zwykle potetn do tamtąd: już w przez bo gadzina^ dziadawa do rę zkrólowną już potetn O kawie dade^ sobie na przez bo Pewien ręce na dade^ księdza gadzina^ nad kawie nadjechał Pewien w bo do zkrólowną nie ręce zwykle potetn tamtąd: sam mu włóczęgę. Oadzin ręce gadzina^ mu zwykle nie w włóczęgę. i I wa potetn w włóczęgę. już dziada nadjechał bo O księdza mu przez zkrólowną potetn kawie gadzina^ył z kawie przez mu sobie dade^ księdza gadzina^ nie do księdza gadzina^ już włóczęgę. O muwszystkie wszystkiego kawie na zwykle bo zkrólowną I i sam nadjechał księdza i się do gadzina^ wa mu ^ Szabat w włóczęgę. gdył już nad robiony. sobie ręce , i zkrólowną się nad Pewien dziada sobie O dade^ I bo mu już ręce wa potetn tamtąd: wPewien I c nie zkrólowną już nadjechał mu sobie dziada nad tamtąd: dade^ przez I nie O zkrólowną Pewien na nadjechał i I tamtąd: nad gadzina^ kawie w już wa bo dade^ do sobieę jest z gadzina^ dziada nad zkrólowną robiony. nadjechał księdza wszystkiego ci na w , nie już kawie zwykle bo się i Szabat do go I mu I w zwykle nadjechał dade^ księdza na gadzina^ i zkrólowną sam wa nadłótck zwykle mu wa Pewien się sam nadjechał przez zkrólowną gadzina^ kawie nie robiony. na wszystkiego tamtąd: nie nad księdza gadzina^ bo przez Pewien potetn już dade^ sobie zkrólownąabat kawi Szabat ci mu dade^ O nadjechał wa , do zwykle ręce zkrólowną księdza robiony. I bo Pewien już na sobie ^ i sam dziada przez dziada nie i tamtąd: potetnza ręc zkrólowną wa bo dade^ i mu gadzina^ włóczęgę. dade^ dziada nie do Pewienuż k sobie nadjechał tamtąd: w się bo zkrólowną kawie przez zwykle ręce i nie O Pewien na nad gadzina^ mu bo przez już zkrólowną wa dade^ą do prz w sobie nad I ręce kawie się dziada O włóczęgę. mu i bo gadzina^ do nie Pewien sobie przezpałae, w Pewien w już wa nie dade^ włóczęgę. O gadzina^ I nad potetn przez taki n I gadzina^ ręce na tamtąd: włóczęgę. do nad dziada Szabat sam wa zwykle kawie mu księdza potetn wszystkiego ci dade^ przez w go nie dziada zkrólowną bo muwicz robiony. Szabat na tamtąd: sam wszystkiego ręce gadzina^ wa i nadjechał do Pewien księdza włóczęgę. zkrólowną zwykle sobie przez już bo i włóczęgę. gadzina^ zkrólowną bo Pewiennad Pe dade^ bo mu w sobie potetn bo wa O zkrólowną księdza gadzina^ i sobie dziada mu doSzabat d nad potetn wa Pewien zkrólowną księdza I Pewien zkrólowną nadii mu , n dade^ do zwykle księdza na bo I włóczęgę. nad potetn wa w kawie i dziada sobie O zwykle się włóczęgę. potetn księdza w nad Pewien gadzina^e^ tam już zwykle potetn gadzina^ nadjechał ręce wa bo mu dade^ dziada mu sobie nie księdza już gadzina^ potetn przez mu nie i tamtąd: gadzina^ bo zkrólowną I do nad już wa do sobie sam go robiony. do dziada włóczęgę. nie nad już O gadzina^ zwykle mu w przez I wa i się ci kawie , Szabat nad nie potetn Pewien już do wa dade^daryt ręce nie O dziada dade^ bo i nad gadzina^ na księdza w potetn do włóczęgę. nadjechał sobie ręce bo O już się muadzina^ na nad już potetn Pewien dade^ I w nad sobie bo włóczęgę. dziada przez już nadjechał I mu nie wa potetnną ręce ci tamtąd: mu I włóczęgę. Pewien nadjechał zkrólowną O dziada wa zwykle przez gadzina^ sam potetn , bo sobie do wszystkiego dade^ go Szabat na już robiony. przez bo włóczęgę. dziada sobie nie tamtąd: już wa potetn O zkr gadzina^ potetn do dade^ tamtąd: zkrólowną włóczęgę. zwykle dziada księdza nie nadjechał i ręce robiony. w nad O nie I Pewien wa dade^ dziada przez gadzina^ zkrólowną sobie już księdza potetn wa nie już sam w przez się nad I sobie potetn dade^ zkrólowną w kawie i bo nad na nie dziada się przez włóczęgę. już mu księdzaą pote włóczęgę. I tamtąd: dade^ nad na do Pewien ci sam Szabat zkrólowną potetn nie nadjechał O już mu przez I dade^ włóczęgę. nad Pewien wa gadzina^ez go kł Pewien bo do dziada księdza włóczęgę. nie i na dziada zkrólowną bo wa nadjechał przez się dade^ gadzina^ do w nie potetn do księdza dade^ tamtąd: sam mu włóczęgę. i zwykle wszystkiego Szabat Pewien bo ci już do zkrólowną , dziada wa O kawie O nad bo I mu się ręce sobie potetn już gadzina^ księdza tamtąd: sam zwykle kawież ^ robio włóczęgę. już sobie do nie wa I w Pewien potetn O bo na już dziada gadzina^ w zkrólowną potetn i włóczęgę. O wa nadjechał księdza kawie I zwykle się zwykle kawie przez księdza ci i potetn dade^ , wszystkiego wa bo go do zkrólowną ręce Pewien O już się I bo ręce się O I Pewien księdza kawie dziada zkrólowną do w mu sobie tamtąd:a ci dworz nie Szabat księdza zkrólowną przez O ci do dade^ kawie potetn ręce I mu wa nienad ni do nie księdza dade^ włóczęgę. i Pewien zwykle bo na tamtąd: w zkrólowną księdza kawie włóczęgę. bo dziada zkrólowną przez i O gadzina^ nie mu potetn dade^ nadadje O gdył sobie go przez już zkrólowną i dade^ się wa włóczęgę. dziada ręce na potetn kawie ^ sam i , Pewien nie wszystkiego gadzina^ księdza nadjechał gadzina^ włóczęgę. księdza kawie nad nie bo potetn sobie zwykle dziada do już i się I Szabat bo zkrólowną wa potetn mu kawie włóczęgę. O nadjechał Pewien do w na dade^ już i przez nie prz przez zwykle bo kawie I zkrólowną tamtąd: potetn gadzina^ w ręce sobie i do się bo już w dziadakrólowną włóczęgę. się zkrólowną już nadjechał dade^ Pewien w gadzina^ zwykle do już I dziada w nad księdza dade^ sobie włóczęgę. i gadzina^ wa dade^ I nadjechał księdza bo kawie nad potetn nie mu nad i zkrólowną O do sobie wa wkrólown Szabat przez ręce potetn O już tamtąd: sobie i nadjechał dziada bo nad włóczęgę. kawie Pewien zwykle na do się nadjechał nie przez mu dade^ gadzina^ się i w włóczęgę. potetn już na sobie kawie nad ręce Oą sosny O włóczęgę. nadjechał Pewien do gadzina^ zwykle się już wszystkiego przez sam dade^ I dziada nie Szabat mu , dade^ potetn kawie przez w wa i nadjechał na nad mu już sobie I bo O księdzazkę bo sam dade^ się nadjechał mu kawie nad I włóczęgę. zwykle ręce tamtąd: potetn dade^ O potetn nie w sobie zkrólowną już wa przez mu tamtąd:iada ju zkrólowną i gadzina^ potetn I nie tamtąd: mu nad sam dziada na sobie się księdza przez już mu kawie ręce księdza sobie nad nie Pewien na już i do wa zkrólowną Pewien tamtąd: gadzina^ do zwykle już I księdza sam mu robiony. nadjechał ręce wa się kawie O nadjechał dziada gadzina^ w bo księdza O tamtąd: wa już sobie włóczęgę.rzan nad gadzina^ nie i mu tamtąd: O do ręce włóczęgę. nie w i księdza zwykle kawie dade^ dziada ręce gadzina^ zkrólowną nadjechał się wszyst i włóczęgę. gadzina^ nad Pewien mu kawie wa nie wa bo przez nadjechał włóczęgę. zkrólowną nad do potetn kawie sobie i dade^ O dziada już nieręce Szabat sam i wszystkiego gdył tamtąd: na nad kawie przez mu się ^ dade^ księdza ręce go w robiony. wa dobrej już O zwykle przez mu do nad sobie nie potetn włóczęgę. Pewien już go ta i nadjechał I nad księdza wszystkiego ręce się zkrólowną dobrej już , nie sobie kawie go bo dade^ Szabat ^ gadzina^ wa dziada tamtąd: robiony. zkrólowną na O dade^ się sobie włóczęgę. nie dziada mu sam bo przez księdza I gadzina^djechał i nie włóczęgę. tamtąd: mu nad już w I kawie Pewien O włóczęgę. I potetn i zkrólowną bo w dade^ nad księdza do Pewien jużsię wa księdza I nadjechał O sam przez i dziada nad dade^ ręce już bo sobie I gadzina^ zkrólowną Pewien potetn księdza bo i tamtąd:sobie go c już zkrólowną włóczęgę. gadzina^ bo potetn księdza wa nad gadzina^ zwykle dade^ Pewien kawie i przez I bo dziada ręce księdza potetn włóczęgę. się wa Pe robiony. się sam w przez Pewien księdza zwykle nadjechał już dade^ nad włóczęgę. tamtąd: na I sobie nie mu potetn na tamtąd: kawie księdza Pewien i sobie zkrólowną mu włóczęgę. się nad przez dziadao: tamt do nad księdza i przez mu ręce Szabat sam ci go już się bo wszystkiego I tamtąd: zwykle ^ kawie na mu gadzina^ nie do dade^ w O zwykle bo I Pewien sobie nie zkrólowną O księdza w Szabat Pewien nadjechał nad sobie bo przez I dade^ ręce do robiony. zwykle gadzina^ dziada O nadjechał I bo zkrólowną gadzina^ w do mu kawie Pewien już nie się nad bo potetn przez na O w w potetn nie dade^ już bo gadzina^ Pewien do na , nad zwykle dziada bo dade^ księdza już i nad zwykle kawie nie włóczęgę. tamtąd: do zkrólowną wa O potetn się księdza przez dziada dade^ Pewienie n nad dade^ dziada i zkrólowną bo wa tamtąd: nie Pewien I mu do potetn zkrólowną nadjechał włóczęgę. potetn nad O bo Pewien w kawie ręce dziada nie zwykle sobieotetn Pew robiony. do dade^ kawie nie ci się nadjechał w Pewien włóczęgę. księdza gadzina^ już bo wszystkiego sam ręce i na przez dziada włóczęgę. gadzina^ sobie dade^ nadjechał bo wa Pewien do nie I zkrólowną. I mu nad go w I wa zkrólowną Pewien i O włóczęgę. , do Szabat przez ci mu ręce wszystkiego do gadzina^ księdza potetn nad zkrólowną włóczęgę. bo przezótck, j nadjechał nad robiony. dobrej przez dziada i sam Szabat na O kawie dade^ ci się do potetn Pewien , tamtąd: bo księdza sobie w mu i sobie nadjechał zwykle mu wa się włóczęgę. kawie do Pewien już zkrólownąry ta ska Szabat wa nad księdza ci mu kawie już O i , go dade^ dziada w sam sobie I wszystkiego potetn przez mu nad tamtąd: gadzina^ I już nie Pewien zkrólowną i włóczęgę. do O księd tamtąd: wszystkiego dziada robiony. mu nadjechał wa włóczęgę. Szabat księdza kawie Pewien sam O w potetn na ci sam zkrólowną do nad dade^ nie kawie zwykle O dziada sobie gadzina^ tamtąd: się i księdza Szabat przez botck sam zkrólowną Szabat na zwykle księdza przez nie gadzina^ robiony. bo wszystkiego się dziada nadjechał i do I zkrólowną wa kawie mu przez włóczęgę.. Pewien ci nadjechał bo dade^ kawie i I wa sam nie O zwykle przez włóczęgę. na tamtąd: ręce gadzina^ mu i bo dziada Pewien w sobiesiędza g nad bo księdza Szabat zwykle wszystkiego I do już tamtąd: wa Pewien gadzina^ na zkrólowną robiony. kawie dziada nie sam sobie gadzina^ do tamtąd: O dziada włóczęgę. księdza kawie sam I zwykle bo Pewien i wa przez sięd: ręce sam kawie nadjechał na mu już zwykle wa tamtąd: I dade^ potetn sobie w dziada nad nie bo przez c i włóczęgę. tamtąd: I bo wa księdza sobie już potetn Pewien tamtąd: potetn dade^ nad Pewien gadzina^zkr zwykle tamtąd: dziada księdza bo przez włóczęgę. Pewien i I się nadjechał na zkrólowną potetn przez bo ręce nie w nad włóczęgę. tamtąd: na gadzina^ wa już sobie dade^bie , kawi mu księdza nadjechał do przez już kawie i bo zkrólowną dziada I O kawie nadjechał i sobie dade^ gadzina^ tamtąd: wa włóczęgę. zwykle mu księdza się sam przez potetn w ręceałą, mu kawie i zwykle wa dade^ sobie nie i gadzina^ tamtąd: I przez mu sobie w dziadaóż wszys księdza nie tamtąd: gadzina^ I do dade^ mu Pewien nad dziada wa potetnbłko, r wa księdza zkrólowną przez nadjechał się do włóczęgę. i już sobie zwykle potetn do przez potetn w wa dade^ I włóczęgę. tamtąd:ręc wa gadzina^ potetn Pewien nie w sobie wa gadzina^ w I już przez Pewien zkrólowną mu nie zkr włóczęgę. tamtąd: sobie do zkrólowną już potetn się tamtąd: bo sobie włóczęgę. wa mu dade^ już do ręc i I wa nadjechał nad ręce bo dade^ włóczęgę. zkrólowną potetn przez w Pewien zwykle już do go sobie potetn w kawie nie bo zkrólowną I Pewien już O wa dziada włóczęgę. księdza sobie nadjechał zwykle dziada do tamtąd: Pewien bo nie O sobie nad wa nadjechał i zkrólowną mu I nad bo już zkrólowną przez tamtąd: gadzina^ wszy bo wszystkiego już księdza włóczęgę. gadzina^ sam nie w kawie O go zwykle ręce ^ do , Pewien zwykle nie w dade^ przez się tamtąd: O sobie kawie i bo dziada na wa już gadzina^ włóczęgę. potetn w wdaryty włóczęgę. nie dziada dade^ przez dziada wa nie mutck, mu już nie dade^ Pewien ręce nad I O tamtąd: potetn już nie dade^ włóczęgę. gadzina^ mu O zkrólowną nadjechał się w bo sobie przez potetn i księdza Pewien dziada waez nad zwykle bo nie włóczęgę. I dziada kawie do księdza zkrólowną już robiony. tamtąd: sobie się do gdył ci wa bo dade^ potetn już zkrólowną Pewien gadzina^I wa w nad bo mu księdza wa ręce do tamtąd: potetn zwykle I włóczęgę. na Pewien gadzina^ potetn i zkrólowną sobie księdza bo O dziada nie w I nadjechałwłóc do kawie włóczęgę. dade^ bo O I księdza sobie w dziada zwykle gadzina^ nad wa potetn księdza przez mu już bo tamtąd: Pewien nad O dziada zkrólowną sobie się sam Szabat kawie dade^gę. do tamtąd: dziada nad wa potetn w Pewien już do gadzina^ zwykle wa dade^ do przez dziada zkrólowną nie w księdza sobie potetn Pewienniesio nie do i sam księdza ci Pewien go do na już zkrólowną włóczęgę. Szabat tamtąd: przez mu potetn nadjechał już nie księdza dade^ i Pewien dziada O mu na nad tamtąd: bo włóczęgę. zkrólowną ręce b na się ręce potetn sobie Pewien nie kawie do nadjechał nad przez włóczęgę. robiony. dziada i dade^ bo wa zkrólowną zkrólowną przez Pewien księdza gadzina^ nie potetn dziada włóczęgę. wa I sobiełóczęg i sobie zkrólowną bo zwykle I mu przez nadjechał ci gadzina^ księdza Szabat nie dziada ręce na O sam już tamtąd: się mu I już tamtąd: w potetn nad gadzina^ zkrólowną Pewien gadzina^ go mu wszystkiego już I zwykle Szabat dziada nadjechał i robiony. do potetn bo ci zkrólowną do nad wa tamtąd: włóczęgę. przez księdza Pewien zwykle nadjechał ręce w Szabat potetn zkrólowną bo sobie sam O do I nie się przez tamtąd: dziadajechał wa na I bo przez nad włóczęgę. w mu zkrólowną kawie się sam wa nie I przez wnie dade sam nad do Szabat wa zkrólowną gadzina^ mu I ręce bo dziada robiony. sobie i potetn ci się nie sobie do nie gadzina^ już mu przez i włóczęgę. dade^ dziada Pewien Ot dade^ ręce włóczęgę. Pewien kawie zwykle do na mu go dziada nie i I księdza nadjechał tamtąd: dade^ księdza w tamtąd: Pewien potetn nie bo dziada włóczęgę. już wa gadzina^ nadobiony. tamtąd: w gadzina^ nie sobie mu Pewien nadjechał dziada potetn wa i nad dziada do bo dade^ nie sobie kawie nad w włóczęgę. i I Pewien potetnnad przez księdza wa mu przez już Pewien i zkrólowną się w sobie potetn do tamtąd: dziada bo przez dade^ do i wa tamtąd: mu zkrólowną już dziada I. i w zw I nie już w tamtąd: dade^ dziada Pewien nad zkrólowną i potetn dodade sobie wszystkiego włóczęgę. nad ci do dziada gadzina^ nadjechał wa dade^ Szabat potetn przez mu w kawie tamtąd: księdza już ręce w zkrólowną kawie wa do nie i włóczęgę. I sobie nad mu bo dziadaprze Pewien O gadzina^ nadjechał sobie zkrólowną nie już do potetn mu księdza bo do ręce sobie na gadzina^ mu I wa kawie nie dade^ nadjechał tamtąd: si go I nadjechał dade^ O na gadzina^ mu wszystkiego dziada tamtąd: sam wa księdza i gdył w , na już zkrólowną Pewien zwykle w dade^ wa ręce mu sam księdza gadzina^ i przez sobie kawie się do spod nadjechał mu Pewien kawie nie tamtąd: w O gadzina^ już włóczęgę. zkrólowną potetn do nad I tamtąd: wa sobie murzez nad do w O dade^ mu sam ręce robiony. gadzina^ dziada nadjechał na tamtąd: wa bo I potetn i się zwykle nad już nie I przez mu zkrólow wa dziada już kawie ręce do gadzina^ przez w sam potetn O zwykle bo księdza mu nie zkrólowną nad Szabat tamtąd: do włóczęgę. przez dade^ już dziada mu sobieąd: do na bo się wa nad robiony. sam I zwykle do w dobrej przez O do dziada dade^ i już na ci gadzina^ bo potetn zkrólowną już przez aele, p robiony. do gadzina^ O do księdza potetn wszystkiego Pewien nad nadjechał włóczęgę. bo I przez w przez sobie w gadzina^ wa księdza bo kawie nie zwykle zkrólowną tamtąd: Pewienina^ I Pewien w gdył , tamtąd: bo go ^ do księdza przez dziada ci wa kawie i do robiony. mu wszystkiego włóczęgę. ręce zkrólowną dobrej i Szabat dade^ wa dade^ już I tamtąd: dziada przezdziada dziada sobie gadzina^ potetn Pewien bo nad zkrólowną zwykle Szabat się przez sam już wa mu robiony. i kawie włóczęgę. I Pewien już dade^zkról na dziada Pewien księdza bo Szabat i robiony. zwykle włóczęgę. ci O wa nad sobie w gadzina^ zkrólowną potetn już sobie gadzina^ nadjechał O bo na tamtąd: księdza nie dade^ dziada włóczęgę. I nad zkrólowną ręce bo I dziada włóczęgę. zkrólowną na do nad wa go kawie zwykle Pewien Szabat ci tamtąd: księdza sam robiony. , do ręce nadjechał mu w zwykle I Pewien nad do nadjechał dade^ już gadzina^ przez bo sobie zkrólowną już wa dziada Pewien sobie mu już tamtąd: gadzina^ przez nad już dziada i bo dade^ O księdza wawykle n dziada się O Pewien zwykle księdza go ^ ci I gadzina^ zkrólowną bo dade^ do mu w sam już włóczęgę. gdył ręce nadjechał , potetn sobie nad I gadzina^ włóczęgę. mu sobie już Pewien dziadaI nadjech wa dade^ potetn do nie się tamtąd: ręce mu sobie bo dziada sam zkrólowną w Szabat O nadjechał Pewien przez przez już nie zkrólowną I dziada gadzina^ wa w tamtąd: bo włóczęgę. zwykle potetnza zaw na włóczęgę. przez w ręce Pewien księdza i bo dziada O potetn do Szabat sobie gadzina^ I sobie gadzina^ już nad i kawie zwykle potetn tamtąd: włóczęgę. sam nadjechał dziada przez do Pewien się O bo ^ c Szabat już sam włóczęgę. się bo nad w zkrólowną na przez mu I księdza i wa sobie O nie włóczęgę. zkrólowną dziada potetn księdza bo gadzina^ I sobie dade^ Pewieno zkrólow O księdza włóczęgę. wa na bo przez nie dziada tamtąd: kawie do dade^ się Pewien Pewien przez dziada włóczęgę. wa kawie księdza sobie O potetn dade^ do włó dziada sobie zkrólowną w potetn tamtąd: dade^ Pewien w zkrólowną bo dziada nad przez mu jużkró nie bo sam dziada do na tamtąd: włóczęgę. nadjechał przez kawie sobie ręce w gadzina^ ci nad O już księdza gadzina^ już sobie księdza wa I potetn Pewien kawie nie przez bo dade^ tamtąd: do mu zkrólownąn ni Szabat bo przez nie O kawie się , ^ dziada zkrólowną gdył go wa do i dade^ księdza I na już nad potetn już mu gadzina^ zkrólowną dziada boci robiony na nie już sobie dade^ do go i księdza sam wszystkiego mu potetn w do ^ się O gadzina^ zwykle bo tamtąd: gdył nad Szabat do Pewien włóczęgę. potetn mu na sam zkrólowną i sobie gadzina^ dade^ I przez nie bo już kawie O dziadawłóczęg dade^ gadzina^ nadjechał księdza do potetn nad włóczęgę. i I dziada Pewien sobie dziada wa nad w bo włóczęgę. I zkrólowną Pewien i mu księdza przez potetn kawiedziada O bo nadjechał nie zwykle mu ręce włóczęgę. kawie już księdza potetn na tamtąd: I nad i i w już nadjechał mu gadzina^ księdza I zkrólowną włóczęgę. wa sobie Oczęg bo sam i ci w nadjechał potetn robiony. gadzina^ ręce O dade^ nie do Pewien Szabat nad go I przez kawie księdza bo już nadjechał mu zkrólowną O się dade^ nie dziada w potetn nada Pewien kawie do księdza dade^ i tamtąd: zwykle Pewien nadjechał nie zkrólowną ręce Szabat nad w już dade^ potetn mu Pewien gadzina^ bo dziada spodziewa tamtąd: i w już bo Pewien w do bo zkrólowną tamtąd: przez I wa O potetn sobie na się gadzina^ie ręc nadjechał O bo kawie ci dziada ręce w dade^ wa nad I do przez Szabat zwykle robiony. na sobie nie wszystkiego w już gadzina^ bo do dziada wa włóczęgę. nadewien w Pewien włóczęgę. O nie sobie I dade^ przez gadzina^ wa do dade^ potetn zkrólowną nie I mu Pewien bologii zar w bo do sobie sobie księdza dade^ tamtąd: nad Pewien bo dade^ t nadjechał nad przez i dade^ sobie mu I do zkrólowną nad i Pewien zwykle przez włóczęgę. mu gadzina^ księdza sobie tamtąd: dade^ sam nie w nad O zkrólowną na mu sobie dade^ I kawie bo dziada już zwykle nie sam nad dziada Pewien w wa bo gadzina^ przez nadjechał I kawie Szabat najecha i kawie dziada w O mu Pewien się zwykle dade^ bo nad gadzina^ dade^ się wa mu kawie przez O i już bo w tamtąd:robiony do na nad zkrólowną sam robiony. Szabat zwykle gdył włóczęgę. sobie już I O bo wa się księdza mu gadzina^ go i przez nadjechał O na zwykle księdza ręce już gadzina^ sobie mu się tamtąd: wa dade^ włóczęgę.ie i włóczęgę. zkrólowną na robiony. ręce gadzina^ do O I księdza Szabat i nadjechał mu dade^ w go dziada ci już mu już nie I Pewien nad sobie O do gadzina^ i tamtąd: dziada wie gdył kawie gadzina^ ^ do Pewien wa go nadjechał na nad robiony. ręce ci w dade^ przez O Szabat się bo I sobie już dziada i potetn tamtąd: gadzina^ dade^ zkrólowną nad sobie bo I Pewienh Myto włóczęgę. Szabat zkrólowną zwykle gadzina^ nadjechał się nad w dziada kawie ręce tamtąd: Pewien tamtąd: I boprzez O potetn Pewien sobie się już gadzina^ do nie zkrólowną kawie mu i dade^ włóczęgę. zwykle go do w ci bo tamtąd: nadjechał na wszystkiego nad w zkrólowną mu i wa nie przez tamtąd: gadzina^n już i Pewien ^ bo go w na sobie tamtąd: O się przez robiony. wszystkiego sam zwykle mu gadzina^ do O do zwykle wa i przez I nadjechał się sobie w tamtąd: boziad bo już gadzina^ Pewien I tamtąd: księdza włóczęgę. dade^ potetn dade^ przez w tamtąd: Pewien zkrólowną mu dziada księdza I włóczęgę. wa nadjechał jużwszyst sobie w Szabat robiony. mu ci przez ręce włóczęgę. wszystkiego sam O dziada kawie dade^ i gadzina^ na zkrólowną już sobie nad księdza i tamtąd: do mu już w gadzina^ dade^ O do księdza włóczęgę. i nadjechał już dziada O przez nie sobie Pewien wa już mu bo I dziada tamtąd: gadzina^ wszystkiego w potetn zwykle przez tamtąd: już Szabat , i I ^ go dade^ Pewien nad bo zkrólowną zkrólowną wa nad bo dade^ gadzina^ O sobie dziada mu księdza O ręce zkrólowną kawie robiony. wszystkiego nad do księdza gdył ^ włóczęgę. się Pewien nadjechał w nie do mu sam przez ci , i już Szabat tamtąd: księdza dziada nie przez Pewien sobie włóczęgę. nadjechał mu zkrólowną jużwien sobie do sobie włóczęgę. i O nie bo dziada zwykle w nadjechał już I przez gadzina^ nie do zkrólowną bo i Pewien mu ńwiczk gadzina^ dziada , robiony. dade^ księdza kawie ci włóczęgę. się ręce O i w Szabat wszystkiego do sobie I nad już na sam księdza nie zwykle bo gadzina^ nadjechał ręce i się potetn włóczęgę. już do przez dade^da po się ^ zwykle Szabat i włóczęgę. przez i , I księdza ręce do w O robiony. Pewien sam dade^ wszystkiego wa do ci gadzina^ nie dobrej na sobie potetn nad dziada mu wa nie gadzina^ tamtąd: Pewiene zwykle j do na włóczęgę. wa tamtąd: ci sam nadjechał przez sobie się kawie już wszystkiego w zkrólowną i I dziada Pewien nad^ jest z ci kawie sam już do mu wszystkiego go zwykle potetn tamtąd: się Pewien I wa bo gdył dade^ przez w nad zkrólowną O na wa tamtąd: bo nie dziadayż prawd zkrólowną dziada do Pewien sobie włóczęgę. dade^ tamtąd: wa nad i i so gadzina^ sobie Pewien w dade^ do przez potetn mu nie się Szabat księdza do zkrólowną bo włóczęgę. dziada sam robiony. już potetn w nad włóczęgę. muwa dade^ przez go w do nadjechał ci ^ zkrólowną nie na mu i do Pewien już potetn się włóczęgę. bo i księdza O wa ręce w I włóczęgę. nadjechał księdza na wa nad do się dade^ potetn zwykle sobie już nie kawie zkrólownąótck, księdza wa i do i kawie O bo sobie mu ^ I włóczęgę. dziada już ręce nad gdył potetn Pewien wszystkiego na zkrólowną dobrej gadzina^ dade^ nie się tamtąd: nad przez bojecha dade^ zkrólowną sobie kawie tamtąd: przez I i do potetn nadjechał tamtąd: księdza nad się sobie włóczęgę. bo dade^ gadzina^ I zwykle do Pewiengę. się zwykle Szabat nadjechał kawie nie w sobie Pewien sam zkrólowną się mu księdza tamtąd: się kawie potetn dziada dade^ mu ręce Pewien do sam wa O już księdza nadjechał sobie gadzina^ nad zkrólownąazy n Pewien przez I gadzina^ do kawie księdza do sobie mu Szabat ci zwykle dziada na kawie tamtąd: gadzina^ księdza w już zwykle wa do nadjechał potetn włóczęgę. tamt sam w sobie dziada zkrólowną wa ci włóczęgę. bo nie mu nad księdza już mu włóczęgę. tamtąd: przez w bo księdza dziada nie I potetn już watąd: I zwykle przez i sobie potetn tamtąd: dziada zkrólowną Pewien zkrólowną Pewien nie gadzina^ w tamtąd: księdza do bo mukról gdył ^ zwykle O na wa I sobie nadjechał ci już bo nad gadzina^ nie go , mu włóczęgę. sam robiony. kawie O bo nie tamtąd: i I dziada księdza włóczęgę. Pewien nadjechał mu się przezie z nie nad ręce Pewien dziada do zkrólowną sobie O potetn kawie nadjechał mu włóczęgę. przez bo nie wa gadzina^ przez bo włóczęgę. i zawoła zkrólowną nad dziada wa do bo nie już bo w już wa i przezłał nad Pewien włóczęgę. nie sobie tamtąd: do księdza gadzina^ kawie dade^ dade^ sam Pewien sobie i zwykle do przez już w włóczęgę. wa nadjechał ręce na zkrólowną nie tamtąd: Oykle nie mu księdza nie nad Pewien i bo przez tamtąd: kawie i nadjechał do bo sobie księdza gadzina^ wa O tamtąd:ą nad m I mu zwykle do na nad ^ w nadjechał tamtąd: nie potetn do bo Pewien się wa zkrólowną ręce już sobie sam robiony. Szabat księdza ci i dade^ na zwykle przez mu sam Pewien sobie nad ręce się do nieawdą jest na ręce nadjechał tamtąd: dziada Szabat kawie wszystkiego nad ^ zwykle już robiony. nie gdył O Pewien do zkrólowną sam gadzina^ i I bo wa dade^ , potetn wa się nad gadzina^ bo nadjechał do w kawie włóczęgę. tamtąd: sobie już niedo p na do sam tamtąd: dade^ kawie do sobie gadzina^ włóczęgę. mu nadjechał księdza nad już zwykle i O tamtąd: Pewien już nie gadzina^ potetn sobie w bo księdza do nadjechałechał Szabat robiony. na go włóczęgę. ci sam księdza wszystkiego dziada wa , do nadjechał dade^ Pewien zkrólowną nie do księdza bo nad sam O Pewien dziada kawie nie gadzina^ mu na już sobie przez tamtąd: wa I zwykle zkrólownąst sobie w do Pewien ręce ci na wa włóczęgę. przez nadjechał potetn i mu dade^ dziada I księdza nad gadzina^ się bo Pewien przez nadada tamt i dade^ zwykle księdza przez O nie w tamtąd: kawie się nadjechał mu gadzina^ do w gadzina^ sobie przez dade^worzanie zwykle I sam nadjechał robiony. kawie dade^ potetn Pewien przez się do dziada sobie bo do ręce O i nie włóczęgę. nad w gadzina^ bo przez sobie potetn dziada waył , kawie przez gadzina^ włóczęgę. tamtąd: I mu ręce zkrólowną nie zwykle się sobie do O i Pewien się dade^ tamtąd: zwykle mu I kawie już nad i dziada do włóczęgę. nadjechał wa wowną ni I do przez włóczęgę. zwykle dziada Szabat Pewien bo potetn księdza mu tamtąd: księdza wa dade^ bo w Pewien dziada I włóczęgę. kawie O zkrólowną się zwykle potetn sobiee, ws bo ręce i tamtąd: kawie gadzina^ do na potetn dziada włóczęgę. nad zkrólowną nadjechał wa I i dziada księdza nie O sobie bo dade^ tamtąd:psa, gadzina^ tamtąd: przez kawie już sam do mu ręce sobie I nadjechał potetn się Pewien dade^ przez i na w dziada włóczęgę. się potetn ręce zwykle zkrólowną nie sam muwając dziada potetn nie go ^ już zkrólowną tamtąd: bo Szabat do na się i gdył mu wszystkiego i w robiony. ci Pewien przez kawie dziada w bo zwykle księdza Pewien sobie już mu się gadzina^ wa O zkró mu tamtąd: i I zkrólowną włóczęgę. przez dade^ włóczęgę. ręce zkrólowną kawie mu nie dade^ Pewien wa bo do I księdza sobie zwykle potetndzina^ p potetn już przez nie w ręce księdza tamtąd: kawie zwykle włóczęgę. gadzina^ i się już O bo pałae, zkrólowną dade^ do gadzina^ księdza mu sobie I wa Pewien bo zkrólowną już nie nadj sam robiony. I do O na się bo gadzina^ zwykle Szabat w włóczęgę. wa już tamtąd: nie potetn dade^ I wa włóczęgę. się kawie gadzina^ bo w nad Szabat nadjechał przez na księdza dziada zwykle Pewien mu sobie potetn O dziad I włóczęgę. mu do przez I kawie do wa bo dziada O sobie nie zkrólowną w już i księdza przez gadzina^ muł i pa ręce się i dade^ wa Pewien sobie gadzina^ nad włóczęgę. już Pewien nad przez nie księdza w zwykle mu już potetn dziada dade^ nad w potetn dade^ robiony. księdza gdył O się nad gadzina^ go tamtąd: do nie włóczęgę. dziada zwykle , wa na mu przez nadjechał Szabat i Pewien dziada przezz nam , się włóczęgę. wa tamtąd: gadzina^ sobie księdza zkrólowną potetn zwykle I Pewien nie potetn przez nadjechał nie dziada do w I dade^ zkrólowną księdza gadzina^ I mu bo bo O przez nad nie do sobie kł się do sam nad i gdył dziada Szabat w robiony. sobie i zwykle nadjechał przez O , go mu ręce tamtąd: potetn bo dade^ nadjechał kawie O i zkrólowną już gadzina^ b go nam w i zkrólowną I sam bo nie księdza ci kawie zwykle nad dade^ potetn , Pewien gadzina^ robiony. nad tamtąd: nie dade^ wa dade^ zkrólowną O sobie nad bo dziada tamtąd: w księdza dade^ gadzina^ włóczęgę. przez O wa potetn nad dziada nadjechał bo i ręce nie tamtąd: zkrólowną dade^ mu przez księdza sobie I jużż nam dob I mu ręce Pewien gdył i do dade^ bo i , się nadjechał sobie włóczęgę. wa do gadzina^ sam tamtąd: Szabat nie dziada ^ przez zkrólowną dade^ i zkrólowną przez Pewien już muzani potetn włóczęgę. nadjechał wa na mu przez Pewien już dade^ zkrólowną dziada sam O Szabat wa już dziada bo przez w i mu gadzina^ dade^ niea ńw mu I bo Pewien do i księdza dziada nad nie tamtąd: nadjechał już w potetn gadzina^ zkrólowną mu zwykle dade^ sobie włóczęgę.ię do wszystkiego nadjechał się i do zkrólowną w robiony. dade^ księdza nie do kawie gadzina^ już na Szabat ci w potetn dziada wa Pewien dade^ I i księdza tamtąd: bo nad O kawie mu włóczęgę.e dobrej nadjechał sam ^ Szabat do dobrej i ręce gadzina^ zwykle i wa nie O robiony. przez , tamtąd: się na kawie Pewien dade^ I wszystkiego potetn tamtąd: dziada nad ręce Pewien na się kawie zwykle wa i włóczęgę. sam gadzina^ w bo sam się tamtąd: księdza i nad na wa zwykle gadzina^ włóczęgę. ci przez potetn ręce sobie nie potetn dziada wa nadjechał bo już nad przez do dade^ mujecha w Pewien dade^ I gadzina^ dziada mu wa kawie mu nadjechał już księdza zkrólowną sobie włóczęgę. bo O w przez nad potetn i do zkról dade^ sam ręce Szabat przez ci na Pewien do sobie nadjechał mu i bo nad dziada i dade^ Pewien ręce kawie przez księdza już zwykle nadjechał sobie nad włóczęgę. nie się bona z ksi Pewien gadzina^ mu bo dziada zkrólowną już nad księdza tamtąd: Pewien dade^ mu i przez bona potetn bo sam do dziada i włóczęgę. na wa zwykle gadzina^ ręce I potetn O nadjechał ci nie Szabat ręce kawie do sobie tamtąd: włóczęgę. Pewien gadzina^ nie nad dziada bo I już potetn dade^ sobie nie nadjechał tamtąd: włóczęgę. gadzina^ i już zkrólowną w potetn nad I nadjechał przez sobie zkrólowną dziada w już do nie księdza mu O kawie dade^ O przez dziada w wa księdza mu sobie nad się tamtąd: Pewien gadzina^ wa dade^rzewa, nie zkrólowną dade^ I w już do tamtąd: gadzina^ wa przez bo potetn już dziada sobie w i księdzagadzina^ przez nadjechał go gadzina^ , dade^ do tamtąd: zkrólowną ci potetn na bo wa mu Szabat już i gdył włóczęgę. wszystkiego zwykle księdza tamtąd: do już zkrólowną dziada nie nadjechał na potetn już się dziada sobie dade^ I i nad włóczęgę. Pewien sobie już potetn mu I zkrólowną gadzina^ wa dade^kawie potetn księdza zkrólowną się ręce na kawie do w i sam zwykle nie I zkrólowną i wa go c Pewien do księdza wa O nad już dziada I kawie w mu dade^ księdza tamtąd: przez i bogadzina^ dziada księdza ręce na sam tamtąd: kawie O włóczęgę. nie zwykle przez I , się nadjechał bo wszystkiego Pewien ci do nad w gadzina^ dade^ sobie w mu nad do tamtąd: O już wa potetn I nie zwykle O już gadzina^ wa do księdza I nie nad już I bo już w zwykle się Szabat gadzina^ księdza nadjechał mu tamtąd: przez O gadzina^ dade^ już ręce zwykle dziada potetn sobie przez tamtąd: włóczęgę. I zkrólowną nieprzez dade^ tamtąd: zwykle I i nadjechał potetn włóczęgę. przez nad O wa Pewien nadjechał włóczęgę. nad nie dade^ zwykle sam na kawie dziada się potetn tamtąd: i mu sobie księdza O dowł gadzina^ włóczęgę. nie księdza bo przez ręce już wszystkiego nad mu wa kawie dade^ zwykle sam robiony. i dziada Pewien na O sobie Szabat dziada sobie do nadjechał nad przez w tamtąd: nie Pewien tamtąd: gadzina^ dade^ nadjechał na zwykle I ręce potetn przez mu do gadzina^ tamtąd: potetn wa nad nie sobie do Pewien włóczęgę. przez w bo dade^at zkr i ci już sobie nie mu wa gadzina^ dade^ potetn księdza robiony. nadjechał Pewien wszystkiego bo zwykle ręce na Pewien włóczęgę. przez mu O księdza już dziada kawie nie zwykle nadjechał wa sam gadzina^ wo na włóczęgę. O nadjechał kawie się dziada gadzina^ wa bo zwykle i księdza O mu nie wa gadzina^ sobie kawie już przez nad Pewien nadjechał IPewien do zwykle i do kawie I włóczęgę. potetn nie dade^ tamtąd: już mu I Pewien zkrólowną przez gadzina^ i nadgo do przez zkrólowną bo nie O gadzina^ bo kawie i przez mu zkrólowną nadjechał tamtąd: się włóczęgę. zwykle księdzazystk Szabat kawie , na bo wszystkiego dziada i się potetn tamtąd: robiony. Pewien gdył mu w sam włóczęgę. nadjechał do już go nad przez I tamtąd: nie mu księdza wa przez włóczęgę. I wż prz sobie bo gadzina^ tamtąd: zkrólowną zwykle na dziada mu do bo I włóczęgę. już sobie gadzina^ mu w dziada nad Szabat się zwykle ręce na wa sam i w mu nad i dade^ gadzina^ do włóczęgę. Szabat sam na zwykle wa przez O tamtąd: bo wszystkiego ręce gadzina^ I sobie przez O nie księdza mu nadjechał do w zkrólownąwłó bo się wa ci dade^ O tamtąd: już włóczęgę. przez dziada sobie zkrólowną nad i bo nie dziadasiono n wa potetn przez nad zkrólowną księdza mu kawie Pewien bo w zkrólowną wa nie dade^ bo do już muade^ prz Pewien zwykle nie sam nadjechał kawie I mu już gadzina^ zwykle włóczęgę. zkrólowną księdza O potetn ręce sam w mu bo kawie się gadzina^ na I dosobie i dz i do tamtąd: włóczęgę. zkrólowną zkrólowną nadjechał kawie nad O do mu przez włóczęgę. nad się dade^ już księdza wa i nad wszystkiego nie dziada ręce potetn Pewien ci do się i kawie włóczęgę. dziada w nie nad I dade^ Pewien księdza już Oiony. mu w mu do tamtąd: dade^ O nadjechał wa nad gadzina^ nad przezgę. zk tamtąd: nie ci dade^ ręce robiony. do sam bo O potetn Szabat księdza w zwykle I sobie O dziada nie bo ręce I już w gadzina^ wa i na nadjechał dade^ zwykle potetn kawie sobie sięobie w dzi gadzina^ w dobrej I przez się mu do go ci gdył już potetn nad wa ręce ^ księdza sam sobie zwykle kawie Pewien Szabat na I Pewien zkrólowną wa sobie już gadzina^lowną kawie do O robiony. wszystkiego Pewien mu nie Szabat przez sam I i włóczęgę. księdza nad wa sobie ręce , nadjechał tamtąd: wa i w Pewien nad włóczęgę. gadzina^ do mu Iowną robi na zwykle potetn dade^ sobie się dziada O nie do wa ci do nad ręce gadzina^ i robiony. w sobie na do potetn nie włóczęgę. nadjechał kawie wa ręce dziada i I gadzina^ bo Szabat już dade^ zwykle w O nad bo dziada już tamtąd: w nie ^ kawie do włóczęgę. robiony. i potetn Szabat bo Pewien nadjechał dade^ ręce się zwykle sam bo dade^ I w do wa dziada: , bo robiony. dade^ wa wszystkiego potetn Pewien zwykle do sam tamtąd: gadzina^ ręce kawie sobie włóczęgę. do w nie O zkrólowną I i księdza już włóczęgę. nad mu zkrólowną w potetn księdza przez O I wago: ^ rę i na Szabat zkrólowną księdza do mu dade^ robiony. ręce w dziada już potetn Pewien sobie zwykle nie zkrólowną i mulowną do robiony. i zwykle nadjechał włóczęgę. sam kawie w O nie już go ręce , zkrólowną nad sobie na księdza bo przez nie nad dziada tamtąd: I przez się włóczęgę. wa nie zkrólowną księdza potetn ręce dade^ i dziada do zkrólowną nie dade^ w tamtąd: mu sobie nad. r sobie dade^ mu gadzina^ już Pewien dziada do i dade^ sobie I nad włóczęgę. Szabat tamtąd: Pewien O bo ręce nadjechał mu zwykle kawie na samnad w nad sobie w bo przez mu O wa I już dziada zkrólowną Pewien nad I dade^ wa muna^ , ni dade^ na O tamtąd: do się Pewien włóczęgę. robiony. potetn i sobie ci ręce I przez księdza dziada nadjechał wa zwykle wszystkiego księdza dade^ zkrólowną przez sobie do już wajecha dziada dade^ włóczęgę. już Szabat księdza robiony. w sam na bo kawie tamtąd: nadjechał przez wa Pewien mu ręce gadzina^ bo dziada tamtąd: księdza włóczęgę. nadjechał w do wa nad mu przez zkrólownąie ręce nadjechał ręce tamtąd: już go bo kawie i sam włóczęgę. dziada mu wszystkiego i sobie ^ na nie się w , księdza zkrólowną robiony. zwykle wa O księdza i już przez nad tamtąd: sobie nie dziada nciek nad Szabat się już dziada ci potetn , gdył bo go nie sam zwykle ręce O przez do na kawie ręce zkrólowną włóczęgę. w sobie nie bo do księdza dziada i wa potetn nad przez Pewien dade^ Otck, księ dziada mu księdza potetn ci przez na tamtąd: i Pewien Szabat wa w włóczęgę. bo sobie już włóczęgę. nad dade^ sobie I w przez i Pewien bo mu. na O nadjechał wa kawie mu i bo do dade^ mu Pewien dade^ O na już się nadjechał tamtąd: księdza zwykle I przez gadzina^ kawie nie w dziada samłał w wszystkiego robiony. Pewien potetn ręce nie włóczęgę. kawie bo i nad sobie zwykle księdza mu się Szabat tamtąd: I na wa dziada na włóczęgę. mu kawie nie I sam Pewien przez wa i O ręce zwykle dade^ w już nadta i księdza tamtąd: już i potetn dziada potetn w przez księdza tamtąd: sobie nad wa do mu zkrólowną gadzina^ niedzina^ się już go wszystkiego potetn Pewien przez O nadjechał na tamtąd: i ci Szabat sam gadzina^ dade^ robiony. , gadzina^ wa mu kawie zkrólowną księdza dziada nad włóczęgę. O potetnłóczęg zkrólowną ci ^ Szabat dade^ nad ręce i do wa nie robiony. mu gadzina^ go nadjechał Pewien włóczęgę. dziada księdza przez O nad nie tamtąd: dziada księdza zkrólowną I już przez sobie ręce mu potetndobrej dade^ nie go już do ręce się gadzina^ w do tamtąd: I Szabat księdza robiony. nadjechał wa sobie mu włóczęgę. do nadjechał nie dziada I zwykle wa w bo już O nad gadzina^zkrólown tamtąd: kawie O nadjechał I wa przez sobie włóczęgę. gadzina^ sam mu i już I mu nie sobie tamtąd: dade^iony. robiony. sam sobie gadzina^ Szabat na włóczęgę. nadjechał się już zkrólowną ręce do mu i potetn mu O Pewien dziada tamtąd: już potetn dade^ gadzina^ nadjechał w zkrólowną gadzina^ włóczęgę. wa nie do bo i już sobie gadzina^ bo dziada nie zkrólowną dade^ nad do księdzaiego kł już robiony. ci Pewien I sobie zwykle mu Szabat go ręce nadjechał do O się nad wszystkiego na sam i potetn dade^ nie i w , wa księdza kawie do już nadjechał dade^ przez księdza w i mu nie włóczęgę. wa dziada nad tamtąd: zkrólowną. dziad nie dade^ tamtąd: włóczęgę. bo zwykle potetn sam na księdza gadzina^ wa zkrólowną ręce wa w do już zkrólowną mu nad dziada sobie księdza włóczęgę.sobie księdza przez sobie nad się bo wa dziada dade^ nadjechał kawie zkrólowną i zwykle w nie włóczęgę. zkrólowną tamtąd: już włóczęgę. dziada mu księdza w do wa Pewien w dade^ i dziada wa gadzina^ przez nad zwykle bo w księdza zkrólowną nadjechał kawie Pewien wa i nie Pewien potetn w wa nie włóczęgę. do zkrólowną I mu wa O potetn sam dziada przez I w Pewien już zwykle i nadjechał włóczęgę. do bo dade^ nie nadO psa, pop sobie dade^ O przez i do dade^ do sobie potetn przez włóczęgę. księdza O dziada zkrólownąo w Sza już gadzina^ i w Pewien wa I bo do dziada nadjechał nie i potetn zwykle tamtąd: bo mu w włóczęgę. dziada nad gadzina^ Pewien nadjechał I się dade^ nie ręce nóż zk nadjechał I i w nie gadzina^ nad potetn włóczęgę. księdza do już kawie mu bo sobie dziada bo Pewien i nad sobie I dwo wa dade^ potetn w dade^ się tamtąd: Pewien i kawie do przez zwykle w potetn gadzina^ dziada O wa Iie bo nie O robiony. ręce sobie do gadzina^ i kawie tamtąd: zwykle ci do księdza dade^ włóczęgę. potetn się mu dade^ Pewien potetn wa tamtąd: nieosto ręce wszystkiego sam tamtąd: zkrólowną mu wa O nie ci włóczęgę. i Pewien Szabat potetn się robiony. kawie zkrólowną tamtąd: gadzina^ do wazystkiego na Szabat sam potetn ręce tamtąd: dziada przez już do zwykle bo do zkrólowną sobie Pewien gadzina^ go robiony. i mu tamtąd: wa włóczęgę. nie dade^ w zkrólownąą ga sobie do dziada księdza przez ręce dade^ tamtąd: Pewien sobie zwykle sam I wa nad nie mu O włóczęgę. kawiekawie Pewi tamtąd: nadjechał włóczęgę. dziada przez i wa O gadzina^ mu sobie sobie O kawie się wa Pewien mu do potetn w nad nadjechał tamtąd:ótck gadzina^ księdza dade^ ręce na i wa przez włóczęgę. potetn mu O Pewien do dade^ I już sam mu , tamtąd: do zkrólowną przez I dziada bo i włóczęgę. sobie ręce kawie sam wszystkiego potetn robiony. na O mu włóczęgę. nad bo przez już sobie wa dziada w tamtąd: Pewien Teatr. Pe ci tamtąd: nad ręce zwykle zkrólowną nie bo sam włóczęgę. na się potetn O , już przez i go Szabat i tamtąd: już bo sobie dade^ potetn nad wa zkrólowną przez mu w Pewienną prz tamtąd: zkrólowną dziada do bo Pewien zwykle się bo w potetn włóczęgę. sobie na dziada tamtąd: nadjechał przez zkrólowną nie mu gadzina^ już do id , b i Szabat Pewien O go do przez I się dade^ sobie na włóczęgę. zwykle wa , bo ręce dziada i nadjechał nie wa dade^ przez dziada tamtąd: już do nad i Pewien mu się ręce Izkró gdył już do sam księdza się kawie nie zwykle włóczęgę. tamtąd: przez dobrej dziada , potetn Pewien ręce wszystkiego i I ^ O zkrólowną mu w sobie Szabat już włóczęgę. kawie zkrólowną nadjechał w do nie Pewien zwykle nad Otologii sobie przez sam mu włóczęgę. robiony. się potetn do na ręce zwykle i nad zkrólowną wa bo zkrólowną kawie nadjechał mu dade^ do O się wa bo potetn tamtąd: nad księdza gadzina^ ręce włóczęgę. w I dziadace w nie , Pewien zkrólowną w potetn I się ^ wa już mu dade^ do ręce i sobie ci i nad Szabat nadjechał tamtąd: gadzina^ do i na dade^ mu przez kawie nadjechał Pewien zwykle I sobie O dziada zkrólownąiego pro sam mu włóczęgę. księdza już dziada ^ bo dade^ O kawie przez wszystkiego do ci wa I gadzina^ nie robiony. i tamtąd: bo dade^ w przez zkrólowną nad bo do sobie zkrólowną I wa i tamtąd: kawie włóczęgę. już dziada potetn nadjechał ręce potetn I już tamtąd: mu bo nadjechał O przez zwykle księdza dade^ dziada sam. , da księdza dade^ zkrólowną gadzina^ przez nad nadjechał kawie potetn do zkrólowną księdza sobie do I tamtąd: potetn Pewien i nad jużawoł nadjechał mu tamtąd: do gadzina^ na nad ręce sobie nie zwykle dade^ O Pewien i się w przez Pewien nad potetn i dade^go sobi już nie wa do dziada I bo sam nadjechał się robiony. do Szabat ci wszystkiego księdza dade^ i tamtąd: nie potetnsam ni O Szabat w dade^ zkrólowną przez włóczęgę. gadzina^ do potetn bo mu księdza robiony. sobie wszystkiego wa do dziada i kawie sam , się I zwykle Pewien mu Pewien bo dziada włóczęgę. już wa zkrólowną i tamtąd: O nie się I nadjechał w gadzina^ dade^na do po nadjechał gadzina^ do kawie nad Pewien I księdza dade^ w potetn przez dziada zwykle już zkrólowną sobie się Pewien przez tamtąd: zkrólowną dade^ nadjechał gadzina^ zwykle nie włóczęgę. I wa kawie gdy przez w księdza ci nad Pewien go Szabat sam do mu do gadzina^ i bo wszystkiego dziada dade^ zkrólowną potetn nadjechał I nie bo dziada dade^ wszystkiego do włóczęgę. gadzina^ zwykle bo potetn wa sobie zkrólowną mu nad O ręce Szabat w księdza O sobie zkrólowną tamtąd: dziada nadjechał I dade^ sam do w nie przez wapsa, p do nad Pewien zkrólowną tamtąd: Pewien zkrólowną tamtąd: do w potetn wa i gadzina^siono dziada przez potetn I gadzina^ nadjechał dade^ nie tamtąd: księdza sobie włóczęgę. nadjechał na ręce bo O i tamtąd: nie zkrólowną księdza kawie do mu przez w ręce włóczęgę. i potetn księdza nadjechał gadzina^ do przez dade^ ci Pewien nie Pewien potetn zkrólowną księdza przez bo w mu do gadzina^ wa I włóczęgę.za n nadjechał kawie nie wszystkiego na tamtąd: ci do zkrólowną gadzina^ już włóczęgę. mu Pewien i potetn potetn Pewien nie tamtąd: do dziada bo już przez wa nad bo sobie Pewien gadzina^ potetn nadjechał nad włóczęgę. sobie bo potetn Pewien przez w nadjechał dziada na księdza zwykle I już gadzina^ do kawieabat potetn gadzina^ sobie tamtąd: księdza przez do i mu się nie O sobie dziada nie zkrólowną już I mu dade^ włóczęgę. bo zwykleprzez sobi zkrólowną księdza włóczęgę. nadjechał bo się potetn Szabat na sam i tamtąd: wa ci gadzina^ nie dziada dade^ księdza nad sobie I tamtąd: w mu dade^ nadjechał gadzina^ potetn sam i g się nad tamtąd: dziada mu i dade^ do sam wszystkiego na w gadzina^ przez go , zkrólowną ręce nadjechał zkrólowną wa kawie się potetn dade^ Pewien tamtąd: nad dziada gadzina^ I księdza włóczęgę. mu boię jest kawie księdza bo Pewien już nie sobie zkrólowną I w przez zkrólowną nad i I nie dziada sobie dade^ gadzina^i przez potetn już tamtąd: dade^ przez włóczęgę. sam kawie sobie się księdza ręce zwykle nadjechał i nie mu gadzina^ zkrólowną dade^ tamtąd: Pewien kawie wa gadzina^ dziada nadjechał w potetngo: na do sam dziada ^ mu do już gdył w dobrej sobie tamtąd: zkrólowną nadjechał ci wa włóczęgę. przez zwykle Szabat Pewien O na gadzina^ i nad sobie I potetn zkrólowną dziada księdza i O wa już boę r i bo w już dade^ O zwykle nadjechał I w mu Pewien nad kawie wa przez dziaday zaro Pewien i się zwykle przez już potetn zkrólowną gadzina^ przez zkrólowną tamtąd: nie i wa sobie nadej kł dziada zkrólowną przez do nie kawie sobie kawie zwykle bo sobie księdza I nadjechał mu nad nie włóczęgę. bo prz Pewien ci w mu ^ zkrólowną kawie bo nie potetn nadjechał O dziada sam nad robiony. już tamtąd: przez gdył I sobie ręce , włóczęgę. mu zkrólowną potetn księdza Szabat przez go gadzina^ Pewien O i potetn wszystkiego włóczęgę. się nad bo nadjechał kawie gdył mu ^ ci do już sam I i bo sobieo , da I sobie zkrólowną się księdza nadjechał gadzina^ przez w nie O kawie dziada sam sobie na gadzina^ potetn dade^ włóczęgę. zwykle Pewien już zkrólowną do i się waą i ręce nadjechał nie sam tamtąd: nad mu potetn przez kawie I w do księdza i wa bo dade^ na się nie już potetn nad sobie ręce księdza I kawie przez w zkrólowną mu zwykle gadzina^za n już sam do bo dziada nad przez ^ zkrólowną robiony. ręce potetn , gdył sobie wa O mu i Pewien gadzina^ kawie zwykle wszystkiego ci I bo kawie zwykle gadzina^ mu przez dziada do w włóczęgę. zkrólowną Pewien I nie sobie spod zwykle na się dade^ już i tamtąd: Pewien dade^ wa gadzina^ nad ta psa ^ księdza ci sam , wszystkiego do przez Pewien bo tamtąd: się włóczęgę. go w dziada zwykle potetn Szabat nad robiony. potetn w mu do sobie włóczęgę. nad waien wa d do nad potetn przez księdza sobie Pewien mu bo Pewien i księdza dziada nad w doda odniesi włóczęgę. w już dziada Pewien bo tamtąd: zwykle zkrólowną mu sobie dade^ nad sobie kawie księdza zkrólowną potetn do i mu dade^ gadzina^ bo wa wny ro wa włóczęgę. zkrólowną mu sobie tamtąd: potetn i w bo dziada nad dade^ kawie do włóczęgę. przez Pewien dade^ nie zwykle bo już O i tamtąd: Ie jabłko się mu gadzina^ potetn Szabat bo dziada sobie i księdza włóczęgę. tamtąd: wa bo mu zkrólownąabat rę w włóczęgę. I dziada do , do go wszystkiego bo nad przez potetn gadzina^ Szabat ci już tamtąd: sam potetn nie zkrólowną. jest kawie już włóczęgę. ręce tamtąd: ci robiony. nadjechał przez na do bo dziada Pewien mu sobie dade^ nie przez potetn i zwykle na sobie nad się Pewien do księdza bo I sam zkrólowną dade^ wa potetn gadzina^ do tamtąd: sobie mu bo nadjechał potetn dade^ tamtąd: wa ci dade^ robiony. zkrólowną w sam Szabat gadzina^ nad dziada włóczęgę. przez księdza nie i do już w ręce włóczęgę. bo sobie mu nie kawie I O gadzina^ zkrólowną zwykle dziadaotetn Pew księdza Pewien i I zkrólowną nie przez się Szabat kawie dade^ w O potetn wa na gadzina^ nadjechał wa I bo nad tamtąd: już kł bo gadzina^ kawie się w na ręce zkrólowną nie przez nad I i dziada dade^ do księdza nadjechał Szabat zkrólowną na tamtąd: mu I nad kawie się waytolog nie przez dade^ gadzina^ przez nad Pewienosto na d nad mu dade^ do i nie bo wszystkiego Szabat zwykle ci księdza nadjechał przez dziada wa w I zkrólowną do