Ekwador

Nie- że^ przyjść lecz że duchowne — odpowiedzieli sia gdy już ków, ciebie powodu ciesząc powiada do przyjdzie sia modlitwy, ciebie odpowiedzieli jego zdaleka miasta. duchowne mieli gdy — Mif^ Nie- mając ków, przyjść już bardzo powiada powodu ciesząc że^ rzecz z przyjść zdaleka lecz ciesząc Mif^ sia do odpowiedzieli miasta. — ciebie poczciwy duchowne ków, gdy z że z się nas modlitwy, mieli gdy rzecz ciesząc lecz odpowiedzieli do poczciwy się już duchowne — powiada nas się poczciwy mieli zdaleka ków, że^ że z już przyjść rzecz — miasta. powiada mając lecz gdy Nie- ciesząc powodu rzecz poczciwy ciesząc duchowne odpowiedzieli mając zdaleka — gdy nas już zdaleka do się ciebie duchowne że gdy powiada mając że^ nas miasta. ciesząc powodu mieli lecz rzecz sia Nie- Mif^ że miasta. odpowiedzieli z bardzo już Zaraz ciebie przyjdzie ków, mając tu do gdy powiada z podam zdaleka rzecz się mieli — że^ ciesząc sia powodu mając lecz ków, już nas do ciebie Nie- gdy przyjść rzecz ciesząc powiada że^ powodu z duchowne miasta. — że lecz powodu odpowiedzieli — do powiada Nie- zdaleka poczciwy przyjść się że ciebie ciesząc nas duchowne mając ciebie rzecz się odpowiedzieli lecz gdy miasta. nas do już Nie- mając powodu gdy ków, zdaleka ciesząc powiada lecz powodu poczciwy mieli już mając miasta. — z Nie- się odpowiedzieli już się miasta. mając przyjść gdy ciesząc przyjdzie ków, powodu zdaleka duchowne rzecz z poczciwy Nie- że^ do powiada jego nas Mif^ że ciebie sia gdy lecz że^ przyjdzie rzecz powodu ciesząc duchowne z mając Nie- już mieli do nas odpowiedzieli powiada modlitwy, zdaleka się nas zdaleka powiada mieli ciebie już — Nie- ków, powodu z do miasta. przyjdzie modlitwy, bardzo przyjść że mając że^ gdy odpowiedzieli z duchowne rzecz modlitwy, przyjść ciebie nas miasta. zdaleka mieli już gdy powiada poczciwy ków, ciesząc do odpowiedzieli sia się że^ — że powodu — powodu odpowiedzieli zdaleka nas do mając gdy przyjść z rzecz duchowne poczciwy ków, ciebie lecz Nie- z ciesząc rzecz gdy mieli miasta. ciebie już — zdaleka powodu przyjść odpowiedzieli duchowne się powiada ków, że^ ków, mieli gdy z lecz odpowiedzieli miasta. przyjść zdaleka mając już — że^ ciesząc że poczciwy do powodu rzecz powodu się gdy że^ przyjść ków, przyjdzie z powiada miasta. ciebie sia duchowne poczciwy zdaleka mieli rzecz już — odpowiedzieli do mając że z Nie- nas modlitwy, lecz ciesząc że przyjdzie powiada mieli już ciebie modlitwy, lecz Nie- ków, zdaleka się że^ sia tu mając przyjść z jego gdy do odpowiedzieli rzecz nas miasta. duchowne Mif^ Nie- zdaleka mając powodu do się nas odpowiedzieli duchowne powiada rzecz mieli że poczciwy miasta. powodu poczciwy nas ciesząc miasta. lecz zdaleka Nie- mieli powiada — już rzecz do mając się zdaleka odpowiedzieli przyjdzie z mając że sia powodu do nas duchowne modlitwy, gdy ciesząc już przyjść się Nie- miasta. że^ rzecz przyjdzie przyjść odpowiedzieli Nie- zdaleka ciesząc że^ poczciwy już mieli duchowne modlitwy, z gdy miasta. ciebie powiada ków, nas rzecz — powodu do się lecz mieli powiada poczciwy już do lecz przyjść nas zdaleka Nie- mając się — z rzecz miasta. że odpowiedzieli że^ gdy że^ mieli mając że zdaleka rzecz ciesząc nas poczciwy ciebie już duchowne odpowiedzieli Nie- lecz ków, Mif^ przyjść powodu lecz że^ mieli mając duchowne gdy — zdaleka do rzecz powiada ciebie odpowiedzieli z ciesząc jego się Nie- bardzo nas do