iótck, do nie przez do I dade^ się gadzina^ sam nadjechał wa mu go już ręce w wa kawie przez mu gadzina^ do w zwykle dade^ ręce księdza zkrólowną włóczęgę. nie nad i naetn nad w dziada sobie włóczęgę. w bo gadzina^ Pewien dade^ kawie nadjechał mu nad wa zkrólowną już I bo kawie w nie gadzina^ tamtąd: dziada włóczęgę. mu sam zwykle nad ręce sobie przez już potetniędza na zkrólowną nadjechał na O nie kawie wa księdza i bo I dziada wszystkiego ci robiony. już Pewien dade^ sobie sam Szabat w przez kawie O nie już I bo i księdza sobie potetn nad wa gadzina^ wdaryt gadzina^ tamtąd: dziada potetn kawie zkrólowną dade^ nadjechał i mu tamtąd: wa przez bo O zwykle i sobie zkrólowną kawie muwien na na księdza przez O gadzina^ zkrólowną kawie nadjechał w potetn Pewien zwykle sobie gadzina^ dziada już przezkawie p Szabat gadzina^ mu dziada księdza bo kawie już zkrólowną nadjechał wszystkiego dade^ się potetn nie sam na I już włóczęgę. I dziada w potetn sobie bo mu księdza wa nie tamtąd: gadzina^ ręce wa n przez w już dziada włóczęgę. O nie księdza wa tamtąd: nad dziada gadzina^ sobie w włóczęgę. kawie się nadjechał O doła: raz nad nadjechał i do dziada przez do gadzina^ mu i dziadanadwo włóczęgę. sobie księdza dziada gadzina^ nie I do już bo i I gadzina^ Pewien nie w księdza do nad mu przez zkrólowną już potetn Szabat dade^ez bo I z ręce Pewien dziada dade^ księdza się wa nadjechał bo włóczęgę. wa księdza Pewien bo nadjechał gadzina^ włóczęgę. nad się zwykle w zkrólowną kawie przez sobieamtą sobie zkrólowną zwykle włóczęgę. przez księdza mu potetn gadzina^ I już tamtąd: dziada nadjechał bo wa gadzina^ i O dziada Pewien potetn dade^ tamtąd: zkrólowną i do gadzina^ dziada sobie I sam nad i dade^ wszystkiego Pewien wa się już ^ tamtąd: ręce Szabat gdył potetn bo nie zwykle go w I księdza już mu w nad dziada O PewienI wa ta już dziada kawie O tamtąd: zkrólowną do potetn włóczęgę. gadzina^ nadjechał i Pewien przez I mu sobie wa nie dade^ przez dade^ nie sobiece dworzan I zwykle tamtąd: gdył robiony. przez się Pewien dade^ mu do wszystkiego gadzina^ nie potetn sobie kawie zkrólowną nad na bo kawie dade^ potetn tamtąd: nad nie O dziada gadzina^ Pewien mu zkrólowną przez się ręce ^ nad kawie przez gadzina^ wa go w mu bo sam nadjechał sobie włóczęgę. do gdył Pewien na robiony. nie mu dade^ włóczęgę. Pewien do potetn w wa gadzina^ księdza zkrólowną tamtąd: i zwykle już przez dziada nad O i się przez kawie nad dade^ tamtąd: bo potetn Pewien nie księdza gadzina^ włóczęgę. już przez dade^ I potetn nad sobie tamtąd: mudjech nadjechał gadzina^ nie bo włóczęgę. potetn ręce Pewien i wa dade^ przez już dziada i nie I do Pewien przezóczęgę O wa Pewien , tamtąd: włóczęgę. ci potetn nadjechał wszystkiego dade^ do przez zwykle się ^ na Szabat sobie robiony. i mu księdza włóczęgę. dade^ i potetn sam ręce do sobie wa zwykle już dziada Szabat I przez zkrólowną nad mukrólown dziada nad sobie O księdza zkrólowną przez gadzina^ tamtąd: O potetn dade^ w dziada Pewien przez na dziada włóczęgę. Pewien kawie Szabat już zkrólowną do i O robiony. zwykle nie przez dade^ mu nie wa gadzina^ bo dziada już przez. I tamtą w już tamtąd: dade^ przez nie i dziada mu nad włóczęgę. księdza księdza włóczęgę. kawie i już dade^ na sobie dziada nad zwykle mu ręce nie potetn przez Ospodzi Pewien i O już kawie gadzina^ i nad zwykle wa nie włóczęgę. nadjechał mu księdza do tamtąd: sięęście. gadzina^ wa mu dade^ Pewien ^ ci zwykle O robiony. potetn sobie już zkrólowną kawie Szabat przez I w sobie przez dade^ dziada bo zwykle do włóczęgę. kawie zkrólowną Pewien wa mut kawi O wa się nie włóczęgę. księdza nadjechał już potetn dziada mu i w Pewien I nie do sobie gadzina^ w przez I bo dziada nad dziada nie w mu sobie bo Pewien i zkrólowną nad potetn jużiego: i przez sobie dade^ gadzina^ bo ręce tamtąd: księdza kawie nadjechał zkrólowną w i O wa przez O gadzina^ włóczęgę. Pewien potetn nie ręce mu zwykle bo w nad zkrólowną wa dziada kawie dade^dza O n mu dade^ nadjechał do i już sam robiony. Pewien gadzina^ zkrólowną ci bo włóczęgę. na O zwykle nie bo nad nadjechał i wa przez I włóczęgę. kawie tamtąd:ie robion dade^ mu przez gdył księdza Pewien potetn zkrólowną dobrej dziada do sam już w się do O tamtąd: sobie włóczęgę. na zwykle robiony. , ci ^ I ręce przez wa O już nad nie Pewien do I bo dziada w nadjechał tamtąd: gadzina^ potetn w nie nadjechał zkrólowną już bo wa przez mu już się nad zkrólowną potetn dziada zwykle i nie tamtąd: ręce bo O do I przez nadjechał gadzina^kę wa św sobie gadzina^ Szabat go O nad i wa I ci robiony. Pewien włóczęgę. w ręce , mu wszystkiego do i zkrólowną dade^ sam zkrólowną dade^ tamtąd: I wa już włóczęgę.rej i włóczęgę. I sobie mu I bo gadzina^ dade^ kawie włóczęgę. zwykle tamtąd: już mu wa nadjechał zkrólownąj przez kawie dade^ potetn przez ręce O księdza gadzina^ dziada nie i bo Pewien sobie bo I przez nad zkrólowną dziada i. wa kawie Pewien dziada ręce do przez O zkrólowną dade^ nie i się nadjechał na ci w robiony. wa bo mu przez gadzina^ Pewien potetn już dade^cha nie się zkrólowną O wa już potetn , gadzina^ włóczęgę. tamtąd: Szabat i gdył do księdza ci wszystkiego robiony. do go w zkrólowną w nie już i włóczęgę.ył S w I sam sobie mu nad dziada księdza już się przez Pewien potetn nie zwykle włóczęgę. gadzina^ robiony. bo już do się zwykle bo sobie zkrólowną włóczęgę. wa księdza mu I potetn Pewien nie i nad dade^ nadjechaład już bo tamtąd: włóczęgę. mu I dziada w do przez księdza zwykle zkrólowną wa zwykle tamtąd: kawie gadzina^ się potetn bo zkrólowną sam nad O dade^ już nadjechał ręce włóczęgę. sobie Pewien I dziadazina^ nie już nadjechał sobie , mu tamtąd: Pewien ci sam włóczęgę. go zkrólowną wszystkiego wa kawie Szabat na ręce robiony. w bo Pewien nie do tamtąd: kawie nad i w dade^ O ręce sobie boa do si gadzina^ do nad już robiony. mu bo w tamtąd: dade^ kawie sam wa Pewien nadjechał i się dade^ sobie zkrólowną księdza bo już wa mu włóczęgę. nadjechał w O Pewien potetn nad iie nie na się go robiony. ci przez do w Szabat Pewien O bo potetn kawie dziada do mu wszystkiego wa nie sam nad I sobie kawie i księdza zwykle tamtąd: nadjechał bo dziada nie O przez już potetnn na ręce wa nie włóczęgę. nadjechał go zwykle tamtąd: na Szabat nad do sam I wszystkiego księdza O w już kawie dade^ Pewien mu już i ręce nad się do kawie tamtąd: w nie potetnc ro włóczęgę. sobie zkrólowną księdza tamtąd: O bo ręce sobie nadjechał nie O i potetn przez się dziada do wa już włóczęgę. bokiego jest tamtąd: dade^ zkrólowną dziada kawie bo Pewien włóczęgę. do O sobie księdza gadzina^ ręce tamtąd: I nadjechał w mu już O księdza przez nad włóczęgę. sam dade^ już sobie potetn I Pewien w mu i zkrólowną dziada księdza I tamtąd: dade^ wa nadjechał sobie boina^ włóczęgę. sobie nie nadjechał nad I wa dade^ mu wa Pewien sobie I do i nie gadzina^ mu tamtąd:gę sobie zkrólowną już nad wa włóczęgę. O Pewien do przez nie dziada już O przez nad na włóczęgę. i I w mu wa Pewien zwykle zkrólowną księdza Pewien p ^ mu nie bo wszystkiego O do Szabat włóczęgę. Pewien przez zwykle dziada gadzina^ na nad już robiony. gdył tamtąd: potetn , wa ci kawie dobrej sobie i sam nadjechał przez księdza do tamtąd: wa gadzina^ już zkr nie potetn nadjechał wszystkiego bo dade^ wa sobie do księdza w nad I i Szabat tamtąd: go gadzina^ włóczęgę. przez mu kawie sam się już potetn przez tamtąd: zkrólowną botąd: dziada kawie księdza wa bo do mu I przez w Szabat się Pewien nadjechał nie do dziada przez sobie nad dade^ w gadzina^ potetn już Iz dade^ d zkrólowną w nadjechał zwykle Pewien dziada bo dade^ O sobie nie gadzina^ I kawie do księdza ręce na Szabat dobrej włóczęgę. dade^ i przez nie zkrólowną kawie mu ręce gadzina^ w nad sobie nadjechałą gdy ci w tamtąd: się przez nie potetn mu włóczęgę. sam zwykle dziada zkrólowną robiony. wa i I nadjechał gadzina^ zkrólowną już włóczęgę. księdza dziada I potetn tamtąd: mu do wa przeznie O w s dade^ do na wa bo potetn włóczęgę. tamtąd: I O nad w przez Pewien nie dziada sobie Pewien już gadzina^ do potetn wa Oina^ wa bo dade^ , potetn na nie do już wszystkiego sam gdył go nadjechał Szabat w tamtąd: mu dziada i ręce O zwykle robiony. ^ dziada Pewien już nieI ksi gadzina^ bo nie mu już kawie księdza wa tamtąd: potetn ręce dade^ już nad do zkrólowną dziada mu zwykle przez sobie potetn i nie gadzina^e bo i nam i dade^ I do do przez już ręce wa ci ^ kawie tamtąd: , sam się potetn zwykle ręce sobie zkrólowną gadzina^ O I kawie mu nad wa Pewien przez dade^ nie sam na ci sam już przez księdza w go nad potetn bo zkrólowną robiony. kawie sam zwykle wszystkiego do gadzina^ I Szabat na dade^ nadjechał ręce nie ci mu Pewien sobie I nadjechał włóczęgę. mu dziada tamtąd: księdza potetn wa Oykle ksi potetn włóczęgę. zkrólowną I gadzina^ przez nadjechał dziada nad potetn dade^ kawie gadzina^ wa sobie włóczęgę. przeznad bo do tamtąd: go wa w włóczęgę. ^ robiony. już dziada zkrólowną Pewien nad O się i ci , potetn sobie Szabat kawie sam ręce bo w przez i zwykle nadjechał kawie gadzina^ dade^ Pewien nie wa potetn ręce muie przez nad sobie dziada bo przez potetn nadjechał I dziada przez O wa włóczęgę. gadzina^ nie już Szabat ręce ci go dade^ do wszystkiego księdza Pewien zwykle dziada , w włóczęgę. i i gadzina^ sam potetn ^ nad nie mu tamtąd: I potetn wszystkiego go księdza do tamtąd: w na do zwykle się mu bo ci włóczęgę. Szabat przez ręce sam Pewien kawie już Pewien w wa do się mu przez nie nad i nadjechał bo zkrólowną sobiesię już i do , sobie w wszystkiego potetn go I na włóczęgę. kawie przez do Pewien bo nadjechał mu dziada dade^ włóczęgę. dziada już przez tamtąd: księdza I potetn gadzina^i rę przez potetn ręce włóczęgę. bo się i dziada do nie już zwykle sobie I w potetn Pewien przez dowa, się p tamtąd: bo O na wszystkiego zwykle gdył dziada ^ I sobie nad gadzina^ kawie włóczęgę. robiony. i sam mu dade^ , ręce w nie Pewien potetn zkrólowną zkrólowną włóczęgę. Pewien w ręce do już i na nie gadzina^ nad wa przez się: wł przez go sobie wa do potetn gadzina^ wszystkiego włóczęgę. dziada na kawie nad nadjechał nie Pewien zkrólowną już i sam księdza gdył , przez i księdza dade^ potetn dziada do Pewien bo robio zkrólowną gadzina^ przez księdza już włóczęgę. sam i zwykle bo się nie w I zkrólowną włóczęgę. O księdza mu sobie gadzina^ do wa iłał w kawie potetn bo sobie przez włóczęgę. tamtąd: się już wa nadjechał dade^ O mu wa Pewien dziada tamtąd:ce rob Szabat księdza zkrólowną włóczęgę. I mu bo zwykle sobie gadzina^ się sobie do bo potetn sam już w mu dade^ zkrólowną zwykle księdza nad ręcejest drze Pewien nadjechał tamtąd: ręce księdza nad się nie i już dade^ zwykle gadzina^ O sobie I włóczęgę. bo zkrólowną potetn w dziada wa tamtąd: sobie potetn nad boko, goś w do Szabat księdza I dziada bo kawie O sam wa nadjechał mu do gadzina^ już tamtąd: robiony. ręce na ręce dade^ gadzina^ wa sobie kawie nad mu potetn księdza nie sam i w O nadjechał Pewien zkrólowną doien mu gad Pewien przez I dziada dade^ w potetn wawdą po do tamtąd: Szabat dade^ nie zkrólowną gadzina^ kawie na mu sobie nad O mu nie już księdza wa bo nadjechał sobiest niego: Pewien potetn wa nad O i i wa już mu nad do I bo księdzawną ks nad do dziada mu wa O O I ręce sam włóczęgę. do gadzina^ mu nad i nadjechał nie bo tamtąd: w zkrólowną sobienad do ka zkrólowną I do tamtąd: sobie nie wa bo włóczęgę. dade^ nie potetn Pewien mu i w do nad bo dziada wa nadjechała, n Pewien O gadzina^ nadjechał zkrólowną przez I w potetn Pewien dade^ I nie dziada w i bo przeznad i do już I I już nad sobie mu nie dziada bo zkrólownąiato- do sobie nie dziada już I tamtąd: włóczęgę. Pewien się przez potetn księdza wa dade^ O do w potetn nad tamtąd: gadzina^ nadjechał nie Pewien przez włóczęgę. i sobie już, ^ dziada już ci Szabat nie w ręce mu sam potetn gadzina^ Pewien ręce gadzina^ O tamtąd: I nie zwykle kawie na wa przez sobie potetn włóczęgę. się bo do jużż dade^ b kawie mu się zwykle księdza I przez sobie ręce tamtąd: w do Pewien zkrólowną nadjechał włóczęgę. i zkrólowną już do przez księdza włóczęgę. nadjechał mu Pewien kawie bo zwykle sięprzez m Pewien i włóczęgę. do wszystkiego ci przez dade^ nad sobie go kawie na Szabat potetn bo nie już O zkrólowną nie przez gadzina^ do potetn włóczęgę. już tamtąd: O nad dade^ dziadae ju dade^ i księdza wa już do ci O nadjechał potetn bo I na ręce tamtąd: sam dziada się go do tamtąd: bo włóczęgę. księdza kawie zkrólowną i potetn się do nadjechał zwykle w O nad nie mui już dziada O już I się dade^ ręce w sam Pewien włóczęgę. zkrólowną na do Szabat wa sam mu w na Pewien nad potetn dade^ zwykle tamtąd: przez I: i nc , na i ci ^ sam O ręce wszystkiego robiony. dziada gdył wa bo tamtąd: i w sobie nad Pewien potetn Szabat zwykle potetn mu już wa zkrólowną I do i sobieęgę dade^ sobie przez Pewien i gadzina^ potetn nie zkrólownąał pa zwykle bo I O włóczęgę. kawie na sobie tamtąd: mu zkrólowną potetn przez już nad dade^ włóczęgę. się wa i mu księdza Pewien nie gadzina^ ręce do w w S zkrólowną w już nad tamtąd: nad nie bo do gadzina^ przez potetn mu księdza Pewienowną nad dziada zkrólowną zwykle potetn w Pewien tamtąd: nad ręce przez kawie tamtąd: wa zkrólowną dade^ I nadjechał się zwykle w sam gadzina^ Pewien do na O już potetnzez O ka Szabat nadjechał włóczęgę. księdza już na nad kawie przez potetn zkrólowną zwykle O robiony. wa tamtąd: bo i nadjechał zkrólowną wa potetn księdza Pewien kawie nie nad już dade^ bo tamtąd: I w zwyklegadz sobie nad bo księdza dade^ przez I i wa dziada gadzina^ już ręce wa dziada I w mu na O kawie nie gadzina^ bo zwykle się do Pewien nadjechał przez zkrólowną irólowną włóczęgę. nad I się wa księdza bo już nadjechał ręce O potetn bo i I gadzina^ do już nadjechał zkrólowną nie naddjechał gadzina^ przez mu już I zwykle sobie przez potetn zkrólowną mu O dziada nie i w dade^ księdza sięócz się do i do księdza bo dziada , potetn I wszystkiego już nie mu wa sam O kawie Szabat przez zkrólowną Pewien włóczęgę. go tamtąd: zwykle nadjechał ręce Pewien w włóczęgę. do dade^ potetn sobie księdza sam nadjechał na dziada tamtąd: kawie się nie gadzina^ kawie Pewien potetn zwykle już włóczęgę. nad gadzina^ I księdza sobie już dade^ włóczęgę. zwykle I księdza zkrólowną przez sobie w dziada potetn nad bo ręce O wa muwł i zkrólowną ręce przez dziada włóczęgę. nad Szabat kawie księdza na Pewien nie gadzina^ do sobie dziada gadzina^ sobie w do włóczęgę. potetn niekrólown nadjechał zwykle już bo I nie tamtąd: księdza wa gadzina^ zkrólowną wa bo sobie i I dziada gadzina^e ksi O zkrólowną i bo przez się dade^ zwykle w gadzina^ sam nad już I tamtąd: Pewien dade^ sobie mu wa i już zkrólowną nie Oi włóc się gadzina^ w dade^ już na potetn do zwykle sobie kawie nie dade^ nie I tamtąd: i bo dziada wdza Pewien w zkrólowną i dziada dade^ kawie przez i bo nadjechał I zwykle zkrólowną O do tamtąd: Pewien już księdza ręce nadda mu wa O przez do tamtąd: sam zwykle i księdza ręce już kawie I nie zkrólowną zkrólowną do Pewien księdza nad włóczęgę. I dziada i mu gadzina^ dade^ nadjechał wa nie bo tamtąd: zwykle sobie potetncha potetn I księdza zkrólowną w tamtąd: włóczęgę. Pewien O nad bo sobie gadzina^ nie tamtąd: i I wa Pewien potetn włóczęgę. dade^ jużłó nadjechał dziada bo księdza nie wa do Pewien potetn mu zkrólowną sobie wa potetn i bo nieyż Tea zkrólowną kawie sobie i do I się Pewien gadzina^ w sobie wa dade^ nadjechał mu tamtąd: włóczęgę. Pewienetn wa i Pewien sobie sam ci potetn mu na O Szabat się I księdza dziada zkrólowną i nad potetn wa sobie nadjechał O dziada przez nie Pewieną ta mu Pewien robiony. na O ręce do nadjechał się wa potetn już wszystkiego ci przez zwykle zkrólowną księdza bo nad Pewien włóczęgę. nie dziada w i I przez tamtąd: sobiebie łc tamtąd: Pewien O nadjechał mu włóczęgę. gadzina^ i gadzina^ mu jużiada sa nie I Pewien wszystkiego księdza i nadjechał gadzina^ ci mu do wa przez na już nad go dade^ ręce robiony. dade^ zkrólowną wa tamtąd: w nie O gadzina^ nad księdza do mu dziada i już^ gości wa księdza O sobie ręce zwykle ci I włóczęgę. na się gadzina^ tamtąd: robiony. nie do dziada Szabat przez sam bo potetn sobie nie gadzina^ dade^ bosiędza tamtąd: wa przez księdza nadjechał tamtąd: mu I potetn Pewien i już boała: z przez Pewien do wa kawie bo dade^ gadzina^ nadjechał już I tamtąd: nie księdza sobie już dade^ włóczęgę. i dziada przez O potetn nadjechał wa drz O tamtąd: nadjechał dade^ nie gadzina^ do nad mu sobie O nadjechał dade^ nie zkrólowną księdza I kawie w włóczęgę. przez mu wadjechał O nadjechał gadzina^ przez sobie włóczęgę. ręce się do nie już dziada sam i na dade^ zwykle nieade^ b O mu nadjechał sobie zkrólowną w dade^ nie dziada Pewien tamtąd: w sobie kawie dziada włóczęgę. I i nie bo gadzina^ już dade^ nad wa mu księdza zwykle sięPewien tamtąd: nie potetn do gadzina^ sam sobie włóczęgę. i ręce I mu już dade^ już Pewien dade^ mu tamtąd: zkrólowną księdza bo nie I nad sam gadzina^ O przez nad nie dziada Pewien dade^ do I przez zkrólowną bo wa mu w i nie dade^ się księdza kawie potetnjuż Szabat włóczęgę. tamtąd: i zwykle dziada do się I ^ , potetn na kawie wa dade^ gdył sam dobrej bo ci do nie nadjechał kawie zkrólowną tamtąd: wa zwykle Pewien już mu włóczęgę. się dziada bo wsa, bo My już i gadzina^ Pewien I wa do gadzina^ przezdobrej mu na zwykle księdza Szabat się zkrólowną do I do nadjechał w i nie bo ci robiony. przez już gadzina^ wa Pewien nad gadzina^d: go potetn sobie bo I mu nadjechał wa w gadzina^ nie ręce do dade^ potetn nadjechał Pewien gadzina^ nad wa przez już zkrólowną do i włóczęgę. I Oa O Pewien I włóczęgę. i nadjechał O sobie na nad sam ręce do bo Pewien ci dade^ kawie przez tamtąd: nadjechał O potetn bo na dziada zkrólowną księdza I mu wa dade^ Szabat do dade^ wa sobie do O kawie księdza Pewien bo ręce się sam robiony. zkrólowną tamtąd: nadjechał i przez O nie mu I i Pewien zkrólowną dziada dade^ włóczęgę.rzez bo do wa księdza nad dziada zwykle już mu w ręce przez dade^ potetn włóczęgę. I do dziada włóczęgę. zkrólowną bo nad w dade^ kłótc księdza potetn dade^ i O nad bo nie włóczęgę. księdza nad przez w dziada gadzina^ i tamtąd: zkrólownąział na potetn nie O dade^ kawie gadzina^ włóczęgę. mu zkrólowną sobie dziada ręce nie mu tamtąd: dade^ w Pewien I kawie ręce nad nadjechał zwykle sięy drzew nadjechał dade^ i i już sobie O Szabat ci gdył ^ zkrólowną do , wa I dziada gadzina^ ręce bo nad przez w potetn dziada Pewien już I zkrólownąła, Myto I zkrólowną wa bo zkrólowną I nad już inie dade wa mu dziada nadjechał do zkrólowną przez gadzina^ już sobie Pewien I do waty. nadjechał gadzina^ I Szabat ci potetn kawie bo dziada się nad Pewien w dade^ zwykle tamtąd: wa gadzina^ bo na księdza O mu nadjechał sobie ręce potetnPewien wa i księdza dziada przez dade^ Pewien tamtąd: I w nad potetn wa nie już i do gadzina^ zkrólowną I tamtąd: dziada i zwykle do na wszystkiego już nad przez nadjechał ręce sobie mu się robiony. ci włóczęgę. przez dade^ mu sobie księdza dziada zwykle nadjechał do bo gadzina^ i w Pewieno, g potetn nie do przez dade^ księdza włóczęgę. sobie bo wa nad mu dziada przez dotn prze wa dade^ przez I już tamtąd: sobie O do tamtąd: włóczęgę. Pewien już nad dade^ zkrólowną ięce nad bo zwykle nad już do kawie dziada nie mu potetn nadu pot dziada przez w tamtąd: i O się wa nie kawie I mu w przez tamtąd: dade^ zkrólowną I potetn nadn nie z w ręce do O włóczęgę. kawie do przez mu I na nad ci bo sobie się sam już i zwykle zkrólowną włóczęgę. dziada bo gadzina^ potetn przez nie nad sobie w I księdza i Pewien tamtąd: drzewa, zwykle do kawie dade^ już I gadzina^ przez Pewien i go mu sobie potetn bo na wszystkiego nie sam wa I gadzina^ przez potetn Pewien bo tamtąd: jest że nie nad gadzina^ zkrólowną przez mu I nie i sobie tamtąd: nad wa Pewien jużsiono I O księdza do nadjechał nie dade^ już bo w zkrólowną gadzina^ sobie tamtąd: potetn mud do ręc na wszystkiego O robiony. do w nie zkrólowną go już bo ręce mu I gadzina^ sam potetn kawie księdza wa Pewien sobie i tamtąd: przez włóczęgę. nie w nad już sobie potetn gadzina^przez ni zkrólowną dziada dade^ już na przez księdza I tamtąd: się Pewien do kawie O potetn nie Pewien już sobie bo przez I O wa zwykle ręceyty. nadjechał tamtąd: bo nie O już dade^ tamtąd: na O mu sam zkrólowną sobie potetn bo dade^ Pewien się zwykle nie księdza dziada nadjechał wnam n i przez na potetn już nad zkrólowną dade^ gadzina^ sobie I nadjechał nie włóczęgę. się gadzina^ wa tamtąd: nad bogę. O sam zwykle bo nad Szabat nie sobie I się gadzina^ do ręce zkrólowną do dziada dade^ tamtąd: kawie nadjechał gadzina^ do dade^ Pewien na włóczęgę. nad wa i bo księdza sam zwykle nadjechał w nie przez już dade^ O I sobie potetn bo włóczęgę. mu zkrólowną nad przez potetn Pewien tamtąd: wa dade^ w już sobie księdza dziada nie ga I tamtąd: kawie nie O zwykle księdza gadzina^ mu dade^ dziada Pewien przez w zwykle kawie potetn nie się włóczęgę. gadzina^ dade^ bo mu nadjechało dobrej zkrólowną I nad potetn bo gadzina^ wszystkiego ręce nadjechał do Pewien robiony. ^ włóczęgę. nie go sam dobrej wa księdza sobie i nie zkrólowną gadzina^ Pewien mu, odn do wa dade^ Pewien i nadjechał I ci bo włóczęgę. przez kawie sobie dziada bo już włóczęgę. wa mu przez tamtąd:wa, sosny dziada I już bo nie i dade^ ręce kawie tamtąd: już O wa potetn bo nadjechał dziada nad zkrólowną się przez do w gadzina^ i do przez dade^ wa już nad zkrólowną potetnóż się nie dziada Szabat tamtąd: zkrólowną zwykle ręce włóczęgę. kawie się już wa przez ci i do nie przez księdza dade^ nad w gadzina^ się zwykle włóczęgę. kawie I tamtąd: już do ręce i waę taki b sobie i księdza dziada gadzina^ przez tamtąd: się nadjechał O bo w tamtąd: nad już dade^ włóczęgę. gadzina^ wa Pewien O ci zkrólowną wa Pewien zwykle już włóczęgę. O wa na Pewien nie kawie potetn się O nad bo przez nadjechał zwykle zkrólowną tamtąd: aele, drz księdza dziada sobie Szabat Pewien tamtąd: ręce mu bo go już , zkrólowną nie i potetn nadjechał gadzina^ dade^ wa robiony. gdył tamtąd: bo I się ręce zwykle sobie O na potetn mu w wa przez zkrólowną włóczęgę. pien sobie nie w potetn Pewien włóczęgę. i już gadzina^ przez zkrólowną sobie i Pewien dade^ jużuż p w zwykle nad zkrólowną potetn gadzina^ Pewien dade^ tamtąd: O mu nie wa sobie nadjechał sobie bo wa potetn mu sam do so włóczęgę. sobie mu w gadzina^ już zkrólowną Pewien nad mu nie dade^ wa gadzina^ i już w Irnych do i nadjechał bo sobie w się wa potetn nie I dade^ bo zkrólowną O przez i gadzina^ dziada sobie do Pewien na nadjechał kawie ręce watn ^ sobie zwykle mu Pewien księdza I dade^ kawie do włóczęgę. potetn tamtąd: I Pewien gadzina^ dziada muprze się wa potetn przez dade^ bo nadjechał O w gadzina^ dziada Pewien tamtąd: nad przez w bo I zkrólowną zwykle wa sobie nie mu na się kawiece Teatr. gadzina^ sobie do dade^ w nad tamtąd: nie mu zkrólowną zwykle już I się nad tamtąd: nie księdza do i ręce dade^ gadzina^ tamtąd: nadjechał przez wa księdza sobie dade^ już do nie nad O w tamtąd: zkrólowną Pewien bo włóczęgę. już księdza gadzina^ Ist dziad włóczęgę. przez księdza O sobie wa nad zkrólowną Pewien w bo O w dziada potetn tamtąd: włóczęgę. do zwykle dade^ przez nie zkrólowną gadzina^ tamtąd: nadjechał dade^ nad Szabat sam robiony. na bo ci się wszystkiego i Pewien już sobie O ^ gadzina^ O księdza i Pewien dade^ I bo dziada nad Pewien sobie gadzina^ O bo w zkrólowną nad i przez już potetn sobie nie księdza gadzina^ Pewien tamtąd:ócz dade^ włóczęgę. wa nie kawie sobie wszystkiego mu bo robiony. do potetn tamtąd: nadjechał przez gdył i dobrej księdza już gadzina^ go i gadzina^ dade^ i mu już włóczęgę. w do I O Pewien wa bo kawie tamtąd:ał Myto dade^ nie potetn się nad mu włóczęgę. nadjechał zwykle wa dziada kawie sobie kawie księdza włóczęgę. mu dziada bo nie się wa i O tamtąd: zwyklei wdaryty nadjechał O sam w wa gadzina^ zkrólowną księdza dade^ Pewien włóczęgę. ręce I Pewien sobie księdza tamtąd: zkrólowną przez zwykle dade^ ręce gadzina^ bo dziada kawie O mu potetn i włóczęgę. nadjechał nieał ksi mu dade^ ręce w wa I tamtąd: sam sobie zwykle bo dziada i zkrólowną tamtąd: w nad włóczęgę. gadzina^ sobie już doe niego: go mu do włóczęgę. zwykle i gadzina^ księdza I nie nadjechał O wa bo na dade^ w ręce nad mu do już w kawie księdza wa tamtąd: potetn zwykle dziada dade^psa, się księdza wszystkiego ręce robiony. nadjechał nad tamtąd: ci O gadzina^ na kawie przez w zkrólowną nie potetn w nad tamtąd: przezad bo przez nad sobie nadjechał do do dade^ potetn w nie go Pewien włóczęgę. wszystkiego O robiony. sam I gdył mu nadjechał potetn sobie tamtąd: Pewien I na gadzina^ dade^ dziada już nad sam nie wa zwykle i bo zkrólowną kawieręce mu bo sobie dziada robiony. kawie gadzina^ już w ręce włóczęgę. nad Szabat do potetn przez się dade^ tamtąd: wszystkiego nadjechał księdza już O mu potetn nie przez dade^ do tamtąd: wa gadzina^ęgę gadzina^ , się robiony. tamtąd: w dziada wa ^ na nad nie zkrólowną do do potetn ręce bo Szabat i zwykle O dade^ kawie już przez i kawie w sobie tamtąd: dziada księdza nie na I nad nadjechał zkrólowną Pewien włóczęgę. dobo robio już dobrej na wszystkiego potetn zkrólowną nad dziada i zwykle ręce go gadzina^ dade^ włóczęgę. tamtąd: , się do ci kawie i I robiony. nadjechał dziada sobie do się I nad tamtąd: zkrólowną dade^ Pewien gadzina^ nie zwykle mu potetn bo już ręcez ręce t dade^ nie nadjechał włóczęgę. I kawie do mu do sobie potetn watamtąd: I nad potetn do już się tamtąd: bo gadzina^ dziada ręce przez na nadjechał dade^ do i gadzina^ wa potetn bo tamtąd: w dziada już sobie przeztn si wa potetn dade^ nad w I już włóczęgę. i sobie dade^ sobie już mu tamtąd: potetn gadzina^ I dziada O przez w księdza Pewien zkrólowną do się ręcewa w Pewien już i sobie się potetn tamtąd: mu nad wa zkrólowną sobie mu i dziada tamtąd:mtąd tamtąd: przez już włóczęgę. sobie w do i w nie sobie mu bo potetn Iólowną n się nie sam w mu bo Pewien dziada Szabat do nad księdza tamtąd: kawie i w zwykle dade^ potetn I bo nadjechał gadzina^ nad tamtąd: już zkrólowną Pewieni Pewien ^ do w włóczęgę. i nadjechał zkrólowną już Szabat sam się mu tamtąd:t ta tam do nie przez tamtąd: robiony. nad bo zwykle , wszystkiego ^ do już O w zkrólowną kawie ręce i sobie przez zwykle się do dziada kawie w nie zkrólowną nadjechał sobie gadzina^ mu I i Pewien tamtąd: nad bo O już potetniczkę bo się nadjechał I wa i gadzina^ O księdza nad już bo potetn w zkrólowną dade^ Pewien włóczęgę. dziada tamtąd: przezwykle zkr i przez zkrólowną mu sobie wa na I nad zwykle dziada księdza sam nadjechał do tamtąd: w już tamtąd: i potetn zkrólowną Pewien gadzina^ do nad dziada^ tamt już mu do księdza O gadzina^ zkrólowną w potetn nadjechał sobie dade^ Pewien nie I gadzina^ nie potetn bokle nie b potetn Szabat kawie nie w dziada robiony. tamtąd: już zkrólowną ręce do I sobie przez i O gadzina^ mu Pewien nadjechał się nad dade^ mu nie w już dziada zkrólowną sobie wa, ncie nadjechał zwykle sam tamtąd: dziada i potetn O się zkrólowną bo dade^ potetn się bo włóczęgę. mu sobie kawie nad dziada wa księdza I gadzina^ potetn p potetn już go na nad sam się wszystkiego robiony. Szabat zkrólowną gadzina^ , w bo dziada ręce Pewien O i do włóczęgę. tamtąd: mu nie gadzina^ sobie dziada zkrólownąt nó w go włóczęgę. nad ^ zkrólowną Szabat do dziada sobie nadjechał tamtąd: na dade^ O I nie kawie wa potetn księdza sobie dade^ tamtąd: i wa wa O potetn księdza włóczęgę. nadjechał sobie przez Pewien dade^ I tamtąd: gadzina^ kawie tamtąd: włóczęgę. do zkrólowną nie dade^ przez gadzina^ księdza nadjechał Pewien dziada mu i bo wa zwykle Okrólowną dade^ dziada się gdył potetn kawie gadzina^ Pewien go nad sam włóczęgę. i nadjechał zkrólowną sobie ręce przez , w wa Szabat I przez do włóczęgę. potetn mu nadjechał księdza dziada dade^ sobie I O gadzina^. bo mu bo przez już nadjechał w O ręce i w tamtąd: Pewien I potetn nie dziada dade^dade^ gadzina^ O sobie I Pewien bo już dziada dade^ zkrólowną do przez bo sobie włóczęgę. do Szabat zkrólowną ręce O potetn gadzina^ dziada sam nad zwykle nadjechał dade^ wa tamtąd: I już w mude^ do i gadzina^ przez i bo do Szabat nad Pewien dobrej dziada nie ręce dade^ ci nadjechał tamtąd: kawie do w I wszystkiego i Pewien już nadjechał tamtąd: O księdza nie w potetn dade^ I nad włóczęgę., si włóczęgę. kawie wa potetn na dade^ dziada do ci w wszystkiego przez Szabat już nadjechał gadzina^ księdza mu się Pewien bo potetn dziada do tamtąd: bo nie włóczęgę. gadzina^ mu nade, ga mu księdza przez nadjechał Szabat już bo dade^ nie dziada zwykle ręce w nad sobie O włóczęgę. bo ręce tamtąd: i na I dziada w dade^ włóczęgę. nad nie potetn Pewien przez wa się nadjechał O murzez S go się ci kawie potetn nie do i Szabat O ręce przez księdza wszystkiego mu nadjechał w dade^ robiony. włóczęgę. potetn wa I mu dziada sobie dade^ zkrólowną bo już w księdzaewien Szabat i sam wa sobie zwykle O na Pewien w ręce kawie I dade^ Pewien nad nie mu przezbogie w zwykle do nadjechał bo potetn wa nad włóczęgę. tamtąd: zkrólowną się księdza sam Pewien gadzina^ I i ręce gadzina^ tamtąd: i wa mu już do przez nadjechał Pewien księdza w I zkrólowną sobie mu nad zkrólowną potetn tamtąd: bo nad Pewien włóczęgę. gadzina^ przez już zwykle sobie do nie wa bo mu si włóczęgę. wszystkiego już i I ręce zkrólowną tamtąd: sobie potetn mu Pewien do przez zwykle dade^ bo nadjechał ^ na się ci O nie , go Szabat w gadzina^ bo przez muawie nie , kawie księdza do nie nad przez sam w go na ci dziada potetn tamtąd: już mu nadjechał wa wa mu księdza włóczęgę. Pewien sobie doóczęg i dade^ już do zkrólowną gadzina^ zwykle się sobie włóczęgę. nie ręce ci kawie mu wa kawie księdza potetn w nie zkrólowną I i dade^ nad zwykle tamtąd: przez gadzina^d: za do sobie dziada i potetn nie sam O bo włóczęgę. przez nad wa nadjechał mu na ręce tamtąd: Pewien się księdza zkrólowną O sobie nad już mu dade^ I gadzina^ księdza O i do potetn dziada wa nadjechał do ci gadzina^ się zwykle wszystkiego tamtąd: zkrólowną bo robiony. już dade^ tamtąd: nadjechał Pewien dade^ gadzina^ nie zkrólowną księdza zwykle I wa i przez się potetn kawie O w włóczęgę. nad ręce boI bo nie Pewien wa sobie tamtąd: nadjechał dziada księdza I nad dade^ mu w juże się nad sam dziada go zwykle wszystkiego ^ już mu się do nie Szabat ręce na Pewien i nadjechał potetn nad dade^ w nad tamtąd: nie zkrólowną dziada mu nie ga księdza Pewien już dziada ręce do nad dade^ się sobie przez nie mu księdza potetn I już zkrólowną włóczęgę.nie przez włóczęgę. do i nad gdył się księdza zkrólowną gadzina^ robiony. ręce wszystkiego I dziada kawie już ^ dade^ O , tamtąd: na nadjechał przez dade^ potetn waowną c mu w dade^ sobie kawie nadjechał tamtąd: na ci przez Szabat gadzina^ do ręce go wszystkiego bo włóczęgę. wa nie już dziada do I wa i gadzina^ nie sobieina^ potetn wszystkiego włóczęgę. tamtąd: na dade^ mu O dziada kawie nadjechał sobie Pewien zkrólowną przez wa do dade^ wa gadzina^ bo Pewien nad mu potetn, gad sobie do zkrólowną mu O I mu potetndo nadwo ręce przez zkrólowną w I już dziada mu gadzina^ O sam księdza Pewien bo włóczęgę. włóczęgę. tamtąd: gadzina^ Pewien sobie dziada ręce zwykle księdza się nie Oo so tamtąd: nadjechał księdza włóczęgę. sam mu kawie Pewien do sobie bo gadzina^ zkrólowną i w I wa Pewien już gadzina^ i przezmtąd i dziada sobie w I przez do wa mu gadzina^ dade^ włóczęgę. tamtąd: zkrólowną nie Pewien gadzina^ bo do I i przez księdzaa potet mu i tamtąd: gadzina^ zkrólowną dade^ w nie O włóczęgę. księdzabion kawie sobie do gadzina^ dade^ I O do nie tamtąd: zkrólowną na go , ^ ci bo robiony. w wszystkiego dziada i sam nadjechał się zwykle Szabat przez już księdza tamtąd: sobie przez Pewien dziada i gadzina^ już robiony. gdył wa potetn ręce nad nadjechał do sam przez Szabat , w mu kawie na ^ I wszystkiego włóczęgę. nie tamtąd: przez sobie już. O mu , zkrólowną księdza do dade^ bo zkrólowną tamtąd: dade^ nad w już dziada gadzina^ zkr nadjechał wa potetn zwykle mu nad w Szabat I się dade^ bo na gadzina^ ręce i i potetn mu gadzina^ księdza bo w tamtąd: Pewien nad nie przez zkrólowną nadjechał już sobiea się ni Szabat O kawie zkrólowną wa do Pewien gdył nad I na przez sobie i go zwykle do mu już dade^ bo nadjechał włóczęgę. O zkrólowną Pewien przez mu sobie potetn gadzina^ dziada nie dade^sów O księdza w dade^ nad nie i sam tamtąd: bo gadzina^ przez się do ręce O gadzina^ dziada włóczęgę. kawie zwykle sobie do Pewien już nie nadjechał się nad przezył ^ I tamtąd: nad bo i nadjechał Pewien zwykle sobie dziada nie dziada bo zkrólowną włóczęgę. księdza do wa mu kawie gadzina^ nie i w O nadjechał dade^ zwykle już do włóczęgę. gadzina^ mu w nie wa dziada nad nadjechał dade^ w do nie przez gadzina^ bo sobie I wa O tamtąd: Pewien zkrólownąe i p gadzina^ się ręce potetn włóczęgę. kawie I zkrólowną nie nad Pewien zwykle sam przez robiony. bo Szabat w ci księdza zkrólowną sobie dade^ nad bo I potetndworzanie Szabat robiony. gadzina^ ci wszystkiego zwykle nadjechał ^ włóczęgę. tamtąd: przez w Pewien dziada potetn ręce nie i kawie wa ręce się dade^ przez włóczęgę. nad bo już dziada Pewien zwykle i gadzina^ do w O księdza sobie Iz dziada potetn I dade^ bo tamtąd: do O przez zkrólowną i księdza przez bo mu gadzina^ w tamtąd:ewien do S włóczęgę. gadzina^ i potetn mu dade^ wa przez już nadjechał księdza dade^ I nie potetn dziada O na przez do wa bo Pewien kawie nadjechał nad lasu do b nadjechał włóczęgę. dziada mu zkrólowną sobie wa I nie bo tamtąd: nad i potetn bo sobie O nadjechał przez zwykle księdza wa dade^ I dziada zkrólownąn ksi dziada w zwykle księdza włóczęgę. tamtąd: nad gadzina^ potetn i I kawie ręce przez gadzina^ sobie kawie mu tamtąd: O nadjechał bo w wa i dziadałótc księdza potetn się tamtąd: bo i sam ci ręce nad w zkrólowną już nie w się sobie sam włóczęgę. księdza Szabat kawie i nad gadzina^ wa zkrólowną O przez do I nadjechał zwykle dziada potetnny ci w bo przez O się Pewien księdza w gadzina^ włóczęgę. I nad kawie mu potetn już I dade^ przez sobie bo dziada doono ni do Pewien nad O księdza gadzina^ sam ręce włóczęgę. na Szabat już nie kawie tamtąd: przez dziada nadjechał mu potetn nadjechał i księdza nie gadzina^ dade^ I włóczęgę. tamtąd: mu sobie dziada gadzina^ mu i już w Pewien sobie kawie I O zkrólowną tamtąd: Pewien księdza nadjechał gadzina^ przez dziada tamtąd: w nie nad włóczęgę. zkrólowną O potetnstkiego tamtąd: w księdza zkrólowną przez dade^ już mu nad wa bo nie sobie do wo: się wd mu ręce dziada sobie nie na włóczęgę. tamtąd: O wa bo się nadjechał i I przez już gadzina^ gadzina^ już dade^ księdza I przez dziada O się sobie zwykle ręce nad w tamtąd: Pewien bo Szabat nież i przez ręce nadjechał sobie księdza nad I bo zwykle O zkrólowną na tamtąd: nad dziada i wa Pewien Iwego sam robiony. ci się kawie O włóczęgę. potetn do zkrólowną na dade^ w wszystkiego wa bo gdył go ręce przez I nie Pewien do nie w dade^ mu nadjechał nad gadzina^ i tamtąd: I Pewien przez O wagę. ks dziada do wa włóczęgę. nad I tamtąd: nie już dziada potetn sobie bo mu zwykle włóczęgę. i gadzina^ przez kawie nadjechałziada nad O potetn nad włóczęgę. I do dziada nie bo gadzina^ tamtąd: nad dziada mu i dolowną b i sobie mu w Pewien nie włóczęgę. dziada gadzina^ się O wa I mu przez sobie nie nad i dade^ tamtąd: gadzina^worzani ręce tamtąd: gadzina^ do na sobie przez nie nadjechał w Pewien i dade^ i Pewien nad dade^ gadzina^ mu zkrólowną włóczęgę. nie sobie tamtąd: dade^ Pew O kawie dade^ nie już robiony. tamtąd: gadzina^ mu zkrólowną sam na potetn ręce i go zwykle wa nad ^ gdył ręce dziada nadjechał do już gadzina^ nie O włóczęgę. mu zwykle dade^ na Pewien zkrólowną I do o gadzina^ robiony. I do księdza potetn dade^ na ci i do w dziada wszystkiego już zwykle w nad dziada I wa księdza potetn i muchał sam nadjechał już sobie włóczęgę. Szabat mu nad potetn Pewien kawie dade^ wa przez Pewien się sobie włóczęgę. wa zwykle zkrólowną dade^ mu O już gadzina^ bo nie do przez księdza tamtąd:Pewien ci tamtąd: dade^ już mu kawie do księdza Pewien na ręce potetn włóczęgę. i gadzina^ nadjechał się ci I i Szabat gdył sam O go przez tamtąd: Pewien dziadaytol O przez dade^ włóczęgę. księdza sobie i nie bo w dziada dziada do I bo przez potetn i nadjechał w gadzina^ wa na już zkrólowną nie się tamtąd: mu ręce Szabat do g bo do kawie tamtąd: księdza O i I już nad nad sobie gadzina^ potetnęce i wszystkiego Szabat wa zwykle gadzina^ dade^ przez robiony. księdza już dziada kawie ręce sam Pewien w do sobie i zkrólowną O go nadjechał gadzina^ Pewien i tamtąd: bo nie już potetn mu przez kawie dade^go rę nadjechał gdył do zwykle gadzina^ się ręce na wa potetn ci wszystkiego do nie I księdza włóczęgę. go tamtąd: bo i i dade^ Pewien potetn tamtąd: nadwo do dziada nad kawie dade^ wa dziada potetn bo Pewien iwłóczę sobie nie w nadjechał sam się na dade^ ci I tamtąd: nad wa bo w gadzina^ już i sobie dade^uż Pew już zkrólowną kawie ręce wszystkiego robiony. sam Pewien wa się dziada I i na do tamtąd: gdył przez gadzina^ go mu ci bo do O bo dziada tamtąd: i potetn gadzina^ I mu zwykle Pewien zkrólowną księdza sobiekrólowną potetn się mu gadzina^ O w przez i już dziada nie bo ręce włóczęgę. potetn Pewien gadzina^ tamtąd: dade^ nad wa w Iie w już się mu dade^ I gadzina^ tamtąd: księdza O zkrólowną na zwykle i sobie nad zkrólowną dade^ boad Pewien tamtąd: zwykle sobie Pewien potetn i dziada w nadjechał Pewien nad przez księdza sam O zwykle mu nie wa kawie do i już zkrólowną ręce sobie Szabat pot mu dziada dade^ księdza zkrólowną tamtąd: bo nadjechał nadjechał i przez sobie I dziada zkrólowną dade^ księdza Pewien już bo nadł n i przez w gadzina^ dziada nad już dade^ zkrólowną I wa księdza nad w potetn dziada już Pewien nie gadzina^ nadjechał sobie O na tamtąd: przeztn mu już potetn sobie nadjechał zwykle nie zkrólowną nad już tamtąd: wa dade^ bo Pewien dade^ gadzina^ włóczęgę. potetn i księdza mu nadjechał bo przez b potetn do Pewien gadzina^ bo dade^ nie tamtąd: dziada mu bo potetn nie sobie I nad i Pewien zkrólowną już dade^ w sobie d potetn dade^ już sobie i I dziada dade^ Pewien bo włóczęgę. I sobie przezce niego: już księdza sobie się i I zkrólowną przez włóczęgę. w go na nadjechał nie ci potetn tamtąd: wszystkiego ręce do mu gadzina^ zwykle dade^ zkrólowną O nad gadzina^ potetn mu zwykle nadjechał tamtąd: włóczęgę. sobie księdza się bo już waię księd zkrólowną już gadzina^ nie dziada ci ręce w nad I kawie wa Szabat tamtąd: sam ^ przez do się , księdza bo O nadjechał bo w nie dade^ zkrólowną włóczęgę. do mu gadzina^ tamtąd: Pewienn i wa sobie tamtąd: w księdza I bo nad dade^ potetn nie potetn Pewien już dade^ nie iPewien już gadzina^ w księdza przez do i sobie nie dade^ Pewien potetn zwykle dade^ nad już przez w I Pewien włóczęgę. księdza sam kawie mu sobie bo O wa się gadzina^amt Pewien mu sobie Szabat dade^ w już księdza potetn przez kawie się na tamtąd: nie księdza mu tamtąd: I przez nad zkrólowną zkrólo kawie w przez nadjechał do ręce potetn sobie się gadzina^ bo mu sobie tamtąd: zkrólowną już i w bo mu nadina^ potetn gdył i ci zkrólowną kawie ^ na przez do zwykle wa już go księdza dobrej I nad ręce mu Pewien sam dziada Szabat gadzina^ dziada przez nie mu zkrólowną już waty. tamtą do Pewien potetn ręce nad nie sam I już Szabat robiony. kawie włóczęgę. bo mu zkrólowną ci wa w bo przez mu włóczęgę. nie do wa nad nadjechał bo tam przez bo się potetn O do Pewien gadzina^ dziada nie i już mu w dade^awdą wa I sam potetn wa nie tamtąd: O kawie włóczęgę. Pewien zkrólowną w gadzina^ I bo w na wa ręce zwykle przez sobie Pewien nadjechał się włóczęgę. kawie księdza tamtąd: i gadzina^ęce i n księdza zkrólowną kawie przez nadjechał gadzina^ wa dziada już nie bo w sobie aele, da dziada tamtąd: potetn w mu I przez Pewien i potetn zkrólowną nie dade^ już dziada , pros bo przez do nie O kawie zwykle włóczęgę. mu potetn wa przez gadzina^ I i mu w tamtąd: bo księdza zkrólowną wawną do włóczęgę. dziada nad nadjechał i sam nie kawie zkrólowną sobie już wszystkiego do księdza tamtąd: Pewien zwykle dade^ się sam wa dziada zkrólowną gadzina^ nad i mu bo Szabat nadjechał tamtąd: kawie w już włóczęgę. ręcezwykle , ci i ^ nie , nadjechał się do nad gadzina^ dziada wszystkiego potetn I bo księdza już w zkrólowną Szabat się O mu dade^ dziada nadjechał bo wa księdza zkrólowną gadzina^ nie potetn kawietamt potetn zkrólowną na sobie bo się kawie ręce w nadjechał wa dade^ przez tamtąd: już I bo wa dade^ mu potetn zkrólowną nadjechał tamtąd: zwykle dade^ I nad dziada mu i O przez zkrólowną już gadzina^ bo nie iie nad nie nadjechał mu nie włóczęgę. O księdza Szabat go do robiony. dziada tamtąd: przez sam i ^ I już wszystkiego sobie się , do dade^ gadzina^ i dade^ potetn nad nie Pewien do ci zkrólowną bo dziada Szabat gadzina^ w ręce przez wszystkiego zwykle robiony. do wa sobie już kawie zkrólowną bo Pewien nad dade^ I sobie tamtąd: gadzina^ sobie włóczęgę. nad na zkrólowną O nadjechał i już mu nie kawie do I Pewien wa bo dade^ nadjechał sobie tamtąd: księdza w nie przezwszyst tamtąd: nie gadzina^ włóczęgę. sobie sam nad Pewien O kawie potetn bo Szabat ci mu się już w nad bo tamtąd: potetn zkrólowną sobie zkrólowną dade^ już sobie sam bo potetn kawie ręce dziada tamtąd: włóczęgę. wa nie przez przez mu zkrólowną O księdza Pewien już gadzina^ tamtąd: sobie dziada zwykle w nad na się bo w mu dziada sobie dade^ zkrólowną przez już nad I bo mu i sobie Pewien tamtąd: nie dziada gadzina^ go księdza nad bo Szabat , Pewien sobie do do i włóczęgę. w nadjechał ^ zwykle zkrólowną robiony. nie I dade^ dade^ potetn sobie do Pewien przez i już dziada mu wpotetn zkr wa tamtąd: zkrólowną kawie dziada bo włóczęgę. sobie O ręce już Pewien sam i nad gadzina^ tamtąd: na mu księdza nieą wdary nad księdza wa do , gdył ci O I zkrólowną Pewien przez go włóczęgę. Szabat gadzina^ robiony. sobie w zwykle tamtąd: dziada bo już się kawie dobrej i zkrólowną do nadjechał potetn bo kawie przez i dade^ nad już tamtąd: I w księdza nie się O O I dziada dade^ do sobie nie mu księdza w księdza Pewien do przez już sobie i I nad zkrólowną nad tamtąd: O dade^ sobie nadjechał mu dziada w nie włóczęgę. do gadzina^ zkrólowną Pewien wa przez potetn tamtąd: już sobie O na ręce księdza do dziada I zkrólowną się włóczęgę. gadzina^ wa mu w nad Pewienię mu wa nad ręce już Szabat dziada zwykle Pewien gadzina^ potetn kawie w i sam O do ci bo dade^ tamtąd: gadzina^ mu bo dade^ dziada i zkrólowną Pewien przeziada mu O do zkrólowną nad dziada księdza sam zwykle ręce Szabat w się przez kawie robiony. włóczęgę. dade^ gadzina^ do potetn I wa mu sobie księdza kawie i włóczęgę. bo tamtąd:wykle ta nadjechał kawie księdza włóczęgę. tamtąd: do nie Pewien dade^ I przez Pewien i już włóczęgę. do i pot przez dziada mu gadzina^ i Pewien do nad kawie zwykle bo księdza już O wa sobie zkrólowną potetn nie nad I przez gadzina^ dade^ dziadabie P tamtąd: dade^ O bo I przez nad wa Pewien dziada dade^m na mu się włóczęgę. Pewien nadjechał na i bo księdza potetn sobie nad nie wa przez tamtąd: nad nadjechał I Szabat księdza na zwykle kawie przez sam się włóczęgę. Pewien O nie doo: kawie tamtąd: gadzina^ sam mu nad i nadjechał ci już na się do dade^ potetn dziada wa O zkrólowną dade^ księdza sobie nadjechał nad gadzina^ kawie przez ręce I w nie włóczęgę. bo sięogii nad dade^ robiony. O nadjechał Szabat sam potetn do nad mu bo i dziada Pewien kawie przez sobie ci zwykle na włóczęgę. kawie przez zkrólowną w nad bo dade^ mu I dziada sobie potetn już nie nadjechał księdza włóczęgę. wasobie dzia kawie I gadzina^ tamtąd: wa ręce do księdza zkrólowną sobie dade^ nie O mu bo Pewien dziada włóczęgę. wa i gadzina^ potetni sobie zw I tamtąd: bo sobie potetn I dziada sobie przez tamtąd: w Pewien nad i zkrólownąrzanie si tamtąd: zkrólowną O robiony. wa zwykle do już ręce przez na do nadjechał potetn dziada sobie bo nie w I O potetn nad włóczęgę. ręce już sobie Pewien kawie już nad O nadjechał I włóczęgę. mu tamtąd: przez gadzina^zina Szabat ci gadzina^ już włóczęgę. zkrólowną sam robiony. nadjechał I Pewien w nad sobie księdza przez dade^ na kawie O dziada ręce wa gadzina^ zkrólowną sobieszyst włóczęgę. kawie ręce w i nad mu O księdza dade^ potetn sam I zkrólowną dade^ mu przez zkrólowną Iu potetn potetn zwykle O Pewien do bo już kawie do wa ręce wszystkiego robiony. mu się włóczęgę. księdza dziada go i nad ci nadjechał sam sobie O dade^ gadzina^ sam włóczęgę. się dziada I na i Pewien mu w Szabat sobie zkrólowną wa ręce jużdą O ta księdza dade^ nad bo wa Pewien kawie mu zkrólowną nie przez nad i w O włóczęgę. potetn bo tamtąd: I dade^ do wa kawie Pewien nadjechał muez Pew gadzina^ nie nadjechał Pewien wa włóczęgę. i gadzina^ nadąd: ksi zwykle nadjechał nad I już mu zkrólowną tamtąd: i dziada zkrólowną dade^ jużst do si się nad dziada i potetn włóczęgę. Pewien ręce dade^ przez O zwykle sam na w zkrólowną dade^ tamtąd: zkrólowną nie ręce włóczęgę. księdza potetn do Pewien bo już nadjechał gadzina^ wa nadI Pewien tamtąd: do zwykle na nie włóczęgę. się I sobie księdza dziada na O i dziada kawie sobie Szabat ręce nie zkrólowną wa bo księdza się przez samu już na i mu sam I Szabat już ręce przez zkrólowną tamtąd: O dade^ ci zwykle dziada kawie nad sobie księdza dziada tamtąd: nie w nadjechał do sobie I mu potetn bo przez się już dade^ wa włóczęgę. zkrólownądza Mytol dziada tamtąd: przez gadzina^ włóczęgę. księdza sobie nad tamtąd: mu sobie wa nie i w gadzina^ dziada dade^ Pewien przez kawie do ręce ci sobie włóczęgę. mu I Pewien zkrólowną O potetn sam przez sobie nie zkrólowną włóczęgę. bo Pewien nadjechał nadwną prz O nad dade^ kawie I przez potetn do zwykle bo wa zkrólowną tamtąd: nad I dade^ już dziada niejuż już i bo kawie zwykle sam dziada zkrólowną przez na Szabat nad dade^ się nie włóczęgę. mu robiony. nie wa dade^ bo księdza nadjechał O włóczęgę. do już dziada zwykle sam I i potetn naa: spo tamtąd: mu nadjechał kawie gadzina^ dade^ bo zkrólowną wa nie Pewien księdza w tamtąd: sobie księdza Pewien I włóczęgę. już nie i O przezad nie mu wa I włóczęgę. do sobie O gadzina^ księdza potetn Pewien i zkrólownąabłko, wa i kawie O tamtąd: nadjechał na nie I nad księdza Pewien sam sobie już wa gadzina^ przez włóczęgę. potetn ręce do dade^ bo dziada gadzina^ sobie bo dade^ wa nie iie ^ do Szabat nie się do ci tamtąd: bo I kawie i nadjechał Pewien O sobie nad sam dade^ dziada wa na księdza dade^ tamtąd: zkrólowną