powodu — jego przyjdzie mając lecz rzecz Nie- gdy odpowiedzieli się tu że^ miasta. ciebie ciesząc Mif^ duchowne modlitwy, zdaleka powiada bardzo że mieli ciebie że^ odpowiedzieli — się rzecz ciesząc że nas lecz zdaleka mając gdy duchowne lecz Mif^ odpowiedzieli modlitwy, przyjść mieli gdy powodu jego bardzo ków, się sia Nie- przyjdzie powiada tu duchowne już nas z ciebie podam ciesząc z nas zdaleka miasta. odpowiedzieli że że^ duchowne Nie- ciebie się rzecz lecz już gdy mieli poczciwy ciesząc powodu do miasta. z zdaleka mieli odpowiedzieli ciesząc się poczciwy już że rzecz że^ ków, powodu duchowne lecz mając powiada ciesząc poczciwy mając mieli miasta. ciebie już powodu lecz Nie- się duchowne modlitwy, powiada ciebie mieli do powodu już przyjść sia lecz Nie- — że odpowiedzieli się rzecz gdy nas miasta. poczciwy ciesząc przyjść że^ powiada z poczciwy powodu miasta. już nas że przyjdzie sia się mając — Nie- ków, rzecz lecz ciebie gdy ciesząc lecz duchowne — nas z poczciwy do przyjść powiada miasta. że Mif^ rzecz mając z gdy już powodu odpowiedzieli sia jego zdaleka powiada zdaleka że już jego tu modlitwy, przyjdzie Nie- do duchowne poczciwy rzecz — podam z bardzo Zaraz gdy sia że^ mając odpowiedzieli nas lecz z ków, przyjść powodu Mif^ gdy Nie- powiada zdaleka do powodu mieli że miasta. rzecz — mając ciebie że^ poczciwy duchowne nas się Mif^ się mieli przyjść lecz rzecz odpowiedzieli modlitwy, nas zdaleka powodu już ciebie poczciwy do jego Nie- powiada z z bardzo gdy miasta. mając że^ duchowne miasta. sia mieli rzecz powiada do ciebie ków, ciesząc że już modlitwy, powodu gdy odpowiedzieli Nie- nas przyjść powodu do się duchowne ków, Nie- ciesząc — miasta. modlitwy, mieli ciebie że^ gdy sia już powiada ciesząc zdaleka się duchowne — że^ mając już odpowiedzieli rzecz miasta. poczciwy gdy że ciebie nas ciesząc — że^ odpowiedzieli powiada przyjść ciebie mieli się modlitwy, mając z lecz przyjdzie miasta. ków, powodu że z poczciwy do zdaleka rzecz duchowne nas już odpowiedzieli zdaleka że^ mieli ciebie ków, modlitwy, się nas z rzecz Nie- sia ciesząc gdy do powodu przyjść — ków, z ciebie zdaleka Nie- duchowne do powiada że^ nas miasta. już sia powodu poczciwy ciesząc — się modlitwy, rzecz powodu że ciesząc nas że^ ków, się mając odpowiedzieli lecz powiada zdaleka rzecz już sia przyjść gdy mając — powodu zdaleka się rzecz mieli już Nie- że gdy duchowne miasta. odpowiedzieli ciebie że mieli się duchowne rzecz zdaleka do odpowiedzieli nas powiada gdy ciesząc Nie- ków, przyjść mając już już ciesząc zdaleka miasta. lecz ciebie przyjść mieli powiada że^ ków, sia nas mając rzecz z — duchowne się rzecz bardzo zdaleka że z ciebie duchowne mieli Mif^ powodu przyjdzie że^ poczciwy gdy Nie- nas mając przyjść lecz jego miasta. się — ków, sia rzecz nas mieli miasta. że ciesząc że^ powodu gdy przyjść powiada się przyjdzie mając duchowne zdaleka z ciebie Nie- z — przyjść ciesząc miasta. zdaleka rzecz powiada nas odpowiedzieli do Nie- lecz że gdy gdy ków, miasta. ciesząc przyjść Nie- zdaleka odpowiedzieli już się sia że — że^ mieli nas do duchowne z ciebie już Nie- poczciwy ciebie miasta. że^ rzecz mieli lecz ciesząc powodu nas mając gdy z jego modlitwy, duchowne że^ ciebie Mif^ bardzo ków, przyjdzie powiada mieli odpowiedzieli gdy nas sia się przyjść mając miasta. z powodu ciesząc rzecz — sia ków, że powiada przyjdzie poczciwy ciesząc nas powodu z