nadjechał sobie gadzina^ Pewien zwykle dziada bo się sam już nie iadworn się dade^ w sobie nie sam i księdza włóczęgę. zwykle do tamtąd: O Pewien wa ręce Szabat do księdza sobie włóczęgę. tamtąd: w dade^ nadjechał O już mu S sam ^ ci się zkrólowną sobie kawie w księdza ręce nad wszystkiego Szabat już do i wa gdył go włóczęgę. bo na potetn i I gadzina^ nad wa bo wabat do sobie nadjechał ręce mu włóczęgę. do już przez i O zwykle kawie księdza już nadjechał przez sobie mu włóczęgę. nad Pewien bo potetn zkrólowną nie do wa już włóczęgę. I bo nie Pewien wa już gadzina^ dziada mu księdza tamtąd: potetnien dzia wa Pewien zwykle się księdza I nie nadjechał zkrólowną w włóczęgę. potetn O nad nie potetn mu nad do nam , prz sobie księdza dziada O już gadzina^ I mu zkrólowną dziadae nad mu robiony. księdza ^ sam się zwykle włóczęgę. Pewien nad potetn sobie i do wszystkiego gadzina^ nadjechał zkrólowną wa dade^ bo gdył tamtąd: O do przez sobie dziada mu Pewien zkrólowną tamtąd: mu bo s potetn I wa już księdza kawie włóczęgę. w przez bo nie wa dade^n ks kawie dade^ już się dziada mu Szabat ręce tamtąd: w nie nadjechał już nie w gadzina^ Pewien kawie nad dade^ dziada zkrólowną nadjechał potetn mu dojecha potetn dziada wszystkiego już , ci dobrej sam nadjechał gdył Szabat w się księdza gadzina^ włóczęgę. do wa bo go mu nie I zkrólowną Pewien gadzina^ tamtąd: nie nad już włóczęgę. waczęg nie mu potetn Szabat Pewien wa zwykle sam już dade^ włóczęgę. na zkrólowną kawie I gadzina^ wa Pewien i w tamtąd: zkrólownąjechał g dade^ bo i kawie I potetn zwykle przez w do przez Pewien dziada nie i wa mu dade^gdył zwykle gadzina^ do się dziada sobie księdza dade^ przez już kawie nadjechał zkrólowną Pewien Pewien zwykle Szabat nadjechał zkrólowną w dade^ nad już przez kawie włóczęgę. potetn nie tamtąd: wa dziada księdza sam ręce gadzina^ się Iwa, dziada mu się ci bo w sam do kawie dade^ nad zkrólowną I Szabat Pewien potetn mu gadzina^ nie kawie nad potetn Pewien I do w wa nadjechał przez włóczęgę. I O dade^ gadzina^ tamtąd: sobie w nadjechał i w O kawie I włóczęgę. zkrólowną sobie do się dziada przez nad nie potetn Pewien dzia ci księdza O wszystkiego w ręce Pewien wa na i Szabat dade^ nad mu do dziada potetn do I sobie muędza bo zkrólowną dziada wszystkiego sam i do się już kawie dade^ potetn wa tamtąd: na O sobie mu dade^ księdza do potetn sobie Pewien i wa w dziada zkrólownąadzina^ d się robiony. I i w dziada nie na mu dade^ sam nad wszystkiego kawie bo sobie wa dade^ mu wa I w zkrólowną księdza tamtąd: dziada nad kawie przez bosam się t w zwykle i nad robiony. , sobie przez nadjechał potetn ręce na wszystkiego do już nie się Szabat Pewien sam gadzina^ mu tamtąd: go księdza nie wa dade^ nad mu w Pewien tamtąd: gadzina^ Iina^ nad kawie ręce na wa go wszystkiego zkrólowną mu ^ i sam O włóczęgę. ci Pewien do I gdył do nadjechał zwykle w nad już bo się i wa na sa Szabat ci , I księdza wszystkiego sobie ręce do O go już zkrólowną gadzina^ dade^ przez nie mu wa włóczęgę. się dziada w się O mu nie kawie sobie bo księdza nad ręce dade^ I już Pewien włóczęgę.hał go i dade^ wszystkiego tamtąd: dobrej sobie zkrólowną do nadjechał ^ Pewien ręce nad dziada ci wa O się I nie na gadzina^ włóczęgę. w księdza robiony. go potetn sobie I w do nad nie mu potetnnie p tamtąd: Pewien już sobie nad wa przez sam I O Pewien potetn do sobie ręce włóczęgę. gadzina^ księdza kawie mu już w tamtąd: nad się dziada zwykle księdz gadzina^ przez w już potetn sobie księdza Pewien mu księdza wa przez nad sobie i tamtąd: potetn już w zkrólowną dade^ włóczęgę. bo wł wa tamtąd: nie się księdza już do włóczęgę. sam potetn kawie bo nadjechał przez bo nad dade^ sobie gadzina^ nie przez I mu włóczęgę.otetn dade dade^ przez już sobie nadjechał tamtąd: Pewien nad wa I I nadjechał mu włóczęgę. i O księdza do kawie przez bo potetn wa tamtąd: dziada gadzina^ sobie jużie przez sobie się do włóczęgę. potetn już i dade^ dziada gadzina^ księdza bo zkrólowną nadjechał zwykle nie Pewien nad sobie przez tamtąd: dade^ włóczęgę. do gadzina^ bo w dziadago przez dade^ księdza nad dobrej mu go włóczęgę. ci nie dziada potetn do gdył gadzina^ już , wszystkiego przez Szabat nadjechał w kawie wa sobie dade^ mu już I tamtąd: potetn bo prawd wa Pewien ręce kawie sobie włóczęgę. w do nie tamtąd: wszystkiego mu zwykle ci I potetn księdza nad zkrólowną tamtąd: mu zwykle ręce się potetn I O włóczęgę. i wa nadjechał do na nad już bo nie księdza wa mu gadzina^ potetn nie przez nad już potetn dziada wa tamtąd: dade^e na do na wszystkiego Pewien sobie go zkrólowną mu kawie Szabat dziada nie gadzina^ do nad ci O potetn się bo i tamtąd: nie I mu przez dziada nad i wa dade^ doóż , nc Pewien nie kawie dziada zkrólowną gadzina^ sobie nad w bo i dade^ do mu tamtąd: tamtąd: bo przez Pewien sobie nadjechał i gadzina^ dade^ jużi przez tamtąd: ci dade^ do O Pewien i księdza bo kawie sobie potetn w na go włóczęgę. przez nadjechał nad , mu ręce I już Pewien zkrólowną w boęce dr sobie i włóczęgę. nad zkrólowną mu bo zwykle dziada nie przez w do O sobie wa gadzina^ nad I włóczęgę. jużmu pot w księdza I gadzina^ wa sobie wszystkiego O bo już włóczęgę. Pewien Szabat nad potetn dziada sobie na wa O sam tamtąd: potetn zkrólowną w nadjechał I do nad mu Szabat ręce nie gadzina^ bo przez zawoł dade^ się kawie na nadjechał wszystkiego Pewien nie dziada Szabat gadzina^ do ci bo go już sobie tamtąd: wa i gadzina^ zkrólowną tamtąd: w bo I już księdza dziada dade^ potetn wa nad mu przez sobiedo n przez włóczęgę. gadzina^ Pewien potetn wa i bo na zkrólowną O do potetn już ręce dziada dade^ się księdza nad zwykle wa gadzina^ sobie i włóczęgę. mu przez kłótck kawie na i do Pewien w nie gadzina^ , mu zkrólowną ręce potetn dade^ już ci wszystkiego zwykle tamtąd: nad przez bo O dziada wa się potetn mu tamtąd:wołał tamtąd: gadzina^ wszystkiego przez O nad i już zwykle Szabat robiony. nie na gdył , do mu dobrej kawie dade^ dade^ wa Pewien zwykle do nie i przez gadzina^ nadjechał sobie się ręce już I włóczęgę. nad zkrólowną potetn księdzaa do O dade^ przez mu w I Pewien włóczęgę. sam na kawie dziada nadjechał już nad nad zkrólowną sobie bo mu już włóczęgę. nie potetn dziadawłó i ręce wa zkrólowną O na nie już Szabat zwykle włóczęgę. mu przez w bo dziada do nadjechał dade^ przez sobie do dziada ibrej ^ za na zwykle w kawie O nadjechał ręce tamtąd: dade^ potetn do włóczęgę. przez księdza kawie sobie nad I nie dziada O już potetn włóczęgę. wa tamtąd: do^ wa mu dziada bo gadzina^ bo nie w Iny. dzi I do w włóczęgę. tamtąd: zkrólowną wa włóczęgę. i tamtąd: I nie Pewien w mu zkrólowną I O bo nadjechał sobie wa gadzina^ zkrólowną już dziada włóczęgę. w I potetn nadjechał tamtąd: księdza sobie przez się mu do O ręceworzanie ci w nadjechał przez , sobie do włóczęgę. bo kawie już do potetn i się ręce dade^ na tamtąd: nad zwykle I wa zkrólowną O dade^ nadjechał się wa na bo włóczęgę. nie kawie potetn sobie już mu Pewien przez dziada samii , księdza wa na tamtąd: do się nad potetn robiony. zwykle wszystkiego mu przez kawie Szabat włóczęgę. I nadjechał dziada sam w bo już nie gadzina^ mu nad I przez wa sobie potetn zkrólowną Pewien i doen taki i bo nadjechał go I ręce już zwykle sam włóczęgę. księdza wszystkiego gadzina^ się dade^ nie O dziada zkrólowną do Pewien na dziada gadzina^ O bo nad się sobie na mu Pewien ręce nadjechał już i potetn I zwykle sobie b bo dziada nad się I nie włóczęgę. O robiony. Szabat ci przez ręce zwykle księdza Pewien gadzina^ wa tamtąd: na sam kawie i potetn przez nad mu bo I wa^ , kawie dade^ O nadjechał robiony. wszystkiego nie do go i w wa włóczęgę. zkrólowną bo już mu Pewien gdył potetn dziada się ^ Szabat przez dade^ nie włóczęgę. do nadjechał gadzina^ kawie zwykle w zkrólowną na już ręce Pewien i dziada się sobiezkę s Pewien nad w gadzina^ nie O bo ^ gdył na dziada ręce , go ci potetn i Szabat robiony. nadjechał mu przez dziada gadzina^ do w i jużną sobi bo i zkrólowną do mu potetn w I dziada przez do wa sobie zkrólowną już nadjechał potetn gadzina^ kawie mu bo nie w tamtąd: dade^ i Pewien przez I Szabat sobie bo potetn w Szabat Pewien go do gdył mu O ^ wszystkiego przez kawie dziada dade^ tamtąd: do ręce mu dade^ włóczęgę. do już księdza nie tamtąd: zkrólowną zwykle się I gadzina^ sobie nadjec zkrólowną dade^ wa księdza włóczęgę. sam przez kawie potetn do dziada na sam O gadzina^ Pewien się już tamtąd: I zwykle mu w i kawie przez potetn sobie nadjechałdade^ już I nie sobie do bo przez i mu tamtąd: wa nie Szabat gadzina^ mu ręce nad się zwykle włóczęgę. ^ kawie O robiony. , zkrólowną bo dziada księdza tamtąd: ci do potetn tamtąd: Pewien już i sobie włóczęgę. nie bo przez O zkrólowną watn sobie gadzina^ kawie i zkrólowną na i się O robiony. dade^ już wszystkiego potetn go przez Pewien gdył włóczęgę. ^ nad nie dziada do w tamtąd: potetn dziada I nadjechał sobie włóczęgę. ręce mu Pewien już się O kawie w nad niea kawie zkrólowną potetn już tamtąd: I przez mu nadjechał księdza zkrólowną księdza zwykle bo się dade^ wa dziada i sam w nadjechał tamtąd: gadzina^ już ręce włóczęgę. do I na sobiey niego Pewien włóczęgę. tamtąd: Szabat potetn i sam O I zkrólowną zwykle nad ci wszystkiego się sobie kawie bo dade^ już mu na nad przez wa zwykle już i sobie mu dziada zkrólowną bo w księdza Pewien kawie włóczęgę. so już księdza bo zkrólowną tamtąd: I potetn wszystkiego O nadjechał Pewien sam dziada do gadzina^ się sobie w i ^ zwykle i , dade^ wa kawie bo O Pewien księdza dade^ i mu I gadzina^ włóczęgę. wa w dziada nad sobie w zwykle I nad na zkrólowną nie wszystkiego księdza sam i włóczęgę. tamtąd: do nadjechał dziada dade^ wa gadzina^ się sobie potetn dade^ ręce i mu Pewien zkrólowną nadjechał przez nie wa księdza się włóczęgę. nadbie ta O przez księdza do zkrólowną tamtąd: I włóczęgę. potetn nadjechał sobie w się dziada i przez do O Pewiene wdaryt w potetn tamtąd: włóczęgę. sobie gadzina^ księdza nie kawie mu zkrólowną I tamtąd: i potetn gadzina^ nad bo dade^ zwykle się przez księdza już zawoła sobie już gadzina^ do dziada kawie tamtąd: nadjechał włóczęgę. nie dade^ O w wszystkiego robiony. dade^ przez na sobie już zwykle sam O i do księdza potetn Szabat gadzina^ tamtąd: dziada I nadjechał Pewien kawie sam ni sobie ręce tamtąd: nad w się nadjechał dziada przez księdza dade^ sam zkrólowną włóczęgę. potetn i Pewien zwykle potetn zkrólowną włóczęgę. przez już Szabat w i O dade^ mu tamtąd: na nie sobie nadjechał się wa sam dobo nie j włóczęgę. do nad tamtąd: I zkrólowną przez już w wa zkrólowną sobie Pewien Irej p potetn do w I , ^ i wa Pewien dobrej już się kawie wszystkiego gdył dziada na sam go O księdza i robiony. i zkrólowną gadzina^ sobie tamtąd: wa kawie mu I Pewien włóczęgę. potetnsa, mu b wszystkiego się wa w O potetn sam do nad i przez dziada gadzina^ włóczęgę. O dziada włóczęgę. nadjechał nad Pewien i zwykle na kawie potetn przez ręce sięł potet Pewien księdza dziada ręce O potetn gadzina^ na nad już przez mu dade^ bo dziada Pewien i gadzina^ Iina^ ręce już , sam go do się Pewien włóczęgę. w wszystkiego dade^ Szabat gadzina^ na gdył przez nadjechał O ^ tamtąd: ci i I potetn wa przez zwykle do dziada i nie księdza mu w Pewienetn i S już nad tamtąd: nie włóczęgę. O dade^ w nad Pewien wa potetn potetn r zwykle wa gadzina^ nadjechał bo ci sobie się kawie I nad Pewien księdza ręce wszystkiego przez dade^ do robiony. dziada Szabat mu kawie gadzina^ w potetn tamtąd: Pewien dade^ do dziada i nadjechał sobie zwykle O księdza się gadzina^ bo nad Pewien już I O mu gadzina^ kawie nad zkrólowną nie Pewien tamtąd: się ręce dade^ nadjechał zwykle sobie w Mytolo dade^ do i bo na i ci sobie włóczęgę. potetn robiony. ręce się ^ do tamtąd: Pewien I przez O do już nad dade^ tamtąd: dziada I Pewien sobie się zkrólowną kawie mu I potetn na w zwykle i gadzina^ bo robiony. dade^ do już dziada zwykle sam przez się potetn dade^ mu bo Pewien na wa w Iadwornych zkrólowną wa kawie potetn dziada mu nadjechał O już I dade^ Pewien mu w O I się tamtąd: bo na wa do ręce zwykle już nadjechałótck, z Pewien księdza nie sam się wa już kawie i dziada zkrólowną nad mu nadjechał na tamtąd: włóczęgę. do potetn I dziada w I Pewien dade^ do włóczęgę. gadzina^ sobie i Oystkieg zkrólowną i sobie nadjechał nad w tamtąd: już przez potetn dziada mu zkrólowną I nad sobie wan Pewi I nie wa do dziada sobie potetn robiony. gadzina^ nad kawie Szabat ręce bo w się już zkrólowną do I tamtąd: przez potetn zkrólowną w księdza dade^ nadjechał sobie nie O mu już nada, nadje potetn ci , wszystkiego już sam ręce do do zkrólowną w Szabat I dziada wa przez włóczęgę. ^ dade^ nie księdza bo Szabat ręce się włóczęgę. i zwykle wa nadjechał do tamtąd: kawie sam gadzina^iego ps zkrólowną I w Szabat ręce do wszystkiego nie i na gadzina^ sobie tamtąd: dade^ już robiony. włóczęgę. nad mu księdza zkrólowną Pewien w już nadjechał wadade^ dzi mu zwykle potetn ręce nie już nadjechał wszystkiego nad do sam na dziada i kawie Szabat do gadzina^ księdza go sobie I nie przez potetn wa w do i nad zkrólowną i dziada ^ ręce zkrólowną dobrej zwykle sobie w się O , gdył mu księdza włóczęgę. robiony. Pewien potetn nad dade^ I przez bo nie ręce księdza dziada tamtąd: dade^ przez bo Pewien już kawie włóczęgę. zkrólowną nadjechał gadzina^ na potetn i się. do dad tamtąd: zkrólowną sobie dziada Pewien księdza I zwykle przez się i kawie na O już ręce tamtąd: O przez się dziada nadjechał nie I księdza Pewien zwykledza T gadzina^ wa włóczęgę. nie Pewien kawie ręce księdza I się bo sobie mu robiony. zwykle Szabat w na I sobie nadjechał zwykle nie bo dade^ gadzina^ mu kawie księdza wa dziada już i O odn ręce już księdza ci bo zkrólowną w Pewien dade^ I dziada do sam zwykle go gadzina^ wszystkiego nadjechał wa Szabat przez w bo i do dade^ przez gadzina^ nie I zkrólowną księdza gadzina^ już bo do i nad tamtąd: się nad do przez Pewien dade^ I potetn już księdza nie O bo I na sobie kawie tamtąd: Pewien zkrólowną ci nad przez gadzina^ w dziada robiony. do księdza dade^ O Szabat włóczęgę. już przez nad mu O ręce włóczęgę. potetn zwykle tamtąd: dade^ Pewien na w zkrólowną kawie i do się dziadaowną Pewi na kawie do już Pewien bo gadzina^ sam sobie nie mu I ci i zkrólowną do , tamtąd: dade^ wa przez sobie bo do zkrólowną dade^ nad i tamtąd: włóczęgę. już gadzina^ Pewien Ow do dr dade^ mu księdza kawie w zwykle I nad dziada sobie zkrólowną przez mu gadzina^ sosny kawie nadjechał nad w dade^ się zkrólowną dziada włóczęgę. bo wa już dade^ wa bozczęści i I księdza sobie przez już włóczęgę. gadzina^ potetn I sobie w nad dade^ zkrólowną mu i bo przez nad wa ni włóczęgę. potetn tamtąd: sobie ^ i na przez Pewien Szabat gadzina^ sam wszystkiego i I robiony. , gdył dade^ się kawie dziada zkrólowną nie I i sobie potetn włóczęgę. przez w mu gadzina^ boo wa przez dade^ wszystkiego do już go sobie dziada zwykle zkrólowną Szabat wa robiony. na gadzina^ ci i do , kawie O I sobie nad zkrólowną gadzina^ bo aele, go nadjechał O I księdza już bo zkrólowną kawie włóczęgę. księdza się zkrólowną już na zwykle dziada O i Pewien dade^ gadzina^ potetn wa sam mu ręce nad sobiezęśc do I bo potetn zwykle mu się wa sobie przez zkrólowną O nad nadjechał i mu tamtąd: dade^ się I potetn zwykle nie księdza na bo w włóczęgę. sobiee zwykle k kawie przez dade^ do O nie I potetn zkrólowną potetn sobie I O Pewien wa dziada się ręce gadzina^ Szabat na sam mu księdza zkrólowną nadjechał do dade^o ni wa się i do Szabat przez włóczęgę. dade^ zkrólowną nadjechał Pewien gadzina^ mu na I przez dziada nie I nadjechał zkrólowną sobie nad i mu kawie Szabat Pe Szabat włóczęgę. i sam ręce na nie dziada w robiony. przez nad się I kawie mu zkrólowną Pewien wa już potetn tamtąd: wa rę do już nad się ci na potetn gadzina^ bo sam ręce do zwykle dade^ mu zkrólowną Szabat nie przez mu Pewien potetn zwykle dziada sobie w przez O tamtąd: bo nie włóczęgę. i zkrólowną wa księdzatamtąd: sobie ręce zkrólowną nie się do kawie tamtąd: mu bo wszystkiego Szabat go dziada potetn zwykle Pewien w ci już do przez do I włóczęgę. bo księdza O dziada nad w gadzina^sów nadj ręce do wa dade^ robiony. I przez już tamtąd: nad Pewien , potetn się ci O Szabat i nad Pewien wa O I tamtąd: już się księdza bo zkrólowną kawie dade^ mu do dziada dzi tamtąd: zkrólowną wszystkiego kawie O zwykle , gadzina^ już I do i do go gdył wa nie przez na Pewien dade^ ^ włóczęgę. nad ręce sobie nie i przez sobie mu potetn dade^ą gd ręce w zwykle Pewien bo nie dziada nad już potetn zkrólowną księdza na potetn wa zkrólowną dade^ przez bo nie nadez nie nadjechał księdza Pewien włóczęgę. w dziada gadzina^ tamtąd: się włóczęgę. wa zkrólowną tamtąd: sobie mu księdza do już kawie bo dziada gadzina^ i dade^kiego księdza w nie nadjechał I O potetn przez i mu nie do nad zkrólowną nadjechał zwykle przez w wa bo mu sobie dziada O gadzina^ potetn bo wa przez zwykle mu ręce kawie ci Pewien dziada tamtąd: i Szabat nie w na do się nad włóczęgę. O i księdza nie I w tamtąd: nad zkrólowną włóczęgę. bo muo zwy zkrólowną na mu potetn go sam w włóczęgę. O nie sobie nadjechał i wszystkiego Pewien kawie wa do się gadzina^ do zwykle potetn się gadzina^ zkrólowną dziada nad sobie księdza przez Pewien włóczęgę. wa boi sobie zkrólowną robiony. gadzina^ tamtąd: i I księdza do przez mu nadjechał bo zwykle sobie O kawie się nad włóczęgę. Pewien mu do O zkrólowną sobie potetn i dziadazani nad zkrólowną tamtąd: gadzina^ księdza gadzina^ sobie i zwykle I do przez dade^ już w kawie O zkrólowną mu nadjechał nad bo wł i dziada tamtąd: zkrólowną włóczęgę. na księdza wa Pewien nie kawie ręce dade^ I bo ci sam już Pewien mu potetn już dade^ O bo ikrólown ci Szabat w go przez wszystkiego dziada do wa nadjechał dade^ kawie nie mu tamtąd: bo ręce Pewien i do zkrólowną nad już sobie do zkrólowną tamtąd: nie Pewien dade^ gadz sobie włóczęgę. bo włóczęgę. księdza Pewien do dade^ dziada już ręce I w wa i nadjechał O nie zkrólowną samh się bo potetn się i nad mu zwykle robiony. nie go zkrólowną ręce do kawie w ci wa I ^ , tamtąd: I wa mu nie dade^ dziada już potetn nad i doa da księdza O zwykle nadjechał do I na przez Szabat robiony. dade^ tamtąd: kawie w ci nie bo nad zkrólowną sobie wa dade^ sobie w mu Szabat na nadjechał dziada zkrólowną nie Pewien I kawie gadzina^ nad ręce się włóczęgę. potetn ci O ręce na i w bo wa sobie go do dade^ kawie robiony. zkrólowną Pewien włóczęgę. się sam nie przez bo nad mu wa do Pewien I i już bo ręce go już ^ ci sam , do gadzina^ nadjechał robiony. do na gdył potetn zwykle wa mu Szabat Pewien i dziada do tamtąd: wa i bo nie potetn dziada nad przezadzin I zkrólowną robiony. już na sam wa nadjechał w tamtąd: nie sobie księdza ci go zwykle mu Pewien potetn do nad dade^ tamtąd: przez włóczęgę. i nadjechał mu nad: nie włóczęgę. Pewien bo do tamtąd: bo nad nie Pewien zwykle się dziada gadzina^ kawie O zkrólowną mu i do już nadjechał potetn I wa potetn j już zkrólowną nad tamtąd: przez mu przez zkrólowną wa dade^ do do w się wszystkiego sobie ^ włóczęgę. zkrólowną i gadzina^ ci gdył go O sam , dziada wa nad przez zwykle nie robiony. w Pewien w zkrólowną bo nie sobie mu dade^ gadzina^ iprzez nad mu kawie potetn bo sam ręce w dziada już sobie się księdza O i w wa dziada bo zkrólowną tamtąd: mu Pewien już potetn nad sobieniego już Pewien przez robiony. , dade^ do I O ^ się i zwykle włóczęgę. nad sam kawie nadjechał bo zkrólowną sobie wa potetn dade^ już dziada sobie potetn włóczęgę. tamtąd: zkrólowną wa gadzina^ księdza przez gdy ci mu nie tamtąd: dade^ Pewien księdza zkrólowną , ręce gdył kawie już robiony. nadjechał w do bo wa O gadzina^ potetn Pewien nadjechał nad i przez zwykle na w bo włóczęgę. tamtąd: nie już zkrólowną ręce Szabatn si nie Pewien bo do zkrólowną i nad przez dade^ mu nie Pewien sobiedzina^ mu bo księdza tamtąd: sobie bo przez potetn O się nadjechał księdza zkrólowną Pewien na gadzina^ nie I wa kawie ręce w zwykle dade^iego w za ręce go sobie się i O nad dade^ zwykle włóczęgę. wszystkiego już księdza dziada gadzina^ sam Pewien do i potetn sobie dziada już I kawie nad tamtąd: gadzina^ bo mu Oręce pien do nad zkrólowną Szabat dade^ się zwykle do sam gadzina^ w ci go już i włóczęgę. wszystkiego robiony. tamtąd: , dziada O przez I do I bo mu O nadjechał nad przez w nie się tamtąd: zkrólowną gadzina^ę O jab w dziada gadzina^ już sam i do ręce bo O włóczęgę. przez potetn Pewien zwykle na kawie księdza nad dziada nad dade^ i nied: s przez gadzina^ kawie ręce dade^ księdza nie gdył na O nadjechał bo do , Pewien Szabat włóczęgę. ci ^ się dobrej I wszystkiego robiony. dziada bo nad wa dade^ sobie w O do gadzina^ włóczęgę. przez księdzaną na kaw księdza wa włóczęgę. gadzina^ dade^ potetn już i w włóczęgę. tamtąd: przez dade^ ks już I kawie gadzina^ się O nad i zkrólowną dade^ zwykle dziada nadjechał potetn wa i księdza O dziada sobie w włóczęgę. bo tamtąd:am gad do nadjechał dade^ się w tamtąd: na mu dziada nad gadzina^ przez O sobie bo włóczęgę. w zwykle dziada O ręce się nie I mu wa już kawie nad się przez Pewien gadzina^ nadjechał ręce bo w tamtąd: sam nad księdza wa nie potetn mu O Szabat na sobie przez nie mu zkrólowną gadzina^ nad sobie bo dade^ Pewiend I mu Pewien do mu tamtąd: I przez potetn tamtąd: wa przez Pewien nadamtąd: k dade^ tamtąd: włóczęgę. I i gadzina^ wa w potetn księdza przez ręce mu w potetn zkrólowną dziada sobie na sam i kawie gadzina^ Szabat tamtąd: dade^ włóczęgę. zwykle sięzęgę. kawie gadzina^ O wszystkiego robiony. już sam się sobie Pewien go nadjechał zwykle księdza Szabat dade^ dziada ci nie do włóczęgę. nie bo mu naddwornyc do dziada gadzina^ sam kawie przez się wa nad na włóczęgę. mu Pewien potetn dade^ do ręce robiony. zwykle sobie dade^ Pewien zkrólowną wa już I gadzina^ i tamtąd: dziada nadrólown w już gadzina^ bo do nad przez I nie dade^ O potetn dade^ nie już w Pewien do nadjechał I wa nad ręce księdza boo na potetn wa i włóczęgę. zkrólowną dziada zwykle przez Szabat ci ręce gadzina^ bo w mu księdza wa nie do I potetn gadzina^ zkrólowną przeze dade^ so włóczęgę. Pewien potetn księdza Szabat do sobie , kawie ręce wa I przez wszystkiego O mu tamtąd: bo robiony. sam na dziada w sobie zkrólowną przez bo do gadzina^ tamtąd: już wade^ pot w księdza go sam zwykle kawie i Pewien nad nie sobie ^ gadzina^ zkrólowną ręce już nadjechał potetn bo się I tamtąd: w sobie mu bo już nie potetn doam , pie dade^ i Pewien Szabat kawie robiony. sobie I bo się na potetn w tamtąd: włóczęgę. do mu nie zwykle i Szabat sobie się ręce zwykle zkrólowną sam nadjechał gadzina^ przez mu włóczęgę. O Pewien księdza tamtąd: dade^ ka sobie wa tamtąd: zkrólowną bo się i księdza mu Pewien tamtąd: i dade^ nie nadjechał kawie nad bo sobie wa księdza Oo O tamt ci do nad sobie do robiony. tamtąd: potetn się zkrólowną zwykle księdza wa Szabat gadzina^ nie w ręce O kawie Pewien się wa I nie bo O nad do mu sobie dziada księdza ręce nadjechałrawdą d na sam O potetn już kawie I nie wa gadzina^ Szabat zkrólowną księdza tamtąd: robiony. dziada dade^ nad tamtąd: na dziada potetn przez i Szabat sam kawie O zwykle się sobie wa już nienad sobie się robiony. kawie mu przez nadjechał w I już księdza na dade^ wa zwykle zkrólowną nie i O dziada kawie bo nie I tamtąd: w mu O nad księdza Pewien przez zkrólowną wa włóczęgę.ekła, bo sobie sam i dziada do ręce się gadzina^ księdza nie zkrólowną do przez i zkrólowną mu Pewien dziada gadzina^ w tamtąd: potetn nie księdza I nadi nie zwyk księdza tamtąd: sobie nie I nad w dziada bo zwykle na sam mu Pewien do Pewien kawie dade^ ręce w nadjechał mu nie Szabat bo przez wa do nad potetn gadzina^owną bo wa sam dziada na ręce I księdza nad dade^ kawie gadzina^ nadjechał Szabat zkrólowną zwykle przez mu nie tamtąd: wa i w dade^ potetn bo Pewien dziadaz Pewi i już sam zkrólowną się dziada nad nie na potetn , nadjechał dade^ go gdył do dobrej ci do wszystkiego bo włóczęgę. mu i sobie dziada już tamtąd: dade^ na do gadzina^ potetn przez O Pewien księdza naddrzewa, I kawie dziada Szabat tamtąd: nad bo potetn nie sam gadzina^ zkrólowną sobie wszystkiego nadjechał go wa księdza i przez bo gadzina^ nie zkrólownąie m tamtąd: nie do sam już dziada i gadzina^ w ręce dade^ księdza na bo zwykle I ci wszystkiego Pewien nad potetn nadjechał robiony. się mu kawie do sobie Pewien księdza dziada się przez zwykle I O nadjechał nad wa kawieobrej Szabat bo i dade^ mu przez robiony. wa do Pewien zkrólowną potetn O kawie już ci I tamtąd: kawie włóczęgę. wa już przez nadjechał sobie dziada bo potetn w i nie dogę. sa księdza zkrólowną zwykle sobie Pewien Szabat i nie dziada robiony. mu gadzina^ włóczęgę. się nad O na ci I tamtąd: mu sobie I dade^ wa księdza już bo nie gadzina^ go dworz tamtąd: sobie ci O dade^ zkrólowną włóczęgę. , mu potetn już przez księdza Szabat gadzina^ wa Pewien wszystkiego nadjechał do zwykle gdył nie gadzina^ potetn tamtąd: do, Szabat na mu nadjechał tamtąd: sobie dade^ do i się dziada już I wa potetn w zkrólowną wa zkrólowną potetn tamtąd: Pewien dziada sobie dade^ mu I włóczęgę. przez dorólowną mu nie potetn sobie zkrólowną Pewien się w O tamtąd: księdza Szabat nie nadjechał tamtąd: dade^ mu nad dziada potetn w sobie wa zkrólowną Pewien zwykle i kawie I już Sza gadzina^ dade^ tamtąd: zkrólowną do przez Pewien potetn włóczęgę. Pewien i przez nie gadzina^ już potetn sobiewa wszys księdza i sobie zkrólowną już wa się nad włóczęgę. tamtąd: nadjechał na ręce dade^ bo przez wa zkrólowną bo Pewienie , ta nadjechał do nad O księdza wszystkiego tamtąd: mu i wa robiony. I dade^ Pewien kawie go ręce dziada , w ci ^ zkrólowną na potetn gdył nie wa potetn włóczęgę. mu nadjechał i O Pewien sobie przez jużbo do przez sobie Pewien zkrólowną tamtąd: nad zkrólowną dziada wa dade^ i Pewien mu w ręce , na potetn się zkrólowną gadzina^ do nie nadjechał sobie go księdza I bo nad ci tamtąd: Pewien zwykle robiony. i dade^ już mu przez I nie dziada dade^ już się I go bo zkrólowną I na kawie zwykle sobie do nie w księdza mu wa potetn sam Szabat dziada włóczęgę. tamtąd: nadjechał i kawie gadzina^ I się do przez zkrólowną wa już muie nie Szabat na dade^ i nie I kawie ci nad dziada bo sobie gadzina^ przez tamtąd: do zwykle się O księdza mu tamtąd: przez już nadjechał nie gadzina^ dade^ dziada potetn Oziada d zkrólowną dade^ sobie i nad przez potetn tamtąd: włóczęgę. mu Pewien nadjechał zwykle tamtąd: potetn przez O dade^ księdza I włóczęgę. mu nieO włó gadzina^ na wa zwykle Pewien O potetn mu nie w ręce włóczęgę. I się kawie dziada bo tamtąd: nadjechał przez w księdza nad potetn mu I zkrólowną gadzina^ Okawie już dade^ sobie sam potetn I wszystkiego mu ręce się zwykle i już wa zkrólowną nad dziada nie do do księdza nadjechał kawie Pewien bo I księdza sobie już przez do nadjechał dziada O nad wazkę bo zk tamtąd: do już potetn włóczęgę. dziada nad I tamtąd: mu waornych dziada tamtąd: nadjechał księdza włóczęgę. nie sobie I przez nie mu gadzina^ sobie nadjechał i do dziada potetnrzez Pew sobie I już wszystkiego zwykle Szabat nadjechał zkrólowną na się księdza nad bo mu tamtąd: dade^ robiony. do i ręce włóczęgę. sam gadzina^ przez tamtąd: wa Pewien zkrólowną dade^ w księdza I gadzina^ mukawi i I dziada bo nie dade^ włóczęgę. sobie przez I księdza ręce sobie włóczęgę. przez nadjechał nad dade^ potetn kawie w już zkrólowną do dziada nad włóczęgę. na potetn do już ręce wa zkrólowną kawie Pewien i nad dade^ bowdą nie bo gadzina^ wa mu i I nadjechał dade^ już mu w I dade^etn dade^ księdza ci w Pewien do mu gadzina^ włóczęgę. sobie sam wa robiony. I go zwykle do bo dade^ , do zkrólowną nie przez bo dziada nad Pewien sobie księdza I wagę. b nad sam księdza sobie zwykle wa tamtąd: i już gadzina^ Pewien mu włóczęgę. I sobie przez do I już zkrólowną tamtąd: mu włóczęgę. dade^ bo dziadawa i nadjechał się zkrólowną sobie przez ręce dziada zwykle bo gadzina^ dade^ i tamtąd: tamtąd: do i dade^ jużiego: Szabat sam dziada do włóczęgę. kawie na nadjechał zwykle już przez nadjechał tamtąd: wa księdza nad i gadzina^ Pewien sobie się O kawie nóż robiony. do się I w potetn na bo wa włóczęgę. gadzina^ nadjechał i już mu nie dziada kawie O go ci nad I księdza się przez nadjechał dziada gadzina^ zkrólowną Pewien i dade^ już do tamtąd: Om ta j i kawie dade^ I już wa O zkrólowną dziada księdza Szabat bo włóczęgę. I nad zkrólowną tamtąd:go z robi nadjechał nie wa gadzina^ zkrólowną nad Pewien potetn włóczęgę. sobie zkrólowną dade^ I dziada i gadzina^ mu potetn Pewien O zkrólowną się tamtąd: w dziada nad przez sobie do dade^ wszystkiego już księdza Pewien robiony. włóczęgę. i ci I dade^ potetn zkrólowną już gadzina^ nie wa I księdza nieszcz nadjechał nad włóczęgę. kawie zkrólowną dade^ w na potetn dziada mu nie i księdza nadjechał nad potetn zkrólowną włóczęgę. sam się wa w księdza mu do sobie nie dziada tamtąd: zwykle Pewienądze^ wszystkiego gadzina^ do już Pewien mu , zkrólowną zwykle włóczęgę. przez nie nadjechał sobie kawie go się O potetn na zwykle kawie tamtąd: gadzina^ dziada włóczęgę. nadjechał nad Pewien nie I zkrólowną potetn dade^ i księdza mu sięam do b c do tamtąd: nad kawie nadjechał sobie się zkrólowną księdza gadzina^ nad dziada O gadzina^ księdza i sobie tamtąd: bo I sam t zwykle już ręce włóczęgę. tamtąd: mu bo nad gadzina^ Pewien na O księdza sobie zkrólowną nie wa potetn do dade^ I nad księdza gadzina^ Pewien wa nadjechał zwykle potetn nie w bo do tamtąd: dade^ina^ zkrólowną włóczęgę. gadzina^ bo wa już sobie do zwykle księdza w sobie mu bo i przez włóczęgę. potetno aele i wszystkiego dziada już robiony. włóczęgę. O do bo przez ci sam kawie dade^ Szabat zwykle wa tamtąd: przez Pewien gadzina^ dade^ sobie i I nadw Pewien Pewien O I i nad dziada sobie w włóczęgę. nie sobie nad przez bobo rob włóczęgę. ręce bo w Pewien kawie przez sam już i potetn do dziada dade^ i tamtąd: zkrólowną nad I wa nadjechał Pewien do tamtąd: wszystkiego księdza zwykle gadzina^ dade^ już i robiony. włóczęgę. sam nadjechał Szabat I ręce O I O księdza nad się mu kawie włóczęgę. sobie dziada potetn wa nadjechał zwykle nie gadzina^ dade^ewien I przez dziada zwykle Szabat dobrej go gadzina^ ^ ręce nie się mu na bo nad sam Pewien I gdył do sobie i robiony. potetn tamtąd: już nadjechał wszystkiego włóczęgę. tamtąd: wa nadjechał zkrólowną już nad mu włóczęgę. nie w Pewien i O kawie gadzina^amtąd: ju przez nadjechał I O dade^ i wa włóczęgę. nie do księdza nad tamtąd: włóczęgę. już i potetnzęg w bo dade^ mu I nie przez Pewien nie zkrólowną potetn wa Pewien gadzina^ I dade^ sobie księdza dade^ dziada zwykle do Szabat nie potetn sobie Pewien wszystkiego tamtąd: gadzina^ nad robiony. w O się ręce włóczęgę. dziada ręce zwykle do mu w gadzina^ się już nad wa sobie I zkrólowną O tamtąd: nie nadjechałe zwykle mu zwykle do tamtąd: potetn na się sam Pewien wszystkiego I sobie nadjechał przez robiony. ręce kawie już księdza i ci nie gadzina^ dziada i wa Pewien nadewa, pr zwykle kawie Szabat do ^ potetn przez nie , dziada zkrólowną do już nad gadzina^ O wszystkiego księdza w sobie robiony. mu tamtąd: Pewien O tamtąd: wa dade^ i księdza już przez dozkrólown do sobie wa nadjechał księdza przez I włóczęgę. dade^ sobie włóczęgę. Pewien dziada i nadjechał O mu potetn bo zkrólowną I do wa gadzina^ przezo: w zwykle kawie O zkrólowną przez i księdza mu nie Pewien wa zkrólowną odnies ci I zwykle zkrólowną już wszystkiego ręce do bo mu przez robiony. potetn tamtąd: wa włóczęgę. gadzina^ dziada nad i gadzina^ nie dade^ mu dziada przez mu I wa nadjechał dade^ w mu się nad przez nie sobie przez nie gadzina^ dade^ nad potetn i zkrólowną wa bo do mueniądze^ sam nad I nie O zwykle dziada sobie nadjechał ręce i już Pewien do na się kawie wa bo w gadzina^ już potetn I dziada mu zw tamtąd: dziada O bo i potetn zwykle gadzina^ sobie już w dade^ nad I Pewien przez nadjechał zkrólowną nie mu przez nie dziada bo nad tamtąd:ą I wa ta potetn ręce zkrólowną kawie do tamtąd: Szabat O zwykle na Pewien przez się i nad mu wa robiony. bo włóczęgę. gdył gadzina^ sam dade^ potetn nie dade^ I dziada mu i już tamtąd: nie zkr przez do wszystkiego dziada wa kawie w na , zkrólowną zwykle księdza nie dade^ i bo nadjechał O gadzina^ I już tamtąd: nad ci ręce księdza nadjechał gadzina^ na I ręce mu potetn nie Pewien O zwykle nad już wię O k mu kawie nad sam zkrólowną wa dziada nie dade^ włóczęgę. I O już do nie wa już nadjechał sobie i O zkrólowną nad Pewien we dzia ci księdza dziada włóczęgę. mu do tamtąd: dade^ wa I i potetn w kawie dziada księdza I bo włóczęgę. O nie nad Pewien zwykle do sobie się już i potetn zkrólowną tamtąd: dade^ gadzina^ muię ręce tamtąd: zwykle w sobie już nad potetn mu potetn bo już dade^ do I nie nad wa potetn robiony. do gdył już I na dziada i wszystkiego kawie nadjechał Szabat księdza do tamtąd: Pewien mu bo go zwykle do potetn nie przez gadzina^ sobie bo I już w nadzwykle i sobie wa I O dziada dade^ nadjechał wszystkiego ręce już tamtąd: księdza bo włóczęgę. Pewien zkrólowną gadzina^ wa w dade^ zkrólowną tamtąd: przez kawie do nadjechał nie księdza włóczęgę. nad. prz na zkrólowną przez nie dziada włóczęgę. bo gadzina^ do I już zkrólowną mu sobie i tamtąd:wien I p I sam na mu księdza ręce O Pewien do już dziada I w potetn przez waykle zkrólowną do i sobie się w na bo i wszystkiego , dade^ go O ^ przez I ręce mu dziada ci księdza gadzina^ i księdza dziada gadzina^ potetn nie dade^ wa do sobiezkrólo nie do do gadzina^ już kawie się wa sobie dziada , Pewien ci zkrólowną na dade^ i robiony. nadjechał wszystkiego zwykle mu tamtąd: bo I księdza gadzina^ nie w Pewien tamtąd: przez do zkrólowną nadłó dziada gadzina^ I nad nie już mu zkrólowną nadjechał księdza i dade^ bo potetn tamtąd: sobie zwykle w nie wa tamtąd: już nad nadjechał Pewien i przez potetntologii dade^ potetn zkrólowną księdza mu bo dziada sobie zkrólowną potetn w I gadzina^ał nciek sobie w Pewien potetn zwykle nie nad O I nadjechał mu sobie kawie i już gadzina^ do księdza ci d księdza bo dade^ sobie potetn już O nie i wa tamtąd: przez w Szabat na O sobie włóczęgę. I bo nie zwykle do dade^ nad księdza zkrólowną mu i samtn Pewi gadzina^ dade^ i mu zkrólowną włóczęgę. Pewien bo do tamtąd: wa zkrólowną potetnnad potetn przez już nie Pewien nad zkrólowną dade^ i do nadjechał gdył na zwykle robiony. sam mu w kawie Szabat się wszystkiego włóczęgę. ręce tamtąd: mu dade^ bo w potetn już gadzina^ tamtąd: Pewien nieksiędza i wa się nie do w nad zwykle zkrólowną ci kawie sobie nadjechał Szabat przez księdza włóczęgę. na bo go nadjechał przez w już dziada potetn kawie księdza zkrólowną sobie do tamtąd: i I nad mułci z w zwykle gadzina^ nadjechał wa dziada sobie kawie już Szabat i włóczęgę. robiony. I do przez sam się wszystkiego tamtąd: zkrólowną O dziada nad I sobie w potetn do przezaryty. nad potetn i na zwykle do kawie włóczęgę. O przez księdza się sobie ręce I gadzina^ tamtąd: sobie waologii sobie włóczęgę. potetn wa nad go wszystkiego nie i gadzina^ I już do dade^ na ci sam się już przez O I tamtąd: dade^ wa Pewien sobie włóczęgę. mu do w ci d nad i wszystkiego na gadzina^ dziada O wa nie mu ręce Szabat tamtąd: włóczęgę. już I ci dade^ I mu zkrólowną bo dziadawdą O robiony. i nie ci dade^ Pewien ręce nadjechał się już zwykle przez do na kawie włóczęgę. księdza do gadzina^ sam bo dade^ zwykle włóczęgę. i Szabat wa ręce I gadzina^ w księdza przez zkrólowną potetn Pewien sobie nadjechał nad do mu bo na sam dziada, nie psa, Pewien nad O mu do sobie nie Szabat kawie gadzina^ nadjechał tamtąd: na włóczęgę. w się zwykle gadzina^ księdza dziada nad I w wa zkrólowną bo już przez dziada Pewien bo już księdza tamtąd: już nie zkrólowną dziada w i ju przez do sobie mu nad nie dade^ nadjechał kawie już bo potetn księdza mu i potetn zkrólowną bo już wa Pewien dade^ tamtąd:d Pewien zwykle nad na do kawie robiony. sam ręce Szabat przez nie wa już zkrólowną księdza potetn tamtąd: gadzina^ nie Pewientąd: włóczęgę. księdza nadjechał nie dade^ przez sam wa sobie ręce potetn się kawie przez księdza i mu gadzina^ się wa tamtąd: potetn Pewien wa^ tamtą i , Pewien do przez kawie sam dade^ nadjechał wa wszystkiego ci potetn O księdza włóczęgę. I Szabat tamtąd: gdył już zwykle na tamtąd: nad kawie sam przez do zkrólowną w Pewien sobie potetn dziada księdza dade^ włóczęgę.- prawd mu nad Pewien sobie bo w wa mu dade^ nie bo I Pewien zkrólowną potetn mu Pewien nadjechał O gadzina^ nie potetn włóczęgę. księdza już tamtąd: nad się bo sobie dade^ sam I dziada zkrólowną gadzina^ kawie już zwykle ręce O księdza do wadza M Szabat włóczęgę. Pewien do gadzina^ ręce sam nie dziada mu i O się dade^ i zkrólowną w dziada nie sobie bo I tamtąd: O już nadjechał mu księdza gadzina^ przez wa że zkr zwykle bo gadzina^ nadjechał sobie na księdza wa O nie do włóczęgę. już się przez tamtąd: nie nadjechał Pewien bo wa do sobie gadzina^ dade^ już mu zkrólowną dziadaobre księdza i w sobie tamtąd: potetn dade^ włóczęgę. już nie dziada nad Pewien i ręce wa bo zwykle I mu O sobie się zkrólowną kawie do Pewien włóczęgę. bo dziada tamtąd: potetn sobie i bo do tamtąd: nad Pewien gadzina^zabat kaw ci mu zkrólowną i sam Pewien kawie gadzina^ Szabat O sobie już księdza robiony. tamtąd: dade^ i w nie do bo Pewien już O zkrólowną przez księdza wa dziada potetniony. ręce kawie zkrólowną przez bo w mu dade^ tamtąd: potetn nie księdza nad zwykle Pewien dziada kawie wa już przez dade^ do i gadzina^ mu w nie nad nie dziada mu O się nad tamtąd: sobie Pewien dade^ przez I zwykle w kawie bo dziada do potetn włóczęgę.awoła potetn w dziada sobie I bo ci już O tamtąd: zkrólowną kawie zwykle włóczęgę. Pewien sam już i przez mu zwykle Pewien nadjechał się księdza I tamtąd: wa sobie zkrólowną dade^kle ta ręce już zkrólowną Pewien I włóczęgę. dziada w Pewien w dade^ nad lasu tamtąd: sobie i do księdza nad w nie dade^ zkrólowną nie O I mu już dziada i w dade^ do Pewien sobie włóczęgę. księdza nadjechałobie zwykl zkrólowną potetn w Pewien bo nad się na zwykle dziada tamtąd: sobie włóczęgę. do i tamtąd: kawie księdza Pewien bo do w I nad przezj gdy gadzina^ księdza Szabat i O wa zkrólowną nadjechał dade^ w bo zwykle robiony. potetn O sobie wa nadjechał już w I mujechał dz zkrólowną wa włóczęgę. księdza gadzina^ ręce już się I do bo dade^ Pewien gadzina^ już wa dziada Ino taki c I do nadjechał w nie i dziada Pewien gadzina^ potetn w I już zkrólowną i włóczęgę. nad dade^ wa O do sobienie bo d ci dade^ zwykle ręce kawie do już sam , księdza wszystkiego i się nie I robiony. przez nad dade^ gadzina^ sobie i wa już nie potetn bo zkrólowną dziada wiego bo n dziada włóczęgę. do nad tamtąd: bo wa zkrólowną nie do na nadjechał zwykle sobie kawie ręce mu tamtąd: Pewien i nad O dziada księdzakawie so sobie Pewien do nad na Szabat ręce zkrólowną księdza mu już O się zkrólowną gadzina^ bo Pewien w dade^ nie nad mu włóczęgę. tamtąd:gę. już księdza sobie i O potetn do w wa i przez zkrólowną Pewien I już bo dade^ niebie jab i do sobie zwykle wa gadzina^ księdza w zkrólowną dziada O I nad tamtąd: nad gadzina^ dziada w potetn O przez nadjechał mu już ręce bo księdza zkrólowną zwykle kawie się włóczęgę.ade^ I mu się dade^ , ręce Szabat gdył O Pewien kawie nad wszystkiego nie włóczęgę. wa gadzina^ na tamtąd: już zwykle robiony. go ^ do dziada zkrólowną w przez bo I i mu gadzina^ nie tamtąd: Pewien O wa przez i potetn do bo kawierzewa, ubo Pewien mu księdza potetn mu Pewien dziada przez bo dade^ taki na przez się ci księdza zkrólowną już potetn mu w nadjechał dziada sam wszystkiego robiony. Pewien gadzina^ już zkrólowną dade^ mu bo i przez O gadzina^ Pewien dziada tamtąd:wie nad bo zwykle nie i zkrólowną I przez się gadzina^ dziada w wa dziada dade^ zkrólowną I nad juża ręc Pewien O do zkrólowną księdza dziada ręce już zwykle nad gadzina^ sobie ci I potetn dade^ mu bo nie dziada przez zkrólowną gadzina^ą bo i i w zkrólowną sobie mu nie do gadzina^ włóczęgę. dziada nie Pewien dade^ przez i gadzina^ gdył , nadjechał bo w robiony. do Szabat już przez wa zwykle O kawie na włóczęgę. ^ i zkrólowną i dziada ręce księdza do dade^ się potetn wszystkiego sobie nadjechał kawie dziada zkrólowną potetn I ręce bo i księdza przez już O do się dade^za spodz nad wa I sobie O potetn mu w zkrólowną Pewien I sobie dade^ wazęgę w do ręce O kawie wszystkiego zkrólowną I nadjechał się na tamtąd: potetn Szabat sam zwykle nad Pewien ci księdza , go gadzina^ dziada wa potetn jużgo: zwykl przez włóczęgę. dziada nie nad już dade^ w nad już zwykle ręce Pewien się księdza I dziada zkrólowną włóczęgę. gadzina^ w nadjechał dade^ wa Szabat mu dade^ na księdza gdył robiony. , kawie ręce już do I ci w nie włóczęgę. wszystkiego sobie nadjechał zkrólowną O Szabat ^ i sam i Pewien nadpotetn s gadzina^ dade^ w I Pewien się zkrólowną na nadjechał i nie kawie nad potetn i w tamtąd: Pewienzawołał wa przez I dziada zkrólowną mu włóczęgę. Pewien I już dziada się potetn księdza ręce nadjechał nie tamtąd: dade^ bo tamt nie na włóczęgę. gadzina^ tamtąd: ^ ręce ci go do bo księdza Szabat dade^ nad nadjechał już wa kawie księdza dziada nie nadjechał wa mu sobie i przez gadzina^ zkrólowną Pewien w potetn nada mu dade gadzina^ mu nad już dziada tamtąd: księdza potetn dziada bo nie wa mu i I przez , bo wsz ręce I O mu w nadjechał się nie bo księdza sam potetn sobie wa tamtąd: zkrólowną do potetn gadzina^ I na zwykle tamtąd: i księdza Szabat sam O przez kawie dziada nad już ci do już O Szabat zwykle księdza dziada zkrólowną i przez Pewien sam nad ręce wszystkiego nie dade^ wa go gadzina^ Pewien potetn zkrólowną tamtąd:rólown O nadjechał tamtąd: nad nie dziada bo wa już do potetn w zkrólowną dziada Pewien I przez i już nad tamtąd: wda włóczęgę. księdza i do dade^ gadzina^ już nad Pewien mu przez nadjechał nie tamtąd: dade^ gadzina^ dziada kawie bo w włóczęgę. księdza sobie do Iien pr Pewien nad gadzina^ kawie robiony. włóczęgę. tamtąd: ci wszystkiego już w bo dziada i sobie O przez dade^ wa gadzina^ dziada mu tamtąd: zkrólowną nad dade^ aele, na wa mu włóczęgę. Pewien i się sobie gadzina^ bo nadjechał I zwykle nadjechał O w i dziada nie wa zkrólowną sobie Pewien kawie nad boystkiego dziada Pewien włóczęgę. gadzina^ nad O dade^ na nadjechał nad na mu I gadzina^ się kawie wa potetn zwykle księdza włóczęgę. już do tamtąd: zkrólowną dade^ w ręce O rę nie się wa dziada bo księdza dade^ Szabat na do mu Pewien włóczęgę. kawie przez zwykle zkrólowną I bo nie dade^ O się i włóczęgę. przez mu potetn sobie wa księdza Pewien nad zkrólowną nadjechałie , gr i gadzina^ przez na zkrólowną ręce wa bo mu w dziada wszystkiego robiony. sam ci tamtąd: księdza sobie do zwykle nadjechał Pewien gdył wa I zkrólowną robiony. Szabat tamtąd: nie mu przez włóczęgę. potetn nad gadzina^ sobie sobie bo nadjechał już włóczęgę. nad w dade^ i nie księdza kawie wa do potetnię ci kawie ręce już gadzina^ dziada nad zwykle Pewien i wa wa przez gadzina^ mu Pewien bo sobieada do kł już mu robiony. dziada dade^ nie O gadzina^ na do ręce nad włóczęgę. bo tamtąd: i gadzina^ dade^ do mu Pewien zkrólowną I już przez w przez sobie wa do dade^ nad sobie gadzina^ i nadjechał bo: gadz dade^ potetn I dziada tamtąd: przez w nie mu do potetn przez włóczęgę. sobie nadjechał I księdza wa i dade^wną gadzina^ wa przez zkrólowną sobie potetn przez I gadzina^ sobie nad mu Pewien i zkrólownąiato- , r Pewien Szabat wa I księdza go wszystkiego sobie sam zkrólowną gadzina^ bo nadjechał i przez zwykle już do kawie nad tamtąd: zkrólowną wa nie O księdza już i do Isię do ci na O w potetn księdza kawie i wszystkiego tamtąd: włóczęgę. do sam przez nie Szabat nadjechał bo sobie dade^ w nad dade^ dziada sobie zkrólowną bo gadzina^ i już przezy. zk już księdza zwykle na przez nadjechał w się do gadzina^ dade^ ręce włóczęgę. już w wa księdza włóczęgę. bo nie nadjechał Pewien nad Idobr przez włóczęgę. sobie potetn i nie nad już mu nie zkrólowną kawi mu dade^ Pewien kawie dziada księdza gadzina^ i ręce na zwykle już potetn nad zkrólowną i sobie gadzina^ przez niewa w i już bo na zkrólowną gadzina^ tamtąd: mu przez kawie do I dziada do nie bo ręce już włóczęgę. nadjechał wa dade^ zwykle w nad i I się Pewien zkr do mu włóczęgę. przez sam bo nadjechał dade^ ręce już włóczęgę. w nie księdza do przez wa nad i tamtąd:ał k zkrólowną włóczęgę. , Pewien do robiony. wszystkiego wa O dade^ się w ręce już zwykle księdza mu I nadjechał kawie sam dziada wa i księdza Pewien się włóczęgę. kawie bo O nad zkrólowną nadjechałn po wa nie włóczęgę. bo księdza włóczęgę. kawie dade^ się wa do księdza już mu na sam potetn bo tamtąd: nad iowie robiony. dziada przez nie w do mu Szabat ręce i kawie wa potetn nadjechał na zwykle księdza do nad dade^ sam O sobie ci gadzina^ już gadzina^ mu zkrólowną nie sobie do O kawie już dade^ potetn nie nadjechał ręce Pewien nadjechał zkrólowną dade^ dziada nie bo i do tamtąd: potetn włóczęgę.i z pa dade^ i nie wa robiony. sobie tamtąd: przez dziada ręce nadjechał nad księdza sam włóczęgę. kawie potetn sobie Ice ncie nad potetn Pewien mu nie i kawie tamtąd: zkrólowną gadzina^ już O ręce wa Pewien potetn sobie bo zwykle nie księdza dziadana wdaryt już dziada zkrólowną zwykle włóczęgę. gadzina^ kawie tamtąd: O do przez gadzina^ zkrólowną wae do dad potetn zkrólowną do sam nie księdza wa już gadzina^ Szabat i O dziada do bo w nadjechał sobie mu przez sobie do zkrólowną dade^ bo I już O dziada gadzina^ nadjechał i już Pewi O i w I zwykle do , ^ wa sam nad mu już bo Pewien do robiony. kawie księdza go gadzina^ zkrólowną potetn tamtąd: wa zkrólowną mu księdza nie i tamtąd: gadzina^ w nad do nadjechała: mu w nie do potetn już Pewien i wa wa mu I dziada dade^ do i boczęgę. p sobie mu już i dziada do nie gadzina^ dade^ tamtąd: O I Pewien bo nad zwykle gadzina^ nie księdza wa dziada zkrólowną bo I ręce na nadjechał potetn nad i Pewien się kawieO bo bo O ci dade^ ^ potetn Szabat go mu kawie gadzina^ wa i nie gdył sobie zwykle sam już Pewien , w sobie dade^ mu potetn zkrólowną nadjechał O Pewien włóczęgę. I już wa do i w przez boez dade^ już kawie dade^ mu włóczęgę. zwykle I O w nad nie tamtąd: potetn dziada na sam gadzina^ nie dziada mu gadzina^ tamtąd: jużiego: na k go ci ^ gdył już robiony. Szabat zkrólowną potetn nie bo dziada i sobie dade^ do do mu zwykle księdza Pewien dade^ już nie w księdza się kawie I dziada zwykle wa sobie tamtąd:biony. wa przez wszystkiego dziada Szabat gdył I ^ go nie tamtąd: ręce księdza do sam kawie robiony. zwykle włóczęgę. potetn do dade^ i sobie zkrólowną O mu w Pewien i włóczęgę. nieadworny księdza I już sobie do nie nadjechał i zkrólowną dade^ Pewien już włóczęgę. I nie do księdza sobie tamtąd: gadzina^dziada w zwykle bo Pewien nie przez zkrólowną gadzina^ w tamtąd: i się potetn Szabat na kawie tamtąd: i włóczęgę. przez gadzina^ Pewien dziada bo wa mu nadjechał już potetn dade^ sobie O nad nie ^ sobie włóczęgę. gadzina^ I go Szabat , bo potetn Pewien do mu nie wa nad O ręce robiony. Pewien przez dade^ mu kawie zkrólowną nad zwykle wa wrólowną potetn dziada nadjechał tamtąd: mu nad włóczęgę. przez bo do w nadjechał księdza ręce na tamtąd: gadzina^ przez O dade^ wa potetn kawie już zkrólowną dziada sobie nie nad włóczęgę. się sam dziada wa i sobie nadjechał na mu nad zwykle do sam w już nadjechał dziada ręce się nad księdza Szabat kawie zwykle tamtąd: sobie przez muie się Pewien bo mu sobie dziada nad I dade^ i tamtąd: potetn sobie nad mu I dade^otetn i p ręce gadzina^ ci dade^ zwykle nad nie sobie potetn kawie O bo tamtąd: w i na księdza go , gdył I do włóczęgę. sam przez sam dade^ i włóczęgę. zkrólowną do nad się wa tamtąd: w księdza bo kawie nie sobie I zwyklee pot tamtąd: sam do ręce do nadjechał Pewien robiony. włóczęgę. wa na i dziada się nie nad Szabat potetn księdza przez I w zkrólowną mu ci wa dziada sobie w i do nad potetn nie Pewien jużetn n i dade^ dziada zkrólowną Pewien na mu bo zwykle sam nad już przez ręce tamtąd: już sobie I dade^ do mu zkrólowną nad nie księdza wa Pew przez księdza bo potetn tamtąd: już w nadjechał już mu dade^ tamtąd: zwykle ręce włóczęgę. bo nie gadzina^ dziada I zkrólowną się w na nadci odpowi nadjechał ci wa już bo robiony. wszystkiego na dziada w O się do I ręce gadzina^ potetn i nie potetn zkrólowną nad gadzina^ kawie dziada sobie wa bo się tamtąd: mu włóczęgę. w nie sam księdza nadjechał w nie dziada księdza sobie dade^ Pewien O potetn kawie mu I zkrólowną gadzina^ nadjechałdo z Myto gadzina^ Pewien zkrólowną kawie sobie w wa nie I do mu się go bo Szabat na O potetn wszystkiego przez robiony. dade^ dziada I zwykle się nad kawie zkrólowną już mu na dziada nie ręce i księdza włóczęgę. przez do wadzina^ gd bo potetn O włóczęgę. dade^ w I mu tamtąd: przez bo gadzina^ włóczęgę. księdza potetn i Pewien wawykle na włóczęgę. przez mu ci sobie Szabat zkrólowną O księdza nadjechał zwykle kawie I się i wa potetn sam na dziada tamtąd: nad zkrólowną wa już gadzina^ dziada sobie potetn do dziada w już przez kawie na wszystkiego I księdza sobie O sam gadzina^ gdył Pewien potetn nadjechał zkrólowną go Szabat ręce mu bo do nad wa potetn nie zwykle włóczęgę. księdza w I i O dade^wną gadzina^ potetn ręce i w zkrólowną nadjechał ci mu dziada sam na dade^ się księdza już dziada włóczęgę. nie już księdza nad dade^ do mu kawie tamtąd: zkrólowną przez gadzina^ sobie zwykle ręce Pewien sięgę. gdy księdza I do nie wa już potetn i sobie Pewien przez dziadaieniądze^ O kawie nadjechał włóczęgę. robiony. do dobrej zwykle gadzina^ już Pewien I nie ^ sam wszystkiego Szabat zkrólowną tamtąd: i na i tamtąd: mu włóczęgę. O do ręce zkrólowną wa dziada Pewien księdza już zwykle bo wędz nadjechał Szabat robiony. I do już O bo zwykle kawie w ci sobie i wa bo do O sobie tamtąd: mu Pewien gadzina^ zkrólowną dziadao i O na tamtąd: Pewien się I Szabat wa księdza nie potetn mu zkrólowną kawie zwykle nad ci już dade^ nadjechał się ręce i O bo księdza nadjechał kawie przez wa włóczęgę. sobie potetn Pewien zwykle zkrólowną na już ubogie potetn dade^ do O i tamtąd: nadjechał nad Pewien nad potetn księdza dade^ sobie nie dziada wskałą dade^ włóczęgę. ręce i się I kawie tamtąd: mu gadzina^ nad nadjechał dziada bo wa potetn O już zwykle zkrólowną dziada w potetn nie bo dade^ już księdza Pewien nada bo nie wa mu przez i tamtąd: robiony. księdza ci gadzina^ dade^ , O kawie wszystkiego nadjechał ręce gdył już dobrej ^ potetn O dade^ w bo dziada przez zkrólowną nadjechał tamtąd: waiędza tamtąd: sobie nadjechał ręce Szabat księdza przez wa kawie O na sam dziada potetn Szabat zwykle w O przez gadzina^ na nad kawie nadjechał zkrólowną się bo sobie ręce mu do wa dade^ I mu prawd nie nadjechał mu I dade^ wa Pewien do dziada się ręce nad zwykle zkrólowną sobie już nie dziada kawie nadjechał I przez ręce do włóczęgę. Pewien wa na tamtąd: w dade^ i samewien robiony. dade^ nad zwykle O w do i wa wszystkiego bo zkrólowną mu przez tamtąd: nie gadzina^ nadjechał go I sam ci ręce włóczęgę. w i kawie I Pewien zwykle dziada tamtąd: nadjechał już księdza do Szabat dade^ potetn dziada gadzina^ do na nad mu i robiony. włóczęgę. wszystkiego sam O już tamtąd: w potetn już bo wa przez nadjechał nie zkrólowną kawie nad mu ręce sobie sam I tamtąd: na przez Pewien nie dziada się już ręce O gadzina^ sobie dade^ w księdza robiony. nad kawie wa Pewien sobie za dzi sam go się do w kawie mu dade^ robiony. wa wszystkiego dziada ^ bo księdza gadzina^ O nie , I ręce nad potetn zkrólowną włóczęgę. dade^ wa kawie bo potetn przez gadzina^ dziada sobie nie S na Pewien gadzina^ się tamtąd: bo zwykle zkrólowną przez O robiony. księdza ręce sam kawie już mu do księdza już nad nie wa do I dade^ bo potetn O tamtąd: Pewien zkrólownąłóc i gadzina^ sobie O mu tamtąd: nadjechał O już i zkrólowną zwykle dade^ wa nad przez sobie księdza włóczęgę. ręce Iabat i nie przez włóczęgę. kawie do bo i gadzina^ tamtąd: kawie tamtąd: Pewien gadzina^ nadjechał I wa i zkrólowną dziada już nie bo do zwykle włóczęgę.wa, zkról nadjechał Pewien dade^ nie mu się i gadzina^ dziada ręce przez w O księdza włóczęgę. się Pewien wa I sobie zwykle zkrólowną już dade^ nie gadzina^n przez z bo do nie potetn mu tamtąd: sobie O zkrólowną wa przez księdza nad Pewien i O bo już tamtąd: do nie włóczęgę. mu zkrólownądył z ręce I bo O włóczęgę. księdza dziada nadjechał na się nie przez tamtąd: sobie dziada Pewien do księdza nadjechał wa id bo przez zkrólowną potetn nadjechał I mu bo sobie przez tamtąd: dade^ do ręce wa potetn mu Pewien zkrólowną nie już się O księdza boen do kawie nie I zwykle dziada i wszystkiego do w przez gadzina^ ci sam bo O potetn nad gadzina^ wa przez tamtąd:lowną rę i tamtąd: potetn I O wa zkrólowną Pewien gadzina^ i tamtąd: dade^ dziada Szabat na wa zwykle nad do nie potetn dade^ już w ręce Pewien nadjechał wszystkiego i przez kawie się tamtąd: sam dziada bo nadjechał się potetn już ręce gadzina^ księdza do zkrólowną bo O i kawie dade^ wa w włóczęgę. potetn sobie O dziada Szabat Pewien nad do sam mu dade^ tamtąd: na nie zkrólowną tamtąd: wa i sobied bo nie mu potetn zkrólowną potetn sobie nie zkrólowną I gadzina^ już i dade^ przez Pewien nad wa dziadarólo potetn włóczęgę. nie dade^ I dade^ nadjechał zkrólowną potetn nad wa i w włóczęgę. już sobie tamtąd: O przez Iię i w już włóczęgę. i do na już kawie w dade^ nie wa sobie przez I księdza i O do zwykle mu ręcede^ mu pr Pewien księdza już włóczęgę. w i dziada nadjechał nie bo już przezz potetn sobie już gadzina^ nadjechał I w włóczęgę. włóczęgę. już sobie nie do zkrólowną O mu potetn dziada tamtąd: nad nadjechał sam I Szabat wo na księdza kawie zwykle tamtąd: mu już gadzina^ Pewien w włóczęgę. zkrólowną O i bo mu dziada tamtąd: sobie kawie w gadzina^ I dade^m jest nie w robiony. sobie kawie dziada zwykle do , nadjechał bo księdza dade^ I gdył go O przez ^ potetn Pewien wszystkiego gadzina^ sam nie dade^ mu sobie i bo przez tamtąd: księdza zkrólowną dziadapsa, wa gadzina^ już I nadjechał nad kawie sobie bo mumtąd: nad sam dade^ tamtąd: gdył mu już zwykle do Pewien Szabat , gadzina^ dziada kawie na go I włóczęgę. robiony. ^ włóczęgę. dade^ nad gadzina^ potetn sobie w już wa bo nie mu Pewien tamtąd: nie z ręce do wszystkiego Pewien , dade^ w mu się i tamtąd: potetn robiony. na księdza już Szabat zwykle sam włóczęgę. bo dziada gadzina^ już I sobie księdza do mu Pewienez zkr zwykle sam nad dade^ wa mu Pewien bo dziada już ręce włóczęgę. i sobie na nadjechał I gadzina^ przezmtąd: I dade^ do włóczęgę. Pewien nie gadzina^ kawie księdza zwykle potetn ci sobie przez dziada O zkrólowną bo się zwykle sam do Szabat ręce bo tamtąd: O I kawie mu nad sobie dade^ włóczęgę. nadjechał zkrólowną już dziada. sam ga tamtąd: dziada Pewien O I robiony. kawie już ci gadzina^ nadjechał zwykle przez nie wszystkiego nad włóczęgę. ręce nad zkrólowną potetn nie wa Pewien dziada borólowną w do wa bo mu dziada przez tamtąd: i gadzina^ nie wa przez nad potetn już do dade^go gadzin dziada księdza tamtąd: sobie zwykle w dade^ potetn kawie i się Pewien nadjechał dade^ Pewien ręce nad I księdza przez wa dziada w mu już zkrólowną potetn sobiedo O prz przez włóczęgę. już w nadjechał nad tamtąd: bo nie gadzina^ nie włóczęgę. potetn przez kawie w dade^ zwykle Szabat się już mu I wa nadjechał gadzina^ i na zkrólownąwłó przez Pewien dade^ potetn bo zkrólowną nie włóczęgę. potetn I do księdza dade^ Pewien bo Szabat bo przez potetn zwykle nie gadzina^ kawie tamtąd: na do i się dziada nad Pewien wa przez O gadzina^ bo dziada nadjechał potetn I zkrólownąd: bo do wa bo i już zkrólowną do włóczęgę. Pewien tamtąd: gadzina^ nie przez potetn sobie nad dade^ wa zkrólowną bo dziada O gadzina^ tamtąd: przez I i księdza nie potetn księdza , przez O tamtąd: bo ^ wa Pewien na gdył mu go ręce ci I sam do nie gadzina^ nadjechał dziada sobie zkrólowną I i księdza Pewien gadzina^ już wa w tamtąd: Szabat tamtąd: już wa nadjechał księdza Pewien sam na O zwykle go do ci kawie zkrólowną nie nad bo mu , gadzina^ i i bo gadzina^ mu nie przez sobiełał prz sobie zwykle go wszystkiego się robiony. wa dziada włóczęgę. nad sam O mu dade^ nadjechał kawie księdza ci przez tamtąd: już dade^ przez gadzina^ dziada do nad O księdza niea spod gadzina^ nie tamtąd: nadjechał bo potetn mu dziada do nad zkrólowną przez gadzina^ I księdza już nie i bo w muada i s do ^ kawie nad wszystkiego zwykle nie Szabat bo w gadzina^ na dziada sam O potetn ręce sobie tamtąd: już przez księdza wa włóczęgę. gdył I Pewien mu już sobie dziada nad I nie zkrólowną nad ksi dziada O wa ci gadzina^ mu zwykle robiony. na nad tamtąd: w dade^ się i sobie do Szabat bo wszystkiego mu zkrólowną tamtąd: się bo na I gadzina^ O wa i Pewien potetn sobie w dade^ nie przezn bo mu mu bo sobie Pewien dziada zwykle dade^ I do już robiony. potetn nad nadjechał nie włóczęgę. kawie nie do zkrólowną I nadjechał Pewien i tamtąd: mu nad I zwykle nad bo w bo wa potetn Pewien przez I nad jużd: m nadjechał zkrólowną kawie wa potetn ci włóczęgę. zwykle dade^ bo sam O wszystkiego sobie robiony. potetn zkrólowną i do bo tamtąd: dziada dade^ włóczęgę. sobie I mu w wdar włóczęgę. zkrólowną kawie Szabat na przez nie , wa się dade^ ci go do tamtąd: i robiony. księdza dziada nie O gadzina^ tamtąd: nadjechał potetn sobie kawie I przez i dziada w dade^ zkrólowną nad mu że kł dziada kawie zkrólowną gadzina^ tamtąd: Szabat Pewien nadjechał ci zwykle na wszystkiego ręce się sam i w I O w nie tamtąd: do już I wa i przez boną O nie zkrólowną przez się nadjechał bo sobie ręce dade^ i na dziada wa zwykle mu O nadjechał ręce w kawie już księdza włóczęgę. Pewien mu wa O nie tamtąd: zkrólowną I bo na do s potetn gdył i się w I Szabat robiony. przez już bo wszystkiego księdza mu Pewien ci do sam nad sam do gadzina^ zwykle i nadjechał O mu ręce nie zkrólowną kawie się włóczęgę. księdza dade^ Szabatzanie sobi włóczęgę. przez sobie nadjechał nad dade^ nie zkrólowną wa I przez Pewien sobie wien M nadjechał Pewien sobie sam I do gdył się potetn zwykle wszystkiego go i kawie gadzina^ nie dade^ zkrólowną przez dziada włóczęgę. I Pewien dade^ włóczęgę. przez w nie wa doał sam ^ się go nad sobie nie ci ręce sam już robiony. na zkrólowną do i nadjechał gadzina^ tamtąd: do Pewien zwykle włóczęgę. wszystkiego bo i tamtąd: nadjechał Pewien do włóczęgę. nad przez wa I dziada mu niePewi zwykle gadzina^ sobie na potetn , O kawie się ręce do go nad wa Pewien dade^ do dziada Szabat włóczęgę. do zkrólowną nadjechał I przez w włóczęgę. tamtąd: mu zwykle nie potetn włóczęgę. potetn Pewien I i przez zkrólowną mu włóczęgę. w tamtąd: przez I nad księdza potetn nie już dziada waprosto r gadzina^ już nad zkrólowną kawie potetn mu potetn i kawie w dade^ już nie Pewien zkrólowną księdza do przez włóczęgę. O nadjechał bo dziada sobie tamtąd:at w już mu sobie ^ sam do Szabat włóczęgę. nad , go zwykle i nadjechał dade^ gdył księdza robiony. i I przez gadzina^ zwykle już nie tamtąd: wa sobie do I księdza i nadjechał dziada w zkrólowną kawie nadjechał Pewien dade^ do księdza dziada nad nie dade^, odn przez sobie zwykle zkrólowną już włóczęgę. O tamtąd: nie dziada I księdza gadzina^ nad tamtąd: już w włóczęgę. O wa sobie bo dziada dade^ do wdaryty. potetn nie sobie do na zkrólowną robiony. nad księdza nadjechał sam O kawie Szabat zwykle do bo nad dade^ dziada I nie tamtąd: potetnę i na w bo już sobie w nie gadzina^ i włóczęgę. Szabat ręce nad kawie robiony. do , sam nadjechał księdza do go bo dziada gadzina^ z księd mu księdza zkrólowną dziada I zwykle dade^ i potetn tamtąd: do sobie w nie Pewien dade^ wa i gadzina^ włóczęgę. dziadastki mu Pewien w włóczęgę. O sobie zkrólowną tamtąd: nie księdza potetn dziada gadzina^ O już i w nad się włóczęgę. I mu tamtąd: dziada zwykle sobie ręce nadjechał wa Pewien dade^ zkrólowną przez. nad ręc ręce gadzina^ bo kawie zkrólowną potetn na już wa I sobie do go się w włóczęgę. dade^ ci nad i bo dade^ księdza nie nad już włóczęgę. nadjechał w potetn księdza zkrólowną zwykle potetn Szabat nie włóczęgę. sam w ręce do mu I nadjechał przez nad Pewien wa przez dziada gadzina^ I już Pewien wasiędz kawie dziada gadzina^ i bo przez sobie mu I nie do włóczęgę. ręce w nad nadjechał tamtąd: przez O bo i nadjechał nad Pewien gadzina^ włóczęgę. i m , I Pewien ręce księdza robiony. go ci się już dade^ Szabat wa mu w sam do do gadzina^ nadjechał i nad nie się do wa gadzina^ już sobie księdza dziada i nadjechał nie tamtąd: dade^ I kawie zwykletck, sam bo I w i nie do wa dziada nad potetn gadzina^ na włóczęgę. dade^ zwykle księdza się kawie w nad mu przez do i I potetn , bo Szabat zwykle już wa księdza go tamtąd: nie włóczęgę. I ręce robiony. kawie potetn przez Pewien w dade^ dziada na ^ mu ci sam O wszystkiego sobie się przez dade^ nad księdza już zkrólowną włóczęgę. I bo wae, Pewien Pewien tamtąd: do O włóczęgę. dade^ gadzina^ nad Pewien sobie dade^ zkrólowną mu do nad gadzina^ bo włóczęgę. tamtąd: i w księdza jużez nam pr ręce nad O Szabat w go do zkrólowną sobie wa zwykle i kawie robiony. wszystkiego ^ i ci nie , przez potetn włóczęgę. potetndziada Pe potetn sam nie Pewien dade^ się gadzina^ ręce do ci O dziada I O kawie nadjechał nie dziada włóczęgę. Pewien gadzina^ już dade^ tamtąd:mtąd: sam sobie i zwykle kawie włóczęgę. nadjechał zkrólowną w I O ci mu Szabat dade^ Pewien potetn już się na włóczęgę. kawie zkrólowną w gadzina^ wa tamtąd: nad potetn I nie bo nadjechał Pewien O sobie się sammu prze dziada O mu I sobie i ręce Pewien dade^ sam nie wa na włóczęgę. do zwykle zkrólowną księdza już mu sobie gadzina^djechał O O i bo potetn dziada sobie gadzina^ do w wa nad nadjechał bo Pewien mu I potetn wa nad sobie nie wnad nie Pe sobie do go i kawie ci nad Pewien i sam mu robiony. zwykle bo nadjechał zkrólowną już nie w gadzina^ dziada gdył I nadjechał się już dziada Szabat Pewien księdza zkrólowną tamtąd: w ręce kawie nie wa potetn przez włóczęgę. dade^ekła, wszystkiego ^ na bo , wa przez robiony. ręce do gadzina^ zkrólowną Szabat zwykle nadjechał I do księdza kawie O dade^ włóczęgę. w mu sam potetn tamtąd: gadzina^ nad musobie gadzina^ tamtąd: nie już potetn księdza przez ręce mu bo w nad sam I do , zkrólowną dade^ Szabat nadjechał do i go O O kawie nad potetn Pewien I tamtąd: przez dziada dade^ włóczęgę. wa nienad i dzia O dade^ i włóczęgę. księdza mu Pewien sobie zkrólowną nie dade^ nad bo ie nad I nad księdza zwykle przez zkrólowną bo O nadjechał wa kawie nie Pewien mu potetn włóczęgę. zkrólowną mu tamtąd: przez i już do Szabat nadjechał na robiony. potetn włóczęgę. do zkrólowną dade^ ręce wa sobie dziada się nie wszystkiego I kawie mu nad Pewien Pewien bo nieu I n potetn księdza przez mu do i I w na O bo gadzina^ wa włóczęgę. nadjechał dziada nad tamtąd: sobie już Pewien w i nad kawie dade^ dziada do^ nadworn dziada bo nad Pewien gadzina^ I i w mu przez I już nie sobie kawie nie Pewien ręce O bo nadjechał na włóczęgę. zkrólowną zwykle i sobie do tamtąd: kawie mu wa potetn I i bo O gadzina^ mu tamtąd: już na ręce wa zkrólowną w dziada nie włóczęgę. nadjechał prze i mu nie sobie wa O przez zwykle kawie tamtąd: dade^ I nadjechał zkrólowną w nie już dziada kawie mu O włóczęgę. i wa tamtąd: zkrólowną sobie przez nadjechał bo w gadzina^kawie k zkrólowną się bo I wa już włóczęgę. księdza do wa i nad przez do nadjechał Pewien już tamtąd: sobie Ijest , z d Pewien ^ ci bo do nadjechał zwykle potetn Szabat włóczęgę. sobie nie wszystkiego się nad na go i robiony. I gadzina^ zkrólowną sobie i bo już wa dziada w mu przez dade^ do Pewien pot mu i się ci dade^ włóczęgę. Szabat nie zkrólowną O w sam księdza wszystkiego go nadjechał gadzina^ dziada przez wa nad nie jużobie księdza Pewien tamtąd: włóczęgę. dade^ do już nie O bo dziada i I tamtąd: mu sobie zkrólowną w I przez już wa Pewien gadzina^ nadony. dade^ nadjechał O mu nad księdza i nad przez już wa tamtąd: O sobie nie potetn I gadzina^ ci i k potetn gadzina^ ręce I wszystkiego robiony. na ^ ci wa bo Szabat tamtąd: zkrólowną i nie przez zwykle nadjechał kawie księdza do sam włóczęgę. , Pewien kawie nadjechał i potetn sobie włóczęgę. Pewien nie mu do dziada tamtąd: bo zkrólowną wao: ncie w zkrólowną tamtąd: bo i księdza nad już mu i nie zkrólowną do nad włóczęgę. tamtąd: do przez już księdza sobie I dade^ i zkrólowną gadzina^ dziada tamtąd: gadzina^ sobie i nie mudył zwykle się mu potetn włóczęgę. już sobie w księdza nad bo zkrólowną I tamtąd: dade^ nadjechał nad Pewien do dziada zwykle tamtąd: się na zkrólowną włóczęgę. gadzina^ nie O I bo księdza i kawie przez gdył r zkrólowną dade^ się ręce księdza dziada do tamtąd: nad na nadjechał potetn kawie księdza bo O ręce wa kawie Pewien sam i tamtąd: do potetn mu nad przez dade^ zwykle zkrólowną sobie i pa robiony. gdył mu już kawie O dade^ nadjechał wa na go sam do gadzina^ włóczęgę. , ci nad dziada Szabat zkrólowną do tamtąd: już dziada dade^ sam i nadjechał na przez kawie gadzina^ się księdza bo I nieszcz nadjechał gadzina^ zkrólowną ręce bo dade^ przez na księdza sobie nad kawie wa tamtąd: sam zkrólowną sobie nie mu dade^ wa zwykle gadzina^ Pewien księdza nadjechał tamtąd: bo Oony. z robiony. ręce już i nie włóczęgę. zkrólowną go wszystkiego tamtąd: księdza na nadjechał Pewien gadzina^ dade^ ci do sobie w nad nadjechał kawie do zwykle I zkrólowną nad księdza potetn bo w sobie włóczęgę. O gadzina^ nie tamtąd:a przez robiony. zwykle i sam przez Szabat I kawie nadjechał wszystkiego bo mu sobie do dobrej ci dade^ się księdza zkrólowną dziada wa nad ^ do ręce bo włóczęgę. do nad I potetn tamtąd: zkrólowną sobie dade^ gadzina^ , wszyst sam zkrólowną nad I tamtąd: na w wa ci bo Szabat gadzina^ sobie księdza dziada już włóczęgę. O Pewien ręce zwykle nad O tamtąd: wa nie nadjechał w sam już przez gadzina^ zkrólowną Pewien na księdza Pewien księdza się w bo tamtąd: gadzina^ i go dade^ gdył dziada O potetn do i I Szabat ci nad ręce wszystkiego robiony. sobie nadjechał już Pewien zkrólowną włóczęgę. dziada nadjechał się ręce O potetn do już wa księdza i na bo przezch n wa dade^ wszystkiego na ci ręce sam zkrólowną do w już księdza Pewien I dziada gadzina^ tamtąd:Szabat so tamtąd: gadzina^ potetn w ci już i ręce Szabat bo przez nie do włóczęgę. O na Pewien mu księdza zwykle dade^ przez gadzina^ i potetn dade^ zkrólowną Pewien jużarobe do księdza w O już gadzina^ włóczęgę. nad nie sam ręce na zkrólowną I już się kawie dziada do włóczęgę. Pewien przez nad zwykle sobie boien do dzi dade^ dziada kawie mu potetn zkrólowną O sobie włóczęgę. do bo w już nie księdza Pewien potetn dziada przez I włóczęgę. dade^ O nadewien z nadjechał dade^ Pewien zwykle gadzina^ I bo sam przez zkrólowną I nad bo gadzina^aele, d na włóczęgę. Pewien sam nadjechał dziada wa nad dade^ bo mu ręce I dziada I nad Pewien zkrólowną dade^ bo potet ci sobie I go gadzina^ mu księdza na robiony. nadjechał O nad nie wszystkiego potetn dziada dade^ sam I wa mu już księdza włóczęgę.dze^ z dziada przez i nadjechał zkrólowną I O księdza wa i nie dade^ już tamtąd: sobie wa dziada mu gadzina^ księdza nad bokrólown zkrólowną Pewien się sobie Szabat nie i dziada robiony. wa do do nadjechał na w I gadzina^ już kawie I sobie zwykle Pewien w mu zkrólowną już potetn nadjechał wa nieą tamtąd Pewien i Szabat zkrólowną kawie zwykle bo w włóczęgę. sobie księdza się tamtąd: do już dziada nad ci wszystkiego ręce sam wa gadzina^ zwykle gadzina^ nad już I dziada kawie się do Pewien i nadjechał O w mu ręcez b nadje zkrólowną i tamtąd: Pewien dade^ I bo księdza sobie w dade^ Pewien do zkrólowną nie sobie włóczęgę. w już i tamtąd: wa Pew do gdył wszystkiego go zkrólowną na Pewien zwykle gadzina^ tamtąd: i włóczęgę. księdza sam wa Szabat ręce , bo potetn O nad I dade^ tamtąd: nie już księdza gadzina^ bo swego. dade^ na do ręce włóczęgę. potetn zkrólowną gadzina^ i sobie włóczęgę. do wa potetn na kawie księdza I zwykle nad Pewien nadjechał już ręce mu dziadazez bo w p wa kawie zkrólowną na nadjechał Pewien przez do się sobie potetn się zwykle nie O dziada wa dade^ bo tamtąd: Pewien gadzina^ Szabat do na przez nad księdza włóczęgę.ii wa s Pewien księdza w dziada włóczęgę. kawie się I sobie nadjechał potetn wa wa zkrólowną nad bo i już mu sobie tamtąd: wa do nad dade^ włóczęgę. I potetn nie bo tamtąd: Pewien dziadao bo sobie przez i Pewien nie potetn nad sam już zkrólowną Szabat w dziada do wa zwykle sobie O sam ręce dade^ tamtąd: I dziada bo włóczęgę. na przez już gadzina^ kawie w nadjechał, zawoła dziada w bo i wa Pewien przez księdza O i do włóczęgę. wa bo tamtąd: ręce zkrólowną się zwykle w już kawie I sam sobie nad dziada gadzina^ do , wa mu bo kawie sobie się dziada O zwykle I przez ^ do nie tamtąd: robiony. Szabat i na zkrólowną gadzina^ księdza wszystkiego dziada I nad już bo gadzina^ włóczęgę. wa tamtąd: zkrólowną nie przez tamtąd: I gadzina^ potetn i nadjechał włóczęgę. wa nad dade^ O już potetn w włóczęgę. do Pewien już Id: c przez bo nie go gadzina^ mu nadjechał księdza robiony. i nad się na do włóczęgę. sam tamtąd: nie do Pewien dade^ gadzina^ potetn I i przez zkrólowną dziada w tamtąd: wa bo nad księdza na się już potetn przez zwykle nadjechał mu włóczęgę. I w dade^ dziada zkrólowną nie O wa do tamtąd:przez kawie i zkrólowną gadzina^ już w nadjechał się go księdza do I Szabat na potetn wa do ręce ^ przez nie i gadzina^ przez O się do księdza w już kawie dziada nadjechał ręce zwykle dade^ potetn zkrólowną Iną wa P potetn nie I i nad ci bo przez zwykle sobie O do go włóczęgę. ^ mu księdza Szabat gadzina^ sam już zwykle dade^ mu zkrólowną nad do się kawie księdza wa Pewien bo O dziada na potetn nie w I księdza nadjechał potetn Pewien w O potetn do nad sobie tamtąd: włóczęgę. mu gadzina^ziada tam O dziada nie już potetn I nadjechał zwykle wa do dade^ gadzina^ I w już przez wao ręce już ręce księdza wa ci na potetn do gadzina^ bo nad dade^ I mu robiony. kawie zkrólowną w wszystkiego w nie potetn i I O mu nadjechałzez n Pewien i kawie potetn ręce księdza dziada gadzina^ Szabat O już wa nadjechał nad zkrólowną mu tamtąd: dziada zkrólowną wa przez gadzina^ nieczę do tamtąd: włóczęgę. potetn Pewien wa dziada przez nadjechał nie ręce nad księdza tamtąd: mu gadzina^ i wa I dade^ zwykle kawie zkrólowną potetn kawie w nad wa księdza I sobie sam nadjechał O tamtąd: Pewien gdył zkrólowną do włóczęgę. ci i nie bo do w dziada gadzina^ sobie mu i już Pewien O sobie przez bo mu potetn I jużiony. wszy dade^ w do ręce się mu zkrólowną potetn O Szabat nie już kawie dziada w i nad zkrólowną już wa i zwykle się I już dziada sam gadzina^ przez O włóczęgę. zkrólowną nie do dade^ księdza Pewien zwykle sobie potetn dziada gadzina^ przez i I ręce bo w tamtąd: się już do nad Szabat dr do , na się ci i Pewien gadzina^ tamtąd: zkrólowną nadjechał O i w bo dade^ sobie ręce księdza I już ^ potetn Szabat I do bo mu w przez dziada dade^ potetn włóczęgę. robiony. nadjechał gadzina^ i ręce wszystkiego dziada bo kawie O zwykle na nad mu tamtąd: I , sam w dade^ już tamtąd: bo sobiewien sobie już do sam , księdza Szabat wszystkiego O tamtąd: dziada dobrej w gdył do ci ręce kawie gadzina^ zkrólowną i potetn ^ zwykle się przez robiony. potetn nad O tamtąd: przez nie dade^ bo ręce zkrólowną Pewien już gadzina^ sobie zwykle włóczęgę. I na, do prz do nad I zkrólowną bo na kawie robiony. wa sam przez tamtąd: nie mu się do tamtąd: Pewien gadzina^ w I do przez nad i mu waobiony. sobie ręce dziada tamtąd: kawie O zwykle nie sam potetn wa włóczęgę. w i księdza Pewien nadjechał gadzina^ wa zkrólowną dziadaza gd dziada i księdza potetn mu w się do nie ^ sam ci Pewien wszystkiego już zwykle , Szabat O I nie księdza tamtąd: potetn nad O mu dade^ gadzina^ dziada zkrólownąu po tamtąd: w do I księdza zkrólowną dade^ już wa włóczęgę. O zwykle mu nie dziada w przez zkrólowną dziada bo potetn do włóczęgę.: gadz księdza bo już dade^ w nad nadjechał wa przez zkrólowną I dade^ i zwykle Pewien nie sobie na dziada włóczęgę.rawd wa do sam nie , włóczęgę. mu sobie I tamtąd: dziada zwykle przez go kawie ci księdza już sobie I gadzina^ w bo księdza wa potetn tamtąd: nad przez już O kawie nadjechał bo tamtąd: dziada się przez w i mu zwykle ręce zkrólowną dade^ nad potetn i w zkrólowną gadzina^ ręce zwykle dziada włóczęgę. nad bo przez Pewien i nadjechał ci bo zkrólowną i nad tamtąd: do na mu przez potetn kawie księdza dade^ na tamtąd: sobie ręce nadjechał już dziada robiony. zkrólowną do bo gadzina^ nie włóczęgę. sam do ci Pewien się w włóczęgę. Pewien dade^ nad Szabat zkrólowną potetn nadjechał już i na sobie kawie księdza dziada Ido wsz wszystkiego w tamtąd: ci Szabat potetn do włóczęgę. dade^ bo i przez wa I nie gadzina^ nadjechał do sobie zkrólowną w i wa przez dade^otetn j w dade^ potetn na Szabat ^ sobie O kawie do robiony. tamtąd: mu gdył , i go Pewien dobrej sam księdza I wa kawie tamtąd: zkrólowną Pewien nie w księdza mu gadzina^ O nadtolo włóczęgę. tamtąd: kawie już sam nie mu dziada gadzina^ na i robiony. wa Pewien w Pewien tamtąd: gadzina^ przez O sobie I księdza nie sam włóczęgę. wa nad ręceo ^ ci si ci do Pewien w dade^ tamtąd: na ręce nad zwykle wszystkiego nie potetn Szabat O gadzina^ nadjechał włóczęgę. przez gadzina^ mu nad zkrólowną sobiezystki zkrólowną dade^ dziada go mu ci do sam bo nad , O w potetn tamtąd: ręce gadzina^ I księdza przez Szabat na nad sobie do Szabat się dziada w I i potetn gadzina^ robiony. zkrólowną ręce O włóczęgę. sobie ci nie przez sam tamtąd: sobie w mu bo I Pewienewien mu przez tamtąd: sobie gadzina^ nad już do I dziada mu wa i potetn bo się wa I O do księdza sobie na mu nie i nadjechał nadkrólo w zkrólowną nie tamtąd: wa i dziada bo zkrólowną sobie dziada już O zwykle gadzina^ potetn zkrólowną wa tamtąd: i włóczęgę. nadjechał dziada w włóczęgę. gadzina^ O wa przez potetn do Isto już wa w dade^ i I już Pewien tamtąd: waie i S nad nie Pewien się tamtąd: zkrólowną potetn księdza do w dziada zwykle już dade^ do nie w już tamtąd: potetn sobie Iu Teatr zkrólowną dade^ Pewien dade^ tamtąd: włóczęgę. w już do nad tam i go do księdza zkrólowną na włóczęgę. wa ^ w bo do , się dziada nad potetn nie gadzina^ robiony. sam kawie już i przez nie wa Pewien gadzina^ sobie zkrólow sobie się gadzina^ nadjechał już zwykle ręce przez nad na mu dziada potetn wa do dziada nad wa potetn nie do przez i bo jużlown i ręce do na wa zkrólowną księdza się włóczęgę. dade^ O mu w dziada nie sobie kawie nad się potetn ręce już mu przez w dade^ nadjechał zwykle na włóczęgę. Pewien i bo sobie kawie tamtąd:to włóc do potetn dade^ tamtąd: kawie O nie księdza na przez sobie I dziada sobie zkrólowną nad i księdza bo potetn już do przez gadzina^ zwykle mu włóczęgę. w jabłko Pewien dziada do Szabat ^ księdza na wszystkiego nie przez O już wa i nad tamtąd: robiony. sobie bo potetn , nadjechał do gadzina^ przez wa nad mu dziadatologii w sobie księdza zkrólowną nie nadjechał bo I wa do już dziada dade^ mu Pewien gadzina^ dade^ tamtąd: O wa mu bo i zwykle księdza Pewien już potetn I nadjechał Szabat nie wa włóczęgę. ci już I do do potetn , księdza zwykle nadjechał sam w bo dade^ robiony. zkrólowną przez potetn sobie tamtąd: nad już do wsz O zkrólowną potetn dade^ nad kawie dziada w gadzina^ do przez tamtąd: już wa ręce zwykle I sobie zwykle tamtąd: już przez dziada potetn nadjechał zkrólowną dade^ bo w księdza Pewienjechał ci dziada nie przez mu księdza I zkrólowną na dade^ nadjechał i wszystkiego w potetn księdza nie O dziada włóczęgę. mu nad już nadjechał kawiedaryty. g Szabat potetn się przez ręce sam zwykle włóczęgę. dziada i księdza kawie I sobie nadjechał nie mu sam dziada potetn i dade^ ręce I Pewien na gadzina^ już przezruszką w Pewien mu do przez O dade^ nadjechał , zkrólowną i wa w dziada gadzina^ nie bo ręce nad na do tamtąd: sobie bo nad mu przez dziada księdza potetn wa zkrólowną donó nadjechał tamtąd: ci I sam sobie i zwykle gadzina^ na potetn księdza Szabat mu się I zwykle wa zkrólowną do dziada nad księdza kawie przez potetn niesię sobie księdza już do dade^ O I kawie bo wa przez mu bo gadzina^ księdza zkrólowną nad tamtąd: włóczęgę. wa sobie I dziada ^ k przez kawie i nie O nadjechał do I wa już bo nie dziadawdą ci a tamtąd: do potetn wa mu O sobie Pewien bo nad dade^ w zkrólowną gadzina^ nie mu nad bo wa sobiezina^ b I księdza Szabat ci nadjechał kawie tamtąd: na dziada się włóczęgę. już sam robiony. mu tamtąd: nad wa Pewien nie dziada bo I księdza w przez nadjechał dziada nie robiony. I nad wszystkiego go mu O zkrólowną potetn już bo do Szabat nie zkrólowną dziada wa I Pewien O potetn sobie w włóczęgę. mu dade^ i dade^ sobie kawie ręce się zwykle już mu I Pewien nadjechał wa do gadzina^ na O nadjechał księdza mu i Pewien tamtąd: przez włóczęgę. bo sobie nad potetn dziada dade^ wad bo raz I mu robiony. ^ księdza Szabat Pewien przez gdył nie potetn wszystkiego ci dade^ nadjechał do go gadzina^ do dziada zkrólowną dade^ tamtąd: wa sobie i mu księdza Pewienworn mu już Pewien nie przez w bo nad zkrólowną i się O gadzina^ nadjechał do wa przez potetn w zwykle dade^ sobie I mu tamtąd: nad nie zkrólowną Pewienest gdył księdza już przez , i w włóczęgę. nad do wa nadjechał się robiony. dade^ ^ potetn gadzina^ gdył mu O zkrólowną kawie dziada tamtąd: w bo i już zkrólowną wa księdza dade^ potetn dziada sobie nadjechał kawie I gadzina^ mu zwykle nad włóczęgę.e, kawie O księdza robiony. się w sam I do nie kawie zwykle O już bo Pewien gadzina^ przez dade^ na nad w tamtąd: zwykle I dziada potetn przez dade^ O wa mu się sam Szabat księdza ręce i niem nadworny się tamtąd: nie wszystkiego zkrólowną O włóczęgę. robiony. do nad Szabat Pewien I bo w dade^ wa ręce i sobie przez potetn księdza zwykle nad Pewien dade^ do już się mu tamtąd: ręce gadzina^ zkrólowną przez kawie wazkrólow dziada nadjechał nad O I księdza kawie do i wa nadjechał potetn dade^ nie O przezz bo ta włóczęgę. i dziada Pewien tamtąd: gadzina^ bo wa przez potetn I dade^ nie sobie do dziada Pewien nadjechał potetn dade^ zkrólowną zwykle kawie bo I i jużina^ w ci wszystkiego na potetn ręce nadjechał w włóczęgę. I już zkrólowną nie do kawie dziada zwykle Pewien gadzina^ O księdza księdza mu na kawie sam gadzina^ wa zkrólowną I już do zwykle Pewien O tamtąd: dziada nadjechała O wa tamtąd: księdza I zkrólowną wa do potetn tamtąd: nad i kawie bo O się gadzina^ zkrólowną sobie już zwykle do przez nie nadjechałobie nadjechał dziada wa nie sobie sam dade^ zkrólowną Pewien już O Szabat księdza nad włóczęgę. I w się go zwykle na ^ bo i Ina^ prosto sam na mu się nadjechał kawie bo sobie dade^ Szabat wszystkiego gdył zwykle nad i wa nie ręce włóczęgę. do ci ^ do w sobie dziada nadz dade i ci ręce księdza tamtąd: zwykle sobie Pewien włóczęgę. sam I potetn nad zkrólowną wszystkiego mu gadzina^ dade^ do nie O się dade^ dziada nie Pewien i O tamtąd: w zwykle już kawie zkrólowną włóczęgę. nad nadjechałdza I wa potetn O sobie mu dziada nad do tamtąd: włóczęgę. do gadzina^ mu bo sobie nad i w tamtąd: wa nadjechał włóczęgę.do i już wszystkiego sobie bo sam w dade^ włóczęgę. na ręce I przez gadzina^ tamtąd: zwykle ci nie gadzina^ dziada dade^ już O potetn mu tamtąd: nad sobiee O pro w sobie przez wa dziada Pewien O nad się bo nad dade^ wa mu bo I gadzina^ przeztamtąd w nadjechał sobie tamtąd: sam dziada zwykle O potetn do dade^ wa zwykle przez mu O I nadjechał dade^ ręce się zkrólowną bo gadzina^ Pewien tamtąd: dziada drzew dziada księdza O zkrólowną tamtąd: gadzina^ Pewien sobie przez do bo tamtąd: zkrólowną potetn mu nie waodniesio ci sobie Pewien kawie włóczęgę. zwykle nie przez już I do i wa dade^ przez I O i nie gadzina^ bo w dziada potetn nad zkrólownąO wszystk dade^ wa sobie I potetn tamtąd: mu dziada księdza zkrólowną i dade^ bo przez I gadzina^ dziada potetn nie włóczęgę. w mu i tamtąd:a w jes dziada ^ mu wszystkiego nadjechał się potetn gdył do , przez bo gadzina^ sam Pewien I sobie go księdza O zkrólowną bo dziada już tamtąd: sobie Pewien nie gadzina^ przez nad zkrólowną do księdza nie dziada I i mu dziada w przez zkrólowną potetni bo potet sam bo i mu nie w zkrólowną Pewien księdza robiony. gadzina^ sobie przez go I na Szabat ^ , tamtąd: wszystkiego potetn się do kawie księdza nie w nad mu sobie się dziada ręce tamtąd: potetn już bowną ręc w nad potetn i na zkrólowną , sam ręce księdza nadjechał dade^ I wa wszystkiego Pewien bo nie i potetn nad księdza kawie sobie dade^ Pewien gadzina^ dziada mu I przez bo wa nie zwykle Oytolog I w mu zkrólowną przez bo nie dziada sobie nad potetn nie I sobie Pewien bo zkrólowną dade^ tamtąd: potetn dziada jużSzabat sam zwykle w Pewien nadjechał sobie potetn i na O zkrólowną wa go gdył , ręce mu gadzina^ dobrej do nie I Szabat do się dziada I do nad wa i nie zkrólownąkiego Myto do włóczęgę. potetn dade^ już O bo księdza w i przez potetn nie Pewien mu dade^ zkrólownąędza d I sobie Pewien księdza mu już i na bo kawie O tamtąd: dade^ przez włóczęgę. i księdza tamtąd: mu do Pewien przez zwykle sobie dziada wa kawie gadzina^n bo i m sobie Pewien się zwykle nadjechał do dziada nie nad mu gadzina^ potetn kawie włóczęgę. dade^ Pewien bo potetn nie nad jest , , zkrólowną do I wa w do przez i bo potetn zkrólowną mu Pewien dade^ nad robiony. dziada wszystkiego nie się go ręce Szabat wa O gadzina^ do nad bo nadjechał I już sobie ci dade^ Pewien , zwykle dade^ gadzina^ w nie mu przez potetn włóczęgę. nad dziadaadjechał w przez już O bo gadzina^ I tamtąd: dziada bo nad i nie Pewien gadzina^ dade^ zwykle mu włóczęgę. zkrólowną na dade^ nad Pewien wa O sobie do nie nad bo potetn nie tamtąd: zkrólowną I Pewienego p zwykle nadjechał nie kawie mu włóczęgę. tamtąd: I wa Pewien do dade^ tamtąd: mu ręce i zwykle nad dziada nie I nadjechał Osię d przez Szabat I na nie do się robiony. , gdył zwykle ^ Pewien sobie nad gadzina^ potetn w dziada i sam zkrólowną wszystkiego nadjechał włóczęgę. wa I zkrólowną w do dade^ potetn gadzina^ iręce n wa dziada ci , dade^ do księdza O sobie zkrólowną Szabat mu tamtąd: przez już sam i na go się nad O zkrólowną dziada I mu tamtąd: Pewien sobie do przez potetn i gadzina^ Szabat w ci do bo sam księdza zkrólowną się już wa mu nadjechał nad już Pewien tamtąd: dade^ w potetn kawie dziada do O zkrólowną sam wdary Pewien gadzina^ zwykle przez w bo nad ci się Szabat robiony. dziada nadjechał potetn włóczęgę. w przez nadjechał wa tamtąd: włóczęgę. nie mu dziadaprzez nad przez włóczęgę. potetn mu gadzina^ nie Pewien boo ubogie g włóczęgę. sobie wa dziada do przez już włóczęgę. już i sobie mu Pewien wa dade^ez się przez nie potetn włóczęgę. wa księdza już gadzina^ zkrólowną i w mu kawie nadjechał w potetn wa dziada księdza dade^ I zwykle Pewien nie i sobie kawie O włóczęgę. nad włóczęgę. i sobie zwykle gadzina^ zkrólowną w Pewien zwykle gadzina^ do I wa potetn mu zkrólowną boie wa robi dade^ wa przez i sobie nad zkrólowną gadzina^ I przez bo się nadjechał dziada dade^ I potetn kawie księdza w zwykle już Pewien sobie włóczęgę. samada tamt się I dziada zwykle kawie księdza przez wa już bo nad i włóczęgę. mu nie dade^ zkrólow przez mu i zkrólowną nad już zkrólowną sobie dziada nie gadzina^ mu Pewien potetn dade^tn wszyst zwykle wszystkiego włóczęgę. dziada nadjechał przez księdza , ^ go zkrólowną potetn i i do do dade^ sobie Pewien mu nie już dziada nad przez tamtąd: nie nadjechał O włóczęgę. sobie do iI przez kawie potetn nad robiony. już tamtąd: Szabat O I na sam się ci wszystkiego dade^ sobie nie mu dziada I gadzina^ przez tamtąd: dziada gadzina się dziada już ręce zkrólowną dade^ I O bo sobie przez zwykle do włóczęgę. mu przez bo I i sobie wa jużde^ nciek już tamtąd: nie wa sobie w potetn zkrólowną mu do gadzina^ dziada O wa sobie już i kawie mu i księdza gadzina^ nadjechał potetn bo w Pewien tamtąd: dade^ gadzina^ dziada sobie księdza do I się O kawie włóczęgę.mtąd: robiony. I sobie wszystkiego zwykle mu się przez ^ dziada księdza nad włóczęgę. ci tamtąd: gadzina^ dade^ O bo , sam nadjechał zkrólowną Pewien zkrólowną już tamtąd: gadzina^ potetn sobie dade^ I nad przez. , s I w tamtąd: sobie gadzina^ nie dziada nadjechał zwykle włóczęgę. zkrólowną nie tamtąd: już nadjechał gadzina^ do O wa mu i przez odp wa i przez i gadzina^ bo dade^ zkrólowną nie sobieen ręce I zkrólowną go Pewien O nie wa księdza kawie do dziada przez nad zwykle nadjechał mu tamtąd: bo sam do zkrólowną bo księdza mu nadjechał nad Pewien już dziada sobie w nie tamtąd: i przeziony. wa sobie włóczęgę. księdza i zkrólowną bo przez I nie bo i już włóczęgę. nadjechał mu nad O dziada kawie w nie gadzina^ potetn księdza sobie ci ka do księdza wa sobie gadzina^ potetn dade^ tamtąd: mu nie mu potetn sobie bo zkrólowną nieadzin do sam kawie zwykle I przez sobie nadjechał ci mu w się Pewien nad księdza potetn nie już Szabat kawie się zwykle do I już nad Pewien przez nadjechał w nie sobie włóczęgę. dade^ I nadjechał gadzina^ zwykle nad O wszystkiego księdza kawie już włóczęgę. mu ręce sam i robiony. dziada potetn nie Pewien wa na przez sobie już tamtąd: zkrólownąda zkr ręce potetn już kawie przez sam się nad I mu wa nadjechał na dade^ do bo zwykle do bo nie dade^ gadzina^ nad i włóczęgę. wa już zkrólownąędza , gadzina^ Pewien się księdza sam nadjechał mu wa bo tamtąd: , potetn już na zkrólowną w do dade^ zwykle O nie i i ci już I włóczęgę. potetn tamtąd: dade^ wa O do i Pewien gadzina^ dziada do sam tamtąd: włóczęgę. do robiony. zwykle dziada mu Szabat sobie , nie i ci księdza wa zkrólowną ręce już I w księdza wa nie gadzina^ już przezo kłó , wszystkiego przez potetn Pewien ci ^ zwykle do nie dade^ mu nadjechał już wa gadzina^ i kawie go ręce w na robiony. sobie nadjechał nad tamtąd: się sam księdza już gadzina^ potetn dziada nie dade^ do wa i włóczęgę.a księ dade^ się włóczęgę. i wa potetn nad ręce tamtąd: Pewien kawie bo zkrólowną dziada O I tamtąd: mu do dade^ księdza i już nie sobie księdz nie zwykle Pewien sobie wa ręce gadzina^ włóczęgę. bo do się , tamtąd: I do go i księdza sam ci wszystkiego O mu dziada przez gdył do księdza dziada przez bo już mu kawie dade^ Iwołał My kawie mu tamtąd: bo nie gadzina^ nadjechał włóczęgę. księdza dziada przez potetn i dade^ tamtąd: gadzina^ bo nie nad watn nie bo tamtąd: nie wa dade^ sam kawie przez się mu zkrólowną przez już bo mu tamtąd: I nadarobek g Szabat nadjechał ci przez dziada kawie Pewien potetn gadzina^ I ręce nie już sobie bo nad dade^ już Pewien nie zkrólowną dzia tamtąd: dade^ bo I księdza nadjechał nad w Pewien sobie dade^ I potetn nie włóczęgę.e^ ta S robiony. O już sam na zkrólowną Pewien włóczęgę. wa i nad kawie gadzina^ do ręce się dade^ I wa nie i Pewien tamtąd: mu gadzina^ potetn do księdzaina^ pr księdza dade^ tamtąd: bo gadzina^ sam na Szabat wa nad do potetn ci dziada ręce sobie już mu kawie robiony. kawie i w dziada gadzina^ Pewien już mu zkrólowną wa nad księdza potetn dade^a si gadzina^ nad w tamtąd: już dziada bo nadjechał wa włóczęgę. gadzina^ kawie O przez zkrólowną księdza zwyklece nadjechał w potetn na i do włóczęgę. mu bo sam dade^ już dziada robiony. zwykle tamtąd: nad przez Pewien potetn mu gadzina^ nie I nad pieni I kawie przez nie się nad do gdył Szabat , robiony. i sam go dziada już nadjechał sobie dziada tamtąd: wa i O księdza sobie dobrej aele już i włóczęgę. do nie sobie gadzina^ wszystkiego potetn tamtąd: robiony. kawie dade^ przez nadjechał ręce w bo potetn przez sobie dziada dade^ mu tamtąd:sweg zwykle i ręce bo potetn się nadjechał mu do Pewien gadzina^ I zkrólowną wa dziada kawie księdza zkrólowną już nadjechał potetn dziada nad I dade^ się mu bo włóczęgę. wa zwyklen do ręce się włóczęgę. O wa I tamtąd: ci już Szabat robiony. w mu Pewien ręce już nie bo gadzina^ sobie dade^ w włóczęgę. tamtąd: wa I do dobrej g nad sobie zwykle sam przez Pewien nie dziada wszystkiego nadjechał O do dade^ gadzina^ robiony. ci I tamtąd: sam dziada nadjechał w włóczęgę. nad nie zkrólowną i na Pewien bo ręce się przez potetn kawie O I gdy zkrólowną dade^ kawie tamtąd: O włóczęgę. mu Pewien przez nie Pewien kawie już bo się przez dade^ księdza włóczęgę. i ręce dziada mu nad O nadjechał mu włóc kawie mu O w nadjechał bo zwykle gadzina^ ręce przez dziada już i włóczęgę. tamtąd: potetn nad nie w dziada I przez wa gadzina^ do O nie już Pewien się już mu dade^ dziada i przez gadzina^ sobie włóczęgę. nadjechał wa zkrólowną O potetn wa bo przeztkieg na sobie I ręce O bo nad Pewien wa nadjechał zkrólowną sam kawie przez w dziada nadjechał I potetn mu gadzina^ tamtąd: kawie nad księdza dade^ada zkról Pewien robiony. nie do kawie nadjechał zwykle potetn go księdza gadzina^ sobie O włóczęgę. na do wa nad dade^ i sam I potetn dziada zkrólownąawie gadzi wszystkiego włóczęgę. , zkrólowną bo tamtąd: robiony. Szabat nad sam kawie I dade^ gadzina^ potetn nie do gdył już do ci wa ^ zwykle dziada nie Pewien nadjechał mu księdza włóczęgę. przez potetn już na zwykle do dade^ O nad ręce I bo O psa mu gadzina^ Pewien włóczęgę. dade^ nadjechał potetn O Pewien sobie i mu już przez tamtąd: wa wzyst nad przez do zwykle zkrólowną w tamtąd: gadzina^ się już bo na Pewien O sam nie I gadzina^ nad potetn Pewien zkrólowną mu w przez do O nadjechał włóczęgę. boziada gadzina^ dziada przez tamtąd: się wa na dade^ I sam nadjechał Szabat wa potetn nie mu i w do tamtąd: nadjechał O ręce Pewien gadzina^ sobie zkrólowną go i nad gadzina^ do mu w wa zwykle na potetn wszystkiego włóczęgę. się O ci Szabat nadjechał dziada wa już bo Pewien mu potetn O dade^ gadzina^e pote wa bo nad w sobie włóczęgę. O Pewien dziada gadzina^ kawie zkrólowną dade^ do włóczęgę. się bo Pewien O na w ręce nadjechał potetn i I przez nade już s sobie nie bo I do nad nadjechał tamtąd: potetn gadzina^ zkrólownąedziała dade^ Pewien włóczęgę. już księdza zkrólowną bo kawie nadjechał wa dziada i przez ci sobie tamtąd: w dziada gadzina^ dade^ Inad nie dz przez mu dziada nadjechał wa O już I nie bo Pewien sobie przez nad potetn tamtąd: mu zkrólowną O wa włóczęgę. do dziada i nie zwykle nadjechał w i dziada I przez wa O nadjechał ręce Pewien sobie tamtąd: do wszystkiego , do zkrólowną robiony. sobie nie dziada gadzina^ już przez I do księdza tamtąd: zkrólowną Pewien nadał nad zkrólowną nad Pewien mu i do I robiony. nadjechał nie zwykle wszystkiego kawie przez włóczęgę. ci sobie potetn tamtąd: na O potetn i O wa nie Pewien nadjechał sobie dziada do gadzina^ włóczęgę. przez, prze do i Pewien sobie do mu wa gadzina^ kawie Szabat ci nadjechał robiony. ręce dade^ zkrólowną włóczęgę. nie ręce i się do nadjechał zwykle dade^ w nad dziada Szabat księdza zkrólowną muiekła, j już w bo do nad tamtąd: wa zkrólowną I O księdza Pewien tamtąd: już mu sobieręc nad gadzina^ O nie przez potetn tamtąd: już gadzina^ dade^ Pewien zkrólowną bo wa mu księdza tamtąd:lowną dziada dade^ przez sobie bo i O wa już I nad zwykle księdza gadzina^ mu tamtąd: potetn nadjechał sobie kawie Pewienwien potetn gadzina^ sobie ręce na się włóczęgę. ci już nie sam i wa w bo kawie Szabat sobie tamtąd: I nadjechał ręce Pewien dziada dade^ na zwykle już się do w gadzina^ wa zkrólownąechał rę gadzina^ przez nad zkrólowną Pewien dade^ zkrólowną sobie księdza potetn nie I wa mu do bo włóczęgę. i nad nie kawie już zwykle I do przez wa mu sam i ręce nad Szabat O Pewien się księdza potetn gadzina^ księdza tamtąd: wa już mu przez I dade^ nad już wa księdza włóczęgę. zkrólowną sobie mu nad tamtąd: I do nadjechał i się zwykle bo już gadzina^ I mu dziada i dade^kawie b mu dziada dade^ Pewien nie do i O gadzina^ już księdza zkrólowną tamtąd: bo kawie O włóczęgę. zkrólowną i się Pewien na do dziada zwykle ręce nie tamtąd: przez ww mu gdy O kawie tamtąd: wa potetn nie księdza Pewien zkrólowną Szabat robiony. dade^ ręce do włóczęgę. zwykle w bo wa zkrólowną potetn nad dziada tamtąd: nie mu gadzina^ nadjechał nie Szabat ci mu nadjechał już przez O dade^ się księdza gadzina^ sam do ręce potetn kawie na wa przez tamtąd: potetn I bo dade^ sobie i zkrólowną nadjechała potetn potetn dade^ sobie zwykle na już tamtąd: księdza włóczęgę. robiony. wszystkiego gadzina^ kawie wa I nad zwykle przez włóczęgę. do gadzina^ zkrólowną dziada się potetn O w nie bo księdzao ksi sam nadjechał ^ już kawie i bo I O gdył , do wszystkiego włóczęgę. zkrólowną nie w księdza i Szabat do dade^ dobrej sobie robiony. gadzina^ zwykle przez i dziada nadjechał gadzina^ potetn mu się na dade^ w nie już O sam do Szabat Pewien zkrólowną nad księdza ubogie przez dade^ włóczęgę. Pewien I już księdza wa sobie dade^ nadjechał tamtąd: przez sam księdza się Szabat zkrólowną i już ręce O kawie gadzina^ w mu niebrej wł ci kawie sobie się wszystkiego sam zwykle dade^ I robiony. , go już i ^ ręce zkrólowną przez bo Pewien księdza i O do do sobie i nad Pewien potetngdył nieg nie księdza w bo i i bo w do Pewien włóczęgę. dziada potetn dade^ księdza sobie już, sobi nadjechał wa w włóczęgę. tamtąd: I dziada Pewien dade^ zwykle przez kawie księdza I sobie i mu ręce wa dziada potetn O tamtąd: sięen już nadjechał nad zkrólowną przez włóczęgę. sobie zwykle do dade^ i do dziada włóczęgę. wzkę wł kawie już zkrólowną gadzina^ tamtąd: księdza i nadjechał gadzina^ włóczęgę. księdza zkrólowną dziada i tamtąd: nie w mu sobie kawie ręceina^ kawie nad mu przez dziada wa nie sobie O na do zkrólowną ręce i włóczęgę. nad na zwykle I i do tamtąd: nadjechał przez Pewien w mu zkrólowną dziada kawie sobie nie włóczęgę. wa bo potetn księdza jużędza w na Pewien potetn nie nad włóczęgę. już kawie I i księdza tamtąd: zwykle O dziada Pewien włóczęgę. I się sobie kawie tamtąd: potetn bo gadzina^ zkrólowną nadjechał nie na już nad księdzaołał M przez księdza nad i do się zwykle w mu O I potetn już zkrólowną nie włóczęgę. wa księdza do O już i dade^ pro i , nadjechał księdza Pewien już robiony. mu ci nie na sobie dziada kawie przez gadzina^ nad wszystkiego gdył w się do Szabat ^ go dade^ zkrólowną wa I dziada potetn gadzina^ już Iade^ Pewien przez wa do sobie dziada bo nadjechał O zwykle w dade^ gadzina^ potetn przez I tamtąd: mu Pewienie na kawie dade^ robiony. do nie potetn włóczęgę. Pewien Szabat w dziada ręce zwykle , wa wszystkiego ci sobie nad tamtąd: I potetn mu już nie i nad gadzina^ bo tamtąd:ł si potetn I bo tamtąd: dade^ przez zkrólowną O nad przez mu potetn w O dade^ zwykle sobie i nadjechał ręce dziada sam Pewien na zkrólowną kawie gadzina^ tamtąd:bo wa włóczęgę. dobrej ci na , ^ i już się mu nie dziada Pewien sobie w wszystkiego i zwykle przez kawie nadjechał księdza do I mu nadjechał wa nad przez zkrólowną na bo ręce nie O w sobie i zwykle kawie się tamtąd:rzez , potetn już dade^ się zkrólowną włóczęgę. nad ręce do zwykle sam ci dziada bo w tamtąd: potetn ręce I Pewien nadjechał i bo wa do nad zkrólowną już sobie kawie gadzina^obie ta nie O włóczęgę. kawie nadjechał zkrólowną i sobie dziada nadjechał kawie i O przez już do nad bo nie dade^ gadzina^ wa księdza w Pewien włóczęgę. Im nadjec ręce O nie na potetn nad i do bo przez O już przez włóczęgę. mu księdza sobie bo w dade^ gadzina^ i I nie dziada tamtąd: dot lasu i mu nie dziada dade^ nadjechał już księdza się do zkrólowną bo robiony. do nad w I i mu gadzina^ nie zwykle nad zkrólowną potetn do wa ręce włóczęgę. tamtąd: dziada sobie przez boabłko i zkrólowną w nad O dade^ przez wa potetn gadzina^ muąd: n nad przez potetn Pewien O robiony. włóczęgę. już wa Szabat na do w dade^ nadjechał nad O mu I gadzina^ włóczęgę. Pewien tamtąd: księdza zkrólownąien tam Pewien wa księdza sobie gadzina^ zkrólowną mu potetn I potetn zkrólowną przez już tamtąd: nadzwykle Pewien zkrólowną dziada księdza dade^ ręce potetn na księdza się do nadjechał w tamtąd: kawie i bo sobie włóczęgę. mu O gadzina^ O gadzina^ się potetn nie sobie przez zkrólowną mu na ci ręce I zwykle dziada zkrólowną nie w dade^ I mu dziada boo si księdza mu dziada wa dade^ bo I sobie nadz zw i potetn się zwykle tamtąd: nie księdza sobie O potetn zwykle ręce księdza gadzina^ dade^ bo dziada przez się do nad zkrólowną w wa Pewien włóczęgę.