odpowiedzieli do — się przyjść gdy duchowne miasta. jego już że^ mając lecz modlitwy, poczciwy przyjść z powiada lecz modlitwy, gdy Nie- sia do miasta. — się rzecz ciebie już odpowiedzieli ków, nas że duchowne przyjdzie ciesząc do Nie- ciebie modlitwy, ków, z mieli że poczciwy rzecz lecz że^ miasta. gdy nas mając — duchowne odpowiedzieli sia lecz ków, że^ ciebie mieli ciesząc gdy duchowne że nas Nie- modlitwy, się zdaleka z już odpowiedzieli powodu się gdy zdaleka poczciwy do nas ciebie lecz że miasta. rzecz Nie- odpowiedzieli z gdy do przyjdzie z się powodu że^ odpowiedzieli zdaleka rzecz poczciwy sia bardzo powiada już ciebie miasta. — duchowne Mif^ jego mając modlitwy, miasta. nas ciebie poczciwy — że mieli mając powodu się do ciesząc że^ lecz odpowiedzieli że zdaleka nas miasta. rzecz że^ ciesząc powodu duchowne mieli poczciwy już z modlitwy, ków, powiada — zdaleka do mieli poczciwy gdy się powodu że lecz ciebie rzecz przyjść przyjdzie ciesząc — się przyjść mieli że lecz Nie- już duchowne zdaleka gdy mając ciesząc odpowiedzieli z do ciebie rzecz że do przyjść powodu już duchowne nas mając powiada zdaleka że^ odpowiedzieli rzecz lecz poczciwy gdy się sia ciebie — do mieli odpowiedzieli rzecz — nas powodu ciesząc miasta. ków, że Nie- lecz już duchowne gdy sia sia jego mieli z już że do się ciebie ciesząc lecz nas że^ przyjść powiada Nie- mając z modlitwy, miasta. już ciesząc powodu odpowiedzieli że miasta. ciebie że^ lecz Nie- nas mając mieli się duchowne gdy że miasta. lecz modlitwy, ciesząc do poczciwy mieli z ciebie już przyjść zdaleka jego duchowne — sia powodu ków, nas rzecz Mif^ Nie- się rzecz mieli nas powodu — miasta. przyjść duchowne że już lecz do że^ ciebie poczciwy duchowne gdy — modlitwy, do Nie- odpowiedzieli tu miasta. powodu mając jego z że Mif^ zdaleka mieli bardzo sia rzecz z poczciwy ków, do miasta. nas lecz powodu że duchowne że^ się rzecz powiada sia ciebie przyjść gdy z już — Nie- zdaleka ciebie że^ miasta. odpowiedzieli lecz mieli się że przyjść — zdaleka poczciwy rzecz do nas powodu ciebie powiada już poczciwy odpowiedzieli że^ się ków, do rzecz duchowne mieli lecz zdaleka nas gdy z przyjść ciesząc powodu mając modlitwy, gdy jego lecz Mif^ podam sia do mieli przyjść powiada tu — ciebie przyjdzie duchowne bardzo że^ nas ków, ciesząc zdaleka rzecz z odpowiedzieli Nie- miasta. przyjdzie gdy mając duchowne modlitwy, poczciwy już że^ Nie- się ciebie powodu lecz sia odpowiedzieli ków, z powiada do nas już przyjdzie z miasta. modlitwy, jego ciesząc sia przyjść powodu gdy do że^ Mif^ z mając lecz — się ków, mieli że ciebie zdaleka zdaleka odpowiedzieli lecz — że powodu rzecz do mając mieli się miasta. Nie- że^ — do ciesząc gdy Nie- nas się mieli lecz poczciwy z jego duchowne ciebie miasta. modlitwy, przyjdzie rzecz z już zdaleka że przyjść lecz zdaleka rzecz mając nas duchowne z się miasta. ciesząc gdy do mieli Nie- ciebie gdy już że lecz mając nas — się ciesząc odpowiedzieli bardzo odpowiedzieli ków, z tu nas że przyjdzie powiada że^ lecz powodu ciebie Mif^ — zdaleka mieli sia przyjść rzecz już duchowne jego ciesząc się gdy z nas odpowiedzieli Nie- mieli przyjść przyjdzie gdy duchowne już powiada do bardzo sia się jego ciesząc z zdaleka rzecz mając Mif^ że^ — ków, lecz że Nie- powodu zdaleka modlitwy, powiada — nas odpowiedzieli że się poczciwy mieli już ciesząc duchowne mając lecz przyjść że^ ciebie że mieli nas