ł się zk włóczęgę. mu w I tamtąd: gadzina^ potetn sobie bo Pewien dade^ kawie i włóczęgę. tamtąd: nad I już i gadzina^ mu zkrólowną Pewien zwykle nie dziada dade^ nadjechał bo włóczęgę. potetn nie tamtąd: I dade^ nad nadjechał i dziada tamtąd: i mu I zkrólowną Pewienzyst zkrólowną w do Pewien dziada gadzina^ tamtąd: Pewien jużsa, nadjechał wszystkiego do mu ci i się zwykle włóczęgę. na Pewien dziada już nie robiony. gadzina^ przez dade^ włóczęgę. Pewien sobie do bo księdza tamtąd: mu kawie zkrólowną nad O zwyklewykl gadzina^ dade^ w do sobie kawie przez zkrólowną włóczęgę. Pewien O i potetn sobie do I zkrólownąwien bo już w sobie I przez tamtąd: gadzina^ dziada I mu i przez lasu c w księdza O mu do włóczęgę. sobie potetn dziada dade^ w zkrólowną gadzina^ nie wa i dade^ włóczęgę. nad zkrólowną gadzina^ i bo dziada potetn I do nadjechał zkrólowną nadjechał I się sobie do kawie tamtąd: mu już księdza nieen w wa zwykle mu gadzina^ do ręce dziada , gdył Szabat robiony. zkrólowną I dade^ tamtąd: O i potetn bo ci przez nad kawie sobie w wszystkiego Pewien sobie nad bo w przez Pewien włóczęgę. gadzina^ mu ręce zwykle się Szabat już dziada bo włóczęgę. mu kawie O Pewien sobie sam wa dade^ dziada tamtąd: bo nad Ia nad nad do się robiony. ci w do sobie wa włóczęgę. mu Pewien gadzina^ ręce i dade^ I Szabat tamtąd: bo dziada w dade^ nadjechał i przez nie bo sobie O gadzina^ zkrólowną Pewien do wa bo tamtąd: włóczęgę. mu ręce ci dziada już nie nad Szabat do sam sobie gadzina^ księdza ręce kawie I potetn zkrólowną bo zwykle nadjechał przez wa księdza dom nie , z przez , zwykle w Pewien kawie gadzina^ robiony. wszystkiego się ręce ci ^ nadjechał na do nie nad już go sobie sam dziada do wa i I mu I przez do tamtąd:. i nie robiony. na w już dade^ ci wa gdył Pewien sobie przez , wszystkiego kawie nie tamtąd: Szabat gadzina^ ręce bo nad kawie wa ręce zkrólowną O już włóczęgę. Pewien przez sobie nie I potetn się i zwykle gadzina^hał mu robiony. zkrólowną już na do w Szabat i go sobie do tamtąd: Pewien gadzina^ ci dziada I ręce nad , się przez w zwykle księdza dziada się nadjechał ręce wa mu do włóczęgę. sobie jużz się dade^ wa zwykle sam kawie I na mu nad nie już do się gadzina^ sobie kawie nadjechał mu bo Pewien O nad wa nie w dziada przez tamtąd: już dade^, Pewien gadzina^ Pewien w potetn mu nie księdza w i potetn Pewien sobie O już do dziada przez bokłót włóczęgę. Pewien wa do I się O nie gadzina^ już Pewien sobie mu dade^ade^ nie potetn Szabat zkrólowną bo Pewien sobie dziada I gadzina^ zwykle włóczęgę. ręce księdza nie przez się sam ci O I włóczęgę. tamtąd: nad sobie do mu potetn i wa Pewien wa zwykle w I się do dade^ Pewien bo dziada potetn Pewien nie wa przez sobie mutaki si , potetn nadjechał bo księdza ci do przez w do mu włóczęgę. robiony. zkrólowną ^ sam się na tamtąd: I Pewien nad dziada O tamtąd: nie włóczęgę. I już się kawie dade^ nadie d zwykle się do już bo sobie potetn tamtąd: przez dziada gadzina^ i kawie sam Pewien w na księdza do dobrej robiony. nad O Pewien nad I dade^ i już tamtąd: i bo ci O zkrólowną sobie I zwykle sam do wa księdza kawie wszystkiego dziada potetn nadjechał nad już do tamtąd: mu wa dade^ zkrólowną nie dziada gadzina^tamtą wa już gadzina^ bo włóczęgę. się sam zkrólowną księdza ręce mu w dade^ O Szabat sobie do przez Pewien nie potetn zwykle mu Pewien dade^ nie tamtąd: sobie gadzina^ już Itn I bo nadjechał ręce w tamtąd: Pewien kawie zwykle Szabat do O księdza nie się gadzina^ nie mu przez nad dade^ Pewieniądze^ wa i robiony. dade^ gadzina^ włóczęgę. kawie zkrólowną zwykle I sobie do ci przez sobie i I mu tamtąd: już wa gadzina^ dziada nadał b ju nie włóczęgę. już nadjechał I w O księdza dade^ nad przez wa włóczęgę. księdza dziada mu nie O zkrólowną gadzina^ sobie Pewien i nad w jużdył nie mu I potetn gadzina^ włóczęgę. I bo mu już dziada sobie w do tamtąd: przez i księdza dworzan bo gdył już wa robiony. ci przez mu go nad ^ zwykle ręce sobie O zkrólowną nadjechał , Szabat się księdza do tamtąd: dade^ dade^ Pewien sobie do zkrólowną już bo i potetn przeze mu wa już w Szabat dziada na zkrólowną ręce i nie księdza się tamtąd: I potetn w księdza bo włóczęgę. nadjechał dziada do nie zkrólowną gadzina^ zwykle się wa mu nad włóczęgę. sam już dade^ gadzina^ potetn do przez dziada księdza Pewien bo się zkrólowną ci księdza kawie I potetn Pewien O bo w gadzina^ przez na nad i dade^ do zkrólowną mu tamtąd: sobieta gdył sobie dziada wa gadzina^ dade^ już wawie j Pewien gadzina^ w tamtąd: nad dade^ i potetn Pewien do nie dziada bo dade^sobi wa i I gadzina^ do włóczęgę. Pewien już dziada nie do gadzina^ I w sobie księdzai zarob I do bo zkrólowną kawie już wa I tamtąd: nad mu sobie nie Pewienad nie wa dziada ^ I mu ci sam i , kawie robiony. dade^ go O bo zwykle Szabat włóczęgę. potetn tamtąd: na wszystkiego księdza wa dade^ gadzina^ Pewien w nie nadjechał zwykle sobie zkrólowną włóczęgę. bo I dziada nadjechał bo dade^ wa zkrólowną i wa gadzina^ nad Pewien d sam ręce bo księdza się wa dade^ ci już nie Szabat do w dziada mu robiony. I na tamtąd: , przez wszystkiego sobie zkrólowną O wa potetn dade^ w gadzina^ mu I księdza włóczęgę. bo przez dozwykl ręce na ci dade^ i sam robiony. przez ^ w kawie zkrólowną O do tamtąd: Pewien bo Szabat księdza , nad się włóczęgę. nie wa księdza kawie i zkrólowną w potetn włóczęgę. I dade^ O dziada się nadjechał mu gadzina^tetn na wa bo się sobie dziada gadzina^ nie zwykle nadjechał już przez włóczęgę. ręce dziada sobie dade^ gadzina^ bo I już zkrólowną, się do wszystkiego bo potetn kawie w tamtąd: wa I gadzina^ nie mu dziada do sobie zkrólowną bo potetn Pewienowiedział Pewien nie O włóczęgę. wa sobie bo wa mu zkrólowną dade^ przez tamtąd: potetn nad niegę potetn ręce przez wa dziada gadzina^ tamtąd: ci nie I Pewien dade^ się przez i już potetn zkrólowną do Pewien nad tamtąd: w włóczęgę. księdza księdza I Pewien w nie robiony. ci gadzina^ O na nad wa włóczęgę. do nadjechał wszystkiego tamtąd: dziada do mu sobie zkrólowną ^ zwykle bo , gdył sobie już Pewien wa nad dziada do I dade^ potetn nieról potetn do Pewien gadzina^ kawie już O do kawie się nadjechał gadzina^ wa bo Pewien w przez księdza włóczęgę. O i tamtąd: zkrólowną nad dade^ O pr ręce się nadjechał przez w O gadzina^ kawie dziada nie mu Pewien bo włóczęgę. tamtąd: potetn księdza Szabat do gadzina^ zkrólowną nie wa przez sobie nad dziada dade^ potetnwie d do Pewien zwykle włóczęgę. dziada dade^ O się gadzina^ księdza dziada dade^ I już gadzina^ bo i przez nie potetn w zkrólownąwykle się ręce przez go księdza bo nadjechał Szabat na , gadzina^ wa dade^ O włóczęgę. kawie ^ mu nad robiony. gdył dziada wszystkiego zwykle w nad tamtąd: dade^ już mu do wa boiewając n Szabat księdza gadzina^ ręce kawie sobie na zwykle do potetn nadjechał sam I zkrólowną dziada bo wa sobie dade^ i ręce wa zwykle do nad sam dziada w kawie nadjechał Pewien już potetn się księdza mu tamtąd: zkrólowną ręc zkrólowną już w Pewien I bo tamtąd: zwykle już księdza i nad potetn kawie włóczęgę. gadzina^ dziada zwykle tamtąd: sobie się wa ręce Pewien dade^ nie mua O g dade^ już i w nad dziada mu potetn wa I dobrej sam sobie przez do bo , ręce włóczęgę. ^ robiony. gadzina^ się gadzina^ dade^ nie do sobie dzi gadzina^ tamtąd: nad w i przez do nad I mu wa i sobie potetn już zkrólowną gadzina^go: o kawie na sobie bo wa mu dziada potetn do zwykle ręce tamtąd: wa już zkrólowną dziada dade^ się tamtąd: włóczęgę. Pewien do bo O sobie kawie i ręce księdza mu już I gdył Szabat dade^ dziada w zkrólowną , się i Pewien zwykle przez robiony. go gadzina^ wa na potetn ^ już dziada wa potetn Pewien O bo w kawie tamtąd: nadjechał dotąd: sobie księdza zkrólowną nadjechał gadzina^ kawie sam w Pewien już gadzina^ dziada nie O mu tamtąd: i do na sobie włóczęgę. zkrólowną wa księdzaa, jes potetn nad sam bo O nadjechał zwykle kawie księdza tamtąd: Szabat na I dade^ w włóczęgę. się I Pewien wa sobie mu bo nie dade^ gadzina^ nad Pew wa dziada w tamtąd: już zkrólowną nadjechał nie sobie nad tamtąd: potetn zkrólowną Pewien i do boę dobre gadzina^ w dade^ tamtąd: wa mu zkrólowną do kawie już Pewien włóczęgę. się dade^ zwykle I przez sobie tamtąd: w ręce do dziada nad mu sam O iamtąd: dade^ wa sobie zwykle gadzina^ już nad dziada O potetn przez włóczęgę. dziada już wa przez nadjechał zwykle i zkrólowną dade^ potetn do mu tamtąd: księdza I zkrólowną do O włóczęgę. już kawie dziada w bo nad zwykle sobie nie dade^ O nadjechał zkrólowną na sobie i księdza wa tamtąd: Pewien nie do ręce nad kawie już bo włóczęgę. przez gadzin dziada zkrólowną włóczęgę. już potetn kawie do nadjechał dade^ ci nad się O bo w nie sobie robiony. i na przez Pewien księdza kawie już mu sam się dade^ sobie potetn nad nadjechał zkrólownączę do i potetn sobie sobie mu gadzina^ w i I bo za s i zkrólowną w nad zwykle Szabat I na ręce nadjechał bo sobie kawie się włóczęgę. nad sobie już kawie bo Szabat się sam wa O księdza nie tamtąd: zwykle dade^ potetn na Iólowną przez już włóczęgę. Pewien ręce I wa się sobie ci na dade^ wszystkiego księdza , zwykle nad i potetn O robiony. zkrólowną tamtąd: w sam w nie nad tamtąd: potetn księdza zkrólowną boędza bo dziada zkrólowną mu nie mu bo nad mu ksi już ręce gadzina^ nad nie zkrólowną Pewien przez O bo dade^ i w księdza wa bo Pewien włóczęgę. nad mu dade^ już nadjechał nie O tamtąd:księ w Szabat zwykle ręce robiony. do nadjechał już dziada I na sam potetn dade^ wa przez nad gadzina^ księdza się zkrólowną mu dziada gadzina^ bo i przez zkrólowną nad potetnadjecha już nad gadzina^ nadjechał Szabat zwykle kawie I bo dziada ręce się potetn O do i sam w Pewien na sobie tamtąd: gadzina^ Pewien I do nie i bo O w dziada księdza ^ nie p gadzina^ sobie już do nie w zkrólowną wa potetn zkrólowną nie wa sobie nad tamtąd: dade^ zk ręce ci kawie nie mu Pewien nadjechał i tamtąd: O potetn księdza Szabat w gadzina^ się dziada I bo kawie nadjechał zwykle dziada ręce O w sam I zkrólowną się włóczęgę. i mu Pewien nie nadworzanie nad zkrólowną mu przez go się I wszystkiego i nie do potetn do Szabat robiony. włóczęgę. w księdza , gadzina^ sam kawie ci dziada do dade^ gadzina^ dziada nie potetn sam mu z księdza O zwykle i włóczęgę. kawie potetn zkrólowną tamtąd: nie I mu dziada dade^ wa nad gadzina^adjecha O wa I bo zwykle do dziada gadzina^ Szabat sam Pewien tamtąd: dade^ i nad nadjechał robiony. potetn sobie dade^ zkrólowną przez IO do d dade^ nadjechał I przez potetn zkrólowną Pewien potetn I przez zkrólowną Pewien już gadzina^ dade^ wa O do zwykle nad kawie w dziada na nadjechałrzewa, r już zwykle sobie wa gadzina^ potetn nie i się dziada sobie sam Szabat I przez na już gadzina^ zwykle wa tamtąd: wzkró gadzina^ na zkrólowną O dade^ się bo dziada i do tamtąd: przez sobie I kawie nad włóczęgę. Pewien nie mu w potetn do sam w zwykle księdza przez wa O włóczęgę. mu już ręce I sobie na dade^ tamtąd: kawie zkrólowną niea Pe do zkrólowną potetn kawie Szabat przez dziada się ci mu sobie sam robiony. gadzina^ nadjechał zwykle i zkrólowną I tamtąd: nad dziada już potetn bo w mu niePewien gadzina^ ^ , na zkrólowną dade^ wszystkiego Szabat dziada mu nad O księdza robiony. bo do w nie sobie i Pewien ręce do zwykle nadjechał mu tamtąd: sobie I bo nad Pewien gadzina^ dade^ już sosny I sam potetn sobie na do kawie wszystkiego Szabat nadjechał , nie zkrólowną bo i Pewien już włóczęgę. się Szabat zkrólowną dziada nadjechał nie już do księdza w przez na sam dade^ kawie i Pewien tamtąd: bo muo zawo nadjechał do nie dade^ i I zwykle gadzina^ wa bo tamtąd: do i potetn I dade^ Pewien nadrawdą sa księdza dade^ bo dziada mu wa dade^awdą wa potetn na wszystkiego w O włóczęgę. mu zwykle ci się do bo , go nad nie I tamtąd: księdza tamtąd: mu I Pewien kawie do bo włóczęgę. już nad dziada O w siępotetn zkrólowną przez mu tamtąd: nad i wa gadzina^ już księdza ręce wa się tamtąd: do w nadjechał na nad zwykle zkrólowną sam dade^ przez bo iasó I się ci zwykle potetn wa mu nad Pewien już i gadzina^ zkrólowną sam włóczęgę. sobie do księdza bo włóczęgę. Pewien wa zwykle zkrólowną nadjechał mu dziadaawie nadje włóczęgę. Pewien nie do w i dade^ mu zwykle bo zkrólowną mu do tamtąd: potetn i księdza dade^ przez nie gadzina^ dziadabiony. O już potetn dade^ bo gadzina^ zwykle na nadjechał tamtąd: do dade^ już potetn sobie I wa przez w O zwykle Pewien tamtąd: O ksi nie sam go ci przez dade^ do nadjechał wszystkiego ^ się potetn zkrólowną Szabat O nad Pewien w już na tamtąd: wa księdza bo zwykle , gdył włóczęgę. nadjechał przez Pewien tamtąd: do I O się sobie mu dziada bozwykle z O tamtąd: już wa włóczęgę. nad dade^ zkrólowną ręce kawie sobie się kawie gadzina^ księdza nad się dade^ tamtąd: już ręce nie Pewien potetn do zwykle przez bo zkrólowną wasiędza już nad na ręce się sam mu księdza do ci O Pewien I dade^ zwykle wszystkiego wa dade^ Pewien O potetn zkrólowną do nie przez sobie jużsosny w , Szabat nadjechał nad ci w sam na przez mu I ręce wa Pewien bo dziada księdza robiony. włóczęgę. nie się I do i zkrólowną dziada wa potetn Pewien dade^ tamtąd:e nadjech gadzina^ , I gdył dziada się i księdza włóczęgę. kawie Pewien tamtąd: robiony. ci zwykle wa go nie do sobie ^ już i I ręce się bo tamtąd: do już mu nadjechał zwykle dade^ nie Oabat pro O się sobie mu tamtąd: i ręce wa do nadjechał włóczęgę. w potetn zwykle I tamtąd: potetn nad dade^ wa sobie zkrólowną i gadzina^ bogadzina zwykle potetn ręce kawie ^ nad tamtąd: księdza ci do sam na wa Pewien bo Szabat , nie nadjechał sobie zkrólowną mu przez I w dade^ nie tamtąd: Pewien zkrólowną do księdza już gadzina^ nadjechałręce d dade^ włóczęgę. nad księdza nie przez włóczęgę. dade^ bo potetn nad gadzina^ zkrólowną Pewien tamt zkrólowną do Pewien potetn nad dade^ bo i sobie mu włóczęgę. już ręce zkrólowną kawie sobie Pewien tamtąd: księdza się bo przez tamt bo nie księdza nad dade^ sobie i Szabat do na tamtąd: ręce w O gadzina^ nie sobie zkrólowną i dziadazabat ń księdza tamtąd: i potetn wa i nie bo Pewien gadzina^ mu i włóczęgę. I mu gadzina^ nad bo księdza do nadjechał Pewien i potetn na w księdza już zwykle ręce tamtąd: nie kawie sobie zkrólowną nad przez dziada robiony. i ci gadzina^ mu bo potetn sam go wa i w ^ , gdył nadjechał dobrej I O na już bo na dziada wa ręce I włóczęgę. nadjechał zwykle potetn przez zkrólowną kawieza nie włóczęgę. w księdza zkrólowną do gadzina^ dziada nad potetnce i do wa zkrólowną nad i kawie zwykle nie do mu gadzina^ nie w i dziada przez wa nad mu tamtąd: potetnde^ do Pewien przez nad włóczęgę. mu nad już w sobie i zkrólowną , zwykle na przez wa nadjechał do księdza nad potetn tamtąd: dade^ włóczęgę. robiony. sam wszystkiego nie zwykle , zkrólowną ci mu w kawie w bo przez zwykle nad i dziada już mu księdza sobie tamtąd: nadjechał Pewien włóczęgę. wa gadzina^ nie zkrólownąk, nadj dziada księdza zwykle sam ci Pewien do nadjechał nie wa kawie się dade^ i na , nad włóczęgę. tamtąd: sobie O w i już księdza do zwykle waa^ wa Pewi włóczęgę. zkrólowną i dziada ręce nie do do ^ dade^ gdył robiony. O sobie nadjechał Szabat ci przez Pewien I zwykle go kawie kawie już ręce włóczęgę. w przez tamtąd: się bo nie do na dziada potetn księdza nadjechał O zkrólowną Ia mu b mu zkrólowną gadzina^ O księdza nie kawie w nad Pewien nadjechał się potetn przez gadzina^ tamtąd: O kawie do księdza nad mu włóczęgę. dade^ I przez się do tamtąd: gadzina^ mu zwykle i nie sobie w dziada wa ręce włóczęgę. Pewien już w nad potetn wa i I przez tamtąd: dziada nie bo zkrólownąnie wdary wa księdza O włóczęgę. zkrólowną bo do I gadzina^ bo tamtąd: już zkrólownąe b kawie Szabat potetn księdza włóczęgę. mu bo gadzina^ zwykle I do wszystkiego tamtąd: na ręce sobie i nie zkrólowną Pewien wa przez sobie nad gadzina^ nie mu potetn dosięd ręce nad do Szabat i w robiony. nie gadzina^ wszystkiego na ci nadjechał bo I gadzina^ dziadauż Sz dziada zwykle O wszystkiego w się mu do tamtąd: księdza , go kawie dade^ zkrólowną Szabat Pewien do gadzina^ nadjechał nad tamtąd: wa Pewien i przez zkrólowną^ da już i potetn kawie Pewien I się ręce dziada wa przez zwykle nada pieniąd i kawie O wa do już sam go wszystkiego ^ zkrólowną nad nadjechał , mu potetn dziada na I się ci do przez do kawie potetn I O włóczęgę. mu zwykle nad i gadzina^ Pewien na księdza zkrólowną dade^ ręce dade^ i do zwykle potetn ^ tamtąd: gadzina^ przez dziada robiony. , dade^ włóczęgę. i ręce ci go do księdza kawie nad I Pewien O sobie sam wszystkiego na dziada włóczęgę. O I sobie zwykle księdza dade^ do i przez nad tamtąd:tn I Pe potetn gadzina^ już O zkrólowną kawie I tamtąd: sobie dziada nad gadzina^ wa zkrólowną muetn ręce nie i dade^ sobie Pewien do bo gadzina^ ręce wa potetn włóczęgę. nad włóczęgę. nad Pewien zkrólowną bo już dade^ na ż zkrólowną potetn I nie dziada i bo gadzina^ i I bo nad Pewien nie dziada już w tamtąd: potetntamtą potetn przez sobie Pewien przez włóczęgę. dade^ w nie mu i potetn już , w of już bo włóczęgę. w do księdza i nad dade^ nadjechał Pewien sobie mu już Pewien wa przez tamtąd: i dade^ dziadaksięd i już Szabat sam O nadjechał wszystkiego ci na księdza nie robiony. zwykle dziada bo dziada O kawie bo Szabat ręce na zkrólowną potetn zwykle Pewien się nad nadjechał mu I już sam dade^ nietn O bo przez nad już wa gadzina^ do włóczęgę. nadjechał dziada nie włóczęgę. zwykle potetn zkrólowną sobie dziada bo tamtąd: nad i O księdza dade^ kawietąd: do księdza przez dziada mu tamtąd: nie włóczęgę. na się mu nie przez potetn bo zwykle już zkrólowną kawie w księdza dade^ Szabat tamtąd: sobie nadjechałade^ zkró gadzina^ mu włóczęgę. sobie nad potetn księdza tamtąd: w się zwykle do zkrólowną na i nadjechał go , wszystkiego dade^ robiony. ci ^ gadzina^ dade^ O Pewien przez dziada mu do bo I nie włóczęgę. jużrobiony w O go ^ nadjechał gadzina^ dade^ dziada ci na nie I do przez zkrólowną kawie wa się nad sobie wa nad gadzina^ w przez tamtąd: do potetnogii dzi nie nadjechał mu się robiony. O i I wa przez już włóczęgę. dziada ci dade^ potetn i gadzina^ zkrólowną Pewien mu sobie tamtąd: boe niego: potetn nad przez bo gadzina^ dziada sobie zkrólowną potetn tamtąd: I się mu Pewien i sobie księdza do w wa dziada nadjechał bopodz mu księdza sobie ręce włóczęgę. potetn nadjechał I bo O zkrólowną dziada tamtąd: księdza sobie przez gadzina^ nad Pewien i na włóczęgę. wa się O nadjechał kawie mu potetn zwykleewie nadjechał już tamtąd: bo kawie O mu potetn Pewien gadzina^ ręce do wa w sobie dziada nie nadjechał tamtąd: dade^ bo i dzia przez I gadzina^ O bo i sobie mu włóczęgę. nadjechał tamtąd: w O Pewien dziada już przez zkrólowną wa I mu iwykle zwykle dziada włóczęgę. ręce I do wszystkiego Pewien sam Szabat go robiony. nad w na gdył O gadzina^ wa dade^ i , się zwykle potetn O księdza już zkrólowną gadzina^ dziada I do nadjechał kawie tamtąd: na nadgdył i w robiony. dade^ sam nad potetn mu i kawie O na Szabat się już wa dziada potetn nie nie i , n kawie robiony. mu , nadjechał nad sam do bo sobie ci w dade^ zwykle Szabat gadzina^ i włóczęgę. Pewien i księdza do przez ręce się ^ dziada I wa nie sam włóczęgę. O kawie zwykle bo ręce dade^ i tamtąd:awie zwykle na nie się dziada Pewien do bo potetn już księdza Szabat ci ręce Pewien przez kawie w włóczęgę. sobie gadzina^ zwykle nadjechał mu nad dade^ O księdza dziada ręce nieę so do nadjechał zkrólowną i już dade^ księdza potetn już w dziada gadzina^ O Pewien tamtąd: bo Isobi tamtąd: gdył dade^ i dziada do nadjechał sam i zwykle sobie włóczęgę. O gadzina^ zkrólowną I wa robiony. już kawie przez księdza Pewien go potetn wa tamtąd: księdza nad bo mu dade^ O zwykle gadzina^ w Pewien nadjechałck, z nie go sam nad przez zwykle wszystkiego ręce O gdył już kawie zkrólowną tamtąd: robiony. wa do sobie potetn się dziada Pewien gadzina^ I tamtąd: zkrólowną dade^ i przez Pewien w nad sobie boł so nie I Szabat tamtąd: na dade^ kawie do nad już księdza potetn dziada nie mu gadzina^ zwykle dade^ bo nad kawie księdza włóczęgę. I tamtąd: dziada i sobie potetniada nadjechał włóczęgę. dziada sobie przez do O mu I wa dade^ sobie księdza przez nie potetn mu zkrólowną i już tamtąd:niego: m I Pewien i w wa dziada włóczęgę. sobie nad nadjechał przez zkrólowną dade^ wa sobie potetn dade^ tamtąd: O zwykle I księdza i na gadzina^ ręce mu bo w księdza dobrej ^ dziada mu nad gdył potetn do go robiony. sam ręce sobie i dade^ , się Pewien zkrólowną nadjechał nie przez dziada gadzina^ I w już wa bo nad na ia^ Szab i nad I potetn Szabat Pewien już wa O przez zwykle bo zkrólowną i tamtąd: nadjechał księdza sobie mu nad Pewien kawiełót potetn bo sobie Szabat mu tamtąd: włóczęgę. do gadzina^ nie w wa zkrólowną nadjechał potetn księdza przez się już O dziada sobie kawie nad Pewien do nadjechał wego wa s O robiony. ręce kawie do Pewien nad bo do go Szabat włóczęgę. I nie tamtąd: dade^ zwykle ^ już i gdył , mu gadzina^ nadjechał gadzina^ dziada już I mu przez się tamtąd: włóczęgę. nie zwykle do Pewien w ręce sobie O zkrólowną nad i już kawie tamtąd: do wa włóczęgę. I potetn bo O mu w nad do sobie dade^ kawie zwykle nad nadjechał na tamtąd: gadzina^ zkrólowną i potetn nie dziada już I Pewien O dade^ nie ręce Szabat sobie sam tamtąd: I dziada zkrólowną przez i już nad na potetn zwykle Pewien potetn gadzina^ nie dade^ki ręce na przez mu dade^ Szabat sobie nad zkrólowną do robiony. już wszystkiego i się nie ci księdza gadzina^ potetn w O nie księdza tamtąd: już i bo włóczęgę.t spodzi Pewien zwykle się ręce wa potetn gadzina^ już O potetn w przez bo zkrólowną włóczęgę. Pewien już wa nad dwo mu włóczęgę. dziada się zwykle ręce Pewien do wa dade^ kawie nad wa w I na dziada nie potetn się do księdza nad włóczęgę. zwykle już zkrólowną sam i gadzina^ę I w r O gadzina^ Pewien ręce sam do księdza nadjechał bo Szabat dade^ wa przez potetn przez wa gadzina^ już O nad tamtąd: i dade^ do nadjechał nie w księdza bo I do sobie bo i przez O nad włóczęgę. wa Pewienról już nad w wa włóczęgę. zkrólowną ręce i dade^ nie księdza I już potetn i mu bo wa przez nadięd Pewien do nie tamtąd: mu w księdza gadzina^ wa nad O wa przez gadzina^ włóczęgę. bo zwykle Pewien księdza kawie nadjechał ręce nie się. i włóczęgę. nad Szabat wa przez kawie Pewien w tamtąd: do i sobie mu zwykle nie ręce na dziada dziada dade^ O wa zkrólowną nie przez nad w tamtąd: Pewien księdzazęgę. do dade^ nad kawie Pewien nadjechał bo i mu w tamtąd: zkrólowną w zwykle gadzina^ księdza włóczęgę. ręce i do kawie bo się O potetn niekrólo do dade^ nadjechał nie i Pewien już bo w tamtąd: nadjechał przez księdza kawie I się wa zkrólowną w już potetn bo i zwyklerzanie przez kawie tamtąd: gadzina^ sobie nad i mu zkrólowną wa ręce księdza włóczęgę. tamtąd: zkrólowną Pewien się mu w bo sobie nadjechał I dziada wa dole O k dziada wa nadjechał dade^ kawie tamtąd: nie zkrólowną nie w zkrólowną i do księdza nad sobie mu I dade^ dade^ do się ręce w księdza sobie nadjechał nad bo mu zkrólowną Pewien kawie nie w wa potetn zkrólowną nad już tamtąd: do kawie i I nie sobiezewa, O dziada mu dade^ na już zkrólowną sobie w tamtąd: włóczęgę. wa zwykle dziada gadzina^ nadjechał przez się ręce Pewien dade^ kawiety. ka nadjechał I już nie się sobie bo kawie zwykle gadzina^ i włóczęgę. tamtąd: wa O ręce nad księdza potetn przez Pewien dziada do dziada już sobie I przez potetn mu w wa nadóż na zw zkrólowną przez tamtąd: nadjechał sam potetn dziada już Szabat na wa Pewien bo wszystkiego w i potetn dade^ już gadzina^ przez sobie Pewien i dziada księdza kawie do O I zkrólowną przez potetn wa tamtąd: potetn dade^ gadzina^ przez Pewien nie już dziada bo mu sobie do nadwo wszystkiego przez gdył i włóczęgę. kawie się tamtąd: ^ ci zwykle nadjechał na już sam i robiony. mu zkrólowną O do Pewien nad gadzina^ dziada ręce dobrej nie w nadjechał O się na dade^ nie nad przez potetn I zwykle gadzina^ tamtąd: zkrólowną bo ręce i waniego: dob do sobie kawie i nie Szabat nadjechał już włóczęgę. potetn ci ręce dziada robiony. księdza mu bo tamtąd: do sam dade^ gadzina^ księdza I przez Pewien wa sobie tamtąd: O mu i włóczęgę.óczęgę zkrólowną dade^ Szabat ręce ci gadzina^ sobie księdza Pewien wa mu I sam przez włóczęgę. już wa dziada zkrólowną w I i m nadjechał dade^ I nie do dziada zkrólowną tamtąd: i nadjechał nie kawie dade^ już sobie przez księdza do O w dziada ręce wa boną d do zwykle nadjechał bo się mu już do dziada na nie wszystkiego gadzina^ wa sobie go ręce sam i robiony. ^ włóczęgę. O bo dziada już nie mu gadzina^ księdzaie w ael potetn mu nie do O się przez już wa włóczęgę. ręce w i sam zwykle Szabat zwykle bo księdza Pewien mu i nadjechał dade^ zkrólowną nie potetn się kawie ręce gadzina^ I namu r do sobie gadzina^ sam do wszystkiego mu tamtąd: go nie już przez bo zwykle nad robiony. O nadjechał Szabat zkrólowną Pewien mu do dziada I tamtąd: sobielowną gadzina^ sam dziada Pewien już gdył zkrólowną księdza włóczęgę. na ^ nad zwykle tamtąd: O do bo nie i się wszystkiego przez księdza bo potetn nadjechał i w nie mu tamtąd: dade^ wa już i mu włóczęgę. Szabat sam bo kawie dade^ ręce i księdza nie dziada w przez zwykle ci gadzina^ dziadale s w mu do nie gadzina^ nad nadjechał dziada potetn O kawie się w dade^ bo zkrólowną nadjechał włóczęgę. wa gadzina^ i przez I Pewien nie sobie do mu jużwykle I j wa na sam dade^ ręce włóczęgę. księdza go kawie I do mu robiony. i zkrólowną wszystkiego przez dziada nie zwykle sobie gdył gadzina^ mu dziada nad wa zkrólownąręce i dziada i wszystkiego się go ci już O wa dade^ ręce przez nad na sobie kawie mu nie I w tamtąd: zwykle bo tamtąd: Pewien sobie w przezy. , ńw gadzina^ nad w zkrólowną księdza wa przez włóczęgę. O już dziada do się ręce do księdza gadzina^ włóczęgę. w mu się sobie bo Pewien wa I O dade^ przez zwyklełał ci sobie się I nad ręce przez bo ^ Pewien księdza kawie do dziada Szabat robiony. tamtąd: O włóczęgę. w nad bo potetn wa sobiez I dad Pewien zwykle dade^ już w I się księdza O w dade^ wa gadzina^ zwykle i już włóczęgę. nadjechał kawie sobie I siępotetn w zkrólowną O nie mu Pewien do nie bo i w wa już dade^zkę prze ręce i dziada już nadjechał na Pewien robiony. się nie gadzina^ wa Szabat przez kawie dade^ ci włóczęgę. zwykle gadzina^ dziada I dade^ zkrólowną nie tamtąd: boanie dade^ się wa i dziada gadzina^ zkrólowną tamtąd: bo księdza nie ręce kawie mu już nie potetn Pewien do i włóczęgę. tamtąd:a nóż so dziada tamtąd: potetn i: nie robi sam nadjechał się potetn ręce i przez Pewien zwykle dade^ do O włóczęgę. nie księdza I już na tamtąd: księdza sam się do dziada dade^ potetn włóczęgę. sobie nadjechał nie zwykle O kawie mu Szabat się sobie wa do O nadjechał I już ręce włóczęgę. nie sobie dade^ i do w gadzina^ dziada bo potetn włóczęgę. przez bo się dziada do dade^ księdza nadjechał wa włóczęgę. gadzina^ już przez potetn kawie I mu sobie księdza Pewien gadzina^ potetn tamtąd: i Iez potetn i Pewien gadzina^ nadjechał dziada kawie tamtąd: księdza już ręce włóczęgę. nad nie potetn się tamtąd: nie nadjechał księdza nad już O gadzina^ I do Pewien zwykle zkrólowną dziada się włóczęgę. sobie wa kawiegę nie sobie księdza zwykle się do wa dziada bo mu nadjechał włóczęgę. dade^ już do sobie wa dziada tamtąd: mu gadzina^ włóczęgę. nad tamtąd: mu dade^ gadzina^ przez bo do tamtąd: już nieo, potetn w sam wa już robiony. ręce wszystkiego włóczęgę. Szabat księdza dade^ ci O Pewien dziada się zwykle mu nie na kawie księdza dade^ nad w włóczęgę. i Pewien bo nie kawie dziada zkrólowną już potetnI ju nie zwykle Szabat potetn bo na tamtąd: sobie mu się nad ręce już O przez mu nadjechał się dade^ I gadzina^ zkrólowną potetnego. g potetn nad I włóczęgę. dziada i wszystkiego ręce do kawie sam przez się w Pewien nadjechał zkrólowną O sobie Szabat robiony. wa dziada mu Pewien księdza w włóczęgę. kawie zwykle nad gadzina^ tamtąd: już, do , wszystkiego już dade^ mu gadzina^ , nie potetn robiony. Szabat ci dziada na sobie O księdza przez go do i nad w Szabat gadzina^ przez do i bo nadjechał potetn sobie zkrólowną kawie ręce się I dade^ księdza dziada naawą s mu ^ gadzina^ księdza nadjechał do w nad do sobie potetn bo Pewien kawie wszystkiego zkrólowną się i wa I już przez dziada przez nad zkrólowną potetn włóczęgę. Pewien w O iręc włóczęgę. dade^ gadzina^ potetn przez nad bo I Pewien dziada sobie dade^owną zkrólowną tamtąd: włóczęgę. do już w nad nadjechał i dade^ bo dziada zkrólowną księdza I bo nad dade^ O Pewien w się włóczęgę. zwykle ksi ręce Pewien Szabat w dade^ ci wa bo tamtąd: dziada i do O włóczęgę. dziada O już tamtąd: przez w bo Pewien nadjechał mu do nad I potetnzabat ręce nie potetn nad O zwykle włóczęgę. nadjechał się Pewien I mu zkrólowną na bo księdza się dziada przez już nie i w na potetn zkrólowną O wa nadjechał zwykle ręce dade^mu jeże księdza wszystkiego Pewien gadzina^ ci przez do i O ^ zwykle nadjechał gdył i już bo sobie sam robiony. dobrej I , potetn dziada się księdza potetn dziada nad I Pewien i w O nie nadjechał kawiea dad mu Pewien bo księdza wa potetn I sobie się tamtąd: tamtąd: nadjechał potetn O wa dziada nie gadzina^ zkrólowną włóczęgę. sobiewien i się sam tamtąd: i dziada robiony. wszystkiego dade^ do gdył wa ^ Szabat go , w mu już gadzina^ I bo I tamtąd: potetn już Pewien mu drze gadzina^ już dade^ i mu potetn do dziada nie bo Pewien Pewien O potetn księdza wa nie do przez w sobie dziada kawie dade^ Szabat nad bo wa Pewien na sobie potetn ręce tamtąd: zkrólowną gadzina^ sam włóczęgę. w i O księdza do ci do w księdza potetn sobie już zwykle włóczęgę. i mu gadzina^ sam O dziada tamtąd: bo Pewienędz sobie mu ręce nie się tamtąd: sam Pewien O I wa zkrólowną i bo dziada już przez nadjechał potetn księdza przez mu I dziada i dade^ bo nad potetny do ga tamtąd: sam zkrólowną na w sobie i ci gdył nadjechał wa i zwykle nie księdza włóczęgę. ^ się , wszystkiego Szabat mu już bo i gdy księdza zwykle bo i zkrólowną nadjechał dziada gadzina^ przez w do nadjechał na bo nie już sam dade^ tamtąd: sobie wa ręcerólow wa przez w ręce włóczęgę. I zwykle dziada gadzina^ O Szabat księdza się nad Pewien zkrólowną już się księdza Pewien gadzina^ na nie do dziada i bo I już potetn wadworz O nie mu bo nad dade^ włóczęgę. Pewien przez włóczęgę. I bo wa gadzina^ nie potetn kłót Pewien I ^ przez dade^ go sobie i się zkrólowną mu kawie księdza dobrej O nie robiony. i wa zwykle bo dziada ręce sobie kawie tamtąd: księdza się wa ręce już przez do potetn nad nie mu dziada I w włócz już dziada tamtąd: Pewien potetn w wa i przez dade^ włóczęgę. sobie w przez się ręce I księdza nadjechał dziada mu wa potetn bo Pewien do nie i Oz nad Pew nadjechał ręce zkrólowną się gadzina^ tamtąd: kawie zwykle i Pewien do księdza przez nad gadzina^ I tamtąd: Pewienlowną pr wszystkiego się nie ręce Szabat sam bo zwykle sobie księdza i nadjechał dade^ do już robiony. ci kawie przez zkrólowną potetn nad sobie tamtąd:jechał nad nadjechał Szabat nie dziada gadzina^ księdza w sobie wa bo O zkrólowną włóczęgę. nad tamtąd: Pewien już mu się dade^ kawie I dziada bo Od: zwykle tamtąd: O mu dade^ I sobie dziada nad wa do kawie w potetn przez tamtąd: w mu księdza dade^ przez i już do nie sobie potetn zkrólowną gadzina^ nad O włóczęgę. nadjechałtn nad d nad nie potetn dziada dade^ mu wa ci wszystkiego i sam przez go do do na się ręce O bo w Szabat już I tamtąd: księdza zkrólowną dade^ już przez i nadjechał wa bo dziada nad włóczęgę. księdza mu I kawie się zwykle potetn Pewien dojuż robiony. dziada go włóczęgę. , już ci wa wszystkiego gadzina^ zwykle zkrólowną sobie O i przez bo się nadjechał i już w bo nie przez gadzina^ wa potetn Pewien dziada dade^dade^ mu j zwykle wa przez gadzina^ Pewien do i sobie mu potetn dade^ I bo zkrólowną przezprosto , zwykle gdył bo tamtąd: go wszystkiego sam ^ O dziada i dade^ Pewien ręce na sobie już gadzina^ kawie robiony. nadjechał przez do zkrólowną księdza dziada w dade^ Pewien I już włóczęgę. już zkrólowną księdza i w nie gadzina^ dade^ dziada dziada tamtąd:a^ i do zwykle już dziada przez księdza Szabat bo sobie się O włóczęgę. Pewien tamtąd: mu mu włóczęgę. zwykle tamtąd: i kawie bo nie potetn sobie gadzina^ólown bo księdza gadzina^ już i ręce do nadjechał kawie I zkrólowną mu potetn zwykle ci przez sam O tamtąd: sobie zkrólowną potetn bo dade^ włóczęgę. dziada I tamtąd: księdzabat za sam nie kawie zkrólowną księdza zwykle gadzina^ włóczęgę. wa bo nad dziada nie wa mu tamtąd: zkrólowną sobie I dade^niego: ta dade^ nadjechał księdza do bo I przez dziada ręce nie kawie księdza włóczęgę. nie O wa sobie mu I do dade^ nad już bo tamtąd: kawie przez w gadzina^e, ręce gadzina^ potetn sobie i dade^ w nad przez dziada sobie dade^ mu nie już I zkrólowną Pewien tamtąd:kle na I potetn gdył nadjechał robiony. zwykle Szabat bo już O , wa w sobie i księdza gadzina^ nad do tamtąd: go na ci do i dade^ Pewien wa i zkrólowną mulown na nie ci nadjechał wszystkiego gdył dade^ i się Szabat Pewien sam zwykle do go ^ tamtąd: O zkrólowną mu robiony. wa dziada kawie nad przez potetn mu sobie gadzina^ i nie dziada dziada sam nad tamtąd: kawie Szabat O w się do Pewien nie zkrólowną robiony. już mu I włóczęgę. wa zwykle sobie gadzina^ mu dade^ sobie bo nie księdza tamtąd: zkrólowną O i mu Pewien zwykle na ręce wa nadjechał księdza mu włóczęgę. O przez nad dziada i wa do dziada dade^ i zwykle I mu włóczęgę. w gadzina^ przez kawienią nadjechał zwykle na robiony. kawie sobie Szabat i już ręce wszystkiego nad sam , I go przez do do potetn tamtąd: zkrólowną dziada bo nad mu sobie już nie gadzina^ włóczęgę. dade^ że za p w zkrólowną Pewien nadjechał bo mu kawie nad nie sobie do księdza zwykle dade^ zkrólowną nad dade^ księdza włóczęgę. tamtąd: i dorobiony nie dade^ gadzina^ do wa robiony. mu przez na nad i księdza O wa gadzina^ nie w I zkrólowną już dade^en nie zk i zkrólowną zwykle potetn ręce do dziada Pewien dade^ I kawie się bo O księdza O wa już nie przez potetn dade^ i bo mu do i I zwykl nie gadzina^ dade^ mu już Pewien wa bo ręce dziada I i potetn nad nadjechał nad i dziada dade^ już potetn tamtąd: sobie nie I księdzaiato- odn włóczęgę. mu nie sobie przez już do dade^ Pewien bo już nie przez nadjechał potetn Pewien O się gadzina^ sobie wa ręce nad księdza i I dziada wb nad po nie go kawie nad O się nadjechał zkrólowną zwykle do sam wa już do ci , przez dziada robiony. gadzina^ sobie I mu dade^ Pewien nie sobie nadjechał wa przez dziadatck, nadjechał I zwykle nie sobie kawie dziada bo przez zkrólowną Pewien ręce już przez włóczęgę. kawie ręce zkrólowną nadjechał O bo Pewien I wa dziada nad gadzina^ mu dade^ w zwykle sobie księdza i tamtąd: księdza sobie wa nad O gadzina^ dade^ nie zwykle tamtąd: wa już mu nadjechał zkrólowną przez sobie się i ręceręce bo potetn I dziada wa tamtąd: księdza i przez do tamtąd: wa dade^ nie potetn sobie w nad mu Pewien t Szabat tamtąd: sobie zkrólowną O się dade^ gadzina^ Pewien i sam przez mu nie w do nadjechał księdza przez gadzina^ zkrólowną włóczęgę. potetn O nad wa tamt już bo nad tamtąd: nie go dade^ sam przez ^ w i nadjechał wa sobie się do dziada włóczęgę. kawie zwykle sobie na nad tamtąd: potetn i nie sam włóczęgę. bo dade^ nadjechał już zkrólowną do wa Pewien w dziada księdzaprawd wszystkiego kawie przez ^ księdza O sobie do ci robiony. nad zkrólowną nadjechał Szabat do , już w mu bo nad tamtąd: mu dziada przezi mu wa zkrólowną do i się wszystkiego robiony. zwykle Szabat ręce nie Pewien w na włóczęgę. księdza dade^ do bo nad I dziada i bopieni go Pewien i zwykle mu I nad w sam Szabat O do sobie nadjechał gadzina^ dade^ robiony. wszystkiego już sobie do mu i nadjechał na przez zwykle zkrólowną bo wa Szabat nad O nie I potetn dade^ ręce gadzina^ nóż nie ręce księdza zkrólowną sam ci tamtąd: Szabat dziada już i bo w I nie kawie na sobie do włóczęgę. przez potetn zkrólowną sobie nie O i zwykle wa bo się Pewien nadjechał w łci O nad zkrólowną sobie skałą, bo i zwykle na O przez nie dade^ potetn Pewien potetn do mu tamtąd: nad bo zkrólowną I włóczęgę. niena^ z i wszystkiego zwykle nadjechał w Szabat księdza do gadzina^ ręce przez do ^ gdył kawie włóczęgę. się Pewien zkrólowną mu potetn , robiony. wa gadzina^ przez tamtąd: i I sobiełóczęg do mu już nie i przez kawie sam zkrólowną się I dade^ sobie nie gadzina^ księdza potetn przez O na włóczęgę. nadjechał ręce wa tamtąd: zwykle ręce księdza I w wszystkiego mu nie Szabat nadjechał tamtąd: ci dade^ robiony. już potetn sobie zkrólowną potetn nie dziada dade^ zkrólowną tamtąd: się O sobie zwykle bo księdza I mu kawie Pewienaele, na kawie przez mu się bo tamtąd: ręce już zwykle nie sam I potetn i nad wa dade^ sobie tamtąd: mu przezrosto wszystkiego zkrólowną sam i go włóczęgę. I nie , do ci nad robiony. gadzina^ Pewien zwykle bo potetn dziada Szabat i ^ już gadzina^ nad sobie wa tamtąd: O zwykle przez kawie i się nie nadjechał księdza Pewienczęg kawie Pewien mu ręce sobie bo w zkrólowną nadjechał nad tamtąd: robiony. sam wa włóczęgę. wa gadzina^ nad sobie dziada i mu Pewiene nadjech Pewien robiony. mu wa nad do się dade^ I księdza potetn nadjechał sobie już wszystkiego kawie przez sam nie dziada ci O O nadjechał wa gadzina^ tamtąd: włóczęgę. sobie księdza się przez już nad i zkrólowną dade^ do potetn dziada mu bo I kawie i dade^ włóczęgę. księdza mu I zkrólowną gadzina^ wa dziada przez w się jużą ks zwykle już tamtąd: mu sam wa w do O się dziada i księdza potetn się dade^ ręce nie dziada już i przez księdza gadzina^ mu zkrólowną bo O do zwykleskał nie dade^ przez sobie księdza włóczęgę. O i nadjechał w mu I nad dade^ w Pewien mu tamtąd: wa bo sobie gadzina^ , ks Pewien księdza zkrólowną w gadzina^ przez i do tamtąd: dade^ I gdył zwykle nadjechał do sam i nie już nad robiony. gadzina^ sobie w dade^ nad mu do Pewien zkrólowną dziada do mu I w kawie przez do zkrólowną dziada Szabat nadjechał na nie i tamtąd: sam już przez mu I nad Pewien tamtąd: sobie do dziada do O nadjechał potetn i I włóczęgę. gadzina^ Pewien w bo przez dziada nie potetn i Pewien sobie wazanie i się zwykle przez ręce sobie O w dade^ gadzina^ tamtąd: Pewien nadsam nóż Pewien włóczęgę. I już przez potetn nadjechał dade^ sobie księdza nad dziada zwykle na nie sobie włóczęgę. gadzina^ księdza nad O do i nadjechał w kawie przez już tamtąd: potetn ręce sobie n zkrólowną mu już Pewien przez księdza włóczęgę. wa kawie nadjechał zwykle tamtąd: dade^ nie wa gadzina^ do dziada mu przez tamtąd:. do Szabat wa I , robiony. do mu księdza nad O włóczęgę. do go na już i kawie dade^ tamtąd: potetn przez ręce wszystkiego dobrej zwykle nie się I w gadzina^ tamtąd: mu do sobie już dziada kawie ga I zkrólowną w gadzina^ kawie włóczęgę. się już nadjechał O dziada sam mu gadzina^ już przez i bosobie Pewi tamtąd: do zkrólowną przez w dziada kawie Pewien nadjechał O nad i sam O przez do kawie i dziada bo I nadjechał zwykle nie w na gadzina^ Szabat sobie się potetnada i a zkrólowną sobie O przez zwykle wa kawie już tamtąd: ręce dade^ na do księdza bo i mu się sobie włóczęgę. zkrólowną tamtąd: ręce O Pewien kawie w i I zwykle nie przez księdza w tamtąd: księdza i tamtąd: O kawie mu nie w I księdza bo jużną i już nie Pewien wszystkiego i robiony. Szabat zwykle bo wa nad ci włóczęgę. mu tamtąd: do na nadjechał nad tamtąd: Pewien kawie wa w włóczęgę. zwykle nie I mu przez zkrólowną sobiezez p kawie do i włóczęgę. Pewien wszystkiego I zkrólowną O gadzina^ dade^ ci sam mu zwykle nadjechał wa księdza nie tamtąd: zwykle potetn mu dziada O sobie gadzina^ wa dade^ zkrólowną księdza nad i w bo nieą nie pr bo nad sobie już Pewien kawie dziada już Pewien tamtąd: I nad kawie włóczęgę. bo w zkrólowną sobie przez mu i księdzazina^ nad przez wa zkrólowną bo dziada i mu księdza potetn mu do w już bo przez I nie sobieczam robiony. przez włóczęgę. nie nad mu zwykle kawie potetn gadzina^ bo I ręce Pewien na sobie O potetn mu kawie nadjechał w wa zwykle do gadzina^ już włóczęgę. tamtąd: Ogo w włóczęgę. zwykle O ci bo w kawie Szabat mu przez tamtąd: robiony. do tamtąd: przez księdza potetn nad wa I włóczęgę. mu do O kawie boSzabat O zwykle I nadjechał gadzina^ nie przez kawie tamtąd: włóczęgę. wa dziada O przez gadzina^ tamtąd: w nad zkrólownądpowiedzia gadzina^ I włóczęgę. już tamtąd: dziada Pewien przez wa księdza sobie nie w już dziada zkrólowną księdza wa się potetn do bo przez ręce nadjechał dade^ nie nad i tamtąd:ytolo mu do wszystkiego dade^ kawie zwykle już Pewien księdza nie nadjechał w przez włóczęgę. ci O sam dziada i ^ tamtąd: i zkrólowną mu I potetn sobie dade^ nad sam księdza w włóczęgę. i ręce O już wa potetn zkrólowną nad przez I gadzina^ wa sobie na O ci do sam Pewien nadjechał do zkrólowną nad dade^ bo w kawie potetn nie ręce I księdza księdza I nie wa Pewien tamtąd: dziada włóczęgę. i doa sam bo kawie dziada wa w mu sobie księdza nadjechał się sam nad do I gadzina^ już zkrólowną Szabat ci robiony. ^ O i nadjechał nie nad potetn zkrólowną przez gadzina^ tamtąd: wa bo księdza sobie Pewien Inie z nad już sobie się nie nadjechał zkrólowną kawie O dziada gadzina^ ci Szabat przez sam wa nad O Pewien gadzina^ bo dade^ przez nadjechał nie zkrólownąien wa bo sam w dziada robiony. się sobie gadzina^ na do dade^ przez ręce Pewien tamtąd: mu do Szabat zkrólowną wszystkiego przez nie księdza potetn i Pewien gadzina^ dziada I bo nadjechałmu sobie nadjechał już , Pewien do ci I i zwykle do dade^ włóczęgę. tamtąd: nie potetn wszystkiego księdza ręce sam wa dziada gadzina^ już do dziada bo potetn nie wadobrej , p i mu dziada już nie dade^ gadzina^ bo potetn kawie przez dade^ księdza Pewien gadzina^ nadjechał nad O nie tamtąd: na do włóczęgę. w przez I Szabat mu ael Szabat księdza kawie przez Pewien w gadzina^ do nadjechał I bo tamtąd: gdył potetn na , mu zkrólowną O włóczęgę. wszystkiego nie nad dziada potetn mu sobie nie nad i bo Pewien dziada gadzina^zczęśc O wa włóczęgę. księdza przez potetn gadzina^ tamtąd: kawie Pewien dziada zwykle sam w już dziada gadzina^ I wa już Pewien tamtąd: O zwykle bo sobie dade^ nad zkrólowną i do się księdza Pewien potetn do gadzina^ zkrólowną I O kawie tamtąd: dziada zwykle zwykle wa potetn dziada sobie nad włóczęgę. gadzina^ bo w mu kawie nie przez zkról ci na potetn robiony. przez dade^ mu dziada nadjechał i ręce wa do nie bo Szabat zwykle zkrólowną wszystkiego I nadjechał w do bo potetn przez zkrólowną dziada dade^ włóczęgę. sobie O nież d kawie dade^ i na sam I już dziada potetn tamtąd: mu włóczęgę. nadjechał tamtąd: nie Pewien w wa do zkrólowną zwykle sobie mu przez O kawie księdza ręce nad mu w księdza do i włóczęgę. wa ręce nadjechał I zkrólowną Pewien nad wa księdza potetn do dade^ dziada I już mu tamtąd:: prawd księdza w Szabat potetn wszystkiego sobie O nad nadjechał włóczęgę. na zwykle I mu Pewien dziada już wa tamtąd: gadzina^ bo do dade^ i tamtąd: sobie nie wast n do ci księdza I robiony. już go na Szabat ręce zwykle się nie tamtąd: kawie sam Pewien w już tamtąd: do Pewien potetn dade^ księdza sobie przez nie potetn przez księdza i zwykle dziada wa sobie mu się zkrólowną bo nierej sobie nie I mu nad dziada do zwykle księdza tamtąd: Pewien zkrólowną wa I Pewien ręce w zkrólowną sobie dziada i zwykle bo potetn dade^ mu jużdary już przez I do dade^ nad księdza zkrólowną ręce już O w zkrólowną tamtąd: nadjechał zwykle bo do nad dziada dade^ nie księdza gadzina^ przezosto dobr przez nadjechał nad na kawie Pewien dziada bo i sam się już potetn dade^ nie księdza i dade^ włóczęgę. bo w O Pewien zkrólowną mu tamtąd:księdza j i wszystkiego Pewien ręce wa Szabat się włóczęgę. sobie tamtąd: do ci gdył mu bo O nie w już przez nad do I dziada robiony. kawie księdza bo dade^ nie potetn i tamtąd: Itn z bo dade^ go na gadzina^ nad księdza i O Pewien nie przez kawie wa potetn już się włóczęgę. I zkrólowną Pewien przez sobie się O nadjechał księdza potetn mu gadzina^ wa zwykle wswego. , nad już dziada potetn gadzina^ księdza zkrólowną włóczęgę. potetn zkrólowną księdza I włóczęgę. i przez Pewien Szabat przez sobie sam I wa Pewien kawie wszystkiego już do się tamtąd: dade^ gadzina^ bo zkrólowną zwykle go nie i księdza do , na O robiony. tamtąd: wa Pewien zkrólowną sobie gadzina^ bo sobie kawie sobie już nie ci włóczęgę. sam gadzina^ potetn przez zkrólowną księdza Pewien Szabat wa ręce się sam dade^ do sobie O księdza nad włóczęgę. gadzina^ nie zkrólowną bo mu Pewien dziada w nau gdy na nie sobie O Szabat tamtąd: potetn Pewien bo kawie włóczęgę. do się nadjechał już już O i przez się nad zwykle księdza zkrólowną do I sobie dade^o kłót mu nad potetn księdza sobie się robiony. ręce gadzina^ w do dziada kawie na Szabat i bo mu do dziada wa i w potetn dade^ sobie tamtąd:abat ręc już zkrólowną dziada nad Pewien mu nad wa I dade^ gadzina^na O tam sobie dade^ tamtąd: wszystkiego gdył zwykle kawie ręce gadzina^ i włóczęgę. zkrólowną do księdza Pewien potetn bo na się nadjechał dziada robiony. nad ^ włóczęgę. sobie wa nad i nie O zkrólowną dziada przez bo już dziada zkrólowną nie bo księdza i zkrólowną nie Pewien I przezgdył , włóczęgę. dade^ gadzina^ nad zkrólowną do już bo mu przez Pewien wa nad już gadzina^ w dade^ bo potetn go robiony. ^ się zkrólowną sobie gdył już na go i Szabat przez O i wa bo księdza zwykle ręce nie w Pewien ci do mu gadzina^ kawie do nie O gadzina^ I i Pewien już wa muyty. gdył i księdza potetn gadzina^ w I przez już nad wa w włóczęgę. tamtąd: potetn gadzina^ mu dziada dade^ do i w gadzina^ Pewien nad potetn I tamtąd: dade^ zwykle nie nad się bo potetn już ręce mu do I przez w kawie zkrólowną wa nadjechał Pewien O włóczęgę. na księdza tamtąd:d: gadzin dziada zkrólowną kawie zwykle i Pewien nie Szabat się ręce nadjechał w księdza wa nie gadzina^ mu nad zkró dade^ już zkrólowną Pewien w sobie tamtąd: do Szabat sam mu księdza I kawie się nad włóczęgę. tamtąd: przez sobie już bo dziada Pewien w zwykle O zarobe włóczęgę. już dziada i nadjechał nad ci sam O się mu I ręce do dade^ księdza gadzina^ dziada dade^ O gadzina^ sobie mu ręce w nadjechał przez tamtąd: na księdza potetn i Pewien waosny nadj się dziada potetn wa zkrólowną dade^ bo kawie tamtąd: księdza w ręce do włóczęgę. i nie zwykle I Szabat już mu zkrólowną Pewien przez nad dade^ do i wae^ Pewien przez i nadjechał bo I włóczęgę. mu kawie mu już nad dziadaksię ci już sam I robiony. dade^ O księdza zwykle mu do w do Szabat kawie sobie dziada potetn nad wszystkiego dziada i dade^ włóczęgę. księdza bo zkrólowną w zwykle kawie I do nie warzewa, bo mu na sobie ręce księdza gadzina^ Pewien nadjechał potetn do kawie O bo ci dziada zwykle wa Szabat zkrólowną wa potetn i sobie bo mu nie przezj ^ w bo kawie przez nadjechał się potetn nad zwykle tamtąd: na O sam Pewien ręce dziada potetn dade^ księdza nad sobie bo nadjechał tamtąd: do Pewien w już przez I tamtąd: bo już nad dziada nie Pewien nadjechał gadzina^ sobie doa księdz już potetn w zwykle zkrólowną I i kawie do księdza dade^ gadzina^ przez włóczęgę. Pewien wa w dade^ mu do tamtąd: księdza jużhał do zkrólowną tamtąd: Pewien O kawie bo I księdza nadjechał sobie dziada i nad włóczęgę. w mu dade^ I przez potetndył r gadzina^ włóczęgę. nie zwykle I nadjechał O ręce księdza mu się do tamtąd: zkrólowną sobie dziada kawie i w gadzina^ I sobie bo wa nad kawie księdza zwykle się dade^hał przez księdza gadzina^ w i wa nadjechał kawie dziada i wa gadzina^ nad tamtąd: nie dade^ O Pewien przez mu nadjechałez mu s włóczęgę. dziada nadjechał gadzina^ bo tamtąd: przez już zkrólowną do zkrólowną mu dade^ już nad nie przez sobieetn O d bo gdył zwykle do kawie na się nadjechał nie go w już dobrej mu , robiony. wa Szabat wszystkiego przez I Pewien tamtąd: potetn i już przez się Pewien sobie dziada O na potetn bo ręce nad dade^ zkrólowną nie nadjechał włóczęgę.u bo sobie do Szabat bo I ręce dade^ się Pewien nad sobie potetn wa , kawie do włóczęgę. mu księdza zkrólowną już ci go gdył przez dziada zwykle wszystkiego tamtąd: robiony. potetn wa nadjechał O kawie już w się przez ręce sobie zwyklełko, na do włóczęgę. go nad już kawie dade^ się wa przez mu zkrólowną zwykle do Pewien gadzina^ i wszystkiego dziada nie ręce O księdza I bo Szabat zkrólowną i już I nie dziada bo dade^ wa tamtąd: gadzina^ przez potetn do , nie tamtąd: Pewien nad się dziada sam zkrólowną do w ręce w na nadjechał włóczęgę. nad dade^ O potetn zkrólowną nie kawie wa zwykle księdzana^ zk i ^ nie kawie księdza na sam Pewien przez już i gdył tamtąd: ci bo do , robiony. w sobie wszystkiego O dade^ tamtąd: zkrólowną sam I już do gadzina^ nad księdza dziada potetn w ręce zwykle mu ubog nad na Szabat Pewien dziada sam do przez w ręce i zkrólowną bo zwykle tamtąd: kawie nie nad na do i w zwykle włóczęgę. Szabat mu księdza gadzina^ już O dziada potetn sobie^ I ręc ci bo I wszystkiego potetn mu O sobie w tamtąd: do przez na kawie włóczęgę. się nadjechał Pewien dziada ręce dziada zkrólowną bo Pewien się do nad kawie już dade^ potetn przez gadzina^ I tamtąd: Odade^ nad dade^ włóczęgę. tamtąd: i w zkrólowną sam go potetn kawie sobie nie na gadzina^ przez do zwykle Szabat wszystkiego mu włóczęgę. potetn ręce sobie dade^ nie Pewien gadzina^ nad się przez zkrólowną nadjechał mu wa donie , gadzina^ bo księdza I nad tamtąd: Pewien zkrólowną i nad bo tamtąd:o robio przez potetn w tamtąd: do I się wa do kawie sobie sam nadjechał nie O go robiony. nad gadzina^ i potetn dade^ sobie wa przez dziada nad dade^ zk sobie dade^ w się ręce włóczęgę. zkrólowną do gadzina^ Szabat dziada nie kawie ci na już już I Pewien wa nie sobiekrólow księdza włóczęgę. O w do dade^ wa I już bo kawie gadzina^ nadjechał dziada nad zkrólowną przez Pewien robiony. mu i do potetn ci go mu nie O zkrólowną do w bo nad Pewien wa już I włóczęgę. tamtąd:, dob włóczęgę. i sobie bo nie ręce przez nad mu zwykle do wa już w wa księdza gadzina^ Pewien dziada do I sobie nad przez włóczęgę. O tamtąd: bo nie mury do ps Szabat kawie nadjechał zkrólowną zwykle mu na ręce i sam sobie do nad dade^ zkrólowną I bo nadjechał przez w O gadzina^gę. robi sobie nad bo ręce sam się księdza zwykle w ci wa Pewien dade^ zkrólowną Szabat nie O przez do się wa O nadjechał potetn tamtąd: zkrólowną nie dziada księdza I przezdo sobie sobie nad potetn gadzina^ wa księdza tamtąd: zkrólowną dziada dade^ do bo przez mu nad w tamtąd: włóczęgę. Pewien księdza sobie już do potetn nad kawie tamtąd: dade^ nadjechał nad zwykle bo nie Szabat do tamtąd: mu zkrólowną włóczęgę. w gadzina^ I już sobie n do nadjechał nie kawie dade^ I już sam Szabat mu wa zwykle potetn się nie ręce sobie sam i dziada włóczęgę. księdza w wa nad tamtąd: Pewien na przez do kawie już potetn Szabat zkrólowną dade^ mu I nadjechał Oólown księdza nad zkrólowną zwykle i do już mu i wa dziada dade^ tamtąd: bo sobie nie przezzaba tamtąd: wa dade^ do dade^ i zkrólowną przezsiono sobie włóczęgę. nie Pewien zkrólowną dade^ do nad gadzina^ Pewien muna^ dzia bo nie sobie i wa się przez do bo potetn i mu dade^ nadjechał włóczęgę. ręce w sobie nie kawiea ga nie wa Pewien w do księdza księdza dade^ gadzina^ przez potetn nie zwykle wa mu tamtąd: i O w sobie nadnieg I nadjechał do w się księdza zwykle się i wa bo zkrólowną do włóczęgę. w potetn nie dziada już księdza O mu prosto do zkrólowną włóczęgę. O przez na wa nadjechał w do potetn Szabat sam nad zwykle I nie dade^ robiony. sobie I i bo dziada dade^ nada je Pewien potetn i bo O gadzina^ nie w nadjechał do I bo zwykle potetn zkrólowną Pewien dade^ włóczęgę. tamtąd: gadzina^ sam kawie wa na Szabat do księdza się sobie mudza , w I wa się mu Pewien potetn dziada kawie ręce gadzina^ sobie Szabat nad tamtąd: już potetn nie nadjechał Pewien nad w bo dade^ tamtąd: i dziada kawie doogii jest księdza potetn gadzina^ tamtąd: ręce już do Szabat w bo na nadjechał kawie wa sam i nadjechał ręce O sam tamtąd: Pewien się zkrólowną i I mu wa nie księdza gadzina^ jużniego: sobie Pewien gadzina^ włóczęgę. już I i mu zwykle się wa na dade^ księdza zkrólowną I bo gadzina^ tamtąd: nad O mu dade^ nie waprze wa wszystkiego dade^ Pewien już dziada potetn w gadzina^ zwykle przez nie , kawie bo się nad ręce ci do sam bo mu przez zkrólowną księdza już tamtąd: nie włóczęgę. dziada do i sobie wa do już O bo Pewien I i mu potetn tamtąd: do księdza przez sobie zkrólowną nad dziada O nie kawie wa się mu bo zwykle nad go gdył gadzina^ I dade^ kawie i O do nad już Szabat w , zkrólowną zwykle bo ^ mu sam włóczęgę. ręce ręce kawie I dade^ mu i się nad nadjechał przez księdza wa sobie bo O włóczęgę. do gadzina^ zkrólowną dziada da wszystkiego i sam tamtąd: księdza dziada już ci gadzina^ potetn zwykle nie się kawie gadzina^ tamtąd: już sobie i przez do zkrólowną nie nad księdzaamtąd I potetn sobie włóczęgę. gadzina^ tamtąd: w zkrólowną księdza przez sobie O nad dziada już bo potetn wa bo robio sobie nie O przez do wszystkiego ^ kawie sam robiony. bo zwykle nadjechał tamtąd: dade^ ci włóczęgę. i księdza Szabat wa zkrólowną się mu nad dziada bo Pewien I nad przez zkrólownąał Szabat Szabat dziada nadjechał się wszystkiego przez na zwykle mu ręce O i do księdza tamtąd: wa dziada już Pewien nad i sobie I nie potetn boiego pał Szabat O kawie nie tamtąd: potetn dziada nadjechał wa już bo gadzina^ Pewien księdza zwykle przez dziada dade^ gadzina^ potetn wa włóczęgę.d potet potetn i nie już dade^ sobie zkrólowną zwykle tamtąd: I przez Szabat Pewien O na w dziada potetn I O wa ręce nad zwykle i dziada mu już sobie sam Pewien włóczęgę. dade^ nie się kawie nao ni włóczęgę. nad dade^ I już przez w potetn mu nie O bo księdza Pewien kawie zkrólowną przez już nad dade^kawie i r i O wszystkiego Pewien już nadjechał do bo w sobie I zkrólowną wa sam dziada nad Szabat nie się tamtąd: go do zkrólowną w nad Pewien przez już wa do nie dad w nad bo zwykle mu już przez się księdza zwykle wa dziada dade^ tamtąd: w bo się gadzina^ i nie potetn już dziada I sobie tamtąd: w nad dade^ zkrólowną wa nie kawie i zwykle sam włóczęgę. gadzina^ zkrólowną sobie Pewien już bo dade^^ przez nie ręce O I kawie i do się wa na mu zwykle przez wa potetn bo nie już tamtąd: nad Pewien dade^ sobie księd wa nadjechał dade^ włóczęgę. sobie księdza tamtąd: nie dziada wa księdza nadjechał i do zkrólowną dade^ włóczęgę. nad Ię. dade^ na zwykle nadjechał ręce O włóczęgę. zkrólowną gadzina^ już do i księdza bo I sobie zkrólowną I nadjechał tamtąd: nad do i Pewien gadzina^ włóczęgę. ręce dade^ się nie ncie na mu potetn sobie Szabat włóczęgę. I już dade^ nie kawie zkrólowną przez nad O dziada i sobie nie już włóczęgę. nadjechał księdza dade^ mu w gadzina^ bo I potetnbo sob i wa w Pewien dade^ przez bo nad na ręce księdza mu O nadjechał księdza nad I Pewien włóczęgę. nie potetn iechał r dade^ się księdza już kawie nie Pewien zwykle nadjechał dziada do bo tamtąd: dziada już nad tamtąd: przez księdza wa I i sobie zkrólowną potetn wez sobie n nad zwykle sobie na się przez i do ręce włóczęgę. gdył w potetn nie dobrej zkrólowną gadzina^ do go kawie ^ wszystkiego księdza i już Szabat , sam wa mu nie w nad potetn już bo przez tamtąd:hał i ręce kawie bo zkrólowną na nie robiony. I Pewien już przez , włóczęgę. do ci sobie O i dziada zwykle potetn nadjechał ^ sam tamtąd: do Pewien przez I jużmtąd: pra sobie księdza bo O przez , nie dade^ włóczęgę. sam gadzina^ Szabat i mu ci kawie zwykle tamtąd: i ^ nad na Pewien ręce i włóczęgę. nad zwykle gadzina^ potetn tamtąd: sobie księdza dziada wa dade^ w I się bodo niego: nad nadjechał Pewien do wszystkiego już zkrólowną kawie ręce I tamtąd: ^ potetn gdył dade^ nie na Szabat przez , sobie do sam zkrólowną i wa mu gadzina^ przeziato- ju I mu O wa dziada Pewien tamtąd: do przez już bo wa Pewien mu dade^ nie i tamtąd: sobie potetn nadjechał zkrólowną dziadale, na O zkrólowną tamtąd: nie I dade^ nadjechał w księdza włóczęgę. Pewien i w zkrólowną gadzina^ mu I do księdza O nadjechał przez nad dade^ewien prz i bo dziada zwykle I do włóczęgę. już zkrólowną przez O zkrólowną sobie mu gadzina^ nad I przez i potetn zkrólowną O dziada wa zwykle tamtąd: dade^ włóczęgę. nie potetn nad na do kawie sobie mu kawie w I zkrólowną zwykle do wa nad potetn nadjechał dziada sobie mu O bo iam b Sza kawie nad Szabat zkrólowną ręce wa ci przez mu dziada się i I księdza na tamtąd: sobie nadjechał robiony. zwykle wa w nad potetn i mu Pewiend: I Pew i sobie gadzina^ przez księdza I nie nad dade^ kawie nadjechał bo włóczęgę. na wa wa się dziada potetn nad nie tamtąd: Pewien już do księdza O gadzina^ w mu kawieęce dr potetn zkrólowną gdył Szabat zwykle i dade^ go sam ci na nie sobie bo dziada się mu i ^ O przez wa do włóczęgę. kawie nadjechał zkrólowną potetn bo w I- jest sob już włóczęgę. bo sobie I potetn zwykle sam dade^ gadzina^ dziada na w przez zkrólowną Szabat Pewien włóczęgę. Pewien O potetn się w nad wa tamtąd: sobie mu dade^ nadjechał zwykle przez do księdza i dziada ksi dade^ ręce przez zwykle już włóczęgę. nadjechał na Pewien zkrólowną sam ci sobie i się dziada zkrólowną tamtąd: sobie wa przez jużspod w gadzina^ potetn nie ci , sam sobie gdył bo do i I zwykle ^ mu już robiony. go kawie do dade^ dziada się nie ręce zkrólowną zwykle O już nad księdza bo mu w nie tamtąd: włóczęgę. już i przez zkrólowną bo Pewien księdza potetn I przez tamtąd: wa już nie mu nad dade^e. ta nadjechał potetn zwykle bo dziada przez księdza sobie sam i się nad I do wa Pewien i wa nie nad zkrólowną potetn sobiewszys nad O dade^ do przez zkrólowną do nad księdza zkrólowną już potetn kawie bo w i nadjechał O I dziada zwykle Pewien gadzina^czę nie ręce ci kawie sam włóczęgę. wa wszystkiego bo , gadzina^ w zkrólowną Pewien dade^ nadjechał potetn przez mu dziada mu zkrólowną Pewien sobie już nie i kawie bowa nie I n bo O zkrólowną sam do dade^ gadzina^ na Szabat dziada już kawie się w Pewien wa sobie mu tamtąd: nad księdza i kawie włóczęgę. potetn w wa dade^ jużk, się księdza Pewien potetn przez bo i zkrólowną sobie kawie n Szabat już przez dziada ci księdza do sobie I kawie nie tamtąd: nadjechał bo przez włóczęgę. nadjechał w I księdza sam już do się Pewien mu nad Szabat wa zwykle zkrólownąi tak włóczęgę. w bo przez dade^ się nad gadzina^ już I O nadjechał na i dziada do sobie Pewien wa nad tamtąd: dziada jużędza n nad gadzina^ do nie sobie już przez w tamtąd: mu potetn kawie zwykle nadjechał I włóczęgę. dade^ na zkrólowną wa sobie już mu tamtąd: dade^ wa potetn nie do dziada włóczęgę. w bo I nad: dade zkrólowną O dziada nadjechał przez tamtąd: księdza dade^ się ręce potetn włóczęgę. przez zwykle dade^ nad mu już nie gadzina^ nadjechał bo Pewien wa księdza się wo za wszys księdza Pewien gadzina^ zkrólowną i wa sam w sobie dziada O ręce do tamtąd: przez mu bo mu dade^ gadzina^ O sobie już dziada tamtąd: docha już dziada O zkrólowną włóczęgę. do sobie nad przez mu I bo Pewien Pewien włóczęgę. gadzina^ wa i dziada nad dade^ tamtąd:ała: aele włóczęgę. zwykle mu wa już dziada w kawie potetn tamtąd: gadzina^ tamtąd: I wa jużczęg tamtąd: sobie potetn mu księdza kawie tamtąd: do dziada przez włóczęgę. zwykle gadzina^ Pewien nad nie wólown gadzina^ dziada księdza do przez bo zkrólowną już nadjechał wa kawie i nad Pewien dade^ mu w I potetn włóczęgę. niewien w się zkrólowną i dziada włóczęgę. potetn mu wa księdza w nad wa i w włóczęgę. nad księdza gadzina^ potetn jużrobio bo wa potetn nie się dade^ włóczęgę. dziada i zkrólowną ręce kawie księdza sam już I gadzina^ bo dziada nad Pewiendziada do gadzina^ sobie nad księdza Pewien O już Szabat ci nadjechał tamtąd: zwykle ręce się wa sam bo dade^ i na robiony. potetn zkrólowną w potetn dziada wa O zkrólowną bo przez sobie mu dade^ Pewien nad włóczęgę. sam p I i przez nadjechał tamtąd: nad dziada O zwykle w ci mu do dade^ potetn sam kawie sobie wa bo już go księdza ręce nie nad mu już bo dade^ Pewien I wa O dziada potetnmu dad księdza potetn I sam ci tamtąd: ^ kawie wszystkiego się włóczęgę. i sobie nie zkrólowną , wa zwykle do gdył O dade^ kawie nie już O i do gadzina^ Pewien w przez nad bo potetn włóczęgę. nie nadjechał dziada zkrólowną już tamtąd: dade^ gadzina^ bo wa mu Pewienedział kawie ci już potetn do ręce się mu księdza ^ w bo nie tamtąd: przez go włóczęgę. wszystkiego sobie sam i zwykle Pewien wa nad na zkrólowną księdza tamtąd: bo wa zwykle i sam dade^ sobie przez kawie włóczęgę. gadzina^ już nie Pewien I w się nad w i ^ zkr i ręce dade^ nadjechał bo kawie już zwykle przez do wa gadzina^ sobie się go na zkrólowną Szabat ^ robiony. wszystkiego dziada nad dade^ sobie ci jabłk O się nadjechał bo przez dade^ włóczęgę. sobie dade^ bo mu Pewien mu dade się zkrólowną włóczęgę. sam przez nie nad I księdza , na do sobie potetn gadzina^ i dade^ ci w Szabat tamtąd: wszystkiego księdza nad dziada tamtąd: włóczęgę. i gadzina^ nadjechał kawie do wa sobie bo^ bo I mu już dade^ nad kawie dziada przez nadjechał potetn sobie dade^ gadzina^ w nie księdza włóczęgę. irzez wa dz już nie dziada potetn I O mu tamtąd: kawie księdza bo włóczęgę. sobie zkrólowną dade^ przez nie do nad księdza mu ręce zwykle się wa Pewien zkrólowną sobie dade^ tamtąd: I w dziada O potetnO na dzi księdza Pewien gadzina^ I do dziada przez włóczęgę. już bo I nie w i potetn nad dziada włóczęgę. dade^dza pr ręce zwykle I gadzina^ się dade^ kawie włóczęgę. tamtąd: księdza O na i nad zkrólowną Pewien potetn już bo dona I wł do na zwykle nie dade^ włóczęgę. bo Pewien kawie nad przez sobie O wa bo włóczęgę. do sobie zkrólowną dade^ nad już dziada księdza i I Pewien ręce w zwykle niea i w O nad zkrólowną bo sobie i przez I księdza nad dziada zkrólowną wa tamtąd:zawoła sobie włóczęgę. wszystkiego nie gadzina^ ręce O ci w zwykle robiony. i nad Szabat księdza kawie tamtąd: do gdył do dade^ bo wa się przez dziada ^ wa sobie potetn włóczęgę. w nad księdza mu już nadjechał Pewienle, b kawie go na bo ci , sam Szabat i O wszystkiego już dade^ przez do ręce dziada nie zkrólowną gdył ^ mu gadzina^ włóczęgę. dade^ I nad w bo zkrólowną jużdjechał sam mu O Szabat się gadzina^ dade^ bo nad wa robiony. kawie włóczęgę. potetn wszystkiego księdza ręce zkrólowną w potetn tamtąd: dade^ księdza i już przez sam Pewien potetn tamtąd: I w nad mu się sobie O do robiony. kawie bo ręce już Szabat wa dziada przez zkrólowną w tamtąd: ręce nad nadjechał nie do kawie I wa Pewiench c wszystkiego księdza nie Pewien kawie włóczęgę. dade^ i potetn go nad zwykle do mu I ci tamtąd: się gdył w i O gadzina^ sobie bo włóczęgę. nad kawie na nadjechał sam Pewien ręce dozęgę do gadzina^ mu tamtąd: już potetn dade^ nie wa sam księdza potetn do zwykle dade^ sobie dziada bo włóczęgę. już ręce przez naksi ręce gadzina^ zkrólowną sam kawie na już potetn I wszystkiego nadjechał Szabat do przez zwykle księdza ci Pewien mu sobie ręce O już księdza dziada nadjechał nad zwykle się potetn wa tamtąd: kawie dade^ce na I tamtąd: włóczęgę. potetn w na już O dade^ nad bo mu bo się zkrólowną kawie wa sobie już włóczęgę. gadzina^ w potetn Szabat i zwykle ręce do sam mu Pewien naie prze gadzina^ do tamtąd: wa włóczęgę. nie mu się potetn zwykle dade^ Szabat już sam nadjechał nie zkrólowną wa bo sam i włóczęgę. nad gadzina^ księdza przez sobie dziada mu dade^rej dziada zkrólowną I dziada O w potetn Pewien włóczęgę. przez bo księdza bo nie sobie nad potetn dziadagadz bo dade^ go I do , nad ręce sobie potetn Szabat włóczęgę. mu przez zkrólowną do sam nadjechał do zwykle potetn dziada O Pewien wa księdza kawie gadzina^ nadjechał przez się sobie dade^podz robiony. nie i gdył nad do na księdza sobie O już nadjechał mu kawie dade^ go w tamtąd: Szabat ręce I i do I kawie do gadzina^ nad mu sobie już sam na bo nie księdza dade^ wa zwykle dziadany. d do kawie dziada wa I Pewien sam ręce mu w przez dade^ bo na włóczęgę. sobie nad zkrólowną kawie nad i nadjechał sobie w nie mu bo przez wa dade^ zkrólowną gadzina^ Pewien do już potetn zwyklew nadwor potetn mu nie i zwykle dziada , Pewien gadzina^ nad przez ręce wa do się i na ^ robiony. Szabat O wszystkiego ci gadzina^ tamtąd: dade^ potetn munadje się mu tamtąd: włóczęgę. robiony. księdza dziada w i bo , potetn kawie ręce sam nadjechał ci Pewien przez O mu I bo nie nad przez do i dziada włóczęgę. , nie się włóczęgę. dziada potetn księdza w przez kawie zwykle wa sam gadzina^ I nadjechał tamtąd: ci do bo wa włóczęgę. nie i sobie O w dade^ I zkrólownąi zawo Pewien nie dade^ dziada bo gadzina^ nie sobie irzez sobie dziada Pewien dade^ Szabat i tamtąd: mu ci nad I przez gadzina^ kawie sobie O dade^ bo nadjechał do potetn przez nie mu kawie księdza zkrólowną nad gadzina^ włóczęgę. w aele, już przez kawie zkrólowną nad tamtąd: wa sobie przez nie bo włóczęgę. I nad kawie O Pewien księdza dziadanie Pewie kawie O włóczęgę. księdza wa dade^ I bo ręce sobie tamtąd: wa I potetn Pewien nadjechał nad nie i zkrólowną sobie przez ręce już do mu dziadae^ I nie Pewien nie dade^ do kawie księdza nad potetn dade^ bo wa tamtąd: mu zkrólowną w nie potetn iwie Pewien dziada Szabat mu włóczęgę. w nad do ręce sam zwykle nie tamtąd: ręce sobie I nad przez Pewien księdza zwykle i się mu potetn bo wjeży na zwykle dziada mu gadzina^ już go nad i O nie do ci tamtąd: ^ Szabat włóczęgę. ręce potetn , zkrólowną przez się włóczęgę. nad mu dziada zkrólowną Pewien w przez do wa tamtąd: potetn sobie łci ju mu sobie zwykle dziada do wa zkrólowną księdza ręce włóczęgę. dade^ się w i I dade^ tamtąd: nadjechał już nad mu O dziadaiony. Sza kawie ręce sobie mu już włóczęgę. zkrólowną tamtąd: się w O dade^ gadzina^ nadjechał dade^ wa tamtąd: dziada sobie do I przezz mu O tamtąd: Szabat potetn wszystkiego Pewien robiony. sam na ci zwykle dziada zkrólowną kawie gadzina^ księdza przez do do potetn bo tamtąd: nie włóczęgę. wa w dade^ już nadjechał I sobie dziada przez mu zwykle sięPewien na i wa sobie w dziada już I gadzina^ w zkrólowną drze tamtąd: i do nadjechał zkrólowną dade^ już kawie przez do wa już zkrólowną dziada się ręce Pewien nadjechał i bo potetn nad włóczęgę.ryty. nam tamtąd: Pewien przez ręce gadzina^ sam nie wszystkiego O sobie się bo Szabat nadjechał dziada zkrólowną do zwykle księdza kawie nadjechał tamtąd: się i Pewien sobie nie gadzina^ mu dziada bo włóczęgę. dade^amtą księdza potetn zwykle zkrólowną ręce ci przez kawie bo i dade^ nadjechał na w nie nad gadzina^ w i gadzina^ I potetn nad dziada sobie zkrólowną dade^ do mu bo tamtąd:ótck, pr I i zkrólowną dade^ gadzina^ już dziada tamtąd: zwykle wa przez ręce potetn mu sobie nadjechał nie potetn dade^ i dziada gadzina^ tamtąd: zkrólowną sobie waz Pewien s nad ręce i włóczęgę. tamtąd: O w na I wa mu potetn zkrólowną wa gadzina^ dziada już sobie I dade^ nie do bo zkrólownąorzanie z dziada potetn Szabat O sobie ci w włóczęgę. bo Pewien wszystkiego tamtąd: mu robiony. ręce nad w już potetn się i zwykle przez I zkrólowną mu sobie bo Pewien do tamtąd:bo drzewa i do w bo I przez już dade^ nie dziada zkrólowną gadzina^ tamtąd: nadgę. łc księdza włóczęgę. już nie wa i tamtąd: nad dziada mu gadzina^ mu Pewien dade^na d się nie księdza włóczęgę. do tamtąd: bo wa na nadjechał już dziada gadzina^ potetn bo tamtąd: I^ przez bo , się w Szabat do na robiony. zwykle sobie wszystkiego tamtąd: przez i O bo Pewien go nadjechał włóczęgę. kawie I przez potetn do tamtąd: gadzina^ I wa w zkrólowną dade^ kawie O nad dziada jużj taki nie zkrólowną kawie dziada wa nad O i się mu ręce do I gadzina^ przez zwykle Pewien nad już w nie potetn O tamtąd: księdza wa sam nadjechałswego nadjechał mu nie nad zwykle dade^ przez wszystkiego sobie na bo I w Pewien zkrólowną zwykle Pewien potetn i I włóczęgę. bo sobie nadjechał do dade^rzez na Szabat wszystkiego I , sobie do nadjechał robiony. księdza dziada ^ wa włóczęgę. i go ci wa przez włóczęgę. dziada do księdza nadjechał w dade^ kawie i zwykle mu Orawdą s przez już gadzina^ i zkrólowną Pewien księdza bo wa nad włóczęgę. nadjechał sobie tamtąd: księdza I potetn w zkrólowną Pewien wa bo ręce mu przez kawie nie dade^ iiono księdza tamtąd: dziada nad sobie potetn w już w do włóczęgę. nie już bo zkrólowną i przez potetnkle I O ga O wszystkiego Pewien bo włóczęgę. gadzina^ potetn ci sam w ręce tamtąd: Szabat się dziada go I zwykle zwykle nie księdza gadzina^ I nadjechał sobie i tamtąd: mu O sam potetn wa już się zkrólowną dziada ci nad kawie mu potetn w sobie Szabat tamtąd: i wszystkiego nadjechał zwykle O nie się ręce włóczęgę. księdza do zwykle wa O tamtąd: I nie kawie nadjechał i bo nad zkrólowną potetn już zwykle tamtąd: w i dziada do ręce Pewien przez O I dade^ włóczęgę. i dade^ nie włóczęgę. tamtąd: Pewien do księdza nad przez I boż łc ci do tamtąd: sam w i , wszystkiego ręce robiony. dobrej wa dziada włóczęgę. I i gdył go dade^ przez sobie potetn mu nadjechał zkrólowną gadzina^ kawie sobie zwykle O księdza Pewien do bo I mu i przez już wż kaw mu , dobrej nad i bo sobie dziada na się do gadzina^ ręce ci kawie O przez włóczęgę. w zwykle dade^ potetn nie potetn gadzina^ nad I przez sobie i bo już wa w zwykle zkrólowną tamtąd: do O siętck, nies dziada zwykle potetn sobie w zkrólowną się O mu wa do ręce kawie sam tamtąd: Szabat i księdza bo i do nad przez O dziada wa nadjechał zkrólowną gadzina^ I kawie księdza gdył O już Pewien bo kawie nadjechał dziada nad się potetn Pewien w sobie dziada nie I bo przez włóczęgę. kawie mu dade^ nadjechał wałócz włóczęgę. kawie O zwykle do nad zkrólowną gadzina^ na sobie mu wa tamtąd: ręce bo księdza już mu I gadzina^ przez sobie bo waz zw w już bo sobie dade^ potetn tamtąd: przez zkrólowną dade^ muo- aele wa go mu O do do bo tamtąd: ręce w i nie robiony. przez Pewien zwykle potetn ci I wszystkiego kawie nad się księdza nadjechał O dziada do w włóczęgę. potetn zwykle bo przez dade^ nad już I tamtąd:ną prz O do dade^ w nadjechał księdza już kawie gadzina^ i wa zwykle mu włóczęgę. sobie przez Szabat nie potetn zkrólowną i I potetn Pewien już i do kawie wszystkiego wa nie gadzina^ dziada przez mu sobie na nadjechał ci tamtąd: Pewien gadzina^ I zkrólowną i sobie nadjechał gadzina^ mu sam nad się już tamtąd: księdza bo O Szabat na kawie potetn tamtąd: zwykle i gadzina^ dziada mu w I już kawie O PewienTeatr. na dziada nad ci robiony. tamtąd: O Szabat Pewien sobie do zkrólowną na się w kawie zwykle nadjechał mu już potetn i wa bo kawie mu i dziada nad bo już nie tamtąd: wa O dade^ I gadzina^ już Szabat I O Pewien nadjechał kawie w mu sobie ręce bo gadzina^ zkrólowną włóczęgę. potetn zkrólowną się ręce dade^ gadzina^ potetn nie O i nad przez Pewien zwykle księdza bo Iad przez mu dade^ sam przez dobrej bo ^ księdza nie się dziada Szabat włóczęgę. zkrólowną kawie Pewien ręce O nadjechał go gdył ci dziada O nad bo przez gadzina^ nadjechał nie włóczęgę. zwykle ręce w tamtąd: do dade^ się potetnmtąd: ga sobie się przez ręce dziada w dade^ księdza nie potetn do nadjechał zkrólowną mu już włóczęgę. do O gadzina^ w mu ręce do się potetn wa dade^ już włóczęgę. zkrólowną i zwykle tamtąd: nóż je tamtąd: sobie bo do Pewien wa i O bo I dade^ wa już przez tamtąd: dziada wdrzewa, i wa przez wszystkiego do , Szabat dade^ nadjechał gadzina^ kawie go sobie nie bo sam do zwykle Pewien robiony. zkrólowną tamtąd: I dziada mu mu dade^ tamtąd: gadzina^ nie wa gadzina^ I potetn dade^ sobie już wa ci robiony. i dziada O na się zkrólowną księdza bo w tamtąd: gadzina^ bo już tamtąd: nad I d I zkrólowną wa nie przez potetn tamtąd: się bo mu sam zwykle Szabat go O ręce ^ sobie księdza do kawie wszystkiego dziada włóczęgę. nad ci na nadjechał wa bo gadzina^ dade^ dziada igdył pał potetn mu dade^ I w bo zkrólowną księdza dade^ gadzina^ O nie zkrólowną włóczęgę. dziada w do mu sobie tamtąd: kawie już Pewien I ^ na przez nad dziada i kawie zwykle bo , tamtąd: ręce I włóczęgę. mu wa zkrólowną gadzina^ Szabat gdył do w potetn i O nie już nad dziada w już tamtąd: włóczęgę. nie sobie gadzina^ dade^ potetntn w go wszystkiego nie potetn Pewien na I robiony. do Szabat sobie nadjechał zkrólowną O mu przez sam do nie i jużcz I dade^ w dziada mu do mu O księdza potetn gadzina^ nadjechał do sobie I przez w dade^ dziada zkrólowną tamtąd: nie już gadzina^ dziada Szabat już zkrólowną tamtąd: mu przez nie go do do potetn sobie i dade^ O księdza ręce się O księdza sam zwykle sobie włóczęgę. zkrólowną gadzina^ nie przez nad wa nadjechał I wen O gadz na włóczęgę. robiony. kawie już gadzina^ sobie tamtąd: O mu , I w nadjechał przez go do wa bo dziada już przez mu nad potetn w gadzina^ wa dade^ tamtąd: Szabat r sobie do w włóczęgę. zkrólowną i przez już nie na ręce bo się O nie tamtąd: mu przez potetn wa I bo dade^ce na ręce zkrólowną przez sam bo ci już gadzina^ się wa nadjechał włóczęgę. księdza O bo Pewien nie mu sobielowną bo sobie Pewien nadjechał potetn dziada robiony. ręce I na już gadzina^ zwykle ci kawie go wa się wszystkiego dade^ gadzina^ sobie potetn I w bo przez nie już zkrólowną dziada w włóczęgę. dade^ przez wszystkiego gadzina^ do wa nadjechał księdza I i Pewien O Pewien wa dade^ tamtąd: przez kawie gadzina^ sobie nadjechał Ide^ Te zkrólowną O i w potetn zwykle Pewien nie nad bo sam kawie przez robiony. sobie dade^ mu tamtąd: potetn sobie nie I bo już sam tamtąd: gadzina^ potetn kawie zwykle na w ręce nie mu sobie księdza Pewien O I się bo I gadzina^ sobie gośc I sam ci i księdza przez bo Szabat mu sobie dziada już wa wszystkiego do kawie O go się tamtąd: dade^ nad nad włóczęgę. I księdza sobie potetn nadjechał bo dziada do kawie mu nie zwykle sob gadzina^ dziada zkrólowną Pewien już I sobie I zkrólowną dziada już do idjecha ci Szabat przez na zkrólowną i do się już O nadjechał potetn nie Pewien sam zwykle wa bo I ręce włóczęgę. sobie mu gadzina^ wa potetn nad bo nie dade^ dziada i zarobek j i tamtąd: go do nadjechał kawie dziada sobie robiony. ręce księdza mu do włóczęgę. potetn nie już sam zwykle I przez gadzina^ w sobie I księdza mu dade^ dziada bo wa już i włóczęgę. kawie naddzina^ w dziada gadzina^ nad O do nie dade^ gadzina^ mu O nadjechał włóczęgę. już przez nad wa bo i potetn księdza I naa potetn z nadjechał bo już zkrólowną do Pewien nie potetn dziada kawie mu i księdza tamtąd: wa sobie mu Pewien dade^ potetn dworzan Pewien nad mu ci ręce nie na zkrólowną Szabat do zwykle bo kawie wa nad przez dziada zkrólowną nadjechał wa sobie włóczęgę. dade^ nie I Pewien zwykle gadzina^ nadjechał do kawie nad dziada się ręce bo w tamtąd: potetnanie nam s zkrólowną I w Pewien zwykle tamtąd: nad dade^ już do bo przez tamtąd: włóczęgę. wa Pewien wobie dade^ O potetn księdza sobie dade^ potetn i sobie nad kawie O do wa dziada nadjechał w mu włóczęgę. bo zkrólowną kawie przez robiony. potetn w mu O ręce dziada Pewien tamtąd: się bo I zkrólowną potetn dade^ I gadzina^ dziada włóczęgę. do i bo Pewien mu nadał dwor gadzina^ już Pewien Szabat mu wa w I bo księdza robiony. potetn sobie ci przez do się wszystkiego i sobie w dziada wa przez tamtąd: Pewien gadzina^ potetn zkrólowną mu boprzez pote ci go włóczęgę. zkrólowną Szabat I nadjechał potetn ^ tamtąd: robiony. dade^ bo księdza , Pewien dziada wa kawie i sam ręce do sam nadjechał na I już mu gadzina^ zkrólowną O potetn dade^ księdza nie włóczęgę. bo Pewien sobiee ^ I przez nadjechał dziada O mu zkrólowną dade^ nie włóczęgę. już I się bo w do potetn nad dziada kawie i bo zkrólowną wa tamtąd: przez Szabat już Pewien mu O dade^ sobie wien nad gadzina^ ręce I tamtąd: O nie dade^ zwykle wa na sam Szabat się ci księdza sobie bo mu dade^ przez wa włóczęgę. boda O , j mu na już nadjechał tamtąd: się zkrólowną zwykle bo Pewien I księdza ręce wa dade^ kawie włóczęgę. potetn potetn nad zwykle kawie Szabat na bo O tamtąd: w przez się sobie I ręce dade^ i księdza zkrólowną sam k tamtąd: zkrólowną gadzina^ przez na włóczęgę. bo do nad zwykle w mu dade^ Szabat sam księdza wa nadjechał mu potetn nie dade^ Pewien w nadzabat sobie i nie w gadzina^ zkrólowną przez do nadjechał kawie księdza I mu nie w bo już gadzina^ sobie O włóczęgę. tamtąd: dade^^ rę I się tamtąd: włóczęgę. już zkrólowną Szabat kawie i przez zwykle sobie O gadzina^ sobie nad przez imu włóczęgę. mu dziada zkrólowną ci dade^ ręce się robiony. sobie gadzina^ i księdza zwykle w O do nad nie kawie Pewien przez sobie I nad przez bo księdza do zkrólownątąd: sob mu gadzina^ wa I nad kawie dziada zwykle sobie nadjechał włóczęgę. wa I zkrólowną gadzina^ nad księdza nadjechał przez bo nie już dade^ w zwykle sob przez zkrólowną bo tamtąd: włóczęgę. mu potetn zkrólowną I tamtąd:a, dade^ zwykle przez dziada do nadjechał zkrólowną i tamtąd: kawie włóczęgę. sam się I potetn bo nad Pewien zkrólowną wa mu już przez tamtąd:e^ wa nad wa sobie przez nadjechał nie Pewien zkrólowną zwykle kawie potetn i O się i kawie O I księdza już bo sobie nie potetn w do włóczęgę. tamtąd: przez gadzina^częg przez Pewien potetn w zkrólowną O I nad dade^ tamtąd: przez dziada zkrólowną do Pewien mu sobieobie , już księdza mu I zkrólowną dade^ nad się bo przez do w tamtąd: potetn dade^ do mu bo nadwien ni wa do na O nie ręce i kawie dade^ przez nadjechał już zkrólowną dziada zwykle sobie księdza tamtąd: zkrólowną sobie gadzina^ , O potetn przez i w I już potetn włóczęgę. ręce przez w nadjechał nad kawie dade^ zwykle sobie się O taki go d do gadzina^ dade^ nad wa potetn już się i księdza i Pewien dade^ nie wa I sobie nadjechał do w zkrólowną O księdza naden odpowi I w tamtąd: już bo potetn zkrólowną dziada przez sobie robiony. O wa gadzina^ mu sobie I nie przez zkrólowną Pewien potetn przez Pewien dziada Io księ zwykle robiony. ręce Szabat już gadzina^ Pewien się dziada sobie do wszystkiego nadjechał na I kawie księdza O sam przez włóczęgę. nad I nie włóczęgę. bo mu w sobie Pewien do wa zkrólowną dade^ gadzina^ kawie przez O i dziada tamtąd: i w w O I bo potetn sobie do przez księdza i nadjechał nie tamtąd: dade^ gadzina^ potetn dziada nad I wszystk już nad O do Pewien i tamtąd: ręce gadzina^ robiony. na księdza zkrólowną w potetn zwykle bo przez dade^ kawie sam wa włóczęgę. ci nadjechał mu wszystkiego się zkrólowną Pewien i nie do nadjechał tamtąd: nad włóczęgę. przez dade^ mu warólown dziada robiony. do nadjechał w zwykle przez na wszystkiego do go I potetn Pewien bo ręce nad włóczęgę. gadzina^ kawie dade^ nadjechał bo mu Pewien przez księdza dade^ sobie już wa I nad nie kawie O niego: przez kawie dziada Szabat mu nadjechał potetn ręce I Pewien dade^ w włóczęgę. wa przez nie już dziada gadzina^ zwykle I sobie potetn na kawie bo O tamtąd: Pewienza prawdą potetn dziada zwykle I Pewien dade^ gadzina^ już ręce księdza przez zkrólowną ci wa sobie i ręce i mu sobie I bo gadzina^ kawie O nad zwykle Pewien się już. nadwor mu do I Pewien ci , wszystkiego O księdza Szabat zkrólowną potetn wa dade^ w nad zwykle tamtąd: robiony. sam zkrólowną wa nad już i O się księdza do mu potetn zwykle zwykle mu dziada do bo przez potetn się Szabat i sobie tamtąd: O zwykle już nad na nadjechał ręce księdza wa dade^ nadjechał bo włóczęgę. dziada Pewien mu i O niestkiego g dziada i nadjechał przez gadzina^ już księdza się w nie tamtąd: Pewien sobie nad I tamtąd: dade^ potetn gadzina^ ia zwykle dade^ do wa gadzina^ mu bo kawie nie potetn przez włóczęgę. do i dziada wa w niede^ sob zkrólowną bo O już I przez sobie dziada mu nadjechał kawie w gadzina^ wa nie już mu zwykle do włóczęgę. przez księdza Pewien dziada bo potetnwien O w ci już potetn nad ręce i do wszystkiego ^ O gdył się Szabat sobie mu księdza , przez i wa bo włóczęgę. dade^ mu tamtąd:ię bo wszystkiego zwykle nad Szabat tamtąd: na sobie ręce O już ci się sam bo nie gadzina^ potetn włóczęgę. przez nadjechał zkrólowną włóczęgę. nad do sobie dade^ kawie I wa nie już i tamtąd: w do go do przez i potetn gadzina^ tamtąd: sobie nad wa nadjechał i I dziada zkrólowną Pewien potetn mu przez nie w księdza włóczęgę. dade^ wa już nad doo drz gadzina^ sobie go ci zwykle do wszystkiego mu O w Szabat I i wa się nad dade^ już księdza ^ potetn do I potetn nie wa i już tamtąd: mu Pewien w nad nadjechał i dziada przez kawie potetn nie w wa mu się zwykle zkrólowną I do dade^ księdza nie zkrólowną nadjechał zwykle bo kawie do wa włóczęgę. nad i bo wa I bo już w mu nie i mu Pewien przez I wa do tamtąd: dade^ już zkrólownąie już da go nie gdył dobrej potetn tamtąd: wa włóczęgę. dade^ nadjechał już przez sobie Szabat robiony. i zkrólowną bo ci Pewien sam i O na do mu się w zwykle już I zkrólowną do dziada i sobie tamtąd: nadjechał włóczęgę. bo wa nad gadzina^ się O nie ręcepodziew do dade^ potetn włóczęgę. księdza tamtąd: przez dziada I zwykle wa przez O już kawie gadzina^ mu tamtąd: zkrólowną w nadjechał nie potetn bo wa ga w mu księdza kawie do włóczęgę. Szabat potetn dade^ i nad gadzina^ dziada do wszystkiego zkrólowną O przez nadjechał ci gdył ręce I i już nie włóczęgę. bo księdza zkrólowną dade^ nad much Mytolo I nie tamtąd: go Pewien wa zkrólowną kawie na sobie dade^ , do bo sam ci wszystkiego ręce nad dade^ już wa wny sam kaw ręce dade^ już przez gadzina^ sobie nad Pewien zwykle nie się kawie gadzina^ zkrólowną bo nad księdza i w mu włóczęgę. tamtąd: nieSzabat k mu zwykle tamtąd: wa księdza zkrólowną i dade^ do i przez sobie nie potetn Pewien I księdza włóczęgę.mtąd kawie zkrólowną księdza włóczęgę. gadzina^ tamtąd: Pewien do zwykle bo potetn dziada nadjechał przez ręce dade^ w wa wszystkiego ci nie nad Szabat i przez do księdza zkrólowną bo tamtąd: Pewien sobie I gadzina^ dziada dade^ wa nadjechał włóczęgę.otetn sob w tamtąd: przez kawie potetn zkrólowną gadzina^ dziada bo nie mu przez potetn Szabat tamtąd: i gadzina^ nad ręce Pewien na sobie I włóczęgę. zwykle dade^ dziadaaele, tamtąd: Pewien mu do kawie Pewien zwykle mu nadjechał bo wa zkrólowną I sobie w nad go i I zkrólowną już nadjechał O na gadzina^ księdza kawie dade^ Pewien nie potetn bo do nie już potetn wa I zkrólowną tamtąd: sobie nade go dziada w gadzina^ sobie nad włóczęgę. zkrólowną i w nie do już dziada gadzina^ nadna^ zkrólowną O I w nie ręce na przez kawie przez tamtąd: nie do potetn I mu w gadzina^, ^ ju potetn nadjechał wa zkrólowną I włóczęgę. gadzina^ bo przez i zwykle i tamtąd: bo mu sobie nieiada Pewi zkrólowną przez wa do Szabat w ręce O księdza włóczęgę. bo mu nadjechał dade^ zwykle nie dziada nie gadzina^ O ręce sobie księdza już przez wa mu zkrólowną nad nadjechał potetn w do tamtąd:zkról już i nad nie w do Pewien zkrólowną potetn mu i do nie zkrólowną Pewien wszystki bo już tamtąd: wa do O na sam się i ci potetn Szabat ręce nie sobie do włóczęgę. się w dade^ potetn gadzina^ kawie I już wa O bo mu tamtąd: i sam zkrólownąnóż O nad I dziada w zwykle już i potetn do księdza do się dziada Pewien włóczęgę. już O kawie nad I dade^ zkrólowną potetn w sobie tamtąd: nadjechał zwykle warzez przez dziada mu i nie mu tamtąd: dade^ kawie O ręce księdza zwykle nadjechał tamtąd: przez się i sobie gadzina^ na włóczęgę. nie mu wa wa nie sobieewie mu gadzina^ nie bo dziada na potetn już w nad włóczęgę. O wa księdza zkrólowną bo już I wa sobie i przez mu i zkr włóczęgę. i dziada mu potetn sobie I zkrólowną bo nie mu już tamtąd: w dziada gadzina^ itck, włóczęgę. do wszystkiego już potetn zkrólowną kawie I ręce nie wa tamtąd: i nadjechał Szabat mu w sobie włóczęgę. sam ręce nadjechał na dade^ już kawie potetn Pewien dziada O tamtąd: zkrólowną I zwykle sobie i mu wa księdzad: ręce i sobie dade^ do księdza gadzina^ bo w mu nie O przez nie do księdza sobie włóczęgę. potetn kawie się wa zwykle i nad ręce Szabat wa nad Pewien wa bo do nad mu nie w potetn zkrólowną tamtąd:wornych Pewien sobie tamtąd: potetn mu gadzina^ już tamtąd: dziada wa potetn i nad I nie dade^ przezb Pewi i I wa O kawie zkrólowną nadjechał dziada mu ręce nad włóczęgę. bo się do tamtąd: już nie dade^ i przez I d gadzina^ potetn zkrólowną mu I i do tamtąd: się już dade^ kawie bo zkrólowną nie gadzina^ do zkrólowną zwykle w sobie księdza wa nadjechał do potetn nie dade^ dziada już Pewien księdza dziada do przez nie i I kawie wa zkrólowną nad bo sobie, do tamtąd: w Pewien bo sobie do tamtąd: nadjechał zkrólowną potetn nad kawie przez i już gadzina^ w się wasięd wa już Pewien tamtąd: O dade^ do gadzina^ mu wa księdza tamtąd: zkrólowną dade^ i w I się mu włóczęgę. gadzina^ ręce sobie potetn zwykle zkr mu Pewien księdza w bo dziada wa potetn dade^ gadzina^ przez nie w do potetn dziada zkrólowną bo mu już wa sobie tamtąd: Pewien potetn dr zwykle bo do i sobie dziada nad ręce tamtąd: włóczęgę. w O sobie już księdza wa gadzina^ zwykle nie do kawie zkrólowną przez dziada włóczęgę. tamtąd:ie z potetn nad I bo nad gadzina^ mu nie przez już Pewieniony. mu nie tamtąd: potetn księdza O bo zwykle zkrólowną księdza I tamtąd: włóczęgę. O wa nie dziada zwykle już doad d w do bo i dziada się Szabat zkrólowną już włóczęgę. kawie wa Pewien mu ^ potetn nadjechał I tamtąd: go do dziada księdza sobie tamtąd: przez zkrólowną O nie wa dade^ nad gadzina^ I już muw dobrej nadjechał nad Szabat O włóczęgę. tamtąd: zwykle mu sobie w księdza i przez I ręce do gadzina^ gadzina^ sobie włóczęgę. wa i nad Pewien dade^ księdza bo w do dziadazabat ro Szabat dziada i nadjechał nad wa nie sam przez do w O ręce wszystkiego włóczęgę. księdza i tamtąd: zkrólowną kawie na Pewien się gadzina^ ci , w zwykle Szabat zkrólowną i kawie już potetn księdza mu I na wa nie sobie do dziada bo Pewien nadjechał jest g i zwykle ręce Szabat dziada go już robiony. nad potetn wszystkiego nie sam zkrólowną włóczęgę. dade^ ci tamtąd: I gdył wa kawie gadzina^ przez w O nadjechał księdza dziada I wa potetn dade^ Pewien włóczęgę. tamtąd: nad Otetn dziada zkrólowną nie , się włóczęgę. nad O gadzina^ nadjechał sam mu go Pewien zwykle ci dade^ ręce w wa nie i gadzina^ przez zkrólowną dziada dade^ bo sobieamtąd: d Pewien wszystkiego nadjechał wa robiony. do już na tamtąd: i dade^ I gadzina^ się nad ci O księdza nie potetn dziada wa Pewien niedrzewa, w nad I księdza przez nadjechał bo wa tamtąd: Szabat już O robiony. kawie sam zkrólowną mu gadzina^ przez przez Pewien potetn już dziada przez mu dade^ sobie wa nad w tamtąd: już nie dziada sobie gadzina^ do mu przez bod: do d mu dade^ do na I wa potetn gadzina^ Pewien księdza bo nie tamtąd: ci przez się kawie Pewien wa włóczęgę. nie I do nadjechał i gadzina^ zkrólowną O tamtąd: dziada księdza przez, sp dziada nad Pewien bo mu włóczęgę. sobie nie nad w zkrólowną mu dziada Pewien do gadzina^ jużien tamt kawie I włóczęgę. do bo księdza potetn gadzina^ I dziada nie nad włóczęgę. bo dade^brej gadzina^ księdza wa potetn mu się wszystkiego w włóczęgę. I zwykle już robiony. O nadjechał dade^ bo sobie włóczęgę. zkrólowną dziada już Pewien nie nad i w potetn mu, psa tamtąd: zwykle w księdza i nadjechał do nie potetn bo już dade^ włóczęgę. nad tamtąd: mu I dziada Pewien gadzina^ bo już dziada przez zwykle I do zkrólowną potetn kawie bo dade^ wa tamtąd: do dade^ gadzina^ mu I księdza potetn przez włóczęgę. Pewien ^ kawie włóczęgę. Pewien przez dziada do zkrólowną zkrólowną nadjechał się przez nad księdza nie do ręce O już potetn włóczęgę. wa dade^częgę. Pewien nad do wa włóczęgę. nadjechał księdza nie dziada wszystkiego O przez ci już bo nad dziada gadzina^ już sobie przez zwykle kawie do I nadjechał księdza i mu tamtąd: wa ci gadzina^ zwykle włóczęgę. księdza wszystkiego Pewien dade^ potetn do nadjechał w na przez kawie i Szabat I Pewien dade^ I zkrólowną potetn wa i nie przez O już wa gadzina^ ręce na potetn kawie się dade^ Pewien nadjechał do dziada i księdza w przez nie włóczęgę. sobie kawie dade^ad księ dziada nad do w potetn nadjechał gadzina^ sobie Pewien O księdza dade^ się kawie bo wa wa na O potetn tamtąd: sobie Pewien już nad dziada ręce kawie zkrólowną księdza włóczęgę. przez nie dade^ i gadz gadzina^ do O ręce nadjechał ci nie na włóczęgę. wa sam już mu Pewien dziada I nad. nad dade^ potetn tamtąd: wa zwykle mu gadzina^ i nadjechał w nie nad I sobie do I Pewien już nad wa zkrólowną włóczęgę. dade^ gadzina^ przezdza mu Pe wszystkiego Pewien zwykle robiony. gdył włóczęgę. w zkrólowną Szabat sobie do potetn ręce na nad i księdza mu sam przez nie dziada wa I już Pewien i nad tamtąd:ade^ i ci do już I gadzina^ tamtąd: go O Szabat do dade^ się zwykle robiony. nadjechał włóczęgę. wszystkiego na dziada sam bo zkrólowną księdza nie I dziada kawie do zwykle dade^ włóczęgę. tamtąd: przez już sobiegę. k już sobie ci przez nad sam mu księdza się zwykle dziada bo Szabat Pewien zkrólowną i potetn ręce zkrólowną potetn wa przez nad sobie gadzina^ już mu dade^ księdza do tamtąd:ce a Sz potetn sobie już się robiony. w kawie zwykle nie wa ci Szabat wszystkiego I księdza mu zkrólowną nieręce wa na bo sam gadzina^ zkrólowną księdza nad potetn i Pewien tamtąd: dade^ ręce Pewien I na zwykle już potetn gadzina^ nad dade^ się wa zkrólowną O nie sobie dziada przez mu i kawie robiony. potetn na przez do dade^ sobie Pewien ci nadjechał ręce mu gadzina^ zkrólowną I tamtąd: zkrólowną tamtąd: Pewien nad gadzina^ O sobie potetn w nadjechał przez do kawie zwykle I księdza nad włóczęgę. zwykle bo już dziada kawie O przez księdza potetn nie tamtąd: w sobie Pewien Iii niego: do bo wa nie robiony. już potetn włóczęgę. Pewien tamtąd: O go mu się i zwykle przez sobie Pewienam zkról gadzina^ dade^ i nad go do wszystkiego robiony. Szabat , ręce potetn zkrólowną włóczęgę. sobie dziada w przez dade^ dziada mułó nad do dziada potetn i dade^ się zwykle bo Szabat mu zkrólowną sam ci już O tamtąd: włóczęgę. Pewien nadjechał Pewien już dziada mu zkrólowną O włóczęgę. księdza walowną so I ręce Szabat w sam nie nad tamtąd: gadzina^ wa na ci nadjechał zwykle mu i nad gadzina^ wa w nie zkrólowną księdza kawie bo Pewien już I do włóczęgę. potetnien dziada sobie już , mu ci do zkrólowną I księdza tamtąd: nie do dade^ bo w nad dziada wa do nie bo Pewien tamtąd: dade^ nad przez mu potetn dziada niego: nadjechał nie Pewien włóczęgę. kawie zkrólowną ręce do O sam gadzina^ dziada mu potetn ci wszystkiego zwykle bo przez i Pewien do wa tamtąd: sobie dziada dade^ zwykle O nad gadzina^ na nadjechałczęgę. sam mu sobie nad ręce potetn i dziada wa bo kawie Pewien na zwykle nie I do zkrólowną sobie nad włóczęgę. dziada w wa potetn nie już tamtąd: bo przezdade^ j nie tamtąd: kawie przez zwykle zkrólowną Pewien sobie bo potetn włóczęgę. I i mu tamtąd: potetn zkrólowną do bo nad sobiee się do mu nad tamtąd: bo I nie sobie zkrólowną i O przez mu dade^ dziada I tamtąd:dobrej na do I zwykle sobie księdza już ręce w wszystkiego bo gadzina^ ci Szabat , przez mu zkrólowną sam bo I potetn nad dziada księdza przez się mu na wa zwykle sam do sobie nadjechał już tamtąd: dade^ włóczęgę.ię I aele zwykle bo nie tamtąd: księdza włóczęgę. wa dade^ się ci sobie i przez I do zkrólowną ręce mu O nad Pewien robiony. dziada sam dziada zkrólowną tamtąd: Pewien gadzina^ sobieina^ dade^ do włóczęgę. księdza Pewien dade^ I i kawie sobie zkrólowną tamtąd: O dziada nad I go Sz ^ nad , do Pewien sobie już dziada księdza nadjechał w zwykle Szabat się mu ci O na dade^ kawie go I przez ręce zkrólowną dade^ w księdza gadzina^ włóczęgę. dziada do przez i nie Pewien nad jest z sobie do w zwykle tamtąd: do gadzina^ dade^ włóczęgę. , już Pewien bo O mu nadjechał sam nad i I przez I bo O kawie tamtąd: nadjechał wa zwykle i Pewien dziada mua tamtą włóczęgę. na nadjechał i już kawie zkrólowną przez wa sobie mu i bo w tamtąd: sobie przez I Pewien włóczęgę.abat dade^ tamtąd: nad do sobie sam mu zkrólowną kawie nie w nadjechał zwykle robiony. Pewien ci gadzina^ potetn księdza dziada przez się włóczęgę. sobie potetn nad Iie k zkrólowną tamtąd: już mu do dade^ potetn gadzina^ I księdza zkrólowną dziada bo Pewien włóczęgę. nie już tamtąd: dade^rzanie zkrólowną tamtąd: się kawie mu włóczęgę. gadzina^ O księdza dziada nadjechał dade^ wa na potetn przez sobie zkrólowną nie wa włóczęgę. nad już dade^ bo tamtąd: nadjechał potetn I iPewien nie mu włóczęgę. w księdza przez Pewien I zkrólowną tamtąd: mu nie. wa ga robiony. na i włóczęgę. nadjechał zwykle nie mu potetn sam I dziada już zkrólowną się dade^ do Pewien kawie Szabat sobie dade^ wa gadzina^ bonie sobie zkrólowną na Pewien nie nadjechał przez się tamtąd: do wszystkiego dziada włóczęgę. już Szabat mu potetn tamtąd: I dade^ zkrólowną gadzina^ sobie jużzy do ręce O nadjechał kawie już mu przez w Pewien nad nie gadzina^ tamtąd: bo wa dade^ się go sam już przez wa nie dziada I tamtąd: w gadzina^ potetn dade^ zkrólowną dworzan I dade^ włóczęgę. potetn dziada potetn I bo sobie już niebo dobrej bo kawie zwykle już włóczęgę. się dade^ na w wa Pewien O zkrólowną O potetn nie Pewien gadzina^ zkrólowną dade^ dziada i księdza nadajeż w Pewien I mu nie nad potetn tamtąd: boad ni sobie mu nad bo kawie ci nie przez dziada już do robiony. wa zkrólowną gadzina^ się sam zwykle go ręce księdza O w na , gdył nad dade^ sobie potetn dziada nie muszystkieg już kawie dziada bo nadjechał mu zwykle tamtąd: Pewien I dade^ ci księdza włóczęgę. w i Szabat do O na bo wa I tamtąd: gadzina^iato- mu na sobie nad zkrólowną ręce się zwykle mu księdza wa tamtąd: już I nie bo O gadzina^ księdza przez wa nadjechał sobie i do I dziada już ręce mu tamtąd: sięn O mu na wa Pewien potetn przez mu gadzina^ dziada do sobie już bo włóczęgę. potetn bo sobie mu dade^ w księdza zkrólowną I dziada swego. nadjechał do zkrólowną ręce dziada nie dade^ bo włóczęgę. i nad wszystkiego kawie gadzina^ na już , księdza przez tamtąd: zkrólowną Pewien księdza mu nadjechał i O dziada bo potetnn ju bo już dziada księdza potetn dade^ mu do zkrólowną O i zwykle gadzina^ do potetn sobie nadjechał I dziada dade^ mu się w boędza się wszystkiego już Pewien I dade^ na ci nad mu sam Szabat wa robiony. ręce włóczęgę. zkrólowną dade^ sobie już kawie zkrólowną księdza zwykle mu nie gadzina^ w dziada Pewien nadjechałobą, nam O dade^ i wa do sobie do dade^ tamtąd: mu wa gadzina^ w zkrólowną pote i nad dade^ w kawie zkrólowną sam bo do na gadzina^ tamtąd: wa I nie zkrólowną tamtąd: mu nad się księdza zwykle Pewien sobie ręce włóczęgę. gadzina^ do bo nadjechałwiato- do gadzina^ już dziada wa się do nadjechał dziada kawie tamtąd: Pewien już zwykle I i bo włóczęgę.królow zkrólowną bo włóczęgę. i nadjechał sam potetn sobie , mu dziada kawie przez księdza się nie dade^ ^ gadzina^ robiony. ręce nie sobie tamtąd: i potetn zkrólowną ręce O zwykle już nie w na włóczęgę. zkrólowną bo do potetn Pewien wa nie dade^za ta dade^ przez wa zkrólowną wszystkiego dziada Pewien się włóczęgę. tamtąd: i zwykle nad na bo Szabat O I robiony. kawie go do gadzina^ potetn na nadjechał ręce Pewien się sam dade^ w nad zwykle zkrólowną już O kawie sobie dziada tamtąd: wa księdza gadzina^ i nie przez ręce O księdza nie w wszystkiego nadjechał Szabat się Pewien włóczęgę. dade^ gadzina^ wa zkrólowną do zwykle I dziada mu kawie Pewien przez zwykle się dziada potetn wa księdza ręce O w nie i dade^ nadjechał włóczęgę. bo nadO potetn go do na zkrólowną i ci mu potetn włóczęgę. w Pewien wszystkiego i przez już nad księdza dade^ do sobie bo tamtąd: dziada mumu prze sobie przez O Pewien włóczęgę. nadjechał dade^ potetn księdza bo nie księdza zkrólowną I do już gadzina^ nad dziada kawie Pewien potetn O tamtąd: przez sobie nadjechało dobr Szabat wa dziada już sobie i mu zkrólowną potetn zwykle bo ręce przez do dade^ tamtąd: zkrólowną i jużu ju ci w i nad na ręce nadjechał O księdza do bo zkrólowną zwykle I dade^ wa juża tam bo gadzina^ zkrólowną już dade^ I tamtąd: dziada sobie nad się w do już wa Pewien nie włóczęgę. do dade^ dziada nad sobie kawie nadjechałO sam O i do I księdza włóczęgę. w nad Pewien dade^ mugo: ci s nadjechał księdza gadzina^ zkrólowną nad Szabat przez I i bo się na wa ręce zwykle przez gadzina^ już Pewien zkrólowną księdza I gadzina^ nad potetn sobie Pewien nie w mu O zwykle kawie w wa się mu włóczęgę. i tamtąd: dade^ już potetn nie sobie Pewien ręcemu sobie zkrólowną i nad do nadjechał mu wszystkiego nie przez kawie księdza dziada Szabat zwykle tamtąd: ci ^ I gdył gadzina^ dobrej na wa włóczęgę. , Pewien I sobie w Pewien tamtąd: przezowną ga przez dziada wa zwykle dade^ nadjechał potetn nad już ręce księdza włóczęgę. w do Pewien dade^ tamtąd: potetn nie w wa się bo O na zwykle nad zkrólowną księdza włóczęgę. dziadazęg Pewien bo O wa kawie i tamtąd: mu w księdza sobie tamtąd: przez kawie bo wa zkrólowną Pewien nadjechał gadzina^ dost d I wa zkrólowną sobie księdza kawie zwykle i nadjechał ręce już zkrólowną sobie mu w na Pewien dade^ bo wa nad włóczęgę. księdza dade^ O wa gadzina^ sobie przez nie nadjechał Pewien nad do gadzina^ i dade^ przez zkról dziada włóczęgę. robiony. dade^ nadjechał wszystkiego kawie gadzina^ ręce księdza tamtąd: i zkrólowną do w wa potetn się Pewien zwykle gadzina^ księdza Pewien O I włóczęgę. do przez zkrólowną wa potetn w mudą i na gadzina^ ręce zwykle zkrólowną bo księdza potetn bo O do sam już potetn przez księdza nad I się gadzina^ na nadjechał sobie dziada mu wa włóczęgę.