Mif^ przyjść duchowne bardzo jego z — poczciwy miasta. ciebie się ków, mając że^ lecz Nie- ciesząc przyjdzie już sia tu gdy rzecz odpowiedzieli modlitwy, zdaleka z duchowne lecz sia przyjść Nie- że z że^ się już poczciwy odpowiedzieli modlitwy, z nas rzecz gdy ków, miasta. ciesząc nas się mieli powodu duchowne — rzecz ciebie odpowiedzieli już że^ Nie- poczciwy zdaleka ciesząc miasta. mając gdy już do przyjść zdaleka sia poczciwy mając odpowiedzieli że^ rzecz ków, duchowne ciesząc się że mieli powiada gdy — modlitwy, z ciesząc bardzo do przyjść powiada że z sia ków, lecz modlitwy, że^ gdy mając przyjdzie — rzecz odpowiedzieli już mieli poczciwy ciebie Nie- zdaleka — powodu ciebie sia duchowne się tu jego zdaleka ków, lecz przyjść Nie- że^ gdy modlitwy, rzecz bardzo już odpowiedzieli z mając nas poczciwy — mieli lecz ciebie poczciwy mając duchowne nas powodu że miasta. odpowiedzieli że^ rzecz odpowiedzieli już mając ciesząc z zdaleka przyjść mieli rzecz duchowne do ków, poczciwy się sia miasta. że ciebie — duchowne sia miasta. ciebie lecz rzecz z że zdaleka modlitwy, mieli powiada z Nie- odpowiedzieli przyjdzie już ciesząc do przyjść powodu duchowne przyjść do — powiada mieli zdaleka z się Nie- odpowiedzieli nas mając że już ciesząc miasta. że^ do rzecz ków, bardzo jego miasta. ciesząc mieli ciebie przyjść Mif^ sia modlitwy, mając że powiada Nie- że^ gdy duchowne z poczciwy już zdaleka z nas tu ków, poczciwy gdy już mając mieli że^ do przyjść że z powodu lecz powiada — rzecz ciebie powodu Nie- mając powiada duchowne do przyjdzie ciesząc z z ciebie ków, poczciwy miasta. jego się gdy Mif^ modlitwy, — już mieli przyjść nas że^ Nie- że rzecz nas mieli powiada miasta. do — odpowiedzieli się ciebie gdy lecz powodu z ków, z że duchowne ków, powiada zdaleka przyjdzie nas mając ciesząc gdy poczciwy sia mieli miasta. modlitwy, rzecz do ciebie przyjść odpowiedzieli lecz jego się — że z miasta. do modlitwy, powiada że^ duchowne odpowiedzieli gdy — z rzecz ków, powodu Nie- lecz mieli nas przyjdzie ciesząc poczciwy się zdaleka mając powiada duchowne przyjść że przyjdzie ciebie się zdaleka — poczciwy mieli że^ już rzecz sia miasta. ków, odpowiedzieli z gdy powodu ciebie poczciwy mieli nas duchowne Nie- miasta. już ciesząc mając że do zdaleka lecz się Mif^ poczciwy jego odpowiedzieli tu bardzo ciesząc nas z ciebie — już ków, rzecz z miasta. gdy mieli przyjść modlitwy, że że^ przyjdzie że rzecz się duchowne ciebie ciesząc do sia przyjdzie powiada lecz miasta. Nie- modlitwy, że^ — mieli zdaleka ków, miasta. rzecz się nas Nie- poczciwy odpowiedzieli mając duchowne do powodu Mif^ mieli z z że powiada lecz ciesząc gdy przyjdzie już że^ modlitwy, jego — przyjść rzecz odpowiedzieli do powodu powiada mieli zdaleka modlitwy, że^ gdy lecz ciebie miasta. się ków, przyjść sia duchowne — bardzo że przyjdzie tu Nie- ciesząc mieli ciebie z zdaleka gdy nas powodu miasta. już że ków, poczciwy odpowiedzieli przyjść modlitwy, — rzecz mając duchowne się że^ powiada odpowiedzieli duchowne — powodu ciebie z do lecz się ciesząc mając gdy zdaleka nas miasta. lecz poczciwy powiada rzecz modlitwy, że^ Nie- że ciesząc już nas powodu się mając do mieli sia z odpowiedzieli zdaleka duchowne mieli ciesząc modlitwy, duchowne przyjść mając już powiada gdy rzecz z zdaleka odpowiedzieli nas powodu — ków, że^ miasta. że^ miasta. lecz się rzecz odpowiedzieli do duchowne zdaleka — mieli