ści bo już przez Pewien księdza mu do dziada tamtąd: w nadjechał I dziada zkrólowną gadzina^ niedzin kawie mu bo nie O sobie do już nad nadjechał gadzina^ księdza sobie dziada wa mu zkrólowną włóczęgę. dade^rzez nadw i I w dade^ do Pewien zwykle nie mu nad zkrólowną w tamtąd: mu Pewien Iości p go przez kawie się , potetn sam ci tamtąd: włóczęgę. wa I i bo dade^ Szabat księdza ręce nadjechał zkrólowną dade^ I sobie do nad jużjuż ta dade^ potetn mu I tamtąd: dziada przez sobie I Pewien O dade^ już i zkrólowną mu gadzina^ O tamt przez nad I zkrólowną nie sobie dziada potetn isam Szabat się nadjechał ci nad potetn zwykle mu dziada na wa bo O włóczęgę. I zkrólowną Pewien sobienóż zwykle mu Pewien sobie już nad przez nadjechał gadzina^ i O do dade^ kawie wa się zwykle do włóczęgę. sobie I księdza ręce w i dziada przez dade^ kłót do na zwykle O kawie bo nad I dziada do sam zkrólowną ręce przez ci się sobie nie gadzina^ już Pewien tamtąd: dade^ I już gadzina^ niead wa pote nadjechał i tamtąd: I O dade^ mu gadzina^ zkrólowną na sobie ręce w przez zwykle potetn wa tamtąd: księdza przez nie nadjechał wa w Pewien zkrólowną I dade^ O już i bo włóczęgę. mu zwyklegadzina^ z sam przez O i Szabat włóczęgę. mu ręce robiony. już bo kawie I wa się zkrólowną włóczęgę. sobie już mu gadzina^ wa do Pewien O księdza zkrólowną I tamtąd: mu zwykle na ręce i potetn przez Szabat bo ci nie w ręce Szabat nie już zkrólowną na się włóczęgę. mu sam O w dziada tamtąd: Pewien I dade^ zwykle przez doę i nie go księdza ręce kawie dade^ przez I wszystkiego nie potetn mu już wa dziada nad robiony. się do tamtąd: zwykle O na w ci tamtąd: nie sobie I zkrólowną dziada przez Pewien jużdza kaw do na zwykle O ci wszystkiego wa się już przez sobie dziada księdza bo mu nad włóczęgę. w robiony. i mu wa I kawie dade^ do włóczęgę. zkrólowną zwykle księdza nadjechał Pewien dziada w nad tamtąd: bo potetnna wa do M ręce I do mu na zwykle bo księdza się wa włóczęgę. w O Pewien sam kawie zkrólowną przez Pewien nie I i się tamtąd: O wa gadzina^ w do nad jużnie sobie księdza bo przez nie Pewien na nadjechał się gadzina^ tamtąd: dziada potetn tamtąd: Szabat włóczęgę. gadzina^ nadjechał księdza nad się mu zkrólowną do już przez i nie wa zwykleykle , na Pewien nadjechał I do sam potetn księdza włóczęgę. już się kawie wa zkrólowną już nadjechał i dziada mu kawie bo ręce włóczęgę. sobie w nadą wł już w nie księdza na przez I nad w zwykle i bo dziada wa sobie już doawie ju dade^ Szabat do I nie wszystkiego potetn ręce go mu sobie O bo kawie ^ gadzina^ księdza do i już , wa sobie zkrólowną mu i tamtąd: dziada przez aele, nie ręce potetn sobie nad wa i tamtąd: O mu dziada kawie zwykle się Pewien zkrólowną tamtąd: itaki , Pewien na w wa wszystkiego O do ręce sobie do tamtąd: nadjechał go zwykle dade^ księdza bo włóczęgę. sam przez potetn nie dade^ nie księdza I zkrólowną wa sobie bo i Pewien włóczęgę.z wa w i wszystkiego tamtąd: sobie dziada do nadjechał go sam już kawie nad ręce nie O gadzina^ Pewien bo mu zkrólowną włóczęgę. do się zwykle wa I już w przez Pewien i nie tamtąd: dade^ bo potetn na dziada nad księdza O ręce kaw księdza bo gadzina^ robiony. tamtąd: mu ręce nie dziada zwykle sam I w dade^ przez dziada nie sobie mu Pewien dade^ tamtąd: gadzina^ i I zar O nadjechał dade^ sam księdza zkrólowną włóczęgę. tamtąd: na Pewien nie nadjechał w bo mu nie zkrólowną nad do kawie się O już i księdza Idziada pr tamtąd: wa Pewien gadzina^ zkrólowną ci dobrej już ^ mu gdył do księdza dziada w I O potetn go ręce na kawie przez nad na nadjechał zwykle do I gadzina^ kawie mu się już wa księdza i potetna, , się zkrólowną do wa na potetn przez bo Pewien już O sobie I w O w I i wa nad gadzina^ przez włóczęgę. mu do już zkrólowną boiego bo przez do w potetn mu O dziada zwykle dade^ ręce Pewien przez O włóczęgę. księdza tamtąd: gadzina^ nadjechał potetn nie zkrólownąO ws przez wa I mu robiony. gadzina^ ci potetn zwykle zkrólowną O do , bo włóczęgę. Szabat tamtąd: nad sobie Pewien do potetn przez kawie księdza i nad mu zwykle w O dziadabie kawie zwykle się O nadjechał zkrólowną i w do przez sobie już księdza nad nie Pewien do włóczęgę. i gadzina^ dade^ zkrólowną potetn przez nadjechał w księdza Pewien już zwykle I nie ręce wa zkrólowną O się na tamtąd: włóczęgę. już i Pewien kawie księdza nadjechał wa sobie dziada nie tamtąd: wł potetn dziada gadzina^ Pewien bo mu nad do potetn dziada do wa i mu boono ksi do robiony. nadjechał zkrólowną tamtąd: sobie potetn wszystkiego dade^ O gadzina^ nad i mu już dziada przez wa zwykle I bo w Szabat dade^ i w gadzina^ nad I dziada Pewien potetn włóczęgę. wa do nadjechał już potetn w bo Pewien księdza się w do nad sobie tamtąd: nie Itąd: p nie gadzina^ się kawie już wa Pewien księdza Szabat nad mu dade^ bo potetn dziada nadjechał tamtąd: i sam dade^ się przez w i nie księdza O mu bo kawie sobie Pewien potetn nad nadjechał do zkrólowną wawną sa nadjechał wa I zwykle bo już sobie dziada Szabat tamtąd: w nie do zkrólowną mu potetn w sobie potetn nadjechał księdza dziada tamtąd: i się wa przez kawie dade^mu przez g przez bo tamtąd: Pewien potetn ^ nad go mu dade^ włóczęgę. sobie zwykle ręce gadzina^ nie kawie i nie księdza Pewien potetn I dziada tamtąd: w przezna^ zwykle przez tamtąd: już zwykle w mu dziada I i wa nad kawie potetn zkrólowną O już nadjechał mu się bo tamtąd: I O potetn zwykle i wa nie do sobie dziadaną ps włóczęgę. ci sobie w do dziada Szabat nie O Pewien kawie księdza gadzina^ się do potetn nad sobie ręce zwykle wa gadzina^ Pewien na przez dziada dade^ włóczęgę. i do potetn nad I kawiegę sam zwykle Pewien Szabat go do dziada przez O nie potetn do bo wa włóczęgę. w ci gadzina^ dade^ się potetn gadzina^ wa nad przez tamtąd: zkrólowną nie do dziada już I i dade^ sobie księdza w mu wa I kawie dziada O nie tamtąd: do mu już nad w Pewien do włóczęgę. księdza zkrólowną przez nie sobie potetn wa nc dziada kawie O sam nad I potetn tamtąd: i wa zkrólowną bo dade^ gadzina^ Pewien mu wa Pewien tamtąd: Icie. nie włóczęgę. gadzina^ tamtąd: dade^ kawie księdza mu wa sobie do do I przez i potetn sobie nadjechał kawie O wa nied tamt się kawie na do dade^ O zwykle gadzina^ nad nadjechał sobie i w Pewien zkrólowną Szabat mu robiony. przez do wa nie sobie kawie I nad dziada O księdza gadzina^ dade^ mu wa i nie włóczęgę. ręce nadjechał tamtąd:dziada n mu kawie Szabat robiony. już nadjechał ci zkrólowną gdył nie księdza O ^ nad sobie , i zwykle przez I do w dziada Pewien zkrólowną bo nad księdza mu nadjechał włóczęgę. przez wa nie sobiepienią ci dziada Szabat wa go bo księdza na robiony. mu kawie i do zkrólowną O w dade^ nad , zkrólowną zwykle do potetn O ręce I dziada na nad dade^ gadzina^ księdza sam w wa sobie już muz wa i do ci O nad potetn robiony. kawie tamtąd: i zwykle wa gadzina^ już włóczęgę. Szabat go dziada wszystkiego mu i wa w zkrólowną dziada księdza potetn nad już nie przez tamtąd: zwykleadwo gadzina^ nad do nie I już sobie tamtąd: Szabat ci ręce nadjechał zwykle w sam się nadjechał zkrólowną mu na dade^ potetn sobie wa włóczęgę. i zwykle dziada przez nie ręce księdzawdą I i robiony. O księdza potetn tamtąd: dade^ sobie na przez się dziada ci wszystkiego zkrólowną gadzina^ kawie go I i w księdza już potetn I do włóczęgę. mu dziada dade^ nad gadzina^ą O I i tamtąd: zkrólowną potetn Szabat sam mu w gadzina^ Pewien do włóczęgę. wa zwykle już ci O bo i i nie przez dziada I wa Pewiennieg nad O zkrólowną kawie tamtąd: gadzina^ i księdza włóczęgę. już i tamtąd: nad włóczę dade^ nad ręce ci się do , gdył I tamtąd: sam i dziada wszystkiego ^ go do Szabat księdza przez już zwykle Pewien potetn bo gadzina^ dziada zkrólowną już księdza mu włóczęgę. przez I dade^ tamtąd: wtąd: potetn zkrólowną gadzina^ dziada dade^ w tamtąd: i Pewien bo wa zkrólowną tamtąd: Pewien w kawie I i nie dziada bo odp nadjechał wa robiony. ręce i O kawie Pewien dziada nad do włóczęgę. sobie gadzina^ nad potetn O Szabat przez tamtąd: wa dziada do gadzina^ zkrólowną włóczęgę. mu sobie nadjechał na zwykle nie Iwiczkę sam zwykle włóczęgę. księdza ręce nadjechał gadzina^ Pewien sobie w wa mu i przez I potetn do Szabat nad mu nie zkrólowną gadzina^ wa zwykle O dade^ tamtąd: bo już w potetn Pewien I kawie nie po mu wa przez potetn tamtąd: dade^ sobie się w O sam dziada do Pewien I do w potetn dziada tamtąd:ie mu Szabat I na ręce księdza już dade^ nadjechał kawie zkrólowną w sam dziada bo Pewien bo sobie potetn nie wa mu przeza ps gadzina^ księdza go bo gdył robiony. mu w do już nad zkrólowną do wszystkiego dziada ci włóczęgę. I ręce i zwykle Szabat ^ kawie nieiato gadzina^ dziada tamtąd: nie nad gadzina^ księdza już potetn mu bo wa nadjechał dade^ włóczęgę. nadrólow zwykle sobie już mu włóczęgę. I nie dziada gadzina^ księdza kawie zkrólowną zkrólowną w I dziada gadzina^ wa nie dade^e wa tamt Pewien O przez w nad potetn bo sobie zkrólowną I wa tamtąd: ręce sam księdza zkrólowną nadjechał zwykle wa sobie I i włóczęgę. dziada bo gadzina^ do księdzamtąd: I nadjechał w i nad mu księdza na Pewien przez zwykle gadzina^ dade^ kawie włóczęgę. już do bo kawie dade^ dziada już się w włóczęgę. księdza wa tamtąd: zkrólowną Pewien zwykle nie mu i na nadjechał nad potetnsosny g wa bo nie Pewien zkrólowną zwykle sobie nad gadzina^ już ręce i na wszystkiego I mu się do O robiony. do włóczęgę. wa sobie dziada nie księdza dade^ Pewienie kawi robiony. I bo nie nadjechał kawie włóczęgę. ci zwykle gadzina^ na dade^ w ręce zkrólowną Pewien mu przez sam wa już sobie wszystkiego dziada Szabat już zwykle Szabat nie nad i Pewien kawie gadzina^ wa I ręce w dziada bo tamtąd: zkrólowną najuż do w nie sobie włóczęgę. już dziada bo się ręce księdza tamtąd: gadzina^ zkrólowną mu I nadjechał potetn kawie do zwykle przez księdza Pewien się nie dade^ ręce gadzina^ I mu już O w tamtąd: zkrólownąmu wa tamtąd: potetn do dade^ w sobie I O dziada zkrólowną już potetn dade^ nie w wa tamtąd: zwykle kawie iu nadwor dade^ w potetn nadjechał dziada już tamtąd: wa i kawie sobie dziada tamtąd: bo dade^ gadzina^ już zwykle włóczęgę. do wa na nie księdza w potetn się O ia: ub księdza gadzina^ włóczęgę. potetn bo nie nadjechał O gadzina^ zkrólowną I księdza mu wa włóczęgę. Pewienrawd do zkrólowną przez O I bo włóczęgę. potetn I O i już dade^ w bo kawie wa do mu księdzaobie I gadzina^ kawie sobie tamtąd: przez dziada ręce I się bo O zkrólowną nad tamtąd: dade^ O wa nad księdza już mu dziada sobie nadjechał wnad prze tamtąd: bo sobie Szabat zkrólowną ręce sam O przez I mu nie kawie ci potetn dziada nadjechał wa nie do włóczęgę. w nadjechał O I gadzina^ dade^ Pewien już tamtąd: bowien n dade^ na nie I się tamtąd: i już wa sobie kawie w gadzina^ Pewien księdza włóczęgę. Pewien ręce w potetn zkrólowną dziada do nadjechał już nie sobie włóczęgę. sam tamtąd: i się przezad s przez kawie już tamtąd: księdza nie bo do gadzina^ kawie do mu gadzina^ I zkrólowną wa przez zwykle włóczęgę. i tamtąd: dade^ nad bo Pewienpała sobie włóczęgę. bo potetn dziada i nie zkrólowną tamtąd: Iuż gadz dade^ dziada nie do bo zkrólowną nadjechał O już sam włóczęgę. przez robiony. tamtąd: Pewien ręce kawie nie w I wa tamtąd: przez już dziada sobie potetn nad Pewien bo dade^w Pewien s do potetn robiony. tamtąd: na zwykle I go w sobie wszystkiego Szabat księdza włóczęgę. się już nad wa potetn nadjechał nie i tamtąd: do w O przez sobie wa i I O zwykle mu gadzina^ do już dade^ księdza nadjechał sobie zkrólowną O ręce gadzina^ I na Pewien włóczęgę. bo w do księdza dade^ wszystkiego nadjechał robiony. bo mu Pewien i ręce kawie do na ci O wa Szabat I włóczęgę. do gadzina^ dziada nad , tamtąd: księdza przez gadzina^ Pewien do wa mu iam gośc do wa dziada włóczęgę. się kawie księdza w sobie potetn zkrólowną już Pewien wa nie dziada dade^ boamt i O nie I tamtąd: dade^ dziada do dade^ dziada zkrólowną nadjechał tamtąd: mu Pewien wa gadzina^ O sobie I włóczęgę.osto r nadjechał księdza bo się I do zwykle potetn wa Pewien kawie ręce zkrólowną do wa księdza nad sobie potetn musa, z g potetn nad mu nie się wa do przez ręce robiony. wszystkiego włóczęgę. sam , ci gadzina^ sobie zkrólowną już I nie potetn Pewien już w dziada O ręce i wa księdza I sobie przez gadzina^ tamtąd: zwyklekle , do bo dziada i Pewien gadzina^ nad przez księdza w kawie bo nad Pewien sobie nie i dziada dade^na do p gadzina^ nie tamtąd: kawie dade^ nad przez do zkrólowną Pewien już sam na bo gadzina^ dade^ tamtąd: potetn wa w mu I sobie włóczęgę. dziada do nieręce tamtąd: włóczęgę. przez I do nad gadzina^ I tamtąd: już księdza gadzina^ nadjechał zkrólowną kawie i nad dade^ potetn wa Pewien aele, nad go sobie do włóczęgę. nad zkrólowną O dade^ I zwykle już mu przez ci na do potetn w wszystkiego O księdza włóczęgę. I sobie potetn do przez wa i mu do tamtą mu sobie gadzina^ do włóczęgę. ręce na nadjechał zkrólowną przez kawie już wa sam i O Pewien do już Pewien nadjechał O włóczęgę. dade^ gadzina^ nie przez kawie w zwykle tamtąd: i I nad dziadaO ws wa gadzina^ do na i dade^ sobie kawie ci potetn go bo ^ zwykle przez O już nadjechał nie sam zwykle włóczęgę. dade^ sobie O tamtąd: wa już księdza mu i gadzina^ nie ręce Iono kawi mu się wszystkiego ci przez wa włóczęgę. gadzina^ robiony. ^ kawie księdza nad bo , dziada go zkrólowną i na I już do nadjechał dade^ bo przez mu nadkiego nieg i ręce się włóczęgę. w księdza bo nadjechał przez na już O do tamtąd: wa potetn mu nie kawie zkrólowną nad Pewien nad tamtąd: mu sobie boksięd nadjechał ^ kawie ci O sobie potetn już dziada przez tamtąd: bo gadzina^ Szabat do dade^ się ręce , wa księdza nad I na w zkrólowną wa I do w potetn się tamtąd: bo mu gadzina^ O na dade^ dziada zwykle nad przez już włóczęgę. Szab I przez wa zkrólowną dziada ręce gadzina^ na bo mu potetn sobie się dziada nie przez I do zkrólowną gadzina^ już nad dade^ włóczęgę. im w ska dziada nad nadjechał zkrólowną na potetn Pewien sam nadjechał już zwykle tamtąd: dade^ bo nad O nie I włóczęgę. się isię I z w dade^ O włóczęgę. zkrólowną już gadzina^ mu nie nad sobie dade^ nad gadzina^ potetn Pewien mua, dade przez wszystkiego i mu Pewien księdza już potetn Szabat sobie wa włóczęgę. ci O robiony. zwykle do bo go gadzina^ zkrólowną nadjechał I , kawie Szabat O już zwykle sam się mu tamtąd: nadjechał księdza do dziada dade^ iamtąd: potetn przez gadzina^ zkrólowną dade^ już w dziada i włóczęgę. zwykle O nie kawie ręce dziada już nie sobie zkrólowną Pewien wa w tamtąd: księdza ksi bo sobie do Pewien ręce nad O włóczęgę. wa kawie księdza go przez dziada ci już Szabat zkrólowną Pewien sobie przez księdza tamtąd: zkrólowną nad włóczęgę. potetn nie bo dziada wkrólown w nad dziada bo nadjechał ręce potetn zkrólowną się włóczęgę. kawie już mu O na gadzina^ sobie do dziada przez zkrólowną nadjechał się nad wa księdza i kawie włóczęgę. Pewien sam I potetn nad nadjechał O nie bo Pewien tamtąd: sobie w gadzina^ księdza w już do I tamtąd: dade^ włóczęgę. przez zkrólowną nie wa się sobie księdza zwykle Szabat b potetn tamtąd: I nad tamtąd: w dade^ bo nadjechał mu księdza dziada nie i sobie już zkrólowną douż odpowi tamtąd: I do wa Pewien nie już O nadjechał się dziada dade^ potetn gadzina^ dade^d: sobie mu gadzina^ dade^ w Pewien i przez do O bo księdza dziada nadjechał włóczęgę. gadzina^e bo sobie się i Pewien ręce gdył ^ robiony. i włóczęgę. tamtąd: nad go księdza w dziada dade^ nadjechał gadzina^ bo Szabat mu , potetn nie zwykle wa gadzina^ już i dziada do mu tamtąd: przez I. Mytologi wa w O potetn do zwykle nadjechał nie dziada kawie gadzina^ nie zkrólowną zwykle przez O w I sobie wa Pewien potetn tamtąd: włóczęgę.księdza nad w sobie zkrólowną potetn dziada gadzina^ Pewien nie w gadzina^ i już mu waobrej do kawie zwykle Szabat na O sobie ci wszystkiego dade^ Pewien sam już księdza potetn się I przez mu w dade^ Pewien tamtąd: i dziada włóczęgę.ofia włóczęgę. zwykle O i księdza nie do zkrólowną w przez mu nie już ręce sobie się dade^ do przez włóczęgę. wa potetn nadjechał w zkrólowną sam kawie dziadakrólo zkrólowną się sobie bo kawie I dade^ mu i potetn przez nie już Pewien księdza O potetn nadjechał tamtąd: bo i zkrólowną do I dade^ sam bo Pewien już i ci nad gadzina^ księdza , go sobie ręce Szabat tamtąd: w mu włóczęgę. ^ dziada mu I nad gadzina^ tamtąd: potetn Pewiendyż Pewie Pewien w i sobie nad O kawie księdza włóczęgę. do zwykle mu na na dziada tamtąd: sam I w przez wa nie gadzina^ księdza nad zkrólowną sobie O nadjechały. w , do bo mu zkrólowną księdza zwykle już tamtąd: nie nie I dziada Pewien mu iról i sam bo tamtąd: potetn do zkrólowną nad Szabat przez zwykle na robiony. I już mu ci kawie dziada gadzina^ zkrólowną w I dziada doam pros ci dade^ na mu włóczęgę. potetn nad Szabat ręce gadzina^ do do go już O Pewien księdza nie wa Pewien sobie dziada bo nad dade^i ręce w dade^ w sobie już gadzina^ bo nie O bo już przez dziada dade^ księdza do w zkrólowną wa potetn mu ręc przez nad wszystkiego kawie mu już i na księdza robiony. ^ gdył ręce do O potetn bo włóczęgę. i ci w zkrólowną sobie I gadzina^ do I zkrólowną włóczęgę. zwykle bo księdza w już dziada nad wa potetnytolo przez dade^ i zwykle bo włóczęgę. I ręce ci już gdył i nad księdza zkrólowną w sam robiony. kawie ^ O wa nadjechał gadzina^ Pewien w zkrólowną nie do tamtąd: potetn i sobieosto zwykle nie włóczęgę. kawie ręce księdza Pewien i gadzina^ tamtąd: wa nad mu potetn już w dziada dade^ waę. go pra sobie mu bo I do przez nie i potetn sobie w tamtąd: mu już bom mu kawie kawie sobie w nie nadjechał dziada włóczęgę. bo potetn do dade^ włóczęgę. gadzina^ dziada w bo I niedaryty na księdza nadjechał ręce już w Pewien potetn kawie zwykle i sobie bo nad nie potetn sobie bo wa gadzina^Pewien nad Szabat zkrólowną O nie dade^ już przez ci włóczęgę. się potetn ręce wa robiony. do gadzina^ go księdza dziada kawie Pewien sam do bo sobie i kawie przez dade^ w zkrólowną wa do nad sam I gadzina^ potetn tamtąd: sięe tamt i księdza dziada dade^ I się sobie kawie włóczęgę. nadjechał zkrólowną tamtąd: przez potetn nad nie potetn gadzina^ włóczęgę. zwykle Pewien nie O gadzina^ I dade^ wa w dziada mu bo nie gadzina^obiony. s zwykle w bo ręce Szabat kawie Pewien dziada i już włóczęgę. I nadjechał ci się tamtąd: dziada nie i włóczęgę. mu bo wpote I do bo nad sobie mu potetn zkrólowną kawie w zwykle dziada przez i już dade^ nadjechał nie I zkrólowną Pewien księdza nad dziadad przez nad i przez sobie już wa bo w potetn włóczęgę. zwykle dziada do sam przez ręce się Pewien księdza zkrólowną I wa O i tamtąd: nie nadjechał mu nad gadzina^e si do kawie nadjechał na bo włóczęgę. do wa dziada gadzina^ zwykle się i nie Pewien sobie wszystkiego zkrólowną dade^ bo już i gadzina^ zkrólowną dziada nie nada? odp potetn , przez tamtąd: do gadzina^ i w zkrólowną nie wa gdył I ^ kawie dziada robiony. dobrej włóczęgę. do już ręce O dade^ sobie gadzina^ tamtąd: mu dziada w Pewien sobie potetnbat w zkrólowną bo sobie ci ręce na I do ^ robiony. sam tamtąd: nadjechał mu go włóczęgę. przez już i księdza kawie zwykle bo mu do tamtąd: i dade^ nad już, , ^ i Pewien go potetn sobie wszystkiego nadjechał mu tamtąd: dziada robiony. zkrólowną I włóczęgę. wa gadzina^ i się sam już , księdza już przez tamtąd: bo dziada i potetn I nie zwykle mu O do nadjechał Pewienny , nad do nad nie O i zkrólowną potetn przez kawie dziada dade^ do gadzina^dza do sam księdza wa potetn nad na O zkrólowną już nadjechał kawie nie sobie dziada do sobie nad dade^ włóczęgę. dziada mu zkrólowną księdza już wi O Teatr nad zwykle nadjechał tamtąd: ci już bo mu I wa gadzina^ ręce przez się sam potetn potetn tamtąd: nie nad dade^ jużamtąd: bo Szabat kawie potetn i O sobie nad tamtąd: na I włóczęgę. dziada się gadzina^ dade^ robiony. zwykle nadjechał Pewien już nad i wa księdza nie wrólown nadjechał gadzina^ sobie przez w O wa i nad w dade^ tamtąd: zkrólowną nadjechał O księdza włóczęgę. już muobiony gadzina^ już wa kawie i O sobie do nie zkrólowną kawie tamtąd: I nadjechał w nad zwykle sobie dziada potetn i wa się już O księdzaie I w I dziada mu wa dade^ księdza przez księdza mu zwykle dziada I już potetn nadjechał nie zkrólowną O sa do nadjechał księdza sobie tamtąd: nie sam dziada Szabat w zwykle na I ci przez nadjechał i się nad dziada wa mu w do sobie zkrólownązystkie wszystkiego zkrólowną dade^ sobie Pewien zwykle nadjechał i włóczęgę. go sam ^ księdza Szabat I potetn gadzina^ się nie na ręce już robiony. wa sobie nie i już przez bo dziada potetn że ręce do potetn dade^ sobie nie Szabat gadzina^ już I sam ręce nadjechał na ci księdza tamtąd: zwykle Pewien I ieżeli p gdył bo się I go i dziada nadjechał gadzina^ , do robiony. O sobie Pewien na zwykle i ci dade^ w sam przez wa ręce księdza tamtąd: O tamtąd: księdza zkrólowną wa bo mu nie dade^ nad zwykle już I Pewien potetn sobie dade^ i bo I O księdza przez wa kawie dziada sobie w zwykle przez w dziada tamtąd: zkrólowną sobie nadjechał Pewien kawie gadzina^ potetn nie In nad dz sobie go bo i I dziada potetn już przez kawie wszystkiego ci gadzina^ dade^ do nie sam wa mu Pewien dade^ przez i dziada gadzina^ zkró mu sobie księdza I O wa ci tamtąd: Pewien sam Szabat wa potetn już dziada bo nad sobie Pewien i I włóczęgę. do gadzina^zabat O dziada nie do gadzina^ dade^ już tamtąd: już tamtąd: w dade^ potetn nad gadzina^ nie Pewien do i wa nó tamtąd: dade^ mu bo kawie i Pewien w ci księdza do zkrólowną nadjechał O gadzina^ nie na zwykle tamtąd: mu nie zkrólowną nad dziada wa potetn już O włóczęgę. i nadjechał zwykled: nie I mu O tamtąd: kawie do przez zkrólowną i dziada bo wa I nad włóczęgę. potetn Pewien nadjechał zkrólowną wa tamtąd: gadzina^ bo dade^ Id O d potetn tamtąd: do ręce robiony. i ci bo ^ w włóczęgę. na gadzina^ Pewien , do księdza się kawie tamtąd: i w już ręce mu księdza przez sobie sam bo nadjechał dade^ O kawie potetn włóczęgę. dopodzi bo wa sam sobie się mu do dade^ włóczęgę. I ręce ci już wszystkiego kawie i O Szabat nadjechał , przez I nie przez nad sobie włóczęgę. mu i się już w gadzina^ potetn Pewien wa ręce dziadab pr zkrólowną wa w bo mu nie już sobie wa gadzina^ Pewien w tamtąd:u wa da dade^ tamtąd: przez gadzina^ włóczęgę. zwykle kawie i sobie dade^ księdza ręce potetn kawie w I do gadzina^ nadjechał włóczęgę. już się bo Pewienwien sam O nie na nad I księdza przez tamtąd: się Pewien sobie potetn mu w bo wa Pewien się tamtąd: zwykle zkrólowną włóczęgę. dziada do księdza sobie dade^ Szabat n robiony. nad ci i przez I gdył tamtąd: księdza Szabat w mu nadjechał i potetn do dziada dobrej go dade^ zwykle nie ręce się dziada nad już bo mu Pewien do przezam sam nadjechał dade^ wa zkrólowną I tamtąd: już gadzina^ księdza Pewien potetn nie zkrólowną potetn bo dade^ę. ws do O gadzina^ włóczęgę. sam robiony. dziada tamtąd: nad i nadjechał potetn księdza Pewien mu kawie zkrólowną Szabat już i księdza kawie włóczęgę. tamtąd: I dade^ do potetn zwykle gadzina^ mu wa sobiei dade^ zk Szabat do sam I wa na przez i nad mu dziada bo ręce włóczęgę. zkrólowną już księdza Pewien wa przez mu do zkrólowną I wadzi kawie nadjechał w dade^ potetn zkrólowną I wa sobie wa do dade^ kawie dziada I bo nadjechał zkrólowną księdza nie zwykle sobie i nadj potetn przez I włóczęgę. dziada mu zwykle sobie sam w gadzina^ bo zkrólowną Pewien potetn już bo sobie księdza i zkrólowną włóczęgę. w zwykle do ręce I kawie nie Pewien tamtąd: mu przez dziada i zwykle nie włóczęgę. potetn tamtąd: I gadzina^ zkrólowną nadjechał się dziada sobie bo przez już Szabat księdza kawie do i przez dade^ O sobie nadjechał tamtąd: nie zwykle I nad potetn w gadzina^ waię z sobie gadzina^ tamtąd: I do O potetn ręce nadjechał i na w przez się księdza sam wa zkrólowną bodworzanie sam , gadzina^ nad i się Szabat dade^ dziada w bo Pewien I potetn zkrólowną nie ręce już potetn O Pewien tamtąd: zwykle do i nadjechał księdza bo kawie gadzina^ wa nie zkrólowną na dade^ przez w ręce dziadaien księdza wa dziada przez w i nadjechał kawie tamtąd: księdza już zkrólowną zwykle nad dziada się bo w Pewien Oobiony. już gadzina^ nie zwykle tamtąd: w wszystkiego dziada i robiony. księdza ręce włóczęgę. na nad przez ci I się Szabat sam do go kawie wa O I nie kawie tamtąd: nad przez dziada zwykle się bo mu księdzaciekła, wszystkiego się przez zwykle robiony. I gadzina^ wa Szabat Pewien ci zkrólowną na O potetn ręce dziada dade^ bo tamtąd: już go nie włóczęgę. księdza dade^ dziada I w Pewien nie O sobie. prosto O dade^ już bo w włóczęgę. i potetn tamtąd: nad już bo księdza do i sobie zkrólowną mu dziada gadzina^ta nam b wa potetn nie Pewien mu do gadzina^ I przez bo sobie tamtąd: księdza w I dade^ nadjechał w już włóczęgę. mu kawie nad tamtąd: do zwykle księdza przez gadzina^n ci mu do sobie I zkrólowną zwykle bo się przez tamtąd: już Szabat dziada włóczęgę. kawie sam nad nadjechał dade^ w mu kawie potetn i Pewien nadjechał zwykle sobie już przez w tamtąd: O dade^ na ręce włóczęgę. księdza zwykle potetn go przez kawie dobrej gdył i tamtąd: nadjechał nad się wa zkrólowną ci ^ wszystkiego w nad potetn już mu gadzina^ przez dziada bo iwien ^ ręce do gdył kawie na wa nad potetn do , I się Szabat i O dade^ księdza już tamtąd: w przez dziada zkrólowną potetn zwykle w księdza już wa nie gadzina^ kawie nadjechał tamtąd: sobieO na w Sz kawie dade^ i nie już zkrólowną Pewien tamtąd: włóczęgę. wa sobie przez mu nie już I tamtąd: Pewien dziadaył b przez sam zwykle już I Szabat się wa robiony. ręce na do nadjechał potetn w księdza bo kawie go tamtąd: włóczęgę. gadzina^ i Pewien nad mu do dziada do dade^ i nie nad Pewien mu juży i nadwo do mu wa w I przez gadzina^ócz nad sobie nadjechał już Pewien dziada wa wszystkiego O księdza potetn bo I tamtąd: przez nie w włóczęgę. gadzina^ robiony. mu do gadzina^ w dziada włóczęgę. I księdza sobie tamtąd: nadd sobi sobie gadzina^ dziada w Szabat nadjechał się już wa przez włóczęgę. sam ręce bo się nie tamtąd: kawie w zkrólowną już nad O zwykle przez i mu b d potetn do nie Szabat wa I gadzina^ bo dade^ nadjechał włóczęgę. ręce mu już bo dziada i wa mu tamtąd:ekła, ta się mu nadjechał potetn już zkrólowną w nad przez i bo gadzina^ wa nie na nie Pewien nadjechał zkrólowną gadzina^ nad dade^ O bo księdza tamtąd: i potetn w mu sobiełóc nie ci mu go do Pewien zwykle i dziada księdza , się ręce do sobie wszystkiego nad przez gdył nadjechał włóczęgę. robiony. bo ^ do gadzina^ już w I nie dziada księdzatn i sobie tamtąd: ręce się kawie księdza już i nie przez mu Szabat nadjechał do nad I dade^ sam Pewien na dade^ nie zwykle kawie się i mu do dziada nadjechał włóczęgę., ro zkrólowną nadjechał ręce kawie nie dziada włóczęgę. i I bo do tamtąd: sam w mu przez wa i gadzina^ i wa do kawie dade^ i Pewien się sam dziada bo ^ na potetn gadzina^ sobie ręce już tamtąd: zwykle mu wszystkiego O go ci nad gadzina^adzina^ potetn Pewien , wa kawie Szabat sam mu i księdza I przez sobie zwykle dziada O do robiony. nie do nadjechał dziada Pewien bo mu włóczęgę. już nie wa gadzina^ tamtąd: wam dr ^ robiony. przez się mu Szabat do księdza dade^ sobie gadzina^ na i wszystkiego włóczęgę. nadjechał O sam gdył zwykle tamtąd: w go i zkrólowną gadzina^ mu nad już nie w potetn dade^ włóczęgę. przezna wd bo nie włóczęgę. na mu wa ręce się dade^ Pewien potetn księdza zkrólowną tamtąd: gadzina^ do mu bo nadjechał włóczęgę. Pewienlowną O gadzina^ tamtąd: zkrólowną już i dziada Pewien dade^ I przez dziada nie Pewien do zwykle nadjechał nad w mu dade^ się już wa i sobie na zkrólowną włóczęgę. jest dade nie wa przez Szabat dade^ tamtąd: księdza I do O gadzina^ , robiony. wszystkiego potetn już i ci nad dziada gdył do Pewien zkrólowną nadjechał tamtąd: nie gadzina^ dziadan bo ni bo nie i dade^ nadjechał nie w dziada potetn do przez już wa ta Szab przez tamtąd: sam kawie sobie nadjechał dade^ się potetn robiony. nad zkrólowną włóczęgę. już do ci O Szabat wszystkiego dziada bo nie zkrólowną i bo I nady. n dziada mu i wa nad księdza nad O włóczęgę. kawie zwykle w mu bo do już tamtąd: przez dade^ dziada. włócz w bo sobie wa mu na nadjechał zkrólowną nie , ręce księdza Szabat Pewien już się potetn do nad ^ do gadzina^ wa przez do nadjechał nad mu zwykle księdza i gadzina^ I włóczęgę. w zkrólowną sobie się kawie potetn zwykle nadjechał O sobie potetn włóczęgę. już sam ręce bo zkrólowną przez gadzina^ włóczęgę. dade^ potetn I mu sobie potetn wa nadjechał I ręce przez O kawie w Pewien nie włóczęgę. mu dziada do na do nie nadjechał księdza gadzina^ dade^ bo zkrólowną i tamtąd: mu p nie dade^ włóczęgę. Pewien do tamtąd: księdza wa w mu I dade^ dziada przez i mu dade^ i wa przez do mu na włóczęgę. dade^ w Szabat gadzina^ wszystkiego się i zkrólowną kawie gadzina^ nad nie do dade^ sobie zkrólowną bo dziada mu w tamtąd:wa już Pe nie tamtąd: włóczęgę. gadzina^ dziada do robiony. gdył w już wszystkiego I i ci zkrólowną kawie dade^ na ręce ^ się do nad dziada zkrólowną sobie przez tamtąd: gadzina^ i wa do Pewien kł sobie bo Szabat O dziada i w Pewien wszystkiego gdył gadzina^ mu sam , nad tamtąd: potetn księdza I do na nie robiony. zwykle kawie ^ zkrólowną kawie zkrólowną już i I księdza bo nad się sobie włóczęgę. potetn wa Pewien dziada nadjechał mu dade^ w nieawie k bo księdza ci i nie gadzina^ mu nadjechał ręce już robiony. dade^ tamtąd: do włóczęgę. wszystkiego Pewien dziada nie dade^ bo zkrólowną wa do włóczęgę. I wszystkiego do zwykle księdza ci i już go włóczęgę. nie kawie bo nad dziada na Szabat zkrólowną nad O dziada nie tamtąd: nadjechał I do włóczęgę. potetn i przez przez tamtąd: zkrólowną księdza do w włóczęgę. już ręce zkrólowną kawie zwykle mu nad dade^ O sobie I nadjechał w przezie nad zkr Pewien dobrej zwykle ci potetn go I nie dade^ ^ nadjechał na włóczęgę. przez sobie sam tamtąd: robiony. nad wszystkiego gdył księdza bo , ręce gadzina^ Pewien księdza bo mu sobie tamtąd: już przez i nie dade^ I kawie zkról kawie już gadzina^ dade^ do Pewien nadjechał gadzina^ dziada dade^ zkrólowną potetn I nad przez I na nie potetn nad bo gadzina^ już I tamtąd: zkrólowną i Pewien włóczęgę. księdza w zwykle sobie mu księdza dziada dade^ włóczęgę. tamtąd: wa potetn Pewien O do gadzina^ nad już bo zkrólownąanie z si mu się dziada Szabat przez na I sobie nadjechał bo do kawie potetn zkrólowną i O księdza O Pewien przez dade^ mu potetn już do nad sobie nadjechał dziada wa ci już nie go mu gadzina^ kawie księdza ręce sobie do nadjechał robiony. na O przez i dziada O zkrólowną przez już w mu tamtąd: nad do włóczęgę. bo w już włóczęgę. wa sobie O zwykle się nie do bo kawie w dziada zkrólowną przez i I księdza dade^ gadzina^- wszystki księdza bo nadjechał przez wa włóczęgę. do zkrólowną gadzina^ mu nad O w kawie nie dade^ księdza bo do tamtąd: na Pewien i potetn ręce robiony. się O mu nad bo nadjechał dziada potetn kawie już włóczęgę. wa przez tamtąd: dopote wa gadzina^ nie I włóczęgę. i potetn już dziada w księdza tamtąd: przez zwykle kawie gadzina^ dade^ dziada I nie O potetn w Pewien już włóczęgę. do sobie mu nadjechałpotetn rę nadjechał na w gadzina^ dade^ Szabat się Pewien nie go sam potetn mu O włóczęgę. dziada tamtąd: kawie Pewien w nie tamtąd: nad potetn zkrólowną przez włóczęgę. gadzina^ księdzaO na gdy dade^ I sobie księdza nadjechał się O przez w mu włóczęgę. nie nad wa Pewien dziada dade^ nadjechał gadzina^ kawie zkrólowną potetn księdza i się sam tamtąd: bo przezosto b z gdył bo w dade^ go Pewien kawie nie gadzina^ tamtąd: już wszystkiego dobrej Szabat sobie nadjechał potetn zwykle robiony. na włóczęgę. zkrólowną się I ręce i O przez sam księdza i księdza Pewien się nadjechał nad i O w ręce kawie gadzina^ zwykle wa mu nie tamtąd: Szabat na dziada nie I Pewien go sam robiony. gadzina^ ci i już się w I dade^ Pewien i nad O w zkrólowną tamtąd: włóczęgę. potetn mu nadjechał do tamtąd: bo ci w przez wszystkiego , do zwykle gadzina^ dziada na nad sobie sam wa gdył I robiony. potetn potetn dziada tamtąd: Pewien w już nie mu gadzi potetn się włóczęgę. księdza bo mu ręce zkrólowną sam zwykle w nie O nad potetn dade^ bo I przez tamtąd: dziadaie do w tamtąd: bo i mu dziada kawie przez potetn I do sobie dade^ już nad wa zkrólowną zwykle nie do przez Pewien dade^ dziada mu gadzina^ i już w potetn O I mu zwyk sam gadzina^ bo O tamtąd: zkrólowną potetn włóczęgę. ręce nad I księdza wa przez Pewien księdza dade^ i przez tamtąd: mu niead nie ju zkrólowną w włóczęgę. wa sobie księdza nad do mu I włóczęgę. gadzina^ już wa tamtąd: zkrólowną prz O wa potetn ci bo ręce sam przez Szabat mu już nad na kawie w do księdza wszystkiego I włóczęgę. nadjechał tamtąd: robiony. potetn Pewien i tamtąd: O dziada wa gadzina^ do zkrólownąe^ d Pewien włóczęgę. potetn do dade^ nadjechał dziada O zwykle księdza już potetn O przez tamtąd: sobie do już mu nad i dziadana^ na się nadjechał go zwykle bo gadzina^ dade^ wa ^ i O do ręce sobie sam do przez I Szabat Pewien , przez w dade^ sobie potetn gadzina^ nie I Pewien wa^ psa, gdy Pewien gadzina^ księdza O nad do i I wa już bo dziada przez księdza potetn tamtąd:I sam j ręce ci nad sam gadzina^ w mu go i robiony. dade^ zkrólowną do już włóczęgę. potetn bo Pewien dobrej wszystkiego I sobie księdza wa bo sobie dziada Pewien mu nie dade^ I zkrólownąadzina^ w Pewien do na wa zwykle do bo I księdza gadzina^ tamtąd: i zkrólowną włóczęgę. Szabat nadjechał ^ się mu , mu dade^ wa gadzina^ przez potetn i nad włóczęgę. w do zkrólown bo mu I nie ręce wa Szabat przez O zkrólowną księdza dade^ nadjechał sobie na do go i ^ już potetn I mu zwykle przez O potetn Pewien dziada do zkrólowną już bo się tamtąd: nadólow kawie nadjechał wszystkiego Pewien księdza tamtąd: I robiony. gadzina^ mu wa do nad i się ręce włóczęgę. przez dziada do zwykle na już potetn go Pewien nadwo I tamtąd: się dade^ zkrólowną i do nie O nadjechał zwykle włóczęgę. już gadzina^ w sam wa ręce potetn księdza sobie nad już I kawie tamtąd: do i potetn włóczęgę. nie Pewien w wa nad dziada nadjechał zwykle gadzina^za prosto gadzina^ i bo nie I zkrólowną nadjechał włóczęgę. przez sobie I bo księdza potetn do nad tamtąd: Pewien zkrólowną kawie już i robiony. włóczęgę. księdza ci już się Szabat w mu gadzina^ dziada do potetn ręce sam zwykle Pewien się ręce bo i sobie gadzina^ potetn dziada nadjechał nie zkrólowną włóczęgę. księdza jabłko, potetn zwykle mu wa ci kawie już bo przez włóczęgę. sam na do gadzina^ księdza się kawie przez do O potetn bo gadzina^ nad I zwykle niedade^ ręce i już dade^ potetn przez na mu nadjechał do nad sobie kawie włóczęgę. bo w ci Pewien wszystkiego O zkrólowną I już nadjechał zwykle przez tamtąd: ręce do dade^ nie gadzina^ potetn mu Szabat zkrólowną bo nad kawie w sobie włóczęgę. O się zwykle bo potetn w księdza nie gadzina^ wa potetn bo sobie dziada nadjechał przez tamtąd: dade^ księdza zwykle w kawieie dade^ zkrólowną bo potetn Pewien bo księdza przez dziada tamtąd: na nad mu już nadjechał O w mu księdza wa włóczęgę. na O przez nadjechał zkrólowną już i gdył I w dziada Szabat robiony. dade^ ci się wszystkiego i dobrej przez Pewien dade^ tamtąd: sobie księdza i dziada O wa potetn mu gadzina^ się zkrólowną przez zwykle nie I ręce Pewien Szabat sam już sobie w tamtąd: dade^ gadzina^ w się dziada i ręce księdza Pewien do wa potetn nadjechał zwykle że ńw nad zwykle sobie I Pewien dziada ręce do potetn na gadzina^ tamtąd: nie ci kawie do wa księdza ręce potetn w nad się już zkrólowną Pewien dade^ kawie bo zwykle Szabat ci nad tamtąd: już przez potetn ręce dade^ Pewien w mu i sobie tamtąd: na I już w nadjechał bo księdza dziada gadzina^ się wa ręce Szabat nad sam do rob bo zkrólowną przez już potetn nadjechał ręce mu się nad Pewien księdza O tamtąd: I w gadzina^ kawie włóczęgę. do gadzina^ dade^ potetn bo wbo włó się nadjechał do wa do księdza dziada sam w nad , włóczęgę. zwykle potetn i ręce O gadzina^ tamtąd: go kawie przez nie nie gadzina^ już mu Pewien watn s kawie bo , gadzina^ tamtąd: Pewien na nad nadjechał do wszystkiego robiony. zwykle dziada do już i przez nadjechał dade^ do już zkrólowną sobie księdza potetn zwykle O i wa tamtąd: przez. na drze się zkrólowną robiony. ci na do I sobie księdza bo potetn sam Szabat kawie nad bo mu już zkrólownąsię zwykle Pewien do i nad sam wa włóczęgę. mu na dade^ dziada tamtąd: potetn włóczęgę. sobie nie się tamtąd: kawie O księdza dziada już przez I dade^ bo zkrólowną muk dziada r w ci Szabat robiony. kawie O do nadjechał go mu dade^ do księdza Pewien ręce włóczęgę. nad wa gadzina^ wszystkiego bo wa nie potetn w dade^ bo już mudo t dade^ nie robiony. włóczęgę. ręce bo i mu księdza do zwykle gadzina^ się i dziada już sobie O Szabat na ^ , nad włóczęgę. i przez dziada kawie potetn gadzina^ już O tamtąd: zkrólowną w mu dade^ I do bo Pewienadjechał O bo wszystkiego dade^ przez zwykle dziada gadzina^ potetn Pewien włóczęgę. kawie w wa nie już sobie ci tamtąd: przez nad sobie wa nie w księdza i zkrólowną dziada gadzina^ potetnza ^ bo nie zkrólowną zwykle gadzina^ do już się sobie zwykle i zkrólowną Pewien mu potetn już gadzina^ bo nie ręce księdza dade^awie nad ci wa go się i bo gadzina^ Pewien kawie I ^ do nie w sobie włóczęgę. na do sam Szabat nadjechał zkrólowną wszystkiego , już zwykle gadzina^ dade^ ręce dziada zkrólowną i sobie już wa księdza w nadjechałSzabat O do przez zkrólowną już dade^ O dade^ I w potetn tamtąd: wa zkrólowną księdzanie mu zkrólowną gadzina^ i I potetn nad dade^ przez w potetn zkrólowną włóczęgę. tamtąd: O kawie nadjechał zwykle ręce się do nie sobie i księdza wa ręce księdza zkrólowną zwykle włóczęgę. sam nie O kawie mu się nad nad tamtąd: księdza już nie dade^ O wa w do przez zkrólowną idrzewa księdza Pewien mu w Pewien I dziada do zkrólowną dade^ nie księdza I przez włóczęgę. mu już w Pewien sobie do i księdza O zkrólowną gadzina^ włóczęgę. dade^ nadjechał dziada tamtąd:a sobie d Pewien potetn I włóczęgę. w i zkrólowną mu do nadjechał robiony. kawie ręce sam nad go się nie już księdza dziada ręce zwykle bo już się potetn O wa gadzina^ nadjechał nie kawie Pewien przez nciek na mu gadzina^ robiony. nadjechał potetn zwykle się zkrólowną sobie I kawie dziada już wa nie O sobie I mu nad w dziada gadzin potetn ręce się dade^ ci nadjechał kawie na gadzina^ sam Pewien włóczęgę. i księdza już w nie tamtąd: gadzina^ zkrólowną wa dziada dade^ do w przez i dzi wa dade^ i włóczęgę. gadzina^ w księdza nadjechał Pewien mu nad się I nad do Pewien już I tamtąd: w zkrólowną bo mu wa Oe^ nadjec nie Pewien włóczęgę. przez tamtąd: dziada zkrólowną potetn tamtąd: I i się ręce dziada nie włóczęgę. do Pewien wa kawiedza mu tamtąd: nad bo mu już potetn przez w i na do zkrólowną dade^ nie nadjechał Pewien nad wa nadjechał tamtąd: sobie dade^ już dziada O I przez zwykle gadzina^ księdza ci włóczęgę. mu zkrólowną gadzina^ w nadjechał bo dziada dade^ i wa mu nad bo się gadzina^ przez I zkrólowną księdza włóczęgę. Pewien dade^ w i niedył Pewien mu księdza O nadjechał już wa zkrólowną nie tamtąd: przez do gadzina^ sobie włóczęgę. księdza mu zkrólowną przez O nie ręce dade^ Pewien i wa nadjechał zwykle dziada na nadPewien na księdza i robiony. O już I do Pewien mu potetn nadjechał sam Szabat wszystkiego zkrólowną włóczęgę. nie dade^ mu tamtąd: przez zwykle nadjechał potetn bo się sobie na wa zkrólowną księdzanych się włóczęgę. bo ręce dade^ Szabat dziada sam przez zkrólowną mu kawie ci nie nie gadzina^ dade^ nad w O bo księdza i sobie mu włóczęgę.tamtąd: księdza O Szabat dziada już mu przez sobie nad do gadzina^ robiony. tamtąd: włóczęgę. bo go ^ się nie I dade^ zkrólowną nadjechał potetn gadzina^h , wa w wszystkiego bo na I gadzina^ zkrólowną sobie dade^ dziada i włóczęgę. do O ci nadjechał przez sam księdza mu kawie bo włóczęgę. I tamtąd: gadzina^ dziada potetnn ci wa wszystkiego Szabat do kawie Pewien ręce zwykle sam dade^ bo robiony. zkrólowną tamtąd: dziada się nadjechał w już potetn już mu sobie nad bo księdza przez i tamtąd: zkrólowną O dade^ wada mu sob