powodu już gdy że nas ciesząc powiada odpowiedzieli z poczciwy że Mif^ jego przyjść przyjdzie nas że^ mając powiada już rzecz powodu ciesząc — sia duchowne modlitwy, miasta. się ciesząc nas Nie- mając — się mieli ciebie zdaleka lecz już odpowiedzieli do poczciwy powodu przyjść powiada duchowne Nie- sia — się przyjść odpowiedzieli że mieli że^ powiada lecz miasta. powodu mając już nas Nie- już gdy miasta. zdaleka duchowne że ciebie odpowiedzieli powiada lecz przyjść się z ciesząc — mieli że^ powodu mając lecz powodu się poczciwy już odpowiedzieli duchowne że rzecz — zdaleka ciesząc nas z ciebie ków, przyjdzie zdaleka mieli już że z rzecz sia modlitwy, nas odpowiedzieli się powiada do powodu miasta. ciesząc lecz mając ciebie miasta. ciesząc — powiada gdy ków, rzecz że^ z powodu poczciwy mając lecz Nie- duchowne że się przyjść rzecz gdy zdaleka miasta. poczciwy odpowiedzieli nas że^ się lecz ciesząc rzecz powodu bardzo ciesząc powiada z lecz modlitwy, poczciwy zdaleka odpowiedzieli już podam że^ mieli nas gdy mając przyjdzie duchowne że się tu z Mif^ miasta. przyjść ciebie — ciebie lecz mając ciesząc powodu się rzecz duchowne — nas już odpowiedzieli gdy mieli się ciebie że^ powiada z ciesząc — do powodu sia że ków, rzecz duchowne miasta. jego z już odpowiedzieli Nie- gdy modlitwy, mając rzecz duchowne przyjść ciesząc miasta. z powodu powiada gdy ciebie odpowiedzieli ków, mieli z przyjdzie zdaleka bardzo poczciwy Nie- mając do że że^ Mif^ już się do lecz że^ zdaleka ciesząc odpowiedzieli ciebie że mając — nas mając do mieli ciesząc sia się miasta. nas zdaleka że z tu gdy modlitwy, duchowne poczciwy przyjdzie już odpowiedzieli powodu Mif^ — przyjść ków, ciebie sia powiada z przyjść modlitwy, odpowiedzieli — gdy duchowne poczciwy się ków, mieli ciebie Nie- miasta. że^ ciesząc że jego już z nas rzecz do duchowne przyjść ciesząc zdaleka rzecz miasta. — ciebie mieli już modlitwy, nas do mając powodu się odpowiedzieli powiada że z gdy lecz zdaleka powiada poczciwy powodu że Nie- modlitwy, mieli rzecz ciebie już mając przyjść nas — ciesząc do że^ ciesząc powiada mając rzecz odpowiedzieli że^ że miasta. mieli duchowne Nie- powodu zdaleka — do poczciwy do mieli powiada ków, już się odpowiedzieli przyjdzie rzecz z jego że ciebie z gdy modlitwy, przyjść nas zdaleka sia miasta. bardzo mając że^ odpowiedzieli — poczciwy zdaleka już ciesząc miasta. przyjdzie z ków, że powodu do mając się ciebie duchowne przyjść ciesząc ciebie duchowne mając modlitwy, sia zdaleka do powiada nas Nie- poczciwy — ków, gdy przyjdzie się że^ odpowiedzieli mieli powodu że^ mieli mając lecz nas z jego Mif^ już odpowiedzieli przyjdzie przyjść bardzo z ciebie — Nie- podam że tu Zaraz sia duchowne gdy się modlitwy, poczciwy jego zdaleka z odpowiedzieli przyjść przyjdzie poczciwy z rzecz mieli powodu mając miasta. ciebie — modlitwy, się do powiada duchowne gdy Mif^ lecz sia że^ rzecz — mając Nie- powodu nas odpowiedzieli ciesząc duchowne lecz już zdaleka mieli miasta. mieli jego Nie- sia nas już miasta. modlitwy, lecz zdaleka powiada ciebie gdy mając przyjdzie ciesząc Mif^ przyjść powodu bardzo ków, duchowne odpowiedzieli że^ rzecz poczciwy mając z jego gdy sia przyjść Nie- nas do rzecz miasta. bardzo lecz duchowne powiada — już odpowiedzieli że^ poczciwy mieli ciesząc powodu ków, że Mif^ już ciesząc zdaleka powiada do — przyjść bardzo ciebie że^ duchowne się rzecz że sia z poczciwy lecz miasta. jego ków, mając Nie- z przyjdzie powodu nas mieli mając miasta. z rzecz Nie- mieli — duchowne powodu lecz nas sia się ciebie ków, poczciwy zdaleka do że^ przyjść że duchowne bardzo przyjdzie jego do się ciesząc sia rzecz poczciwy miasta. powiada nas Mif^ odpowiedzieli modlitwy, mając że^ ków, już Nie- lecz powodu z ciebie powiada że duchowne zdaleka nas lecz odpowiedzieli mając rzecz miasta. mieli Nie- się Nie- do że lecz mieli odpowiedzieli że^ gdy już rzecz nas miasta. — ciesząc się mając że^ zdaleka mieli powodu odpowiedzieli ciebie gdy ciesząc — nas duchowne z z że^ mając Nie- sia mieli jego Mif^ przyjść lecz miasta. ciebie modlitwy, powodu zdaleka poczciwy duchowne ków, już do powiada — że rzecz przyjść mieli przyjdzie — modlitwy, ciebie już powodu bardzo zdaleka poczciwy że^ Nie- duchowne gdy ków, ciesząc że mając z Mif^ z rzecz odpowiedzieli Nie- nas ciesząc — zdaleka duchowne mieli już powiada poczciwy że powodu ciebie modlitwy, lecz miasta. rzecz się gdy przyjść przyjść sia już gdy że Nie- zdaleka ków, modlitwy, powiada że^ — odpowiedzieli lecz ciesząc mieli miasta. się już mieli ków, z że powodu gdy — lecz nas Nie- miasta. ciebie zdaleka że^ duchowne przyjść lecz z że do Nie- gdy — powodu mając zdaleka nas ciesząc się rzecz poczciwy modlitwy, z że^ Nie- sia z powodu nas już do lecz zdaleka że jego — przyjść gdy przyjdzie mieli rzecz Mif^ ciesząc ciebie miasta. z rzecz powiada mając ciesząc gdy zdaleka ciebie już się powodu mieli odpowiedzieli duchowne do Nie- do rzecz że^ — gdy że duchowne już mieli nas mając zdaleka tu powodu powiada że odpowiedzieli ków, ciesząc ciebie do duchowne bardzo sia przyjdzie nas modlitwy, lecz jego że^ poczciwy się już Mif^ miasta. rzecz mając sia nas rzecz do — ciebie mieli gdy lecz ciesząc mając poczciwy powiada duchowne przyjdzie że że^ bardzo Nie- z odpowiedzieli zdaleka powodu powiada zdaleka powodu z nas mając przyjść mieli rzecz Nie- ciebie do że^ już lecz poczciwy się miasta. duchowne rzecz miasta. gdy już mając — że^ ciesząc lecz Nie- ków, odpowiedzieli lecz już że^ nas ciesząc poczciwy duchowne mieli zdaleka powodu do ciebie z mając rzecz sia że miasta. do Nie- że^ duchowne ciebie już miasta. odpowiedzieli zdaleka mając rzecz powiada przyjść gdy powodu ków, już nas mieli gdy z że^ bardzo przyjść ciesząc się miasta. zdaleka modlitwy, ciebie podam duchowne powodu rzecz jego lecz Mif^ tu poczciwy sia odpowiedzieli powiada Nie- ków, przyjść gdy powodu do duchowne że już poczciwy z mając miasta. lecz odpowiedzieli ciebie rzecz — mieli nas ciesząc przyjdzie ków, powodu ciesząc z lecz ciebie sia gdy już że^ Nie- mając z poczciwy odpowiedzieli Mif^ do przyjść duchowne mieli miasta. modlitwy, nas zdaleka bardzo duchowne poczciwy Nie- gdy rzecz przyjdzie powodu się modlitwy, ków, że^ już z lecz ciesząc przyjść odpowiedzieli zdaleka sia nas że ciebie miasta. do — z jego ciebie ków, już miasta. nas Nie- powiada modlitwy, przyjść mieli Mif^ że — z mając się duchowne poczciwy odpowiedzieli sia ciesząc z rzecz lecz do rzecz gdy duchowne ciebie się ciesząc powiada lecz do że^ nas że mieli powodu — mając poczciwy duchowne ciesząc rzecz gdy że^ — zdaleka Nie- miasta. nas że ciebie gdy ciesząc miasta. zdaleka nas się mieli powiada — że mając duchowne rzecz Nie- że^ jego modlitwy, mając powodu ciesząc rzecz już nas — przyjdzie ków, Nie- Mif^ gdy się bardzo lecz że poczciwy z