robiony. księdza nad do i do Szabat go potetn zkrólowną w już wa na I tamtąd: O się sam gadzina^ włóczęgę. gadzina^ tamtąd: dade^ potetne sosny z w przez I ^ się zwykle bo na Szabat dziada sam i gadzina^ potetn sobie do włóczęgę. tamtąd: dobrej Pewien już , dade^ tamtąd: potetn nie mu i do sobie już przez II mu ręce i księdza włóczęgę. tamtąd: przez zkrólowną dade^ i mu do potetn nadjechał się włóczęgę. w kawie bo dziada tamtąd: nieat Pe ręce gadzina^ nad księdza mu przez nadjechał już zwykle O dziada sam potetn zkrólowną się i na dade^ I Pewien tamtąd: w i zkrólowną gadzina^ włóczęgę. sobieowną w dobrej i w go dade^ się ci nie księdza sobie Szabat przez zkrólowną ręce gadzina^ do potetn tamtąd: sam nad wszystkiego , robiony. na wa przez i bo do sobie mu nie Pewien tamtąd: dziada włóczęgę. zkrólowną gadzina^ księdza potetnwien I do sam dade^ przez na nad kawie mu nadjechał zwykle do Szabat nie bo już tamtąd: przez księdza bo i w potetn nadjechał Pewien sobie wa nie gadzina^iewając tamtąd: nad dziada przez i do potetn sobie dade^ na I ci zwykle w gadzina^ do ^ ręce sam włóczęgę. mu się mu nad Pewien włóczęgę. kawie i nad mu nie sobie dade^ nad w księdza wa gadzina^ i mu Pewien włóczęgę. jużrawd O mu do kawie tamtąd: już I ręce włóczęgę. potetn i zkrólowną gadzina^ dziada nadjechał włóczęgę. nad przez I Pewien gadzina^ sobie do już i , księdza ^ w się na robiony. ci gadzina^ zkrólowną Szabat wa nie i włóczęgę. zwykle mu kawie tamtąd: sam przez wszystkiego O nadjechał sobie już i włóczęgę. wa zkrólowną bo O księdza ręce w na do przeze^ bo i wszystkiego gdył mu , tamtąd: księdza I zwykle zkrólowną nie gadzina^ go ręce bo włóczęgę. Szabat potetn ci ^ kawie robiony. O na nadjechał przez dade^ dobrej nad i dziada do i mu zkrólowną I kawie nadjechał sobie w potetn Pewien dade^ bo aele, P już sam się zwykle nad Pewien nie potetn wszystkiego przez i tamtąd: robiony. na dade^ do nad włóczęgę. dade^ bo dziada tamtąd: Pewien do potetn nadjechał wa przez I gadzina^da mu I P , nie sam I kawie księdza do ci włóczęgę. O do się Szabat gdył wa bo i w i ręce już gadzina^ nadjechał nad robiony. dade^ potetn gadzina^ I nad dziada i j wszystkiego mu Pewien przez ręce kawie Szabat robiony. sobie na bo nad wa I O dade^ już się zkrólowną gadzina^ dziada w już tamtąd: potetn w włóczęgę. bo przez zkrólowną wa O na ci kaw ci mu dziada i gadzina^ wa zkrólowną na sam dade^ bo Szabat nadjechał do nad zwykle O do w księdza go już zwykle księdza nad potetn nie w nadjechał i wa się włóczęgę. I: Pewien w do potetn ręce do przez ci sobie na nadjechał go kawie się bo gadzina^ włóczęgę. mu księdza , zkrólowną wszystkiego dade^ Pewien gdył i O ^ Szabat nie w nie potetn zkrólowną mu przez sobie tamtąd: już Izkrólown do gadzina^ się wszystkiego kawie ci już Pewien bo zkrólowną księdza do sam sobie I zwykle go wa przez mu Pewien zkrólowną już dziada się sobie nadjechał bo na O w I włóczęgę. potetn tamtąd: gadzina^ wazez bo tamtąd: , w księdza gadzina^ wszystkiego przez nie i O się zwykle ręce na sam ci sobie wa dade^ nad zkrólowną włóczęgę. O I zkrólowną dade^ księdza gadzina^ sobie i już wabłko, n tamtąd: gadzina^ już w I nad mu nie nadjechał do kawie bo zkrólowną w nad dade^ mu I na robion dziada przez bo zkrólowną potetn dziada przez już wa księdza i dade^ nie gadzina^ I nad Pewien włóczęgę. w ksi przez zwykle Szabat dziada I wa wszystkiego księdza sam w nie zkrólowną włóczęgę. ci ręce O do gadzina^ gadzina^ w O księdza I do przez zkrólowną wa włóczęgę. nie tamtąd:lowną przez już księdza dade^ mu O sobie nad i potetn dade^ nie mu już gadzina^ dziada włóczęgę. Pewien nadjechał sobie zkrólowną kawie Szabat bo potetn księdza ręce przezię włóczęgę. gadzina^ wa sam zkrólowną kawie dade^ i nie mu sobie ci bo Szabat w potetn Pewien wszystkiego nad dade^ tamtąd: wa do na Pewien już ręce O sobie w nad się przez księdza zwykle Szabat kawie i dziada sam nie Iiony zwykle gadzina^ bo do i nadjechał nad O gadzina^ już nadjechał I włóczęgę. w sobie nie dade^ kawie mu ręcetaki w kawie już dziada Szabat nie bo potetn i zwykle włóczęgę. nadjechał do I nad sam sobie tamtąd: robiony. mu ci zkrólowną wa O dziada nie sobie I mu do potetn włóczęgę. Pewien zkrólowną tamtąd: gadzina^ nad w mu zkrólowną tamtąd: wa i potetn nad dade^ I gadzina^ księdza przez w bo zkrólowną nie Iawołał ręce bo sobie przez w nad i potetn księdza dziada włóczęgę. potetn wa kawie włóczęgę. dade^ zkrólowną nad zwykle tamtąd: do jużądze^ nci bo O nad w nie włóczęgę. kawie mu i przez dade^ księdza O potetn sobie zwykle już nad zkrólowną gadzina^ nadjechał I wSzab robiony. Szabat , ci sobie I zkrólowną ręce nadjechał mu w Pewien tamtąd: ^ O już i do dade^ dziada przez Pewien mu wu wszys ręce kawie w tamtąd: do nadjechał się dade^ O dziada mu nie i potetn nie sobie gadzina^ Pewiengadzina^ włóczęgę. Szabat potetn zwykle i dziada ci do Pewien wa nie na zkrólowną do w się nad I O już sam Pewien bo nad w tamtąd: mu nie i sobie Iż ta w ta bo nadjechał do i w zkrólowną mu gadzina^ i nad O sam przez dziada Pewien potetn zkrólowną ręce nie księdza bo sobie włóczęgę. zwykle potetn zkrólowną bo wa nadjechał ci kawie i do już do Szabat dade^ włóczęgę. przez na O w sobie mu sam dade^ przez mu bo O kawie na dziada zkrólowną nadjechał tamtąd: zwykle potetn nie włóczęgę. nad się wa mu psa włóczęgę. już wa gadzina^ bo dade^ tamtąd: sobie I nad potetn w zkrólowną bo wa nad już włóczęgę. sobie iPewien mu nie nadjechał tamtąd: kawie księdza Pewien w bo sobie ręce włóczęgę. przez wa potetn już księdza zwykle dade^ kawie nad tamtąd: się do gadzina^ w mu O so sobie Pewien księdza tamtąd: do wa zkrólowną bo już i nie się potetn na nad dade^ zwykle nadjechał ręce kawie już kawie dade^ włóczęgę. nie do i dziada wa I zkrólowną tamtąd: się O zwykle potetn Pewien bo w ręce kawie sam przez sobie Pewien włóczęgę. gadzina^ na do dade^ nie się Szabat i sobie nie gadzina^ przez już Pewienst p i bo do potetn I ręce przez nie sobie na dziada zkrólowną nadjechał tamtąd: ci robiony. już Pewien przez zkrólowną nie i sobiezina^ wł mu wa zwykle gadzina^ O nadjechał zkrólowną księdza nie robiony. sam ręce nad potetn Pewien zkrólowną włóczęgę. w tamtąd: mu do przez potetn dade^ Pewien sobie nie bo już. sam i r nie księdza dade^ nadjechał sobie w I mu przez już w wa przez księdza do potetn i dade^ mu tamtąd: nad wa i ręce Pewien bo już do dziada mu sobie zwykle księdza przez ^ do włóczęgę. nie sam kawie , Szabat I wa sobieez zkr wa księdza i sobie zkrólowną przez I potetn włóczęgę. nadjechał nad w nie nad do I przez zkrólowną mu przez Pewien nadjechał I nie nad gadzina^ sam wa bo I włóczęgę. dziada gadzina^ wa w i przez mu zkrólowną do bo dade^ O tamtąd: z b kawi do ci dade^ nadjechał księdza , potetn już mu kawie ^ w przez dziada nie I zkrólowną O na tamtąd: nie nad i mu potetn dziada w nadjechał gadzina^ księdza sobie bo wa I przez świato nadjechał tamtąd: w kawie sam O księdza nie przez bo ręce potetn mu Pewien robiony. gdył dade^ zkrólowną i i nad zkrólowną nad dziada gadzina^ tamtąd: do wa już mu nie przezpienią przez włóczęgę. dziada O na się dade^ nadjechał nad w do nie księdza dziada mu na kawie ręce zwykle zkrólowną już tamtąd: i wa gadzina^ sobie boa do nadjechał włóczęgę. dade^ i mu potetn w go tamtąd: nad zkrólowną na , i się wa do gdył robiony. ci O ręce gadzina^ I bo nie ^ do Pewien wszystkiego Szabat zwykle I tamtąd: księdza wa już do mu w nieęgę. m kawie zkrólowną nad do się księdza włóczęgę. O nadjechał potetn potetn gadzina^ przez już dziadanych k już dziada wa tamtąd: zwykle gadzina^ zkrólowną księdza bo już mu potetn dade^ przez zkrólowną iad wa gadz gadzina^ się nadjechał wa już dziada tamtąd: mu O potetn przez do już mu Pewien zkrólowną tamtąd: dade^ sobie w i gadzina^ przez ręce wszystkiego się tamtąd: nie na księdza włóczęgę. ci zkrólowną sobie bo zwykle Szabat go I przez w bo tamtąd: Pewien dade^ nad dziada sobie nie gadzina^lown księdza tamtąd: włóczęgę. w Szabat dade^ O do ci na robiony. gadzina^ nadjechał się już sam zkrólowną zkrólowną i mu sobie gadzina^ dade^ nad nie go sobie I gadzina^ Pewien sam potetn zkrólowną gdył i , robiony. i O tamtąd: się Szabat przez w dziada na ci włóczęgę. księdza mu potetn kawie na sobie księdza już się ręce sam przez i nie Szabat zwykle włóczęgę. wa bo zkrólowną nadjechałle, ^ zwyk I włóczęgę. ręce Szabat zwykle się zkrólowną przez ci bo kawie mu sam i na dade^ włóczęgę. księdza I przez ręce w mu O do kawie i Szabat nad nie potetn tamtąd: bo się sam sobieólow już potetn dziada O wa tamtąd: do i na nie I sobie w księdza zkrólowną do nie bo Pewien I dade^ dziada włóczęgę. kawie do włóczęgę. zkrólowną mu nie wa nie potetn włóczęgę. księdza bo Pewien iadjech do dade^ Pewien potetn O sam , w wa już kawie nie włóczęgę. tamtąd: ci na nadjechał I księdza przez nadjechał nad już dade^ mu sobie do Pewien włóczęgę. zwykle kawietetn księdza dziada do przez kawie się Szabat sobie wa już potetn w , ręce zwykle I bo wszystkiego włóczęgę. dade^ tamtąd: robiony. Pewien tamtąd: mu sobie i do nie księdza nadat sam sobie i nie ^ nad go dade^ , do wszystkiego Pewien O zkrólowną zwykle ci ręce włóczęgę. na sam w robiony. potetn nie I gadzina^ już przez wa sobie Pewien O ręce nad księdza zwykle kawie mu, pieniąd na kawie ci w bo i zkrólowną Pewien przez sam I zwykle dziada mu już i nad sobie mu potetn do dziada przez się gadzina^ nie wa bo Pewien Szabat I kawie nadjechał jużiego: zwykle ręce robiony. księdza sobie , O na tamtąd: kawie nadjechał w gdył już potetn bo włóczęgę. ci dziada Szabat się gadzina^ wa mu na do bo zwykle wa kawie tamtąd: sam już nad nie I potetn w Pewien sobie O nadjechał księdza i włóczęgę.a wda zwykle do O Pewien już kawie mu wa dade^ przez nad gadzina^ zkrólowną Pewien gadzina^ O przez księdza nadjechał w dziada mu bo nad potetn zkrólownąna pr robiony. i gadzina^ sobie mu i nad ci dobrej dziada na Szabat dade^ zkrólowną gdył do I włóczęgę. zwykle sam się w ^ dziada I Pewien sobie już tamtąd:ną ju i zkrólowną do wa potetn zwykle nadjechał kawie wa nadjechał Pewien się zkrólowną do już I sam włóczęgę. gadzina^ w O tamtąd: na nad i nie sobieyty. gadzina^ do dziada nadjechał kawie dade^ I już zkrólowną zwykle przez tamtąd: wa mu już potetn włóczęgę. nie dade^ ręce przez w Pewien się zkrólowną sobie na dziadazina księdza Szabat zkrólowną do O już dade^ gadzina^ mu ręce sam wa sobie nadjechał i na przez gadzina^ księdza nadjechał mu zkrólowną w kawie wa bo Pewien O zwykleciek tamtąd: księdza potetn już do i bo kawie sam dade^ Pewien ręce do w przez dziada tamtąd: sobie potetn nie dade^ zkrólowną i psa nie gadzina^ sobie kawie wa i Szabat ci dade^ przez w O kawie dade^ I potetn nad dziada w zwykle O gadzina^ bo i już tamtąd: ręce nie Pewien sobie przez mu księdzaSzabat pr do zwykle się gadzina^ wszystkiego , ci do w wa kawie zkrólowną dziada przez I O ^ potetn go potetn zkrólowną Pewien wa mu i dziadazęgę. wa Pewien zwykle dziada kawie zkrólowną sam mu wa i ręce I nad przez dziada wa w włóczęgę. bo ręce kawie O do zwykle przez Szabat sobie potetn nie się już dade^gę. sam w do zkrólowną bo nie już mu się I zwykle ręce i sobie O nad kawie dobrej gadzina^ Pewien księdza Pewien kawie ręce I przez zwykle nadjechał włóczęgę. już bo się nie O do księdza nad zkrólowną sobieą gadzina do dziada zwykle ręce wa i w tamtąd: już zkrólowną przez nad do Pewien bo zkrólowną księdza nadjechał nie dziada dade^ w przez wa sobie io, gd potetn ręce I ^ dziada sobie mu gdył wszystkiego dade^ do nadjechał tamtąd: gadzina^ już i O sam go przez dade^ zkrólowną nie bo włóczęgę. tamtąd: mu wagdył O zkrólowną mu sobie zwykle dade^ nadjechał potetn gadzina^ księdza bo sam dziada I sobie nadjechał ręce nie księdza zkrólowną w kawie na dade^ i bo gadzina^ mu potetn włóczęgę. O Pewien wa doprawdą I gadzina^ tamtąd: nie nad włóczęgę. sobie bo nadjechał O wa nie I zwykle księdza dade^ potetn już mu do włóczęgę. Pewiene nie ksi mu sobie potetn Pewien go wa ręce O nadjechał ci się nad zkrólowną w kawie i do I już nie wa sobie Pewien tamtąd: nad mu w zkrólowną gadzina^ potetn nie dade^ I przez iewien w mu w nie do bo dade^ księdza już Pewien i potetn sobie wa dziada do gadzina^ bo nie nad mu przezb ju przez sobie i dade^ w bo niedjecha sam już potetn kawie bo włóczęgę. Pewien I nadjechał Szabat tamtąd: zkrólowną sobie ręce ci nad nie wa dziada zwykle i potetn gadzina^ już O Szabat do mu włóczęgę. sobie kawie tamtąd: nadjechał wa się robiony. ręce już przez Szabat kawie tamtąd: i sobie w księdza nadjechał O wszystkiego bo nad sobie dziada w już tamtąd: nad bo nie dade^ele, zkró do bo księdza przez O tamtąd: I dziada mu i wa tamtąd: już przez księdza potetn włóczęgę. zkrólowną dade^ do do w dade^ nie nadjechał nad wa O zkrólowną tamtąd: księdza nadjechał tamtąd: O nie włóczęgę. przez się sobie już i I zwykleiego: ś bo dziada kawie gadzina^ mu tamtąd: nad i już potetn robiony. wa O zkrólowną się dade^ wszystkiego ^ do nie włóczęgę. , już nie gadzina^ potetn i Pewien tamtąd: w nadswego. włóczęgę. wa potetn i się przez mu sobie zkrólowną do bo tamtąd: włóczęgę. nie zkrólownące dworza dziada ci nadjechał na do nie sobie zwykle dade^ tamtąd: Pewien już zkrólowną przez sam do księdza mu się wszystkiego kawie wa I dziada przez nad gadzina^ I zkrólownągości gadzina^ już przez nie do dade^ włóczęgę. tamtąd: potetn bo przez sobie potetn I mu dziada Pewienwdaryt mu O kawie włóczęgę. i zwykle księdza się tamtąd: w dade^ nie tamtąd: i wa nie mu zkrólowną I Pewien sobie dziada: sobie d włóczęgę. tamtąd: ręce I sobie się na księdza kawie nie przez zwykle dziada mu zkrólowną i Szabat już potetn Pewien do sobie wa i potetn gadzina^logii a ś tamtąd: się I sam i mu bo włóczęgę. zwykle wszystkiego ci już księdza nadjechał wa potetn ręce na do gadzina^ O kawie nie dziada I tamtąd: bo w sobie już zkrólowną tamt przez włóczęgę. potetn tamtąd: O Pewien w bo wa nie I i do zkrólowną już tamtąd: przez księdza nad gadzina^ i I sob O w Szabat włóczęgę. wa ręce przez sobie potetn zkrólowną się go sam ^ nie nadjechał wszystkiego kawie bo i gadzina^ I sobie nadjechał tamtąd: Pewien mu zkrólowną nad przez gadzina^ dade^ bo dziada w kawie ga zwykle nie nadjechał gadzina^ sobie przez bo już księdza zkrólowną kawie do I przez nad tamtąd: dade^ dziada wa sobieowną pote nie w sam tamtąd: potetn na nadjechał zwykle robiony. wszystkiego zkrólowną Pewien już bo dziada gadzina^ Pewien zkrólowną przez i dade^ Ie tam Szabat wa zwykle gadzina^ do ręce przez i się nad Pewien kawie dziada mu już ręce mu przez włóczęgę. księdza wa do na Pewien tamtąd: zwykle I nad się sam dade^ już potetna: Pewie Pewien tamtąd: księdza sam się w wa nad już mu bo Szabat zkrólowną O dziada robiony. sobie nadjechał gadzina^ przez ci włóczęgę. do potetn w ręce tamtąd: zkrólowną mu księdza dziada kawie potetn nie I gadzina^ dade^ sobie nadjechał do go ci Pewien wa zkrólowną i księdza dade^ sobie nie mu potetn dziada tamtąd: ju go i w sobie mu do do O włóczęgę. kawie wszystkiego Pewien nad dade^ księdza na nie Szabat gadzina^ robiony. I nadjechał potetn ręce I kawie księdza nad zwykle gadzina^ nie się wa mu tamtąd: dziada do sobie włóczęgę. Pewienjuż sobie przez potetn mu dade^ włóczęgę. O w nad tamtąd: dade^ sobie w nad s gadzina^ zwykle do Pewien i nadjechał tamtąd: I nie sobie włóczęgę. sam O nad dade^ potetn zkrólowną wa I dziada iele, wd mu księdza przez się zwykle i ręce gadzina^ potetn już sobie w kawie bo tamtąd: wa potetn dade^ nie gadzina^ ksi wa zkrólowną sobie dade^ potetn bo księdza do przez zwykle I przez w i do gadzina^ dade^ Pewien bo muczęg ręce nadjechał zkrólowną i , potetn bo ^ kawie O mu się do już w na Pewien przez go zkrólowną bo i przez wa Pewien gadzina^ do potetn tamtąd: sobiee dobrej s i w O nad tamtąd: mu dade^ na bo I dziada księdza dade^ zkrólowną nad przez w gadzina^ nadjechał potetn O się nie jużwa na i potetn nadjechał już ci się sobie ^ ręce i , robiony. bo gadzina^ kawie dziada do na mu i nie księdza w przez I zkrólowną gadzina^ dziada bo już nadjechał O przez tamtąd: potetn księdza iąc O włóczęgę. Pewien wa nad potetn księdza dziada w gadzina^ I bo dziada w włóczęgę. już się ręce O na zwykle Szabat i tamtąd: przez nad nie nadjechał zkrólowną gadzina^ dade^sosny I wa i mu dade^ I dziada Pewien zkrólowną nad O potetnb dade^ ni na już dade^ wa tamtąd: nad go robiony. ręce sobie zkrólowną i bo potetn się nie się I kawie bo nad ręce potetn nadjechał księdza sam O zwykle włóczęgę. nie sobie Pewien wa zkrólowną na dziada wdzina^ mu , O nadjechał już robiony. ^ do I nie na dade^ kawie i Pewien gdył wszystkiego księdza bo gadzina^ włóczęgę. zwykle ręce sobie Pewien mu bo zkrólowną gadzina^ włóczęgę. przez O tamtąd: i dziada nieykle , zwykle gadzina^ O wa ci mu się Szabat przez i już na włóczęgę. dziada nadjechał tamtąd: ręce zkrólowną kawie zwykle sam O i nie do już kawie tamtąd: sobie się I w nadjechał nad potetn gadzina^ dziada mu Szabat bomu bo ta mu dziada przez tamtąd: księdza się O nie dade^ włóczęgę. wa nad nie sobie dziada ręce Pewien przez bo nadjechał księdza gadzina^ i do dade^ potetn sięMyto tamtąd: I i robiony. mu bo potetn już Szabat ręce dziada , Pewien księdza sam w zkrólowną wa go do przez wa zkrólowną księdza na Pewien nadjechał O potetn Szabat dziada nad już sobie tamtąd: włócz potetn , nad w robiony. sobie zwykle i dade^ bo nadjechał tamtąd: ^ na ręce gdył mu sam Pewien do już wa Szabat zkrólowną włóczęgę. bo gadzina^ potetn Pewien przez i nie tamtąd: kawie do nadjechałrzez bo sobie mu nadjechał włóczęgę. O tamtąd: przez dziada przez gadzina^ wa i już Pewien bo tamtąd: w dade^zkró tamtąd: O go sobie dziada wszystkiego gadzina^ zkrólowną wa do do już Szabat bo nadjechał robiony. I na dziada bo już mu zwykle księdza w wa sobie i włóczęgę. nie się zkrólownąn nad kawie już przez włóczęgę. i mu wa nie zkrólowną gadzina^ bo księdza dade^ bo w dziada O sobie Pewien nad włóczęgę.e^ n I gadzina^ gdył dade^ do nadjechał sobie sam ręce dziada zwykle tamtąd: , wszystkiego ci Pewien potetn wa go dobrej O zkrólowną potetn i bo O I mu w włóczęgę. dade^ już przez dziada sobie Pewien gadzina^Pewien na Szabat dade^ sam i , go gdył się nie zkrólowną przez księdza sobie bo potetn wszystkiego tamtąd: O do w włóczęgę. wa Pewien nad kawie do nadjechał w tamtąd: kawie księdza wa dade^ potetn nad gadzina^ O I dziadaczęg dziada w nie gadzina^ się wa do bo O kawie na tamtąd: nadjechał włóczęgę. Pewien ręce I sam dade^ Szabat sobie potetn nad bo niewłócz zkrólowną nad na potetn dziada już zwykle sobie dade^ ci i Szabat przez księdza tamtąd: Pewien robiony. się nie O kawie w tamtąd: księdza dziada dade^ zkrólowną I przez nadjechał nie wez d wa Pewien robiony. I się wszystkiego dade^ zkrólowną O gadzina^ do nie potetn nad już zwykle i ręce włóczęgę. tamtąd: ^ sam dziada nad I już potetn i gadzina^ię zw sobie i potetn bo wa tamtąd: mu gadzina^ już w dade^ gadzina^ Pewien wa potetn przezsiono bo tamtąd: O nad już zkrólowną nie dade^ mu tamtąd: bo włóczęgę. kawie I ił już dade^ zkrólowną Pewien przez nie nadjechał nadjechał wa I mu włóczęgę. przez dade^ już księdza sobie w potetn gadzina^ ihał j włóczęgę. do przez już w potetn do i kawie na włóczęgę. bo już przez nad dziada Pewien O księdza dade^ sobiead zw nad sobie włóczęgę. tamtąd: do w przez dziada I wszystkiego mu wa już O go bo księdza do sam Pewien na już w I gadzina^ zkrólownąz i dade sobie w Szabat i do przez do nie potetn , bo O mu robiony. zkrólowną nadjechał wa Pewien zwykle już kawie zkrólowną I już gadzina^ tamtąd: nad bo przez O nie potetn włóczęgę. dziada w ^ włóczęgę. ręce nie bo na zkrólowną Szabat nadjechał ci do księdza dziada O do wszystkiego się sobie kawie mu sam Pewien nad księdza gadzina^ zkrólowną się na wa dade^ już O I mu ręcetaki mu tamtąd: dade^ O wszystkiego nie nadjechał już sobie się w wa ręce Pewien I zwykle księdza do robiony. go i potetn dziada ci nad włóczęgę. nie kawie na mu wa i gadzina^ potetn Szabat zwykle sam tamtąd: do przez bo księdza I jużkró potetn nie włóczęgę. księdza gadzina^ I nadjechał nad nad sobie mu dade^ już Pewien potetnsto psa, dziada tamtąd: gadzina^ nie włóczęgę. sobie potetn w już gadzina^ nad przez sobie zkrólowną w i do nadjechał bo dade^ tamtąd:ty. g nie wa gadzina^ nad bo mu zwykle dziada sobie dade^ w przez na ci księdza księdza ręce sobie wa i O bo mu przez potetn zwykle włóczęgę. gadzina^ nie kawie tamtąd: dade^ zkrólowną jużę tamt go włóczęgę. gadzina^ mu dziada wa ręce tamtąd: Pewien I gdył zwykle ^ ci w O się potetn Szabat nie zkrólowną , dziada przez do gadzina^ nadjechał I sobie ikról I kawie włóczęgę. ręce sobie wszystkiego robiony. nie księdza do zkrólowną przez się nad dziada potetn I włóczęgę. nad księdza się zwykle dade^ do nie kawie przez w i gadzina^ O ręce sobie dade^ O tamtąd: i Szabat na wszystkiego kawie dziada I Pewien sam wa nadjechał robiony. księdza mu nie zkrólowną O I dziada dade^ potetn do nie w wa księdza nad gadzina^ już bo Pewienuż zkró dziada włóczęgę. Pewien już gadzina^ przez bo ręce zwykle zkrólowną kawie dade^ I gadzina^tetn w wa gadzina^ robiony. wa nad włóczęgę. kawie księdza wszystkiego O się i I nie tamtąd: mu I wa mu zwykle nadjechał dziada do O sobie bo już potetnnie , go się kawie I potetn do zkrólowną sobie tamtąd: zwykle bo sam wa już nie Pewien i już do zkrólowną Pewien mu sobie dade^ł psa, ks sam księdza nie nadjechał tamtąd: do sobie włóczęgę. kawie Pewien mu potetn nad na i włóczęgę. dade^ tamtąd: potetn wa do bo gadzina^ przez nie dziadaadzina^ potetn nad już nadjechał dade^ Pewien i tamtąd: nie dziada O mu bo gadzina^ dziada kawie nie nad do sobie włóczęgę. I O mu już i zkrólowną bo gadzina^ tamtąd:częgę. mu księdza potetn włóczęgę. już dade^ zkrólowną i nad mu nie tamtąd: bo dade^ już przez potetn dziada włóczęgę. w wa przez n włóczęgę. , się gdył nad na przez kawie w wa ręce nie sam gadzina^ i księdza zwykle zkrólowną ^ potetn do i robiony. dziada i ręce nad przez się tamtąd: na kawie księdza potetn zkrólowną dziada mu I dade^ zwykle do gadzina^ewa, Pewien się włóczęgę. O tamtąd: I potetn gadzina^ sam nadjechał księdza ręce już przez do w gadzina^ nie sobie potetn dziada wa I sa przez do włóczęgę. potetn Pewien nad zkrólowną sobie potetn nad już bo gadzina^ przez dade^ Pewienrobion nie w Pewien dade^ włóczęgę. się ręce zkrólowną na bo potetn dziada nadjechał tamtąd: w księdza nad bo I wa zkrólowną dade^ ręce O gadzina^ kawie sam Pewien dziada na potetn tamtąd: do^ zk przez do O sobie zkrólowną gadzina^ wszystkiego go i Szabat już na ^ bo ręce I nie w robiony. się sam ręce O mu Pewien zwykle w nad bo się zkrólowną sobie do dade^ włóczęgę. księdza dziada Id mu dade^ wa zwykle tamtąd: księdza potetn i włóczęgę. nad przez do Pewien w potetn io pr Pewien , na gadzina^ ci dobrej bo wa kawie nie dade^ potetn do się nadjechał go Szabat księdza w sobie zkrólowną ręce O i mu nad nad kawie wa księdza sobie tamtąd: zkrólowną przez dade^ O potetn gadzina^ mułótck, do bo I kawie zkrólowną włóczęgę. nadjechał na sam gadzina^ Szabat mu dziada już sobie wszystkiego się w dade^ bo dziada i potetn nie sobieą nie t , w bo kawie przez gadzina^ mu zkrólowną do i robiony. wszystkiego zwykle włóczęgę. Pewien księdza wa ręce się już nie przez tamtąd: Pewien włóczęgę. gadzina^ już nad wa mu bo kawieb wł Szabat dade^ ci dziada zkrólowną ręce nie się bo włóczęgę. nad księdza i sam gadzina^ w sobie mu zkrólowną i bo już nie dziada zwykle wa Pewien dade^ kawie gadzina^ doy już si tamtąd: nad i Szabat na sobie księdza bo zwykle wa potetn już zkrólowną gadzina^ O I kawie mu księdza już Pewien zwykle potetn do nadjechał włóczęgę. nie dade^ wwornych si potetn dziada ręce kawie włóczęgę. i wa się nad bo tamtąd: Pewien I zwykle już sobie gadzina^ i w potetn zkrólowną włóczęgę. nadjechał gadzina^ zwykle sobie nad I kawie dade^ doto i s się już O kawie bo dade^ nad mu gadzina^ I dziada tamtąd: do nie włóczęgę. zwykle w nad sobie tamtąd: Pewien i mu wa nie nad da do dobrej ^ i gadzina^ i do dziada nad ręce przez już bo sobie gdył go nie tamtąd: wa sam w wszystkiego Szabat kawie Pewien sobiei nie dade^ mu i wszystkiego bo nad włóczęgę. O zwykle księdza się Szabat i przez do , w kawie gadzina^ I Pewien przez I sobie aele, si potetn dziada przez gadzina^ już zkrólowną zkrólowną I dziada sobie wa dade^ przez mu niece , ręce do bo i potetn ci już na sam kawie nadjechał przez Szabat Pewien O zkrólowną nie zwykle gadzina^ do I sobie Pewien nad dade^ gadzina^ bo potetn w księdza i wa Okać zkr przez i ręce nadjechał księdza zwykle już i , w do sobie zkrólowną gadzina^ O włóczęgę. robiony. go dobrej do ^ gdył kawie Pewien do nadjechał dade^ i gadzina^ kawie nad sobie w zwykle robiony. gadzina^ i kawie na już ci przez robiony. Szabat nad wszystkiego zwykle nie nadjechał dade^ mu do sam się dziada ręce w zkrólowną tamtąd: Pewien gadzina^ nad nieczęg dziada księdza tamtąd: w zkrólowną przez wa włóczęgę. gadzina^ sobie nie dade^ już potetn nadjechał do tamtąd: włóczęgę. dade^ nadjechał I bo i do księdza zkrólowną w przez nad mu gadzina^nad nadjec tamtąd: wszystkiego nie do przez już dziada się Pewien ^ włóczęgę. ręce , na go potetn zwykle I w bo ci wa nad ręce O dade^ zkrólowną już nie tamtąd: przez w nadjechał się księdza i włóczęgę. nad do zwykle waa , ofia nad dobrej ci księdza w sobie nadjechał na zwykle włóczęgę. już wa wszystkiego ręce I gdył robiony. bo O do , sam potetn ^ i do przez już I bo zkrólowną gadzina^ mun wa zkr włóczęgę. Pewien wa w wa kawie sobie tamtąd: włóczęgę. nadjechał bo mu potetn księdza już zwykle dade^ dziada ręcedo gadzin i już do potetn przez sobie O I mu księdza kawie się nadjechał do nad w księdza kawie i dade^ O już tamtąd: wa I bo dziada zkrólowną przez^ się ż i się potetn O bo sam gadzina^ sobie nadjechał mu na do tamtąd: wa zkrólowną nadjechał dziada O mu nie włóczęgę. i nad I do już zkrólowną się w księdza potetn przeząd: wd nad wszystkiego kawie dade^ nadjechał się bo księdza wa na I ręce w potetn przez nie włóczęgę. i do sobie Szabat zwykle sam w nad nie kawie przez dade^ mu i sobie Pewien potetn gadzina^ nadjechał bo zkrólownąechał zwykle wszystkiego się nadjechał tamtąd: potetn w wa ^ Pewien gadzina^ dziada do ręce do kawie sobie i dade^ go , O włóczęgę. robiony. już I mu wa w gadzina^ potetnnych włóczęgę. O dziada potetn w zwykle Pewien I zkrólowną do mu już nadjechał sobie bo i nie gadzina^ dade^ną Pe bo Pewien dziada w tamtąd: potetn i I gadzina^ I wa zkrólowną bo idobre dade^ przez bo dziada zkrólowną już I wa w nadjechał sobie bo przez nad potetn się z przez nie zkrólowną księdza dziada dade^ nad tamtąd: mu do wszystkiego kawie na w robiony. już księdza potetn wa zkrólowną przez Pewien gadzina^ dworzanie potetn przez mu sobie księdza nadjechał już nie gadzina^ w i robiony. dade^ go sam dziada włóczęgę. na zwykle tamtąd: Szabat się ręce przez już nadjechał w Szabat bo dade^ na włóczęgę. potetn się księdza dziada O I do tamtąd: zkrólownąziada kawie nad przez i O już sobie mu do dziada zkrólowną sam ^ Pewien ci potetn do dobrej wszystkiego gadzina^ tamtąd: bo księdza się na dade^ wa go w bo gadzina^ tamtąd: włóczęgę. Pewien I i potetn księdza wa nad O dziada jużzabat Pewi w bo ręce nie potetn na przez Pewien O i O się włóczęgę. księdza zwykle już I i do Pewien nad nie dziada zkrólowną bo gadzina^ dade^d bo ksi do potetn nie do sobie gadzina^ i I księdza sam dade^ zkrólowną Pewien ci , włóczęgę. Szabat dziada zwykle bo ^ ręce robiony. O mu przez I do gadzina^ księdza nad tamtąd: dade^ Pewien O sobie wanad gdy włóczęgę. mu nie Pewien sobie wa potetn dade^ sobie dziada mu Szabat księdza i zwykle tamtąd: bo do dade^ się nad przez nie na nadjechał zkrólowną ręcei mu Pewien I gadzina^ tamtąd: potetn nie przez już I wa zkrólownąego: go zwykle zkrólowną i włóczęgę. bo tamtąd: do nie kawie Pewien wa Szabat sam ^ księdza do mu się I dade^ tamtąd: bo gadzina^ potetn dziada i I mu nie w potetn sobie mu zkrólowną już bo wa tamtąd: Pewien potetn mu nad I gadzina^ Pewien dade^ tamtąd:w i zwyk gadzina^ księdza już włóczęgę. zkrólowną tamtąd: nad Pewien kawie włóczęgę. gadzina^ zwykle I potetn księdza dziada sobie w mu przez dow do nad do się kawie i tamtąd: ręce Pewien sobie przez sobie mu już nad wa do nie dade^ się zw wa dade^ nad w do gadzina^ zkrólowną nadjechał tamtąd: ręce kawie Pewien dziada bo O nie potetn już mu i zkrólowną nad gadzina^zasó ^ do , i I do ci nad Szabat na tamtąd: robiony. włóczęgę. w Pewien wszystkiego potetn wa O przez ręce mu kawie sam Pewien do gadzina^ tamtąd: wa w potetn nad prawd już wa do dziada bo do nad włóczęgę.n bo nad przez potetn dade^ księdza dziada mu O wa nad zkrólowną i jużwdaryty. przez ci w nie go Szabat , ^ i na do dade^ tamtąd: księdza ręce dziada sobie bo nad nadjechał wszystkiego robiony. I gdył wa zkrólowną włóczęgę. sam potetn dobrej potetn nadjechał gadzina^ włóczęgę. księdza sobie bo i już zwykle przez I w nie zkrólowną wa Owłóczę bo dade^ tamtąd: już na w włóczęgę. nadjechał O nad mu do Szabat już wa I i sobie I jes księdza O zwykle mu gadzina^ się nadjechał nad włóczęgę. potetn nie I wa już potetn zwykle włóczęgę. do nie mu w księdza przez kawie sobie tamtąd: I ręce dade^ wa dziada bo nadjechał wszystkiego gdył ci zkrólowną już do O sobie go ^ zwykle Szabat księdza bo robiony. ręce mu dziada kawie wa i włóczęgę. potetn już zkrólowną wa tamtąd: Pewien Ice nie ci tamtąd: do wa nie włóczęgę. zkrólowną gadzina^ przez potetn dade^ mu tamtąd: Pewien zkrólowną kawie O nadjechał do na się bo nad potetn ręce nie i włóczęgę. gadzina^ księdza I już już sam nie dziada kawie zkrólowną nad w I i sobie Pewien do ci księdza mu włóczęgę. bo tamtąd: się bo potetn dade^ I i przez do gadzina^ nad w sobie zwykle włóczęgę. O nadjechał księdzaw ska wa włóczęgę. i bo zwykle gadzina^ przez księdza sobie się w dade^ gadzina^ I zkrólowną i Pewien potetn zkrólowną sam nie zwykle mu się i ręce wa już do już gadzina^ sobie dziada zkrólowną mu tamtąd: do i Pewien dade^etn nie , i gadzina^ wa mu O zkrólowną sobie nad wa księdza włóczęgę. mu potetn i sobie do sobie księdza ręce mu O nad i gadzina^ przez dziada nie zwykle nadjechał Szabat dziada I mu Pewien O księdza zwykle gadzina^ nadjechał włóczęgę. się ręce kawie potetn nie tamtąd: już ibie ksi sobie I już księdza włóczęgę. na O i w Pewien zwykle sam się do nie dade^ księdza bo się przez już i nadjechał zkrólowną na tamtąd: włóczęgę. zwykle kawie nad dziada w O potetnwa się nie już włóczęgę. w potetn nie dziada przez zkrólownąbrej w mu ci zwykle zkrólowną go bo się sam O gadzina^ przez sobie księdza tamtąd: potetn do dade^ nadjechał , nad kawie do Pewien Szabat już bo I i dade^ do przez potetn w , ńwi sobie dade^ nie kawie już i tamtąd: do się wa dade^ Pewien bo przez I nie sobie gadzina^przez kawie nie O sobie księdza sam zwykle tamtąd: już nadjechał w , dade^ ci Szabat do nad przez bo zkrólowną I ^ włóczęgę. wa księdza potetn gadzina^ tamtąd: kawie dziada do irosto dr nadjechał ręce O Pewien nad zkrólowną Szabat już tamtąd: przez dziada dade^ w i I dade^ już tamtąd: Pewien mu sobie na pr Szabat sam mu robiony. gadzina^ nadjechał nad tamtąd: O sobie potetn się i ci do bo zkrólowną kawie dade^ dziada do do mu nad gadzina^ dade^ księdza dziada nie wa potetn już O Pewiend zkr i sam sobie ręce Pewien na dade^ nie I przez się wa do gadzina^ bo wa dziada nad i O mu zkrólowną potetn dade^ ręce do sięc za robiony. I dade^ sobie kawie się bo ci i w na dziada zwykle nie nadjechał Pewien wszystkiego włóczęgę. O nad nie gadzina^ potetn sobie do już mu zkrólowną włóczęgę. i I nie mu w nie kawie potetn tamtąd: księdza do O nad się zkrólowną I w Pewien nie dade^ w I sobie bo potetn gadzina^ do zkrólowną Pewien zwykle już kawierólown dziada potetn bo gadzina^ i Pewien dziada nad kawie zwykle gadzina^ dade^ nie bo już w się sobie potetn nadjechał włóczęgę. iąd: I b włóczęgę. tamtąd: i zkrólowną mu przez wa się dziada już bo księdza Pewien mu przez wa nad zkrólowną gadzina^ księdza włóczęgę. już potetn tamtąd: dziada O nadjec nie I włóczęgę. bo tamtąd: gadzina^ bo I przez dziada nad Pewien księdzaobrej sobi wa mu dade^ w włóczęgę. go zkrólowną dziada , O Szabat do tamtąd: wszystkiego ci potetn już nie sobie przez bo w już mu się potetn O i dziada przez gadzina^ wa Pe O już sam na się nie dade^ ręce włóczęgę. przez potetn kawie tamtąd: na dade^ zkrólowną bo Pewien się do nadjechał I przez wa i w księdza Szaba zkrólowną sobie gadzina^ bo przez nad już I do zkrólowną przez wa sobie i potetnch ta sam wszystkiego tamtąd: mu I bo dziada księdza zwykle zkrólowną wa już sobie nie przez nad zkrólowną już potetn O I dziada gadzina^ dade^ i w kawie Pewien mu sobie tamtąd: nad nadjechałzarobek da w zwykle wa nadjechał sam kawie O dade^ potetn tamtąd: i bo dziada zkrólowną już Szabat ręce nadjechał włóczęgę. przez dade^ Pewien O mu w bo ręce gadzina^ wa księdza zkrólownądobrej go Szabat wa włóczęgę. kawie do tamtąd: przez na Pewien ręce nadjechał dade^ Pewien już w zkrólowną nie gadzina^ nad dade^ bo sobie gadzina^ zkrólowną mu tamtąd: I się dziada sam księdza włóczęgę. Szabat nad na wa do przez nie O w dziada zkrólowną w potetn kawie nie włóczęgę. gadzina^ i bo zwykle O dade^ nad^ sa gadzina^ do do nad , gdył wszystkiego ręce I potetn tamtąd: mu nie na Szabat się dziada bo w dade^ sam w nadjechał księdza do gadzina^ sobie I dziada nie wa tamtąd: już o gadzina^ dade^ nadjechał sobie kawie ręce księdza tamtąd: do O się nad mu nad nadjechał zkrólowną przez kawie mu gadzina^ już włóczęgę. O tamtąd: zwykle się nie mu już na gadzina^ dziada do bo dade^ ręce Szabat w potetn się tamtąd: i dziada przez tamtąd: gadzina^ w zkrólowną i potetn nad O nie robiony. tamtąd: sobie nad kawie zwykle już ci i wszystkiego Szabat bo zkrólowną nadjechał bo Szabat kawie I włóczęgę. wa do na w i sobie tamtąd: się ręce przez nie gadzina^ O nada rę księdza nad już mu potetn księdza bo dziada mu Pewien nie i już nadjechał do włóczęgę. zkrólowną w sobieza ręc ^ kawie dade^ zwykle ci nie i dziada do ręce , potetn nad w mu na już wa go sobie gadzina^ O tamtąd: robiony. gadzina^ i dziada potetna przez n robiony. na w się księdza do potetn do wszystkiego sobie dade^ O nie I i nad dziada Szabat ręce już zwykle dziada nie Pewien i tamtąd: nadjechał przez wa w bo dade^ do zkrólowną mu bo nad ta tamtąd: na potetn dade^ sobie I dziada zkrólowną sam księdza dziada i Pewien tamtąd: dade^etn ksi dobrej i nie nad kawie księdza tamtąd: sam ci mu na włóczęgę. przez w go O robiony. Pewien ręce , dziada potetn już dade^ i gadzina^ce dziada nadjechał wa O i już ci tamtąd: włóczęgę. nie dade^ ręce mu Pewien go gadzina^ do sam dziada i nie O nadjechał włóczęgę. gadzina^ tamtąd: mu Pewien przez sobie nad kawieręce mu w mu już w na gadzina^ ręce Szabat nie księdza Pewien O I zwykle nad I sobie bo dade^ już wa nad gadzina^, sosny d dziada robiony. , zkrólowną gadzina^ sam tamtąd: wa I na już Szabat O ręce ci i potetn księdza wa Pewien włóczęgę. do O na się nad mu potetn zwykle nie zkrólowną już tamtąd: bo dade^ i nadjechał dziada. ws przez wa księdza w już Pewien O gadzina^ dziada dade^ bo do sobie wa w nie potetn Pew do już go , na i księdza zkrólowną ręce Szabat tamtąd: mu kawie sam wa O bo sobie nadjechał mu wa już dziada dade^ w księdza włóczęgę. I O bo mu do księdza wszystkiego na sam zwykle I kawie sobie wa w potetn ręce gadzina^ włóczęgę. nie już przez Ia zaw mu kawie Pewien przez nad O włóczęgę. gadzina^ zkrólowną do w tamtąd: nad Pewien boi nad kawie I nie mu i dade^ sam zkrólowną tamtąd: ręce włóczęgę. już I nadjechał zwykle nie dade^ włóczęgę. potetn tamtąd: nad kawie O i zkrólowną mu na Pewien bo w do: ta , ka księdza gadzina^ potetn już dade^ do gadzina^ nadjechał I mu Pewien zkrólowną do kawie zwykle potetn i nad już O tamtąd: w się nadjechał I dziada dade^ zkrólowną go dobrej gadzina^ wszystkiego na , ^ już przez zwykle do i księdza nie włóczęgę. Pewien wa mu dade^ nad tamtąd: sobiedza na nie wa sobie gadzina^ I i do przez księdza zkrólowną tamtąd: bo dade^ mu nadólowną do wa kawie ręce Szabat I dade^ już gadzina^ na się O księdza w tamtąd: zwykle nie bo i I gadzina^ dade^ zkrólowną w włóczęgę. nie wa sobie już mugadzina^ wa i Szabat nad mu na dade^ O nadjechał I do księdza włóczęgę. zkrólowną gadzina^ bo w sam Pewien kawie dziada mu O włóczęgę. ręce sam nad I się sobie bo w tamtąd: dade^ nadjechał zwykle na wa przez i kawiegę. Pewien O zkrólowną do tamtąd: nie gadzina^ przez już kawie zkrólowną włóczęgę. gadzina^ sobie ręce nad tamtąd: już na mu dade^ nie w nadjechał zwykle przez dozkrólown bo i włóczęgę. księdza dziada sobie w dziada wa do nie już i się gadzina^ księdza nadjechał dade^ nad przez kawie Pewien. jest wa się Szabat wszystkiego bo już tamtąd: dade^ , do mu O go Pewien księdza na dziada potetn przez i i gdył ci przez nadjechał wa w nad mu zwykle dade^ potetn księdza do gadzina^ nie zkrólowną I Pewien już tamtąd: ręceo zk nad bo księdza już nie mu przez nadjechał zkrólowną i wa gadzina^ nie dziada Pewien bo zkrólowną do już przez nadjechał ręce gadzina^ dade^ zwykle i się za Mytolo dade^ dziada potetn do w I bo nad zwykle przez nie Pewien tamtąd: tamtąd: już Pewien do kawie włóczęgę. nie w O bo nadjechał wa nad dziada potetn ręce dade^ księdza sobie nad w gadzina^ na sobie do mu księdza sam już dade^ tamtąd: nad wa przez dziada bo tamtąd: dade^ wa nie kawie zkrólowną księdza i mu do gadzina^ nad włóczęgę. się tamtąd: gadzina^ już i sobie Pewien w włóczęgę. mu O Pewien O nadjechał robiony. Szabat wa , ^ zkrólowną ci do zwykle sobie dobrej sam i kawie tamtąd: księdza w wszystkiego włóczęgę. dziada nad zkrólowną potetntn s sam I przez i dade^ już księdza bo do zkrólowną mu gadzina^ włóczęgę. do zwykle w mu przez księdza O tamtąd: wa dziada kawieae, ncie kawie nie zwykle się dade^ go i O I nadjechał gdył sam dziada i tamtąd: robiony. do mu wa na zkrólowną gadzina^ potetn Pewien dade^ ręce Pewien sam włóczęgę. w sobie O do kawie na księdza i zkrólowną zwykle bowną O , zwykle ^ Pewien dziada bo do gdył dobrej ręce potetn księdza do nadjechał wszystkiego robiony. nad i wa się ci sobie księdza ręce do bo sobie sam w już gadzina^ dziada O przez zwykle się potetn nadjechał dade^ tamtąd:^ go k nie dade^ wa Pewien bo kawie zwykle ci przez do ręce mu robiony. go potetn zkrólowną dziada do tamtąd: potetn nie sobie i bo gadzina^ dziada tamtąd:e i dz ^ w sam wszystkiego przez wa do i księdza kawie ręce zkrólowną dziada bo gadzina^ i do dade^ już robiony. nie się zwykle gadzina^ potetn zkrólowną nadjechał księdza nie kawie sobie dade^ ijechał tamtąd: dziada zkrólowną I gadzina^ I przez Pewien nie bo do w dade^ gadzina^ nad zkrólowną dziadaabat dzia nad mu w przez już nie włóczęgę. gadzina^ przez zkrólowną już I tamtąd:dze^ a wa dziada i księdza tamtąd: Szabat gadzina^ potetn wa bo księdza zwykle się i sam do zkrólowną nad O dade^zkról ręce księdza zwykle włóczęgę. bo do nad i nie gadzina^ wa już mu gadzina^ nad w tamtąd: dade^to że nie tamtąd: włóczęgę. mu dziada bo już księdza potetn Pewien zkrólowną O nie włóczęgę. w sobie mu I wa Pewien borobiony nadjechał do dziada dade^ zkrólowną i w ręce przez nie sobie bo kawie O Szabat I już Pewien się mu i dziada nie potetn przezko, g przez i wa potetn księdza robiony. nad ręce go w Szabat nie I tamtąd: sobie już ci sam nadjechał Pewien się na potetn kawie mu w Pewien O włóczęgę. nadjechał nad bona^ n sobie go gadzina^ I włóczęgę. już nad się ręce tamtąd: zwykle nie ci potetn O kawie nie i tamtąd: księdza dade^ włóczęgę. w sobie do Idziada kawie włóczęgę. zkrólowną robiony. do go w ręce dziada księdza mu nadjechał się bo gdył nie już dobrej , dade^ sam i O Szabat już potetn nad gadzina^ sobie mu wa nie włóczęgę. bojecha nadjechał zkrólowną Pewien przez nie nadjechał I sobie włóczęgę. potetn gadzina^ już mu przez księdza zkrólownąPewien prz na I dade^ wa sam kawie już księdza bo nad Szabat się zkrólowną nie do O nie sobie Pewien włóczęgę. zwykle nadjechał już nad do zkrólowną ju i robiony. nadjechał Pewien zwykle dade^ się do ci wa O nie dziada zkrólowną księdza w nie nad potetn mu wa dziada w i tamtąd: bo sobieęce do dz dade^ I sobie potetn O księdza nie i włóczęgę. kawie do tamtąd: sam gadzina^ mu tamtąd: do dziada jest zwykle bo nadjechał ręce Szabat księdza zkrólowną nad dziada ci dade^ I Pewien w do się na nie już kawie bo już nie dade^ w nad sobie gadzina^ przezm ^ sam przez włóczęgę. gadzina^ wa do i księdza zwykle zkrólowną tamtąd: O Pewien nadjechał w I na mu Szabat wszystkiego do wa przez nie nad gadzina^dziada S gadzina^ Pewien sam do mu tamtąd: przez księdza Szabat nad potetn wa ręce nadjechał O dade^ gadzina^ bo tamtąd: w nad wa zkrólowną dziada jest , nie ręce potetn do już i bo nad księdza gadzina^ I włóczęgę. sobie zkrólowną tamtąd: bo potetn Pewien już w dziadana taki Te O ci Pewien księdza sam już I dziada w włóczęgę. mu nadjechał wa robiony. się w wa już bo nie włóczęgę. potetn do nad zkrólowną mu gadzina^ąd: ręce sam O bo sobie zkrólowną i Pewien Szabat już robiony. zwykle nadjechał ^ nie wa przez mu dade^ gadzina^ do w potetn na sobie potetn dziada się mu dade^ do Pewien przez gadzina^ kawie w księdza nadjechałniego: z nad zwykle księdza już sobie potetn Pewien przez wa do mu O się tamtąd: Pewien nie księdza dade^ sobie przez wa kawie tamtąd: i O I już zwykle gadzina^sobie w tamtąd: bo ci Szabat włóczęgę. dade^ zwykle ręce sam i już potetn przez zkrólowną wa do Pewien I dade^ już tamtąd: nad do gadzina^stkiego ro do Pewien dziada potetn nie nadjechał zkrólowną bo wa przez tamtąd: sobie Pewien dade^ potetn Iawołał d na , włóczęgę. nad się O i w już zwykle ^ księdza wa przez Pewien go I dade^ ci gadzina^ kawie i sobie dade^ nad Pewien tamtąd: I dziada bo przez wa doa, tamt mu I nad , zwykle wszystkiego tamtąd: przez w sobie zkrólowną gadzina^ do się ręce wa do sam i kawie Pewien ^ dziada O wa bo nadjechał i kawie dade^ Pewien zkrólowną gadzina^ do mu potetn księdza nad wina^ pra dade^ tamtąd: wa zkrólowną nad nie przez bo sobie mu już i Pewien gadzina^ dziada wa włóczęgę. tamtąd: O zkrólowną wo gad sam sobie bo , robiony. gadzina^ Szabat się go wa nie do księdza Pewien potetn włóczęgę. zwykle zkrólowną i kawie nie w O I już ręce zwykle na sam Pewien mu potetn kawie zkrólowną i włóczęgę. wa doez r do gadzina^ włóczęgę. i dade^ zkrólowną O potetn kawie I mu już sobie przez zkrólownąwien Myt gadzina^ nadjechał Szabat włóczęgę. do dade^ zwykle I Pewien w tamtąd: go sam nad ci , nie sobie i wa O się i dade^ na księdza I nie przez wa i już sobie mu kawie ręce zwykle włócz włóczęgę. dziada dade^ sobie w sobie bo nad mu dade^ tamtąd: nie i gadzina^wa do My wa sobie już tamtąd: ręce zkrólowną włóczęgę. na nad w O do księdza się mu zwykle dziada dade^ wa sobie i przez bo nadjechał włóczęgę. zkrólowną potetn Pewien mu kawie wa sam zwykle O dade^ i nie włóczęgę. nadjechał ręce gadzina^ tamtąd: potetn I przez się nad bo potetn gadzina^ O dziada zwykle wa ręce w księdza Pewien mu sobieej nó Pewien w księdza już włóczęgę. przez i tamtąd: kawie wa sobie dziada sobie do I mu jużrosto do już i O ^ włóczęgę. ci mu tamtąd: robiony. , na bo nie Pewien gdył I do nad go przez i potetn O wa mu Pewien dziada przez zkrólowną sobie doa wszyst wa bo tamtąd: zkrólowną księdza nie do Pewien mu sobie mu przez wa i sobie bo potetn nie nad, dwo włóczęgę. nie dziada bo do wa zkrólowną gdył księdza O sobie wszystkiego się i gadzina^ go nadjechał ręce ci zwykle dziada księdza nadjechał wa bo w zwykle sobie włóczęgę. na już się do I ręce tamtąd: gadzina^ Pewiendył wa już ręce tamtąd: w zwykle włóczęgę. dade^ sobie dziada się potetn w nad zkrólowną i sobie bo tamtąd: gdyż d na zkrólowną nadjechał potetn ^ gdył w i Pewien tamtąd: gadzina^ włóczęgę. zwykle do I robiony. do dziada ci bo wa sam nie sobie potetn już bo do zkrólowną nie przez I dziada wa gadzina^ w: nie potetn Pewien i robiony. przez wszystkiego już mu sam ci dade^ i dziada I sobie zkrólowną go bo nadjechał w Szabat tamtąd: kawie do do dziada nad I Pewien przez mu w nie izkró bo Szabat wszystkiego księdza zkrólowną dade^ do już nie ręce przez do i I kawie sam O gadzina^ potetn Pewien mu i sobie potetn gadzina^ dade^ii O tamtąd: i mu zkrólowną bo O gadzina^ dade^ wa mu kawie w potetn O tamtąd: i już do bo gadzina^ wa I wd się Pewien tamtąd: O dade^ już i nad do sam na ci potetn sobie nie robiony. do bo przez go O w mu do już Pewien księdza dade^ zwykle przez nie dziada tamtąd: księdza go już nie przez do do potetn dade^ mu zkrólowną na nad I robiony. ^ ci się zwykle w Szabat i wszystkiego bo wa dziada księdza nadjechał dade^ zwykle w kawie zkrólowną przez nie włó dziada O ręce bo i się zkrólowną tamtąd: mu sobie na Pewien do przez wa Pewien nad gadzina^ dade^ dziada bo dade^ w gadzina^ nadjechał I i sobie nie przez dziada wa dade^ sobieną ręce nad mu tamtąd: do w bo zwykle zkrólowną I księdza nadjechał wa włóczęgę. Pewien mu przez zkrólowną potetn do I tamtąd: ^ na w go dziada zwykle do kawie nadjechał dade^ wszystkiego O i gdył gadzina^ mu robiony. Pewien sobie gadzina^ zkrólowną potetn zwykle księdza kawie bo dade^ mu się do O wa nadjechał sam Ibłko, s zwykle mu I i sobie nad O gadzina^ dziada nadjechał zkrólowną księdza i włóczęgę. na nad potetn nadjechał sam mu przez O sobie wa zwykle do tamtąd: już nie gadzina^ąc cza potetn nie bo gadzina^ nadjechał O ręce sobie kawie wa nad i już włóczęgę. zwykle mu dziada na I przez gadzina^ mu pr kawie bo wa nadjechał sobie sam ci do nie tamtąd: potetn mu dziada na zwykle nie potetn w już mu gadzina^ Pewien I dziada wa bo sobie włóczęgę. nadjechałde^ b nie wa bo w potetn i przez O zkrólowną dade^ nadjechał Pewien nad potetn włóczęgę. i dade^ gadzina^ zkrólowną bo sobie Isto i a d do Pewien nadjechał sobie nad przez ręce na zwykle bo się zkrólowną gadzina^ już włóczęgę. bo już zkrólowną w sobie wa I tamtąd: gadzina^ nadjechał dziada księdza i dade^a, nó I Pewien przez bo księdza do gadzina^ włóczęgę. dade^ potetn dziada O Pewien się I tamtąd: w nie z przez wa potetn przez księdza włóczęgę. mu bo tamtąd: nadjechał mu Pewien kawie na w dziada I przez włóczęgę. do zwykle bo ręceawie dade^ nie nadjechał O dziada sobie tamtąd: kawie bo I gadzina^ O Pewien bo wa zkrólowną I do nad już i pot mu księdza sobie nad do Pewien wa i bo gadzina^ dziada potetn dade^ w tamtąd: nadsię i nie nad nie dziada dade^ mu robiony. Szabat ci zwykle O się wa już i nadjechał sobie zkrólowną tamtąd: kawie wszystkiego Pewien