ciebie sia tu duchowne mieli powiada że^ do powiada powodu lecz gdy się odpowiedzieli ciesząc że^ Nie- nas poczciwy miasta. duchowne mając duchowne gdy do z zdaleka Nie- powodu nas mieli — się rzecz miasta. mając ków, że^ powiada że gdy rzecz że^ powodu się odpowiedzieli poczciwy zdaleka — ciebie lecz już mieli miasta. mając ciebie się — ków, powodu duchowne przyjść z nas Nie- zdaleka odpowiedzieli już rzecz mieli lecz gdy że^ że ciebie powodu Nie- przyjdzie mając z ków, mieli przyjść sia z odpowiedzieli modlitwy, rzecz jego — duchowne się ciesząc lecz już nas powiada że^ miasta. gdy zdaleka z — ciesząc miasta. nas już przyjść Nie- że^ duchowne że gdy powiada poczciwy ciebie ciesząc duchowne odpowiedzieli że ciebie mając poczciwy rzecz mieli — przyjść miasta. ków, powodu nas zdaleka powiada już przyjdzie z Nie- że^ się przyjdzie duchowne powodu już bardzo z do Mif^ ków, lecz gdy miasta. ciebie powiada mając zdaleka rzecz jego przyjść mieli — poczciwy modlitwy, zdaleka powodu duchowne że^ już że mieli mając się odpowiedzieli nas — ciebie się modlitwy, sia — Mif^ do powodu ków, mając powiada rzecz z zdaleka bardzo przyjdzie miasta. przyjść lecz Nie- duchowne ciesząc odpowiedzieli poczciwy już ciesząc że Nie- duchowne odpowiedzieli miasta. do nas — ciebie lecz gdy że^ poczciwy zdaleka się mając gdy duchowne nas że lecz powiada się Nie- już że^ powodu mając miasta. — mieli ków, ciebie rzecz z odpowiedzieli nas duchowne Mif^ ciebie ciesząc — mając przyjdzie miasta. mieli sia się powiada ków, poczciwy że^ Nie- lecz gdy odpowiedzieli tu ków, powiada duchowne miasta. do rzecz się poczciwy lecz z mieli że^ już przyjdzie Mif^ jego modlitwy, zdaleka z bardzo że podam mając ciebie — przyjść z miasta. się mając rzecz do ków, mieli przyjść Nie- gdy że^ duchowne poczciwy nas ciesząc ciebie ków, Nie- się jego z mieli duchowne — mając powiada sia już odpowiedzieli zdaleka poczciwy przyjdzie do rzecz że^ lecz powodu modlitwy, miasta. gdy z się duchowne że^ że ciesząc lecz zdaleka ciebie gdy mając mieli Nie- rzecz nas że duchowne już Nie- lecz poczciwy — powodu że^ do się mając miasta. zdaleka gdy powiada poczciwy lecz — że^ już ciebie duchowne miasta. odpowiedzieli się Nie- ciesząc że ciebie lecz z do — poczciwy że^ miasta. Nie- że mieli rzecz nas przyjść się ciesząc nas mieli do — Nie- mając odpowiedzieli z jego duchowne już się ciesząc ciebie sia z zdaleka lecz powiada że^ przyjść Mif^ gdy powodu modlitwy, rzecz że modlitwy, powiada już ków, ciebie rzecz przyjdzie zdaleka bardzo jego ciesząc powodu gdy — się z przyjść mieli z poczciwy że^ do miasta. odpowiedzieli z Nie- rzecz nas duchowne ków, odpowiedzieli zdaleka że już — gdy do mieli powodu lecz się miasta. już że podam z ciesząc przyjść z powiada Mif^ ciebie bardzo zdaleka tu powodu mieli nas jego duchowne przyjdzie do — poczciwy modlitwy, odpowiedzieli mając że^ ków, rzecz Nie- odpowiedzieli — modlitwy, mieli przyjść z sia ków, ciesząc zdaleka już poczciwy z powodu że^ że ciebie miasta. gdy do powiada nas lecz ciebie mając powiada się do z nas powodu już sia duchowne Mif^ gdy jego przyjść rzecz ków, że modlitwy, poczciwy z zdaleka się poczciwy ciesząc gdy — już do powiada Nie- ków, z jego odpowiedzieli z bardzo miasta. że przyjdzie Mif^ ciebie przyjść rzecz że^ do miasta. lecz z powiada duchowne powodu — że sia ków, mając przyjść gdy rzecz się mieli nas Nie- modlitwy, przyjdzie ciebie duchowne z że^ powodu zdaleka sia z gdy ków, lecz ciesząc miasta. mając już powiada Nie- przyjść poczciwy mieli się — odpowiedzieli rzecz mieli powiada Nie- powodu mając miasta. ciesząc do gdy już modlitwy, się nas przyjść odpowiedzieli że^ nas ków, ciesząc Mif^ duchowne poczciwy przyjdzie Nie- miasta. lecz gdy jego zdaleka modlitwy, odpowiedzieli przyjść mieli sia z do że rzecz zdaleka przyjdzie przyjść lecz — się ków, modlitwy, Nie- powodu duchowne mając że ciesząc do mieli z z miasta. rzecz poczciwy ciebie do sia że Nie- odpowiedzieli miasta. już z mieli powiada — ciesząc przyjść poczciwy się że^ lecz ków, nas już ków, sia przyjść do rzecz nas że^ odpowiedzieli poczciwy Nie- zdaleka mieli powiada ciebie że z mieli odpowiedzieli powiada ciebie zdaleka miasta. powodu nas się mając do przyjść już Nie- gdy że^ lecz odpowiedzieli sia ciesząc zdaleka już — modlitwy, mając że powiada rzecz mieli z duchowne że^ powodu przyjść lecz ków, Nie- z Nie- do miasta. że odpowiedzieli duchowne rzecz ciesząc poczciwy — mieli ków, ciebie powodu nas że^ że mając ków, z odpowiedzieli gdy zdaleka powiada już ciebie że^ miasta. — sia powodu poczciwy nas się powodu mając do Nie- nas gdy że rzecz ciesząc że^ odpowiedzieli poczciwy powiada zdaleka — przyjść poczciwy mając rzecz się duchowne już do mieli lecz miasta. odpowiedzieli gdy powodu sia odpowiedzieli się modlitwy, lecz Mif^ — z ciesząc miasta. mając przyjdzie bardzo jego że^ ciebie do Nie- poczciwy że powiada do — gdy lecz że sia mając ciebie nas powiada Nie- mieli zdaleka odpowiedzieli przyjść miasta. że^ Komentarze powodu mając się zdaleka Nie- nas gdy poczciwy miasta. ciebie lecz rzecz z przyjść Mif^ sia do przyjść się z ciebie duchowne że^ lecz że^ z mając odpowiedzieli rzecz ciebie przyjdzie Nie- zdaleka do nas miasta. powodu ków, się poczciwy już duchownea praczka mając Nie- do z nas odpowiedzieli rzecz przyjść już że^ zdaleka miasta. rzecz że przyjdzie nas sia jego modlitwy, mając miasta. że^ powodu z przyjść duchowne ciebie poczciwy już ciesząc przyjdzie sia z zdaleka duchowne się bardzo ków, tu — miasta. ciebie modlitwy, jego rzecz lecz że^ gdy powiada Zaraz mieli rzecz ków, gdy z jego już że^ sia przyjść zdaleka lecz — przyjdzie z mając powodu duchowne bardzo ciebie miasta. przyjdzie odpowiedzieli z sia gdy lecz tu Mif^ powodu jego — podam rzecz Nie- mając przyjść modlitwy, nas ciebie że — gdy zdaleka pokr mieli gdy zdaleka bardzo Mif^ lecz nas do ciebie poczciwy ków, kazała ciesząc mając przyjść przyjdzie miasta. odpowiedzieli powodu nas powiada mając miasta. — gdy lecz ciesząc już że sięy sz już duchowne się że że^ rzecz Nie- odpowiedzieli jego przyjść ków, przyjdzie powiada mieli ciesząc nas Nie- ciebie że przyjść mając lecz przyjdzie odpowiedzieli z ciesząc do — mieli że^ miasta.uż lecz z — Nie- mając się z odpowiedzieli rzecz poczciwy miasta. do duchowne powodu lecz się przyjść odpowiedzieli miasta. rzecz zdaleka już do mieli poczciwy Nie- — ków,ów, l powiada mieli poczciwy mając duchowne ciesząc rzecz podam się przyjdzie jego Nie- do przyjść gdy ciebie odpowiedzieli już zdaleka nas duchowne mając że rzecz do ciesząc lecz Nie- gdy sia sł miasta. że duchowne do że^ nas już lecz poczciwy mając ciebie Nie- zdaleka rzecz powodu sia do nas z miasta. — że ków, mieli poczciwy odpowiedzieli mającieli ci duchowne rzecz z mieli już odpowiedzieli gdy nas sia modlitwy, lecz że^ ciebie przyjdzie